TKB số 02 HKII các tổ

Thứ năm - 25/02/2016 08:24
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 29 tháng 02 năm 2016      
                                 
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HiềnT Hường Hiện Phượng HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 10TIN   ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 11A2 ChCờ - 10A2  
2     Toán - 11TOÁN1                   Toán - 11TOÁN2 Toán - 10SỬ  
3       Toán - 11ANH1 Toán - 10TOÁN1 Toán - 10TIN   Toán - 12TIN Toán - 10ANH1 Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2     Toán - 11SINH  
4       Toán - 11ANH1 Toán - 10TOÁN1       Toán - 10ANH1 Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2   Toán - 12HOÁ Toán - 11SINH  
5                              
3 1 Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12SỬ Toán - 12A2 Toán - 11TIN     Toán - 12ĐỊA     Toán - 11ANH2      
2 Toán - 12A1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 12LÝ   Toán - 11TIN     Toán - 12ĐỊA Toán - 10ĐỊA   Toán - 11ANH2      
3   Toán - 10LÝ Toán - 11TOÁN1 Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN1       Toán - 11VĂN Toán - 10ĐỊA   Toán - 10ANH2   Toán - 10A2 Toán - 11SỬ
4   Toán - 10LÝ             Toán - 12SINH Toán - 10A1   Toán - 10ANH2   Toán - 10A2 Toán - 11ĐỊA
5                              
4 1 Toán - 12A1   Toán - 11TOÁN1     Toán - 10TIN Toán - 11A1 Toán - 12TIN       Toán - 10SINH      
2     Toán - 11TOÁN1 Toán - 11ANH1   Toán - 10TIN   Toán - 12TIN     Toán - 12ANH1 Toán - 10ANH2 Toán - 11A2    
3       Toán - 12VĂN     Toán - 11LÝ       Toán - 10TOÁN2   Toán - 11A2    
4                     Toán - 10TOÁN2   Toán - 11TOÁN2 Toán - 10A2  
5                         Toán - 11TOÁN2 Toán - 10SỬ  
5 1   Toán - 12TOÁN2     Toán - 12A2   Toán - 11A1 Toán - 12TOÁN1 Toán - 12ĐỊA       Toán - 11TOÁN2   Toán - 10VĂN
2         Toán - 12A2   Toán - 11A1 Toán - 12TOÁN1 Toán - 10ANH1     Toán - 10SINH      
3   Toán - 10HOÁ         Toán - 11HOÁ   Toán - 11VĂN     Toán - 10SINH Toán - 11A2   Toán - 11ĐỊA
4   Toán - 10HOÁ     Toán - 10TOÁN1   Toán - 11HOÁ   Toán - 11VĂN     Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ    
5                              
6 1   Toán - 10HOÁ   Toán - 12LÝ                      
2   Toán - 10LÝ   Toán - 12SỬ           Toán - 12ANH2     Toán - 12HOÁ Toán - 10A2 Toán - 11SỬ
3       Toán - 12SỬ     Toán - 11LÝ     Toán - 12ANH2       Toán - 11SINH Toán - 10VĂN
4       Toán - 12VĂN     Toán - 11LÝ     Toán - 10ĐỊA     Toán - 11TOÁN2   Toán - 10VĂN
5                              
7 1       Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN1     Toán - 12TOÁN1   Toán - 10A1 Toán - 12ANH1       Toán - 11ĐỊA
2   Giao ban       Toán - 11TIN Toán - 11HOÁ   Toán - 12SINH Toán - 10A1 Toán - 12ANH1   Toán - 11A2 Toán - 10SỬ  
3   Toán - 12TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 11A1 Họp CN Toán - 12SINH Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Toán - 11SỬ
4     SHL - 11TOÁN1 SHL - 12LÝ SHL - 10TOÁN1 SHL - 10TIN   SHL - 12TOÁN1   SHL - 12ANH2 SHL - 10TOÁN2   SHL - 11A2 SHL - 10A2  
5                              
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 29 tháng 02 năm 2016      
                         
THỨ TIẾT ThuỷV HằngV HiềnV LinhV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh
2 1     ChCờ - 11VĂN     ChCờ - 10VĂN ChCờ - 10LÝ ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 12VĂN  
2     Văn - 10TIN       Văn - 12SINH   Văn - 11ĐỊA Văn - 10SINH Văn - 11SỬ
3           Văn - 12HOÁ Văn - 10LÝ Văn - 12SỬ Văn - 11HOÁ   Văn - 11SỬ
4     Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN   Văn - 12TOÁN1 Văn - 11HOÁ   Văn - 12A1
5                      
3 1 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12TIN Văn - 11VĂN         Văn - 12TOÁN1 Văn - 11HOÁ Văn - 10SINH  
2 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12TIN Văn - 11VĂN   Văn - 10A2     Văn - 12TOÁN1   Văn - 11TOÁN2  
3 Văn - 10ANH1 Văn - 11TIN   Văn - 10HOÁ       Văn - 12SỬ Văn - 11SINH Văn - 11TOÁN2 Văn - 11A1
4 Văn - 10ANH1 Văn - 11ANH1   Văn - 10HOÁ Văn - 10TOÁN2     Văn - 11TOÁN1 Văn - 11SINH   Văn - 11SỬ
5                      
4 1   Văn - 12TOÁN2       Văn - 12HOÁ Văn - 11ANH2 Văn - 12A2 Văn - 11A2 Văn - 11TOÁN2  
2   Văn - 12TOÁN2   Văn - 10A1   Văn - 12HOÁ Văn - 10ĐỊA Văn - 12A2   Văn - 12VĂN  
3   Văn - 12ANH2   Văn - 10A1 Văn - 12LÝ   Văn - 10ĐỊA   Văn - 11ĐỊA    
4   Văn - 11TIN     Văn - 12LÝ Văn - 10VĂN Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1   Văn - 10SINH  
5   Văn - 11TIN       Văn - 10VĂN Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1      
5 1 Văn - 10TOÁN1           Văn - 10LÝ   Văn - 11A2 Văn - 11LÝ  
2 Văn - 12ĐỊA           Văn - 11ANH2   Văn - 11A2 Văn - 11LÝ  
3 Văn - 12ĐỊA       Văn - 10SỬ   Văn - 11ANH2     Văn - 12VĂN Văn - 10ANH2
4 Văn - 10ANH1       Văn - 10SỬ   Văn - 10ĐỊA   Văn - 11SINH Văn - 12VĂN Văn - 10ANH2
5                      
6 1 Văn - 12ĐỊA Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN          
2 Văn - 12ANH1 Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN   Văn - 10SỬ Văn - 10VĂN          
3 Văn - 12ANH1 Văn - 12TIN     Văn - 10A2           Văn - 12A1
4   Văn - 12ANH2 Văn - 10TIN   Văn - 10A2           Văn - 12A1
5                      
7 1     Văn - 10TIN   Văn - 12LÝ   Văn - 10LÝ Văn - 12SỬ     Văn - 11A1
2 Giao ban Văn - 12TOÁN2 Giao ban Văn - 10HOÁ Văn - 10TOÁN2     Văn - 12A2   Văn - 11LÝ Văn - 11A1
3 Văn - 12ANH1 Văn - 12ANH2 Họp CN Văn - 10A1 Văn - 10TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 10ANH2
4     SHL - 11VĂN     SHL - 10VĂN SHL - 10LÝ SHL - 12SỬ   SHL - 12VĂN  
5                      
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 29 tháng 02 năm 2016      
                                                 
THỨ TIẾT Diệp TrungT Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Thành TuấnK ThanhK
2 1 ChCờ - 10A1       ChCờ - 11ANH2     ChCờ - 12TOÁN2         ChCờ - 11TIN ChCờ - 11A1 ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10HOÁ             ChCờ - 12A1
2   Thể - 10ANH2 Thể - 12TIN Thể - 10ĐỊA Thể - 10ANH1     Lý - 10TOÁN1   Lý - 11SINH   Lý - 12VĂN Lý - 12ANH1 Lý - 11A1 Lý - 11LÝ       Tin - 11TIN       CNghệ - 12ANH2
3       Thể - 11A1         Lý - 11TOÁN1 Lý - 11TOÁN2       Lý - 10SỬ Lý - 11LÝ Lý - 10HOÁ     Tin - 11A2       CNghệ - 12A2
4     Thể - 11LÝ   Thể - 12TOÁN2     Lý - 11ĐỊA Lý - 11TOÁN1 Lý - 11TOÁN2   Lý - 10A2 Lý - 11TIN Lý - 10TIN   Lý - 12ĐỊA     Tin - 11SỬ       CNghệ - 12SỬ
5                                              
3 1 Thể - 11SINH                             Lý - 10ANH2   Tin - 10ĐỊA   Tin - 12HOÁ   CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12SINH
2     Thể - 11HOÁ               Lý - 12A2         Lý - 12SINH   Tin - 10HOÁ   Tin - 12VĂN   CNghệ - 11ANH1 CNghệ - 12HOÁ
3 Thể - 10SỬ   Thể - 12ANH1         Lý - 11A2       Lý - 12ANH2   Lý - 11ANH1       Tin - 12TOÁN1         CNghệ - 12A1
4 Thể - 10SINH             Lý - 12TOÁN2       Lý - 12ANH2   Lý - 10TIN   Lý - 12ĐỊA   Tin - 10SỬ       CNghệ - 11LÝ  
5                                              
4 1         Thể - 12SỬ       Lý - 10ĐỊA         Lý - 11ANH1     Tin - 11LÝ Tin - 10VĂN   Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12LÝ
2           Thể - 11SỬ             Lý - 12A1 Lý - 10SỬ         Tin - 11VĂN Tin - 12ANH2   CNghệ - 11TIN CNghệ - 12TOÁN1
3         Thể - 12SINH Thể - 12TOÁN1     Lý - 10SINH Lý - 12SỬ             Tin - 11TOÁN1 Tin - 10LÝ Tin - 11TIN Tin - 12ĐỊA   CNghệ - 11A1 CNghệ - 12TIN
4         Thể - 12A1 Thể - 12ANH2     Lý - 11SỬ Lý - 12TOÁN1     Lý - 11VĂN Lý - 11A1 Lý - 12HOÁ     Tin - 10A1       CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12TOÁN2
5                 Lý - 11SỬ       Lý - 11VĂN   Lý - 11LÝ                
5 1 Thể - 10A1     Thể - 10TIN         Lý - 10SINH                 Tin - 10TOÁN2         CNghệ - 12VĂN
2 Thể - 10TOÁN1     Thể - 10HOÁ     Lý - 10LÝ   Lý - 10VĂN     Lý - 12VĂN Lý - 12ANH1         Tin - 10A2 Tin - 11ANH1        
3             Lý - 10LÝ         Lý - 10A2 Lý - 12A1         Tin - 12LÝ Tin - 11TIN Tin - 12A2     CNghệ - 12ANH1
4 Thể - 10VĂN     Thể - 11ĐỊA               Lý - 10TOÁN2 Lý - 11TIN         Tin - 10SINH   Tin - 11A1     CNghệ - 12ĐỊA
5                                              
6 1 Thể - 11A2       Thể - 10A2   Lý - 12TIN Lý - 10TOÁN1     Lý - 10ANH1 Lý - 10TOÁN2       Lý - 12SINH Tin - 11TOÁN2 Tin - 12TOÁN2   Tin - 12ANH1 Tin - 10TIN CNghệ - 11TOÁN1  
2 Thể - 11TIN   Thể - 12VĂN         Lý - 11ĐỊA   Lý - 11SINH Lý - 12A2       Lý - 11LÝ Lý - 10HOÁ Tin - 11HOÁ Tin - 10ANH1     Tin - 10TIN    
3         Thể - 11ANH2 Thể - 11TOÁN2 Lý - 10LÝ Lý - 11A2   Lý - 12TOÁN1 Lý - 12LÝ Lý - 11HOÁ     Lý - 12HOÁ Lý - 10A1   Tin - 10TOÁN1       CNghệ - 11SỬ  
4     Thể - 12HOÁ     Thể - 12ĐỊA Lý - 10LÝ Lý - 12TOÁN2   Lý - 11ANH2 Lý - 12LÝ Lý - 11HOÁ       Lý - 10A1   Tin - 10ANH2       CNghệ - 11A2  
5                                              
7 1       Thể - 11TOÁN1 Thể - 10TOÁN2 Thể - 12A2 Lý - 12TIN   Lý - 10VĂN               Tin - 11SINH Tin - 12SINH   Tin - 11ANH2   CNghệ - 11HOÁ  
2     Giao ban Thể - 10LÝ Giao ban Thể - 12LÝ       Lý - 12SỬ Giao ban         Lý - 10ANH2 Giao ban         CNghệ - 11ANH2 Giao ban
3 Họp CN   Họp CN Thể - 11ANH1 Họp CN Thể - 11VĂN Lý - 10LÝ Họp CN Lý - 10ĐỊA Lý - 11ANH2 Lý - 10ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 12TIN Tin - 12SỬ   Tin - 12A1 Tin - 10TIN CNghệ - 11SINH Họp CN
4 SHL - 10A1   Họp CN   SHL - 11ANH2     SHL - 12TOÁN2         SHL - 11TIN SHL - 11A1 SHL - 11LÝ SHL - 10HOÁ             SHL - 12A1
5                                              
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
  THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
  TỔ HÓA - SINH      
  Thực hiện từ ngày 29 tháng 02 năm 2016      
                               
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS T.Anh HươngS Hồi HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân
2 1   ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH       ChCờ - 11HOÁ          
2 Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 10A1 Sinh - 12A1   Sinh - 11VĂN       Hoá - 11HOÁ         Hoá - 10HOÁ
3 Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 11ĐỊA   Sinh - 12ĐỊA             Hoá - 10VĂN    
4 Sinh - 12A2 CNghệ - 10A1 Sinh - 11A1   Sinh - 11ANH2             Hoá - 10SỬ   Hoá - 11A2
5                            
3 1 Sinh - 10A2   Sinh - 10ANH1     Sinh - 11SỬ   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12VĂN   Hoá - 11LÝ Hoá - 10LÝ Hoá - 10A1
2 Sinh - 10ANH2     Sinh - 11SINH       Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 11SỬ   Hoá - 11LÝ Hoá - 12ANH1 Hoá - 10TIN
3 CNghệ - 10TOÁN2         CNghệ - 10VĂN     Hoá - 11HOÁ Hoá - 11ĐỊA     Hoá - 12SINH Hoá - 11ANH2
4 Sinh - 12SỬ   Sinh - 11A1     Sinh - 10VĂN     Hoá - 11HOÁ Hoá - 12A1   Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11TIN Hoá - 11A2
5                            
4 1 CNghệ - 10HOÁ Sinh - 10LÝ Sinh - 11TIN     Sinh - 10SỬ Hoá - 11SINH Hoá - 12ANH2 Hoá - 11HOÁ     Hoá - 10A2 Hoá - 12ANH1 Hoá - 10A1
2 Sinh - 12LÝ CNghệ - 10SINH Sinh - 11ĐỊA   Sinh - 11HOÁ Sinh - 11TOÁN2 Hoá - 10HOÁ   Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 10ANH1 Hoá - 12SINH  
3 CNghệ - 10A2   Sinh - 11SINH   Sinh - 11HOÁ CNghệ - 10SỬ Hoá - 11VĂN Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11SỬ   Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 10HOÁ
4 Sinh - 12ANH1 Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 11SINH   Sinh - 11ANH2 Sinh - 11A2 Hoá - 10ANH2 Hoá - 12SỬ   Hoá - 12VĂN       Hoá - 10HOÁ
5   CNghệ - 10TOÁN1       Sinh - 10TIN                
5 1 Sinh - 10HOÁ   Sinh - 11TIN     Sinh - 11ANH1 Hoá - 11VĂN Hoá - 12SỬ   Hoá - 12A1 Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12LÝ Hoá - 11ANH2
2 CNghệ - 10ANH2         Sinh - 11TOÁN1 Hoá - 11SINH Hoá - 12ANH2     Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12LÝ Hoá - 10TIN
3 Sinh - 10TOÁN2   CNghệ - 10ANH1   Sinh - 12SINH Sinh - 11LÝ   Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 12TOÁN1        
4 Sinh - 12ANH2       Sinh - 12SINH   Hoá - 11ANH1     Hoá - 12TIN     Hoá - 10LÝ  
5                            
6 1   CNghệ - 10LÝ       Sinh - 11SỬ Hoá - 10ANH2     Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 10SỬ    
2   Sinh - 10SINH       Sinh - 11TOÁN1           Hoá - 10ĐỊA    
3   Sinh - 10SINH       CNghệ - 10TIN Hoá - 11A1     Hoá - 12A2        
4   Sinh - 12TIN       Sinh - 11ANH1 Hoá - 11A1     Hoá - 12A2   Hoá - 10ANH1    
5   Sinh - 10ĐỊA                        
7 1     Sinh - 12HOÁ   Sinh - 11VĂN Sinh - 11A2 Hoá - 11ANH1 Hoá - 11TOÁN2       Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11TIN  
2 Giao ban CNghệ - 10ĐỊA Giao ban   Sinh - 12VĂN Sinh - 11TOÁN2   Giao ban   Hoá - 12TIN Hoá - 10SINH Hoá - 10VĂN Hoá - 12ĐỊA  
3   Họp CN Họp CN   Họp CN Sinh - 11LÝ Hoá - 10HOÁ Hoá - 11TOÁN1 Họp CN Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 10SINH Hoá - 10A2 Hoá - 12ĐỊA  
4   SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH       SHL - 11HOÁ          
5                            
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 29 tháng 02 năm 2016      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh HằngCD Hoa Loan Vui
2 1 ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12TIN   ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12HOÁ   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 12ĐỊA   ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12A2   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ĐỊA
2   Sử - 12ĐỊA   Sử - 10LÝ Sử - 11A2 Sử - 10TOÁN2   Địa - 11ANH2 Địa - 12TOÁN2 Địa - 11ANH1   Địa - 12LÝ GDCD - 12A2      
3   Sử - 12LÝ       Sử - 11TIN Sử - 12TOÁN1 Địa - 12VĂN       Địa - 10ĐỊA GDCD - 12A1   GDCD - 12ANH2 GDCD - 11VĂN
4   Sử - 12TIN   Sử - 10SINH               Địa - 10ĐỊA GDCD - 10LÝ      
5                                
3 1   Sử - 12LÝ   Sử - 10VĂN   Sử - 11A1   Địa - 11ĐỊA Địa - 12ANH1 Địa - 12ANH2 Địa - 10SỬ   GDCD - 10HOÁ   GDCD - 10TIN GDCD - 11ANH1
2       Sử - 10LÝ   Sử - 10ANH1   Địa - 11ĐỊA Địa - 10SINH Địa - 11A2 Địa - 10TOÁN2 Địa - 12SỬ GDCD - 10SỬ     GDCD - 11A1
3   Sử - 12VĂN   Sử - 10SINH   Sử - 10TIN   Địa - 12TIN   Địa - 12A2     GDCD - 12TOÁN2   GDCD - 12ĐỊA GDCD - 12HOÁ
4   Sử - 12TIN   Sử - 11TOÁN2       Địa - 12HOÁ   Địa - 12A2 Địa - 12TOÁN1 Địa - 10ĐỊA     GDCD - 12VĂN GDCD - 11ANH2
5                                
4 1   Sử - 12VĂN     Sử - 12SINH Sử - 10ANH2       Địa - 12ĐỊA Địa - 10TOÁN1     GDCD - 10ANH1    
2   Sử - 12ĐỊA       Sử - 10A2         Địa - 10LÝ     GDCD - 11LÝ    
3   Sử - 12ANH1     Sử - 12HOÁ Sử - 10ANH1               GDCD - 10VĂN    
4   Sử - 12A2       Sử - 10TIN       Địa - 10ANH1 Địa - 11LÝ          
5           Sử - 11HOÁ         Địa - 10HOÁ          
5 1       Sử - 10ĐỊA     Sử - 11SỬ   Địa - 12ANH1   Địa - 11SINH   GDCD - 12SINH GDCD - 10A2 GDCD - 10ANH2 GDCD - 12TIN
2       Sử - 10A1 Sử - 11VĂN   Sử - 11SỬ   Địa - 12TOÁN2   Địa - 12A1     GDCD - 11HOÁ GDCD - 12SỬ  
3     Sử - 12SỬ Sử - 10VĂN     Sử - 12ANH2   Địa - 10TIN   Địa - 11TOÁN1   GDCD - 10ĐỊA     GDCD - 11SINH
4     Sử - 12SỬ   Sử - 11TOÁN1   Sử - 12TOÁN1   Địa - 10A1   Địa - 10A2   GDCD - 12LÝ GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 12ANH1 GDCD - 11SỬ
5                                
6 1   Sử - 12A2   Sử - 10ĐỊA Sử - 11ANH2 Sử - 11LÝ   Địa - 11A1 Địa - 11TIN   Địa - 11HOÁ     GDCD - 10SINH GDCD - 10A1 GDCD - 12TOÁN1
2   Sử - 12A1   Sử - 10A1 Sử - 12SINH Sử - 10TOÁN2   Địa - 12TIN Địa - 10ANH2   Địa - 11TOÁN2 Địa - 12LÝ     GDCD - 10TOÁN1  
3 Sử - 10SỬ Sử - 12TOÁN2   Sử - 10HOÁ Sử - 11ANH1 Sử - 10ANH2   Địa - 12VĂN Địa - 12SINH         GDCD - 11TOÁN1   GDCD - 11ĐỊA
4 Sử - 10SỬ Sử - 12ANH1   Sử - 10HOÁ Sử - 11ĐỊA Sử - 11SINH     Địa - 12SINH   Địa - 12TOÁN1 Địa - 12SỬ   GDCD - 11TIN GDCD - 10TOÁN2  
5                                
7 1 Sử - 10SỬ Sử - 12TOÁN2       Sử - 10A2 Sử - 12ANH2   Địa - 11SỬ Địa - 12ĐỊA Địa - 12A1          
2 Giao ban Sử - 12A1 Giao ban   Sử - 12HOÁ Sử - 10TOÁN1 Sử - 11SỬ Địa - 11ĐỊA Giao ban Địa - 12ANH2 Địa - 11VĂN     Giao ban    
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10TOÁN1 Họp CN Địa - 12HOÁ Họp CN Họp CN Địa - 10VĂN Họp CN Họp CN GDCD - 11A2 Họp CN Họp CN
4 SHL - 10SỬ SHL - 12TIN   SHL - 11TOÁN2 SHL - 12HOÁ   SHL - 11SỬ   SHL - 12ANH1 SHL - 12ĐỊA   SHL - 10ĐỊA SHL - 12A2   SHL - 10ANH2 SHL - 11ĐỊA
5                                
  
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2    
TỔ NGOẠI NGữ    
Thực hiện từ ngày 29 tháng 02 năm 2016    
                     
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA NgaA ThanhA Chi Ngọc TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 10ANH1        
2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 12HOÁ       T.Anh - 10A2
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12SINH T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SINH T.Anh - 10A2
4   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12SINH T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10HOÁ
5                  
3 1 T.Anh - 11A2                
2 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 10VĂN         T.Anh - 10A1  
3     T.Anh - 11LÝ         T.Anh - 10A1  
4 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 12ANH1         T.Anh - 12LÝ  
5                  
4 1   T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 11SỬ         T.Anh - 10TOÁN2
2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11SINH   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 11A1
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12A2   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10TIN T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12A1
4   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 12TIN T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11HOÁ
5       T.Anh - 11ĐỊA     T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10ĐỊA  
5 1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 11HOÁ
2 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12SINH T.Anh - 12TIN T.Anh - 11TIN T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2
3 T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12TIN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10A1 T.Anh - 11A1
4 T.Anh - 11A2   T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12A2     T.Anh - 10TIN T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12A1
5                  
6 1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SINH T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 12A1
2 T.Anh - 11A2 T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11A1
3 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11TIN T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2
4 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10SINH  
5             T.Anh - 10LÝ   T.Anh - 10HOÁ
7 1   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 10SINH T.Anh - 10HOÁ
2 Giao ban T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10TIN   T.Anh - 10A2
3 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10SỬ Họp CN T.Anh - 12A2 Họp CN T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11TIN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11HOÁ
4     SHL - 11ANH1   SHL - 10ANH1        
5                  
                                                    

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây