Hồ sơ công nhận sáng kiến kinh nghiệm

Thứ bảy - 14/05/2016 09:55

Hồ sơ công nhận sáng kiến kinh nghiệm

Các đ/c lấy hồ sơ này về hoàn thành và nộp theo sáng kiến kinh nghiệm.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
 
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
 
Kính gửi : UBND Tỉnh Thái Bình; Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Bình
Tôi ghi tên dưới đây:
 
 
STT
 
 
 
 
Họ và tên
 
 
 
Ngày tháng năm sinh
 
 
 
Nơi công tác
 
 
 
Chức danh
 
 
 
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
 
1
 
Nguyễn Văn A
 
 
THPT Chuyên Thái Bình      
 
 
Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến:
1.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:
2. Mô tả bản chất của sáng kiến:
3. Điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp:
- Có đầy đủ văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ ngành liên quan.
……………………………..
……………………………..
4. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến:
 
Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2016
 
Người nộp đơn
 
 
 
 
Nguyễn Văn A
 
 
 ******************************************************************************************************************************
 
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Ban hành hướng dẫn số 216/HD-SKHCN, ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến:
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến :
3. Tác giả:
Họ và tên :                                         Giới tính :
Ngày, tháng, năm sinh:    
Trình độ chuyên môn:      
                                                 
Chức vụ, đơn vị công tác:         Trường THPT Chuyên Thái Bình
Điện Thoại :                              Email:
Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến:   %
4. Đồng tác giả :
Họ và tên :                       Giới tính :
Ngày, tháng, năm sinh:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ, đơn vị công tác:
Điện Thoại :                    Email:
Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến:   %
5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện Thoại:
6. Đơn vị áp dụng sáng kiến:
Tên đơn vị: Trường THPT Chuyên Thái Bình
Địa chỉ: 368A Phan Bá Vành; phường Quang Trung; Thành phố Thái Bình
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu:
 
 
 
 
 
 
 
II. BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1.Tên sáng kiến :
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1. Tình trạng giải pháp đã biết:
          ……………………………………………….
          ……………………………………………….
          ……………………………………………….
3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
- Mục đích của giải pháp:
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
- Nội dung của giải pháp:
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp: ……………………….
…………………………………………………………………
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
3.5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu:
3.6. các thông tin cần được bảo mật:
3.7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Có đầy đủ văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ ngành liên quan.
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3.8. Tài liệu đi kèm:
4. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền:
Tác giả cam kết sáng kiến này là do tác giả thực hiện. Không sao chép học vi phạm bản quyền của các tổ chức các nhân nào. Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trên là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2016
   CƠ QUAN ĐƠN VỊ                                           TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Thái Bình, ngày 5 tháng 5 năm 2016
 
BIÊN BẢN
HỌP XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2016
 
Ngày 5 tháng 5 năm 2016, Hội đồng sáng kiến trường THPT Chuyên Thái Bình đã tổ chức họp xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016.
- Chủ tọa cuộc họp : Ông Nguyễn Quang Thuấn – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng
- Thư ký : Ông Phạm Trung Kiên – Thư ký hội đồng sư phạm nhà trường
- Tham gia HĐSK cùng họp có:
1.     Ông : Nguyễn Văn Dũng – Phó hiệu trưởng; ủy viên
2.     Ông : Bùi Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng; ủy viên
3.     Ông : Thái Kiên Trung – Phó hiệu trưởng; ủy viên
4.      Bà : Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Công đoàn; Phó chủ tịch HĐ
5.     Ông : Trần Đăng Khoa – Bí thư Đoàn; ủy viên
6.     Ông : Phạm Công Sính – TT tổ toán, ủy viên
7.     Ông : Trần Văn Đông – TT tổ tự nhiên, ủy viên
8.     Ông : Trần vắn Hiếu – TT tổ xã hội, ủy viên
9.     Ông : Nguyễn Đạo – TT tổ ngoại ngữ, ủy viên
10. Bà : Nguyễn Thị Minh Hạnh – TT tổ Hóa Sinh, ủy viên
11. Bà : Bùi Thị Lý – TT tổ hành chính, ủy viên
12.  Ông : Nguyễn Văn Chiến – Nhóm Hóa, ủy viên
13.  Bà : Đỗ Thị Thanh Thủy – TT tổ văn, ủy viên
14.  Ông : Nguyễn Thanh Sơn – Nhóm Lý, ủy viên
15.  Bà : Nguyễn Thị Bích Thanh – Nhóm KTCN, ủy viên
16.  Bà : Đặng Thu Hoa – Nhóm GDCD, ủy viên
- Tên sáng kiến xét duyệt :
- Người viết sáng kiến :
 
NỘI DUNG, TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP
 
1.     Ông : Nguyễn Quang Thuấn – Chủ tịch HĐSK phổ biến:
-         Mục đích, yêu cầu của cuộc họp.
-         Phương pháp xét duyệt, đánh giá, kết luận.
2.     Ông : Phạm Trung Kiên – Thư ký hội đồng trình bày báo cáo tóm tắt nội dung sáng kiến.
3.     Hội đồng tiến hành thảo luận, đánh giá, nhận xét và tham gia ý kiến bổ xung hoàn thiện sáng kiến.
4.     Kết luận:
Căn cứ chất lượng, hiệu quả của đề tài, HĐSK đã thống nhất cao với những kết luận cơ bản sau:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
HĐSK nhà trường kết luận: Công nhận sáng kiến đạt cấp cơ sở và đề nghị HĐSK cấp trên xét và công nhận sáng kiến đạt cấp ……..
-         Hội đồng tiến hành bỏ phiếu : đạt 100% đồng ý đề nghị HĐSK cấp trên xét và công nhận sáng kiến cấp …………..
 
 
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐSK – HIỆU TRƯỞNG
 
THƯ KÝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số:…..TT/Chuyên
 
Thái Bình, ngày 5 tháng 5 năm 2016
 
TỜ TRÌNH
V/v Xét công nhận sáng kiến cấp …..
 
Kính gửi:          - Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Bình
- Hội đồng sáng kiến ngành GD&ĐT tỉnh Thái Bình.
Thực hiện công văn hướng dẫn số 216/DH-SKHCN ngày 12/6/2015 của Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫ tổ chức xét, công nhận sáng kiến cấp …..; công văn số 212/SGDĐT-TĐKT ngày 29/4/2016 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến.
       Ngày 5 tháng 5 năm 2016, Hội  đồng sáng kiến trường THPT Chuyên Thái Bình đã tổ chức Hội nghị xét duyệt sáng kiến : ( tên sáng kiến………………..)
. Hội đồng sáng kiến nhà trường đã kết luận, đánh giá đề tài có chất lượng tốt, có tính thực tiễn, nên đã được công nhận sáng kiến đạt cấp cơ sở năm 2016.
       HĐSK nhà trường xin trân trọng cám ơn
 
T/M HĐSK NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: PTK

 Từ khóa: n/a
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây