Thời khóa biểu hè số 01 năm học 2016-2017

Thứ sáu - 17/06/2016 08:14
                                                                                 THỜI KHOÁ BIỂU HÈ SỐ 01
                                                                           Thực hiện từ ngày 22 tháng 06 năm 2016
THỨ CA 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 Lý - Nết Hoá - HươngH Lý - Ng.Sơn Toán - Hường Hoá - Hướng Sinh - Kiên Toán - Dũng Lý - Du Toán - H.Thắng Sử - Thoa Sử - Khoa Văn - NhànV Văn - NhungV
2 Toán - Sính Toán - HuệT Hoá - HươngH Hoá - Hoan Toán - Dung Toán - Phượng Văn - NhungV Văn - HằngV Văn - Vân Toán - Út Địa - Duyên T.Anh - Hưng Toán - HiềnT
3 1 Lý - Nết Toán - HuệT Hoá - HươngH Hoá - Hoan Lý - Nhật Sinh - Kiên Toán - Dũng Văn - HằngV T.Anh - Ngọc Văn - Luyến Toán - Dua Văn - NhànV Văn - NhungV
2 Toán - Sính Lý - HươngL Toán - Dung Lý - L.Sơn Hoá - Hướng Hoá - Chiến T.Anh - TrungA T.Anh - Ngọc Toán - H.Thắng Địa - Minh Sử - Khoa Toán - Dua T.Anh - Đạo
4 1 Toán - Sính Hoá - HươngH Lý - Ng.Sơn Hoá - Hoan Toán - Dung Toán - Phượng Lý - Thưởng T.Anh - Ngọc Toán - H.Thắng Toán - Út Văn - NhànV T.Anh - Hưng T.Anh - Đạo
2 Hoá - Hoan Toán - HuệT Hoá - HươngH Lý - L.Sơn Lý - Nhật Hoá - Chiến Toán - Dũng Văn - HằngV T.Anh - Ngọc Văn - Luyến Địa - Duyên Toán - Dua Toán - HiềnT
5 1 Lý - Nết Lý - HươngL Lý - Ng.Sơn Hoá - Hoan Toán - Dung Sinh - Kiên Lý - Thưởng Toán - Dua Văn - Vân Văn - Luyến T.Anh - NgaA Văn - NhànV Toán - HiềnT
2 Hoá - Hoan Hoá - HươngH Toán - Dung Toán - Hường Hoá - Hướng Toán - Phượng Hoá - DũngH Lý - Du T.Anh - Ngọc Địa - Minh Văn - NhànV Toán - Dua T.Anh - Đạo
6 1 Toán - Sính Lý - HươngL Lý - Ng.Sơn Lý - L.Sơn Toán - Dung Sinh - Kiên Văn - NhungV Toán - Dua Toán - H.Thắng Sử - Thoa Văn - NhànV T.Anh - Hưng T.Anh - Đạo
2 Hoá - Hoan Hoá - HươngH Toán - Dung Toán - Hường Lý - Nhật Hoá - Chiến T.Anh - TrungA T.Anh - Ngọc Văn - Vân Địa - Minh Địa - Duyên Toán - Dua Văn - NhungV
7 1 Lý - Nết T.Anh - NgaA Hoá - HươngH Toán - Hường Hoá - Hướng Toán - Phượng Văn - NhungV Lý - Du Văn - Vân T.Anh - Ngọc Toán - Dua Văn - NhànV Toán - HiềnT
2 Hoá - Hoan Lý - HươngL Toán - Dung Lý - L.Sơn Lý - Nhật Hoá - Chiến T.Anh - TrungA Toán - Dua T.Anh - Ngọc Sử - Thoa Sử - Khoa T.Anh - Hưng Văn - NhungV

THỨ CA 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 Hoá - DũngH Hoá - Hiệu Hoá - Hoan Toán - Sính Lý - Tuyết Toán - Hiện Toán - HiềnT Toán - HàT Toán - HằngT Sử - Hiếu Sử - NhànS Văn - ThuỷV Văn - Lĩnh
2 Lý - HươngL Lý - Ng.Sơn Toán - Dâu Lý - Du Hoá - Tuân Hoá - Hướng Lý - Tuyết T.Anh - LinhA T.Anh - TrungA Địa - Minh Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Toán - Hiện
3 1 Lý - HươngL Lý - Ng.Sơn Lý - TuấnL Toán - Sính Hoá - Tuân Toán - Hiện Lý - Tuyết Văn - Lan Toán - HằngT Toán - HàT T.Anh - TrungA Văn - ThuỷV T.Anh - Giang
2 Toán - Hừng Hoá - Hiệu Hoá - Hoan Hoá - ThuỷH Toán - Phượng Sinh - Hải Hoá - Tuân T.Anh - LinhA Văn - Mai Sử - Hiếu Địa - V.Anh Toán - HuệT Toán - Hiện
4 1 Toán - Hừng Toán - Hường Lý - TuấnL Lý - Du Hoá - Tuân Hoá - Hướng Toán - HiềnT Toán - HàT Toán - HằngT T.Anh - Giang Địa - V.Anh Văn - ThuỷV Toán - Hiện
2 Lý - HươngL Hoá - Hiệu Toán - Dâu Hoá - ThuỷH Toán - Phượng Sinh - Hải Hoá - Tuân T.Anh - LinhA Văn - Mai Địa - Minh Sử - NhànS T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
5 1 Hoá - DũngH Hoá - Hiệu Lý - TuấnL Lý - Du Hoá - Tuân Hoá - Hướng Lý - Tuyết Văn - Lan T.Anh - TrungA Văn - HàV Văn - NgaV T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang
2 Lý - HươngL T.Anh - Chi Toán - Dâu Hoá - ThuỷH Lý - Tuyết Toán - Hiện Hoá - Tuân T.Anh - LinhA Văn - Mai Toán - HàT Toán - HiềnT Toán - HuệT Văn - Lĩnh
6 1 Toán - Hừng Toán - Hường Hoá - Hoan Hoá - ThuỷH Lý - Tuyết Hoá - Hướng Toán - HiềnT Toán - HàT T.Anh - TrungA Địa - Minh Văn - NgaV T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang
2 Hoá - DũngH Lý - Ng.Sơn Toán - Dâu Toán - Sính Toán - Phượng Sinh - Hải Lý - Tuyết Văn - Lan Văn - Mai Văn - HàV Toán - HiềnT Toán - HuệT Toán - Hiện
7 1 Hoá - DũngH Lý - Ng.Sơn Hoá - Hoan Toán - Sính Lý - Tuyết Sinh - Hải Hoá - Tuân Văn - Lan T.Anh - TrungA Văn - HàV Văn - NgaV Văn - ThuỷV T.Anh - Giang
2 Toán - Hừng Toán - Hường Lý - TuấnL Lý - Du Toán - Phượng Toán - Hiện Toán - HiềnT Toán - HàT Toán - HằngT Sử - Hiếu Sử - NhànS Toán - HuệT Văn - Lĩnh

THỨ CA 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 Hoá - Chiến Toán - Út Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Toán - Liên Sinh - HạnhS T.Anh - LinhA Toán - Phượng T.Anh - Đạo Địa - Duyên Địa - Tùng T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
2 Lý - Nết Hoá - Chiến Lý - Thưởng Toán - Liên Hoá - Hiệu Hoá - ThuỷH Lý - TuấnL Văn - ThuýV Văn - HiềnV Văn - ThuỷV Sử - Thuỷ Sử Toán - HằngT Văn - NgaV
3 1 Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến Lý - Thưởng Hoá - Hướng Lý - L.Sơn Hoá - ThuỷH Toán - Liên Toán - Phượng T.Anh - Đạo Sử - Yến Địa - Tùng T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
2 Lý - Nết Lý - Nhật Toán - Dâu Lý - Tuyền Toán - Liên Toán - HàT Hoá - HươngH T.Anh - Giang Toán - HằngT Văn - ThuỷV Văn - ThuýV Văn - HằngV Văn - NgaV
4 1 Hoá - Chiến Lý - Nhật Toán - Dâu Lý - Tuyền Lý - L.Sơn Hoá - ThuỷH Toán - Liên Văn - ThuýV Văn - HiềnV Địa - Duyên Sử - Thuỷ Sử Văn - HằngV T.Anh - Chi
2 Toán - Q.Thắng Toán - Út Lý - Thưởng Hoá - Hướng Toán - Liên Sinh - HạnhS Lý - TuấnL T.Anh - Giang Toán - HằngT Toán - H.Thắng Văn - ThuýV T.Anh - HạnhA Toán - Hiện
5 1 Hoá - Chiến Lý - Nhật Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Toán - Liên Toán - HàT Hoá - HươngH Toán - Phượng T.Anh - Đạo Sử - Yến Văn - ThuýV Toán - HằngT Toán - Hiện
2 Lý - Nết Hoá - Chiến Lý - Thưởng Toán - Liên Hoá - Hiệu Sinh - HạnhS Lý - TuấnL T.Anh - Giang Toán - HằngT T.Anh - ThanhA Sử - Thuỷ Sử T.Anh - HạnhA Văn - NgaV
6 1 Hoá - Chiến Lý - Nhật Toán - Dâu Toán - Liên Hoá - Hiệu Sinh - HạnhS T.Anh - LinhA Toán - Phượng Toán - HằngT Địa - Duyên Địa - Tùng Văn - HằngV Toán - Hiện
2 Toán - Q.Thắng Toán - Út Hoá - ThuỷH Hoá - Hướng Lý - L.Sơn Toán - HàT Toán - Liên Văn - ThuýV Văn - HiềnV Toán - H.Thắng Sử - Thuỷ Sử Toán - HằngT Văn - NgaV
7 1 Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến Hoá - ThuỷH Toán - Liên Lý - L.Sơn Toán - HàT T.Anh - LinhA Văn - ThuýV Văn - HiềnV Sử - Yến Địa - Tùng Toán - HằngT Toán - Hiện
2 Lý - Nết Toán - Út Toán - Dâu Hoá - Hướng Hoá - Hiệu Hoá - ThuỷH Hoá - HươngH T.Anh - Giang T.Anh - Đạo Văn - ThuỷV Văn - ThuýV Văn - HằngV T.Anh - Chi

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây