Chào mừng kỷ niệm 50 hệ chuyên, 30 năm thành lập THPT Chuyên Thái Bình

Hướng tới kỷ niệm 50 năm hệ chuyên, 
30 năm thành lập THPT Chuyên Thái Bình

Danh sách học sinh khối 11 năm học 2011-2012

Thứ năm - 16/02/2012 19:44

Danh sách học sinh

Danh sách học sinh
Danh sách học sinh khối 11 năm học 2011-2012
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 NĂM HỌC 2011-2012
STT Họ và tên Ng.Sinh Giới Lớp Nơi sinh Ban
1 Đinh Tuấn Anh 27/09/95 Nam 11Toán1 Thái Thuỵ, TB A
2 Trần Duy Anh 28/04/95 Nam 11Toán1 Thái Thuỵ, TB A
3 Nguyễn Tiến Dũng 06/02/95 Nam 11Toán1 Vũ Thư, TB A
4 Trần Xuân Đông 06/02/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
5 Phạm Ngọc Đức 03/02/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
6 Phạm Hoàng Giang 10/02/95 Nam 11Toán1 Thành phố, TB A
7 Nguyễn Thu Hà 20/08/95 Nữ 11Toán1 Đông Hưng, TB A
8 Nguyễn Tuyết Hà 10/08/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
9 Vũ Thu Hiền 24/01/95 Nữ 11Toán1 Vũ Thư, TB A
10 Trần Mạnh Hoà 31/10/95 Nam 11Toán1 Vũ Thư, TB A
11 Nguyễn Huy Hoàng 15/12/95 Nam 11Toán1 Thành phố, TB A
12 Đỗ Bích Hồng 04/02/95 Nữ 11Toán1 Vũ Thư, TB A
13 Bùi Thị Kim Huệ 16/02/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
14 Bùi Thị Thanh Huyền 22/02/95 Nữ 11Toán1 Vũ Thư, TB A
15 Nguyễn Trung Kiên 29/04/95 Nam 11Toán1 Vũ Thư, TB A
16 Lê Xuân Kỳ 03/02/95 Nam 11Toán1 Thái Thuỵ, TB A
17 Đỗ Tùng Lâm 07/08/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
18 Dương Hoàng Long 20/06/95 Nam 11Toán1 Thành phố, TB A
19 Vũ Tiến Mạnh 15/03/95 Nam 11Toán1 Đông Hưng, TB A
20 Nguyễn Thị Nhinh 04/06/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
21 Hà Quang Phi 14/05/95 Nam 11Toán1 Đông Hưng, TB A
22 Phạm Thanh Quang 29/03/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
23 Bùi Đỗ Ngọc Sơn 05/05/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
24 Nguyễn Ngọc Sơn 07/05/95 Nam 11Toán1 Hưng Hà, TB A
25 Trần Văn Thái 17/08/95 Nam 11Toán1 Thái Thuỵ, TB A
26 Phạm Văn Thi 14/06/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
27 Hà Thu 05/06/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
28 Bùi Thị Thuỷ 16/07/95 Nữ 11Toán1 Đông Hưng, TB A
29 Ngô Thị Thuỷ 02/09/95 Nữ 11Toán1 Vũ Thư, TB A
30 Phạm Thuỳ Trang 08/11/95 Nữ 11Toán1 Thành phố, TB A
31 Trương Thị Trinh 05/08/95 Nữ 11Toán1 Vũ Thư, TB A
32 Nguyễn Huy Trung 04/09/95 Nam 11Toán1 Đông Hưng, TB A
33 Đặng Duy Việt 02/11/95 Nam 11Toán1 Thành phố, TB A
34 Vũ Quốc Việt 05/02/95 Nam 11Toán1 Kiến Xương, TB A
  Nam= 21; Nữ = 13          
1 Lưu Nguyễn Vân Anh 03/07/95 Nữ 11Toán2 Đông Hưng, TB  A
2 Nguyễn Hoàng Anh 13/01/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
3 Nguyễn Tú Anh 01/10/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
4 Phạm Đức Anh 19/03/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
5 Trương Đức Anh 14/07/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
6 Mai Ngọc Ban 28/09/95 Nam 11Toán2 Kiến Xương, TB A
7 Trần Lương Bằng 20/09/95 Nam 11Toán2 Tiền Hải, TB A
8 Nguyễn Hữu Bình 27/03/95 Nam 11Toán2 Thái Thuỵ, TB  A
9 Vũ Thị Linh Chi 24/05/95 Nữ 11Toán2 Thành phố, TB A
10 Nguyễn Đức Chung 08/04/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB A
11 Hoàng Công Cường 10/03/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB  A
12 Phạm Thị Mỹ Dung 20/06/95 Nữ 11Toán2 Thành phố, TB A
13 Vũ Đức Dũng 08/01/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
14 Phạm Duy 02/03/95 Nam 11Toán2 Kiến Xương, TB A
15 Đặng Văn Đạt 07/09/95 Nam 11Toán2 Kiến Xương, TB A
16 Nguyễn Ngọc Đôn 27/01/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB A
17 Đỗ Trung Đức 18/09/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
18 Lê Nhật Giang 12/11/95 Nữ 11Toán2 Vũ Thư, TB A
19 Vũ Thị Hương Giang 19/05/95 Nữ 11Toán2 Thành phố, TB A
20 Trần Quang Hiếu 04/10/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
21 Trần Trung Hiếu 27/07/95 Nam 11Toán2 Kiến Xương, TB A
22 Vũ Thị Thanh Huyền 18/11/95 Nữ 11Toán2 Kiến Xương, TB A
23 Đào Minh Hưng 19/08/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB A
24 Đinh Thị Lan Hương 05/04/95 Nữ 11Toán2 Tiền Hải, TB A
25 Nguyễn Đức Kiên 20/10/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB A
26 Trần Mai Lan 25/07/95 Nữ 11Toán2 Kiến Xương, TB A
27 Phạm Đình Lịch 18/03/94 Nam 11Toán2 Quỳnh Phụ, TB A
28 Nguyễn Trọng Long 22/04/95 Nam 11Toán2 Thái Thuỵ, TB A
29 Hà Trung Nghĩa 12/08/95 Nam 11Toán2 Thành phố, TB A
30 Nguyễn Thuỷ Ngọc 27/11/95 Nữ 11Toán2 Hưng Hà, TB A
31 Đỗ Như Tiến Phát 31/05/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
32 Nguyễn Thị Phương 10/08/95 Nữ 11Toán2 Quỳnh Phụ, TB A
33 Nguyễn Thị Hà Phương 22/05/95 Nữ 11Toán2 Thành phố, TB A
34 Vũ Lê Phương 02/05/95 Nữ 11Toán2 Đông Hưng, TB A
35 Trương Thị Phượng 31/07/95 Nữ 11Toán2 Kiến Xương, TB A
36 Trần Thị Tâm 04/06/95 Nữ 11Toán2 Đông Hưng, TB  A
37 Đỗ Công Thành  04/10/95 Nam 11Toán2 Tiền Hải, TB A
38 Nguyễn Văn Thành 04/02/95 Nam 11Toán2 Thái Thuỵ, TB A
39 Nguyễn Cao Thăng 22/12/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
40 Hoàng Văn Thịnh 28/02/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
41 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 06/09/95 Nữ 11Toán2 Đông Hưng, TB  A
42 Bùi Hữu Trung 19/06/95 Nam 11Toán2 Đông Hưng, TB A
43 Phạm Thanh Tùng 06/06/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
44 Đỗ Duy Vinh 05/06/95 Nam 11Toán2 Vũ Thư, TB A
  Nam= 29; Nữ = 15          
1 Nghiên Thị Vân Anh 16/04/95 Nữ 11Tin Kiến Xương, TB A
2 Nguyễn Hải Bình 24/01/95 Nữ 11Tin Quỳnh Phụ, TB A
3 Đỗ Linh Chi 21/09/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
4 Bùi Đức Chính 21/03/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
5 Nguyễn Mạnh Cường 27/12/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
6 Trần Việt Dũng 14/01/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
7 Lê Minh Đạo 22/10/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
8 Vũ Thành Đạt 01/07/95 Nam 11Tin Thái Thuỵ, TB A
9 Trần Mạnh Hà 15/01/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
10 Hồ Thị Huế 11/06/95 Nữ 11Tin Vũ Thư, TB A
11 Lê Hải Huệ  30/10/95 Nữ 11Tin Đông Hưng, TB  A
12 Phạm Quang Huy 27/08/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
13 Vũ Thanh Huyền 31/12/95 Nữ 11Tin Vũ Thư, TB A
14 Nguyễn Thành Hưng 25/10/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
15 Nguyễn Thị Mai Hương 18/08/95 Nữ 11Tin Vũ Thư, TB A
16 Nguyễn Thị Mai Hương 21/11/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
17 Phạm Thị Hương 18/02/95 Nữ 11Tin Tiền Hải, TB A
18 Nguyễn Tùng Lâm 11/10/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
19 Đỗ Mạnh Linh 18/03/95 Nam 11Tin Tiền Hải, TB A
20 Hà Thị Khánh Linh 16/03/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
21 Phí Thị Thuỳ Linh 31/03/95 Nữ 11Tin Tiền Hải, TB A
22 Trần Ngọc Mai 05/08/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
23 Khổng Thị Thảo Minh 12/01/95 Nữ 11Tin Đông Hưng, TB A
24 Nguyễn Thị Thu Ngân 04/04/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
25 Lại Thị Thanh Ngoan 25/04/95 Nữ 11Tin Thái Thuỵ, TB  A
26 Khiếu Phương Ngọc 04/10/95 Nữ 11Tin Thành phố, TB A
27 Nguyễn Thị Như Ngọc 20/09/95 Nữ 11Tin Quỳnh Phụ, TB A
28 Nguyễn Thái Ninh 14/04/95 Nam 11Tin Quỳnh Phụ, TB A
29 Bùi Thị Phương 15/08/95 Nữ 11Tin Kiến Xương, TB A
30 Hoàng Hữu Thái 24/10/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
31 Nguyễn Thế Thái 24/03/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
32 Đoàn Phương Thảo 26/04/95 Nữ 11Tin Quỳnh Phụ, TB A
33 Nguyễn Ngọc Thắng 20/06/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
34 Nguyễn Việt Thắng 27/08/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
35 Đặng Xuân Thuỷ 03/11/95 Nam 11Tin Nam Định A
36 Lê Thanh Tùng 15/09/95 Nam 11Tin Thành phố, TB A
  Nam= 17; Nữ = 19          
1 Đặng Thị Vân Anh 30/10/95 Nữ 11Lý Kiến Xương, TB A
2 Nguyễn Hải Anh 03/04/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 09/09/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
4 Phạm Tuấn Anh 26/09/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
5 Trương Thị Việt Anh 19/10/95 Nữ 11Lý Thành phố, TB A
6 Nguyễn Văn Công 09/02/95 Nam 11Lý Kiến Xương, TB A
7 Đào Văn Duẩn 01/11/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
8 Vũ Tiến Dũng 05/12/95 Nam 11Lý Thái Bình A
9 Lương Thuỳ Dương 07/05/95 Nữ 11Lý Kiến Xương, TB A
10 Nguyễn Minh Dương 12/10/95 Nam 11Lý Thái Thuỵ, TB A
11 Đào Thị Thu Hà 30/03/95 Nữ 11Lý Vũ Thư, TB A
12 Cao Thị Hằng 01/03/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
13 Cao Thị Thu Hiền 10/10/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
14 Vũ Văn Hiếu 08/04/95 Nam 11Lý Vũ Thư, TB A
15 Giang Việt Hoàng 01/02/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
16 Lê Hoàng 14/01/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
17 Lê Việt Hoàng 15/06/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
18 Nguyễn Huy Hoàng 04/08/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
19 Nguyễn Thị Ngọc Huế 06/02/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
20 Phan Văn Hùng 12/03/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
21 Dư Thị Lan Hương 09/06/95 Nữ 11Lý Kiến Xương, TB A
22 Cao Thị Thuỳ Linh 31/08/95 Nữ 11Lý Vũ Thư, TB A
23 Hoàng Tuấn Linh 22/01/95 Nam 11Lý Thái Bình A
24 Nguyễn Trường Linh 22/07/95 Nam 11Lý Hưng Hà, TB A
25 Đỗ Trần Mạnh 13/09/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
26 Phạm Tiến Năng 20/01/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
27 Trần Thị Phương Ngân 19/08/95 Nữ 11Lý Thái Thuỵ, TB A
28 Bùi Tiến Nguyện 20/07/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
29 Bùi Trọng Nhân 20/01/95 Nam 11Lý Đông Hưng, TB A
30 Nguyễn Thái Sơn 07/08/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
31 Nguyễn Huyền Trang 30/10/95 Nữ 11Lý Tiền Hải, TB A
32 Phạm Quỳnh Trang 08/03/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
33 Trần Quỳnh Trang 28/11/95 Nữ 11Lý Quỳnh Phụ, TB A
34 Hà Thiên Triều 19/09/95 Nam 11Lý Thành phố, TB A
35 Đặng Thị Thanh Xuân 30/10/95 Nữ 11Lý Đông Hưng, TB A
  Nam= 19; Nữ = 16          
1 Lại Thị Hải Anh 25/10/95 Nữ 11Hoá Tiền Hải, TB A
2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 23/02/95 Nữ 11Hoá Quỳnh Phụ, TB A
3 Trần Quốc Đạt 25/06/95 Nam 11Hoá Vũ Thư, TB A
4 Vũ Hải Đăng 05/02/95 Nam 11Hoá Vũ Thư, TB A
5 Tạ Thị Thuý Hà 13/11/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
6 Trần Thanh Hà 10/04/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
7 Đinh Thị Hải 15/03/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
8 Trần Thị Ngọc Hiền 03/03/95 Nữ 11Hoá Quỳnh Phụ, TB A
9 Phạm Trọng Hiếu 25/11/95 Nam 11Hoá Thành phố, TB A
10 Vũ Tiến Hoàng 31/05/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
11 Hoàng Thị Hồng 24/03/95 Nữ 11Hoá Thái Thuỵ, TB A
12 Mai Việt Hùng 19/06/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
13 Bùi Thị Nhật Huyền 24/10/95 Nữ 11Hoá Kiến Xương, TB A
14 Lương Thị Thanh Huyền 03/09/95 Nữ 11Hoá Kiến Xương, TB A
15 Trần Thị Khánh Huyền 29/10/95 Nữ 11Hoá Vũ Thư, TB A
16 Nguyễn Thị Minh Hương 06/11/95 Nữ 11Hoá Hưng Hà, TB A
17 Phạm Ngọc Khánh 06/04/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
18 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 04/10/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
19 Phạm Hà Linh 28/09/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
20 Vũ Thị út Linh 12/08/95 Nữ 11Hoá Thái Thuỵ, TB A
21 Vũ Tú Linh 14/03/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
22 Phạm Nhật Minh 19/09/95 Nam 11Hoá Thành phố, TB A
23 Vũ Thị Minh 25/12/95 Nữ 11Hoá Đông Hưng, TB A
24 Tô Hồng Ngọc 05/02/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
25 Phạm Thị Hồng Nhung 11/01/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
26 Đặng Hải Ninh 25/01/95 Nam 11Hoá Thành phố, TB A
27 Bùi Minh Phương 06/09/95 Nữ 11Hoá Vũ Thư, TB A
28 Trần Lan Phương 24/06/95 Nữ 11Hoá Kiến Xương, TB A
29 Nguyễn Mai Sinh 14/08/95 Nữ 11Hoá Quỳnh Phụ, TB A
30 Trần Thế Tài 18/06/95 Nam 11Hoá Vũ Thư, TB A
31 Lại Minh Tâm 15/03/95 Nam 11Hoá Thành phố, TB A
32 Vũ Viết Tập 05/03/95 Nam 11Hoá Thành phố, TB A
33 Trần Trọng Thanh 28/05/95 Nam 11Hoá Thái Thuỵ, TB A
34 Nguyễn Duy Thăng 06/06/95 Nam 11Hoá Đông Hưng, TB A
35 Tạ Văn Thắng 27/05/95 Nam 11Hoá Thái Thuỵ, TB A
36 Nguyễn Hoài Trang 11/03/95 Nữ 11Hoá Thành phố, TB A
37 Nguyễn Khánh Vân 03/07/95 Nữ 11Hoá Vũ Thư, TB A
  Nam= 16; Nữ = 21          
1 Phạm Tuấn Anh 28/08/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
2 Phạm Thế Công 28/08/95 Nam 11Sinh Kiến Xương, TB B
3 Tô Việt Cường 05/01/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
4 Vũ Mạnh Dân 21/06/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
5 Nguyễn Thị Cẩm Dung 27/11/95 Nữ 11Sinh Thành phố, TB B
6 Lại Trung Dũng 17/12/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
7 Nguyễn Tiến Dũng 14/02/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
8 Đỗ Thị Duyên 10/10/95 Nữ 11Sinh Vũ Thư, TB B
9 Nguyễn Thị Phương Duyên 13/11/95 Nữ 11Sinh Kiến Xương, TB B
10 Khổng Tiến Định 21/04/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
11 Nguyễn Bình Định 13/02/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
12 Bùi Văn Đông 14/08/95 Nam 11Sinh Quỳnh Phụ, TB B
13 Nguyễn Vũ Đông 22/04/95 Nam 11Sinh Kiến Xương, TB B
14 Phạm Thị Giang 06/03/95 Nữ 11Sinh Đông Hưng, TB B
15 Vũ Tố Giang 30/10/95 Nữ 11Sinh Thành phố, TB B
16 Lưu Thị Hiên 04/10/95 Nữ 11Sinh Đông Hưng, TB B
17 Trần Văn Hiển 04/02/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
18 Trần Trung Hiếu 23/09/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
19 Đỗ Thị Khánh Huyền 08/02/95 Nữ 11Sinh Vũ Thư, TB B
20 Mai Thị Ngọc Lan 26/05/95 Nữ 11Sinh Vũ Thư, TB B
21 Đào Thị Khánh Linh 18/12/95 Nữ 11Sinh Thành phố, TB B
22 Đỗ Đức Mạnh 18/01/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
23 Nguyễn Huyền My 11/12/95 Nữ 11Sinh Đông Hưng, TB B
24 Lê Hoàng Duy Nam 11/07/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
25 Đỗ Thuý Nga 14/06/95 Nữ 11Sinh Vũ Thư, TB B
26 Nguyễn Thành Sơn 17/05/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
27 Nguyễn Tuấn Tài 05/01/95 Nam 11Sinh Kiến Xương, TB B
28 Bùi Thị Phương Thảo 01/05/95 Nữ 11Sinh Kiến Xương, TB B
29 Đặng Thị Thu Thuỷ 30/12/95 Nữ 11Sinh Thành phố, TB B
30 Nguyễn Thị Thuý 30/12/95 Nữ 11Sinh Vũ Thư, TB B
31 Phạm Quý Triều 24/09/95 Nam 11Sinh Vũ Thư, TB B
32 Nguyễn Trung Vượt 01/04/95 Nam 11Sinh Thành phố, TB B
33 Nguyễn Thị Xinh 11/07/95 Nữ 11Sinh Đông Hưng, TB B
34 Nguyễn Thị Hải Yến 04/01/95 Nữ 11Sinh Quỳnh Phụ, TB B
  Nam= 18; Nữ = 16          
1 Đỗ Hải Anh 24/06/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
2 Nguyễn Thị Hà Anh 09/05/95 Nữ 11A1 Tiền Hải, TB A
3 Nguyễn Tuấn Anh 13/03/95 Nam 11A1 Vũ Thư, TB A
4 Tô Lâm Anh 01/07/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
5 Nguyễn Thị Thúy Châu 28/09/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
6 Đỗ Phạm Kim Chi 22/04/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
7 Trần Thị Quỳnh Diệp 04/11/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
8 Nhâm Sĩ Dũng 09/03/95 Nam 11A1 Đông Hưng, TB A
9 Đoàn Thùy Dương 23/09/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
10 Nguyễn Minh Dương 17/03/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
11 Phạm Tùng Dương 07/11/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
12 Trần Xuân Điệp 10/07/95 Nam 11A1 Vũ Thư, TB A
13 Hoàng Văn Giang 22/11/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
14 Nguyễn Thị Giang 27/12/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
15 Bùi Ngọc Hà 07/05/95 Nữ 11A1 Hà Nội A
16 Phạm Hải Hà 23/07/95 Nữ 11A1 Vũ Thư, TB A
17 Phạm Thị Hà 18/10/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
18 Vũ Thị Thu Hà 08/07/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
19 Trịnh Thị Hồng Hạnh 23/06/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
20 Nguyễn Duy Hiệu 29/01/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
21 Vũ Hồng Hoa 09/09/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
22 Lê Thị Hoạt 28/02/95 Nữ 11A1 Vũ Thư, TB A
23 Nguyễn Thanh Huyền 02/02/95 Nữ 11A1 Tiền Hải, TB A
24 Nguyễn Thị Huyền 18/08/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
25 Trần Thị Thương Huyền 05/03/95 Nữ 11A1 Thái Thuỵ, TB A
26 Phạm Lan Hương 17/10/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
27 Vũ Thị Minh Khuê 24/02/95 Nữ 11A1 Quỳnh phụ, TB A
28 Trần Trung Kiên 18/03/95 Nam 11A1 Đông Hưng, TB A
29 Bùi Ngọc Lan 01/11/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
30 Thạch Cảnh Lâm 22/02/95 Nam 11A1 Đông Hưng, TB A
31 Bùi Khánh Linh 12/04/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
32 Nguyễn Thị Khánh Linh 17/05/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
33 Phạm Thị Thùy Linh 26/11/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
34 Phan Phương Linh 14/03/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
35 Bùi Thị Khánh Ly 24/11/95 Nữ 11A1 Vũ Thư, TB A
36 Hoàng Đức Mạnh 20/09/94 Nam 11A1 Thành phố, TB A
37 Bùi Thị Nhung 14/04/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
38 Lại Thị Hồng Nhung 29/10/95 Nữ 11A1 Kiến Xương, TB A
39 Vũ Thị Nương 14/01/95 Nữ 11A1 Đông Hưng, TB A
40 Phan Thị Phương 20/03/95 Nữ 11A1 Vũ Thư, TB A
41 Hà Minh Quang 14/12/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
42 Quản Quốc Thịnh 10/01/95 Nam 11A1 Vũ Thư, TB A
43 Hoàng Thu Thuỷ 03/08/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
44 Vũ Thị Linh Trang 01/05/95 Nữ 11A1 Tiền Hải, TB A
45 Phạm Văn Trung 16/12/95 Nam 11A1 Đông Hưng, TB A
46 Nguyễn Công Trứ 15/09/95 Nam 11A1 Thái Thuỵ, TB  A
47 Bùi Ngọc Tú 27/01/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
48 Phùng Thanh Tú 17/07/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
49 Ngô Minh Tuấn 20/04/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
50 Phạm Thị Hồng Tươi 06/03/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
51 Vũ Thị Vân   05/04/95 Nữ 11A1 Kiến Xương, TB A
52 Trần Hữu Vinh 24/04/95 Nam 11A1 Thành phố, TB A
53 Nguyễn Thị Hải Yến 10/04/95 Nữ 11A1 Thành phố, TB A
  Nam= 18; Nữ = 35          
1 Bùi Thị An 13/02/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
2 Bùi Trung Anh 08/06/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
3 Đặng Đình Anh 15/04/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
4 Hoàng Đình Tuấn Anh 26/01/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
5 Lê Tuấn Anh 22/12/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
6 Nguyễn Bá Tuấn Anh 20/07/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
7 Phạm Thị Phương Anh 01/03/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
8 Trần Quốc Bảo 13/09/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
9 Bùi Linh Chi 12/08/95 Nữ 11A2 Vũ Thư, TB A
10 Ngô Xuân Cương 20/02/95 Nam 11A2 Đông Hưng, TB A
11 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 18/09/95 Nữ 11A2 Kiến Xương, TB A
12 Dương Mai Duyên 24/04/95 Nữ 11A2 Thái Thuỵ, TB A
13 Nguyễn Thị Duyên 26/02/95 Nữ 11A2 Đông Hưng, TB A
14 Nguyễn Thành Dương 29/04/95 Nam 11A2 Đông Hưng, TB A
15 Tạ Thái Dương 12/08/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
16 Nguyễn Tiến Đức 09/10/95 Nam 11A2 Vũ Thư, TB A
17 Trần Hương Giang 28/09/95 Nữ 11A2 Thái Thuỵ, TB A
18 Hoàng Thị Hiền 13/03/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
19 Lê Thị Thanh Hoà 03/10/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
20 Nguyễn Tiến Hùng 18/03/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
21 Vũ Việt Hùng 24/03/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
22 Giang Thị Thiên Hương 13/09/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
23 Nguyễn Thị Mai Hương 23/07/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
24 Nguyễn Thu Hương 29/10/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
25 Bùi Hương Linh 20/12/95 Nữ 11A2 Vũ Thư, TB A
26 Trần Thuỳ Linh 11/04/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
27 Vũ Thuỳ Linh 12/05/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
28 Phạm Hải Long 13/01/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
29 Trần Quang Nam 22/09/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
30 Đỗ Thanh Nga 08/08/95 Nữ 11A2 Đông Hưng, TB A
31 Nguyễn dáng ngọc 23/02/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
32 Nguyễn Thị Nguyên 13/01/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
33 Ngô Thảo Phương 18/09/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
34 Phạm Thị Minh Phương 18/04/95 Nữ 11A2 Quảng Ngãi A
35 Phan Thái Sơn 23/11/95 Nam 11A2 Gia Lai A
36 Vũ Minh Tâm 02/10/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
37 Nguyễn Đức Thanh 03/12/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
38 Nguyễn Tiến Thành 26/10/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
39 Bùi Phương Thảo 03/04/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
40 Phạm Thu Thảo 07/12/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
41 Nguyễn Diệu Thuỳ 26/08/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
42 Nguyễn Phương Thủy 29/10/95 Nữ 11A2 Kiến Xương, TB A
43 Nguyễn Minh Trang 09/12/95 Nữ 11A2 Thái Thuỵ, TB A
44 Nguyễn Thị Thu Trang 27/02/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
45 Phí Thị Thuỳ Trang 10/01/95 Nữ 11A2 Quảng Ninh A
46 Vũ Quỳnh Trang 15/11/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
47 Bùi Xuân Tuấn 25/06/95 Nam 11A2 Thành phố, TB A
48 Lê Thị Tuyết 04/03/95 Nữ 11A2 Hưng Hà, TB A
49 Vũ Thị Vui 06/04/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
50 Trần Thị Bảo Yến 01/01/95 Nữ 11A2 Thành phố, TB A
  Nam= 18; Nữ = 32          
1 Hà Thị Lan Anh 24/10/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
2 Hoàng Thị Kim Anh 24/01/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
3 Phùng Thị Anh 27/05/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
4 Nguyễn Thị Bích 12/11/95 Nữ 11Văn Hưng Hà, TB Da
5 Nguyễn Thanh Bình 07/10/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
6 Nguyễn Thị Diệp 20/12/95 Nữ 11Văn Thái Thuỵ, TB C
7 Đào Thị Duyên 21/02/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
8 Ngô Trần Tâm Đan 04/06/95 Nữ 11Văn Hưng Hà, TB Da
9 Nguyễn Thị Linh Giang 15/01/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
10 Trần Thu Hà 29/8/1995 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
11 Chử Nguyệt Hạ 27/10/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
12 Nguyễn Thị Hạnh 06/11/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
13 Trần Thị Hằng 03/12/95 Nữ 11Văn Đông Hưng, TB Da
14 Chử Thị Hoa 01/08/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
15 Vũ Thị Hoài 15/09/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
16 Đỗ Thị Huế 10/03/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
17 Bùi Thị Huyền 11/03/95 Nữ 11Văn Đông Hưng, TB C
18 Trần Nguyễn Mai Hương 17/10/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
19 Hoàng Diệu Linh 25/07/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
20 Phạm Thùy Linh 04/02/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
21 Trần Thị Xuân Mai 26/10/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
22 Lâm Đức Mạnh 29/08/95 Nam 11Văn Thành phố, TB Da
23 Nguyễn Thị Thanh Nga 20/05/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
24 Trần Thị Nhung 20/10/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
25 Mai Thu Phương 26/01/95 Nữ 11Văn Nga Da
26 Nguyễn Thị Sim 16/07/95 Nữ 11Văn Đông Hưng, TB Da
27 Bùi Thị Hạnh Thảo 22/03/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
28 Nguyễn Thị Thắm 24/12/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB Da
29 Bùi Thị Thu Thuỷ 07/05/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB Da
30 Đỗ Thủy Tiên 06/11/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
31 Vũ Thị Quỳnh Trang 18/08/95 Nữ 11Văn Thành phố, TB C
32 Lê Thị Khánh Vân 28/03/95 Nữ 11Văn Vũ Thư, TB C
33 Ngô Thị Xuân 05/12/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
34 Nguyễn Thị Yến 15/09/95 Nữ 11Văn Kiến Xương, TB Da
  Nam= 1; Nữ = 33          
1 Nguyễn Thị Kim Anh 04/11/95 Nữ 11Sử Quỳnh Phụ, TB C
2 Phạm Thị Quỳnh Anh 13/10/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
3 Trần Thị Phương Anh 23/07/95 Nữ 11Sử Thành phố, TB C
4 Bùi Thị linh Chi 12/01/96 Nữ 11Sử Thành phố, TB C
5 Bùi Thị Hồng Hạnh 25/05/95 Nữ 11Sử Thành phố, TB C
6 Đặng Thị Bích Hiền 28/02/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
7 Phạm Thị Thuý Hiền 24/02/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
8 Tạ Thị Hiển 24/07/95 Nữ 11Sử Thái Thuỵ, TB C
9 Nguyễn Hoàng Hiệp 05/10/95 Nam 11Sử Thành phố, TB C
10 Nguyễn Thị Thu Hoài 07/11/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
11 Cao Thu Hồng 02/08/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
12 Nguyễn Thị Huyền 20/06/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
13 Trần Tiến Lâm 14/12/95 Nam 11Sử Thành phố, TB C
14 Vũ Thị Phương Liên 14/04/95 Nữ 11Sử Thành phố, TB C
15 Đoàn Thị Thuỳ Linh 07/04/95 Nữ 11Sử Thành phố, TB C
16 Phạm Thị Thanh Loan 18/02/95 Nữ 11Sử Vĩnh Phú C
17 Bùi Thị Phương 04/06/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
18 Nguyễn Thị Quyên 30/03/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
19 Tạ Thị Thu Thảo 24/09/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
20 Phạm Việt Thắng 21/06/95 Nam 11Sử Thành phố, TB C
21 Nguyễn Quỳnh Thương 29/08/95 Nữ 11Sử Đông Hưng, TB C
22 Nguyễn Thị Trang 13/11/95 Nữ 11Sử Vũ Thư, TB C
  Nam= 3; Nữ = 19          
1 Nguyễn Thuý An 12/10/95 Nữ 11Địa Lạng Sơn C
2 Trần Thị Bích 06/10/95 Nữ 11Địa Đông Hưng, TB C
3 Trần Lâm Đức 20/05/95 Nam 11Địa Thành phố, TB Da
4 Nguyễn Thị Hương Giang 21/05/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
5 Phạm Thị Thu Hằng 20/05/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
6 Trịnh Thị Thu Hằng 19/06/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
7 Cao Thảo Hiền 13/03/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
8 Phạm Thị Thu Hiền 24/01/95 Nữ 11Địa Vũ Thư, TB C
9 Nguyễn Đình Hợp 30/08/95 Nam 11Địa Vũ Thư, TB C
10 Nguyễn Thị Hồng Lý 06/11/95 Nữ 11Địa Vũ Thư, TB C
11 Trần Thị Quỳnh Mai 20/02/95 Nữ 11Địa Vũ Thư, TB C
12 Phạm Bá Minh 28/04/95 Nam 11Địa Thành phố, TB C
13 Đỗ Thị Hà My 25/11/95 Nữ 11Địa Thái Bình C
14 Đỗ Thị Nga 28/05/95 Nữ 11Địa Thái Thuỵ, TB C
15 Trương Bảo Ngọc 26/11/95 Nam 11Địa Thành phố, TB C
16 Vũ Thị Nhung 21/08/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
17 Ngô Hải Ninh 05/11/95 Nam 11Địa Thành phố, TB C
18 Đào Thị Kim Oanh 26/03/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
19 Phạm Thị Thuý 08/02/95 Nữ 11Địa Vũ Thư, TB C
20 Lại Đức Toàn 13/07/95 Nam 11Địa Thành phố, TB C
21 Cao Thị Yến 08/01/95 Nữ 11Địa Thành phố, TB C
  Nam= 6; Nữ = 15          
1 Nguyễn Hoàng Anh 10/12/95 Nam 11Anh1 Thành phố, TB Da
2 Nguyễn Thị Hoài Anh 08/10/95 Nữ 11Anh1 Quỳnh Phụ, TB Da
3 Vũ Đức Anh 14/08/95 Nam 11Anh1 Thành phố, TB Da
4 Phạm Thị Thanh Bình 02/12/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
5 Đặng Vũ Bảo Châu 27/11/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
6 Tăng Hồng Duyên 24/02/95 Nữ 11Anh1 Thái Thuỵ, TB Da
7 Phạm Thị Thuỳ Dương 28/12/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
8 Phạm Triều Dương 13/12/95 Nam 11Anh1 Thái Thuỵ, TB Da
9 Quách Thuỳ Dương 03/07/95 Nữ 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
10 Nguyễn Văn Đạt 08/08/95 Nam 11Anh1 Thái Thuỵ, TB Da
11 Vũ Thị Hà Giang 03/11/95 Nữ 11Anh1 Đông Hưng, TB Da
12 Đặng Thu Hà 05/12/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
13 Lê Ngọc Hà 05/08/95 Nữ 11Anh1 Quỳnh Phụ, TB Da
14 Đỗ Thị Hạnh 02/07/95 Nữ 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
15 Tạ Thị Hoà 23/01/95 Nữ 11Anh1 Tiền Hải, TB Da
16 Trần Trọng Hoàn 12/03/95 Nam 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
17 Đỗ Thị Thanh Huyền 13/07/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
18 Phạm Mai Huyền 29/12/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
19 Bùi Thị Hương 16/01/95 Nữ 11Anh1 Quỳnh Phụ, TB Da
20 Đào Thu Hương 20/11/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
21 Hà Tùng Lâm 03/09/95 Nam 11Anh1 Thái Thuỵ, TB Da
22 Nguyễn Nhật Linh 12/07/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
23 Trần Hoàng Khánh Linh 17/11/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
24 Phạm Thị Hồng Mến 26/10/95 Nữ 11Anh1 Quỳnh Phụ, TB Da
25 Vũ Thị Bình Minh 09/08/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
26 Đào Thị Hà My 16/08/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
27 Nguyễn Thị Như Ngọc 01/11/95 Nữ 11Anh1 Đông Hưng, TB Da
28 Nguyễn Yến Ngọc 06/04/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
29 Nguyễn Trang Nhung 15/10/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
30 Nguyễn Thị Phương 14/01/95 Nữ 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
31 Phạm Hà Phương 18/05/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
32 Phạm Thị Tâm 01/01/95 Nữ 11Anh1 Đông Hưng, TB Da
33 Nguyễn Thị Kim Thanh 05/10/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
34 Phạm Trí Thành 24/06/95 Nam 11Anh1 CH Adec bai gian Da
35 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/09/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
36 Phạm Thị Phương Thảo 13/12/95 Nữ 11Anh1 Thành phố, TB Da
37 Phạm Văn Thắng 23/02/95 Nam 11Anh1 Thành phố, TB Da
38 Nguyễn Thị Vân Trang 12/10/95 Nữ 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
39 Lê Hữu Trí 12/08/95 Nam 11Anh1 Vũ Thư, TB Da
40 Nguyễn Hồng Vân 20/04/95 Nữ 11Anh1 Kiến Xương, TB Da
41 Nguyễn Quang Vinh 27/12/95 Nam 11Anh1 Thành phố, TB Da
  Nam= 10; Nữ = 31          
1 Dương Việt Anh 13/01/95 Nữ 11Anh2 Quỳnh Phụ, TB Da
2 Lê Thị Ngọc Anh 24/11/95 Nữ 11Anh2 Vũ Thư, TB Da
3 Lương Thị Ngọc Anh 03/06/95 Nữ 11Anh2 Kiến Xương, TB Da
4 Lưu Quỳnh Anh 20/09/95 Nữ 11Anh2 CHLB Đức Da
5 Nguyễn Hà Kiều Anh 01/11/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
6 Nguyễn Minh Anh 11/03/95 Nam 11Anh2 Thành phố, TB Da
7 Phạm Thị Anh 22/12/95 Nữ 11Anh2 Quỳnh Phụ, TB Da
8 Trương Hải Anh 10/09/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
9 Phạm Đình Thái Bình 26/11/95 Nam 11Anh2 Vũ Thư, TB Da
10 Vũ Thị Thuỳ Dương 02/07/95 Nữ 11Anh2 Kiến Xương, TB Da
11 Lê Minh Đức 26/10/95 Nam 11Anh2 Thành phố, TB Da
12 Nguyễn Hương Giang 23/01/96 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
13 Phạm Thị Hương Giang 02/11/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
14 Nguyễn Thị Thanh Hà 22/09/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
15 Phạm Thu Trang Hà 20/12/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
16 Đinh Thị Phương Hảo 23/10/95 Nữ 11Anh2 Kiến Xương, TB Da
17 Bùi Mai Hiên 25/02/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
18 Trần Thị Hiên 28/03/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
19 Hà Ngọc Hoà 25/01/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
20 Trần Lê Huy 23/02/95 Nam 11Anh2 Thành phố, TB Da
21 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/08/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
22 Nguyễn Thị Mai Hương 26/02/95 Nữ 11Anh2 Thái Thuỵ, TB Da
23 Nguyễn Hoàng Tuấn Linh 26/05/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
24 Vũ Thị Diệu Linh 17/08/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
25 Vũ Thị Lý 15/09/95 Nữ 11Anh2 Quỳnh Phụ, TB Da
26 Trần Thị Nga 28/09/95 Nữ 11Anh2 Thái Thuỵ, TB Da
27 Phạm Thị Bích Ngọc 12/06/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
28 Cao Hải Ninh 26/10/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
29 Nguyễn Hải Ninh 13/08/95 Nữ 11Anh2 Tiền Hải, TB Da
30 Đỗ Thu Phương 26/05/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
31 Nguyễn Mai Phương 24/05/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
32 Tăng Thuý Quỳnh 10/10/95 Nữ 11Anh2 Thái Thuỵ, TB Da
33 Lương Minh Tâm 06/09/95 Nữ 11Anh2 Đông Hưng, TB Da
34 Vũ Thị Trang Thu 09/09/95 Nữ 11Anh2 Thái Thuỵ, TB Da
35 Nguyễn Thị Thương 28/02/95 Nữ 11Anh2 Vũ Thư, TB Da
36 Đặng Thị Thu Trang 13/08/95 Nữ 11Anh2 Đông Hưng, TB Da
37 Lương Thị Sơn Trang 27/02/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
38 Nguyễn Thị Thanh Trang 11/11/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
39 Bùi Đức Vinh 07/11/95 Nam 11Anh2 Thành phố, TB Da
40 Nguyễn Đắc Vũ 07/01/95 Nam 11Anh2 Quỳnh Phụ, TB Da
41 Phạm Tuấn Vũ 03/01/95 Nam 11Anh2 Đông Hưng, TB Da
42 Nguyễn Lộc Xuân 07/05/95 Nữ 11Anh2 Thành phố, TB Da
43 Đỗ Thị Yến 02/01/95 Nữ 11Anh2 Thái Thuỵ, TB Da
  Nam= 7; Nữ = 36          
1 Đào Thị Phương Anh 28/02/95 Nữ 11Pháp Kiến Xương, TB Dp
2 Phan Thị Vân Anh 03/03/95 Nữ 11Pháp Kiến Xương, TB Dp
3 Vũ Thuỳ Dương 21/06/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
4 Nguyễn Thị Hà 21/03/95 Nữ 11Pháp Vũ Thư, TB Dp
5 Phạm Thị Huyền 30/01/95 Nữ 11Pháp Kiến Xương, TB Dp
6 Phạm Thị Hương 15/05/95 Nữ 11Pháp Vũ Thư, TB Dp
7 lưu thùy linh 11/10/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
8 Nguyễn Thuỳ Linh 10/04/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
9 Phạm Khánh Linh 08/01/95 Nữ 11Pháp Đông Hưng, TB Dp
10 Nguyễn Thị Phương Loan 02/09/95 Nữ 11Pháp Kiến Xương, TB Dp
11 Tô Hương Ly 03/01/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
12 Trịnh Thị Ngát 26/05/95 Nữ 11Pháp Quỳnh Phụ, TB Dp
13 Nguyễn Văn Nhật 16/11/95 Nam 11Pháp Quỳnh Phụ, TB Dp
14 Hà Thị Nhung 04/04/95 Nữ 11Pháp Đông Hưng, TB Dp
15 Trần Phương Thảo 20/02/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
16 Lê Thị Thanh Thuỷ 24/08/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
17 Đinh Phương Thuý 24/01/95 Nữ 11Pháp Vũ Thư, TB Dp
18 Lê Việt Trinh 03/12/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
19 Đỗ Quốc Trịnh 17/10/95 Nam 11Pháp Vũ Thư, TB Da
20 Nguyễn Thị Vi 21/05/95 Nữ 11Pháp Thành phố, TB Dp
  Nam= 2; Nữ = 18          

Tác giả bài viết: Phạm Tiến Hường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây