Thời khóa biểu kì I số 01 các tổ

Thứ sáu - 19/08/2016 10:03
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 08 năm 2016      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 11TIN         ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2   ChCờ - 11A2  
2     Toán - 12TOÁN1     Toán - 12TIN       Toán - 10TOÁN2 Toán - 10ANH2         Toán - 12SINH  
3         Toán - 11TOÁN1       Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1       Toán - 12A2   Toán - 11A2  
4       Toán - 10ĐỊA         Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1 Toán - 11ĐỊA Toán - 11TOÁN2   Toán - 12A2   Toán - 11A2  
5                                  
3 1 Toán - 10A1       Toán - 11TOÁN1       Toán - 12ANH1       Toán - 12ANH2       Toán - 12ĐỊA
2   Toán - 10TOÁN1     Toán - 11TOÁN1       Toán - 12ANH1   Toán - 11A1   Toán - 12ANH2 Toán - 11HOÁ     Toán - 12ĐỊA
3   Toán - 10TOÁN1               Toán - 10TOÁN2 Toán - 10ANH2 Toán - 10LÝ Toán - 11SINH Toán - 10SINH      
4   Toán - 11LÝ               Toán - 10TOÁN2 Toán - 10ANH2 Toán - 10LÝ Toán - 11ANH2 Toán - 12A2     Toán - 10VĂN
5                                  
4 1 Toán - 10A1     Toán - 10A2   Toán - 11TIN Toán - 12HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 11VĂN       Toán - 11SINH       Toán - 12SỬ
2 Toán - 10A1     Toán - 10A2   Toán - 11TIN Toán - 12A1     Toán - 10TOÁN2     Toán - 11SINH     Toán - 12SINH Toán - 10VĂN
3           Toán - 12TIN Toán - 12A1 Toán - 10TIN Toán - 12ANH1             Toán - 11SỬ Toán - 10VĂN
4       Toán - 10ANH1   Toán - 12TIN     Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1     Toán - 11ANH2        
5       Toán - 10ĐỊA           Toán - 11ANH1     Toán - 12ANH2        
5 1     Toán - 12TOÁN1 Toán - 10A2   Toán - 11TIN Toán - 12A1 Toán - 10HOÁ Toán - 11VĂN       Toán - 12ANH2        
2   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1 Toán - 10ANH1   Toán - 11TIN   Toán - 10HOÁ Toán - 11VĂN   Toán - 11A1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12A2   Toán - 11A2  
3   Toán - 11LÝ   Toán - 10ANH1     Toán - 12LÝ         Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH  
4   Toán - 11LÝ                 Toán - 11ĐỊA   Toán - 11SINH Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH  
5                                  
6 1             Toán - 12LÝ                    
2             Toán - 12A1                 Toán - 11SỬ Toán - 12SỬ
3             Toán - 12HOÁ       Toán - 11A1 Toán - 11TOÁN2   Toán - 10SINH Toán - 12TOÁN2 Toán - 11SỬ Toán - 12SỬ
4       Toán - 10ĐỊA     Toán - 12HOÁ       Toán - 11A1 Toán - 10LÝ   Toán - 10SINH Toán - 10SỬ Toán - 11A2  
5                     Toán - 11ĐỊA       Toán - 10SỬ    
7 1   Toán - 10TOÁN1       Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ   Toán - 12VĂN               Toán - 12SỬ
2   Giao ban Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN1   Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 11VĂN   Toán - 11ĐỊA     Toán - 11HOÁ Toán - 10SỬ Toán - 11SỬ Toán - 12ĐỊA
3   Toán - 11LÝ Họp CN   Họp CN Họp CN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 12ANH1   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 12TOÁN2 Họp CN Toán - 12ĐỊA
4     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TOÁN1 SHL - 11TIN         SHL - 10ANH2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2   SHL - 11A2  
5                                  
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 08 năm 2016      
                               
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10TIN ChCờ - 10VĂN        
2       Văn - 11HOÁ   Văn - 11SINH     Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN   Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
3 Văn - 12SINH   Văn - 10A2 Văn - 11HOÁ   Văn - 11SINH   Văn - 11LÝ Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 12TOÁN1 Văn - 12HOÁ    
4 Văn - 12SINH Văn - 12SỬ Văn - 12TOÁN2 Văn - 11SỬ Văn - 11TIN       Văn - 10TIN   Văn - 12TOÁN1 Văn - 12HOÁ Họp CN  
5                            
3 1   Văn - 11ANH1   Văn - 10TOÁN1 Văn - 12VĂN       Văn - 10ĐỊA       Văn - 10SỬ  
2       Văn - 11SỬ Văn - 11TIN Văn - 11A2     Văn - 10ĐỊA       Văn - 10SỬ Văn - 11TOÁN2
3   Văn - 11TOÁN1   Văn - 11A1 Văn - 11TIN Văn - 11A2               Văn - 10HOÁ
4   Văn - 11TOÁN1   Văn - 11A1   Văn - 11SINH               Văn - 10HOÁ
5                            
4 1               Văn - 12ANH2         Văn - 10TOÁN2 Văn - 11TOÁN2
2 Văn - 10ANH2 Văn - 12SỬ Văn - 12ANH1         Văn - 12ANH2     Văn - 12TOÁN1 Văn - 11ANH2 Văn - 10SỬ Văn - 10HOÁ
3 Văn - 10ANH2   Văn - 12TOÁN2         Văn - 11LÝ     Văn - 12ĐỊA Văn - 11ANH2 Văn - 12LÝ  
4   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12TOÁN2       Văn - 11VĂN Văn - 11ĐỊA     Văn - 10LÝ   Văn - 12LÝ  
5 Văn - 12SINH           Văn - 11VĂN       Văn - 10LÝ      
5 1         Văn - 12VĂN           Văn - 12ĐỊA      
2     Văn - 10A2   Văn - 12VĂN           Văn - 12ĐỊA      
3 Văn - 10A1   Văn - 10A2 Văn - 10TOÁN1             Văn - 12A2      
4 Văn - 10ANH2     Văn - 10TOÁN1             Văn - 12A2      
5                            
6 1   Văn - 11ANH1         Văn - 11VĂN Văn - 11LÝ Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2   Văn - 10SINH
2   Văn - 11ANH1 Văn - 12ANH1       Văn - 11VĂN   Văn - 10TIN Văn - 10VĂN       Văn - 11TOÁN2
3     Văn - 12ANH1     Văn - 12TIN     Văn - 10ĐỊA     Văn - 12A1    
4   Văn - 12SỬ       Văn - 12TIN   Văn - 11ĐỊA            
5                            
7 1       Văn - 11SỬ       Văn - 11ĐỊA Văn - 10ANH1   Văn - 12A2 Văn - 12A1    
2 Văn - 10A1 Giao ban   Văn - 11A1 Giao ban Văn - 12TIN   Văn - 12ANH2     Văn - 10LÝ   Văn - 10TOÁN2 Văn - 10SINH
3 Văn - 10A1     Văn - 11HOÁ Họp CN Văn - 11A2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 12HOÁ Văn - 10TOÁN2 Văn - 10SINH
4         SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 11LÝ SHL - 10TIN SHL - 10VĂN        
5                            
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 08 năm 2016      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 11A1     ChCờ - 12ANH2       ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 10TOÁN1       ChCờ - 12TIN ChCờ - 12A1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11HOÁ               ChCờ - 10A1
2   Thể - 10TIN   Thể - 11TOÁN2 QP - 10TOÁN1     Lý - 11ĐỊA Lý - 12SỬ Lý - 12ANH2       Lý - 11TIN   Lý - 11ANH2         Tin - 11TOÁN1     CNghệ - 12VĂN
3 QP - 11SỬ Thể - 10HOÁ     QP - 10LÝ       Lý - 12SỬ Lý - 12ANH2     Lý - 10A1 Lý - 11TIN Lý - 10ANH1       Tin - 10SỬ   Tin - 10TOÁN1     CNghệ - 12A1
4 QP - 11TOÁN1     Thể - 10A1 Thể - 10LÝ       Lý - 10TOÁN1 Lý - 10HOÁ     Lý - 12TIN Lý - 12A1 Lý - 12LÝ Lý - 11HOÁ     Tin - 10SINH         CNghệ - 12ANH2
5                                                
3 1 Thể - 11SINH   QP - 11TIN Thể - 10SINH     Lý - 11LÝ         Lý - 12HOÁ         Tin - 10TIN Tin - 12TOÁN1     Tin - 11VĂN   CNghệ - 11SỬ  
2 QP - 11SINH Thể - 12LÝ Thể - 12TOÁN2 QP - 10SINH QP - 10A2   Lý - 11LÝ                       Tin - 10VĂN   Tin - 11ANH1     CNghệ - 12SINH
3     Thể - 11ĐỊA   Thể - 10SỬ   Lý - 10A2         Lý - 10VĂN   Lý - 12ANH1 Lý - 12LÝ     Tin - 12ANH2 Tin - 12TIN       CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12A2
4 Thể - 11VĂN QP - 10TIN Thể - 12VĂN Thể - 12ANH1 Thể - 10TOÁN1   Lý - 10A2             Lý - 11SỬ Lý - 12LÝ       Tin - 10ĐỊA   Tin - 11HOÁ   CNghệ - 11A2 CNghệ - 12TOÁN2
5                                                
4 1 QP - 11A1   Thể - 11LÝ         Lý - 11TOÁN1 Lý - 12ĐỊA   Lý - 11A2 Lý - 10LÝ           Tin - 10ANH1   Tin - 12A2       CNghệ - 12TIN
2 Thể - 11A1   QP - 11LÝ         Lý - 11TOÁN1 Lý - 12A2 Lý - 10ĐỊA   Lý - 12HOÁ                       CNghệ - 12ĐỊA
3 Thể - 12A2 Thể - 12HOÁ QP - 11ĐỊA               Lý - 11ANH1   Lý - 10A1         Tin - 12SỬ            
4 Thể - 11SỬ QP - 10VĂN Thể - 11TIN         Lý - 10TOÁN2 Lý - 12TOÁN1 Lý - 10HOÁ Lý - 11TOÁN2   Lý - 10ANH2 Lý - 12ANH1       Tin - 12SINH           CNghệ - 12HOÁ
5                   Lý - 12TOÁN2 Lý - 10SINH   Lý - 12TIN Lý - 11SỬ       Tin - 12LÝ   Tin - 12VĂN   Tin - 11TIN   CNghệ - 12TOÁN1
5 1 Thể - 11TOÁN1     Thể - 11A2 QP - 10ANH1   Lý - 11LÝ       Lý - 10TIN         Lý - 11ANH2         Tin - 10TOÁN2 Tin - 10A1 CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12LÝ
2 Thể - 12SINH     Thể - 11ANH1 QP - 10ANH2     Lý - 10TOÁN2               Lý - 11HOÁ           Tin - 11LÝ CNghệ - 11SINH CNghệ - 12SỬ
3 QP - 11VĂN     Thể - 12ANH2 Thể - 10ANH2     Lý - 11ĐỊA         Lý - 12VĂN     Lý - 11A1         Tin - 11A2      
4 Thể - 12TIN     QP - 10A1 Thể - 10ANH1     Lý - 11VĂN     Lý - 11TOÁN2   Lý - 12VĂN                 Tin - 10LÝ CNghệ - 11TIN CNghệ - 12ANH1
5                                                
6 1     Thể - 12A1 QP - 11A2 Thể - 10ĐỊA           Lý - 10TIN Lý - 10LÝ       Lý - 11A1   Tin - 12TOÁN2     Tin - 11TOÁN2 Tin - 10A2 CNghệ - 11TOÁN1  
2   QP - 10HOÁ Thể - 11HOÁ Thể - 10TOÁN2 Thể - 10A2       Lý - 12TOÁN1 Lý - 12SINH   Lý - 10LÝ       Lý - 10SỬ         Tin - 11SINH   CNghệ - 11LÝ  
3   Thể - 10VĂN Thể - 12TOÁN1 QP - 11ANH1         Lý - 12A2   Lý - 11A2         Lý - 10SỬ Tin - 10TIN Tin - 12ĐỊA     Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 11HOÁ  
4     Thể - 12ĐỊA QP - 10TOÁN2         Lý - 10TOÁN1 Lý - 12TOÁN2   Lý - 10VĂN         Tin - 10TIN Tin - 12ANH1         CNghệ - 11ANH2  
5                     Lý - 10SINH                          
7 1     QP - 11HOÁ QP - 11TOÁN2 QP - 10ĐỊA QP - 11ANH2   Lý - 11VĂN Lý - 12ĐỊA             Lý - 11SINH         Tin - 11A1 Tin - 10HOÁ CNghệ - 11ANH1  
2   Giao ban   Giao ban   Giao ban       Lý - 10ĐỊA Giao ban   Lý - 10ANH2 Lý - 12A1 Lý - 10ANH1 Lý - 11SINH Giao ban Tin - 12HOÁ   Tin - 11ANH2   Tin - 11TIN CNghệ - 11TOÁN2 Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 12SỬ Họp CN QP - 10SỬ Thể - 11ANH2   Họp CN Họp CN Lý - 12SINH Lý - 11ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Tin - 10ANH2   Tin - 12A1 Tin - 11SỬ Tin - 11TIN CNghệ - 11A1 Họp CN
4 SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 12ANH2       SHL - 10TOÁN2 SHL - 10TOÁN1       SHL - 12TIN SHL - 12A1 SHL - 12LÝ SHL - 11HOÁ               SHL - 10A1
5                                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 08 năm 2016      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH             ChCờ - 12HOÁ            
2 CNghệ - 10SINH Sinh - 12HOÁ     Sinh - 12A2 Sinh - 11ANH1   CNghệ - 10ĐỊA                  
3 Sinh - 10SINH       Sinh - 12ANH1 Sinh - 11ĐỊA         Hoá - 11TOÁN2           Hoá - 11ANH2
4 Sinh - 10TOÁN2         Sinh - 10A2   CNghệ - 10ANH1                 Hoá - 11ANH2
5                                  
3 1           Sinh - 10ANH1   CNghệ - 10VĂN Hoá - 10A2 Hoá - 10ANH2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 10LÝ     Hoá - 12SỬ Hoá - 11HOÁ  
2       Sinh - 12TIN   Sinh - 11ANH2   CNghệ - 10HOÁ Hoá - 12A1           Hoá - 12SỬ   Hoá - 11VĂN
3             Sinh - 11LÝ     Hoá - 12VĂN Hoá - 12HOÁ Hoá - 12ĐỊA     Hoá - 12SINH   Hoá - 11SỬ
4       Sinh - 12SINH   Sinh - 10A1 Sinh - 12SỬ CNghệ - 10SỬ Hoá - 12ANH2           Hoá - 12TIN   Hoá - 11TIN
5                                  
4 1 Sinh - 10SINH     Sinh - 12LÝ       Sinh - 10SỬ   Hoá - 10ANH2           Hoá - 11HOÁ  
2 Sinh - 10SINH       Sinh - 12VĂN   Sinh - 11TOÁN2               Hoá - 12TIN    
3         Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 11TIN CNghệ - 10A2 Hoá - 12ANH2 Hoá - 12VĂN   Hoá - 10LÝ   Hoá - 11A2 Hoá - 10ANH1 Hoá - 11A1  
4   Sinh - 11SINH         Sinh - 12SỬ CNghệ - 10TIN       Hoá - 12A2   Hoá - 11A2      
5   Sinh - 11SINH           Sinh - 10TIN       Hoá - 12ANH1     Hoá - 11LÝ    
5 1     Sinh - 12SINH       Sinh - 11A1   Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12HOÁ Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 11ANH1   Hoá - 11HOÁ  
2         Sinh - 12ANH2       Hoá - 12A1 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12HOÁ     Hoá - 10A1      
3       Sinh - 12TIN Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 12ĐỊA   Hoá - 10TIN Hoá - 10SINH     Hoá - 10HOÁ Hoá - 10TOÁN2      
4       Sinh - 12LÝ Sinh - 12A1   Sinh - 11A2   Hoá - 10TIN Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12ĐỊA Hoá - 10HOÁ Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 11A1  
5                                  
6 1   Sinh - 11SINH       Sinh - 11HOÁ Sinh - 11SỬ CNghệ - 10TOÁN1 Hoá - 10SỬ         Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 11ĐỊA    
2   Sinh - 12HOÁ     Sinh - 12A2     CNghệ - 10ANH2 Hoá - 10ĐỊA         Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10ANH1    
3         Sinh - 12VĂN     CNghệ - 10TOÁN2         Hoá - 12LÝ Hoá - 10A1     Hoá - 11TIN
4         Sinh - 12A1 Sinh - 10ANH2 Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10A1       Hoá - 11SINH Hoá - 12LÝ Hoá - 11ANH1 Hoá - 11LÝ   Hoá - 11VĂN
5             Sinh - 12ĐỊA         Hoá - 11SINH         Hoá - 11SỬ
7 1           Sinh - 10VĂN Sinh - 12TOÁN2 CNghệ - 10LÝ Hoá - 10SỬ Hoá - 10SINH   Hoá - 12ANH1     Hoá - 12SINH    
2 Giao ban     Giao ban Sinh - 12ANH1 Sinh - 10HOÁ Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 10TOÁN1   Giao ban   Hoá - 12A2         Hoá - 10VĂN
3   Họp CN   Họp CN Sinh - 12ANH2 Sinh - 10ĐỊA Sinh - 11VĂN Sinh - 10LÝ Hoá - 10A2 Hoá - 12TOÁN1 Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10HOÁ   Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 10VĂN
4 SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH             SHL - 12HOÁ            
5                                  
                                     
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 08 năm 2016      
                             
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Minh V.Anh HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10LÝ   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA   ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ĐỊA
2 Sử - 11SỬ Sử - 10LÝ   Sử - 12TOÁN2 Sử - 12ĐỊA   Sử - 11VĂN Địa - 10A1 Địa - 11A2 Địa - 10A2 GDCD - 11LÝ   GDCD - 10HOÁ
3   Sử - 10TOÁN2   Sử - 12TIN       Địa - 12ĐỊA     GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 10ĐỊA  
4   Sử - 11LÝ   Sử - 12ANH1       Địa - 12ĐỊA   Địa - 11A1 GDCD - 11VĂN GDCD - 10SỬ  
5                          
3 1   Sử - 11A1   Sử - 12TIN     Sử - 11ANH2 Địa - 10TOÁN2 Địa - 12SINH Địa - 11ĐỊA GDCD - 12A1    
2   Sử - 10TIN   Sử - 12A2       Địa - 10TOÁN2 Địa - 12VĂN Địa - 11ĐỊA GDCD - 12HOÁ    
3   Sử - 11TOÁN2   Sử - 12TOÁN2     Sử - 11ANH1 Địa - 10TIN Địa - 10ĐỊA Địa - 11ANH2 GDCD - 11HOÁ    
4       Sử - 12HOÁ       Địa - 10ANH1 Địa - 12TOÁN1 Địa - 10SINH GDCD - 11ĐỊA    
5                          
4 1   Sử - 10TOÁN1   Sử - 12VĂN   Sử - 10VĂN   Địa - 10TIN Địa - 10ĐỊA Địa - 11ĐỊA   GDCD - 11ANH2 GDCD - 12SINH
2       Sử - 11ĐỊA   Sử - 10ANH1   Địa - 10TOÁN1 Địa - 11HOÁ Địa - 10LÝ      
3   Sử - 11SINH   Sử - 12SINH   Sử - 10SỬ   Địa - 10TOÁN1 Địa - 11TOÁN1     GDCD - 11TOÁN2  
4     Sử - 10ĐỊA Sử - 12A1   Sử - 10SỬ       Địa - 10A2   GDCD - 10A1 GDCD - 12ANH2
5   Sử - 11HOÁ   Sử - 12A2       Địa - 12A1 Địa - 10SỬ Địa - 10HOÁ   GDCD - 10ANH1 GDCD - 10TOÁN2
5 1 Sử - 11SỬ Sử - 10SINH   Sử - 12ANH1   Sử - 10ANH2     Địa - 10SỬ Địa - 11SINH GDCD - 12SỬ GDCD - 10VĂN GDCD - 12A2
2 Sử - 11SỬ     Sử - 12LÝ   Sử - 10SỬ     Địa - 10ĐỊA Địa - 10SINH   GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 10TIN
3   Sử - 11TIN   Sử - 12A1     Sử - 12SỬ   Địa - 12HOÁ Địa - 10VĂN GDCD - 11ANH1   GDCD - 10LÝ
4       Sử - 12ANH2     Sử - 12SỬ   Địa - 11ANH1 Địa - 10VĂN GDCD - 11SỬ GDCD - 10SINH GDCD - 10A2
5                          
6 1       Sử - 12SINH Sử - 10A1     Địa - 12ANH1 Địa - 12A2 Địa - 10HOÁ GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10ANH2 GDCD - 12ĐỊA
2       Sử - 12LÝ Sử - 12ĐỊA     Địa - 10A1 Địa - 12TOÁN2 Địa - 12TIN GDCD - 11A2 GDCD - 11A1 GDCD - 10TOÁN1
3       Sử - 12ANH2 Sử - 10HOÁ     Địa - 10ANH2 Địa - 11VĂN Địa - 10LÝ GDCD - 11SINH    
4       Sử - 12TOÁN1       Địa - 12ANH2 Địa - 11TOÁN2 Địa - 11SỬ   GDCD - 11TIN GDCD - 12VĂN
5       Sử - 12HOÁ         Địa - 12LÝ Địa - 11TIN     GDCD - 12ANH1
7 1   Sử - 11TOÁN1   Sử - 12TOÁN1   Sử - 10A2   Địa - 10ANH2     GDCD - 12LÝ    
2 Giao ban Sử - 11A2 Giao ban Sử - 12VĂN       Địa - 12SỬ Địa - 11LÝ        
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 10ANH1 Họp CN Họp CN GDCD - 12TIN Họp CN Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10LÝ   SHL - 12TOÁN2 SHL - 10HOÁ SHL - 10SỬ SHL - 12SỬ   SHL - 10ĐỊA SHL - 11ĐỊA   SHL - 11ANH2 SHL - 12ĐỊA
5                          
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1    
TỔ NGOẠI NGữ    
Thực hiện từ ngày 22 tháng 08 năm 2016    
                     
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hưng ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 10A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1      
2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ       T.Anh - 11A1  
3 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 11A1  
4 T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 10VĂN       T.Anh - 11SINH  
5                  
3 1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12A2     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11A2
2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10A1     T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
3   T.Anh - 10A1     T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12A1
4         T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 12A1
5                  
4 1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12A1
2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10TIN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 11A2
3     T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10SINH   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11HOÁ
4       T.Anh - 10SINH T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11HOÁ
5       T.Anh - 10VĂN T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12HOÁ
5 1   T.Anh - 12TIN         T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 10LÝ
2   T.Anh - 12TIN T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10VĂN       T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10LÝ
3   T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11SINH T.Anh - 11TOÁN1
4   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12HOÁ
5                  
6 1 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12TIN     T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 12HOÁ
2 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SINH T.Anh - 11TIN   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11ĐỊA  
3   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11TOÁN1
4   T.Anh - 12A2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 12SINH T.Anh - 11HOÁ
5       T.Anh - 10TIN          
7 1   T.Anh - 10A1   T.Anh - 10TIN T.Anh - 11TIN T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11A2
2 Giao ban     T.Anh - 10A2   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12SINH  
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12A2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SINH T.Anh - 11TOÁN1
4     SHL - 12ANH1 SHL - 10A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1      
5                  

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây