TKB số 03 thực hiện thừ 05/10/2015 của các tổ nhóm

Thứ năm - 01/10/2015 15:03
Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
 TỔ HÓA - SINH        
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2015        
                                 
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân
2 1   10SINH - ChCờ   11SINH - ChCờ   12SINH - ChCờ       11HOÁ - ChCờ          
2 12TOÁN2 - Sinh 10A1 - CNghệ         10ANH2 - Sinh 11SINH - Hoá   10TOÁN2 - Hoá   10SINH - Hoá     11ANH2 - Hoá
3 12SỬ - Sinh           10ANH2 - CNghệ     11HOÁ - Hoá 11SỬ - Hoá 12HOÁ - Hoá      
4   10TOÁN1 - CNghệ   12A1 - Sinh     10TOÁN2 - CNghệ 11A1 - Hoá   11HOÁ - Hoá 12TOÁN1 - Hoá 12HOÁ - Hoá      
5                              
3 1 12ANH1 - Sinh           10TOÁN2 - Sinh   11TOÁN1 - Hoá   12VĂN - Hoá   10ANH1 - Hoá 12ĐỊA - Hoá 10A1 - Hoá
2 12ANH2 - Sinh           11HOÁ - Sinh       12TOÁN1 - Hoá   10TOÁN1 - Hoá   10HOÁ - Hoá
3 12LÝ - Sinh           10TIN - Sinh   12SỬ - Hoá   12A1 - Hoá   10SỬ - Hoá 10LÝ - Hoá 11ANH2 - Hoá
4 12TOÁN1 - Sinh           10TIN - CNghệ   11TOÁN2 - Hoá   12A2 - Hoá     12LÝ - Hoá  
5                              
4 1 12TOÁN2 - Sinh 10SINH - Sinh   10ANH1 - Sinh 11TOÁN1 - Sinh   10LÝ - Sinh 11SINH - Hoá     12TIN - Hoá   10ĐỊA - Hoá 12SINH - Hoá 10HOÁ - Hoá
2 12A2 - Sinh     12A1 - Sinh     11SỬ - Sinh   12TOÁN2 - Hoá 11HOÁ - Hoá       12LÝ - Hoá 10HOÁ - Hoá
3 12SỬ - Sinh 12VĂN - Sinh 11SINH - Sinh       10SỬ - Sinh 11VĂN - Hoá 12ANH2 - Hoá   12A1 - Hoá   10A2 - Hoá 10LÝ - Hoá 11A2 - Hoá
4 12TOÁN1 - Sinh 10A1 - Sinh   11SINH - Sinh 10ĐỊA - CNghệ     10HOÁ - Hoá 12SỬ - Hoá 10TOÁN2 - Hoá 11SỬ - Hoá   10TOÁN1 - Hoá 12ĐỊA - Hoá  
5       12HOÁ - Sinh 10HOÁ - CNghệ   10LÝ - CNghệ           10SỬ - Hoá   10TIN - Hoá
5 1 12ANH2 - Sinh 10SINH - CNghệ   10ANH1 - CNghệ 11ANH2 - Sinh   11A2 - Sinh 11ANH1 - Hoá 12TOÁN2 - Hoá       11LÝ - Hoá 12ANH1 - Hoá 10TIN - Hoá
2 12A2 - Sinh 10SINH - Sinh   12ĐỊA - Sinh 10HOÁ - Sinh   11LÝ - Sinh 10ANH2 - Hoá 12ANH2 - Hoá         12SINH - Hoá 11A2 - Hoá
3 12ANH1 - Sinh 12VĂN - Sinh   12ĐỊA - Sinh 11ĐỊA - Sinh 12SINH - Sinh   11A1 - Hoá 11TOÁN2 - Hoá       10VĂN - Hoá    
4 12LÝ - Sinh 12TIN - Sinh   12HOÁ - Sinh 11A1 - Sinh 12SINH - Sinh 10VĂN - Sinh   11TOÁN1 - Hoá       10ĐỊA - Hoá 11TIN - Hoá 10A1 - Hoá
5                              
6 1         10ĐỊA - Sinh     10ANH2 - Hoá         10ANH1 - Hoá    
2         11TIN - Sinh           12TIN - Hoá        
3         10A2 - Sinh     11ANH1 - Hoá         10VĂN - Hoá    
4         11VĂN - Sinh           12VĂN - Hoá   10A2 - Hoá    
5                              
7 1   12TIN - Sinh     11TOÁN2 - Sinh   10TOÁN1 - Sinh       11ĐỊA - Hoá 10SINH - Hoá   11TIN - Hoá  
2 Giao ban     Giao ban 10A2 - CNghệ   10SỬ - CNghệ 10HOÁ - Hoá Giao ban 11HOÁ - Hoá 11ĐỊA - Hoá        
3   Họp CN   Họp CN 11ANH1 - Sinh Họp CN 10VĂN - CNghệ 11VĂN - Hoá   Họp CN 12A2 - Hoá 12HOÁ - Hoá 11LÝ - Hoá 12ANH1 - Hoá  
4   10SINH - SHL   11SINH - SHL   12SINH - SHL       11HOÁ - SHL          
5                              
Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU  
TỔ NGOẠI NGỮ  
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2015  
                     
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Hậu NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     11ANH1 - ChCờ 12ANH1 - ChCờ   10ANH1 - ChCờ      
2     11ANH1 - T.Anh 12ANH1 - T.Anh 12ĐỊA - T.Anh 10ANH1 - T.Anh   10TOÁN1 - T.Anh  
3     11LÝ - T.Anh 12ANH1 - T.Anh 11ĐỊA - T.Anh 12SINH - T.Anh 12VĂN - T.Anh 10TOÁN1 - T.Anh  
4     11LÝ - T.Anh   11TIN - T.Anh   11TOÁN1 - T.Anh 12LÝ - T.Anh  
5                  
3 1   10TIN - T.Anh 10VĂN - T.Anh           11A1 - T.Anh
2 11VĂN - T.Anh   10VĂN - T.Anh       11ANH2 - T.Anh 12TOÁN2 - T.Anh 11A1 - T.Anh
3 11VĂN - T.Anh 10ANH2 - T.Anh 11ANH1 - T.Anh       12TIN - T.Anh 12TOÁN2 - T.Anh 11HOÁ - T.Anh
4 12ANH2 - T.Anh 12SỬ - T.Anh 11ANH1 - T.Anh       10LÝ - T.Anh 10ĐỊA - T.Anh 12A1 - T.Anh
5                  
4 1 11A2 - T.Anh 12SỬ - T.Anh 10VĂN - T.Anh   11TIN - T.Anh       10TOÁN2 - T.Anh
2 11A2 - T.Anh 10ANH2 - T.Anh 11ANH1 - T.Anh   11SINH - T.Anh 10ANH1 - T.Anh 11ANH2 - T.Anh 10A1 - T.Anh  
3 11TOÁN2 - T.Anh 10ANH2 - T.Anh     11ĐỊA - T.Anh 12HOÁ - T.Anh 11ANH2 - T.Anh 12TOÁN2 - T.Anh 11HOÁ - T.Anh
4 12ANH2 - T.Anh         12HOÁ - T.Anh 12TIN - T.Anh 12LÝ - T.Anh 11A1 - T.Anh
5   12TOÁN1 - T.Anh 11LÝ - T.Anh   11SỬ - T.Anh     10ĐỊA - T.Anh  
5 1   12SỬ - T.Anh     12ĐỊA - T.Anh       10A2 - T.Anh
2   10SỬ - T.Anh     11TIN - T.Anh   11TOÁN1 - T.Anh 10ĐỊA - T.Anh 10TOÁN2 - T.Anh
3   10TIN - T.Anh     12A2 - T.Anh   11TOÁN1 - T.Anh 12LÝ - T.Anh 10HOÁ - T.Anh
4   12TOÁN1 - T.Anh     11ĐỊA - T.Anh   12VĂN - T.Anh 10SINH - T.Anh 10HOÁ - T.Anh
5                  
6 1 12ANH2 - T.Anh 10SỬ - T.Anh     11SINH - T.Anh 12HOÁ - T.Anh     10A2 - T.Anh
2 11A2 - T.Anh 10SỬ - T.Anh     11SỬ - T.Anh     10ĐỊA - T.Anh 11HOÁ - T.Anh
3 11VĂN - T.Anh       12A2 - T.Anh 12SINH - T.Anh 11ANH2 - T.Anh 10TOÁN1 - T.Anh 12A1 - T.Anh
4 11TOÁN2 - T.Anh 10ANH2 - T.Anh     12A2 - T.Anh 12SINH - T.Anh 10LÝ - T.Anh 10SINH - T.Anh 12A1 - T.Anh
5                 10HOÁ - T.Anh
7 1   10SỬ - T.Anh   12ANH1 - T.Anh 11SỬ - T.Anh 10ANH1 - T.Anh 10LÝ - T.Anh 10A1 - T.Anh 10TOÁN2 - T.Anh
2 Giao ban 10TIN - T.Anh   12ANH1 - T.Anh 12ĐỊA - T.Anh 10ANH1 - T.Anh 12TIN - T.Anh 10A1 - T.Anh  
3 11TOÁN2 - T.Anh 12TOÁN1 - T.Anh Họp CN Họp CN 11SINH - T.Anh Họp CN 12VĂN - T.Anh 10SINH - T.Anh 10A2 - T.Anh
4     11ANH1 - SHL 12ANH1 - SHL   10ANH1 - SHL      
5                  
Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
TỔ TOÁN        
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2015        
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng HàT H.Thắng
2 1     11TOÁN1 - ChCờ 12LÝ - ChCờ 10TOÁN1 - ChCờ 10TIN - ChCờ   12TOÁN1 - ChCờ   12TIN - ChCờ 12ANH2 - ChCờ 10TOÁN2 - ChCờ   11A2 - ChCờ 10A2 - ChCờ  
2 12A1 - Toán   11TOÁN1 - Toán 12SỬ - Toán   11TIN - Toán   12TOÁN1 - Toán 12SINH - Toán   10ĐỊA - Toán     11A2 - Toán    
3 12A1 - Toán   11TOÁN1 - Toán 11ANH1 - Toán         12ĐỊA - Toán 10ANH1 - Toán 12ANH2 - Toán   11ANH2 - Toán   10SỬ - Toán  
4 Họp CN     12VĂN - Toán 12A2 - Toán 10TIN - Toán     12ĐỊA - Toán 12TIN - Toán 12ANH2 - Toán   11ANH2 - Toán 11TOÁN2 - Toán 10SỬ - Toán  
5                                
3 1 12A1 - Toán 10LÝ - Toán   12SỬ - Toán 12A2 - Toán 11TIN - Toán     11VĂN - Toán       10ANH2 - Toán     11SỬ - Toán
2 12A1 - Toán 10LÝ - Toán   12LÝ - Toán               12ANH1 - Toán 10ANH2 - Toán 11TOÁN2 - Toán 11SINH - Toán  
3         10TOÁN1 - Toán       12SINH - Toán   10A1 - Toán 10TOÁN2 - Toán 10SINH - Toán 11TOÁN2 - Toán 10A2 - Toán 11ĐỊA - Toán
4       12VĂN - Toán 10TOÁN1 - Toán       12SINH - Toán   10A1 - Toán 10TOÁN2 - Toán 11ANH2 - Toán 11A2 - Toán 10A2 - Toán 11ĐỊA - Toán
5                                
4 1         10TOÁN1 - Toán 10TIN - Toán 11A1 - Toán   11VĂN - Toán       10ANH2 - Toán     11SỬ - Toán
2           10TIN - Toán 11LÝ - Toán   11VĂN - Toán 12TIN - Toán     10SINH - Toán     10VĂN - Toán
3         12A2 - Toán 11TIN - Toán 11LÝ - Toán   12ĐỊA - Toán 12TIN - Toán   12ANH1 - Toán 10SINH - Toán     10VĂN - Toán
4         12A2 - Toán 11TIN - Toán 11HOÁ - Toán   12SINH - Toán     12ANH1 - Toán 11ANH2 - Toán      
5             11HOÁ - Toán                 11ĐỊA - Toán
5 1   10HOÁ - Toán   12LÝ - Toán 10TOÁN1 - Toán   11A1 - Toán   11VĂN - Toán         11TOÁN2 - Toán   11ĐỊA - Toán
2   12TOÁN2 - Toán   12LÝ - Toán 10TOÁN1 - Toán   11A1 - Toán     12TIN - Toán 10A1 - Toán     12HOÁ - Toán 10A2 - Toán  
3   12TOÁN2 - Toán   11ANH1 - Toán           10ANH1 - Toán 10A1 - Toán     12HOÁ - Toán 10SỬ - Toán  
4   10LÝ - Toán   11ANH1 - Toán     11LÝ - Toán   12ĐỊA - Toán 10ANH1 - Toán 12ANH2 - Toán     11A2 - Toán 11SINH - Toán  
5                                
6 1   12TOÁN2 - Toán   12LÝ - Toán     11HOÁ - Toán 12TOÁN1 - Toán               10VĂN - Toán
2   10HOÁ - Toán 11TOÁN1 - Toán 12SỬ - Toán       12TOÁN1 - Toán       10TOÁN2 - Toán   12HOÁ - Toán 10A2 - Toán  
3   10HOÁ - Toán 11TOÁN1 - Toán 12SỬ - Toán     11LÝ - Toán       10ĐỊA - Toán     11A2 - Toán 11SINH - Toán  
4       11ANH1 - Toán             10ĐỊA - Toán 12ANH1 - Toán   11A2 - Toán 11SINH - Toán  
5                                
7 1     11TOÁN1 - Toán 12VĂN - Toán     11HOÁ - Toán 12TOÁN1 - Toán           12HOÁ - Toán    
2   Giao ban   12VĂN - Toán     11A1 - Toán 12TOÁN1 - Toán     12ANH2 - Toán 10TOÁN2 - Toán   11TOÁN2 - Toán   11SỬ - Toán
3   12TOÁN2 - Toán Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN 11A1 - Toán Họp CN   Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN 11SỬ - Toán
4     11TOÁN1 - SHL 12LÝ - SHL 10TOÁN1 - SHL 10TIN - SHL   12TOÁN1 - SHL   12TIN - SHL 12ANH2 - SHL 10TOÁN2 - SHL   11A2 - SHL 10A2 - SHL  
5                                
Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
TỔ TỰ NHIÊN        
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2015        
                                               
THỨ TIẾT TrungT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu Quế Thành TuấnK ThanhK
2 1   10A1 - ChCờ     11ANH2 - ChCờ     12TOÁN2 - ChCờ         11TIN - ChCờ 11A1 - ChCờ 11LÝ - ChCờ 10HOÁ - ChCờ           12A1 - ChCờ
2         10A2 - Thể   10LÝ - Lý     11TOÁN2 - Lý   11HOÁ - Lý 11VĂN - Lý   11LÝ - Lý             12HOÁ - CNghệ
3         10TOÁN2 - Thể   10LÝ - Lý 11A2 - Lý   12TOÁN1 - Lý   10A2 - Lý 11TIN - Lý     10HOÁ - Lý           12LÝ - CNghệ
4         10ANH1 - Thể     11ĐỊA - Lý   11SINH - Lý   10A2 - Lý 12ANH1 - Lý 11ANH1 - Lý   10HOÁ - Lý            
5                                            
3 1   11SINH - Thể         12TIN - Lý         12ANH2 - Lý     12HOÁ - Lý     12TOÁN1 - Tin 11ANH2 - Tin   11TOÁN2 - CNghệ 12TOÁN2 - CNghệ
2   11TIN - Thể     12SỬ - Thể             12A2 - Lý     12HOÁ - Lý     10A2 - Tin 11ANH1 - Tin   11TOÁN1 - CNghệ 12TIN - CNghệ
3   11A2 - Thể                   12VĂN - Lý           10ĐỊA - Tin 12ANH2 - Tin      
4   10VĂN - Thể                         11LÝ - Lý     10SỬ - Tin 11A1 - Tin   11SINH - CNghệ 12ANH1 - CNghệ
5                                            
4 1   10SỬ - Thể   11ANH1 - Thể   12A2 - Thể   11ĐỊA - Lý               10A1 - Lý   12LÝ - Tin 12ANH1 - Tin   11LÝ - CNghệ 12TOÁN1 - CNghệ
2   10TOÁN1 - Thể   11A1 - Thể   12TOÁN1 - Thể     10ĐỊA - Lý       12ANH1 - Lý     12SINH - Lý   10TOÁN2 - Tin 12VĂN - Tin      
3   10A1 - Thể       12LÝ - Thể   10TOÁN1 - Lý 11TOÁN1 - Lý                   11SỬ - Tin   11A1 - CNghệ 12SINH - CNghệ
4   10SINH - Thể       11TOÁN2 - Thể   11A2 - Lý 11TOÁN1 - Lý       12A1 - Lý     10ANH2 - Lý   12TOÁN2 - Tin     11ĐỊA - CNghệ 12VĂN - CNghệ
5                         11TIN - Lý         12SỬ - Tin       12ĐỊA - CNghệ
5 1       10LÝ - Thể     12TIN - Lý   10VĂN - Lý               11HOÁ - Tin 12SINH - Tin 12A2 - Tin     12A1 - CNghệ
2     11HOÁ - Thể 11ĐỊA - Thể   11VĂN - Thể 10LÝ - Lý   10VĂN - Lý 11ANH2 - Lý     12A1 - Lý 11ANH1 - Lý       10ANH1 - Tin        
3     11LÝ - Thể 10ĐỊA - Thể     10LÝ - Lý   11SỬ - Lý       11VĂN - Lý       12TIN - Tin 10ANH2 - Tin 11A2 - Tin     12ANH2 - CNghệ
4     12ANH1 - Thể 10TIN - Thể         11SỬ - Lý 11TOÁN2 - Lý       10SỬ - Lý         11VĂN - Tin     12SỬ - CNghệ
5                                            
6 1         12A1 - Thể 11SỬ - Thể   10TOÁN1 - Lý 10SINH - Lý     12VĂN - Lý   11A1 - Lý   12ĐỊA - Lý   10HOÁ - Tin 11ĐỊA - Tin 10TIN - Tin 11TIN - CNghệ  
2     12VĂN - Thể   12SINH - Thể 12ANH2 - Thể       11SINH - Lý 10ANH1 - Lý 12A2 - Lý   11A1 - Lý   10ANH2 - Lý   10TOÁN1 - Tin   10TIN - Tin 11ANH2 - CNghệ  
3     12TIN - Thể   12TOÁN2 - Thể         12TOÁN1 - Lý 12LÝ - Lý 10TOÁN2 - Lý   10TIN - Lý     11TOÁN2 - Tin 10SINH - Tin 12ĐỊA - Tin 11TIN - Tin 11HOÁ - CNghệ  
4     12HOÁ - Thể   11ANH2 - Thể 12ĐỊA - Thể       12SỬ - Lý 12LÝ - Lý 11HOÁ - Lý   10TIN - Lý   10A1 - Lý 11LÝ - Tin 10VĂN - Tin     11SỬ - CNghệ  
5                           10SỬ - Lý       10LÝ - Tin        
7 1 10ANH2 - Thể             12TOÁN2 - Lý     12LÝ - Lý 12ANH2 - Lý     11LÝ - Lý 12ĐỊA - Lý 11SINH - Tin     10TIN - Tin 11ANH1 - CNghệ 12A2 - CNghệ
2     Giao ban 11TOÁN1 - Thể Giao ban     12TOÁN2 - Lý 10SINH - Lý 11ANH2 - Lý Giao ban       11LÝ - Lý 12SINH - Lý Giao ban   12HOÁ - Tin 11TIN - Tin 11VĂN - CNghệ Giao ban
3   Họp CN Họp CN 10HOÁ - Thể Họp CN   10LÝ - Lý Họp CN 10ĐỊA - Lý 12SỬ - Lý 10ANH1 - Lý 10TOÁN2 - Lý Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN 11TOÁN1 - Tin 10A1 - Tin 12A1 - Tin 11TIN - Tin 11A2 - CNghệ Họp CN
4   10A1 - SHL Họp CN   11ANH2 - SHL     12TOÁN2 - SHL         11TIN - SHL 11A1 - SHL 11LÝ - SHL 10HOÁ - SHL           12A1 - SHL
5                                            
Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
TỔ VĂN        
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2015        
                               
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HiềnV LinhV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1       11VĂN - ChCờ     10VĂN - ChCờ 10LÝ - ChCờ 12SỬ - ChCờ   12VĂN - ChCờ      
2       10TIN - Văn 10HOÁ - Văn   10VĂN - Văn   12A2 - Văn   12VĂN - Văn 11A1 - Văn 12TIN - Văn  
3     12TOÁN2 - Văn 10TIN - Văn 10A1 - Văn   10VĂN - Văn   12A2 - Văn   10SINH - Văn 11A1 - Văn 12TIN - Văn  
4     12TOÁN2 - Văn   10A1 - Văn       12SỬ - Văn   10SINH - Văn 11SỬ - Văn Họp CN  
5                            
3 1 12SINH - Văn 10TOÁN1 - Văn           10ĐỊA - Văn         11HOÁ - Văn 11LÝ - Văn
2 12SINH - Văn 12ĐỊA - Văn     10A1 - Văn     10ĐỊA - Văn           11LÝ - Văn
3 11TOÁN1 - Văn 10ANH1 - Văn     10HOÁ - Văn             11SỬ - Văn 11SINH - Văn 11TIN - Văn
4 11TOÁN1 - Văn 10ANH1 - Văn     10HOÁ - Văn             11SỬ - Văn   11TIN - Văn
5                            
4 1   12ĐỊA - Văn 12ANH2 - Văn     10A2 - Văn 12HOÁ - Văn             11TOÁN2 - Văn
2   12ĐỊA - Văn 12ANH2 - Văn     10A2 - Văn 12HOÁ - Văn             11TOÁN2 - Văn
3     11ANH1 - Văn 10TIN - Văn                    
4   10ANH1 - Văn 11ANH1 - Văn 11VĂN - Văn     10VĂN - Văn             11LÝ - Văn
5       11VĂN - Văn   12LÝ - Văn                
5 1 11TOÁN1 - Văn         10SỬ - Văn 12HOÁ - Văn 10ĐỊA - Văn 12TOÁN1 - Văn   12VĂN - Văn   11SINH - Văn 11TIN - Văn
2   12ANH1 - Văn             12TOÁN1 - Văn   12VĂN - Văn   11SINH - Văn 11TOÁN2 - Văn
3 12A1 - Văn 10TOÁN1 - Văn       10TOÁN2 - Văn   11ANH2 - Văn     10SINH - Văn   11HOÁ - Văn  
4 12A1 - Văn 10TOÁN1 - Văn       10TOÁN2 - Văn   11ANH2 - Văn 12A2 - Văn       11HOÁ - Văn  
5                            
6 1     11ANH1 - Văn 11VĂN - Văn   10TOÁN2 - Văn   10LÝ - Văn   11A2 - Văn        
2   12ANH1 - Văn 12TOÁN2 - Văn 11VĂN - Văn       10LÝ - Văn   11ĐỊA - Văn        
3   12ANH1 - Văn       10SỬ - Văn       11ĐỊA - Văn   10ANH2 - Văn    
4           10SỬ - Văn     12TOÁN1 - Văn     11A1 - Văn    
5                            
7 1 12A1 - Văn     11VĂN - Văn   10A2 - Văn 10VĂN - Văn 11ANH2 - Văn 12SỬ - Văn 11A2 - Văn        
2   Giao ban   Giao ban   12LÝ - Văn 10VĂN - Văn 10LÝ - Văn 12SỬ - Văn 11A2 - Văn   10ANH2 - Văn    
3 12SINH - Văn   12ANH2 - Văn Họp CN   12LÝ - Văn Họp CN Họp CN Họp CN 11ĐỊA - Văn Họp CN 10ANH2 - Văn 12TIN - Văn  
4       11VĂN - SHL     10VĂN - SHL 10LÝ - SHL 12SỬ - SHL   12VĂN - SHL      
5                            
Trường Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015-2016
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU        
TỔ XÃ HỘI        
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2015        
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh HằngCD Hoa Loan Vui
2 1 10SỬ - ChCờ     11TOÁN2 - ChCờ 12HOÁ - ChCờ   11SỬ - ChCờ     12ĐỊA - ChCờ   10ĐỊA - ChCờ 12A2 - ChCờ   10ANH2 - ChCờ 11ĐỊA - ChCờ
2 10SỬ - Sử       11ĐỊA - Sử   11SỬ - Sử           12LÝ - GDCD   12ANH2 - GDCD  
3       10ĐỊA - Sử 11VĂN - Sử           11TOÁN2 - Địa         11SINH - GDCD
4       10LÝ - Sử 11A2 - Sử           10VĂN - Địa 10ĐỊA - Địa 12SINH - GDCD   10ANH2 - GDCD 11VĂN - GDCD
5                                
3 1 10SỬ - Sử         10A2 - Sử   11ĐỊA - Địa 10SINH - Địa 11A2 - Địa   12LÝ - Địa 10HOÁ - GDCD     11ANH1 - GDCD
2 10SỬ - Sử 12VĂN - Sử   10TIN - Sử   10TOÁN2 - Sử   11ĐỊA - Địa 10SINH - Địa 10ANH1 - Địa       11A2 - GDCD   11SỬ - GDCD
3   12A2 - Sử   10VĂN - Sử   11A1 - Sử   12HOÁ - Địa 12ANH1 - Địa 12ĐỊA - Địa   12TOÁN1 - Địa   11LÝ - GDCD    
4   12TIN - Sử       11HOÁ - Sử   11VĂN - Địa 10ANH2 - Địa 12ĐỊA - Địa     12TOÁN2 - GDCD 10SINH - GDCD   12HOÁ - GDCD
5                                
4 1         11ANH2 - Sử           11HOÁ - Địa   12A1 - GDCD   12VĂN - GDCD  
2         11TOÁN1 - Sử           10SỬ - Địa   10LÝ - GDCD 11TIN - GDCD 12SỬ - GDCD 11ĐỊA - GDCD
3                     10HOÁ - Địa   10ĐỊA - GDCD 10ANH1 - GDCD 10TOÁN2 - GDCD 12TOÁN1 - GDCD
4                     10LÝ - Địa   10SỬ - GDCD 10A2 - GDCD 10TIN - GDCD  
5                     10TOÁN1 - Địa     10VĂN - GDCD 12ANH1 - GDCD  
5 1           10ANH2 - Sử 11SỬ - Sử   10A1 - Địa   10TOÁN2 - Địa          
2     12SỬ - Sử       11SỬ - Sử   10TIN - Địa              
3   12TOÁN1 - Sử 12SỬ - Sử     11SINH - Sử     11TIN - Địa   10A2 - Địa          
4   12TOÁN2 - Sử             10ANH2 - Địa   10A2 - Địa          
5                                
6 1   12ANH1 - Sử   11TOÁN2 - Sử   11LÝ - Sử   12TIN - Địa 12SINH - Địa 12A2 - Địa 11TOÁN1 - Địa 12SỬ - Địa     10A1 - GDCD 11ANH2 - GDCD
2   12LÝ - Sử   10SINH - Sử       11LÝ - Địa 10A1 - Địa 11ANH1 - Địa 10VĂN - Địa 12A1 - Địa   11TOÁN2 - GDCD 12ĐỊA - GDCD  
3       10A1 - Sử 12HOÁ - Sử 10ANH1 - Sử   12VĂN - Địa 11SỬ - Địa 12ANH2 - Địa 10LÝ - Địa         11A1 - GDCD
4   12ANH2 - Sử   10HOÁ - Sử   11TIN - Sử   11ĐỊA - Địa 12TOÁN2 - Địa 10ANH1 - Địa 10TOÁN2 - Địa     11TOÁN1 - GDCD 10TOÁN1 - GDCD 12TIN - GDCD
5                                
7 1         12SINH - Sử     11A1 - Địa     10HOÁ - Địa 10ĐỊA - Địa        
2 Giao ban 12A1 - Sử Giao ban   11ANH1 - Sử     11SINH - Địa Giao ban   10TOÁN1 - Địa 10ĐỊA - Địa 12A2 - GDCD Giao ban    
3 Họp CN 12ĐỊA - Sử Họp CN Họp CN Họp CN 10TOÁN1 - Sử Họp CN 11ANH2 - Địa 10TIN - Địa Họp CN 10SỬ - Địa Họp CN Họp CN 11HOÁ - GDCD Họp CN Họp CN
4 10SỬ - SHL   Họp CN 11TOÁN2 - SHL 12HOÁ - SHL   11SỬ - SHL     12ĐỊA - SHL   10ĐỊA - SHL 12A2 - SHL   10ANH2 - SHL 11ĐỊA - SHL
5                                

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây