THỜI KHÓA BIỂU SỐ 04 (Thực hiện từ 02/11/2015)

Thứ năm - 29/10/2015 16:35
THỨ TIẾT 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 ChCờ - Hừng ChCờ - Hường ChCờ - Dâu ChCờ - NgaV ChCờ - Tuyết ChCờ - Hải ChCờ - Diệp ChCờ - HàT ChCờ - Mai ChCờ - Hiếu ChCờ - V.Anh ChCờ - ThanhA ChCờ - Loan
2 T.Anh - TrungA Văn - Lan Văn - HiềnV Văn - NgaV Địa - Minh Hoá - Hướng CNghệ - Hải Toán - HàT Văn - Mai Sử - Hiếu Toán - HiềnT CNghệ - HạnhS T.Anh - Giang
3 T.Anh - TrungA Thể - Đ.ThuỷT Sử - NhànS Lý - Du GDCD - HằngCD Văn - ThuýV Sinh - Hải Toán - HàT Văn - Mai Thể - Diệp Toán - HiềnT Toán - HuệT Lý - Tuyết
4 Lý - HươngL Hoá - Hiệu Toán - Dâu Lý - Du Lý - Tuyết Văn - ThuýV Toán - HiềnT Thể - Đ.ThuỷT Địa - Minh Lý - TuấnL Địa - V.Anh Toán - HuệT GDCD - Loan
5                          
3 1 Văn - ThuỷV Địa - Minh GDCD - Loan Sinh - Hồi Sử - NhànS Toán - Hiện Hoá - Tuân Lý - L.Sơn T.Anh - HạnhA Sử - Hiếu Văn - NgaV Hoá - DũngH Địa - Duyên
2 Hoá - DũngH Sử - Thoa Toán - Dâu Địa - Minh Hoá - Tuân GDCD - Hoa T.Anh - TrungA Tin - Âu T.Anh - HạnhA Sử - Hiếu Văn - NgaV Địa - L.Anh Toán - Hiện
3 Toán - Hừng Toán - Hường CNghệ - Hồi Toán - Sính Văn - LinhV Địa - Duyên Toán - HiềnT Toán - HàT Sử - NhànS Văn - Lan T.Anh - TrungA Văn - ThuỷV Toán - Hiện
4 Toán - Hừng Toán - Hường Hoá - Tuân Toán - Sính Văn - LinhV Tin - Âu Toán - HiềnT Văn - Lan Địa - Minh Toán - HàT Sử - NhànS Văn - ThuỷV CNghệ - Hồi
5                          
4 1 Toán - Hừng CNghệ - Hồi Văn - HiềnV T.Anh - Chi T.Anh - LinhA Thể - Diệp Lý - Tuyết Sử - Thoa Văn - Mai GDCD - HằngCD CNghệ - Sâm T.Anh - ThanhA Toán - Hiện
2 Thể - Diệp T.Anh - LinhA Văn - HiềnV GDCD - HằngCD Văn - LinhV Toán - Hiện Toán - HiềnT Lý - L.Sơn Toán - H.Thắng Địa - Minh Lý - Nết T.Anh - ThanhA Sinh - Hồi
3 T.Anh - TrungA GDCD - Loan Toán - Dâu Hoá - ThuỷH Lý - Tuyết Toán - Hiện Văn - LinhV Địa - Minh Toán - H.Thắng Sinh - Hồi Hoá - DũngH Địa - L.Anh T.Anh - Giang
4 Hoá - DũngH Toán - Hường Hoá - Tuân Địa - Minh Hoá - HươngH T.Anh - TrungA Thể - Diệp Sinh - Sâm T.Anh - HạnhA T.Anh - Giang GDCD - HằngCD Văn - ThuỷV Lý - Tuyết
5 Địa - Minh   Địa - Duyên CNghệ - Hồi Hoá - Tuân       GDCD - Hoa Hoá - DũngH T.Anh - TrungA    
5 1 Toán - Hừng T.Anh - LinhA Sinh - Hồi Thể - Phúc Toán - Sính CNghệ - Hải Địa - Duyên Hoá - DũngH Lý - Nết Tin - Âu Văn - NgaV Sinh - HạnhS Sử - Thoa
2 Toán - Hừng Tin - Âu Địa - Duyên Toán - Sính Hoá - Tuân Sinh - Hải T.Anh - TrungA Văn - Lan Lý - Nết Toán - HàT Thể - Phúc T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang
3 Văn - ThuỷV Địa - Minh T.Anh - Giang Lý - Du T.Anh - LinhA Văn - ThuýV Hoá - Tuân Văn - Lan Sinh - Hồi Toán - HàT T.Anh - TrungA Sử - Thoa Tin - Âu
4 Văn - ThuỷV Văn - Lan Thể - Phúc Hoá - ThuỷH Địa - Minh T.Anh - TrungA Tin - Âu CNghệ - Sâm Toán - H.Thắng Lý - TuấnL Hoá - DũngH Toán - HuệT Địa - Duyên
5                          
6 1 Lý - HươngL Sinh - Hồi Tin - Thành Văn - NgaV Tin - Âu Sinh - Hải GDCD - Loan T.Anh - LinhA Văn - Mai T.Anh - Giang Sinh - Sâm Hoá - DũngH Hoá - HươngH
2 GDCD - Loan Toán - Hường Tin - Thành Văn - NgaV Sinh - Sâm Sử - NhànS Địa - Duyên T.Anh - LinhA Văn - Mai T.Anh - Giang Lý - Nết Lý - Ng.Sơn Hoá - HươngH
3 Tin - Âu Lý - L.Sơn Lý - TuấnL Sử - NhànS Toán - Sính Địa - Duyên Lý - Tuyết GDCD - Hoa Hoá - DũngH Văn - Lan T.Anh - TrungA T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
4 CNghệ - Hải Lý - L.Sơn Lý - TuấnL T.Anh - Chi Toán - Sính T.Anh - TrungA Sử - NhànS Hoá - DũngH Tin - Âu Văn - Lan Toán - HiềnT GDCD - Hoa T.Anh - Giang
5       Tin - Âu CNghệ - Sâm         CNghệ - Hồi      
7 1 Sinh - Hồi Hoá - Hiệu Tin - Thành T.Anh - Chi T.Anh - LinhA Hoá - Hướng T.Anh - TrungA Địa - Minh Hoá - DũngH T.Anh - Giang Địa - V.Anh Thể - Đ.ThuỷT Thể - TrungT
2 Địa - Minh T.Anh - LinhA T.Anh - Giang Lý - Du Hoá - HươngH Lý - Nết Văn - LinhV Toán - HàT Thể - Diệp Hoá - DũngH Địa - V.Anh Tin - Âu Văn - Lĩnh
3 Sử - Thoa Văn - Lan T.Anh - Giang Lý - Du Thể - Phúc Lý - Nết Văn - LinhV T.Anh - LinhA CNghệ - Hồi Địa - Minh Tin - Âu Lý - Ng.Sơn Văn - Lĩnh
4 SHL - Hừng SHL - Hường SHL - Dâu SHL - NgaV SHL - Tuyết SHL - Hải SHL - Diệp SHL - HàT SHL - Mai SHL - Hiếu SHL - V.Anh SHL - ThanhA SHL - Loan
5                          
THỨ TIẾT 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 ChCờ - Q.Thắng ChCờ - NhànS ChCờ - Thưởng ChCờ - Tuyền ChCờ - Hiệu ChCờ - HạnhS ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - HiềnV ChCờ - Yến ChCờ - Vui ChCờ - HạnhA ChCờ - Đ.ThuỷT
2 T.Anh - Chi Lý - Nhật Toán - Dâu Lý - Tuyền Thể - Nam Thể - Diệp Văn - Lĩnh Toán - Phượng GDCD - Vui Sử - Yến Sử - Thuỷ Sử T.Anh - HạnhA Hoá - Tuân
3 Toán - Q.Thắng Địa - Minh T.Anh - NgaA T.Anh - HạnhA Hoá - Hiệu Văn - Vân Văn - Lĩnh Toán - Phượng Lý - Thưởng Hoá - Hoan Địa - Tùng Lý - TuấnL Toán - Hiện
4 Toán - Q.Thắng Toán - Phượng Thể - Diệp T.Anh - HạnhA Văn - Vân Lý - Nhật Địa - Tùng Hoá - Tuân Sử - Thuỷ Sử Văn - Lĩnh T.Anh - NgaA Toán - Dua Toán - Hiện
5                          
3 1 Hoá - Chiến CNghệ - TuấnK Toán - Dâu Văn - P.Lan Văn - Vân Sử - Thoa T.Anh - LinhA T.Anh - Đạo Toán - HằngT Toán - H.Thắng Địa - Tùng GDCD - Vui Tin - Quế
2 CNghệ - TuấnK Toán - Phượng Hoá - ThuỷH Văn - P.Lan Sinh - Hồi Toán - HàT T.Anh - LinhA Thể - Diệp Thể - P.ThuỷT GDCD - Vui Địa - Tùng Tin - Quế Lý - Nhật
3 Văn - NhànV GDCD - Hoa Văn - P.Lan Lý - Tuyền T.Anh - LinhA Văn - Vân CNghệ - TuấnK Toán - Phượng T.Anh - Đạo Văn - Lĩnh Toán - H.Thắng T.Anh - HạnhA Hoá - Tuân
4 Văn - NhànV Hoá - Chiến Văn - P.Lan Lý - Tuyền Sử - Thoa Văn - Vân Tin - Quế GDCD - Hoa Địa - Tùng Văn - Lĩnh Toán - H.Thắng T.Anh - HạnhA Toán - Hiện
5                          
4 1 Địa - Minh Văn - P.Lan Toán - Dâu CNghệ - TuấnK Hoá - Hiệu Hoá - HươngH Toán - Liên Địa - L.Anh T.Anh - Đạo T.Anh - NgaA Lý - HươngL Thể - Phúc Sử - Thuỷ Sử
2 GDCD - Hoa Văn - P.Lan Toán - Dâu Toán - Liên Hoá - Hiệu CNghệ - TuấnK Thể - Phúc T.Anh - Đạo Toán - HằngT T.Anh - NgaA Lý - HươngL T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
3 Văn - NhànV T.Anh - Đạo T.Anh - NgaA Toán - Liên T.Anh - LinhA Sinh - T.Anh Sinh - Sâm Lý - HươngL Hoá - HươngH Địa - Duyên Thể - Phúc Văn - HằngV T.Anh - Chi
4 Lý - Nết T.Anh - Đạo Văn - P.Lan GDCD - Hoa Toán - Liên Sinh - HạnhS T.Anh - LinhA Sử - Thuỷ Sử Văn - HiềnV Sinh - Hồi CNghệ - TuấnK Văn - HằngV Toán - Hiện
5     Lý - Thưởng T.Anh - HạnhA Toán - Liên       Văn - HiềnV Hoá - Hoan T.Anh - NgaA    
5 1 Sử - Thuỷ Sử Toán - Phượng T.Anh - NgaA Tin - Đông Địa - Minh GDCD - Vui Toán - Liên Hoá - Tuân Toán - HằngT Sử - Yến Tin - Quế Hoá - HươngH Sinh - Sâm
2 T.Anh - Chi Toán - Phượng Sinh - Sâm Hoá - DũngH Tin - Đông T.Anh - NgaA Toán - Liên Sinh - Hồi Toán - HằngT Sử - Yến Toán - H.Thắng Địa - L.Anh Văn - NgaV
3 T.Anh - Chi Hoá - Chiến Địa - Duyên Thể - Nam Toán - Liên Hoá - HươngH Lý - TuấnL Tin - Quế Lý - Thưởng Lý - Nết Sinh - Sâm Toán - Dua Văn - NgaV
4 Hoá - Chiến Tin - Đông Lý - Thưởng Toán - Liên T.Anh - LinhA Toán - HàT Hoá - HươngH Toán - Phượng Tin - Quế Lý - Nết T.Anh - NgaA Toán - Dua Lý - Nhật
5                          
6 1 Toán - Q.Thắng Sử - NhànS CNghệ - TuấnK Sử - Thoa Toán - Liên T.Anh - NgaA Lý - TuấnL Văn - Vân Văn - HiềnV Thể - P.ThuỷT Toán - H.Thắng Văn - HằngV GDCD - Vui
2 Toán - Q.Thắng Thể - P.ThuỷT GDCD - Hoa Địa - Tùng Lý - L.Sơn Lý - Nhật Sử - Thoa T.Anh - Đạo Văn - HiềnV Toán - H.Thắng Văn - Vân Lý - TuấnL CNghệ - TuấnK
3 Sinh - Sâm Lý - Nhật Tin - Thành Toán - Liên CNghệ - TuấnK Toán - HàT GDCD - Vui Lý - HươngL T.Anh - Đạo Tin - Quế Văn - Vân Hoá - HươngH T.Anh - Chi
4 Lý - Nết T.Anh - Đạo Sử - Thoa Sinh - Hồi Văn - Vân Toán - HàT Văn - Lĩnh Toán - Phượng Sinh - Sâm CNghệ - TuấnK GDCD - Vui Toán - Dua Thể - Đ.ThuỷT
5                          
7 1 Toán - Q.Thắng Sinh - Sâm Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Lý - L.Sơn Tin - Đông Hoá - HươngH Văn - Vân Văn - HiềnV T.Anh - NgaA Hoá - Hoan CNghệ - TuấnK Văn - NgaV
2 Thể - Phúc Toán - Phượng Tin - Thành Văn - P.Lan Hoá - Hiệu Địa - Tùng Toán - Liên Văn - Vân CNghệ - TuấnK Toán - H.Thắng Hoá - Hoan Sử - Thuỷ Sử T.Anh - Chi
3 Tin - Đông Văn - P.Lan Tin - Thành Hoá - DũngH GDCD - Hoa T.Anh - NgaA Toán - Liên CNghệ - TuấnK Hoá - HươngH Toán - H.Thắng Văn - Vân Sinh - Sâm Địa - Tùng
4 SHL - Q.Thắng SHL - NhànS SHL - Thưởng SHL - Tuyền SHL - Hiệu SHL - HạnhS SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - HiềnV SHL - Yến SHL - Vui SHL - HạnhA SHL - Đ.ThuỷT
5                          
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Dung ChCờ - HươngL ChCờ - HuệT ChCờ - Dua ChCờ - Thuỷ Sử ChCờ - HươngS ChCờ - ThanhK ChCờ - HằngCD ChCờ - ThuýV ChCờ - NhànV ChCờ - L.Anh ChCờ - Hậu ChCờ - HiềnT
2 Hoá - Hoan Sinh - Kiên Lý - Du Địa - V.Anh CNghệ - ThanhK Toán - HằngT Toán - Dũng Văn - NhànV Văn - ThuýV Thể - Đ.ThuỷT T.Anh - NgaA Toán - Hường Tin - Quế
3 T.Anh - Giang Văn - HằngV T.Anh - Chi CNghệ - ThanhK Hoá - Hướng T.Anh - ThanhA Toán - Dũng Văn - NhànV Toán - Dua Sinh - Kiên Sinh - HạnhS T.Anh - Hậu GDCD - Loan
4 GDCD - Vui Văn - HằngV Thể - Nam T.Anh - TrungA Văn - Mai Văn - NgaV Sinh - HạnhS Toán - Hừng T.Anh - Chi Văn - NhànV Toán - HằngT T.Anh - Hậu T.Anh - Đạo
5                          
3 1 Văn - NhànV GDCD - HằngCD Văn - HằngV Tin - Âu Lý - Tuyền CNghệ - ThanhK Toán - Dũng Toán - Hừng Hoá - Hoan Toán - Dua Hoá - ThuỷH Sinh - Kiên Địa - L.Anh
2 Toán - Dung CNghệ - ThanhK Văn - HằngV Văn - Lan Lý - Tuyền Toán - HằngT Toán - Dũng Văn - NhànV Sử - Huyền Toán - Dua GDCD - Loan Lý - Thưởng Sinh - Kiên
3 Tin - Âu Sinh - Kiên GDCD - Vui GDCD - HằngCD Địa - Tùng Toán - HằngT Hoá - Hoan Thể - P.ThuỷT Toán - Dua Hoá - Chiến Địa - L.Anh Lý - Thưởng Lý - L.Sơn
4 Sinh - Kiên T.Anh - TrungA Sử - Huyền Hoá - ThuỷH Toán - Phượng Văn - NgaV T.Anh - LinhA Hoá - Hoan Toán - Dua GDCD - Loan Địa - L.Anh CNghệ - ThanhK Lý - L.Sơn
5                          
4 1 Văn - NhànV Tin - Âu CNghệ - ThanhK Sinh - Kiên Sinh - HạnhS Toán - HằngT Hoá - Hoan Lý - L.Sơn GDCD - Loan T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Tin - Quế Văn - HằngV
2 Văn - NhànV T.Anh - TrungA Hoá - Hoan Sử - Huyền Văn - Mai Lý - Tuyết Sinh - HạnhS Sinh - Kiên Tin - Quế T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Toán - Hường Hoá - Chiến
3 Sinh - Kiên Hoá - Chiến Hoá - Hoan Văn - Lan Văn - Mai GDCD - HằngCD Lý - Thưởng Toán - Hừng CNghệ - ThanhK Tin - Âu Toán - HằngT Toán - Hường Toán - HiềnT
4 CNghệ - ThanhK Lý - HươngL T.Anh - Chi Văn - Lan T.Anh - ThanhA Tin - Âu Lý - Thưởng Sử - Huyền Lý - L.Sơn Sinh - Kiên Toán - HằngT Hoá - ThuỷH Toán - HiềnT
5 T.Anh - Giang     Hoá - ThuỷH Sử - Thuỷ Sử         Hoá - Chiến Sinh - HạnhS GDCD - Loan  
5 1 Sử - Huyền Hoá - Chiến T.Anh - Chi Toán - Dua Hoá - Hướng T.Anh - ThanhA CNghệ - ThanhK Địa - L.Anh Văn - ThuýV T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Hoá - ThuỷH Sinh - Kiên
2 Lý - Nhật Sử - Huyền Toán - HuệT Toán - Dua GDCD - Vui Hoá - ThuỷH T.Anh - LinhA Sinh - Kiên Văn - ThuýV Sử - Khoa CNghệ - ThanhK Văn - ThuỷV Hoá - Chiến
3 Lý - Nhật Toán - Sính Tin - Đông Thể - P.ThuỷT T.Anh - ThanhA Sinh - HươngS Văn - Lĩnh T.Anh - NgaA Sinh - Hải Sử - Khoa Hoá - ThuỷH Sinh - Kiên CNghệ - ThanhK
4 T.Anh - Giang Toán - Sính Lý - Du Sinh - Kiên Sinh - HạnhS Sinh - HươngS Văn - Lĩnh Toán - Hừng T.Anh - Chi CNghệ - ThanhK Toán - HằngT Thể - Nam Thể - P.ThuỷT
5                          
6 1 Toán - Dung Toán - Sính Địa - Tùng Toán - Dua T.Anh - ThanhA Địa - Duyên Thể - Đ.ThuỷT Tin - Quế Lý - L.Sơn Địa - V.Anh Lý - Tuyết Văn - ThuỷV T.Anh - Đạo
2 Toán - Dung Văn - HằngV Sinh - Hải T.Anh - TrungA Toán - Phượng Thể - Đ.ThuỷT Văn - Lĩnh Hoá - Hoan Thể - Nam Toán - Dua T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Toán - HiềnT
3 Địa - V.Anh Thể - Đ.ThuỷT Toán - HuệT Lý - Ng.Sơn Toán - Phượng Văn - NgaV T.Anh - LinhA T.Anh - NgaA Địa - Tùng Toán - Dua Thể - P.ThuỷT Sử - Huyền Toán - HiềnT
4 Thể - P.ThuỷT Địa - Duyên Toán - HuệT Lý - Ng.Sơn Thể - Nam T.Anh - ThanhA Địa - V.Anh T.Anh - NgaA Hoá - Hoan Lý - Nhật Tin - Quế Toán - Hường Sử - Huyền
5                          
7 1 Toán - Dung Lý - HươngL Sinh - Hải Lý - Ng.Sơn Toán - Phượng Sử - Thuỷ Sử GDCD - HằngCD CNghệ - ThanhK Toán - Dua Văn - NhànV Lý - Tuyết T.Anh - Hậu Văn - HằngV
2 Toán - Dung T.Anh - TrungA Toán - HuệT Toán - Dua Tin - Quế Lý - Tuyết Sử - Huyền GDCD - HằngCD Sinh - Hải Văn - NhànV T.Anh - NgaA T.Anh - Hậu Văn - HằngV
3 Hoá - Hoan Toán - Sính Văn - HằngV T.Anh - TrungA Hoá - Hướng Hoá - ThuỷH Tin - Quế Lý - L.Sơn T.Anh - Chi Lý - Nhật Sử - Huyền Địa - Duyên T.Anh - Đạo
4 SHL - Dung SHL - HươngL SHL - HuệT SHL - Dua SHL - Thuỷ Sử SHL - HươngS SHL - ThanhK SHL - HằngCD SHL - ThuýV SHL - NhànV SHL - L.Anh SHL - Hậu SHL - HiềnT
5                          

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây