TKB số 07 các tổ

Thứ sáu - 27/11/2015 16:40
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 11 năm 2015      
                                 
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HiềnT Hường Hiện Phượng HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 10TIN   ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 11A2 ChCờ - 10A2  
2 Toán - 12A1     Toán - 12SỬ   Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 10A1 Toán - 12ANH1 Toán - 10SINH Toán - 11TOÁN2 Toán - 11SINH  
3 Toán - 12A1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11ANH1 Toán - 12A2     Toán - 12TOÁN1 Toán - 12SINH Toán - 10ĐỊA   Toán - 11ANH2 Toán - 11A2    
4 Toán - 12TIN   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11ANH1   Toán - 11TIN     Toán - 12SINH Toán - 10ĐỊA   Toán - 11ANH2 Toán - 11A2 Toán - 10A2  
5                              
3 1 Toán - 12A1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 12SỬ Toán - 12A2 Toán - 10TIN     Toán - 12SINH           Toán - 11SỬ
2 Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2 Toán - 11TOÁN1 Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TIN     Toán - 12ĐỊA Toán - 12ANH2   Toán - 10ANH2   Toán - 10SỬ  
3 Toán - 12TIN Toán - 10LÝ   Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN1       Toán - 12ĐỊA Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 10ANH2     Toán - 11ĐỊA
4   Toán - 10LÝ   Toán - 11ANH1         Toán - 11VĂN Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ANH2   Toán - 10A2  
5                              
4 1 Toán - 12TIN     Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TIN Toán - 11A1   Toán - 11VĂN     Toán - 10SINH      
2 Toán - 12TIN     Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TIN Toán - 11LÝ   Toán - 12SINH Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 10SINH   Toán - 10A2  
3           Toán - 10TIN     Toán - 12ĐỊA Toán - 12ANH2 Toán - 12ANH1 Toán - 10ANH2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 10A2 Toán - 10VĂN
4       Toán - 11ANH1     Toán - 11HOÁ     Toán - 12ANH2 Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH2 Toán - 11A2   Toán - 10VĂN
5             Toán - 11HOÁ             Toán - 10SỬ  
5 1   Toán - 10HOÁ           Toán - 12TOÁN1 Toán - 11VĂN       Toán - 11TOÁN2    
2   Toán - 10HOÁ     Toán - 10TOÁN1   Toán - 11A1 Toán - 12TOÁN1 Toán - 11VĂN       Toán - 11TOÁN2    
3   Toán - 12TOÁN2 Toán - 11TOÁN1   Toán - 12A2   Toán - 11HOÁ   Toán - 10ANH1       Toán - 12HOÁ   Toán - 11ĐỊA
4   Toán - 12TOÁN2     Toán - 12A2   Toán - 11LÝ   Toán - 10ANH1       Toán - 11A2   Toán - 10VĂN
5                              
6 1   Toán - 10LÝ   Toán - 12LÝ     Toán - 11HOÁ               Toán - 11ĐỊA
2       Toán - 12LÝ     Toán - 11LÝ     Toán - 12ANH2     Toán - 11TOÁN2 Toán - 10SỬ Toán - 11SỬ
3   Toán - 10HOÁ   Toán - 12SỬ     Toán - 11LÝ       Toán - 10TOÁN2   Toán - 12HOÁ Toán - 11SINH  
4       Toán - 12SỬ     Toán - 11A1     Toán - 10ĐỊA Toán - 12ANH1   Toán - 11A2 Toán - 11SINH  
5                              
7 1       Toán - 12VĂN       Toán - 12TOÁN1         Toán - 12HOÁ   Toán - 11ĐỊA
2   Giao ban   Toán - 12LÝ     Toán - 11A1           Toán - 12HOÁ Toán - 11SINH Toán - 11SỬ
3   Toán - 12TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 11A1 Họp CN Toán - 12ĐỊA Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Toán - 11SỬ
4     SHL - 11TOÁN1 SHL - 12LÝ SHL - 10TOÁN1 SHL - 10TIN   SHL - 12TOÁN1   SHL - 12ANH2 SHL - 10TOÁN2   SHL - 11A2 SHL - 10A2  
5                              
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 11 năm 2015      
                         
THỨ TIẾT ThuỷV HằngV HiềnV LinhV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh
2 1     ChCờ - 11VĂN     ChCờ - 10VĂN ChCờ - 10LÝ ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 12VĂN  
2           Văn - 12HOÁ   Văn - 12A2      
3     Văn - 10TIN     Văn - 12HOÁ Văn - 10LÝ Văn - 12SỬ Văn - 11HOÁ Văn - 10SINH Văn - 11SỬ
4   Văn - 12TOÁN2         Văn - 10LÝ Văn - 12TOÁN1 Văn - 11SINH Văn - 10SINH Văn - 11SỬ
5                      
3 1 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12TIN         Văn - 10LÝ Văn - 12TOÁN1 Văn - 11HOÁ    
2 Văn - 11TOÁN2 Văn - 12TIN         Văn - 12SINH Văn - 12TOÁN1 Văn - 11HOÁ   Văn - 11A1
3 Văn - 11TOÁN2 Văn - 11TIN   Văn - 10HOÁ Văn - 10SỬ   Văn - 10ĐỊA Văn - 11TOÁN1 Văn - 11SINH   Văn - 11A1
4 Văn - 10ANH1 Văn - 11TIN   Văn - 10HOÁ Văn - 10SỬ   Văn - 10ĐỊA Văn - 11TOÁN1 Văn - 11SINH   Văn - 11SỬ
5                      
4 1 Văn - 10ANH1 Văn - 11ANH1       Văn - 10VĂN   Văn - 12A2      
2 Văn - 12ĐỊA Văn - 12ANH2   Văn - 10HOÁ Văn - 12LÝ Văn - 10VĂN   Văn - 12A2      
3   Văn - 12TOÁN2     Văn - 12LÝ Văn - 12HOÁ          
4 Văn - 11TOÁN2 Văn - 12TOÁN2 Văn - 11VĂN Văn - 10A1       Văn - 11TOÁN1      
5     Văn - 11VĂN         Văn - 12SỬ      
5 1 Văn - 12ĐỊA           Văn - 10ĐỊA     Văn - 12VĂN Văn - 11LÝ
2 Văn - 12ĐỊA       Văn - 10A2   Văn - 11ANH2     Văn - 12VĂN Văn - 10ANH2
3 Văn - 10TOÁN1       Văn - 10A2   Văn - 11ANH2       Văn - 10ANH2
4 Văn - 10TOÁN1       Văn - 10SỬ   Văn - 12SINH       Văn - 12A1
5                      
6 1 Văn - 10ANH1 Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN     Văn - 11A2   Văn - 11LÝ
2 Văn - 12ANH1 Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN   Văn - 10A2 Văn - 10VĂN         Văn - 11A1
3 Văn - 12ANH1 Văn - 12TIN Văn - 10TIN   Văn - 12LÝ       Văn - 11ĐỊA   Văn - 12A1
4     Văn - 10TIN   Văn - 10TOÁN2       Văn - 11ĐỊA   Văn - 12A1
5                      
7 1   Văn - 11TIN Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN Văn - 11ANH2 Văn - 12SỬ Văn - 11A2 Văn - 10SINH Văn - 10ANH2
2 Giao ban Văn - 12ANH2 Giao ban Văn - 10A1 Văn - 10TOÁN2   Văn - 12SINH   Văn - 11A2 Văn - 12VĂN  
3 Văn - 12ANH1 Văn - 12ANH2 Họp CN Văn - 10A1 Văn - 10TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 11LÝ
4     SHL - 11VĂN     SHL - 10VĂN SHL - 10LÝ SHL - 12SỬ   SHL - 12VĂN  
5                      
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 11 năm 2015      
                                               
THỨ TIẾT Diệp TrungT Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu Quế Thành TuấnK ThanhK
2 1 ChCờ - 10A1       ChCờ - 11ANH2     ChCờ - 12TOÁN2         ChCờ - 11TIN ChCờ - 11A1 ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10HOÁ           ChCờ - 12A1
2 Thể - 10SỬ       Thể - 10TOÁN2     Lý - 11ĐỊA     Lý - 12LÝ   Lý - 11TIN Lý - 11ANH1 Lý - 11LÝ       Tin - 11HOÁ     CNghệ - 12VĂN
3               Lý - 11ĐỊA   Lý - 11SINH Lý - 12LÝ         Lý - 10HOÁ     Tin - 11VĂN      
4               Lý - 10TOÁN1   Lý - 11TOÁN2 Lý - 10ANH1     Lý - 10TIN   Lý - 12ĐỊA            
5                                            
3 1 Thể - 11SINH                     Lý - 10A2     Lý - 12HOÁ     Tin - 10A1 Tin - 12ANH2   CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12LÝ
2 Thể - 10VĂN   Thể - 11LÝ           Lý - 10ĐỊA                   Tin - 11ANH1   CNghệ - 11A2  
3                       Lý - 11HOÁ Lý - 12ANH1   Lý - 11LÝ     Tin - 10A2 Tin - 11SỬ   CNghệ - 11ANH2 CNghệ - 12ANH2
4 Thể - 11A2   Thể - 11HOÁ           Lý - 10VĂN     Lý - 12VĂN Lý - 12ANH1   Lý - 11LÝ     Tin - 12TOÁN1 Tin - 12A2   CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12TOÁN2
5                                            
4 1 Thể - 10A1     Thể - 11ĐỊA   Thể - 12ANH2 Lý - 10LÝ Lý - 12TOÁN2       Lý - 10A2           Tin - 12SỬ Tin - 12ĐỊA   CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12TOÁN1
2       Thể - 11A1   Thể - 11SỬ     Lý - 11TOÁN1 Lý - 11ANH2   Lý - 11HOÁ       Lý - 10ANH2   Tin - 10ANH1 Tin - 12HOÁ     CNghệ - 12ANH1
3 Thể - 11TIN             Lý - 11A2 Lý - 10SINH Lý - 12SỬ     Lý - 12A1     Lý - 10A1   Tin - 10TOÁN1 Tin - 12VĂN   CNghệ - 11A1 CNghệ - 12TIN
4   Thể - 10ANH2   Thể - 10TIN   Thể - 12LÝ     Lý - 11SỬ Lý - 12TOÁN1   Lý - 10TOÁN2 Lý - 12A1   Lý - 11LÝ     Tin - 12SINH     CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12HOÁ
5                 Lý - 11SỬ       Lý - 11TIN   Lý - 12HOÁ     Tin - 12LÝ        
5 1 Thể - 10TOÁN1     Thể - 10LÝ Thể - 10A2   Lý - 12TIN         Lý - 12A2   Lý - 10TIN       Tin - 10SINH Tin - 12ANH1     CNghệ - 12A1
2 Thể - 10SINH   Thể - 12ANH1 Thể - 11TOÁN1 Thể - 12SINH         Lý - 11SINH   Lý - 12ANH2   Lý - 11ANH1       Tin - 10TOÁN2 Tin - 11LÝ     CNghệ - 12SỬ
3             Lý - 10LÝ     Lý - 12TOÁN1   Lý - 10TOÁN2 Lý - 11VĂN Lý - 11A1         Tin - 11A2     CNghệ - 12SINH
4     Thể - 12TIN Thể - 10ĐỊA           Lý - 11TOÁN2   Lý - 12VĂN Lý - 11VĂN         Tin - 10LÝ Tin - 11ĐỊA     CNghệ - 12ĐỊA
5                                            
6 1         Thể - 12A1 Thể - 12A2   Lý - 10TOÁN1 Lý - 10ĐỊA         Lý - 11A1   Lý - 12ĐỊA   Tin - 10HOÁ Tin - 11TOÁN2 Tin - 10TIN CNghệ - 11TOÁN1  
2     Thể - 12VĂN   Thể - 12SỬ   Lý - 10LÝ         Lý - 12A2       Lý - 12SINH   Tin - 12TOÁN2 Tin - 11SINH Tin - 10TIN    
3         Thể - 12TOÁN2 Thể - 12TOÁN1 Lý - 10LÝ Lý - 11A2 Lý - 11TOÁN1         Lý - 10SỬ   Lý - 12SINH   Tin - 10VĂN   Tin - 11TIN CNghệ - 11SỬ  
4     Thể - 12HOÁ   Thể - 11ANH2 Thể - 12ĐỊA Lý - 12TIN Lý - 12TOÁN2       Lý - 12ANH2   Lý - 10SỬ   Lý - 10A1   Tin - 10ANH2 Tin - 11TOÁN1   CNghệ - 11TIN  
5                                            
7 1         Thể - 10ANH1   Lý - 10LÝ       Lý - 12LÝ         Lý - 10HOÁ     Tin - 11A1 Tin - 10TIN CNghệ - 11ANH1 CNghệ - 12A2
2     Giao ban Thể - 10HOÁ Giao ban Thể - 11TOÁN2     Lý - 10SINH Lý - 12SỬ Giao ban         Lý - 10ANH2 Giao ban Tin - 10SỬ Tin - 11ANH2 Tin - 11TIN CNghệ - 11LÝ Giao ban
3 Họp CN   Họp CN Thể - 11ANH1 Họp CN Thể - 11VĂN   Họp CN Lý - 10VĂN Lý - 11ANH2 Lý - 10ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 12TIN Tin - 10ĐỊA Tin - 12A1 Tin - 11TIN CNghệ - 11SINH Họp CN
4 SHL - 10A1   Họp CN   SHL - 11ANH2     SHL - 12TOÁN2         SHL - 11TIN SHL - 11A1 SHL - 11LÝ SHL - 10HOÁ           SHL - 12A1
5                                            
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 1
  THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
  TỔ HÓA SINH      
  Thực hiện từ ngày 30 tháng 11 năm 2015      
                               
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS T.Anh HươngS Hồi HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân
2 1   ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH       ChCờ - 11HOÁ          
2 Sinh - 12ANH2         Sinh - 10TOÁN1   Hoá - 11TOÁN1       Hoá - 11A2    
3 Sinh - 12ANH1 Sinh - 12VĂN CNghệ - 10ANH1     Sinh - 11LÝ   Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11TIN Hoá - 10A1
4     Sinh - 12A1     CNghệ - 10ANH2     Hoá - 11HOÁ       Hoá - 12LÝ Hoá - 10HOÁ
5                            
3 1 Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 10ANH1     CNghệ - 10VĂN   Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 12VĂN Hoá - 10SINH Hoá - 11LÝ Hoá - 11TIN  
2 CNghệ - 10HOÁ   Sinh - 11ANH2     CNghệ - 10LÝ   Hoá - 12SỬ   Hoá - 11SỬ        
3 Sinh - 12TOÁN1       Sinh - 12SINH CNghệ - 10TIN         Hoá - 12HOÁ Hoá - 11A2 Hoá - 12LÝ  
4 Sinh - 12SỬ   Sinh - 12HOÁ   Sinh - 12SINH Sinh - 10ANH2   Hoá - 12ANH2   Hoá - 12TIN     Hoá - 12ĐỊA  
5                            
4 1 Sinh - 12LÝ Sinh - 10ĐỊA Sinh - 12A1     Sinh - 10SỬ Hoá - 10HOÁ     Hoá - 11SỬ   Hoá - 11ANH2 Hoá - 12SINH Hoá - 10TIN
2 Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 11VĂN Sinh - 11ĐỊA       Hoá - 11SINH         Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10LÝ  
3 Sinh - 12A2     Sinh - 11SINH   CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 11VĂN     Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 10ANH1 Hoá - 10LÝ Hoá - 10HOÁ
4 Sinh - 12SỬ CNghệ - 10ĐỊA Sinh - 11SINH     Sinh - 10LÝ       Hoá - 12VĂN   Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12ĐỊA  
5     Sinh - 12ĐỊA     Sinh - 10TIN           Hoá - 11LÝ Hoá - 12ANH1  
5 1 Sinh - 12ANH2 CNghệ - 10A1 Sinh - 11A1     Sinh - 11ANH1 Hoá - 11SINH Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 12HOÁ Hoá - 11ANH2    
2 Sinh - 12A2 Sinh - 12TIN Sinh - 11TIN         Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 11HOÁ Hoá - 12A1 Hoá - 12HOÁ Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 10A1
3 Sinh - 12LÝ CNghệ - 10SINH Sinh - 12ĐỊA     Sinh - 10VĂN Hoá - 11ANH1 Hoá - 12ANH2   Hoá - 12TIN       Hoá - 10HOÁ
4 Sinh - 12ANH1 Sinh - 10A1 Sinh - 12HOÁ     Sinh - 10TOÁN2 Hoá - 11A1 Hoá - 11TOÁN1       Hoá - 10A2   Hoá - 10TIN
5                            
6 1 Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 10SINH       Sinh - 11SỬ Hoá - 10ANH2     Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10SỬ    
2 Sinh - 10HOÁ Sinh - 10SINH       Sinh - 11TOÁN1 Hoá - 10ANH2     Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 10ANH1    
3 Sinh - 10A2 Sinh - 12VĂN         Hoá - 11A1     Hoá - 12A2        
4 CNghệ - 10A2 CNghệ - 10TOÁN1       Sinh - 11HOÁ Hoá - 11ANH1         Hoá - 10VĂN    
5           CNghệ - 10SỬ                
7 1   Sinh - 12TIN       Sinh - 11TOÁN2     Hoá - 11HOÁ Hoá - 12A1   Hoá - 10SỬ Hoá - 12ANH1  
2 Giao ban   Giao ban       Hoá - 11VĂN Giao ban Hoá - 11HOÁ Hoá - 12A2   Hoá - 10VĂN    
3   Họp CN Họp CN   Họp CN Sinh - 11A2 Hoá - 10HOÁ Hoá - 12SỬ Họp CN Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 10SINH Hoá - 10A2 Hoá - 12SINH  
4   SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH       SHL - 11HOÁ          
5                            
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 11 năm 2015      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh HằngCD Hoa Loan Vui
2 1 ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12TIN   ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12HOÁ   ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 12ĐỊA   ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12A2   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ĐỊA
2       Sử - 10LÝ Sử - 11VĂN   Sử - 11SỬ Địa - 11ANH2     Địa - 10A2 Địa - 10ĐỊA GDCD - 10HOÁ   GDCD - 12ĐỊA  
3 Sử - 10SỬ Sử - 12TIN               Địa - 12ĐỊA Địa - 10VĂN   GDCD - 12TOÁN2   GDCD - 12ANH2 GDCD - 11A1
4   Sử - 12A2   Sử - 10VĂN Sử - 11ĐỊA     Địa - 11A1     Địa - 10SỬ Địa - 12ANH2     GDCD - 12ANH1 GDCD - 11VĂN
5                                
3 1   Sử - 12ĐỊA   Sử - 10ĐỊA Sử - 11ANH2 Sử - 11A1   Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH2   Địa - 10TOÁN2         GDCD - 11ANH1
2   Sử - 12VĂN   Sử - 10TIN   Sử - 11SINH   Địa - 11ĐỊA Địa - 10SINH   Địa - 10TOÁN2 Địa - 10ANH1 GDCD - 12A2     GDCD - 12HOÁ
3   Sử - 12TOÁN2     Sử - 11ANH1 Sử - 10ANH1     Địa - 10SINH   Địa - 10VĂN Địa - 12A2        
4       Sử - 10SINH         Địa - 10TIN   Địa - 10TOÁN1   GDCD - 12A1     GDCD - 11ĐỊA
5                                
4 1         Sử - 12HOÁ           Địa - 11TOÁN2 Địa - 11A2        
2 Sử - 10SỬ       Sử - 11A2             Địa - 12A1   GDCD - 11TOÁN2    
3 Sử - 10SỬ       Sử - 12SINH           Địa - 11TOÁN1 Địa - 12TOÁN1   GDCD - 11LÝ    
4                     Địa - 10HOÁ Địa - 10ANH1   GDCD - 10A2    
5                     Địa - 10LÝ Địa - 10ĐỊA   GDCD - 10VĂN    
5 1   Sử - 12LÝ       Sử - 10ANH2 Sử - 11SỬ   Địa - 11TIN   Địa - 11HOÁ   GDCD - 12SINH   GDCD - 12SỬ  
2             Sử - 11SỬ       Địa - 10LÝ     GDCD - 11A2    
3   Sử - 12A1 Sử - 12SỬ     Sử - 11LÝ     Địa - 12ANH1       GDCD - 10SỬ GDCD - 11TIN GDCD - 10A1 GDCD - 11SINH
4     Sử - 12SỬ     Sử - 11HOÁ     Địa - 10ANH2   Địa - 10HOÁ   GDCD - 12LÝ     GDCD - 11SỬ
5                                
6 1   Sử - 12ANH1   Sử - 10A1   Sử - 11TIN   Địa - 12VĂN Địa - 12SINH     Địa - 12SỬ     GDCD - 10TOÁN2 GDCD - 11ANH2
2           Sử - 10TOÁN2   Địa - 12TIN Địa - 10A1         GDCD - 11HOÁ GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 12TOÁN1
3   Sử - 12ANH2           Địa - 11VĂN Địa - 10A1     Địa - 11ANH1   GDCD - 10SINH GDCD - 10ANH2  
4   Sử - 12TOÁN1   Sử - 11TOÁN2       Địa - 11LÝ Địa - 11SỬ     Địa - 12LÝ   GDCD - 10ANH1 GDCD - 12VĂN  
5       Sử - 10HOÁ                        
7 1         Sử - 11TOÁN1 Sử - 10A2   Địa - 11SINH Địa - 12TOÁN2 Địa - 12ĐỊA Địa - 10TOÁN1   GDCD - 10ĐỊA      
2 Giao ban   Giao ban         Địa - 11ĐỊA Giao ban   Địa - 10A2 Địa - 10ĐỊA GDCD - 10LÝ Giao ban GDCD - 10TIN GDCD - 12TIN
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10TOÁN1 Họp CN Địa - 12HOÁ Địa - 10TIN Họp CN Địa - 10SỬ Họp CN Họp CN GDCD - 11TOÁN1 Họp CN Họp CN
4 SHL - 10SỬ SHL - 12TIN   SHL - 11TOÁN2 SHL - 12HOÁ   SHL - 11SỬ     SHL - 12ĐỊA   SHL - 10ĐỊA SHL - 12A2   SHL - 10ANH2 SHL - 11ĐỊA
5                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ NGOẠI NGữ      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 11 năm 2015      
                       
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Hậu NgaA ThanhA Chi Ngọc TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1   ChCờ - 10ANH1        
2   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 12SINH T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11A1
3   T.Anh - 10ANH2               T.Anh - 10A2
4   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 10A1 T.Anh - 10TOÁN2
5                    
3 1 T.Anh - 11A2 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 12ANH1           T.Anh - 10HOÁ
2 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12ANH1         T.Anh - 10A1 T.Anh - 10A2
3 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12SỬ               T.Anh - 12A1
4                 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11A1
5                    
4 1   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11SINH   T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 10TOÁN2
2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11ANH1         T.Anh - 10TIN T.Anh - 12TOÁN2  
3     T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11HOÁ
4   T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 12A2   T.Anh - 12TIN T.Anh - 11TIN T.Anh - 10SINH T.Anh - 11A1
5   T.Anh - 12TOÁN1     T.Anh - 11ĐỊA     T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 10HOÁ
5 1 T.Anh - 11A2 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TOÁN1      
2   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12LÝ  
3 T.Anh - 11TOÁN2       T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TIN T.Anh - 10ĐỊA  
4 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11SINH   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 11TIN T.Anh - 10SINH  
5                    
6 1 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 11SINH T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12TIN     T.Anh - 10A2
2 T.Anh - 11A2       T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 11TIN T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12A1
3 T.Anh - 11TOÁN2       T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11HOÁ
4 T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 12A2 T.Anh - 12SINH   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10SINH T.Anh - 10HOÁ
5               T.Anh - 10LÝ    
7 1 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12SINH     T.Anh - 10A1 T.Anh - 10TOÁN2
2 Giao ban T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12A1
3 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10ANH2 Họp CN Họp CN T.Anh - 12A2 Họp CN T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11HOÁ
4     SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1   SHL - 10ANH1        
5                    

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây