TKB số 02 của các tổ

Thứ sáu - 11/09/2015 14:12
TKB số 02 của các tổ
Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
TỔ HÓA SINH        
Thực hiện từ ngày 14 tháng 09 năm 2015        
                                 
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân
2 1   10SINH - ChCờ   11SINH - ChCờ   12SINH - ChCờ       11HOÁ - ChCờ          
2 12TOÁN2 - Sinh 10A1 - CNghệ   12ĐỊA - Sinh 11TOÁN2 - Sinh   10SỬ - CNghệ         10SINH - Hoá     12ANH2 - Hoá
3 12TOÁN1 - Sinh     12ĐỊA - Sinh 11ĐỊA - Sinh   10TOÁN1 - Sinh   11TOÁN1 - Hoá 11HOÁ - Hoá   12HOÁ - Hoá      
4   12TIN - Sinh   12A1 - Sinh 10A2 - Sinh   11A2 - Sinh   12SỬ - Hoá 11HOÁ - Hoá   12HOÁ - Hoá     11ANH2 - Hoá
5                              
3 1 12TOÁN2 - Sinh       11ANH2 - Sinh       11TOÁN2 - Hoá   12TIN - Hoá   10TOÁN1 - Hoá 10LÝ - Hoá 10A1 - Hoá
2 12ANH2 - Sinh               12SỬ - Hoá   12A2 - Hoá     11TIN - Hoá 10A1 - Hoá
3 12LÝ - Sinh                       10SỬ - Hoá   10HOÁ - Hoá
4 12TOÁN1 - Sinh       10HOÁ - CNghệ               10ĐỊA - Hoá 12LÝ - Hoá 10TIN - Hoá
5                              
4 1 12A2 - Sinh 10TOÁN1 - CNghệ     11ANH1 - Sinh   10LÝ - Sinh 11SINH - Hoá 12TOÁN2 - Hoá 11HOÁ - Hoá 12TOÁN1 - Hoá   10ĐỊA - Hoá 12SINH - Hoá 10HOÁ - Hoá
2 12ANH1 - Sinh 12VĂN - Sinh   10ANH1 - Sinh 11TOÁN1 - Sinh   11SỬ - Sinh   12TOÁN2 - Hoá 11HOÁ - Hoá 12A1 - Hoá   10TOÁN1 - Hoá   10HOÁ - Hoá
3 12SỬ - Sinh   11SINH - Sinh   11TIN - Sinh   10SỬ - Sinh 10HOÁ - Hoá 11TOÁN2 - Hoá 10TOÁN2 - Hoá     10ANH1 - Hoá 10LÝ - Hoá  
4 12SỬ - Sinh 10A1 - Sinh   11SINH - Sinh 10ĐỊA - CNghệ   10ANH2 - CNghệ 10HOÁ - Hoá 11TOÁN1 - Hoá 10TOÁN2 - Hoá 11SỬ - Hoá   10A2 - Hoá 12ĐỊA - Hoá  
5       12HOÁ - Sinh     10VĂN - CNghệ 11VĂN - Hoá     11SỬ - Hoá   10SỬ - Hoá 12LÝ - Hoá 10TIN - Hoá
5 1 12ANH1 - Sinh 10SINH - CNghệ   12A1 - Sinh 11VĂN - Sinh   10TIN - Sinh 11A1 - Hoá     11ĐỊA - Hoá   11LÝ - Hoá 12SINH - Hoá 11ANH2 - Hoá
2 12A2 - Sinh 10SINH - Sinh   12HOÁ - Sinh 10HOÁ - Sinh   10TIN - CNghệ 11ANH1 - Hoá     12A1 - Hoá       12ANH2 - Hoá
3 12ANH2 - Sinh       10A2 - CNghệ 12SINH - Sinh 11LÝ - Sinh 10ANH2 - Hoá         10VĂN - Hoá 12ANH1 - Hoá 11A2 - Hoá
4 12LÝ - Sinh 12VĂN - Sinh   10ANH1 - CNghệ 11A1 - Sinh 12SINH - Sinh 10ANH2 - Sinh               11A2 - Hoá
5                              
6 1             10VĂN - Sinh 10ANH2 - Hoá     12TIN - Hoá   10A2 - Hoá    
2                              
3             10TOÁN2 - Sinh 11ANH1 - Hoá     12A2 - Hoá   10VĂN - Hoá    
4             10LÝ - CNghệ 11VĂN - Hoá     12VĂN - Hoá   10ANH1 - Hoá    
5                              
7 1   12TIN - Sinh         11HOÁ - Sinh       12VĂN - Hoá 10SINH - Hoá   11TIN - Hoá  
2 Giao ban 10SINH - Sinh   Giao ban       11A1 - Hoá Giao ban   11ĐỊA - Hoá     12ĐỊA - Hoá  
3   Họp CN   Họp CN 10ĐỊA - Sinh Họp CN 10TOÁN2 - CNghệ 11SINH - Hoá   Họp CN 12TOÁN1 - Hoá 12HOÁ - Hoá 11LÝ - Hoá 12ANH1 - Hoá  
4   10SINH - SHL   11SINH - SHL   12SINH - SHL       11HOÁ - SHL          
5                              

 
                             

Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU  
TỔ NGOẠI NGỮ  
Thực hiện từ ngày 14 tháng 09 năm 2015  
                     
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Hậu NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     11ANH1 - ChCờ 12ANH1 - ChCờ   10ANH1 - ChCờ      
2     11LÝ - T.Anh   11SINH - T.Anh 12HOÁ - T.Anh   10ĐỊA - T.Anh  
3     11ANH1 - T.Anh 12ANH1 - T.Anh 11SINH - T.Anh     10A1 - T.Anh  
4     11ANH1 - T.Anh 12ANH1 - T.Anh 11TIN - T.Anh 10ANH1 - T.Anh   10A1 - T.Anh  
5                  
3 1 11VĂN - T.Anh 10ANH2 - T.Anh 11ANH1 - T.Anh   11SỬ - T.Anh       11A1 - T.Anh
2 11A2 - T.Anh 12TOÁN1 - T.Anh     11SỬ - T.Anh   11TOÁN1 - T.Anh 12LÝ - T.Anh 10A2 - T.Anh
3   12SỬ - T.Anh 11LÝ - T.Anh   11SINH - T.Anh   12VĂN - T.Anh 12TOÁN2 - T.Anh 12A1 - T.Anh
4 12ANH2 - T.Anh 10SỬ - T.Anh 10VĂN - T.Anh   12A2 - T.Anh   12TIN - T.Anh 10SINH - T.Anh 12A1 - T.Anh
5                  
4 1   12SỬ - T.Anh 10VĂN - T.Anh   11TIN - T.Anh 10ANH1 - T.Anh      
2   10ANH2 - T.Anh     12A2 - T.Anh 12SINH - T.Anh 11ANH2 - T.Anh 12LÝ - T.Anh 10TOÁN2 - T.Anh
3 12ANH2 - T.Anh 10ANH2 - T.Anh     11ĐỊA - T.Anh   11ANH2 - T.Anh 12TOÁN2 - T.Anh 11HOÁ - T.Anh
4 11TOÁN2 - T.Anh 10TIN - T.Anh 11LÝ - T.Anh   11ĐỊA - T.Anh 12HOÁ - T.Anh 10LÝ - T.Anh 10SINH - T.Anh 11A1 - T.Anh
5   12TOÁN1 - T.Anh     12ĐỊA - T.Anh   10LÝ - T.Anh 10ĐỊA - T.Anh  
5 1 11A2 - T.Anh 12TOÁN1 - T.Anh 11ANH1 - T.Anh           10A2 - T.Anh
2 11VĂN - T.Anh 10SỬ - T.Anh 10VĂN - T.Anh       11TOÁN1 - T.Anh 10ĐỊA - T.Anh 10TOÁN2 - T.Anh
3 11TOÁN2 - T.Anh 10TIN - T.Anh         12TIN - T.Anh 10SINH - T.Anh 10HOÁ - T.Anh
4 11TOÁN2 - T.Anh           10LÝ - T.Anh 12TOÁN2 - T.Anh 10HOÁ - T.Anh
5                  
6 1 12ANH2 - T.Anh       12ĐỊA - T.Anh 12HOÁ - T.Anh     11HOÁ - T.Anh
2   10SỬ - T.Anh     12ĐỊA - T.Anh   12VĂN - T.Anh 10ĐỊA - T.Anh 11HOÁ - T.Anh
3 11VĂN - T.Anh       11TIN - T.Anh 12SINH - T.Anh 12TIN - T.Anh 10TOÁN1 - T.Anh 11A1 - T.Anh
4   10ANH2 - T.Anh     12A2 - T.Anh 12SINH - T.Anh 11TOÁN1 - T.Anh 10TOÁN1 - T.Anh 12A1 - T.Anh
5                  
7 1   10TIN - T.Anh   12ANH1 - T.Anh 11SỬ - T.Anh 10ANH1 - T.Anh 11ANH2 - T.Anh 12LÝ - T.Anh 10TOÁN2 - T.Anh
2 Giao ban 10SỬ - T.Anh   12ANH1 - T.Anh   10ANH1 - T.Anh 11ANH2 - T.Anh 10TOÁN1 - T.Anh 10HOÁ - T.Anh
3 11A2 - T.Anh 12SỬ - T.Anh Họp CN Họp CN 11ĐỊA - T.Anh Họp CN 12VĂN - T.Anh 10A1 - T.Anh 10A2 - T.Anh
4     11ANH1 - SHL 12ANH1 - SHL   10ANH1 - SHL      
5                  

Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
TỔ TOÁN        
Thực hiện từ ngày 14 tháng 09 năm 2015        
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng HàT H.Thắng
2 1     11TOÁN1 - ChCờ 12LÝ - ChCờ 10TOÁN1 - ChCờ 10TIN - ChCờ   12TOÁN1 - ChCờ   12TIN - ChCờ 12ANH2 - ChCờ 10TOÁN2 - ChCờ   11A2 - ChCờ 10A2 - ChCờ  
2 12A1 - Toán 10LÝ - Toán 11TOÁN1 - Toán 12LÝ - Toán 10TOÁN1 - Toán     12TOÁN1 - Toán 11VĂN - Toán     10TOÁN2 - Toán 11ANH2 - Toán 11A2 - Toán 10A2 - Toán  
3 12A1 - Toán     12VĂN - Toán   11TIN - Toán       10ANH1 - Toán 12ANH2 - Toán   11ANH2 - Toán 11TOÁN2 - Toán 10SỬ - Toán  
4 Họp CN     12VĂN - Toán 12A2 - Toán       12ĐỊA - Toán   12ANH2 - Toán   10ANH2 - Toán 11TOÁN2 - Toán 10SỬ - Toán  
5                                
3 1 12A1 - Toán 10HOÁ - Toán   12SỬ - Toán   11TIN - Toán     12ĐỊA - Toán              
2 12A1 - Toán 10LÝ - Toán             11VĂN - Toán     12ANH1 - Toán 10ANH2 - Toán 11TOÁN2 - Toán 11SINH - Toán  
3   10LÝ - Toán   11ANH1 - Toán 10TOÁN1 - Toán 10TIN - Toán     12SINH - Toán     10TOÁN2 - Toán 10ANH2 - Toán 11TOÁN2 - Toán 10A2 - Toán  
4   12TOÁN2 - Toán     10TOÁN1 - Toán       12SINH - Toán     10TOÁN2 - Toán 11ANH2 - Toán 11A2 - Toán 10A2 - Toán  
5                                
4 1           10TIN - Toán 11A1 - Toán   11VĂN - Toán             11SỬ - Toán
2           10TIN - Toán 11LÝ - Toán   11VĂN - Toán   10A1 - Toán   10SINH - Toán     10VĂN - Toán
3       12VĂN - Toán 12A2 - Toán   11LÝ - Toán   12SINH - Toán 12TIN - Toán 10ĐỊA - Toán 12ANH1 - Toán 10SINH - Toán     10VĂN - Toán
4       12VĂN - Toán 12A2 - Toán 11TIN - Toán 11HOÁ - Toán   12SINH - Toán 12TIN - Toán 12ANH2 - Toán 12ANH1 - Toán 11ANH2 - Toán      
5       12SỬ - Toán   11TIN - Toán 11HOÁ - Toán                  
5 1   10HOÁ - Toán   12LÝ - Toán 10TOÁN1 - Toán   11HOÁ - Toán             11TOÁN2 - Toán    
2   12TOÁN2 - Toán   12LÝ - Toán 10TOÁN1 - Toán   11A1 - Toán     10ANH1 - Toán       11A2 - Toán    
3   12TOÁN2 - Toán   11ANH1 - Toán     11A1 - Toán   12ĐỊA - Toán 10ANH1 - Toán 10A1 - Toán     12HOÁ - Toán 10SỬ - Toán  
4       11ANH1 - Toán 12A2 - Toán   11LÝ - Toán   12ĐỊA - Toán 12TIN - Toán 10A1 - Toán   10SINH - Toán 12HOÁ - Toán 11SINH - Toán 11ĐỊA - Toán
5                                
6 1     11TOÁN1 - Toán 12LÝ - Toán       12TOÁN1 - Toán               11ĐỊA - Toán
2     11TOÁN1 - Toán 12SỬ - Toán       12TOÁN1 - Toán     10A1 - Toán 10TOÁN2 - Toán   12HOÁ - Toán 10A2 - Toán 11ĐỊA - Toán
3       12SỬ - Toán     11LÝ - Toán       10ĐỊA - Toán     11A2 - Toán 11SINH - Toán 11SỬ - Toán
4       11ANH1 - Toán     11A1 - Toán       10ĐỊA - Toán 12ANH1 - Toán   11A2 - Toán 11SINH - Toán 10VĂN - Toán
5                                
7 1   10HOÁ - Toán 11TOÁN1 - Toán         12TOÁN1 - Toán           12HOÁ - Toán   11ĐỊA - Toán
2   Giao ban 11TOÁN1 - Toán       11HOÁ - Toán 12TOÁN1 - Toán   12TIN - Toán 12ANH2 - Toán         11SỬ - Toán
3   12TOÁN2 - Toán Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN 11A1 - Toán Họp CN   Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN 11SỬ - Toán
4     11TOÁN1 - SHL 12LÝ - SHL 10TOÁN1 - SHL 10TIN - SHL   12TOÁN1 - SHL   12TIN - SHL 12ANH2 - SHL 10TOÁN2 - SHL   11A2 - SHL 10A2 - SHL  
5                                

Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
TỔ TỰ NHIÊN        
Thực hiện từ ngày 14 tháng 09 năm 2015        
                                               
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu Quế Thành TuấnK ThanhK
2 1 10A1 - ChCờ     11ANH2 - ChCờ       12TOÁN2 - ChCờ         11TIN - ChCờ 11A1 - ChCờ 11LÝ - ChCờ 10HOÁ - ChCờ           12A1 - ChCờ
2 10VĂN - Thể     12SỬ - Thể                 11TIN - Lý 11ANH1 - Lý   12SINH - Lý 11HOÁ - Tin         12ANH1 - CNghệ
3       10A2 - Thể       11A2 - Lý   12SỬ - Lý   10TOÁN2 - Lý     11LÝ - Lý 10ANH2 - Lý           12SINH - CNghệ
4         12LÝ - Thể     10TOÁN1 - Lý   11SINH - Lý   10TOÁN2 - Lý     11LÝ - Lý 10HOÁ - Lý            
5                                            
3 1 11SINH - Thể     10TOÁN2 - Thể               12ANH2 - Lý     12HOÁ - Lý     10A2 - Tin 12A2 - Tin   11TOÁN1 - CNghệ 12VĂN - CNghệ
2 10SINH - Thể 12VĂN - Thể 10HOÁ - Thể 10ANH1 - Thể           11ANH2 - Lý   11HOÁ - Lý     12HOÁ - Lý     12TOÁN2 - Tin     11ANH1 - CNghệ 12ĐỊA - CNghệ
3 11A2 - Thể 12TIN - Thể   11ANH2 - Thể           12TOÁN1 - Lý               10SINH - Tin 12ANH1 - Tin   11A1 - CNghệ 12ANH2 - CNghệ
4 11TIN - Thể 11LÝ - Thể 11A1 - Thể             11TOÁN2 - Lý   12VĂN - Lý           10A1 - Tin 12HOÁ - Tin   11HOÁ - CNghệ 12SỬ - CNghệ
5                                            
4 1 10SỬ - Thể             11ĐỊA - Lý 10SINH - Lý             10A1 - Lý 11LÝ - Tin 10TOÁN2 - Tin 12VĂN - Tin   11ANH2 - CNghệ 12LÝ - CNghệ
2                 10ĐỊA - Lý       11TIN - Lý       12TIN - Tin 12SỬ - Tin 11A1 - Tin   11SINH - CNghệ 12TOÁN1 - CNghệ
3 10A1 - Thể       11VĂN - Thể     10TOÁN1 - Lý 11TOÁN1 - Lý       12A1 - Lý     12ĐỊA - Lý   12TOÁN1 - Tin 11SỬ - Tin   11A2 - CNghệ  
4         12TOÁN1 - Thể     11A2 - Lý     12LÝ - Lý   12A1 - Lý           11VĂN - Tin     12TOÁN2 - CNghệ
5                         12ANH1 - Lý               11ĐỊA - CNghệ  
5 1     10LÝ - Thể       12TIN - Lý 12TOÁN2 - Lý 10VĂN - Lý                 10ANH2 - Tin 12ANH2 - Tin 11TIN - Tin   12HOÁ - CNghệ
2   11HOÁ - Thể 11ĐỊA - Thể       10LÝ - Lý           12ANH1 - Lý         12SINH - Tin 12ĐỊA - Tin 11TIN - Tin   12TIN - CNghệ
3     10ĐỊA - Thể   12A2 - Thể   10LÝ - Lý 11ĐỊA - Lý 11SỬ - Lý       11VĂN - Lý         12LÝ - Tin        
4   12ANH1 - Thể 11TOÁN1 - Thể           11SỬ - Lý       11VĂN - Lý         10ĐỊA - Tin 11ANH2 - Tin 10TIN - Tin    
5                                            
6 1       12A1 - Thể 11SỬ - Thể       10ĐỊA - Lý     12VĂN - Lý   11A1 - Lý   10HOÁ - Lý 11TOÁN2 - Tin 10TOÁN1 - Tin   10TIN - Tin 11TIN - CNghệ  
2       12SINH - Thể 12ANH2 - Thể       10SINH - Lý 11ANH2 - Lý 10ANH1 - Lý 12A2 - Lý   11A1 - Lý   10ANH2 - Lý   10VĂN - Tin 11A2 - Tin 10TIN - Tin 11LÝ - CNghệ  
3         12ĐỊA - Thể       11TOÁN1 - Lý 12TOÁN1 - Lý 12LÝ - Lý 10A2 - Lý   10TIN - Lý   10A1 - Lý   10ANH1 - Tin        
4   12HOÁ - Thể   12TOÁN2 - Thể 11TOÁN2 - Thể   12TIN - Lý     12SỬ - Lý 12LÝ - Lý 11HOÁ - Lý   10TIN - Lý       10HOÁ - Tin 11ĐỊA - Tin   11SỬ - CNghệ  
5             10LÝ - Lý             10SỬ - Lý                
7 1 10TOÁN1 - Thể         10ANH2 - Thể   12TOÁN2 - Lý       12ANH2 - Lý   10SỬ - Lý 11LÝ - Lý 12ĐỊA - Lý 11SINH - Tin 10LÝ - Tin 11ANH1 - Tin     12A1 - CNghệ
2   Giao ban 10TIN - Thể Giao ban   Giao ban 10LÝ - Lý     11SINH - Lý Giao ban 10A2 - Lý   11ANH1 - Lý 11LÝ - Lý 12SINH - Lý Giao ban       11TOÁN2 - CNghệ 12A2 - CNghệ
3 Họp CN Họp CN 11ANH1 - Thể Họp CN     10LÝ - Lý Họp CN 10VĂN - Lý 11TOÁN2 - Lý 10ANH1 - Lý 12A2 - Lý Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN 11TOÁN1 - Tin 10SỬ - Tin 12A1 - Tin 11TIN - Tin 11VĂN - CNghệ Họp CN
4 10A1 - SHL Họp CN   11ANH2 - SHL       12TOÁN2 - SHL         11TIN - SHL 11A1 - SHL 11LÝ - SHL 10HOÁ - SHL           12A1 - SHL
5                                            

Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
TỔ VĂN        
Thực hiện từ ngày 14 tháng 09 năm 2015        
                               
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1         11VĂN - ChCờ   10VĂN - ChCờ 10LÝ - ChCờ 12SỬ - ChCờ   12VĂN - ChCờ      
2       10HOÁ - Văn         12A2 - Văn 10TIN - Văn 12VĂN - Văn 11SỬ - Văn 12TIN - Văn  
3     12TOÁN2 - Văn 10SINH - Văn 11VĂN - Văn   10VĂN - Văn 10LÝ - Văn 12A2 - Văn 10TIN - Văn   11A1 - Văn 12TIN - Văn  
4     12TOÁN2 - Văn 10SINH - Văn 11VĂN - Văn   10VĂN - Văn   12TOÁN1 - Văn 11ĐỊA - Văn   11A1 - Văn Họp CN  
5                            
3 1 12SINH - Văn 12ANH1 - Văn           10ĐỊA - Văn   11A2 - Văn     11HOÁ - Văn 11LÝ - Văn
2 12SINH - Văn 10TOÁN1 - Văn           10ĐỊA - Văn       11A1 - Văn   11LÝ - Văn
3 11TOÁN1 - Văn 10ANH1 - Văn         10VĂN - Văn     11ĐỊA - Văn   11SỬ - Văn   11TIN - Văn
4 11TOÁN1 - Văn 10ANH1 - Văn               11ĐỊA - Văn   11SỬ - Văn 11SINH - Văn  
5                            
4 1   12ĐỊA - Văn 12ANH2 - Văn     10A2 - Văn 12HOÁ - Văn             11TOÁN2 - Văn
2   12ĐỊA - Văn 12ANH2 - Văn     10A2 - Văn 12HOÁ - Văn             11TOÁN2 - Văn
3     11ANH1 - Văn                      
4     11ANH1 - Văn       10VĂN - Văn              
5                           11LÝ - Văn
5 1 11TOÁN1 - Văn 12ĐỊA - Văn       10SỬ - Văn   10ĐỊA - Văn 12A2 - Văn   12VĂN - Văn   11SINH - Văn  
2               11ANH2 - Văn 12TOÁN1 - Văn   12VĂN - Văn   11SINH - Văn 11TOÁN2 - Văn
3 12A1 - Văn 10TOÁN1 - Văn       10TOÁN2 - Văn   11ANH2 - Văn 12TOÁN1 - Văn       11HOÁ - Văn 11TIN - Văn
4 12A1 - Văn 10TOÁN1 - Văn       10TOÁN2 - Văn     12SỬ - Văn       11HOÁ - Văn 11TIN - Văn
5                            
6 1   10ANH1 - Văn 11ANH1 - Văn 10A1 - Văn 11VĂN - Văn 10TOÁN2 - Văn   10LÝ - Văn            
2   12ANH1 - Văn 12TOÁN2 - Văn 10HOÁ - Văn 11VĂN - Văn 12LÝ - Văn   10LÝ - Văn            
3   12ANH1 - Văn   10HOÁ - Văn   10SỬ - Văn   11ANH2 - Văn       10ANH2 - Văn    
4           10SỬ - Văn                
5                            
7 1       10A1 - Văn 11VĂN - Văn 10A2 - Văn 10VĂN - Văn   12SỬ - Văn 11A2 - Văn        
2 12A1 - Văn Giao ban   10A1 - Văn Giao ban 12LÝ - Văn 12HOÁ - Văn   12SỬ - Văn 11A2 - Văn   10ANH2 - Văn    
3 12SINH - Văn   12ANH2 - Văn 10SINH - Văn Họp CN 12LÝ - Văn Họp CN Họp CN Họp CN 10TIN - Văn Họp CN 10ANH2 - Văn 12TIN - Văn  
4         11VĂN - SHL   10VĂN - SHL 10LÝ - SHL 12SỬ - SHL   12VĂN - SHL      
5                            

Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
TỔ XÃ HỘI        
Thực hiện từ ngày 14 tháng 09 năm 2015        
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh HằngCD Hoa Loan Vui
2 1 10SỬ - ChCờ     11TOÁN2 - ChCờ 12HOÁ - ChCờ   11SỬ - ChCờ     12ĐỊA - ChCờ   10ĐỊA - ChCờ 12A2 - ChCờ   10ANH2 - ChCờ 11ĐỊA - ChCờ
2         11ĐỊA - Sử         10ANH1 - Địa         10ANH2 - GDCD 11A1 - GDCD
3       10HOÁ - Sử     11SỬ - Sử         12LÝ - Địa 10ĐỊA - GDCD      
4       10LÝ - Sử 11TOÁN1 - Sử             10ĐỊA - Địa 12SINH - GDCD   10TIN - GDCD 11SỬ - GDCD
5                                
3 1 10SỬ - Sử 12LÝ - Sử   10TIN - Sử       11ĐỊA - Địa 10SINH - Địa 10ANH1 - Địa 10VĂN - Địa         12TOÁN1 - GDCD
2 10SỬ - Sử 12TIN - Sử   10VĂN - Sử       11ĐỊA - Địa 10TIN - Địa   10TOÁN2 - Địa          
3   12A2 - Sử   10ĐỊA - Sử       12HOÁ - Địa 10A1 - Địa 12ĐỊA - Địa 11HOÁ - Địa         11VĂN - GDCD
4   12ANH1 - Sử           11VĂN - Địa 10ANH2 - Địa 12ĐỊA - Địa 10LÝ - Địa         11ANH1 - GDCD
5                                
4 1           10ANH2 - Sử     12ANH1 - Địa 11A2 - Địa 11TOÁN1 - Địa   12A1 - GDCD     12TIN - GDCD
2                   11ANH1 - Địa 10SỬ - Địa   10LÝ - GDCD 11A2 - GDCD   11ĐỊA - GDCD
3           11A1 - Sử     10TIN - Địa       12LÝ - GDCD 10A2 - GDCD   12HOÁ - GDCD
4                     10TOÁN1 - Địa   10SỬ - GDCD 10ANH1 - GDCD    
5                     10TOÁN1 - Địa   10HOÁ - GDCD      
5 1     12SỬ - Sử     10ANH1 - Sử 11SỬ - Sử   10A1 - Địa   10TOÁN2 - Địa          
2     12SỬ - Sử       11SỬ - Sử   10ANH2 - Địa   10A2 - Địa     11LÝ - GDCD 10A1 - GDCD  
3   12VĂN - Sử       11SINH - Sử               11TOÁN1 - GDCD 12SỬ - GDCD  
4 10SỬ - Sử 12TOÁN1 - Sử       10A2 - Sử               10VĂN - GDCD 12ANH2 - GDCD  
5                                
6 1   12TOÁN2 - Sử   10SINH - Sử 11A2 - Sử 11LÝ - Sử   11SINH - Địa 12SINH - Địa 12A2 - Địa 10SỬ - Địa 12SỬ - Địa     12ANH1 - GDCD 11ANH2 - GDCD
2   12A1 - Sử     11ANH1 - Sử     12TIN - Địa 11SỬ - Địa   11TIN - Địa     11TOÁN2 - GDCD 10TOÁN1 - GDCD 11SINH - GDCD
3       11TOÁN2 - Sử 12HOÁ - Sử 11HOÁ - Sử   11ĐỊA - Địa 12TOÁN2 - Địa 12ANH2 - Địa 10LÝ - Địa 12A1 - Địa   10SINH - GDCD 12VĂN - GDCD  
4   12ANH2 - Sử   10A1 - Sử 11ANH2 - Sử 10TOÁN2 - Sử   11LÝ - Địa 10SINH - Địa   10A2 - Địa 12TOÁN1 - Địa   11TIN - GDCD 12ĐỊA - GDCD  
5                     10HOÁ - Địa          
7 1         12SINH - Sử     11A1 - Địa     11TOÁN2 - Địa 10ĐỊA - Địa 12A2 - GDCD      
2 Giao ban   Giao ban   11VĂN - Sử 11TIN - Sử   12VĂN - Địa Giao ban   10VĂN - Địa 10ĐỊA - Địa 12TOÁN2 - GDCD Giao ban 10TOÁN2 - GDCD  
3 Họp CN 12ĐỊA - Sử Họp CN Họp CN Họp CN 10TOÁN1 - Sử Họp CN 11ANH2 - Địa   Họp CN 10HOÁ - Địa Họp CN Họp CN 11HOÁ - GDCD Họp CN Họp CN
4 10SỬ - SHL   Họp CN 11TOÁN2 - SHL 12HOÁ - SHL   11SỬ - SHL     12ĐỊA - SHL   10ĐỊA - SHL 12A2 - SHL   10ANH2 - SHL 11ĐỊA - SHL
5                                
p;       

Tác giả bài viết: PTK

 Từ khóa: n/a
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây