Thời khóa biểu học kì II, năm học 2020-2021, số 8, các tổ

Thứ năm - 06/05/2021 05:00
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8
TỔ TOÁN
Thực hiện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021
                     
THỨ TIẾT Đăng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Út HàT H.Thắng
2 1 ChCờ - 12TOÁN1                
2 Toán - 12TOÁN1 Giao ban         Toán - 12SINH   Toán - 12A1
3 Toán - 12TOÁN1 Giao ban           Toán - 12A2  
4 Toán - 12TOÁN1           Toán - 12ĐỊA Toán - 12A2  
5                  
3 1           Toán - 12ANH2      
2           Toán - 12ANH2 Toán - 12SINH Toán - 12ANH1  
3           Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA Toán - 12ANH1  
4           Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA    
5                  
4 1     Toán - 12SỬ Toán - 12LÝ          
2     Toán - 12SỬ     Toán - 12ANH2      
3       Toán - 12TIN          
4           Toán - 12TOÁN2      
5                  
5 1       Toán - 12LÝ Toán - 12VĂN   Toán - 12SINH    
2       Toán - 12TIN Toán - 12VĂN   Toán - 12SINH    
3   Toán - 12HOÁ       Toán - 12TOÁN2   Toán - 12ANH1  
4   Toán - 12HOÁ       Toán - 12ANH2 Toán - 12ĐỊA Toán - 12A2  
5                  
6 1       Toán - 12TIN Toán - 12VĂN       Toán - 12A1
2       Toán - 12TIN Toán - 12VĂN       Toán - 12A1
3   Toán - 12HOÁ Toán - 12SỬ Toán - 12LÝ         Toán - 12A1
4   Toán - 12HOÁ Toán - 12SỬ Toán - 12LÝ          
5                  
7 1                  
2 Toán - 12TOÁN1             Toán - 12A2  
3 Họp CN             Toán - 12ANH1  
4 SHL - 12TOÁN1                
5                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8
TỔ VĂN
Thực hiện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021
                 
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV Lan Mai NgaV DungV
2 1   ChCờ - 12A2     ChCờ - 12VĂN    
2   Văn - 12A2   Văn - 12ĐỊA      
3 Văn - 12ANH1     Văn - 12ĐỊA Văn - 12VĂN   Văn - 12SINH
4 Văn - 12ANH1 Văn - 12SỬ     Văn - 12VĂN   Văn - 12SINH
5              
3 1   Văn - 12TOÁN1 Văn - 12A1        
2   Văn - 12TOÁN1 Văn - 12A1        
3 Văn - 12LÝ Văn - 12SỬ          
4 Văn - 12LÝ Văn - 12A2          
5              
4 1             Văn - 12SINH
2       Văn - 12HOÁ      
3 Văn - 12ANH1     Văn - 12HOÁ      
4 Văn - 12ANH1     Văn - 12ĐỊA      
5              
5 1 Văn - 12TIN Văn - 12SỬ          
2 Văn - 12LÝ Văn - 12SỬ          
3   Văn - 12ANH2 Văn - 12A1        
4     Văn - 12A1     Văn - 12TOÁN2  
5              
6 1   Văn - 12A2       Văn - 12TOÁN2  
2   Văn - 12A2       Văn - 12TOÁN2  
3   Văn - 12ANH2          
4   Văn - 12TOÁN1          
5              
7 1   Văn - 12ANH2   Văn - 12HOÁ Văn - 12VĂN    
2 Văn - 12TIN Văn - 12ANH2     Văn - 12VĂN    
3 Văn - 12TIN Họp CN   Văn - 12ĐỊA Họp CN    
4   SHL - 12A2     SHL - 12VĂN    
5              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8
TỔ LÝ
Thực hiện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021
             
THỨ TIẾT Du Ng.Sơn TuấnL Tuyền Tuyết
2 1       ChCờ - 12LÝ  
2   Giao ban   Lý - 12LÝ  
3   Giao ban   Lý - 12LÝ Lý - 12A1
4       Lý - 12LÝ Lý - 12A1
5          
3 1 Lý - 12TIN   Lý - 12SINH    
2 Lý - 12TIN        
3     Lý - 12HOÁ    
4          
5          
4 1 Lý - 12TIN   Lý - 12HOÁ   Lý - 12TOÁN2
2 Lý - 12TIN   Lý - 12SINH   Lý - 12TOÁN2
3   Lý - 12TOÁN1     Lý - 12A1
4   Lý - 12TOÁN1     Lý - 12A1
5          
5 1   Lý - 12TOÁN1     Lý - 12TOÁN2
2   Lý - 12TOÁN1     Lý - 12TOÁN2
3          
4          
5          
6 1     Lý - 12HOÁ    
2     Lý - 12HOÁ    
3     Lý - 12SINH    
4     Lý - 12SINH    
5          
7 1       Lý - 12LÝ  
2          
3       Họp CN  
4       SHL - 12LÝ  
5          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8      
TỔ HÓA      
Thực hiện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021      
                 
THỨ TIẾT Chiến ThuỷH Tuân NhungH      
2 1              
2 Giao ban   Hoá - 12HOÁ Hoá - 12TIN      
3 Giao ban   Hoá - 12HOÁ        
4     Hoá - 12HOÁ Hoá - 12TOÁN2      
5              
3 1   Hoá - 12LÝ   Hoá - 12TOÁN2      
2   Hoá - 12LÝ          
3       Hoá - 12TIN      
4   Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12TIN      
5              
4 1   Hoá - 12TOÁN1          
2   Hoá - 12LÝ          
3              
4     Hoá - 12HOÁ        
5              
5 1              
2              
3              
4              
5              
6 1 Hoá - 12SINH Hoá - 12LÝ          
2 Hoá - 12SINH            
3   Hoá - 12TOÁN1          
4   Hoá - 12A1          
5              
7 1   Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12TIN      
2 Hoá - 12SINH Hoá - 12A1   Hoá - 12TOÁN2      
3 Hoá - 12SINH Hoá - 12A1   Hoá - 12TOÁN2      
4              
5              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN
Thực hiện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021
                         
THỨ TIẾT ThuỷSử Thoa YếnSử Tùng Duyên L.Anh Minh PhượngĐ H.Anh Vui HằngCD
2 1     ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 12ĐỊA   ChCờ - 12TOÁN2        
2 Giao ban   Sử - 12SỬ   Giao ban   Địa - 12ANH2     Giao ban  
3 Giao ban   Sử - 12SỬ   Giao ban         Giao ban  
4     Sử - 12ANH2                
5                      
3 1     Sử - 12SỬ Sử - 12A2       Địa - 12ANH1     GDCD - 12VĂN
2     Sử - 12SỬ Sử - 12A2             GDCD - 12VĂN
3     Sử - 12ANH2       Địa - 12VĂN       GDCD - 12A2
4     Sử - 12ANH2       Địa - 12VĂN       GDCD - 12ANH1
5                      
4 1         Địa - 12ĐỊA   Địa - 12VĂN       GDCD - 12ANH1
2   Sử - 12ANH1     Địa - 12ĐỊA           GDCD - 12VĂN
3         Địa - 12ĐỊA Địa - 12SỬ Địa - 12ANH2       GDCD - 12A2
4   Sử - 12VĂN       Địa - 12SỬ Địa - 12ANH2       GDCD - 12A2
5                      
5 1 Sử - 12ĐỊA             Địa - 12ANH1 Địa - 12A2 GDCD - 12ANH2  
2 Sử - 12ĐỊA             Địa - 12ANH1 Địa - 12A2 GDCD - 12ANH2  
3   Sử - 12VĂN       Địa - 12SỬ       GDCD - 12ĐỊA GDCD - 12A2
4   Sử - 12VĂN       Địa - 12SỬ         GDCD - 12ANH1
5                      
6 1 Sử - 12ĐỊA                 GDCD - 12SỬ  
2 Sử - 12ĐỊA                 GDCD - 12SỬ  
3   Sử - 12ANH1               GDCD - 12ĐỊA  
4   Sử - 12ANH1               GDCD - 12ANH2  
5                      
7 1         Địa - 12ĐỊA       Địa - 12A2 GDCD - 12SỬ GDCD - 12ANH1
2                   GDCD - 12ĐỊA  
3     Họp CN Sử - 12A2 Họp CN   Họp CN     GDCD - 12ANH2 GDCD - 12VĂN
4 Họp CN   SHL - 12SỬ   SHL - 12ĐỊA   SHL - 12TOÁN2        
5                      
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8
TỔ NGOẠI NGỮ
Thực hiện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021
                     
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu ThanhA Chi Trung LinhA QuếA
2 1 ChCờ - 12ANH2         ChCờ - 12ANH1      
2 T.Anh - 12VĂN Giao ban T.Anh - 12TOÁN2     T.Anh - 12ANH1      
3 T.Anh - 12ANH2 Giao ban T.Anh - 12TOÁN2            
4                  
5                  
3 1             T.Anh - 12ĐỊA    
2             T.Anh - 12ĐỊA    
3               T.Anh - 12SINH T.Anh - 12A1
4             T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12A1
5                  
4 1 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 12A2        
2   T.Anh - 12TOÁN1     T.Anh - 12A2        
3 T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 12TOÁN2         T.Anh - 12SINH  
4       T.Anh - 12TIN       T.Anh - 12SINH  
5                  
5 1                 T.Anh - 12A1
2                 T.Anh - 12A1
3   T.Anh - 12TOÁN1         T.Anh - 12LÝ    
4   T.Anh - 12TOÁN1         T.Anh - 12LÝ    
5                  
6 1 T.Anh - 12ANH2         T.Anh - 12ANH1      
2 T.Anh - 12ANH2         T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12LÝ    
3 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A2        
4 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A2   T.Anh - 12ĐỊA    
5                  
7 1                  
2           T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12HOÁ  
3 Họp CN         Họp CN T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12HOÁ  
4 SHL - 12ANH2         SHL - 12ANH1      
5                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
Thực hiện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021
             
THỨ TIẾT Kiên HạnhS Sâm HươngS ThanhK
2 1   ChCờ - 12SINH ChCờ - 12TIN   ChCờ - 12HOÁ
2 Giao ban Giao ban     Giao ban
3 Giao ban Giao ban Sinh - 12TIN   Giao ban
4     Sinh - 12TIN    
5          
3 1   Sinh - 12HOÁ      
2 Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12HOÁ      
3 Sinh - 12TOÁN1        
4   Sinh - 12SINH      
5          
4 1       Sinh - 12A1  
2       Sinh - 12A1  
3       Sinh - 12LÝ  
4       Sinh - 12LÝ  
5          
5 1   Sinh - 12HOÁ      
2   Sinh - 12HOÁ      
3   Sinh - 12SINH Sinh - 12TIN    
4   Sinh - 12SINH Sinh - 12TIN    
5          
6 1 Sinh - 12TOÁN1        
2 Sinh - 12TOÁN1        
3 Sinh - 12TOÁN2        
4 Sinh - 12TOÁN2        
5          
7 1 Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12SINH   Sinh - 12A1  
2       Sinh - 12LÝ  
3 Sinh - 12TOÁN1 Họp CN Họp CN Sinh - 12LÝ Họp CN
4   SHL - 12SINH SHL - 12TIN   SHL - 12HOÁ
5          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8
TỔ TIN - THỂ - QPAN
Thực hiện từ ngày 10 tháng 05 năm 2021
                 
THỨ TIẾT Diệp            
2 1 ChCờ - 12A1            
2 Giao ban            
3 Giao ban            
4              
5              
3 1              
2              
3              
4              
5              
4 1              
2              
3              
4              
5              
5 1              
2              
3              
4              
5              
6 1              
2              
3              
4              
5              
7 1              
2              
3 Họp CN            
4 SHL - 12A1            
5              
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây