Thời khóa biểu số 03 thực hiện từ 05/10/2015

Thứ năm - 01/10/2015 14:57

THỨ TIẾT 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 ChCờ - Hừng ChCờ - Hường ChCờ - Dâu ChCờ - NgaV ChCờ - Tuyết ChCờ - Hải ChCờ - Diệp ChCờ - HàT ChCờ - Mai ChCờ - Hiếu ChCờ - V.Anh ChCờ - ThanhA ChCờ - Loan
2 T.Anh - TrungA Hoá - Hiệu Văn - HiềnV Lý - Du Văn - LinhV Hoá - Hướng CNghệ - Hải Thể - Đ.ThuỷT Văn - Mai Sử - Hiếu Toán - HiềnT T.Anh - ThanhA Sinh - Hồi
3 T.Anh - TrungA Thể - Đ.ThuỷT Văn - HiềnV Lý - Du Lý - Tuyết Văn - ThuýV Văn - LinhV Lý - L.Sơn Văn - Mai Toán - HàT Sử - NhànS Toán - HuệT CNghệ - Hồi
4 CNghệ - Hải CNghệ - Hồi Toán - Dâu Sử - NhànS Lý - Tuyết Văn - ThuýV Văn - LinhV Lý - L.Sơn Địa - Minh Toán - HàT Địa - V.Anh Thể - Đ.ThuỷT GDCD - Loan
5                          
3 1 Văn - ThuỷV Sinh - Hồi T.Anh - Giang Toán - Sính GDCD - HằngCD Địa - Duyên Hoá - Tuân Sử - Thoa T.Anh - HạnhA Sử - Hiếu Văn - NgaV Hoá - DũngH Toán - Hiện
2 Hoá - DũngH Sử - Thoa Sử - NhànS Toán - Sính Hoá - Tuân Địa - Duyên Văn - LinhV Tin - Âu T.Anh - HạnhA Sử - Hiếu Văn - NgaV Địa - L.Anh Toán - Hiện
3 Toán - Hừng Toán - Hường Sinh - Hồi Hoá - ThuỷH Văn - LinhV Toán - Hiện Toán - HiềnT Toán - HàT Sử - NhànS Hoá - DũngH Tin - Âu Văn - ThuỷV T.Anh - Giang
4 Toán - Hừng Toán - Hường CNghệ - Hồi T.Anh - Chi Văn - LinhV GDCD - Hoa Toán - HiềnT Toán - HàT Thể - Diệp Tin - Âu T.Anh - TrungA Văn - ThuỷV Địa - Duyên
5                          
4 1 Toán - Hừng T.Anh - LinhA Toán - Dâu Sinh - Hồi Hoá - Tuân Sinh - Hải Lý - Tuyết Văn - Lan T.Anh - HạnhA Thể - Diệp Hoá - DũngH Sinh - HạnhS Toán - Hiện
2 Thể - Diệp Tin - Âu Toán - Dâu GDCD - HằngCD Hoá - Tuân Toán - Hiện T.Anh - TrungA Văn - Lan Toán - H.Thắng Địa - Minh Lý - Nết T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang
3 Lý - HươngL GDCD - Loan Văn - HiềnV Hoá - ThuỷH Địa - Minh Toán - Hiện Thể - Diệp Hoá - DũngH Toán - H.Thắng Sinh - Hồi GDCD - HằngCD GDCD - Hoa T.Anh - Giang
4 Hoá - DũngH Hoá - Hiệu GDCD - Loan Địa - Minh Hoá - HươngH Thể - Diệp Sinh - Hải GDCD - Hoa Văn - Mai GDCD - HằngCD CNghệ - Sâm Văn - ThuỷV Lý - Tuyết
5 Địa - Minh   Hoá - Tuân CNghệ - Hồi CNghệ - Sâm       GDCD - Hoa Hoá - DũngH T.Anh - TrungA    
5 1 Toán - Hừng Địa - Minh Hoá - Tuân Thể - Phúc Toán - Sính CNghệ - Hải Địa - Duyên T.Anh - LinhA Lý - Nết Văn - Lan Văn - NgaV CNghệ - HạnhS Sử - Thoa
2 Toán - Hừng T.Anh - LinhA Địa - Duyên Lý - Du Sinh - Sâm Sinh - Hải Toán - HiềnT Toán - HàT Lý - Nết T.Anh - Giang T.Anh - TrungA Tin - Âu Hoá - HươngH
3 Văn - ThuỷV Văn - Lan T.Anh - Giang Lý - Du T.Anh - LinhA Văn - ThuýV Toán - HiềnT Địa - Minh Hoá - DũngH Toán - HàT Thể - Phúc Toán - HuệT Tin - Âu
4 Văn - ThuỷV Văn - Lan Thể - Phúc Toán - Sính T.Anh - LinhA T.Anh - TrungA Hoá - Tuân Địa - Minh Sinh - Hồi Lý - TuấnL Hoá - DũngH Toán - HuệT Địa - Duyên
5                          
6 1 Lý - HươngL Văn - Lan Tin - Thành Văn - NgaV Tin - Âu Lý - Nết GDCD - Loan T.Anh - LinhA Toán - H.Thắng T.Anh - Giang Sinh - Sâm Hoá - DũngH Hoá - HươngH
2 Tin - Âu Toán - Hường Tin - Thành Văn - NgaV Toán - Sính Sử - NhànS Địa - Duyên Toán - HàT Địa - Minh T.Anh - Giang T.Anh - TrungA Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyết
3 T.Anh - TrungA Lý - L.Sơn Lý - TuấnL Địa - Minh Toán - Sính Tin - Âu Sử - NhànS Sinh - Sâm Hoá - DũngH Văn - Lan Toán - HiềnT Sử - Thoa Văn - Lĩnh
4 GDCD - Loan Địa - Minh Lý - TuấnL T.Anh - Chi Sử - NhànS T.Anh - TrungA Lý - Tuyết Hoá - DũngH Tin - Âu Văn - Lan Toán - HiềnT Địa - L.Anh T.Anh - Giang
5       Tin - Âu T.Anh - LinhA         Lý - TuấnL      
7 1 Sinh - Hồi T.Anh - LinhA Tin - Thành T.Anh - Chi Địa - Minh Hoá - Hướng T.Anh - TrungA Văn - Lan Văn - Mai T.Anh - Giang Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Thể - TrungT
2 Địa - Minh Toán - Hường T.Anh - Giang Văn - NgaV Hoá - HươngH Lý - Nết T.Anh - TrungA CNghệ - Sâm Văn - Mai CNghệ - Hồi Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
3 Sử - Thoa Lý - L.Sơn Địa - Duyên Lý - Du Thể - Phúc T.Anh - TrungA Tin - Âu T.Anh - LinhA CNghệ - Hồi Địa - Minh Lý - Nết Lý - Ng.Sơn Văn - Lĩnh
4 SHL - Hừng SHL - Hường SHL - Dâu SHL - NgaV SHL - Tuyết SHL - Hải SHL - Diệp SHL - HàT SHL - Mai SHL - Hiếu SHL - V.Anh SHL - ThanhA SHL - Loan
5                          
THỨ TIẾT 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 ChCờ - Q.Thắng ChCờ - NhànS ChCờ - Thưởng ChCờ - Tuyền ChCờ - Hiệu ChCờ - HạnhS ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - HiềnV ChCờ - Yến ChCờ - Vui ChCờ - HạnhA ChCờ - Đ.ThuỷT
2 Toán - Q.Thắng Lý - Nhật Toán - Dâu Lý - Tuyền Lý - L.Sơn Hoá - HươngH Văn - Lĩnh Toán - Phượng Lý - Thưởng Sử - Yến Sử - Thuỷ Sử T.Anh - HạnhA Hoá - Tuân
3 Toán - Q.Thắng Địa - Minh Lý - Thưởng T.Anh - HạnhA Hoá - Hiệu GDCD - Vui Văn - Lĩnh Lý - HươngL Sử - Thuỷ Sử Hoá - Hoan T.Anh - NgaA Toán - Dua Toán - Hiện
4 T.Anh - Chi Toán - Phượng T.Anh - NgaA T.Anh - HạnhA Hoá - Hiệu Lý - Nhật Hoá - HươngH Sử - Thuỷ Sử GDCD - Vui Văn - Lĩnh Lý - HươngL Lý - TuấnL Toán - Hiện
5                          
3 1 Hoá - Chiến CNghệ - TuấnK Toán - Dâu Văn - P.Lan Văn - Luyến Thể - Diệp T.Anh - LinhA Địa - L.Anh Toán - HằngT Toán - H.Thắng Địa - Tùng GDCD - Vui Tin - Quế
2 CNghệ - TuấnK Toán - Phượng Thể - Diệp Văn - P.Lan Sinh - Hồi Toán - HàT T.Anh - LinhA GDCD - Hoa T.Anh - Đạo GDCD - Vui Địa - Tùng Tin - Quế T.Anh - Chi
3 Văn - NhungV Toán - Phượng Văn - P.Lan GDCD - Hoa T.Anh - LinhA Văn - Luyến Sử - Thoa Thể - Diệp T.Anh - Đạo Văn - Lĩnh Toán - H.Thắng T.Anh - HạnhA Hoá - Tuân
4 Văn - NhungV Hoá - Chiến Văn - P.Lan Lý - Tuyền Sử - Thoa CNghệ - TuấnK Tin - Quế Toán - Phượng Địa - Tùng Văn - Lĩnh Toán - H.Thắng T.Anh - HạnhA Toán - Hiện
5                          
4 1 Sinh - Sâm Văn - P.Lan T.Anh - NgaA CNghệ - TuấnK Địa - Minh Hoá - HươngH Toán - Liên T.Anh - Đạo Toán - HằngT Toán - H.Thắng Lý - HươngL Thể - Phúc Sử - Thuỷ Sử
2 Sử - Thuỷ Sử Văn - P.Lan GDCD - Hoa Toán - Liên Hoá - Hiệu T.Anh - NgaA Thể - Phúc T.Anh - Đạo Toán - HằngT Sinh - Hồi GDCD - Vui T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
3 Lý - Nết T.Anh - Đạo Toán - Dâu Toán - Liên T.Anh - LinhA Sinh - T.Anh CNghệ - TuấnK Hoá - Tuân Hoá - HươngH Tin - Quế T.Anh - NgaA Văn - HằngV T.Anh - Chi
4 Lý - Nết Thể - P.ThuỷT Toán - Dâu Văn - P.Lan Toán - Liên Sinh - HạnhS T.Anh - LinhA Lý - HươngL Văn - HiềnV Hoá - Hoan CNghệ - TuấnK Văn - HằngV Toán - Hiện
5     Lý - Thưởng T.Anh - HạnhA Toán - Liên       Văn - HiềnV T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng    
5 1 Văn - NhungV Toán - Phượng Văn - P.Lan Hoá - DũngH Tin - Đông Văn - Luyến Toán - Liên Sinh - Hồi Toán - HằngT Sử - Yến Toán - H.Thắng Hoá - HươngH Sinh - Sâm
2 T.Anh - Chi Văn - P.Lan T.Anh - NgaA Sinh - Hồi Thể - Nam Văn - Luyến Toán - Liên Hoá - Tuân Thể - P.ThuỷT Sử - Yến Thể - Phúc Lý - TuấnL Lý - Nhật
3 T.Anh - Chi Hoá - Chiến Địa - Duyên Thể - Nam Văn - Luyến Sử - Thoa Hoá - HươngH Tin - Quế Lý - Thưởng Lý - Nết Sinh - Sâm Toán - Dua Văn - NgaV
4 Hoá - Chiến Lý - Nhật Hoá - ThuỷH Toán - Liên Văn - Luyến Toán - HàT Sinh - Sâm Toán - Phượng Tin - Quế Lý - Nết T.Anh - NgaA Toán - Dua Văn - NgaV
5                          
6 1 Địa - Minh Sử - NhànS CNghệ - TuấnK Sử - Thoa Toán - Liên T.Anh - NgaA Lý - TuấnL Văn - Vân Văn - HiềnV Thể - P.ThuỷT Tin - Quế Văn - HằngV GDCD - Vui
2 Toán - Q.Thắng GDCD - Hoa Sinh - Sâm Địa - Tùng T.Anh - LinhA Lý - Nhật Lý - TuấnL T.Anh - Đạo Văn - HiềnV T.Anh - NgaA Văn - Vân Địa - L.Anh CNghệ - TuấnK
3 Toán - Q.Thắng Tin - Đông Tin - Thành Toán - Liên CNghệ - TuấnK Toán - HàT GDCD - Vui Toán - Phượng T.Anh - Đạo Địa - Duyên Văn - Vân Hoá - HươngH T.Anh - Chi
4 GDCD - Hoa T.Anh - Đạo Sử - Thoa Tin - Đông Lý - L.Sơn Toán - HàT Văn - Lĩnh Toán - Phượng Sinh - Sâm CNghệ - TuấnK Địa - Tùng Toán - Dua Thể - Đ.ThuỷT
5                          
7 1 Toán - Q.Thắng Sinh - Sâm Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Toán - Liên Tin - Đông Địa - Tùng Văn - Vân Văn - HiềnV T.Anh - NgaA Hoá - Hoan CNghệ - TuấnK Văn - NgaV
2 Thể - Phúc Toán - Phượng Tin - Thành Lý - Tuyền Hoá - Hiệu Địa - Tùng Toán - Liên Văn - Vân CNghệ - TuấnK Toán - H.Thắng Hoá - Hoan Sử - Thuỷ Sử Lý - Nhật
3 Tin - Đông T.Anh - Đạo Tin - Thành Hoá - DũngH GDCD - Hoa T.Anh - NgaA Toán - Liên CNghệ - TuấnK Hoá - HươngH Toán - H.Thắng Văn - Vân Sinh - Sâm Địa - Tùng
4 SHL - Q.Thắng SHL - NhànS SHL - Thưởng SHL - Tuyền SHL - Hiệu SHL - HạnhS SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - HiềnV SHL - Yến SHL - Vui SHL - HạnhA SHL - Đ.ThuỷT
5                          
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Dung ChCờ - HươngL ChCờ - HuệT ChCờ - Dua ChCờ - Thuỷ Sử ChCờ - HươngS ChCờ - ThanhK ChCờ - HằngCD ChCờ - ThuýV ChCờ - NhànV ChCờ - L.Anh ChCờ - Hậu ChCờ - HiềnT
2 Toán - Dung Sinh - Kiên Văn - Luyến GDCD - HằngCD CNghệ - ThanhK Toán - HằngT Toán - Dũng Văn - NhànV Văn - ThuýV Toán - Dua T.Anh - NgaA T.Anh - Hậu GDCD - Loan
3 Lý - Nhật Văn - HằngV Văn - Luyến CNghệ - ThanhK Hoá - Hướng T.Anh - ThanhA Toán - Dũng Văn - NhànV T.Anh - Chi Sinh - Kiên Toán - HằngT T.Anh - Hậu Toán - HiềnT
4 Hoá - Hoan Văn - HằngV Toán - HuệT T.Anh - TrungA Hoá - Hướng GDCD - HằngCD Sinh - HạnhS Toán - Hừng Toán - Dua Văn - NhànV Toán - HằngT Lý - Thưởng Toán - HiềnT
5                          
3 1 Tin - Âu CNghệ - ThanhK Lý - Du Địa - V.Anh Lý - Tuyền Văn - NhungV Toán - Dũng Toán - Hừng Hoá - Hoan Toán - Dua Hoá - ThuỷH Sinh - Kiên Lý - L.Sơn
2 Hoá - Hoan T.Anh - TrungA CNghệ - ThanhK Toán - Dua Lý - Tuyền Văn - NhungV Toán - Dũng Lý - L.Sơn Sử - Huyền Thể - Đ.ThuỷT Văn - ThuỷV Toán - Hường Sinh - Kiên
3 Địa - V.Anh T.Anh - TrungA T.Anh - Chi Sinh - Kiên Địa - Tùng Toán - HằngT Hoá - Hoan Sử - Huyền Lý - L.Sơn Hoá - Chiến Địa - L.Anh Địa - Duyên Tin - Quế
4 Sinh - Kiên GDCD - HằngCD Sử - Huyền Hoá - ThuỷH GDCD - Vui Toán - HằngT T.Anh - LinhA Hoá - Hoan Toán - Dua T.Anh - Giang Địa - L.Anh CNghệ - ThanhK T.Anh - Đạo
5                          
4 1 CNghệ - ThanhK Sinh - Kiên Hoá - Hoan Tin - Âu Văn - Mai Hoá - ThuỷH GDCD - HằngCD Thể - P.ThuỷT GDCD - Loan T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Tin - Quế Văn - HằngV
2 Thể - P.ThuỷT Hoá - Chiến Toán - HuệT Hoá - ThuỷH Văn - Mai Lý - Tuyết Sinh - HạnhS Sinh - Kiên Tin - Quế GDCD - Loan Văn - ThuỷV Lý - Thưởng Văn - HằngV
3 GDCD - Vui T.Anh - TrungA Toán - HuệT Thể - P.ThuỷT T.Anh - ThanhA CNghệ - ThanhK Hoá - Hoan Toán - Hừng Sinh - Hải Sinh - Kiên Toán - HằngT Toán - Hường Hoá - Chiến
4 Sinh - Kiên Tin - Âu T.Anh - Chi T.Anh - TrungA T.Anh - ThanhA Toán - HằngT Lý - Thưởng Toán - Hừng CNghệ - ThanhK Hoá - Chiến Hoá - ThuỷH Toán - Hường T.Anh - Đạo
5 T.Anh - Giang     Văn - Lan Sinh - HạnhS         Tin - Âu CNghệ - ThanhK GDCD - Loan  
5 1 Văn - NhànV Hoá - Chiến Lý - Du Toán - Dua Văn - Mai Tin - Âu CNghệ - ThanhK Tin - Quế Văn - ThuýV T.Anh - Giang T.Anh - NgaA Hoá - ThuỷH Sinh - Kiên
2 Văn - NhànV Toán - Sính Toán - HuệT Toán - Dua Toán - Phượng Hoá - ThuỷH Lý - Thưởng Sinh - Kiên Văn - ThuýV Sử - Khoa Sinh - HạnhS Văn - ThuỷV Hoá - Chiến
3 Sử - Huyền Toán - Sính Tin - Đông T.Anh - TrungA Toán - Phượng Sinh - HươngS Văn - NhungV T.Anh - NgaA Sinh - Hải Sử - Khoa Sinh - HạnhS Sinh - Kiên CNghệ - ThanhK
4 T.Anh - Giang Sử - Huyền Sinh - Hải Sinh - Kiên Sinh - HạnhS Sinh - HươngS Văn - NhungV Văn - NhànV T.Anh - Chi CNghệ - ThanhK Toán - HằngT Thể - Nam Toán - HiềnT
5                          
6 1 Toán - Dung Toán - Sính Địa - Tùng Toán - Dua T.Anh - ThanhA Địa - Duyên Thể - Đ.ThuỷT Địa - L.Anh Lý - L.Sơn Địa - V.Anh Lý - Tuyết Sử - Huyền T.Anh - Đạo
2 Toán - Dung Văn - HằngV Hoá - Hoan Sử - Huyền Toán - Phượng Thể - Đ.ThuỷT Địa - V.Anh Lý - L.Sơn Thể - Nam Toán - Dua GDCD - Loan Văn - ThuỷV Thể - P.ThuỷT
3 Lý - Nhật Thể - Đ.ThuỷT Thể - Nam Lý - Ng.Sơn Sử - Thuỷ Sử T.Anh - ThanhA T.Anh - LinhA T.Anh - NgaA Địa - Tùng Toán - Dua Tin - Quế Văn - ThuỷV Địa - L.Anh
4 Văn - NhànV Địa - Duyên GDCD - Vui Lý - Ng.Sơn Thể - Nam T.Anh - ThanhA T.Anh - LinhA T.Anh - NgaA Hoá - Hoan Lý - Nhật Thể - P.ThuỷT Toán - Hường Sử - Huyền
5                          
7 1 Toán - Dung Lý - HươngL Sinh - Hải Lý - Ng.Sơn Toán - Phượng Sử - Thuỷ Sử Văn - NhungV CNghệ - ThanhK Toán - Dua Văn - NhànV Lý - Tuyết T.Anh - Hậu Lý - L.Sơn
2 Toán - Dung Lý - HươngL T.Anh - Chi Văn - Lan Tin - Quế Lý - Tuyết Sử - Huyền GDCD - HằngCD Toán - Dua Văn - NhànV T.Anh - NgaA T.Anh - Hậu Toán - HiềnT
3 T.Anh - Giang Toán - Sính Văn - Luyến Văn - Lan Hoá - Hướng Văn - NhungV Tin - Quế Hoá - Hoan T.Anh - Chi Lý - Nhật Sử - Huyền Hoá - ThuỷH Văn - HằngV
4 SHL - Dung SHL - HươngL SHL - HuệT SHL - Dua SHL - Thuỷ Sử SHL - HươngS SHL - ThanhK SHL - HằngCD SHL - ThuýV SHL - NhànV SHL - L.Anh SHL - Hậu SHL - HiềnT
5                          

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây