Website trường THPT Chuyên Thái Bình

http://chuyenthaibinh.edu.vn


Thời khóa biểu hè số 01 năm học 2016-2017

                                                                                 THỜI KHOÁ BIỂU HÈ SỐ 01
                                                                           Thực hiện từ ngày 22 tháng 06 năm 2016
THỨ CA 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 Lý - Nết Hoá - HươngH Lý - Ng.Sơn Toán - Hường Hoá - Hướng Sinh - Kiên Toán - Dũng Lý - Du Toán - H.Thắng Sử - Thoa Sử - Khoa Văn - NhànV Văn - NhungV
2 Toán - Sính Toán - HuệT Hoá - HươngH Hoá - Hoan Toán - Dung Toán - Phượng Văn - NhungV Văn - HằngV Văn - Vân Toán - Út Địa - Duyên T.Anh - Hưng Toán - HiềnT
3 1 Lý - Nết Toán - HuệT Hoá - HươngH Hoá - Hoan Lý - Nhật Sinh - Kiên Toán - Dũng Văn - HằngV T.Anh - Ngọc Văn - Luyến Toán - Dua Văn - NhànV Văn - NhungV
2 Toán - Sính Lý - HươngL Toán - Dung Lý - L.Sơn Hoá - Hướng Hoá - Chiến T.Anh - TrungA T.Anh - Ngọc Toán - H.Thắng Địa - Minh Sử - Khoa Toán - Dua T.Anh - Đạo
4 1 Toán - Sính Hoá - HươngH Lý - Ng.Sơn Hoá - Hoan Toán - Dung Toán - Phượng Lý - Thưởng T.Anh - Ngọc Toán - H.Thắng Toán - Út Văn - NhànV T.Anh - Hưng T.Anh - Đạo
2 Hoá - Hoan Toán - HuệT Hoá - HươngH Lý - L.Sơn Lý - Nhật Hoá - Chiến Toán - Dũng Văn - HằngV T.Anh - Ngọc Văn - Luyến Địa - Duyên Toán - Dua Toán - HiềnT
5 1 Lý - Nết Lý - HươngL Lý - Ng.Sơn Hoá - Hoan Toán - Dung Sinh - Kiên Lý - Thưởng Toán - Dua Văn - Vân Văn - Luyến T.Anh - NgaA Văn - NhànV Toán - HiềnT
2 Hoá - Hoan Hoá - HươngH Toán - Dung Toán - Hường Hoá - Hướng Toán - Phượng Hoá - DũngH Lý - Du T.Anh - Ngọc Địa - Minh Văn - NhànV Toán - Dua T.Anh - Đạo
6 1 Toán - Sính Lý - HươngL Lý - Ng.Sơn Lý - L.Sơn Toán - Dung Sinh - Kiên Văn - NhungV Toán - Dua Toán - H.Thắng Sử - Thoa Văn - NhànV T.Anh - Hưng T.Anh - Đạo
2 Hoá - Hoan Hoá - HươngH Toán - Dung Toán - Hường Lý - Nhật Hoá - Chiến T.Anh - TrungA T.Anh - Ngọc Văn - Vân Địa - Minh Địa - Duyên Toán - Dua Văn - NhungV
7 1 Lý - Nết T.Anh - NgaA Hoá - HươngH Toán - Hường Hoá - Hướng Toán - Phượng Văn - NhungV Lý - Du Văn - Vân T.Anh - Ngọc Toán - Dua Văn - NhànV Toán - HiềnT
2 Hoá - Hoan Lý - HươngL Toán - Dung Lý - L.Sơn Lý - Nhật Hoá - Chiến T.Anh - TrungA Toán - Dua T.Anh - Ngọc Sử - Thoa Sử - Khoa T.Anh - Hưng Văn - NhungV

THỨ CA 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 Hoá - DũngH Hoá - Hiệu Hoá - Hoan Toán - Sính Lý - Tuyết Toán - Hiện Toán - HiềnT Toán - HàT Toán - HằngT Sử - Hiếu Sử - NhànS Văn - ThuỷV Văn - Lĩnh
2 Lý - HươngL Lý - Ng.Sơn Toán - Dâu Lý - Du Hoá - Tuân Hoá - Hướng Lý - Tuyết T.Anh - LinhA T.Anh - TrungA Địa - Minh Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Toán - Hiện
3 1 Lý - HươngL Lý - Ng.Sơn Lý - TuấnL Toán - Sính Hoá - Tuân Toán - Hiện Lý - Tuyết Văn - Lan Toán - HằngT Toán - HàT T.Anh - TrungA Văn - ThuỷV T.Anh - Giang
2 Toán - Hừng Hoá - Hiệu Hoá - Hoan Hoá - ThuỷH Toán - Phượng Sinh - Hải Hoá - Tuân T.Anh - LinhA Văn - Mai Sử - Hiếu Địa - V.Anh Toán - HuệT Toán - Hiện
4 1 Toán - Hừng Toán - Hường Lý - TuấnL Lý - Du Hoá - Tuân Hoá - Hướng Toán - HiềnT Toán - HàT Toán - HằngT T.Anh - Giang Địa - V.Anh Văn - ThuỷV Toán - Hiện
2 Lý - HươngL Hoá - Hiệu Toán - Dâu Hoá - ThuỷH Toán - Phượng Sinh - Hải Hoá - Tuân T.Anh - LinhA Văn - Mai Địa - Minh Sử - NhànS T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
5 1 Hoá - DũngH Hoá - Hiệu Lý - TuấnL Lý - Du Hoá - Tuân Hoá - Hướng Lý - Tuyết Văn - Lan T.Anh - TrungA Văn - HàV Văn - NgaV T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang
2 Lý - HươngL T.Anh - Chi Toán - Dâu Hoá - ThuỷH Lý - Tuyết Toán - Hiện Hoá - Tuân T.Anh - LinhA Văn - Mai Toán - HàT Toán - HiềnT Toán - HuệT Văn - Lĩnh
6 1 Toán - Hừng Toán - Hường Hoá - Hoan Hoá - ThuỷH Lý - Tuyết Hoá - Hướng Toán - HiềnT Toán - HàT T.Anh - TrungA Địa - Minh Văn - NgaV T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang
2 Hoá - DũngH Lý - Ng.Sơn Toán - Dâu Toán - Sính Toán - Phượng Sinh - Hải Lý - Tuyết Văn - Lan Văn - Mai Văn - HàV Toán - HiềnT Toán - HuệT Toán - Hiện
7 1 Hoá - DũngH Lý - Ng.Sơn Hoá - Hoan Toán - Sính Lý - Tuyết Sinh - Hải Hoá - Tuân Văn - Lan T.Anh - TrungA Văn - HàV Văn - NgaV Văn - ThuỷV T.Anh - Giang
2 Toán - Hừng Toán - Hường Lý - TuấnL Lý - Du Toán - Phượng Toán - Hiện Toán - HiềnT Toán - HàT Toán - HằngT Sử - Hiếu Sử - NhànS Toán - HuệT Văn - Lĩnh

THỨ CA 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 Hoá - Chiến Toán - Út Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Toán - Liên Sinh - HạnhS T.Anh - LinhA Toán - Phượng T.Anh - Đạo Địa - Duyên Địa - Tùng T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
2 Lý - Nết Hoá - Chiến Lý - Thưởng Toán - Liên Hoá - Hiệu Hoá - ThuỷH Lý - TuấnL Văn - ThuýV Văn - HiềnV Văn - ThuỷV Sử - Thuỷ Sử Toán - HằngT Văn - NgaV
3 1 Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến Lý - Thưởng Hoá - Hướng Lý - L.Sơn Hoá - ThuỷH Toán - Liên Toán - Phượng T.Anh - Đạo Sử - Yến Địa - Tùng T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
2 Lý - Nết Lý - Nhật Toán - Dâu Lý - Tuyền Toán - Liên Toán - HàT Hoá - HươngH T.Anh - Giang Toán - HằngT Văn - ThuỷV Văn - ThuýV Văn - HằngV Văn - NgaV
4 1 Hoá - Chiến Lý - Nhật Toán - Dâu Lý - Tuyền Lý - L.Sơn Hoá - ThuỷH Toán - Liên Văn - ThuýV Văn - HiềnV Địa - Duyên Sử - Thuỷ Sử Văn - HằngV T.Anh - Chi
2 Toán - Q.Thắng Toán - Út Lý - Thưởng Hoá - Hướng Toán - Liên Sinh - HạnhS Lý - TuấnL T.Anh - Giang Toán - HằngT Toán - H.Thắng Văn - ThuýV T.Anh - HạnhA Toán - Hiện
5 1 Hoá - Chiến Lý - Nhật Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Toán - Liên Toán - HàT Hoá - HươngH Toán - Phượng T.Anh - Đạo Sử - Yến Văn - ThuýV Toán - HằngT Toán - Hiện
2 Lý - Nết Hoá - Chiến Lý - Thưởng Toán - Liên Hoá - Hiệu Sinh - HạnhS Lý - TuấnL T.Anh - Giang Toán - HằngT T.Anh - ThanhA Sử - Thuỷ Sử T.Anh - HạnhA Văn - NgaV
6 1 Hoá - Chiến Lý - Nhật Toán - Dâu Toán - Liên Hoá - Hiệu Sinh - HạnhS T.Anh - LinhA Toán - Phượng Toán - HằngT Địa - Duyên Địa - Tùng Văn - HằngV Toán - Hiện
2 Toán - Q.Thắng Toán - Út Hoá - ThuỷH Hoá - Hướng Lý - L.Sơn Toán - HàT Toán - Liên Văn - ThuýV Văn - HiềnV Toán - H.Thắng Sử - Thuỷ Sử Toán - HằngT Văn - NgaV
7 1 Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến Hoá - ThuỷH Toán - Liên Lý - L.Sơn Toán - HàT T.Anh - LinhA Văn - ThuýV Văn - HiềnV Sử - Yến Địa - Tùng Toán - HằngT Toán - Hiện
2 Lý - Nết Toán - Út Toán - Dâu Hoá - Hướng Hoá - Hiệu Hoá - ThuỷH Hoá - HươngH T.Anh - Giang T.Anh - Đạo Văn - ThuỷV Văn - ThuýV Văn - HằngV T.Anh - Chi

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây