TKB kì II số 01 các tổ

Thứ tư - 06/01/2016 22:21
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 11 tháng 01 năm 2016      
                                 
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HiềnT Hường Hiện Phượng HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 10TIN   ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 11A2 ChCờ - 10A2  
2     Toán - 11TOÁN1 Toán - 11ANH1   Toán - 10TIN       Toán - 10ĐỊA     Toán - 11TOÁN2 Toán - 10A2  
3       Toán - 11ANH1 Toán - 10TOÁN1 Toán - 10TIN   Toán - 12TIN Toán - 10ANH1 Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 11A2 Toán - 11SINH  
4         Toán - 10TOÁN1       Toán - 10ANH1 Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ Toán - 11SINH  
5                              
3 1 Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12SỬ   Toán - 11TIN     Toán - 12ĐỊA     Toán - 11ANH2     Toán - 11SỬ
2 Toán - 12A1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 12LÝ   Toán - 11TIN     Toán - 12ĐỊA     Toán - 10ANH2   Toán - 10A2  
3   Toán - 10LÝ Toán - 11TOÁN1 Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN1 Toán - 10TIN       Toán - 10A1       Toán - 10A2 Toán - 10VĂN
4   Toán - 10LÝ     Toán - 10TOÁN1         Toán - 10A1   Toán - 10SINH   Toán - 10SỬ Toán - 11ĐỊA
5                              
4 1 Toán - 12A1     Toán - 12VĂN     Toán - 11A1 Toán - 12TIN Toán - 11VĂN     Toán - 10SINH      
2       Toán - 11ANH1     Toán - 11A1 Toán - 12TIN Toán - 12SINH   Toán - 12ANH1 Toán - 10SINH Toán - 11A2    
3             Toán - 11LÝ   Toán - 12ĐỊA   Toán - 12ANH1 Toán - 10ANH2      
4                     Toán - 10TOÁN2 Toán - 10ANH2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 10A2  
5                         Toán - 11TOÁN2 Toán - 10SỬ  
5 1   Toán - 12TOÁN2     Toán - 10TOÁN1   Toán - 11A1 Toán - 12TOÁN1 Toán - 11VĂN       Toán - 11TOÁN2   Toán - 10VĂN
2   Toán - 10HOÁ     Toán - 12A2     Toán - 12TOÁN1 Toán - 11VĂN       Toán - 11A2    
3   Toán - 10HOÁ     Toán - 12A2   Toán - 11HOÁ           Toán - 11A2   Toán - 11ĐỊA
4                 Toán - 10ANH1       Toán - 12HOÁ    
5                              
6 1   Toán - 10HOÁ   Toán - 12LÝ                      
2   Toán - 10LÝ   Toán - 12SỬ           Toán - 12ANH2         Toán - 11SỬ
3       Toán - 12SỬ     Toán - 11LÝ     Toán - 12ANH2     Toán - 12HOÁ Toán - 11SINH  
4       Toán - 12VĂN     Toán - 11LÝ     Toán - 10ĐỊA     Toán - 11TOÁN2 Toán - 10SỬ Toán - 10VĂN
5                   Toán - 10ĐỊA          
7 1     Toán - 11TOÁN1       Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN1   Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2       Toán - 11ĐỊA
2   Giao ban Toán - 11TOÁN1 Toán - 12VĂN Toán - 12A2 Toán - 11TIN Toán - 11HOÁ   Toán - 12SINH   Toán - 12ANH1        
3   Toán - 12TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 11A1 Họp CN Toán - 12SINH Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Toán - 11SỬ
4     SHL - 11TOÁN1 SHL - 12LÝ SHL - 10TOÁN1 SHL - 10TIN   SHL - 12TOÁN1   SHL - 12ANH2 SHL - 10TOÁN2   SHL - 11A2 SHL - 10A2  
5                              
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 11 tháng 01 năm 2016      
                         
THỨ TIẾT ThuỷV HằngV HiềnV LinhV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh
2 1     ChCờ - 11VĂN     ChCờ - 10VĂN ChCờ - 10LÝ ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 12VĂN  
2     Văn - 11VĂN     Văn - 12HOÁ Văn - 12SINH Văn - 12A2 Văn - 11HOÁ Văn - 10SINH Văn - 11SỬ
3           Văn - 12HOÁ Văn - 10LÝ Văn - 12SỬ Văn - 11HOÁ Văn - 10SINH Văn - 11SỬ
4           Văn - 10VĂN Văn - 10LÝ Văn - 12TOÁN1     Văn - 12A1
5                      
3 1 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12TIN         Văn - 10ĐỊA Văn - 12TOÁN1 Văn - 11HOÁ Văn - 11TOÁN2  
2 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12TIN     Văn - 10SỬ   Văn - 10ĐỊA Văn - 12TOÁN1   Văn - 11TOÁN2 Văn - 11A1
3 Văn - 10ANH1 Văn - 11TIN   Văn - 10HOÁ Văn - 10SỬ   Văn - 11ANH2 Văn - 12SỬ Văn - 11SINH Văn - 10SINH Văn - 11A1
4 Văn - 10ANH1 Văn - 11ANH1   Văn - 10HOÁ Văn - 10TOÁN2   Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1 Văn - 11SINH    
5                      
4 1   Văn - 12TOÁN2           Văn - 12A2   Văn - 11TOÁN2  
2   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10TIN         Văn - 12A2      
3   Văn - 12ANH2 Văn - 10TIN Văn - 10A1 Văn - 12LÝ Văn - 12HOÁ       Văn - 12VĂN  
4   Văn - 11TIN Văn - 11VĂN Văn - 10A1 Văn - 12LÝ Văn - 10VĂN   Văn - 11TOÁN1      
5   Văn - 11TIN Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN   Văn - 11TOÁN1      
5 1 Văn - 12ĐỊA           Văn - 10ĐỊA     Văn - 11LÝ  
2 Văn - 12ĐỊA       Văn - 10A2   Văn - 11ANH2     Văn - 11LÝ  
3 Văn - 10ANH1           Văn - 11ANH2       Văn - 10ANH2
4 Văn - 10TOÁN1       Văn - 10SỬ         Văn - 12VĂN Văn - 10ANH2
5                      
6 1 Văn - 12ĐỊA Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN     Văn - 11A2    
2 Văn - 12ANH1 Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN     Văn - 11SINH   Văn - 11A1
3 Văn - 12ANH1 Văn - 12TIN     Văn - 10A2       Văn - 11ĐỊA   Văn - 12A1
4   Văn - 12ANH2 Văn - 10TIN   Văn - 10A2       Văn - 11ĐỊA   Văn - 12A1
5                      
7 1   Văn - 12TOÁN2     Văn - 12LÝ   Văn - 12SINH Văn - 12SỬ Văn - 11A2 Văn - 12VĂN Văn - 11SỬ
2 Giao ban   Giao ban Văn - 10HOÁ Văn - 10TOÁN2   Văn - 10LÝ   Văn - 11A2 Văn - 11LÝ  
3 Văn - 12ANH1 Văn - 12ANH2 Họp CN Văn - 10A1 Văn - 10TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 10ANH2
4     SHL - 11VĂN     SHL - 10VĂN SHL - 10LÝ SHL - 12SỬ   SHL - 12VĂN  
5                      
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 11 tháng 01 năm 2016      
                                             
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu Quế Thành TuấnK ThanhK
2 1 ChCờ - 10A1     ChCờ - 11ANH2     ChCờ - 12TOÁN2         ChCờ - 11TIN ChCờ - 11A1 ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10HOÁ           ChCờ - 12A1
2 Thể - 10SỬ Thể - 12TIN   Thể - 10ANH1     Lý - 10TOÁN1   Lý - 11SINH   Lý - 12VĂN Lý - 12ANH1   Lý - 11LÝ              
3 Thể - 11TIN             Lý - 11TOÁN1 Lý - 11TOÁN2       Lý - 10SỬ   Lý - 10HOÁ           CNghệ - 12A2
4 Thể - 10ANH2 Thể - 11LÝ           Lý - 11TOÁN1 Lý - 11TOÁN2   Lý - 10A2 Lý - 11TIN Lý - 11ANH1   Lý - 12ĐỊA           CNghệ - 12SỬ
5                                          
3 1 Thể - 11SINH                   Lý - 10A2     Lý - 12HOÁ Lý - 10ANH2   Tin - 12SINH Tin - 12A2   CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12ANH2
2 Thể - 11A2 Thể - 11HOÁ                 Lý - 12A2     Lý - 12HOÁ Lý - 12SINH   Tin - 10HOÁ Tin - 11VĂN   CNghệ - 11ANH2  
3   Thể - 12ANH1                 Lý - 12ANH2           Tin - 12TOÁN1 Tin - 11ANH1   CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12SINH
4                     Lý - 12ANH2     Lý - 11LÝ Lý - 12ĐỊA   Tin - 10A2     CNghệ - 11A2 CNghệ - 12TOÁN2
5                                          
4 1     Thể - 10LÝ Thể - 12SỬ     Lý - 11ĐỊA Lý - 10ĐỊA         Lý - 11ANH1     Tin - 11LÝ Tin - 12LÝ Tin - 12HOÁ   CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12ANH1
2       Thể - 10TOÁN2 Thể - 11SỬ       Lý - 11ANH2     Lý - 11VĂN Lý - 10SỬ         Tin - 12ANH2   CNghệ - 11TIN CNghệ - 12TOÁN1
3     Thể - 11ĐỊA Thể - 12SINH     Lý - 11A2 Lý - 10SINH Lý - 12SỬ     Lý - 12A1       Tin - 11TOÁN1 Tin - 10LÝ Tin - 11SỬ   CNghệ - 11A1 CNghệ - 12TIN
4     Thể - 11A1   Thể - 12ANH2   Lý - 12TOÁN2 Lý - 11SỬ Lý - 12TOÁN1     Lý - 12A1 Lý - 10TIN             CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12HOÁ
5             Lý - 10TOÁN1 Lý - 11SỬ                       CNghệ - 11LÝ  
5 1 Thể - 10SINH                               Tin - 10TOÁN2 Tin - 11A2     CNghệ - 12VĂN
2 Thể - 10TOÁN1                     Lý - 12ANH1         Tin - 10SINH Tin - 12VĂN     CNghệ - 12A1
3 Thể - 10A1   Thể - 10ĐỊA     Lý - 10LÝ   Lý - 10VĂN Lý - 12TOÁN1   Lý - 12VĂN Lý - 11VĂN         Tin - 10SỬ Tin - 12ĐỊA     CNghệ - 12LÝ
4     Thể - 11TOÁN1     Lý - 10LÝ   Lý - 10SINH Lý - 11SINH   Lý - 10TOÁN2 Lý - 11TIN         Tin - 10A1       CNghệ - 12ĐỊA
5                                          
6 1       Thể - 10A2   Lý - 12TIN Lý - 11ĐỊA     Lý - 10ANH1 Lý - 10TOÁN2   Lý - 11A1 Lý - 11LÝ Lý - 12SINH Tin - 11TOÁN2 Tin - 12TOÁN2 Tin - 12ANH1 Tin - 10TIN CNghệ - 11TOÁN1  
2   Thể - 12VĂN   Thể - 12TOÁN2 Thể - 11TOÁN2           Lý - 12A2     Lý - 11LÝ Lý - 10HOÁ Tin - 11HOÁ Tin - 10ANH1 Tin - 11ĐỊA Tin - 10TIN    
3         Thể - 12TOÁN1 Lý - 10LÝ Lý - 11A2     Lý - 12LÝ Lý - 11HOÁ   Lý - 10TIN   Lý - 10A1   Tin - 10VĂN Tin - 11A1 Tin - 11TIN CNghệ - 11SỬ  
4   Thể - 12HOÁ   Thể - 11ANH2 Thể - 12ĐỊA Lý - 10LÝ Lý - 12TOÁN2     Lý - 12LÝ Lý - 11HOÁ       Lý - 10A1   Tin - 10ANH2   Tin - 11TIN    
5                                          
7 1 Thể - 10VĂN   Thể - 10HOÁ Thể - 12A1 Thể - 12A2 Lý - 12TIN             Lý - 11A1     Tin - 11SINH Tin - 10TOÁN1 Tin - 11ANH2 Tin - 10TIN CNghệ - 11ANH1  
2   Giao ban Thể - 10TIN Giao ban Thể - 12LÝ     Lý - 10VĂN Lý - 12SỬ Giao ban         Lý - 10ANH2 Giao ban Tin - 10ĐỊA       Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 11ANH1 Họp CN Thể - 11VĂN Lý - 10LÝ Họp CN Lý - 10ĐỊA Lý - 11ANH2 Lý - 10ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 12TIN Tin - 12SỬ Tin - 12A1 Tin - 11TIN CNghệ - 11SINH Họp CN
4 SHL - 10A1 Họp CN   SHL - 11ANH2     SHL - 12TOÁN2         SHL - 11TIN SHL - 11A1 SHL - 11LÝ SHL - 10HOÁ           SHL - 12A1
5                                          
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 11 tháng 01 năm 2016      
                             
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS HươngS Hồi HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân
2 1   ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH       ChCờ - 11HOÁ          
2 CNghệ - 10HOÁ CNghệ - 10A1 Sinh - 12A1         Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 10VĂN    
3 Sinh - 10A2   Sinh - 11ĐỊA Sinh - 12ĐỊA             Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 10A1
4 Sinh - 12A2 CNghệ - 10ĐỊA Sinh - 11A1 Sinh - 12VĂN       Hoá - 11HOÁ     Hoá - 10SỬ   Hoá - 11A2
5                          
3 1 Sinh - 10TOÁN2   Sinh - 10ANH1   CNghệ - 10VĂN   Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 12VĂN   Hoá - 11LÝ Hoá - 10LÝ Hoá - 10A1
2 CNghệ - 10TOÁN2   Sinh - 11SINH   Sinh - 11ANH1   Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 11SỬ   Hoá - 11LÝ Hoá - 12ANH1  
3 Sinh - 10ANH2       Sinh - 11SỬ     Hoá - 11HOÁ Hoá - 11ĐỊA       Hoá - 11A2
4 Sinh - 12SỬ   Sinh - 11A1   Sinh - 10VĂN     Hoá - 11HOÁ Hoá - 12A1     Hoá - 11TIN Hoá - 10TIN
5                          
4 1 Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 11TIN   Sinh - 10SỬ Hoá - 11SINH Hoá - 12ANH2       Hoá - 10VĂN Hoá - 12SINH Hoá - 11ANH2
2 Sinh - 12LÝ Sinh - 10ĐỊA Sinh - 12HOÁ Sinh - 11HOÁ Sinh - 11TOÁN2 Hoá - 10HOÁ     Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 10ANH1 Hoá - 10LÝ  
3 CNghệ - 10A2   Sinh - 11SINH Sinh - 11HOÁ CNghệ - 10SỬ Hoá - 11VĂN Hoá - 11TOÁN2           Hoá - 10HOÁ
4 Sinh - 12ANH1 CNghệ - 10SINH Sinh - 11SINH Sinh - 11ANH2 Sinh - 11A2   Hoá - 12SỬ   Hoá - 12VĂN   Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 10HOÁ
5   CNghệ - 10LÝ     Sinh - 10TIN           Hoá - 10ĐỊA    
5 1 Sinh - 10HOÁ   Sinh - 11TIN   CNghệ - 10TIN Hoá - 11ANH1 Hoá - 12SỬ   Hoá - 12A1 Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12LÝ Hoá - 11ANH2
2 CNghệ - 10ANH2   CNghệ - 10ANH1 Sinh - 12SINH Sinh - 11TOÁN1 Hoá - 11SINH Hoá - 12ANH2     Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12LÝ Hoá - 10TIN
3 Sinh - 12TOÁN2     Sinh - 12SINH Sinh - 11ANH1 Hoá - 11A1   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12TIN     Hoá - 12ANH1  
4 Sinh - 12ANH2   Sinh - 11ĐỊA Sinh - 11VĂN Sinh - 11LÝ Hoá - 11A1 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 11HOÁ Hoá - 12TIN     Hoá - 12SINH Hoá - 10HOÁ
5                          
6 1   CNghệ - 10TOÁN1     Sinh - 11SỬ Hoá - 10ANH2     Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10SỬ    
2   Sinh - 10SINH     Sinh - 11TOÁN1 Hoá - 10ANH2              
3   Sinh - 10SINH             Hoá - 12A2   Hoá - 10TOÁN1    
4   Sinh - 12TIN     Sinh - 11A2 Hoá - 11ANH1     Hoá - 12A2   Hoá - 10ANH1    
5   Sinh - 10LÝ                      
7 1       Sinh - 11VĂN     Hoá - 11TOÁN2         Hoá - 11TIN  
2 Giao ban Sinh - 10A1 Giao ban Sinh - 11ANH2 Sinh - 11TOÁN2 Hoá - 11VĂN Giao ban   Hoá - 11SỬ Hoá - 10SINH Hoá - 10A2 Hoá - 12ĐỊA  
3   Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 11LÝ Hoá - 10HOÁ Hoá - 11TOÁN1 Họp CN Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 10SINH Hoá - 10A2 Hoá - 12ĐỊA  
4   SHL - 10SINH SHL - 11SINH SHL - 12SINH       SHL - 11HOÁ          
5                          
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 11 tháng 01 năm 2016      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh HằngCD Hoa Loan Vui
2 1 ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12TIN   ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12HOÁ   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 12ĐỊA   ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12A2   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ĐỊA
2   Sử - 12ĐỊA   Sử - 10LÝ Sử - 11A2   Sử - 12TOÁN1 Địa - 11ANH2 Địa - 11TIN Địa - 12ANH2   Địa - 12LÝ     GDCD - 12SỬ GDCD - 11ĐỊA
3   Sử - 12LÝ   Sử - 10VĂN Sử - 11VĂN Sử - 11LÝ Sử - 12TOÁN1 Địa - 12VĂN               GDCD - 11A1
4   Sử - 12TIN   Sử - 10SINH Sử - 11ĐỊA Sử - 10TIN Sử - 11SỬ   Địa - 12TOÁN2           GDCD - 12ANH2 GDCD - 11VĂN
5                                
3 1   Sử - 12LÝ   Sử - 10SINH   Sử - 11A1   Địa - 11ĐỊA Địa - 12ANH1 Địa - 11ANH1 Địa - 10SỬ   GDCD - 10HOÁ   GDCD - 10TIN  
2   Sử - 12VĂN   Sử - 10LÝ   Sử - 10TIN   Địa - 11ĐỊA Địa - 10SINH Địa - 10ANH1   Địa - 12SỬ        
3   Sử - 12VĂN       Sử - 10TOÁN2   Địa - 12TIN   Địa - 12A2 Địa - 12A1 Địa - 10ĐỊA GDCD - 12TOÁN2   GDCD - 12ĐỊA GDCD - 12HOÁ
4   Sử - 12TIN   Sử - 11TOÁN2   Sử - 10ANH2   Địa - 12HOÁ Địa - 11SỬ Địa - 12A2 Địa - 12TOÁN1 Địa - 10ĐỊA     GDCD - 12VĂN GDCD - 11ANH2
5                                
4 1   Sử - 12ĐỊA       Sử - 10A2     Địa - 10A1 Địa - 11A2 Địa - 10TOÁN2     GDCD - 10ANH1    
2   Sử - 12A1             Địa - 10ANH2 Địa - 12ĐỊA Địa - 11TOÁN1     GDCD - 11LÝ    
3   Sử - 12TOÁN2       Sử - 10ANH1         Địa - 10TOÁN1     GDCD - 10VĂN    
4   Sử - 12A2       Sử - 10ANH1     Địa - 12SINH   Địa - 11LÝ          
5           Sử - 11HOÁ     Địa - 12SINH   Địa - 10HOÁ          
5 1       Sử - 10A1 Sử - 12SINH   Sử - 11SỬ   Địa - 12ANH1   Địa - 11SINH   GDCD - 12A2 GDCD - 10A2 GDCD - 10ANH2 GDCD - 12TIN
2       Sử - 10ĐỊA     Sử - 11SỬ   Địa - 12TOÁN2   Địa - 10LÝ   GDCD - 10SỬ GDCD - 11HOÁ GDCD - 10TOÁN2 GDCD - 11ANH1
3     Sử - 12SỬ   Sử - 11TOÁN1   Sử - 12ANH2   Địa - 10TIN   Địa - 11TOÁN2   GDCD - 12A1 GDCD - 11TIN   GDCD - 11SINH
4     Sử - 12SỬ Sử - 10VĂN             Địa - 10A2   GDCD - 12LÝ GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 12ANH1 GDCD - 11SỬ
5                                
6 1   Sử - 12A2   Sử - 10ĐỊA Sử - 11ANH2 Sử - 11TIN         Địa - 11HOÁ   GDCD - 10LÝ GDCD - 10SINH GDCD - 10A1  
2 Sử - 10SỬ Sử - 12A1   Sử - 10A1 Sử - 12SINH Sử - 10TOÁN2   Địa - 12TIN       Địa - 12LÝ     GDCD - 10TOÁN1  
3 Sử - 10SỬ Sử - 12TOÁN2   Sử - 10HOÁ Sử - 11ANH1 Sử - 10ANH2   Địa - 12VĂN     Địa - 11VĂN Địa - 10ĐỊA GDCD - 12SINH GDCD - 11TOÁN1    
4   Sử - 12ANH1   Sử - 10HOÁ   Sử - 11SINH   Địa - 11A1     Địa - 12TOÁN1 Địa - 12SỬ        
5                                
7 1 Sử - 10SỬ Sử - 12ANH1     Sử - 12HOÁ Sử - 10A2 Sử - 12ANH2     Địa - 12ĐỊA     GDCD - 10ĐỊA      
2 Giao ban   Giao ban   Sử - 12HOÁ Sử - 10TOÁN1   Địa - 11ĐỊA Giao ban Địa - 12ANH2 Địa - 12A1     Giao ban   GDCD - 12TOÁN1
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10TOÁN1 Họp CN Địa - 12HOÁ Họp CN Họp CN Địa - 10VĂN Họp CN Họp CN GDCD - 11A2 Họp CN Họp CN
4 SHL - 10SỬ SHL - 12TIN   SHL - 11TOÁN2 SHL - 12HOÁ   SHL - 11SỬ   SHL - 12ANH1 SHL - 12ĐỊA   SHL - 10ĐỊA SHL - 12A2   SHL - 10ANH2 SHL - 11ĐỊA
5                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1    
TỔ NGOẠI NGữ    
Thực hiện từ ngày 11 tháng 01 năm 2016    
                     
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA NgaA ThanhA Chi Ngọc TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 10ANH1        
2   T.Anh - 10ANH2           T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11A1
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12SINH     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12A1
4     T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12SINH     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10HOÁ
5                  
3 1 T.Anh - 11A2                
2 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 10VĂN         T.Anh - 10A1  
3 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 11LÝ            
4 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 12ANH1         T.Anh - 12LÝ  
5                  
4 1   T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10TIN   T.Anh - 10HOÁ
2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11SINH   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10A1 T.Anh - 10A2
3   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12A2   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 11TIN T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2
4   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 12TIN T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11HOÁ
5       T.Anh - 11ĐỊA          
5 1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10LÝ   T.Anh - 11HOÁ
2 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11ĐỊA   T.Anh - 12TIN T.Anh - 11TIN T.Anh - 10A1 T.Anh - 11A1
3     T.Anh - 11LÝ T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 10A2
4 T.Anh - 11A2 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12A2   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10TIN T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12A1
5                  
6 1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SINH T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 12A1
2 T.Anh - 11A2 T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 11TIN T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10A2
3 T.Anh - 11TOÁN2     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 10TOÁN2
4 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 10TOÁN2
5                 T.Anh - 10HOÁ
7 1   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10SINH  
2 Giao ban T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11A1
3 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10SỬ Họp CN T.Anh - 12A2 Họp CN T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TIN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11HOÁ
4     SHL - 11ANH1   SHL - 10ANH1        
5                  

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây