THỜI KHÓA BIỂU SỐ 04 CÁC TỔ

Thứ năm - 29/10/2015 16:39
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2015      
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 10TIN   ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 12TIN ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 11A2 ChCờ - 10A2  
2 Toán - 12A1         Toán - 11TIN     Toán - 12SINH   Toán - 10ĐỊA Toán - 12ANH1   Toán - 11A2 Toán - 10A2  
3 Toán - 12A1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 12VĂN           Toán - 10ANH1 Toán - 10ĐỊA   Toán - 11ANH2 Toán - 11A2 Toán - 10A2  
4 Họp CN   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11ANH1 Toán - 12A2 Toán - 10TIN     Toán - 12ĐỊA Toán - 10ANH1 Toán - 10A1   Toán - 11ANH2 Toán - 11TOÁN2    
5                                
3 1 Toán - 12A1     Toán - 12SỬ Toán - 12A2 Toán - 11TIN     Toán - 11VĂN       Toán - 10SINH     Toán - 11SỬ
2 Toán - 12A1     Toán - 12SỬ   Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 12SINH       Toán - 10ANH2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11SINH  
3   Toán - 10LÝ   Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN1       Toán - 12SINH   Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 10ANH2 Toán - 11A2 Toán - 10A2 Toán - 11ĐỊA
4   Toán - 10LÝ   Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN1           Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ Toán - 10SỬ Toán - 11ĐỊA
5                                
4 1         Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TIN Toán - 11A1   Toán - 12SINH       Toán - 10ANH2      
2           Toán - 11TIN Toán - 11LÝ   Toán - 11VĂN   Toán - 10A1 Toán - 12ANH1 Toán - 10SINH     Toán - 10VĂN
3         Toán - 12A2 Toán - 10TIN Toán - 11LÝ   Toán - 12ĐỊA   Toán - 12ANH2 Toán - 12ANH1 Toán - 10SINH     Toán - 10VĂN
4             Toán - 11HOÁ   Toán - 12ĐỊA   Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ANH2      
5             Toán - 11HOÁ                  
5 1   Toán - 10HOÁ   Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN1   Toán - 11A1   Toán - 11VĂN         Toán - 11TOÁN2    
2   Toán - 10LÝ   Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN1   Toán - 11A1   Toán - 11VĂN Toán - 12TIN       Toán - 11TOÁN2 Toán - 10SỬ Toán - 11ĐỊA
3   Toán - 12TOÁN2   Toán - 11ANH1     Toán - 11HOÁ               Toán - 10SỬ  
4   Toán - 12TOÁN2   Toán - 11ANH1 Toán - 12A2   Toán - 11LÝ   Toán - 12ĐỊA Toán - 10ANH1       Toán - 11A2 Toán - 11SINH Toán - 10VĂN
5                                
6 1   Toán - 12TOÁN2 Toán - 11TOÁN1 Toán - 12LÝ     Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN1               Toán - 11ĐỊA
2     Toán - 11TOÁN1 Toán - 12SỬ       Toán - 12TOÁN1     Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2   Toán - 12HOÁ   Toán - 11SỬ
3   Toán - 10HOÁ   Toán - 12SỬ     Toán - 11LÝ     Toán - 12TIN Toán - 12ANH2     Toán - 12HOÁ Toán - 11SINH  
4   Toán - 10HOÁ   Toán - 11ANH1           Toán - 12TIN Toán - 10ĐỊA Toán - 12ANH1   Toán - 11A2 Toán - 11SINH  
5                                
7 1     Toán - 11TOÁN1 Toán - 12VĂN       Toán - 12TOÁN1           Toán - 12HOÁ    
2   Giao ban   Toán - 12LÝ     Toán - 11A1 Toán - 12TOÁN1   Toán - 12TIN       Toán - 11TOÁN2 Toán - 10A2 Toán - 11SỬ
3   Toán - 12TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 11A1 Họp CN   Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Toán - 11SỬ
4     SHL - 11TOÁN1 SHL - 12LÝ SHL - 10TOÁN1 SHL - 10TIN   SHL - 12TOÁN1   SHL - 12TIN SHL - 12ANH2 SHL - 10TOÁN2   SHL - 11A2 SHL - 10A2  
5                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2015      
                           
THỨ TIẾT ThuỷV HằngV HiềnV LinhV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh P.Lan
2 1     ChCờ - 11VĂN     ChCờ - 10VĂN ChCờ - 10LÝ ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 12VĂN    
2     Văn - 10TIN   Văn - 10TOÁN2 Văn - 10VĂN Văn - 10LÝ Văn - 12A2   Văn - 12VĂN Văn - 11A1  
3   Văn - 12TOÁN2       Văn - 10VĂN   Văn - 12A2 Văn - 11SINH Văn - 10SINH Văn - 11A1  
4   Văn - 12TOÁN2       Văn - 12HOÁ Văn - 12SINH Văn - 12SỬ Văn - 11HOÁ Văn - 10SINH Văn - 11SỬ  
5                        
3 1 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12TIN         Văn - 10ĐỊA Văn - 12TOÁN1 Văn - 11HOÁ     Văn - 11LÝ
2   Văn - 12TIN     Văn - 12LÝ   Văn - 10ĐỊA Văn - 12A2       Văn - 11LÝ
3 Văn - 10ANH1     Văn - 10HOÁ Văn - 10SỬ     Văn - 11TOÁN1 Văn - 11SINH   Văn - 11SỬ Văn - 11TIN
4 Văn - 10ANH1     Văn - 10HOÁ Văn - 10A2   Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1 Văn - 11SINH   Văn - 11SỬ Văn - 11TIN
5                        
4 1 Văn - 12ĐỊA Văn - 12ANH2 Văn - 10TIN     Văn - 10VĂN   Văn - 12TOÁN1       Văn - 11TOÁN2
2 Văn - 12ĐỊA   Văn - 10TIN Văn - 10HOÁ   Văn - 12HOÁ   Văn - 12TOÁN1       Văn - 11TOÁN2
3   Văn - 11ANH1   Văn - 10A1 Văn - 12LÝ Văn - 12HOÁ   Văn - 11TOÁN1        
4 Văn - 10ANH1 Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN   Văn - 12LÝ             Văn - 11TIN
5     Văn - 11VĂN                  
5 1 Văn - 12ĐỊA           Văn - 10ĐỊA     Văn - 12VĂN    
2 Văn - 12ANH1       Văn - 10A2   Văn - 11ANH2     Văn - 12VĂN    
3 Văn - 10TOÁN1       Văn - 10A2   Văn - 11ANH2     Văn - 10SINH Văn - 12A1  
4 Văn - 10TOÁN1       Văn - 10TOÁN2           Văn - 12A1  
5                        
6 1 Văn - 12ANH1 Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN Văn - 10LÝ   Văn - 11A2      
2 Văn - 12ANH1 Văn - 12TOÁN2 Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN Văn - 10LÝ   Văn - 11ĐỊA   Văn - 12A1  
3         Văn - 10SỬ   Văn - 12SINH   Văn - 11ĐỊA   Văn - 10ANH2  
4         Văn - 10SỬ       Văn - 11HOÁ   Văn - 11A1  
5                        
7 1   Văn - 12ANH2 Văn - 11VĂN       Văn - 11ANH2 Văn - 12SỬ Văn - 11A2      
2 Giao ban Văn - 12ANH2 Giao ban Văn - 10A1       Văn - 12SỬ Văn - 11A2   Văn - 10ANH2 Văn - 11LÝ
3   Văn - 12TIN Họp CN Văn - 10A1 Văn - 10TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 10ANH2 Văn - 11TOÁN2
4     SHL - 11VĂN     SHL - 10VĂN SHL - 10LÝ SHL - 12SỬ   SHL - 12VĂN    
5                        
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2015      
                                               
THỨ TIẾT Diệp TrungT Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu Quế Thành TuấnK ThanhK
2 1 ChCờ - 10A1       ChCờ - 11ANH2     ChCờ - 12TOÁN2         ChCờ - 11TIN ChCờ - 11A1 ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10HOÁ           ChCờ - 12A1
2 Thể - 11SINH   Thể - 11HOÁ   Thể - 12SỬ   Lý - 12TIN     Lý - 11TOÁN2         Lý - 11LÝ       Tin - 12ANH2     CNghệ - 12HOÁ
3 Thể - 10SỬ       Thể - 10TOÁN2   Lý - 10LÝ           Lý - 11VĂN Lý - 11ANH1   Lý - 10ANH2           CNghệ - 12LÝ
4 Thể - 11TIN   Thể - 12TIN   Thể - 10A2   Lý - 10LÝ Lý - 10TOÁN1   Lý - 11SINH       Lý - 10SỬ   Lý - 10HOÁ            
5                                            
3 1                       Lý - 10A2     Lý - 12HOÁ     Tin - 12LÝ Tin - 11ANH2   CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12SINH
2 Thể - 11A2         Thể - 11VĂN       Lý - 11ANH2     Lý - 12ANH1   Lý - 12HOÁ     Tin - 10A2 Tin - 11ANH1   CNghệ - 11TOÁN1 CNghệ - 12TOÁN2
3           Thể - 12A2           Lý - 12ANH2 Lý - 12ANH1   Lý - 11LÝ     Tin - 12TOÁN1     CNghệ - 11A1  
4                       Lý - 12ANH2     Lý - 11LÝ     Tin - 10SINH Tin - 11A1     CNghệ - 12ANH1
5                                            
4 1 Thể - 10SINH     Thể - 11ANH1       Lý - 11ĐỊA       Lý - 12A2       Lý - 10A1   Tin - 12TOÁN2 Tin - 12ANH1   CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12TIN
2 Thể - 10TOÁN1     Thể - 11A1       Lý - 11ĐỊA Lý - 10ĐỊA     Lý - 10A2       Lý - 12SINH     Tin - 12VĂN   CNghệ - 11SINH  
3       Thể - 11ĐỊA       Lý - 11A2         Lý - 12A1     Lý - 10HOÁ   Tin - 12SỬ       CNghệ - 12VĂN
4 Thể - 10A1             Lý - 12TOÁN2 Lý - 11TOÁN1     Lý - 12VĂN Lý - 12A1     Lý - 10ANH2   Tin - 12SINH     CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12TOÁN1
5                         Lý - 11TIN                  
5 1       Thể - 10LÝ         Lý - 10VĂN               Tin - 11LÝ Tin - 10SỬ Tin - 11ĐỊA     CNghệ - 12A1
2       Thể - 10ĐỊA         Lý - 10VĂN Lý - 12TOÁN1             Tin - 11HOÁ Tin - 10TOÁN2       CNghệ - 12ĐỊA
3     Thể - 11LÝ     Thể - 12LÝ Lý - 10LÝ   Lý - 11SỬ Lý - 12TOÁN1     Lý - 11VĂN Lý - 11A1     Tin - 12TIN Tin - 10ANH2 Tin - 11A2     CNghệ - 12ANH2
4     Thể - 12ANH1 Thể - 10TIN   Thể - 12ANH2 Lý - 12TIN   Lý - 11SỬ Lý - 11ANH2     Lý - 11TIN Lý - 10SỬ     Tin - 11TOÁN2 Tin - 10A1 Tin - 11VĂN     CNghệ - 12SỬ
5                                            
6 1         Thể - 12A1 Thể - 11SỬ   Lý - 10TOÁN1       Lý - 12VĂN   Lý - 11A1   Lý - 12ĐỊA   Tin - 10HOÁ Tin - 12A2 Tin - 10TIN CNghệ - 11TIN  
2     Thể - 12VĂN   Thể - 12SINH Thể - 11TOÁN2     Lý - 10ĐỊA Lý - 11SINH Lý - 10ANH1 Lý - 11HOÁ   Lý - 11ANH1           Tin - 10TIN CNghệ - 11ANH2  
3         Thể - 12TOÁN2 Thể - 12ĐỊA   Lý - 11A2   Lý - 11TOÁN2 Lý - 12LÝ Lý - 10TOÁN2   Lý - 10TIN   Lý - 10A1   Tin - 10TOÁN1 Tin - 11SỬ Tin - 11TIN CNghệ - 11HOÁ  
4     Thể - 12HOÁ   Thể - 11ANH2 Thể - 12TOÁN1     Lý - 11TOÁN1 Lý - 12SỬ Lý - 12LÝ Lý - 10TOÁN2   Lý - 10TIN       Tin - 10VĂN Tin - 12ĐỊA   CNghệ - 11SỬ  
5                                   Tin - 10LÝ        
7 1   Thể - 10ANH2     Thể - 10ANH1     Lý - 12TOÁN2     Lý - 12LÝ Lý - 11HOÁ     Lý - 11LÝ Lý - 12ĐỊA Tin - 11SINH     Tin - 10TIN CNghệ - 11ANH1 CNghệ - 12A2
2 Thể - 10VĂN   Giao ban Thể - 11TOÁN1 Giao ban   Lý - 10LÝ   Lý - 10SINH   Giao ban         Lý - 12SINH Giao ban Tin - 10ANH1 Tin - 12HOÁ Tin - 11TIN CNghệ - 11VĂN Giao ban
3 Họp CN   Họp CN Thể - 10HOÁ Họp CN   Lý - 10LÝ Họp CN Lý - 10SINH Lý - 12SỬ Lý - 10ANH1 Lý - 12A2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 11TOÁN1 Tin - 10ĐỊA Tin - 12A1 Tin - 11TIN CNghệ - 11A2 Họp CN
4 SHL - 10A1   Họp CN   SHL - 11ANH2     SHL - 12TOÁN2         SHL - 11TIN SHL - 11A1 SHL - 11LÝ SHL - 10HOÁ           SHL - 12A1
5                                            
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ HÓA SINH      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2015      
                                 
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân
2 1   ChCờ - 10SINH   ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH       ChCờ - 11HOÁ          
2 Sinh - 12TOÁN2 CNghệ - 10A1   CNghệ - 10ANH1             Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 10SINH     Hoá - 11ANH2
3 Sinh - 12SỬ Sinh - 10A1   Sinh - 12ĐỊA           Hoá - 11HOÁ Hoá - 11SỬ Hoá - 12HOÁ      
4       Sinh - 12A1           Hoá - 10TOÁN2         Hoá - 11A2
5                              
3 1 Sinh - 12ANH1           Sinh - 10LÝ   Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 12VĂN   Hoá - 10ANH1 Hoá - 12ĐỊA Hoá - 10A1
2 Sinh - 12ANH2           Sinh - 11HOÁ           Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11TIN Hoá - 10HOÁ
3 Sinh - 12TOÁN2           CNghệ - 10TIN   Hoá - 12SỬ   Hoá - 12A1       Hoá - 11ANH2
4 Sinh - 12TOÁN1           CNghệ - 10ANH2   Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 12A2     Hoá - 12LÝ Hoá - 10TIN
5                              
4 1 Sinh - 12LÝ     Sinh - 12HOÁ CNghệ - 10ĐỊA   CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 11SINH   Hoá - 11HOÁ Hoá - 12A1        
2 Sinh - 12A2     Sinh - 12A1     Sinh - 10ANH2   Hoá - 12ANH2 Hoá - 11HOÁ Hoá - 12TIN        
3 Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 11SINH   Sinh - 11A1   Sinh - 10SỬ Hoá - 11VĂN Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 12TIN   Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10LÝ  
4 Sinh - 12SỬ     Sinh - 11SINH Sinh - 10A2   Sinh - 11SỬ Hoá - 10HOÁ         Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12ANH1 Hoá - 10TIN
5       Sinh - 12ĐỊA     CNghệ - 10LÝ   Hoá - 12SỬ   Hoá - 11SỬ   Hoá - 10SỬ Hoá - 12LÝ Hoá - 10HOÁ
5 1 Sinh - 12ANH2 CNghệ - 10SINH   Sinh - 10ANH1 Sinh - 11ANH2   Sinh - 10TIN Hoá - 11ANH1 Hoá - 12TOÁN2     Hoá - 12HOÁ Hoá - 10A2 Hoá - 12ANH1 Hoá - 11A2
2 Sinh - 12A2 Sinh - 10SINH     Sinh - 11TIN   Sinh - 11A2   Hoá - 12ANH2       Hoá - 11LÝ Hoá - 12SINH Hoá - 10HOÁ
3 Sinh - 12ANH1 Sinh - 12VĂN     Sinh - 11ĐỊA Sinh - 12SINH Sinh - 10VĂN Hoá - 11SINH Hoá - 11TOÁN2         Hoá - 12ĐỊA Hoá - 10A1
4 Sinh - 12LÝ     Sinh - 12HOÁ CNghệ - 10A2 Sinh - 12SINH   Hoá - 11A1 Hoá - 11TOÁN1       Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10LÝ  
5                              
6 1   Sinh - 10SINH     Sinh - 10ĐỊA   Sinh - 10TOÁN2 Hoá - 10ANH2         Hoá - 10ANH1    
2   Sinh - 12TIN     Sinh - 10HOÁ     Hoá - 10ANH2     Hoá - 12A2        
3         Sinh - 11TOÁN1     Hoá - 11ANH1         Hoá - 10VĂN    
4   CNghệ - 10TOÁN1     Sinh - 11VĂN   Sinh - 11LÝ       Hoá - 12VĂN   Hoá - 10A2    
5         CNghệ - 10HOÁ   CNghệ - 10SỬ                
7 1   Sinh - 12TIN     Sinh - 11TOÁN2   Sinh - 10TOÁN1 Hoá - 11A1   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10SINH Hoá - 10VĂN Hoá - 11TIN  
2 Giao ban Sinh - 12VĂN   Giao ban       Hoá - 10HOÁ Giao ban Hoá - 11HOÁ Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 10SỬ    
3   Họp CN   Họp CN Sinh - 11ANH1 Họp CN CNghệ - 10VĂN Hoá - 11VĂN   Họp CN Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12HOÁ Hoá - 11LÝ Hoá - 12SINH  
4   SHL - 10SINH   SHL - 11SINH   SHL - 12SINH       SHL - 11HOÁ          
5                              
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2015      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh HằngCD Hoa Loan Vui
2 1 ChCờ - 10SỬ     ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12HOÁ   ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 12ĐỊA   ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12A2   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ĐỊA
2 Sử - 10SỬ       Sử - 11ĐỊA   Sử - 11SỬ       Địa - 10HOÁ Địa - 12LÝ       GDCD - 11VĂN
3       Sử - 10TIN       Địa - 11ĐỊA     Địa - 11TOÁN2   GDCD - 10HOÁ   GDCD - 12ANH2  
4         Sử - 11VĂN     Địa - 11A1     Địa - 10VĂN Địa - 10ĐỊA     GDCD - 10ANH2 GDCD - 12TOÁN1
5                                
3 1 Sử - 10SỬ     Sử - 10HOÁ   Sử - 11SINH   Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH2 Địa - 12ANH2 Địa - 10TOÁN2   GDCD - 12TOÁN2   GDCD - 10TIN GDCD - 11ANH1
2 Sử - 10SỬ Sử - 12VĂN       Sử - 10TOÁN2   Địa - 11ĐỊA   Địa - 10ANH1 Địa - 10LÝ     GDCD - 10SINH GDCD - 12ĐỊA GDCD - 11SỬ
3       Sử - 10VĂN       Địa - 12HOÁ Địa - 10SINH Địa - 12ĐỊA     GDCD - 12LÝ GDCD - 11TOÁN2   GDCD - 12TIN
4   Sử - 12TIN   Sử - 10ĐỊA   Sử - 11HOÁ   Địa - 11VĂN   Địa - 12ĐỊA Địa - 10VĂN     GDCD - 11A2 GDCD - 12SỬ  
5                                
4 1         Sử - 11ANH2 Sử - 10A2       Địa - 11A2 Địa - 11TOÁN1   GDCD - 10SỬ   GDCD - 12VĂN  
2   Sử - 12LÝ                 Địa - 10SỬ   GDCD - 10LÝ GDCD - 11TOÁN1    
3                 Địa - 11SỬ Địa - 10ANH1 Địa - 10A2   GDCD - 12SINH   GDCD - 10TOÁN2  
4   Sử - 12A2     Sử - 11A2           Địa - 10LÝ   GDCD - 10ĐỊA GDCD - 11LÝ    
5         Sử - 12HOÁ       Địa - 10TIN   Địa - 10TOÁN1     GDCD - 10VĂN GDCD - 12ANH1  
5 1   Sử - 12TOÁN1     Sử - 11TOÁN1 Sử - 10ANH2 Sử - 11SỬ   Địa - 10A1 Địa - 12A2 Địa - 11HOÁ         GDCD - 11SINH
2   Sử - 12TOÁN2 Sử - 12SỬ       Sử - 11SỬ   Địa - 10TIN Địa - 11ANH1           GDCD - 12HOÁ
3     Sử - 12SỬ     Sử - 10ANH1     Địa - 11TIN   Địa - 10TOÁN2          
4                 Địa - 10ANH2   Địa - 10HOÁ          
5                                
6 1       Sử - 11TOÁN2   Sử - 11LÝ   Địa - 12TIN Địa - 12SINH     Địa - 12SỬ     GDCD - 10A1 GDCD - 11ANH2
2       Sử - 10SINH   Sử - 11A1   Địa - 11LÝ Địa - 10A1         GDCD - 11TIN GDCD - 10TOÁN1  
3   Sử - 12ANH1   Sử - 10LÝ       Địa - 12VĂN Địa - 10SINH     Địa - 12TOÁN1   GDCD - 10A2   GDCD - 11A1
4   Sử - 12ANH2   Sử - 10A1   Sử - 11TIN     Địa - 12TOÁN2     Địa - 12A1   GDCD - 10ANH1   GDCD - 11ĐỊA
5                                
7 1         Sử - 12SINH           Địa - 10A2 Địa - 10ĐỊA GDCD - 12A1      
2 Giao ban Sử - 12A1 Giao ban   Sử - 11ANH1     Địa - 11SINH Giao ban   Địa - 10TOÁN1 Địa - 10ĐỊA GDCD - 12A2 Giao ban    
3 Họp CN Sử - 12ĐỊA Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10TOÁN1 Họp CN Địa - 11ANH2 Địa - 12ANH1 Họp CN Địa - 10SỬ Họp CN Họp CN GDCD - 11HOÁ Họp CN Họp CN
4 SHL - 10SỬ   Họp CN SHL - 11TOÁN2 SHL - 12HOÁ   SHL - 11SỬ     SHL - 12ĐỊA   SHL - 10ĐỊA SHL - 12A2   SHL - 10ANH2 SHL - 11ĐỊA
5                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4    
TỔ NGOẠI NGữ    
Thực hiện từ ngày 02 tháng 11 năm 2015    
                     
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Hậu NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1   ChCờ - 10ANH1      
2   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN1  
3   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SINH T.Anh - 12TIN T.Anh - 10TOÁN1  
4 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11ĐỊA   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12LÝ  
5                  
3 1 T.Anh - 11A2   T.Anh - 10VĂN           T.Anh - 11A1
2     T.Anh - 10VĂN         T.Anh - 10A1 T.Anh - 11A1
3 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 11ANH1         T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11HOÁ
4     T.Anh - 11ANH1         T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12A1
5                  
4 1 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12SỬ     T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10LÝ   T.Anh - 10HOÁ
2 T.Anh - 11A2 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2
3 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 11TIN   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11HOÁ
4 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12TIN T.Anh - 10SINH T.Anh - 11A1
5   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 11ĐỊA     T.Anh - 10ĐỊA  
5 1   T.Anh - 12SỬ     T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SINH T.Anh - 12TIN   T.Anh - 10TOÁN2
2   T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10A1 T.Anh - 12A1
3   T.Anh - 10TIN     T.Anh - 12A2 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10HOÁ
4   T.Anh - 12TOÁN1     T.Anh - 11ĐỊA   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10SINH T.Anh - 11HOÁ
5                  
6 1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 11SINH T.Anh - 12HOÁ     T.Anh - 10A2
2 T.Anh - 11A2 T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 12ĐỊA     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10A2
3 T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 12A2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12A1
4 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 12A2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10SINH  
5                  
7 1   T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10A1 T.Anh - 10HOÁ
2 Giao ban T.Anh - 10TIN   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2
3 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TIN Họp CN Họp CN T.Anh - 11SINH Họp CN T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10A2
4     SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1   SHL - 10ANH1      
5                  
    
   

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây