Thời khóa biểu học kì II, năm học 2020-2021, số 7, các tổ

Thứ sáu - 12/03/2021 01:25
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 15 tháng 03 năm 2021      
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng HươngT
2 1     ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 10TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1               ChCờ - 11LÝ    
2 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SỬ   Toán - 11TOÁN1 Giao ban         Toán - 11VĂN        
3 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SỬ Toán - 10LÝ Toán - 11TOÁN1 Giao ban         Toán - 11A1   Toán - 12ANH1    
4       Toán - 10TOÁN1 Toán - 11ĐỊA           Toán - 12TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11LÝ Toán - 10ĐỊA  
5       Toán - 10TOÁN1 Toán - 11ĐỊA Toán - 10HOÁ         Toán - 12TOÁN2   Toán - 12ĐỊA Toán - 11LÝ Toán - 10ĐỊA  
3 1 Toán - 10TIN         Toán - 11TOÁN1   Toán - 10A2 Toán - 12LÝ Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2          
2 Toán - 10TIN         Toán - 11TOÁN1     Toán - 11A2       Toán - 12SINH Toán - 12ANH1    
3           Toán - 10HOÁ Toán - 10ANH1 Toán - 12SỬ Toán - 11A2 Toán - 11ANH1 Toán - 11HOÁ   Toán - 12ĐỊA Toán - 12ANH1    
4           Toán - 10HOÁ Toán - 10ANH1     Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2   Toán - 12ĐỊA Toán - 12A2    
5             Toán - 10A1     Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2   Toán - 10TOÁN2 Toán - 12A2    
4 1 Toán - 10TIN Toán - 11TIN     Toán - 11ĐỊA   Toán - 10A1 Toán - 11SINH Toán - 12TIN Toán - 11ANH1   Toán - 11VĂN Toán - 10TOÁN2   Toán - 11ANH2  
2 Toán - 10TIN Toán - 11TIN   Toán - 10TOÁN1 Toán - 10LÝ   Toán - 10A1 Toán - 12SỬ Toán - 12TIN Toán - 11ANH1 Toán - 11HOÁ Toán - 11VĂN Toán - 12SINH   Toán - 11ANH2  
3       Toán - 10TOÁN1 Toán - 10LÝ   Toán - 10A1 Toán - 12SỬ   Toán - 11TOÁN2 Toán - 11HOÁ Toán - 11A1   Toán - 12A2 Toán - 10ĐỊA  
4       Toán - 10TOÁN1   Toán - 10HOÁ Toán - 12HOÁ     Toán - 11TOÁN2   Toán - 11SỬ   Toán - 12A2 Toán - 12A1  
5           Toán - 11TOÁN1         Toán - 12TOÁN2     Toán - 11LÝ    
5 1         Toán - 10SINH   Toán - 10ANH1 Toán - 11SINH   Toán - 11ANH1 Toán - 11HOÁ Toán - 11SỬ       Toán - 10ANH2
2   Toán - 11TIN     Toán - 10SINH   Toán - 12HOÁ Toán - 11SINH   Toán - 12VĂN   Toán - 11A1       Toán - 10ANH2
3   Toán - 11TIN           Toán - 10A2 Toán - 12TIN Toán - 12VĂN Toán - 12ANH2   Toán - 10TOÁN2      
4               Toán - 10A2 Toán - 12LÝ       Toán - 10TOÁN2 Toán - 12ANH1   Toán - 10VĂN
5                 Toán - 11A2         Toán - 11LÝ   Toán - 10VĂN
6 1             Toán - 10ANH1 Toán - 12SỬ Toán - 11A2 Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2   Toán - 12ĐỊA   Toán - 12A1  
2         Toán - 10LÝ       Toán - 12TIN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2   Toán - 12SINH      
3       Toán - 10TOÁN1 Toán - 11ĐỊA   Toán - 12HOÁ Toán - 10A2 Toán - 12LÝ       Toán - 12SINH   Toán - 11ANH2  
4       Toán - 10SỬ Toán - 10SINH   Toán - 12HOÁ   Toán - 12LÝ           Toán - 11ANH2  
5       Toán - 10SỬ Toán - 10SINH               Toán - 10TOÁN2      
7 1     Toán - 12TOÁN1                 Toán - 11VĂN     Toán - 12A1 Toán - 10VĂN
2     Toán - 12TOÁN1                       Toán - 12A1 Toán - 10VĂN
3     Toán - 12TOÁN1                 Toán - 11SỬ       Toán - 10ANH2
4   Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN   Toán - 11SINH       Toán - 11SỬ   Họp CN Toán - 10ĐỊA Toán - 10ANH2
5     SHL - 12TOÁN1 SHL - 10TOÁN1   SHL - 11TOÁN1               SHL - 11LÝ    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7  
TỔ VĂN  
Thực hiện từ ngày 15 tháng 03 năm 2021  
                         
THỨ TIẾT HiềnV NhànV HàV NhungV Lan Mai NgaV HằngV Vân Luyến DungV
2 1   ChCờ - 11VĂN     ChCờ - 11A1 ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 12A2 ChCờ - 10SỬ ChCờ - 10A1 ChCờ - 10VĂN
2 Giao ban Giao ban Văn - 10TIN Văn - 10TOÁN1 Văn - 12HOÁ Văn - 12VĂN Văn - 12TOÁN2 Văn - 12A2 Văn - 10ANH2 Văn - 10A1 Văn - 12SINH
3 Giao ban Giao ban Văn - 10TIN Văn - 10TOÁN1 Văn - 12HOÁ Văn - 12VĂN Văn - 12TOÁN2 Văn - 12SỬ Văn - 11HOÁ Văn - 10A2 Văn - 10VĂN
4     Văn - 10SINH Văn - 12ANH1 Văn - 12ĐỊA     Văn - 12ANH2     Văn - 10VĂN
5     Văn - 10SINH Văn - 12ANH1   Văn - 11A2 Văn - 11ANH2 Văn - 12TOÁN1     Văn - 10VĂN
3 1 Văn - 11ANH1       Văn - 11A1   Văn - 10HOÁ Văn - 12ANH2   Văn - 10A1  
2 Văn - 11ANH1     Văn - 12TIN Văn - 11A1   Văn - 11ANH2     Văn - 10A1  
3       Văn - 12TIN       Văn - 12TOÁN1   Văn - 10A2  
4       Văn - 12ANH1     Văn - 11ĐỊA Văn - 12TOÁN1   Văn - 10A2  
5       Văn - 11LÝ     Văn - 11ĐỊA Văn - 12SỬ      
4 1         Văn - 12HOÁ Văn - 11SỬ Văn - 12TOÁN2   Văn - 10ANH2 Văn - 10LÝ  
2         Văn - 10TOÁN2 Văn - 12VĂN Văn - 10ANH1   Văn - 10ANH2    
3   Văn - 11VĂN     Văn - 10TOÁN2         Văn - 11TIN  
4   Văn - 11VĂN     Văn - 12ĐỊA Văn - 11A2     Văn - 11HOÁ Văn - 11TIN  
5   Văn - 11VĂN       Văn - 11A2     Văn - 11HOÁ    
5 1     Văn - 11TOÁN2   Văn - 11A1     Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN1    
2     Văn - 11TOÁN2 Văn - 11LÝ Văn - 12ĐỊA     Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN1    
3     Văn - 12A1 Văn - 11LÝ Văn - 12ĐỊA     Văn - 12SỬ      
4     Văn - 12A1       Văn - 10HOÁ Văn - 12SỬ Văn - 10SỬ    
5       Văn - 10TOÁN1     Văn - 10HOÁ   Văn - 10SỬ    
6 1 Văn - 11ANH1 Văn - 11SINH Văn - 10SINH     Văn - 11SỬ Văn - 11ANH2 Văn - 12A2   Văn - 11TIN Văn - 10VĂN
2   Văn - 11SINH Văn - 10ĐỊA     Văn - 11SỬ Văn - 10ANH1 Văn - 12A2   Văn - 10A2 Văn - 10VĂN
3     Văn - 10ĐỊA       Văn - 10ANH1 Văn - 12A2   Văn - 10LÝ Văn - 10VĂN
4   Văn - 11VĂN Văn - 10TIN Văn - 12TIN           Văn - 10LÝ  
5   Văn - 11VĂN   Văn - 12LÝ     Văn - 11ĐỊA        
7 1   Văn - 11SINH Văn - 10ĐỊA   Văn - 11A1 Văn - 12VĂN     Văn - 11TOÁN1   Văn - 12SINH
2   Văn - 11VĂN   Văn - 12ANH1 Văn - 10TOÁN2 Văn - 11A2         Văn - 12SINH
3     Văn - 11TOÁN2 Văn - 12LÝ         Văn - 10SỬ Văn - 10A1  
4 Họp CN Họp CN Văn - 12A1 Văn - 12LÝ Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN
5   SHL - 11VĂN     SHL - 11A1 SHL - 12VĂN   SHL - 12A2 SHL - 10SỬ SHL - 10A1 SHL - 10VĂN
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7    
TỔ LÝ    
Thực hiện từ ngày 15 tháng 03 năm 2021    
                     
THỨ TIẾT Du HươngL Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1 ChCờ - 10LÝ ChCờ - 11TIN       ChCờ - 10A2 ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 12LÝ  
2       Giao ban Giao ban Lý - 10HOÁ   Lý - 12ĐỊA Lý - 10VĂN
3 Lý - 12TIN     Giao ban Giao ban Lý - 11ANH2 Lý - 12SINH Lý - 10ĐỊA Lý - 12A1
4 Lý - 10LÝ         Lý - 11TOÁN1   Lý - 12LÝ Lý - 12A1
5 Lý - 10LÝ         Lý - 10A2   Lý - 12LÝ Lý - 10ANH2
3 1     Lý - 11SINH       Lý - 10TOÁN2    
2     Lý - 11VĂN       Lý - 10TOÁN2    
3     Lý - 11VĂN       Lý - 12ANH2    
4     Lý - 10A1       Lý - 12SINH    
5                  
4 1   Lý - 11A1       Lý - 11TOÁN1      
2   Lý - 11A1              
3           Lý - 10HOÁ      
4           Lý - 10A2      
5           Lý - 11ANH2      
5 1 Lý - 12TIN Lý - 12SỬ   Lý - 12VĂN         Lý - 12TOÁN2
2 Lý - 10LÝ Lý - 11A2   Lý - 11SỬ         Lý - 12ANH1
3 Lý - 10LÝ   Lý - 10TIN            
4   Lý - 11TIN Lý - 11ĐỊA Lý - 11TOÁN2          
5   Lý - 11TIN   Lý - 11ANH1          
6 1   Lý - 10SỬ   Lý - 12TOÁN1 Lý - 10TOÁN1   Lý - 12HOÁ   Lý - 10ANH2
2   Lý - 10SỬ Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN1 Lý - 11LÝ   Lý - 10SINH   Lý - 12ANH1
3   Lý - 12SỬ Lý - 11HOÁ Lý - 11SỬ Lý - 11LÝ       Lý - 12TOÁN2
4   Lý - 11A2 Lý - 11SINH Lý - 12VĂN          
5     Lý - 10TIN            
7 1       Lý - 12A2 Lý - 11LÝ   Lý - 12HOÁ Lý - 12LÝ Lý - 10ANH1
2     Lý - 10A1 Lý - 12A2 Lý - 11LÝ   Lý - 10SINH Lý - 12ĐỊA Lý - 10ANH1
3       Lý - 11ANH1     Lý - 12ANH2 Lý - 10ĐỊA  
4 Họp CN Họp CN Lý - 11HOÁ Lý - 11TOÁN2 Lý - 10TOÁN1 Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 10VĂN
5 SHL - 10LÝ SHL - 11TIN       SHL - 10A2 SHL - 10TOÁN2 SHL - 12LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7    
TỔ HÓA    
Thực hiện từ ngày 15 tháng 03 năm 2021    
                     
THỨ TIẾT Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH HươngH
2 1   ChCờ - 11HOÁ              
2 Giao ban Hoá - 11TIN             Hoá - 12SỬ
3 Giao ban               Hoá - 11ANH1
4             Hoá - 12HOÁ    
5             Hoá - 12HOÁ   Hoá - 11SINH
3 1     Hoá - 10ANH2   Hoá - 10SỬ Hoá - 12TOÁN1      
2     Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 10SỬ Hoá - 12A1      
3     Hoá - 12A2   Hoá - 10LÝ Hoá - 12LÝ      
4           Hoá - 12LÝ      
5     Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 11A1        
4 1                  
2                 Hoá - 11SINH
3               Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 11ANH2
4               Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 11ANH1
5               Hoá - 12TIN  
5 1 Hoá - 12SINH Hoá - 11TIN Hoá - 12A2 Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 10A1 Hoá - 12HOÁ    
2 Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 10A1   Hoá - 10HOÁ  
3 Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11HOÁ Hoá - 10ANH2 Hoá - 11A2   Hoá - 12LÝ Hoá - 10SINH Hoá - 10VĂN  
4 Hoá - 11VĂN Hoá - 11HOÁ Hoá - 10ĐỊA     Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 10SINH Hoá - 12TIN  
5 Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11TOÁN1            
6 1 Hoá - 12SINH   Hoá - 12ANH1   Hoá - 11A1 Hoá - 12ANH2      
2 Hoá - 10HOÁ   Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 12VĂN Hoá - 12A1     Hoá - 12SỬ
3 Hoá - 11VĂN       Hoá - 10TIN Hoá - 12ĐỊA     Hoá - 11SINH
4 Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11LÝ   Hoá - 10A2 Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10VĂN Hoá - 11SỬ
5 Hoá - 10ANH1   Hoá - 11LÝ         Hoá - 10HOÁ  
7 1 Hoá - 10HOÁ Hoá - 11HOÁ   Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10TIN Hoá - 12ANH2      
2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11TIN   Hoá - 11ĐỊA Hoá - 12VĂN       Hoá - 11SỬ
3 Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 12ANH1   Hoá - 10LÝ Hoá - 12A1   Hoá - 12TOÁN2  
4 Hoá - 10ANH1 Họp CN Hoá - 11LÝ Hoá - 11A2 Hoá - 10A2 Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12HOÁ Hoá - 12TIN Hoá - 11ANH2
5   SHL - 11HOÁ              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 15 tháng 03 năm 2021      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh PhượngĐ H.Anh Vui HằngCD
2 1   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 11A2     ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 10HOÁ  
2 Giao ban   Giao ban Sử - 11SINH Giao ban Sử - 10A2     Giao ban Địa - 10ĐỊA Địa - 12A1 Địa - 12LÝ     Giao ban  
3 Giao ban Sử - 11SỬ Giao ban Sử - 11VĂN Giao ban   Sử - 12ANH2   Giao ban Địa - 10HOÁ Địa - 10ANH2 Địa - 11ĐỊA     Giao ban  
4   Sử - 11SỬ   Sử - 11A2   Sử - 10ANH1 Sử - 10TIN Sử - 10HOÁ   Địa - 12SỬ   Địa - 12TOÁN1 Địa - 11HOÁ     GDCD - 12TIN
5   Sử - 11SỬ   Sử - 11TOÁN2       Sử - 10TOÁN2   Địa - 12SỬ     Địa - 10TIN     GDCD - 11TIN
3 1             Sử - 12SỬ Sử - 10LÝ     Địa - 12A1   Địa - 11VĂN Địa - 12SINH GDCD - 11ĐỊA  
2 Sử - 11ĐỊA         Sử - 10ANH1 Sử - 12SỬ Sử - 12LÝ     Địa - 12VĂN   Địa - 12HOÁ Địa - 12A2 GDCD - 12ANH2  
3       Sử - 11ANH2   Sử - 12HOÁ   Sử - 10VĂN     Địa - 12VĂN       GDCD - 11TOÁN1  
4 Sử - 10TOÁN1     Sử - 11LÝ   Sử - 12VĂN   Sử - 10VĂN         Địa - 10LÝ Địa - 11ANH2 GDCD - 12HOÁ  
5       Sử - 11HOÁ   Sử - 10A2             Địa - 11SINH Địa - 11A2    
4 1                 Địa - 12ĐỊA   Địa - 10VĂN Địa - 12LÝ Địa - 11TOÁN2   GDCD - 12SỬ GDCD - 12TOÁN1
2     Sử - 10SỬ           Địa - 12ĐỊA   Địa - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA Địa - 12ANH1   GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12A1
3     Sử - 10SỬ           Địa - 12ĐỊA Địa - 10SINH Địa - 10A2 Địa - 11ĐỊA Địa - 12TIN   GDCD - 12SINH GDCD - 11SINH
4     Sử - 10SỬ Sử - 11TOÁN1   Sử - 12SINH       Địa - 10ĐỊA Địa - 12ANH2 Địa - 12TOÁN1 Địa - 12TIN   GDCD - 11LÝ GDCD - 12VĂN
5       Sử - 11ANH1   Sử - 10ANH2     Địa - 11SỬ Địa - 10ĐỊA           GDCD - 10SINH
5 1         Sử - 12ĐỊA     Sử - 10HOÁ     Địa - 10SỬ       GDCD - 10TIN GDCD - 10LÝ
2 Sử - 10TOÁN1                   Địa - 12TOÁN2         GDCD - 12LÝ
3               Sử - 12A2     Địa - 10ANH1       GDCD - 10A1 GDCD - 11VĂN
4               Sử - 10LÝ     Địa - 12ANH2       GDCD - 11A2 GDCD - 10ANH1
5                               GDCD - 11SỬ
6 1               Sử - 10TOÁN2         Địa - 11LÝ   GDCD - 10HOÁ GDCD - 11HOÁ
2           Sử - 10A1               Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12ĐỊA GDCD - 11ANH1
3       Sử - 11A1   Sử - 10A1   Sử - 12A1         Địa - 12ANH1   GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 10TOÁN2
4       Sử - 11TIN   Sử - 10ĐỊA   Sử - 12TOÁN1         Địa - 11ANH1 Địa - 12A2 GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 12ANH1
5           Sử - 10ĐỊA             Địa - 10A1 Địa - 10TOÁN1   GDCD - 10A2
7 1             Sử - 12TIN Sử - 12TOÁN2         Địa - 11TIN   GDCD - 10ANH2 GDCD - 10SỬ
2           Sử - 10ANH2 Sử - 10TIN             Địa - 11TOÁN1 GDCD - 11ANH2 GDCD - 10TOÁN1
3               Sử - 10SINH         Địa - 12HOÁ   GDCD - 10VĂN GDCD - 11A1
4 Họp CN Họp CN Sử - 10SỬ Họp CN Họp CN Sử - 12ANH1 Họp CN Sử - 10SINH Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 11A1 Địa - 12SINH Họp CN GDCD - 12A2
5   SHL - 11SỬ   SHL - 11A2     SHL - 12SỬ   SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA SHL - 12TOÁN2 SHL - 11ĐỊA     SHL - 10HOÁ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 15 tháng 03 năm 2021      
                           
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi Trung LinhA P.Anh QuếA
2 1 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 10ANH1     ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1        
2 T.Anh - 12ANH2 Giao ban T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 11SỬ  
3   Giao ban   T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 12A2     T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11SINH  
4 T.Anh - 12VĂN         T.Anh - 10A1 T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 12SINH T.Anh - 11TOÁN2  
5 T.Anh - 12VĂN         T.Anh - 10A1 T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 12SINH T.Anh - 11A1  
3 1         T.Anh - 11TIN           T.Anh - 11A2 T.Anh - 10SINH
2   T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 11TIN             T.Anh - 10SINH
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TOÁN2     T.Anh - 10A1         T.Anh - 11A1 T.Anh - 12A1
4   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ĐỊA
5     T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11SỬ  
4 1 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 10A2   T.Anh - 12A2 T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 11A2  
2 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 10A2   T.Anh - 12A2   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11A2  
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12TOÁN1         T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11A2  
4   T.Anh - 10ANH2           T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10TOÁN2    
5               T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11TOÁN2  
5 1         T.Anh - 11ĐỊA             T.Anh - 12A1
2   T.Anh - 12TOÁN1     T.Anh - 10A2       T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 12A1
3   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ĐỊA
4   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TOÁN1
5     T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 10LÝ   T.Anh - 11A1  
6 1         T.Anh - 11ĐỊA           T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10TIN
2         T.Anh - 11TIN       T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11A1 T.Anh - 10TIN
3 T.Anh - 12VĂN               T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 10SINH
4 T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10A1     T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12SINH   T.Anh - 10TOÁN1
5       T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN    
7 1             T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1       T.Anh - 10TOÁN1
2     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TIN     T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 10ĐỊA
3       T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12A2 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10HOÁ    
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11TOÁN1 Họp CN Họp CN T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 10TIN
5 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 10ANH1     SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7    
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ    
Thực hiện từ ngày 15 tháng 03 năm 2021    
                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10SINH   ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12HOÁ
2 CNghệ - 10LÝ Sinh - 11A2 Giao ban Sinh - 11ĐỊA Sinh - 11ANH1 Sinh - 10SINH   CNghệ - 12ANH1 Giao ban
3 CNghệ - 10A1   Giao ban Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 12ĐỊA Sinh - 10SINH   CNghệ - 11A2 Giao ban
4   Sinh - 11SINH   Sinh - 11TIN Sinh - 11ANH2 Sinh - 10SỬ      
5   Sinh - 11HOÁ   Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 11VĂN CNghệ - 10SỬ      
3 1 Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 11SỬ       CNghệ - 10VĂN CNghệ - 10ANH1 CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12A2
2 Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 11SINH   Sinh - 11TOÁN2   Sinh - 10VĂN Sinh - 10A2 CNghệ - 11SỬ  
3 CNghệ - 10TOÁN1 Sinh - 11SINH       CNghệ - 10SINH Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11LÝ
4 CNghệ - 10TOÁN2 Sinh - 11A2   Sinh - 11A1   Sinh - 10SINH   CNghệ - 11VĂN CNghệ - 11TIN
5       Sinh - 11TIN         CNghệ - 12SINH
4 1         Sinh - 12A1 CNghệ - 10SỬ Sinh - 10ANH1 CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12VĂN
2           CNghệ - 10VĂN CNghệ - 10HOÁ CNghệ - 11TOÁN2  
3         Sinh - 11LÝ   CNghệ - 10ANH2 CNghệ - 12ANH2 CNghệ - 11TOÁN1
4         Sinh - 12LÝ CNghệ - 10SINH CNghệ - 10ANH1 CNghệ - 11A1 CNghệ - 12SỬ
5                 CNghệ - 11TIN
5 1     Sinh - 12ANH1   Sinh - 11ANH2   CNghệ - 10ĐỊA CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 11LÝ
2       Sinh - 12TIN Sinh - 11VĂN   CNghệ - 10ĐỊA CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 11ANH2
3     Sinh - 12SINH Sinh - 11A1 Sinh - 11ANH1     CNghệ - 12TOÁN2  
4     Sinh - 12SINH Sinh - 12A2 Sinh - 11LÝ   CNghệ - 10TIN CNghệ - 11A1 CNghệ - 11ANH1
5     Sinh - 12HOÁ Sinh - 11ĐỊA     Sinh - 10TIN   CNghệ - 11SINH
6 1 Sinh - 10LÝ           CNghệ - 10A2 CNghệ - 12LÝ CNghệ - 11TOÁN1
2 CNghệ - 10TOÁN1           CNghệ - 10ANH2 CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12HOÁ
3 Sinh - 12TOÁN1           Sinh - 10ANH2 CNghệ - 12TIN CNghệ - 11ANH1
4 CNghệ - 10TOÁN2           Sinh - 10HOÁ CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12A1
5                  
7 1 Sinh - 10A1 Sinh - 11SỬ         CNghệ - 10A2 CNghệ - 11A2 CNghệ - 11ANH2
2 CNghệ - 10LÝ Sinh - 11HOÁ   Sinh - 12SỬ         CNghệ - 11SINH
3 Sinh - 10TOÁN2     Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 12VĂN   CNghệ - 10TIN CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12ĐỊA
4 CNghệ - 10A1 Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 12ANH2 Họp CN CNghệ - 10HOÁ Họp CN Họp CN
5   SHL - 11SINH SHL - 12SINH SHL - 12TIN   SHL - 10SINH   SHL - 11TOÁN2 SHL - 12HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ TIN - THỂ - QPAN      
Thực hiện từ ngày 15 tháng 03 năm 2021      
                       
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT Trưởng HiềnTin QuếTin Ngân Thành Trang
2 1 ChCờ - 12A1         ChCờ - 10TIN        
2 Giao ban Giao ban Thể - 11A1   Thể - 10TOÁN2 Giao ban Tin - 12TIN   Tin - 11TOÁN2  
3 Giao ban Giao ban Thể - 12LÝ   Thể - 11LÝ Giao ban     Tin - 11TIN  
4   Thể - 10ANH2 Thể - 12A2         Tin - 11VĂN Tin - 10A2  
5               Tin - 12A2 Tin - 10ANH1  
3 1 Thể - 12ANH1 Thể - 12HOÁ Thể - 11HOÁ Thể - 10ĐỊA Thể - 11LÝ   Tin - 12TIN Tin - 12ĐỊA   Tin - 11ANH2
2 Thể - 12TOÁN1 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12ĐỊA   Thể - 10LÝ Tin - 11LÝ   Tin - 11HOÁ   Tin - 10HOÁ
3 Thể - 10SỬ Thể - 10TIN Thể - 12SINH Thể - 11TIN Thể - 11TOÁN2 Tin - 10TOÁN2       Tin - 11ĐỊA
4 Thể - 12A1 Thể - 12SỬ   Thể - 11ANH1 Thể - 11TOÁN1 Tin - 10TIN   Tin - 11SỬ    
5           Tin - 10TIN   Tin - 12TOÁN1   Tin - 11ANH1
4 1 Thể - 12ANH1     Thể - 10ĐỊA Thể - 10HOÁ Tin - 10TOÁN1   Tin - 12SINH   Tin - 10SINH
2 Thể - 12TOÁN1     Thể - 10SINH Thể - 11TOÁN1 Tin - 11LÝ   Tin - 11SỬ    
3 Thể - 12A1     Thể - 11SỬ Thể - 10ANH1 Tin - 10TIN       Tin - 10VĂN
4 Thể - 10A1     Thể - 11ANH2 Thể - 10VĂN Tin - 10TIN   Tin - 11SINH   Tin - 11ĐỊA
5               Tin - 11SINH   Tin - 11A1
5 1 Thể - 10A2 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12LÝ Thể - 11A2 Thể - 10VĂN     Tin - 11VĂN    
2 Thể - 10SỬ Thể - 10TIN Thể - 12A2 Thể - 11ANH1 Thể - 10ANH1          
3   Thể - 12HOÁ Thể - 11ĐỊA Thể - 11SỬ Thể - 11TOÁN2     Tin - 12ANH1    
4 Thể - 10A1 Thể - 12TOÁN2 Thể - 12VĂN   Thể - 11SINH     Tin - 12HOÁ    
5             Tin - 12A1 Tin - 12ANH2    
6 1   Thể - 12TIN   Thể - 11VĂN         Tin - 10ĐỊA Tin - 10A1
2   Thể - 12TOÁN2 Thể - 11HOÁ Thể - 11A2           Tin - 11ANH2
3   Thể - 12ANH2   Thể - 11TIN         Tin - 11TOÁN1 Tin - 11A2
4   Thể - 10ANH2 Thể - 11ĐỊA           Tin - 11TOÁN1 Tin - 11A1
5             Tin - 12VĂN   Tin - 10ANH2  
7 1   Thể - 12SỬ Thể - 12ĐỊA Thể - 10SINH Thể - 10TOÁN2       Tin - 11TOÁN2 Tin - 10LÝ
2 Thể - 10A2 Thể - 12ANH2 Thể - 11A1   Thể - 10HOÁ     Tin - 12LÝ   Tin - 10SỬ
3   Thể - 12TIN Thể - 12SINH Thể - 11ANH2 Thể - 11SINH     Tin - 11HOÁ Tin - 11TIN Tin - 11A2
4 Họp CN Họp CN Thể - 12VĂN Thể - 11VĂN Thể - 10LÝ Họp CN Tin - 12TOÁN2 Tin - 12SỬ Tin - 11TIN Tin - 11ANH1
5 SHL - 12A1         SHL - 10TIN        

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây