Thời khóa biểu buỏi chiều (thực hiện từ 29/2/2016)

Thứ năm - 25/02/2016 08:18
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIÊU
Thực hiện từ 29/02/2016
             
LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ5 THỨ 6 THỨ 7
10TOÁN1 HSG Lý - HươngL Toán - Hừng HSG Hoá - DũngH HSG
10TOÁN2 HSG Hoá - Hiệu Lý - L.Sơn Toán - Hường T.Anh - LinhA HSG
10TIN HSG Hoá - Tuân Toán - Dâu HSG Lý - TuấnL HSG
10LÝ HSG Hoá - ThuỷH Toán - Sính HSG Lý - Du HSG
10HOÁ HSG Lý - Tuyết Hoá - Tuân HSG Toán - Sính HSG
10SINH HSG Sinh - Hải Toán - Hiện HSG Hoá - Hướng HSG
10A1 Toán - HiềnT   T.Anh - TrungA Hoá - Tuân Lý - Tuyết Văn - Linh
10A2     T.Anh - LinhA Toán - HàT Lý - L.Sơn Văn - Lan
10VĂN HSG Toán - H.Thắng T.Anh - HạnhA HSG Văn - Mai HSG
10SỬ HSG Địa - Minh Sử - Hiếu HSG Văn - Lan HSG
10ĐỊA HSG Địa - V.Anh Sử - NhànS HSG Văn - NgaV HSG
10ANH1 HSG Toán - HằngT T.Anh - ThanhA HSG Văn - ThuỷV HSG
10ANH2 HSG Toán - Hiện T.Anh - Giang HSG Văn - Lĩnh HSG
11TOÁN1 HSG Hoá - Chiến Lý - Nết HSG Toán - Q.Thắng HSG
11TOÁN2 HSG T.Anh - Đạo Lý - Nhật Toán - Phượng Hoá - Chiến HSG
11TIN HSG Toán - Dâu HSG HSG Hoá - ThuỷH Lý - Thưởng
11LÝ HSG Toán - Liên Hoá - DũngH HSG Lý - Tuyền HSG
11HOÁ HSG Lý - L.Sơn Hoá - Hiệu HSG Toán - Liên HSG
11SINH HSG Sinh - HạnhS Hoá - HươngH HSG Toán - HàT HSG
11A1     Toán - Liên Lý - TuấnL   Hoá - HươngH
11A2     Toán - Phượng Văn - Vân T.Anh - Đạo  
11VĂN HSG Văn - HiềnV T.Anh - Đạo HSG Toán - HằngT HSG
11SỬ HSG Văn - Lĩnh Sử - Yến HSG Địa - Duyên HSG
11ĐỊA HSG Văn - Vân Sử - Thuỷ Sử HSG Địa - Tùng HSG
11ANH1 HSG T.Anh - HạnhA Toán - Dua HSG Văn - HằngV HSG
11ANH2 HSG T.Anh - Chi Văn - NgaV HSG Toán - Hiện HSG
12TOÁN1   Hoá - Hoan Toán - Dung   Lý - Nhật  
12TOÁN2 Anh _ TrungA Toán - Sính Hoá - Chiến Văn - Hằng Lý - HươngL  
12TIN Văn - Hằng Lý - Du   Toán - Dung Hoá - Hoan Anh - Chi
12LÝ   Lý - Ng.Sơn Hoá - ThuỷH Văn - Lan Toán - Dua  
12HOÁ Anh - Thanh Lý - Tuyền Hoá - Hướng   Toán - Phượng  
12SINH Văn - Nga Sinh - HươngS Toán - HằngT Hoá - ThuỷH Anh - Thanh  
12A1 Văn - Lĩnh Toán - Dũng Lý - Thưởng Hoá - Hoan   T.Anh - LinhA
12A2 Địa - L.Anh Toán - Hừng     T.Anh - NgaA Văn - NhànV
12VĂN Địa - Tùng Toán - Dua T.Anh - Chi   Văn - ThuýV  
12SỬ Toán - Dua Sử - Khoa Văn - NhànV Anh - Giang Địa - V.Anh  
12ĐỊA Toán - Hằng T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Địa - L.Anh Sử - Huyền  
12ANH1 Địa - Duyên   Toán - Hường Văn - Thủy Lý - Thưởng T.Anh - HạnhA
12ANH2 Toán - Hiền Văn - HằngV T.Anh - Đạo  

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây