global html
 

Danh sách học sinh khối 12 năm học 2011-2012

Thứ sáu - 17/02/2012 07:45

Danh sách học sinh

Danh sách học sinh
Danh sách học sinh khối 12 năm học 2011-2012
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2011-2012
TT Họ và tên Ngµy sinh Giới Lớp Nămi sinh Ban
1 Đoàn Ngọc Anh 07/08/94 Nam 12Toán Đông Hưng - TB A
2 Nguyễn Trung Anh 28/11/94 Nam 12Toán Đông Hưng - TB A
3 Đặng Thị Hương Diệp 19/12/94 Nữ 12Toán Đông Hưng - TB A
4 Đỗ Việt Dũng 25/12/94 Nam 12Toán Thái Thuỵ - TB A
5 Lại Ngọc Dương 03/11/94 Nam 12Toán Đông Hưng - TB A
6 Trần Quang Đại 31/10/94 Nam 12Toán Kiến Xương - TB A
7 Phí Ngọc Điệp 04/12/94 Nam 12Toán Đông Hưng - TB A
8 Nguyễn Việt Hà 06/11/94 Nam 12Toán Vũ Thư - TB A
9 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 21/09/94 Nữ 12Toán Vũ Thư - TB A
10 Hà Trung Hiếu 30/10/94 Nam 12Toán Thành phố - TB A
11 Đàm Vũ Hoàng 22/04/94 Nam 12Toán Vũ Thư - TB A
12 Trần Việt Hưng 06/03/94 Nam 12Toán Vũ Thư - TB A
13 Nguyễn Văn Khả 11/05/94 Nam 12Toán Quỳnh Phụ - TB A
14 Phạm Trung Kiên 13/06/94 Nam 12Toán Thành phố - TB A
15 Lê Thị Phúc Linh 30/12/94 Nữ 12Toán Thái Thuỵ - TB A
16 Mai Trần Hạnh Linh 11/12/94 Nữ 12Toán Tiền Hải - TB A
17 Vũ anh Minh 04/08/94 Nam 12Toán Thành phố-TB A
18 Lê Thuỳ Nhi 16/03/94 Nữ 12Toán Thành phố-TB A
19 Đinh Thị Nho 23/02/94 Nữ 12Toán Hưng Hà - TB A
20 Đoàn Hữu Nho 18/09/94 Nam 12Toán Thái Thuỵ - TB A
21 Lê Hà Phương 07/02/94 Nữ 12Toán Thành phố - TB A
22 Phạm Đình Quý 05/09/94 Nam 12Toán Đông Hưng - TB A
23 Phạm Khánh Sơn 01/04/94 Nam 12Toán Tiền Hải - TB A
24 Nguyễn Ngọc Tân 24/07/94 Nam 12Toán Thành phố - TB A
25 Lê Ngọc Phú Thăng 08/02/94 Nam 12Toán Đông Hưng - TB A
26 Nguyễn Thị Thu 12/02/94 Nữ 12Toán Hưng Hà - TB A
27 Lê Huy Toàn 15/02/94 Nam 12Toán Thành phố - TB A
28 Nguyễn Thị Huyền Trang 16/05/94 Nữ 12Toán Kiến Xương - TB A
29 Nguyễn Anh Tuấn 09/11/94 Nam 12Toán Thành phố - TB A
30 Đàm Sơn Tùng 04/11/94 Nam 12Toán Thành phố - TB A
31 Chu Sỹ Tùng 06/11/94 Nam 12Toán Đông Hưng - TB A
  Nam = 22, Nữ =9          
1 Nguyễn Đình An 09/12/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
2 Đỗ Vân Anh 13/03/94 Nữ 12Tin Quỳnh Phụ - TB A
3 Ngô Tuấn Anh 22/04/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
4 Nguyễn Thị Kiều Anh 01/06/94 Nữ 12Tin Thành phố - TB A
5 Nguyễn Việt Anh 04/12/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
6 Trần Tuấn Anh 22/12/94 Nam 12Tin Thành Phố - TB A
7 Lương Minh Chương 20/12/94 Nam 12Tin Quỳnh Phụ - TB A
8 Nguyễn Thúy Diệu 10/12/94 Nữ 12Tin Tiền Hải - TB A
9 Đỗ Quang Đăng 25/11/94 Nam 12Tin Vũ Thư - TB A
10 Nguyễn Minh Đức 14/03/94 Nam 12Tin Vũ Thư - TB A
11 Hoàng Trí Hiếu 03/09/94 Nam 12Tin Đông Hưng - TB A
12 Vũ Nhật Hoàng 29/07/94 Nam 12Tin Đông Hưng - TB A
13 Chu Thị Huế 01/01/94 Nữ 12Tin Thành phố - TB A
14 Đỗ Mạnh Hùng 23/03/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
15 Nguyễn Thương Huyền 21/12/94 Nữ 12Tin Vũ Thư - TB A
16 Phạm Duy Hưng 02/10/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
17 Vũ Thị Mai Hương 13/11/94 Nữ 12Tin Đông Hưng - TB A
18 Nguyễn Thị Hường 26/05/94 Nữ 12Tin Đông Hưng - TB A
19 Nguyễn Quốc Khánh 14/07/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
20 Đỗ Thị Hải Linh 12/01/94 Nữ 12Tin Đông Hưng - TB A
21 Bùi Đức Lương 25/09/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
22 Hoàng Khánh Ly 04/09/94 Nữ 12Tin Vũ Thư - TB A
23 Nguyễn Quang Lý 21/07/94 Nam 12Tin Vũ Thư - TB A
24 Nguyễn Hoàng Nam 25/10/94 Nam 12Tin Vũ Thư - TB A
25 Nguyễn Thành Nam 03/09/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
26 Đào Văn Nguyên 10/10/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
27 Nguyễn thị hồng nhung 22/08/94 Nữ 12Tin Thành phố-TB A
28 Nguyễn Hữu Phong 14/11/94 Nam 12Tin Hưng Hà - TB A
29 Bùi Anh Phương 28/05/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
30 Phí Đức Quang 12/12/94 Nam 12Tin Đông Hưng - TB A
31 Nguyễn Minh Quân 16/05/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
32 Vũ Ngọc Sơn 15/11/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
33 Nguyễn Phương Thảo 21/09/94 Nữ 12Tin Vũ Thư - TB A
34 Trịnh Thị Thanh Thu 20/08/94 Nữ 12Tin Thành phố - TB A
35 Hoàng Ngọc Thuận 02/11/94 Nam 12Tin Kiến Xương - TB A
36 Phạm Minh Thùy 24/10/94 Nam 12Tin Kiến Xương - TB A
37 Nguyễn Anh Tuấn 25/04/94 Nam 12Tin Tiền Hải - TB A
38 Nguyễn Nhật Tuấn 13/11/94 Nam 12Tin Thành phố - TB A
  Nam = 26, Nữ = 12          
1 Nguyễn Đình An 06/07/94 Nam 12Lí Tiền Hải - TB A
2 Nguyễn Thị Vân Anh 03/12/94 Nữ 12Lí Vũ Thư - TB A
3 Vũ Chí Công 22/11/94 Nam 12Lí Đông Hưng - TB A
4 Phạm Đình Cường 14/02/94 Nam 12Lí Đông Hưng - TB A
5 Nguyễn Thị Dung 04/01/94 Nữ 12Lí Thái Thuỵ - TB A
6 Hà Tiến Dũng 18/07/94 Nam 12Lí Kiến Xương - TB A
7 Lương Ngọc Dũng 22/01/94 Nam 12Lí Thành phố - TB A
8 Trần Mạnh Đức 05/12/94 Nam 12Lí Kiến Xương - TB A
9 Nguyễn Thị Thu Hà 02/04/94 Nữ 12Lí Hưng Hà - TB A
10 Đỗ Quang Hảo 05/01/94 Nam 12Lí Quỳnh Phụ - TB A
11 Phạm Mạnh Hùng 12/09/94 Nam 12Lí Đông Hưng - TB A
12 Trần Thương Huyền 27/02/94 Nữ 12Lí Kiến Xương - TB A
13 Đỗ Tuấn Hưng 13/07/94 Nam 12Lí Đông Hưng - TB A
14 Dương Duy Liêm 13/03/94 Nam 12Lí Thái Thuỵ - TB A
15 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 12/11/94 Nữ 12Lí Hưng Hà - TB A
16 Phạm Thị Linh 25/05/94 Nữ 12Lí Thái Bình A
17 Nguyễn Thị Loan 20/10/94 Nữ 12Lí Đông Hưng - TB A
18 Phạm Quang Minh 14/08/94 Nam 12Lí Thành phố - TB A
19 Bùi Thị Ngát 10/05/94 Nữ 12Lí Vũ Thư - TB A
20 Bùi Trung Nghĩa 01/11/94 Nam 12Lí Kiến Xương - TB A
21 Lộ Bảo Ngọc 16/05/94 Nam 12Lí Thành phố - TB A
22 Vũ Thị Bích Ngọc 31/07/94 Nữ 12Lí Đông Hưng - TB A
23 Phạm Đặng Hải Ninh 09/09/94 Nam 12Lí Thành phố - TB A
24 Nguyễn Mai Phương 13/12/94 Nữ 12Lí Thành phố - TB A
25 Đặng Kim Phượng 15/10/94 Nữ 12Lí Đông Hưng - TB A
26 Phạm Bách Quân 13/06/94 Nam 12Lí Đông Hưng - TB A
27 Hoàng Thị Tâm 22/06/94 Nữ 12Lí Đông Hưng - TB A
28 Phạm Minh Tân 25/03/94 Nam 12Lí Vũ Thư - TB A
29 Lê Thị Thu Thảo 26/08/94 Nữ 12Lí Kiến Xương - TB A
30 Nguyễn Thị Cẩm Thơ 12/12/94 Nữ 12Lí Đông Hưng - TB A
31 Vũ Thị Mai Trang 02/06/94 Nữ 12Lí Kiến Xương - TB A
32 Vũ Minh Tuấn 09/11/94 Nam 12Lí Đông Hưng - TB A
  Nam = 17, Nữ = 15          
1 Phạm Bá Nhật Anh 27/11/94 Nam 12Hoá Thành phố - TB A
2 Phạm Phương Anh 16/11/94 Nữ 12Hoá Thành phố - TB A
3 Trần Thị Phương Anh 15/11/94 Nữ 12Hoá Thành phố - TB A
4 Nguyễn Kim Chung 08/12/94 Nữ 12Hoá Thành phố - TB A
5 Nguyễn Việt Dũng 01/09/94 Nam 12Hoá Vũ Thư - TB A
6 Vũ Tiến Dũng 09/01/94 Nam 12Hoá Đông Hưng - TB A
7 Trần Tố Dung 10/07/94 Nữ 12Hoá Vũ Thư - TB A
8 Đào Trọng Đại 20/01/94 Nam 12Hoá Quỳnh Phụ - TB A
9 Bùi Thành Đạt 24/03/94 Nam 12Hoá Thành phố - TB A
10 Nguyễn Quốc Đạt 14/07/94 Nam 12Hoá Thành phố - TB A
11 Đỗ Thị Thu Hương 22/03/94 Nữ 12Hoá Vũ Thư - TB A
12 Trần Việt Hưng 04/07/94 Nam 12Hoá Thành phố - TB A
13 Phạm Huy Hùng 19/08/94 Nam 12Hoá Tiền Hải - TB A
14 Nguyễn Quang Huy 28/12/94 Nam 12Hoá Vũ Thư - TB A
15 Bùi Hương Liên  20/01/94 Nữ 12Hoá Quỳnh Phụ - TB A
16 Lê Tuấn Long 02/11/94 Nam 12Hoá Thành phố - TB A
17 Bùi Sao Mai 10/01/94 Nữ 12Hoá Vũ Thư - TB A
18 Nguyễn Thị Ngọc Minh 01/08/94 Nữ 12Hoá Đông Hưng - TB A
19 Nguyễn Văn Nam 08/02/94 Nam 12Hoá Đông Hưng - TB A
20 Nguyễn Như Ngọc 18/07/94 Nữ 12Hoá Đông Hưng - TB A
21 Bùi Thị Nga 12/05/94 Nữ 12Hoá Đông Hưng - TB A
22 Nguyễn Thu Phương  20/11/94 Nữ 12Hoá Thành phố - TB A
23 Đặng Minh Phúc 02/07/94 Nam 12Hoá Tiền Hải - TB A
24 Đỗ Nguyễn Nguyệt Quế 04/06/94 Nữ 12Hoá Vũ Thư - TB A
25 Hoàng Thị Hồng Tín 12/07/94 Nữ 12Hoá Kiến Xương - TB A
26 Nguyễn Hải Tùng 15/03/94 Nam 12Hoá Thành Phố - TB A
27 Phạm Thị Thu Thảo 10/06/94 Nữ 12Hoá Đông Hưng - TB A
28 Bùi Xuân Trường 04/01/94 Nam 12Hoá Đông Hưng - TB A
29 Bùi Thị Trang 30/10/94 Nữ 12Hoá Đông Hưng - TB A
30 Nguyễn Thị Trang 14/05/94 Nữ 12Hoá Đông Hưng - TB A
31 Vũ Tuấn Tuấn 04/10/94 Nam 12Hoá Quỳnh Phụ - TB A
  Nam = 15, Nữ = 16          
1 Nguyễn Trung Anh 17/11/94 Nam 12Sinh Thành phố-TB B
2 Đặng Thị Bình 20/10/94 Nữ 12Sinh Thái Thuỵ - TB B
3 Nguyễn Đức Bình 05/02/94 Nam 12Sinh Thành Phố - TB B
4 Trần Huy Chiến 18/02/94 Nam 12Sinh Đông hưng - TB B
5 Nguyễn Thị Chinh 11/02/94 Nữ 12Sinh Đông Hưng - TB B
6 Nguyễn Thị Hà 13/01/94 Nữ 12Sinh Quỳnh phụ - TB B
7 Nguyễn Thị Thu Hà 08/05/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
8 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 05/11/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
9 Vũ Thị Hồng Hạnh 27/07/94 Nữ 12Sinh Thành Phố - TB B
10 Lê Thanh Hằng 16/06/94 Nữ 12Sinh Thành phố - TB B
11 Phạm Văn Hiền 29/11/94 Nam 12Sinh Đông hưng - TB B
12 Quách Như Hiệp 18/10/94 Nam 12Sinh Đông hưng - TB B
13 Lại Thị Thu Hoài 31/05/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
14 Nguyễn Thị Hoan 18/04/94 Nữ 12Sinh Hưng Hà - TB B
15 Nguyễn Thị Hồng 25/02/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
16 Đào Công Hùng 20/07/94 Nam 12Sinh Tiền Hải - TB B
17 Bùi Khánh Huyền 23/12/94 Nữ 12Sinh Thành Phố - TB B
18 Đặng Thuỳ Linh 20/03/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
19 Bùi Thị Mỹ Linh 02/07/94 Nữ 12Sinh Kiến Xương - TB B
20 Phạm Thị Mạn 30/03/94 Nữ 12Sinh Quỳnh phụ - TB B
21 Trần Thị Thu Mơ 29/06/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
22 Vũ Thị Ngoan 14/08/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
23 Ngô Thị Nhài 10/05/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
24 Hà Tố Như 13/02/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
25 Lê Văn Sơn 19/10/94 Nam 12Sinh Quỳnh phụ - TB B
26 Nguyễn Thị Thủy 05/04/94 Nữ 12Sinh Hưng Hà - TB B
27 Đỗ Thị Thương 23/02/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
28 Nguyễn Công Toàn 02/01/94 Nam 12Sinh LB Nga B
29 Hoàng văn Toản 05/02/94 Nam 12Sinh Đông Hưng-TB B
30 Trần Sơn Tùng 14/09/94 Nam 12Sinh Hưng Hà - TB B
31 Phạm Hồng Xiêm 24/10/94 Nữ 12Sinh Vũ Thư - TB B
32 Phạm Thị Xuân 12/02/94 Nữ 12Sinh Thành Phố - TB B
33 Phạm Thị yến 09/11/94 Nữ 12Sinh Kiến Xương - TB B
  Nam = 10, Nữ = 23          
1 Bùi Ngọc Anh 12/04/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
2 Nguyễn Hồng Anh 21/05/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
3 Nguyễn Tuấn Anh 06/11/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
4 Phạm Thị Thuỳ Anh 17/06/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
5 Phạm Lương Bằng 19/12/94 Nam 12A1 Thành Phố - TB A
6 Đặng Thị Ngọc Bích 08/03/94 Nữ 12A1 Quỳnh Phụ - TB A
7 Trần Thanh Bình 06/09/94 Nam 12A1 Thành phố-TB A
8 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 25/05/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
9 Phạm Thị Hải Duyên 03/01/94 Nữ 12A1 Đông Hưng - TB A
10 Quách Tất Đạt 14/08/94 Nam 12A1 Thái Thuỵ - TB A
11 Trần Văn Đạt 17/11/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
12 Bùi Vũ Đức 15/02/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
13 Nguyễn Trường Giang 23/05/94 Nam 12A1 Hưng Hà - TB A
14 Trần Hoàng Giang 17/10/94 Nam 12A1 Vũ Thư - TB A
15 Phan Hồng Hạnh 25/03/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
16 Trương Thị Thu Hằng 22/01/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
17 Đoàn Mạnh Hiếu 07/08/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
18 Nguyễn Minh Hiếu 12/08/94 Nam 12A1 Vũ Thư - TB A
19 Nguyễn Thu Hoài 24/04/94 Nữ 12A1 Hưng Hà - TB A
20 Lê Nguyên Hoàng 02/09/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
21 Trần Nhật Hoàng 05/11/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
22 Vũ Huy Hoàng 13/12/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
23 Đồng Thị Huyền 10/07/94 Nữ 12A1 Vũ Thư - TB  A
24 Phùng Thị Thanh Huyền 11/11/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
25 Nguyễn Mạnh Hưng 20/06/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
26 Nguyễn Thị Thu Hường 20/09/94 Nữ 12A1 Đông Hưng - TB A
27 Tạ Công Khanh 13/01/94 Nam 12A1 Kiến Xương - TB A
28 Bùi Thị Khánh Linh 01/06/94 Nữ 12A1 Tiền Hải - TB A
29 Cao Thị Khánh Linh 01/07/94 Nữ 12A1 Đông Hưng - TB A
30 Lại Thị Linh 16/05/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
31 Nguyễn Diệu Linh 01/01/95 Nữ 12A1 Thành phố - TB  Da
32 Phạm Khánh Linh 24/12/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
33 Bùi Lưu Ly 11/11/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
34 Đỗ Tấn Nguyên 11/05/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
35 Vũ Thái Sơn 23/04/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
36 Đặng Thị Thảo 04/03/94 Nữ 12A1 Đông Hưng - TB A
37 Trần Thị Thu Thảo 16/06/94 Nữ 12A1 Kiến Xương - TB A
38 Bùi Hoàng Thịnh 20/11/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
39 Phan Thị Thuý 13/09/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
40 NGuyễn Quang Tiến 25/10/94 Nam 12A1 Đông Hưng-TB A
41 Nguyễn Đức Toàn 11/06/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
42 Bùi Vũ Quỳnh Trang 01/07/94 Nữ 12A1 Quỳnh Phụ - TB A
43 Nhâm Thị Quỳnh Trang 24/05/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
44 Vũ Thuỳ Trinh 24/08/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB A
45 Lê Anh Tuấn 04/07/94 Nam 12A1 Thành phố - TB A
46 Hoàng Thị Hải Yến 12/05/94 Nữ 12A1 Thành phố - TB  A
  Nam = 21, Nữ = 25          
1 Bùi Tuấn Anh 19/05/94 Nam 12Văn Đông Hưng - TB  C
2 Nguyễn Lan Anh 16/08/94 Nữ 12Văn Thành phố - TB Da
3 Nhâm Thị Trung Anh 13/05/94 Nữ 12Văn Tiền Hải - TB  Da
4 Trần Hồng Anh 27/10/94 Nữ 12Văn Tiền Hải - TB C
5 Đinh Thị Tuyết Chinh 14/11/94 Nữ 12Văn Vũ Thư - TB  C
6 Đỗ Thị Hương Giang 09/12/94 Nữ 12Văn Vũ Thư - TB  C
7 Trần Thị Hồng Hải 08/01/94 Nữ 12Văn Thành phố - TB  Da
8 Đào Thị Mỹ Hạnh 14/11/94 Nữ 12Văn Thành phố - TB  C
9 Nguyễn Thị Khánh Hằng 24/09/94 Nữ 12Văn Vũ Thư - TB  Da
10 Nguyễn Thị Hiên 23/08/94 Nữ 12Văn Quỳnh Phụ - TB C
11 Nhâm Thị Thương Huyền 17/12/94 Nữ 12Văn Đông Hưng - TB C
12 Phạm Thị Thu Hương 17/07/94 Nữ 12Văn Quỳnh Phụ - TB    C
13 Phạm Thị Lanh 15/06/93 Nữ 12Văn Đông Hưng - TB  Da
14 Vũ Lê Khánh Linh 05/02/94 Nữ 12Văn Kiến Xương - TB C
15 Vũ Thị Thanh Nga 08/03/94 Nữ 12Văn Vũ Thư - TB C
16 Đỗ Thị Hồng Nhung 24/11/94 Nữ 12Văn Kiến Xương - TB C
17 Nguyễn Thị Kim Phượng 26/04/94 Nữ 12Văn Vũ Thư - TB  C
18 Trần Thị Kim Phượng 12/07/94 Nữ 12Văn Vũ Thư - TB  C
19 Nguyễn Thị Thơm 27/01/94 Nữ 12Văn Thành phố - TB  C
20 Đào Thị Thu 03/09/94 Nữ 12Văn Thành phố - TB C
21 Vũ Thị Thùy 23/12/94 Nữ 12Văn Kiến Xương - TB  C
22 Phạm Thị Thủy 15/09/94 Nữ 12Văn Lạng Sơn C
23 Phạm Thu Thủy 23/02/94 Nữ 12Văn Vũ Thư - TB C
24 Lê Anh Thư 27/08/94 Nữ 12Văn Thành phố - TB C
25 Nguyễn Thị Thùy Vân 12/03/94 Nữ 12Văn Thành phố - TB  C
26 Trịnh Thị Như Yến 09/06/94 Nữ 12Văn Thành phố - TB  C
  Nam =  1, Nữ = 25          
1 Nguyễn Văn An 02/02/94 Nam 12Sử Vũ Thư - TB C
2 Đỗ Mạnh Cường 23/02/94 Nam 12Sử Thành phố - TB C
3 Trần Mạnh Cường 15/05/94 Nam 12Sử Thành phố - TB C
4 Vũ Thị Hà 01/04/94 Nữ 12Sử Vũ Thư - TB C
5 Phạm Thị Liên 04/01/94 Nữ 12Sử Thành phố - TB C
6 Nguyễn Bảo Linh 27/07/94 Nam 12Sử Thành phố - TB C
7 Nguyễn thị Hương Mai 08/09/94 Nữ 12Sử Vũ Thư - TB C
8 Vũ Thị Mai 02/01/94 Nữ 12Sử Thành phố - TB C
9 Phạm Thị Ngọc 31/10/94 Nữ 12Sử Vũ Thư - TB C
10 Phạm Thị Lan Phương 04/11/94 Nữ 12Sử Vũ Thư - TB C
11 Nguyễn Ngọc Sơn 31/08/94 Nam 12Sử Đông Hưng - TB C
12 Vũ Thị Thu Thảo 03/09/94 Nữ 12Sử Thành phố - TB  C
13 Nguyễn Bá Toán 11/11/94 Nam 12Sử Vũ Thư - TB C
14 Đỗ Thanh Tú 22/11/94 Nam 12Sử Thành phố - TB C
15 Lê Thị Tươi 05/12/94 Nữ 12Sử Vũ Thư - TB C
16 Phạm Thị Thuý Vân 13/04/94 Nữ 12Sử Vũ Thư - TB C
  Nam = 7, Nữ = 9          
1 Dương Ngọc Anh 31/12/94 Nam 12Địa Thành phố - TB C
2 Phạm Lan Anh 18/12/94 Nữ 12Địa Thành phố - TB C
3 Bùi Đình Cảnh 28/02/94 Nam 12Địa Thành phố - TB C
4 Nguyễn Công Công 08/09/94 Nam 12Địa Thành phố - TB C
5 Phạm Thành Dũng 10/06/94 Nam 12Địa Thành phố - TB C
6 Đoàn Xuân Hải 12/08/94 Nam 12Địa Thành phố - TB C
7 Phạm Thị Hảo 21/04/94 Nữ 12Địa Kiến xương - TB C
8 Nguyễn Thị Hiền 20/11/94 Nữ 12Địa Thành phố - TB C
9 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/05/94 Nữ 12Địa Thành phố - TB C
10 Phạm Trung Hiếu 22/04/94 Nam 12Địa Thành phố - TB C
11 Phan thị Hoà 18/03/94 Nữ 12Địa Thành phố - TB C
12 Trần Minh Hoà 25/05/94 Nữ 12Địa Thành phố - TB C
13 Phạm Thị Thuý Hồng 22/06/94 Nữ 12Địa Thành phố - TB C
14 Nguyễn Quang Huấn 07/01/94 Nam 12Địa Thành phố - TB C
15 Hoàng Thị Huế 10/07/94 Nữ 12Địa Vũ Thư - TB C
16 Trần Quốc Hưng 04/09/94 Nam 12Địa Thành phố - TB C
17 Dương Phương Linh 06/12/94 Nữ 12Địa Thành phố - TB C
18 Nguyễn thị Tuyết Minh 13/09/94 Nữ 12Địa Quỳnh Phụ - TB C
19 Trần Xuân Minh 09/06/94 Nam 12Địa Thành phố - TB C
20 Nguyễn Thuỳ Trang Nhi 18/03/94 Nữ 12Địa Thành phố - TB C
21 Nguyễn Thị Phượng 10/05/94 Nữ 12Địa Vũ Thư - TB C
22 Phạm Xuân Thuỳ 19/03/94 Nam 12Địa Thành phố - TB C
23 Nguyễn Quỳnh Trang 25/09/94 Nữ 12Địa Thành phố - TB C
24 Nguyễn Thị Trang 10/08/94 Nữ 12Địa Quỳnh Phụ - TB C
  Nam = 10, Nữ = 14          
1 Nguyễn Phương Anh 23/09/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB  Da
2 Nguyễn Thị Thùy Anh 05/01/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB Da
3 Trần Thị Quỳnh Anh 22/11/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB  Da
4 Phạm Yến Chi 24/05/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB Da
5 Trần Ngọc Diệp 26/01/95 Nữ 12Anh Thành phố - TB Da
6 Bùi Đức Duy 10/03/94 Nam 12Anh Kiến Xương - TB  Da
7 Phạm Thúy Dược 09/11/94 Nữ 12Anh Đông Hưng - TB  Da
8 Nguyễn Trọng Đại 23/04/94 Nam 12Anh Đông Hưng - TB  Da
9 Phạm Thị Vân Hà 24/02/94 Nữ 12Anh Vũ Thư - TB  Da
10 Phạm Thị Hạnh 28/12/94 Nữ 12Anh Đông Hưng - TB  Da
11 Nhâm Thị Thu Hằng 10/09/94 Nữ 12Anh Đông Hưng - TB  Da
12 Phạm Mai Hương 06/08/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB  Da
13 Nguyễn Nguyên Khôi 03/01/95 Nam 12Anh Thành phố - TB Da
14 Vũ Thị Lam 12/02/94 Nữ 12Anh Kiến Xương - TB  Da
15 Nguyễn Thị Thanh Lan 09/02/94 Nữ 12Anh Tiền Hải - TB Da
16 Phạm Chi Lan 03/09/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB Da
17 Tô Phan Long 29/03/94 Nam 12Anh Thành phố - TB  Da
18 Đinh Diệu Ly 08/08/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB Da
19 Phạm Minh Nhật 30/09/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB Da
20 Quách Thị Hồng Nhung 09/04/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB  Da
21 Đinh Mai Đào Phương 06/03/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB Da
22 Nguyễn Thị Phương 13/02/94 Nữ 12Anh Thái Thụy - TB Da
23 Lê Thị Phượng 13/04/94 Nữ 12Anh Thái Thụy - TB  Da
24 Phạm Thị Quỳnh 18/10/94 Nữ 12Anh Thái Thụy - TB  Da
25 Phạm Thị Thanh Thảo 12/03/94 Nữ 12Anh Kiến Xương - TB  Da
26 Phạm Thị Thắm 05/03/94 Nữ 12Anh Vũ thư - TB Da
27 Bùi Quang Thắng 27/11/94 Nam 12Anh Đông Hưng - TB  Da
28 Nhâm Thu Thuỷ 23/10/94 Nữ 12Anh Đông Hưng - TB Da
29 Nguyễn Thị Minh Trang 01/10/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB  Da
30 Phạm Thị Huyền Trang 12/05/94 Nữ 12Anh Tiền Hải - TB Da
31 Đoàn Hà Hải Trinh 31/08/94 Nữ 12Anh Thái Thuỵ - TB Da
32 Nguyễn Thị Vân 22/08/94 Nữ 12Anh Thành phố - TB Da
  Nam = 5, Nữ = 27          
1 Nguyễn Thị Vân Anh 17/06/94 Nữ 12Pháp Thái Thụy - TB  Dp
2 Phí Thị Mai Anh 22/06/94 Nữ 12Pháp Ucraina Dp
3 Hà Thị Lan Chinh 20/3/94 Nữ 12Pháp Quỳnh Phụ - TB Dp
4 Nguyễn Quang Duy 22/11/94 Nam 12Pháp Kiến Xương - TB  Dp
5 Dương Duy Đạt 08/11/94 Nam 12Pháp Quỳnh Phụ - TB  Dp
6 Đỗ Tùng Giang 02/12/94 Nam 12Pháp Thành phố - TB Dp
7 NGuyễn Như Ngân Hà 09/04/94 Nữ 12Pháp Đông Hưng - TB  Dp
8 Nguyễn Thái Hà 19/11/94 Nam 12Pháp Thành phố - TB Dp
9 Nguyễn Thị Đông Hà 15/11/94 Nữ 12Pháp Thành Phố  - TB Dp
10 Phạm Hoàng Hà 30/07/94 Nữ 12Pháp Thành phố - TB  Dp
11 Đoàn Linh Hoạt 03/04/94 Nữ 12Pháp Kiến Xương - TB  Dp
12 Lê Thu Hương 28/09/94 Nữ 12Pháp Kiến Xương - TB Dp
13 Đỗ Thùy Linh 25/07/94 Nữ 12Pháp Thành Phố  - TB Dp
14 Vũ Đức Long 19/11/94 Nam 12Pháp Thành phố - TB Dp
15 Bùi Thị Luyên 17/04/94 Nữ 12Pháp Quỳnh Phụ - TB  Dp
16 Nguyễn Đức Mạnh 12/09/94 Nam 12Pháp Thành phố - TB  Dp
17 Lê Thị Phương Nhung 24/04/94 Nữ 12Pháp Vũ Thư - TB Dp
18 Nguyễn lam Sinh 05/01/94 Nam 12Pháp Thành phố-TB Dp
19 Phạm Thanh Tâm 04/07/94 Nữ 12Pháp Đông Hưng - TB  Dp
20 Tống Ngọc Thắng 22/11/94 Nam 12Pháp Thành phố - TB  Dp
21 Phạm Lâm Tùng 21/11/94 Nam 12Pháp Thành Phố - TB Dp
22 Vũ Thị Uyển 19/06/94 Nữ 12Pháp Quỳnh Phụ - TB Dp
  Nam = 9, Nữ = 13          
 

Tác giả bài viết: Phạm Tiến Hường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây