global html
 

Danh sách học sinh khối 11 năm học 2011-2012

Thứ sáu - 17/02/2012 07:44

Danh sách học sinh

Danh sách học sinh
Danh sách học sinh khối 11 năm học 2011-2012
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 NĂM HỌC 2011-2012
STT Họ và tên Ng.Sinh Giới Lớp Nơi sinh Ban
1 Đinh Tuấn Anh 27/09/95 Nam 11Toán1 Thái Thuỵ, TB A
2 Trần Duy Anh 28/04/95 Nam 11Toán1 Thái Thuỵ, TB A
3 Nguyễn Tiến Dũng 06/02/95 Nam 11Toán1 Vũ Thư, TB A
4 Trần Xuân Đông 06/02/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
5 Phạm Ngọc Đức 03/02/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
6 Phạm Hoàng Giang 10/02/95 Nam 11Toán1 Thành phố, TB A
7 Nguyễn Thu Hà 20/08/95 Nữ 11Toán1 Đông Hưng, TB A
8 Nguyễn Tuyết Hà 10/08/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
9 Vũ Thu Hiền 24/01/95 Nữ 11Toán1 Vũ Thư, TB A
10 Trần Mạnh Hoà 31/10/95 Nam 11Toán1 Vũ Thư, TB A
11 Nguyễn Huy Hoàng 15/12/95 Nam 11Toán1 Thành phố, TB A
12 Đỗ Bích Hồng 04/02/95 Nữ 11Toán1 Vũ Thư, TB A
13 Bùi Thị Kim Huệ 16/02/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
14 Bùi Thị Thanh Huyền 22/02/95 Nữ 11Toán1 Vũ Thư, TB A
15 Nguyễn Trung Kiên 29/04/95 Nam 11Toán1 Vũ Thư, TB A
16 Lê Xuân Kỳ 03/02/95 Nam 11Toán1 Thái Thuỵ, TB A
17 Đỗ Tùng Lâm 07/08/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
18 Dương Hoàng Long 20/06/95 Nam 11Toán1 Thành phố, TB A
19 Vũ Tiến Mạnh 15/03/95 Nam 11Toán1 Đông Hưng, TB A
20 Nguyễn Thị Nhinh 04/06/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
21 Hà Quang Phi 14/05/95 Nam 11Toán1 Đông Hưng, TB A
22 Phạm Thanh Quang 29/03/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
23 Bùi Đỗ Ngọc Sơn 05/05/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
24 Nguyễn Ngọc Sơn 07/05/95 Nam 11Toán1 Hưng Hà, TB A
25 Trần Văn Thái 17/08/95 Nam 11Toán1 Thái Thuỵ, TB A
26 Phạm Văn Thi 14/06/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
27 Hà Thu 05/06/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
28 Bùi Thị Thuỷ 16/07/95 Nữ 11Toán1 Đông Hưng, TB A
29 Ngô Thị Thuỷ 02/09/95 Nữ 11Toán1 Vũ Thư, TB A
30 Phạm Thuỳ Trang 08/11/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
31 Trương Thị Trinh 05/08/95 Nữ 11Toán1 Vũ Thư, TB A
32 Nguyễn Huy Trung 04/09/95 Nam 11Toán1 Đông Hưng, TB A
33 Đặng Duy Việt 02/11/95 Nam 11Toán1 Thành phố, TB A
34 Vũ Quốc Việt 05/02/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
  Nam= 21; Nữ = 13          
1 Lưu Nguyễn Vân Anh 03/07/95 Nữ 11Toán2 Đông Hưng, TB  A
2 Nguyễn Hoàng Anh 13/01/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
3 Nguyễn Tú Anh 01/10/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
4 Phạm Đức Anh 19/03/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
5 Trương Đức Anh 14/07/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
6 Mai Ngọc Ban 28/09/95 Nam 11Toán2 Kiến Xương, TB A
7 Trần Lương Bằng 20/09/95 Nam 11Toán2 Tiền Hải, TB A
8 Nguyễn Hữu Bình 27/03/95 Nam 11Toán2 Thái Thuỵ, TB  A
9 Vũ Thị Linh Chi 24/05/95 Nữ 11Toán2 Thành phố, TB A
10 Nguyễn Đức Chung 08/04/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB A
11 Hoàng Công Cường 10/03/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB  A
12 Phạm Thị Mỹ Dung 20/06/95 Nữ 11Toán2 Thành phố, TB A
13 Vũ Đức Dũng 08/01/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
14 Phạm Duy 02/03/95 Nam 11Toán2 Kiến Xương, TB A
15 Đặng Văn Đạt 07/09/95 Nam 11Toán2 Kiến Xương, TB A
16 Nguyễn Ngọc Đôn 27/01/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB A
17 Đỗ Trung Đức 18/09/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
18 Lê Nhật Giang 12/11/95 Nữ 11Toán2 Vũ Thư, TB A
19 Vũ Thị Hương Giang 19/05/95 Nữ 11Toán2 Thành phố, TB A
20 Trần Quang Hiếu 04/10/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
21 Trần Trung Hiếu 27/07/95 Nam 11Toán2 Kiến Xương, TB A
22 Vũ Thị Thanh Huyền 18/11/95 Nữ 11Toán2 Kiến Xương, TB A
23 Đào Minh Hưng 19/08/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB A
24 Đinh Thị Lan Hương 05/04/95 Nữ 11Toán2 Tiền Hải, TB A
25 Nguyễn Đức Kiên 20/10/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB A
26 Trần Mai Lan 25/07/95 Nữ 11Toán2 Kiến Xương, TB A
27 Phạm Đình Lịch 18/03/94 Nam 11Toán2 Quỳnh Phụ, TB A
28 Nguyễn Trọng Long 22/04/95 Nam 11Toán2 Thái Thuỵ, TB A
29 Hà Trung Nghĩa 12/08/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
30 Nguyễn Thuỷ Ngọc 27/11/95 Nữ 11Toán2 Hưng Hà, TB A
31 Đỗ Như Tiến Phát 31/05/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
32 Nguyễn Thị Phương 10/08/95 Nữ 11Toán2 Quỳnh Phụ, TB A
33 Nguyễn Thị Hà Phương 22/05/95 Nữ 11Toán2 Thành phố, TB A
34 Vũ Lê Phương 02/05/95 Nữ 11Toán2 Đông Hưng, TB A
35 Trương Thị Phượng 31/07/95 Nữ 11Toán2 Kiến Xương, TB A
36 Trần Thị Tâm 04/06/95 Nữ 11Toán2 Đông Hưng, TB  A
37 Đỗ Công Thành  04/10/95 Nam 11Toán2 Tiền Hải, TB A
38 Nguyễn Văn Thành 04/02/95 Nam 11Toán2 Thái Thuỵ, TB A
39 Nguyễn Cao Thăng 22/12/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
40 Hoàng Văn Thịnh 28/02/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
41 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 06/09/95 Nữ 11Toán2 Đông Hưng, TB  A
42 Bùi Hữu Trung 19/06/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB A
43 Phạm Thanh Tùng 06/06/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
44 Đỗ Duy Vinh 05/06/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
  Nam= 29; Nữ = 15          
1 Nghiên Thị Vân Anh 16/04/95 Nữ 11Tin Kiến Xương, TB A
2 Nguyễn Hải Bình 24/01/95 Nữ 11Tin Quỳnh Phụ, TB A
3 Đỗ Linh Chi 21/09/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
4 Bùi Đức Chính 21/03/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
5 Nguyễn Mạnh Cường 27/12/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
6 Trần Việt Dũng 14/01/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
7 Lê Minh Đạo 22/10/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
8 Vũ Thành Đạt 01/07/95 Nam 11Tin Thái Thuỵ, TB A
9 Trần Mạnh Hà 15/01/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
10 Hồ Thị Huế 11/06/95 Nữ 11Tin Vũ Thư, TB A
11 Lê Hải Huệ  30/10/95 Nữ 11Tin Đông Hưng, TB  A
12 Phạm Quang Huy 27/08/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
13 Vũ Thanh Huyền 31/12/95 Nữ 11Tin Vũ Thư, TB A
14 Nguyễn Thành Hưng 25/10/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
15 Nguyễn Thị Mai Hương 18/08/95 Nữ 11Tin Vũ Thư, TB A
16 Nguyễn Thị Mai Hương 21/11/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
17 Phạm Thị Hương 18/02/95 Nữ 11Tin Tiền Hải, TB A
18 Nguyễn Tùng Lâm 11/10/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
19 Đỗ Mạnh Linh 18/03/95 Nam 11Tin Tiền Hải, TB A
20 Hà Thị Khánh Linh 16/03/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
21 Phí Thị Thuỳ Linh 31/03/95 Nữ 11Tin Tiền Hải, TB A
22 Trần Ngọc Mai 05/08/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
23 Khổng Thị Thảo Minh 12/01/95 Nữ 11Tin Đông Hưng, TB A
24 Nguyễn Thị Thu Ngân 04/04/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
25 Lại Thị Thanh Ngoan 25/04/95 Nữ 11Tin Thái Thuỵ, TB  A
26 Khiếu Phương Ngọc 04/10/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
27 Nguyễn Thị Như Ngọc 20/09/95 Nữ 11Tin Quỳnh Phụ, TB A
28 Nguyễn Thái Ninh 14/04/95 Nam 11Tin Quỳnh Phụ, TB A
29 Bùi Thị Phương 15/08/95 Nữ 11Tin Kiến Xương, TB A
30 Hoàng Hữu Thái 24/10/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
31 Nguyễn Thế Thái 24/03/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
32 Đoàn Phương Thảo 26/04/95 Nữ 11Tin Quỳnh Phụ, TB A
33 Nguyễn Ngọc Thắng 20/06/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
34 Nguyễn Việt Thắng 27/08/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
35 Đặng Xuân Thuỷ 03/11/95 Nam 11Tin Nam Định A
36 Lê Thanh Tùng 15/09/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
  Nam= 17; Nữ = 19          
1 Đặng Thị Vân Anh 30/10/95 Nữ 11Lý Kiến Xương, TB A
2 Nguyễn Hải Anh 03/04/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 09/09/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
4 Phạm Tuấn Anh 26/09/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
5 Trương Thị Việt Anh 19/10/95 Nữ 11Lý Thành phố, TB A
6 Nguyễn Văn Công 09/02/95 Nam 11Lý Kiến Xương, TB A
7 Đào Văn Duẩn 01/11/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
8 Vũ Tiến Dũng 05/12/95 Nam 11Lý Thái Bình A
9 Lương Thuỳ Dương 07/05/95 Nữ 11Lý Kiến Xương, TB A
10 Nguyễn Minh Dương 12/10/95 Nam 11Lý Thái Thuỵ, TB A
11 Đào Thị Thu Hà 30/03/95 Nữ 11Lý Vũ Thư, TB A
12 Cao Thị Hằng 01/03/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
13 Cao Thị Thu Hiền 10/10/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
14 Vũ Văn Hiếu 08/04/95 Nam 11Lý Vũ Thư, TB A
15 Giang Việt Hoàng 01/02/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
16 Lê Hoàng 14/01/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
17 Lê Việt Hoàng 15/06/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
18 Nguyễn Huy Hoàng 04/08/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
19 Nguyễn Thị Ngọc Huế 06/02/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
20 Phan Văn Hùng 12/03/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
21 Dư Thị Lan Hương 09/06/95 Nữ 11Lý Kiến Xương, TB A
22 Cao Thị Thuỳ Linh 31/08/95 Nữ 11Lý Vũ Thư, TB A
23 Hoàng Tuấn Linh 22/01/95 Nam 11Lý Thái Bình A
24 Nguyễn Trường Linh 22/07/95 Nam 11Lý Hưng Hà, TB A
25 Đỗ Trần Mạnh 13/09/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
26 Phạm Tiến Năng 20/01/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
27 Trần Thị Phương Ngân 19/08/95 Nữ 11Lý Thái Thuỵ, TB A
28 Bùi Tiến Nguyện 20/07/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
29 Bùi Trọng Nhân 20/01/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
30 Nguyễn Thái Sơn 07/08/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
31 Nguyễn Huyền Trang 30/10/95 Nữ 11Lý Tiền Hải, TB A
32 Phạm Quỳnh Trang 08/03/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
33 Trần Quỳnh Trang 28/11/95 Nữ 11Lý Quỳnh Phụ, TB A
34 Hà Thiên Triều 19/09/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
35 Đặng Thị Thanh Xuân 30/10/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
  Nam= 19; Nữ = 16          
1 Lại Thị Hải Anh 25/10/95 Nữ 11Hoá Tiền Hải, TB A
2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 23/02/95 Nữ 11Hoá Quỳnh Phụ, TB A
3 Trần Quốc Đạt 25/06/95 Nam 11Hoá Vũ Thư, TB A
4 Vũ Hải Đăng 05/02/95 Nam 11Hoá Vũ Thư, TB A
5 Tạ Thị Thuý Hà 13/11/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
6 Trần Thanh Hà 10/04/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
7 Đinh Thị Hải 15/03/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
8 Trần Thị Ngọc Hiền 03/03/95 Nữ 11Hoá Quỳnh Phụ, TB A
9 Phạm Trọng Hiếu 25/11/95 Nam 11Hoá Thành phố, TB A
10 Vũ Tiến Hoàng 31/05/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
11 Hoàng Thị Hồng 24/03/95 Nữ 11Hoá Thái Thuỵ, TB A
12 Mai Việt Hùng 19/06/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
13 Bùi Thị Nhật Huyền 24/10/95 Nữ 11Hoá Kiến Xương, TB A
14 Lương Thị Thanh Huyền 03/09/95 Nữ 11Hoá Kiến Xương, TB A
15 Trần Thị Khánh Huyền 29/10/95 Nữ 11Hoá Vũ Thư, TB A
16 Nguyễn Thị Minh Hương 06/11/95 Nữ 11Hoá Hưng Hà, TB A
17 Phạm Ngọc Khánh 06/04/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
18 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 04/10/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
19 Phạm Hà Linh 28/09/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
20 Vũ Thị út Linh 12/08/95 Nữ 11Hoá Thái Thuỵ, TB A
21 Vũ Tú Linh 14/03/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
22 Phạm Nhật Minh 19/09/95 Nam 11Hoá Thành phố, TB A
23 Vũ Thị Minh 25/12/95 Nữ 11Hoá Đông Hưng, TB A
24 Tô Hồng Ngọc 05/02/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
25 Phạm Thị Hồng Nhung 11/01/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
26 Đặng Hải Ninh 25/01/95 Nam 11Hoá Thành phố, TB A
27 Bùi Minh Phương 06/09/95 Nữ 11Hoá Vũ Thư, TB A
28 Trần Lan Phương 24/06/95 Nữ 11Hoá Kiến Xương, TB A
29 Nguyễn Mai Sinh 14/08/95 Nữ 11Hoá Quỳnh Phụ, TB A
30 Trần Thế Tài 18/06/95 Nam 11Hoá Vũ Thư, TB A
31 Lại Minh Tâm 15/03/95 Nam 11Hoá Thành phố, TB A
32 Vũ Viết Tập 05/03/95 Nam 11Hoá Thành phố, TB A
33 Trần Trọng Thanh 28/05/95 Nam 11Hoá Thái Thuỵ, TB A
34 Nguyễn Duy Thăng 06/06/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
35 Tạ Văn Thắng 27/05/95 Nam 11Hoá Thái Thuỵ, TB A
36 Nguyễn Hoài Trang 11/03/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
37 Nguyễn Khánh Vân 03/07/95 Nữ 11Hoá Vũ Thư, TB A
  Nam= 16; Nữ = 21          
1 Phạm Tuấn Anh 28/08/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
2 Phạm Thế Công 28/08/95 Nam 11Sinh Kiến Xương, TB B
3 Tô Việt Cường 05/01/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
4 Vũ Mạnh Dân 21/06/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
5 Nguyễn Thị Cẩm Dung 27/11/95 Nữ 11Sinh Thành phố, TB B
6 Lại Trung Dũng 17/12/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
7 Nguyễn Tiến Dũng 14/02/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
8 Đỗ Thị Duyên 10/10/95 Nữ 11Sinh Vũ Thư, TB B
9 Nguyễn Thị Phương Duyên 13/11/95 Nữ 11Sinh Kiến Xương, TB B
10 Khổng Tiến Định 21/04/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
11 Nguyễn Bình Định 13/02/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
12 Bùi Văn Đông 14/08/95 Nam 11Sinh Quỳnh Phụ, TB B
13 Nguyễn Vũ Đông 22/04/95 Nam 11Sinh Kiến Xương, TB B
14 Phạm Thị Giang 06/03/95 Nữ 11Sinh Đông Hưng, TB B
15 Vũ Tố Giang 30/10/95 Nữ 11Sinh Thành phố, TB B
16 Lưu Thị Hiên 04/10/95 Nữ 11Sinh Đông Hưng, TB B
17 Trần Văn Hiển 04/02/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
18 Trần Trung Hiếu 23/09/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
19 Đỗ Thị Khánh Huyền 08/02/95 Nữ 11Sinh Vũ Thư, TB B
20 Mai Thị Ngọc Lan 26/05/95 Nữ 11Sinh Vũ Thư, TB B
21 Đào Thị Khánh Linh 18/12/95 Nữ 11Sinh Thành phố, TB B
22 Đỗ Đức Mạnh 18/01/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
23 Nguyễn Huyền My 11/12/95 Nữ 11Sinh Đông Hưng, TB B
24 Lê Hoàng Duy Nam 11/07/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
25 Đỗ Thuý Nga 14/06/95 Nữ 11Sinh Vũ Thư, TB B
26 Nguyễn Thành Sơn 17/05/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
27 Nguyễn Tuấn Tài 05/01/95 Nam 11Sinh Kiến Xương, TB B
28 Bùi Thị Phương Thảo 01/05/95 Nữ 11Sinh Kiến Xương, TB B
29 Đặng Thị Thu Thuỷ 30/12/95 Nữ 11Sinh Thành phố, TB B
30 Nguyễn Thị Thuý 30/12/95 Nữ 11Sinh Vũ Thư, TB B
31 Phạm Quý Triều 24/09/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
32 Nguyễn Trung Vượt 01/04/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
33 Nguyễn Thị Xinh 11/07/95 Nữ 11Sinh Đông Hưng, TB B
34 Nguyễn Thị Hải Yến 04/01/95 Nữ 11Sinh Quỳnh Phụ, TB B
  Nam= 18; Nữ = 16          
1 Đỗ Hải Anh 24/06/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
2 Nguyễn Thị Hà Anh 09/05/95 Nữ 11A1 Tiền Hải, TB A
3 Nguyễn Tuấn Anh 13/03/95 Nam 11A1 Vũ Thư, TB A
4 Tô Lâm Anh 01/07/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
5 Nguyễn Thị Thúy Châu 28/09/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
6 Đỗ Phạm Kim Chi 22/04/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
7 Trần Thị Quỳnh Diệp 04/11/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
8 Nhâm Sĩ Dũng 09/03/95 Nam 11A1 Đông Hưng, TB A
9 Đoàn Thùy Dương 23/09/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
10 Nguyễn Minh Dương 17/03/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
11 Phạm Tùng Dương 07/11/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
12 Trần Xuân Điệp 10/07/95 Nam 11A1 Vũ Thư, TB A
13 Hoàng Văn Giang 22/11/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
14 Nguyễn Thị Giang 27/12/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
15 Bùi Ngọc Hà 07/05/95 Nữ 11A1 Hà Nội A
16 Phạm Hải Hà 23/07/95 Nữ 11A1 Vũ Thư, TB A
17 Phạm Thị Hà 18/10/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
18 Vũ Thị Thu Hà 08/07/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
19 Trịnh Thị Hồng Hạnh 23/06/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
20 Nguyễn Duy Hiệu 29/01/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
21 Vũ Hồng Hoa 09/09/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
22 Lê Thị Hoạt 28/02/95 Nữ 11A1 Vũ Thư, TB A
23 Nguyễn Thanh Huyền 02/02/95 Nữ 11A1 Tiền Hải, TB A
24 Nguyễn Thị Huyền 18/08/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
25 Trần Thị Thương Huyền 05/03/95 Nữ 11A1 Thái Thuỵ, TB A
26 Phạm Lan Hương 17/10/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
27 Vũ Thị Minh Khuê 24/02/95 Nữ 11A1 Quỳnh phụ, TB A
28 Trần Trung Kiên 18/03/95 Nam 11A1 Đông Hưng, TB A
29 Bùi Ngọc Lan 01/11/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
30 Thạch Cảnh Lâm 22/02/95 Nam 11A1 Đông Hưng, TB A
31 Bùi Khánh Linh 12/04/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
32 Nguyễn Thị Khánh Linh 17/05/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
33 Phạm Thị Thùy Linh 26/11/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
34 Phan Phương Linh 14/03/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
35 Bùi Thị Khánh Ly 24/11/95 Nữ 11A1 Vũ Thư, TB A
36 Hoàng Đức Mạnh 20/09/94 Nam 11A1 Thành phố, TB A
37 Bùi Thị Nhung 14/04/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
38 Lại Thị Hồng Nhung 29/10/95 Nữ 11A1 Kiến Xương, TB A
39 Vũ Thị Nương 14/01/95 Nữ 11A1 Đông Hưng, TB A
40 Phan Thị Phương 20/03/95 Nữ 11A1 Vũ Thư, TB A
41 Hà Minh Quang 14/12/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
42 Quản Quốc Thịnh 10/01/95 Nam 11A1 Vũ Thư, TB A
43 Hoàng Thu Thuỷ 03/08/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
44 Vũ Thị Linh Trang 01/05/95 Nữ 11A1 Tiền Hải, TB A
45 Phạm Văn Trung 16/12/95 Nam 11A1 Đông Hưng, TB A
46 Nguyễn Công Trứ 15/09/95 Nam 11A1 Thái Thuỵ, TB  A
47 Bùi Ngọc Tú 27/01/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
48 Phùng Thanh Tú 17/07/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
49 Ngô Minh Tuấn 20/04/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
50 Phạm Thị Hồng Tươi 06/03/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
51 Vũ Thị Vân   05/04/95 Nữ 11A1 Kiến Xương, TB A
52 Trần Hữu Vinh 24/04/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
53 Nguyễn Thị Hải Yến 10/04/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
  Nam= 18; Nữ = 35          
1 Bùi Thị An 13/02/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
2 Bùi Trung Anh 08/06/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
3 Đặng Đình Anh 15/04/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
4 Hoàng Đình Tuấn Anh 26/01/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
5 Lê Tuấn Anh 22/12/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
6 Nguyễn Bá Tuấn Anh 20/07/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
7 Phạm Thị Phương Anh 01/03/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
8 Trần Quốc Bảo 13/09/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
9 Bùi Linh Chi 12/08/95 Nữ 11A2 Vũ Thư, TB A
10 Ngô Xuân Cương 20/02/95 Nam 11A2 Đông Hưng, TB A
11 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 18/09/95 Nữ 11A2 Kiến Xương, TB A
12 Dương Mai Duyên 24/04/95 Nữ 11A2 Thái Thuỵ, TB A
13 Nguyễn Thị Duyên 26/02/95 Nữ 11A2 Đông Hưng, TB A
14 Nguyễn Thành Dương 29/04/95 Nam 11A2 Đông Hưng, TB A
15 Tạ Thái Dương 12/08/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
16 Nguyễn Tiến Đức 09/10/95 Nam 11A2 Vũ Thư, TB A
17 Trần Hương Giang 28/09/95 Nữ 11A2 Thái Thuỵ, TB A
18 Hoàng Thị Hiền 13/03/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
19 Lê Thị Thanh Hoà 03/10/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
20 Nguyễn Tiến Hùng 18/03/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
21 Vũ Việt Hùng 24/03/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
22 Giang Thị Thiên Hương 13/09/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
23 Nguyễn Thị Mai Hương 23/07/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
24 Nguyễn Thu Hương 29/10/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
25 Bùi Hương Linh 20/12/95 Nữ 11A2 Vũ Thư, TB A
26 Trần Thuỳ Linh 11/04/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
27 Vũ Thuỳ Linh 12/05/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
28 Phạm Hải Long 13/01/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
29 Trần Quang Nam 22/09/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
30 Đỗ Thanh Nga 08/08/95 Nữ 11A2 Đông Hưng, TB A
31 Nguyễn dáng ngọc 23/02/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
32 Nguyễn Thị Nguyên 13/01/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
33 Ngô Thảo Phương 18/09/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
34 Phạm Thị Minh Phương 18/04/95 Nữ 11A2 Quảng Ngãi A
35 Phan Thái Sơn 23/11/95 Nam 11A2 Gia Lai A
36 Vũ Minh Tâm 02/10/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
37 Nguyễn Đức Thanh 03/12/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
38 Nguyễn Tiến Thành 26/10/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
39 Bùi Phương Thảo 03/04/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
40 Phạm Thu Thảo 07/12/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
41 Nguyễn Diệu Thuỳ 26/08/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
42 Nguyễn Phương Thủy 29/10/95 Nữ 11A2 Kiến Xương, TB A
43 Nguyễn Minh Trang 09/12/95 Nữ 11A2 Thái Thuỵ, TB A
44 Nguyễn Thị Thu Trang 27/02/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
45 Phí Thị Thuỳ Trang 10/01/95 Nữ 11A2 Quảng Ninh A
46 Vũ Quỳnh Trang 15/11/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
47 Bùi Xuân Tuấn 25/06/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
48 Lê Thị Tuyết 04/03/95 Nữ 11A2 Hưng Hà, TB A
49 Vũ Thị Vui 06/04/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
50 Trần Thị Bảo Yến 01/01/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
  Nam= 18; Nữ = 32          
1 Hà Thị Lan Anh 24/10/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
2 Hoàng Thị Kim Anh 24/01/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
3 Phùng Thị Anh 27/05/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
4 Nguyễn Thị Bích 12/11/95 Nữ 11Văn Hưng Hà, TB Da
5 Nguyễn Thanh Bình 07/10/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
6 Nguyễn Thị Diệp 20/12/95 Nữ 11Văn Thái Thuỵ, TB C
7 Đào Thị Duyên 21/02/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
8 Ngô Trần Tâm Đan 04/06/95 Nữ 11Văn Hưng Hà, TB Da
9 Nguyễn Thị Linh Giang 15/01/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
10 Trần Thu Hà 29/8/1995 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
11 Chử Nguyệt Hạ 27/10/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
12 Nguyễn Thị Hạnh 06/11/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
13 Trần Thị Hằng 03/12/95 Nữ 11Văn Đông Hưng, TB Da
14 Chử Thị Hoa 01/08/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
15 Vũ Thị Hoài 15/09/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
16 Đỗ Thị Huế 10/03/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
17 Bùi Thị Huyền 11/03/95 Nữ 11Văn Đông Hưng, TB C
18 Trần Nguyễn Mai Hương 17/10/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
19 Hoàng Diệu Linh 25/07/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
20 Phạm Thùy Linh 04/02/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
21 Trần Thị Xuân Mai 26/10/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
22 Lâm Đức Mạnh 29/08/95 Nam 11Văn Thành phố, TB Da
23 Nguyễn Thị Thanh Nga 20/05/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
24 Trần Thị Nhung 20/10/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
25 Mai Thu Phương 26/01/95 Nữ 11Văn Nga Da
26 Nguyễn Thị Sim 16/07/95 Nữ 11Văn Đông Hưng, TB Da
27 Bùi Thị Hạnh Thảo 22/03/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
28 Nguyễn Thị Thắm 24/12/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
29 Bùi Thị Thu Thuỷ 07/05/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
30 Đỗ Thủy Tiên 06/11/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
31 Vũ Thị Quỳnh Trang 18/08/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB C
32 Lê Thị Khánh Vân 28/03/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB C
33 Ngô Thị Xuân 05/12/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
34 Nguyễn Thị Yến 15/09/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
  Nam= 1; Nữ = 33          
1 Nguyễn Thị Kim Anh 04/11/95 Nữ 11Sử Quỳnh Phụ, TB C
2 Phạm Thị Quỳnh Anh 13/10/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
3 Trần Thị Phương Anh 23/07/95 Nữ 11Sử Thành phố, TB C
4 Bùi Thị linh Chi 12/01/96 Nữ 11Sử Thành phố, TB C
5 Bùi Thị Hồng Hạnh 25/05/95 Nữ 11Sử Thành phố, TB C
6 Đặng Thị Bích Hiền 28/02/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
7 Phạm Thị Thuý Hiền 24/02/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
8 Tạ Thị Hiển 24/07/95 Nữ 11Sử Thái Thuỵ, TB C
9 Nguyễn Hoàng Hiệp 05/10/95 Nam 11Sử Thành phố, TB C
10 Nguyễn Thị Thu Hoài 07/11/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
11 Cao Thu Hồng 02/08/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
12 Nguyễn Thị Huyền 20/06/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
13 Trần Tiến Lâm 14/12/95 Nam 11Sử Thành phố, TB C
14 Vũ Thị Phương Liên 14/04/95 Nữ 11Sử Thành phố, TB C
15 Đoàn Thị Thuỳ Linh 07/04/95 Nữ 11Sử Thành phố, TB C
16 Phạm Thị Thanh Loan 18/02/95 Nữ 11Sử Vĩnh Phú C
17 Bùi Thị Phương 04/06/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
18 Nguyễn Thị Quyên 30/03/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
19 Tạ Thị Thu Thảo 24/09/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
20 Phạm Việt Thắng 21/06/95 Nam 11Sử Thành phố, TB C
21 Nguyễn Quỳnh Thương 29/08/95 Nữ 11Sử Đông Hưng, TB C
22 Nguyễn Thị Trang 13/11/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
  Nam= 3; Nữ = 19          
1 Nguyễn Thuý An 12/10/95 Nữ 11Địa Lạng Sơn C
2 Trần Thị Bích 06/10/95 Nữ 11Địa Đông Hưng, TB C
3 Trần Lâm Đức 20/05/95 Nam 11Địa Thành phố, TB Da
4 Nguyễn Thị Hương Giang 21/05/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
5 Phạm Thị Thu Hằng 20/05/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
6 Trịnh Thị Thu Hằng 19/06/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
7 Cao Thảo Hiền 13/03/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
8 Phạm Thị Thu Hiền 24/01/95 Nữ 11Địa Vũ Thư, TB C
9 Nguyễn Đình Hợp 30/08/95 Nam 11Địa Vũ Thư, TB C
10 Nguyễn Thị Hồng Lý 06/11/95 Nữ 11Địa Vũ Thư, TB C
11 Trần Thị Quỳnh Mai 20/02/95 Nữ 11Địa Vũ Thư, TB C
12 Phạm Bá Minh 28/04/95 Nam 11Địa Thành phố, TB C
13 Đỗ Thị Hà My 25/11/95 Nữ 11Địa Thái Bình C
14 Đỗ Thị Nga 28/05/95 Nữ 11Địa Thái Thuỵ, TB C
15 Trương Bảo Ngọc 26/11/95 Nam 11Địa Thành phố, TB C
16 Vũ Thị Nhung 21/08/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
17 Ngô Hải Ninh 05/11/95 Nam 11Địa Thành phố, TB C
18 Đào Thị Kim Oanh 26/03/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
19 Phạm Thị Thuý 08/02/95 Nữ 11Địa Vũ Thư, TB C
20 Lại Đức Toàn 13/07/95 Nam 11Địa Thành phố, TB C
21 Cao Thị Yến 08/01/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
  Nam= 6; Nữ = 15          
1 Nguyễn Hoàng Anh 10/12/95 Nam 11Anh1 Thành phố, TB Da
2 Nguyễn Thị Hoài Anh 08/10/95 Nữ 11Anh1 Quỳnh Phụ, TB Da
3 Vũ Đức Anh 14/08/95 Nam 11Anh1 Thành phố, TB Da
4 Phạm Thị Thanh Bình 02/12/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
5 Đặng Vũ Bảo Châu 27/11/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
6 Tăng Hồng Duyên 24/02/95 Nữ 11Anh1 Thái Thuỵ, TB Da
7 Phạm Thị Thuỳ Dương 28/12/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
8 Phạm Triều Dương 13/12/95 Nam 11Anh1 Thái Thuỵ, TB Da
9 Quách Thuỳ Dương 03/07/95 Nữ 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
10 Nguyễn Văn Đạt 08/08/95 Nam 11Anh1 Thái Thuỵ, TB Da
11 Vũ Thị Hà Giang 03/11/95 Nữ 11Anh1 Đông Hưng, TB Da
12 Đặng Thu Hà 05/12/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
13 Lê Ngọc Hà 05/08/95 Nữ 11Anh1 Quỳnh Phụ, TB Da
14 Đỗ Thị Hạnh 02/07/95 Nữ 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
15 Tạ Thị Hoà 23/01/95 Nữ 11Anh1 Tiền Hải, TB Da
16 Trần Trọng Hoàn 12/03/95 Nam 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
17 Đỗ Thị Thanh Huyền 13/07/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
18 Phạm Mai Huyền 29/12/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
19 Bùi Thị Hương 16/01/95 Nữ 11Anh1 Quỳnh Phụ, TB Da
20 Đào Thu Hương 20/11/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
21 Hà Tùng Lâm 03/09/95 Nam 11Anh1 Thái Thuỵ, TB Da
22 Nguyễn Nhật Linh 12/07/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
23 Trần Hoàng Khánh Linh 17/11/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
24 Phạm Thị Hồng Mến 26/10/95 Nữ 11Anh1 Quỳnh Phụ, TB Da
25 Vũ Thị Bình Minh 09/08/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
26 Đào Thị Hà My 16/08/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
27 Nguyễn Thị Như Ngọc 01/11/95 Nữ 11Anh1 Đông Hưng, TB Da
28 Nguyễn Yến Ngọc 06/04/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
29 Nguyễn Trang Nhung 15/10/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
30 Nguyễn Thị Phương 14/01/95 Nữ 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
31 Phạm Hà Phương 18/05/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
32 Phạm Thị Tâm 01/01/95 Nữ 11Anh1 Đông Hưng, TB Da
33 Nguyễn Thị Kim Thanh 05/10/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
34 Phạm Trí Thành 24/06/95 Nam 11Anh1 CH Adec bai gian Da
35 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/09/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
36 Phạm Thị Phương Thảo 13/12/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
37 Phạm Văn Thắng 23/02/95 Nam 11Anh1 Thành phố, TB Da
38 Nguyễn Thị Vân Trang 12/10/95 Nữ 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
39 Lê Hữu Trí 12/08/95 Nam 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
40 Nguyễn Hồng Vân 20/04/95 Nữ 11Anh1 Kiến Xương, TB Da
41 Nguyễn Quang Vinh 27/12/95 Nam 11Anh1 Thành phố, TB Da
  Nam= 10; Nữ = 31          
1 Dương Việt Anh 13/01/95 Nữ 11Anh2 Quỳnh Phụ, TB Da
2 Lê Thị Ngọc Anh 24/11/95 Nữ 11Anh2 Vũ Thư, TB Da
3 Lương Thị Ngọc Anh 03/06/95 Nữ 11Anh2 Kiến Xương, TB Da
4 Lưu Quỳnh Anh 20/09/95 Nữ 11Anh2 CHLB Đức Da
5 Nguyễn Hà Kiều Anh 01/11/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
6 Nguyễn Minh Anh 11/03/95 Nam 11Anh2 Thành phố, TB Da
7 Phạm Thị Anh 22/12/95 Nữ 11Anh2 Quỳnh Phụ, TB Da
8 Trương Hải Anh 10/09/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
9 Phạm Đình Thái Bình 26/11/95 Nam 11Anh2 Vũ Thư, TB Da
10 Vũ Thị Thuỳ Dương 02/07/95 Nữ 11Anh2 Kiến Xương, TB Da
11 Lê Minh Đức 26/10/95 Nam 11Anh2 Thành phố, TB Da
12 Nguyễn Hương Giang 23/01/96 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
13 Phạm Thị Hương Giang 02/11/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
14 Nguyễn Thị Thanh Hà 22/09/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
15 Phạm Thu Trang Hà 20/12/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
16 Đinh Thị Phương Hảo 23/10/95 Nữ 11Anh2 Kiến Xương, TB Da
17 Bùi Mai Hiên 25/02/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
18 Trần Thị Hiên 28/03/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
19 Hà Ngọc Hoà 25/01/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
20 Trần Lê Huy 23/02/95 Nam 11Anh2 Thành phố, TB Da
21 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/08/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
22 Nguyễn Thị Mai Hương 26/02/95 Nữ 11Anh2 Thái Thuỵ, TB Da
23 Nguyễn Hoàng Tuấn Linh 26/05/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
24 Vũ Thị Diệu Linh 17/08/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
25 Vũ Thị Lý 15/09/95 Nữ 11Anh2 Quỳnh Phụ, TB Da
26 Trần Thị Nga 28/09/95 Nữ 11Anh2 Thái Thuỵ, TB Da
27 Phạm Thị Bích Ngọc 12/06/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
28 Cao Hải Ninh 26/10/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
29 Nguyễn Hải Ninh 13/08/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
30 Đỗ Thu Phương 26/05/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
31 Nguyễn Mai Phương 24/05/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
32 Tăng Thuý Quỳnh 10/10/95 Nữ 11Anh2 Thái Thuỵ, TB Da
33 Lương Minh Tâm 06/09/95 Nữ 11Anh2 Đông Hưng, TB Da
34 Vũ Thị Trang Thu 09/09/95 Nữ 11Anh2 Thái Thuỵ, TB Da
35 Nguyễn Thị Thương 28/02/95 Nữ 11Anh2 Vũ Thư, TB Da
36 Đặng Thị Thu Trang 13/08/95 Nữ 11Anh2 Đông Hưng, TB Da
37 Lương Thị Sơn Trang 27/02/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
38 Nguyễn Thị Thanh Trang 11/11/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
39 Bùi Đức Vinh 07/11/95 Nam 11Anh2 Thành phố, TB Da
40 Nguyễn Đắc Vũ 07/01/95 Nam 11Anh2 Quỳnh Phụ, TB Da
41 Phạm Tuấn Vũ 03/01/95 Nam 11Anh2 Đông Hưng, TB Da
42 Nguyễn Lộc Xuân 07/05/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
43 Đỗ Thị Yến 02/01/95 Nữ 11Anh2 Thái Thuỵ, TB Da
  Nam= 7; Nữ = 36          
1 Đào Thị Phương Anh 28/02/95 Nữ 11Pháp Kiến Xương, TB Dp
2 Phan Thị Vân Anh 03/03/95 Nữ 11Pháp Kiến Xương, TB Dp
3 Vũ Thuỳ Dương 21/06/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
4 Nguyễn Thị Hà 21/03/95 Nữ 11Pháp Vũ Thư, TB Dp
5 Phạm Thị Huyền 30/01/95 Nữ 11Pháp Kiến Xương, TB Dp
6 Phạm Thị Hương 15/05/95 Nữ 11Pháp Vũ Thư, TB Dp
7 lưu thùy linh 11/10/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
8 Nguyễn Thuỳ Linh 10/04/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
9 Phạm Khánh Linh 08/01/95 Nữ 11Pháp Đông Hưng, TB Dp
10 Nguyễn Thị Phương Loan 02/09/95 Nữ 11Pháp Kiến Xương, TB Dp
11 Tô Hương Ly 03/01/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
12 Trịnh Thị Ngát 26/05/95 Nữ 11Pháp Quỳnh Phụ, TB Dp
13 Nguyễn Văn Nhật 16/11/95 Nam 11Pháp Quỳnh Phụ, TB Dp
14 Hà Thị Nhung 04/04/95 Nữ 11Pháp Đông Hưng, TB Dp
15 Trần Phương Thảo 20/02/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
16 Lê Thị Thanh Thuỷ 24/08/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
17 Đinh Phương Thuý 24/01/95 Nữ 11Pháp Vũ Thư, TB Dp
18 Lê Việt Trinh 03/12/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
19 Đỗ Quốc Trịnh 17/10/95 Nam 11Pháp Vũ Thư, TB Da
20 Nguyễn Thị Vi 21/05/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
  Nam= 2; Nữ = 18          

Tác giả bài viết: Phạm Tiến Hường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây