Thời khóa biểu học kì II, năm học 2020-2021, số 2, các tổ

Chủ nhật - 17/01/2021 04:48
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 18 tháng 1 năm 2021      
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng HươngT
2 1     ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 10TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1               ChCờ - 11LÝ    
2 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SỬ   Toán - 10HOÁ Giao ban Toán - 10A2       Toán - 11VĂN   Toán - 12A2    
3 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SỬ   Toán - 10HOÁ Giao ban Toán - 10A2   Toán - 11TOÁN2   Toán - 11VĂN Toán - 12ĐỊA Toán - 11LÝ    
4     Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1 Toán - 11ĐỊA         Toán - 11TOÁN2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 12ANH1 Toán - 10ĐỊA  
5       Toán - 10TOÁN1 Toán - 11ĐỊA Toán - 11TOÁN1       Toán - 11TOÁN2 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12SINH Toán - 12ANH1 Toán - 10ĐỊA  
3 1 Toán - 10TIN         Toán - 11TOÁN1 Toán - 10ANH1   Toán - 12LÝ Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2          
2 Toán - 10TIN         Toán - 11TOÁN1 Toán - 10ANH1   Toán - 12LÝ Toán - 12VĂN            
3           Toán - 10HOÁ     Toán - 12TIN   Toán - 12ANH2   Toán - 12ĐỊA      
4             Toán - 12HOÁ     Toán - 11ANH1 Toán - 12ANH2   Toán - 12ĐỊA Toán - 12A2    
5             Toán - 10A1     Toán - 11TOÁN2     Toán - 10TOÁN2 Toán - 12A2    
4 1 Toán - 10TIN Toán - 11TIN         Toán - 10A1 Toán - 11SINH Toán - 12TIN Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN2 Toán - 11VĂN Toán - 10TOÁN2   Toán - 11ANH2  
2 Toán - 10TIN Toán - 11TIN   Toán - 10TOÁN1     Toán - 10A1 Toán - 11SINH Toán - 12LÝ Toán - 11ANH1 Toán - 11HOÁ Toán - 11VĂN Toán - 12SINH   Toán - 11ANH2  
3       Toán - 10TOÁN1     Toán - 10A1 Toán - 12SỬ Toán - 11A2   Toán - 11HOÁ Toán - 11A1   Toán - 12A2 Toán - 10ĐỊA  
4       Toán - 10TOÁN1 Toán - 10LÝ Toán - 10HOÁ Toán - 12HOÁ       Toán - 12ANH2 Toán - 11A1   Toán - 11LÝ Toán - 12A1  
5         Toán - 10SINH Toán - 11TOÁN1               Toán - 12ANH1    
5 1         Toán - 10LÝ     Toán - 12SỬ Toán - 12TIN     Toán - 11SỬ Toán - 10TOÁN2     Toán - 10ANH2
2   Toán - 11TIN     Toán - 10LÝ     Toán - 12SỬ Toán - 12TIN     Toán - 11SỬ Toán - 10TOÁN2 Toán - 11LÝ   Toán - 10ANH2
3   Toán - 11TIN     Toán - 10SINH         Toán - 12VĂN       Toán - 11LÝ   Toán - 10VĂN
4         Toán - 10SINH       Toán - 12LÝ Toán - 11ANH1 Toán - 11HOÁ     Toán - 12ANH1   Toán - 10VĂN
5                 Toán - 11A2   Toán - 12ANH2          
6 1         Toán - 10LÝ   Toán - 10ANH1 Toán - 12SỬ Toán - 11A2 Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2   Toán - 12ĐỊA   Toán - 12A1  
2         Toán - 10SINH   Toán - 10ANH1 Toán - 11SINH Toán - 11A2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11HOÁ   Toán - 12SINH   Toán - 12A1  
3       Toán - 10TOÁN1 Toán - 11ĐỊA   Toán - 12HOÁ Toán - 10A2         Toán - 12SINH   Toán - 12A1  
4       Toán - 10SỬ Toán - 11ĐỊA   Toán - 12HOÁ Toán - 10A2         Toán - 10TOÁN2   Toán - 11ANH2  
5       Toán - 10SỬ                        
7 1                       Toán - 11A1       Toán - 10VĂN
2     Toán - 12TOÁN1     Toán - 11TOÁN1                   Toán - 10VĂN
3     Toán - 12TOÁN1                 Toán - 11SỬ     Toán - 11ANH2 Toán - 10ANH2
4   Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN   Toán - 11SINH       Toán - 11SỬ   Họp CN Toán - 10ĐỊA Toán - 10ANH2
5     SHL - 12TOÁN1 SHL - 10TOÁN1   SHL - 11TOÁN1               SHL - 11LÝ    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2  
TỔ VĂN  
Thực hiện từ ngày 18 tháng 1 năm 2021  
                         
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân Luyến DungV
2 1   ChCờ - 12A2     ChCờ - 11A1 ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 10SỬ ChCờ - 10A1 ChCờ - 10VĂN
2 Văn - 10TOÁN1   Văn - 10TIN Giao ban Văn - 12HOÁ Văn - 12VĂN Văn - 12TOÁN2 Giao ban Văn - 10ANH2 Văn - 10A1 Văn - 12SINH
3 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12A2 Văn - 10TIN Giao ban Văn - 12HOÁ Văn - 12VĂN Văn - 12TOÁN2 Giao ban Văn - 10ANH2   Văn - 10VĂN
4   Văn - 12SỬ Văn - 10SINH           Văn - 11HOÁ   Văn - 10VĂN
5 Văn - 11LÝ Văn - 12SỬ Văn - 10SINH     Văn - 11A2 Văn - 10HOÁ   Văn - 11HOÁ   Văn - 10VĂN
3 1   Văn - 12ANH2   Văn - 11ANH1 Văn - 12ĐỊA Văn - 11SỬ Văn - 11ANH2     Văn - 10A1  
2 Văn - 12ANH1 Văn - 12ANH2   Văn - 11ANH1 Văn - 11A1 Văn - 11SỬ       Văn - 10A1  
3 Văn - 12ANH1       Văn - 11A1 Văn - 11A2 Văn - 11ĐỊA     Văn - 10A2  
4 Văn - 11LÝ Văn - 12TOÁN1         Văn - 11ĐỊA     Văn - 10A2  
5 Văn - 11LÝ Văn - 12TOÁN1       Văn - 12VĂN          
4 1         Văn - 12HOÁ Văn - 11SỬ Văn - 10ANH1   Văn - 10SỬ Văn - 10LÝ  
2 Văn - 12TIN       Văn - 10TOÁN2   Văn - 10ANH1   Văn - 10ANH2    
3 Văn - 12TIN       Văn - 10TOÁN2 Văn - 12VĂN Văn - 12TOÁN2   Văn - 11TOÁN1 Văn - 10A2  
4 Văn - 12ANH1       Văn - 12ĐỊA Văn - 11A2   Văn - 11VĂN Văn - 11HOÁ Văn - 11TIN  
5           Văn - 11A2   Văn - 11VĂN      
5 1   Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2   Văn - 11A1   Văn - 11ANH2   Văn - 11TOÁN1    
2 Văn - 12LÝ Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2       Văn - 10ANH1   Văn - 11TOÁN1    
3 Văn - 12LÝ Văn - 12TOÁN1 Văn - 12A1   Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ        
4 Văn - 12TIN Văn - 12SỬ Văn - 12A1   Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ        
5                      
6 1   Văn - 12A2 Văn - 10SINH Văn - 11ANH1     Văn - 11ANH2 Văn - 11SINH   Văn - 11TIN  
2   Văn - 12A2 Văn - 10ĐỊA       Văn - 11ĐỊA     Văn - 11TIN Văn - 10VĂN
3   Văn - 12A2 Văn - 10ĐỊA         Văn - 11VĂN   Văn - 10LÝ Văn - 10VĂN
4   Văn - 12SỬ Văn - 10TIN         Văn - 11VĂN   Văn - 10LÝ Văn - 10VĂN
5               Văn - 11VĂN      
7 1     Văn - 10ĐỊA   Văn - 10TOÁN2     Văn - 11SINH Văn - 10SỬ Văn - 10A1  
2 Văn - 10TOÁN1   Văn - 11TOÁN2         Văn - 11SINH Văn - 10SỬ   Văn - 12SINH
3 Văn - 12ANH1       Văn - 11A1     Văn - 11VĂN   Văn - 10A2 Văn - 12SINH
4 Văn - 12LÝ Họp CN Văn - 12A1 Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN
5   SHL - 12A2     SHL - 11A1 SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 10SỬ SHL - 10A1 SHL - 10VĂN
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2    
TỔ LÝ    
Thực hiện từ ngày 18 tháng 1 năm 2021    
                     
THỨ TIẾT Du HươngL Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1 ChCờ - 10LÝ ChCờ - 11TIN       ChCờ - 10A2 ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 12LÝ  
2       Giao ban Giao ban Lý - 11TOÁN1 Lý - 10TOÁN2 Lý - 12ĐỊA  
3 Lý - 12TIN     Giao ban Giao ban   Lý - 12SINH Lý - 10ĐỊA Lý - 12A1
4 Lý - 12TIN         Lý - 10A2   Lý - 12LÝ Lý - 12A1
5 Lý - 10LÝ         Lý - 11ANH2   Lý - 12LÝ Lý - 10ANH2
3 1     Lý - 11HOÁ       Lý - 12HOÁ    
2             Lý - 10TOÁN2    
3     Lý - 11VĂN            
4     Lý - 10A1       Lý - 12SINH    
5     Lý - 10TIN            
4 1   Lý - 11A1       Lý - 11TOÁN1      
2   Lý - 11A1       Lý - 10HOÁ      
3                  
4           Lý - 11ANH2      
5                  
5 1   Lý - 11TIN   Lý - 12TOÁN1         Lý - 12TOÁN2
2   Lý - 11A2   Lý - 11ANH1         Lý - 12ANH1
3 Lý - 10LÝ Lý - 12SỬ Lý - 11HOÁ Lý - 11TOÁN2         Lý - 10ANH1
4 Lý - 10LÝ   Lý - 11ĐỊA Lý - 12A2          
5     Lý - 11VĂN            
6 1   Lý - 10SỬ   Lý - 11SỬ Lý - 11LÝ   Lý - 12HOÁ   Lý - 10ANH2
2   Lý - 10SỬ   Lý - 12TOÁN1 Lý - 11LÝ   Lý - 12ANH2   Lý - 12ANH1
3     Lý - 11SINH Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 10SINH   Lý - 12TOÁN2
4   Lý - 11TIN Lý - 11SINH Lý - 12A2          
5     Lý - 11ĐỊA            
7 1   Lý - 12SỬ   Lý - 11SỬ Lý - 11LÝ Lý - 10A2 Lý - 12ANH2 Lý - 12ĐỊA Lý - 10ANH1
2 Lý - 10LÝ Lý - 11A2   Lý - 12VĂN   Lý - 10HOÁ   Lý - 10ĐỊA  
3     Lý - 10TIN Lý - 11ANH1 Lý - 10TOÁN1   Lý - 10SINH Lý - 12LÝ Lý - 10VĂN
4 Họp CN Họp CN Lý - 10A1 Lý - 11TOÁN2 Lý - 10TOÁN1 Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 10VĂN
5 SHL - 10LÝ SHL - 11TIN       SHL - 10A2 SHL - 10TOÁN2 SHL - 12LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2    
TỔ HÓA    
Thực hiện từ ngày 18 tháng 1 năm 2021    
                     
THỨ TIẾT Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH HươngH
2 1   ChCờ - 11HOÁ              
2 Giao ban Hoá - 11HOÁ     Hoá - 11A1       Hoá - 12SỬ
3 Giao ban Hoá - 11TIN     Hoá - 10LÝ       Hoá - 11SINH
4   Hoá - 11TIN     Hoá - 10LÝ       Hoá - 11SINH
5         Hoá - 10SỬ       Hoá - 11ANH1
3 1 Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 10ANH2   Hoá - 10A2 Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10HOÁ  
2           Hoá - 12A1   Hoá - 10HOÁ  
3 Hoá - 10ANH1   Hoá - 12A2 Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10SỬ Hoá - 12LÝ   Hoá - 10VĂN  
4 Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11A2 Hoá - 12VĂN        
5 Hoá - 12SINH   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11A1 Hoá - 12ANH2      
4 1                  
2                  
3                 Hoá - 11SỬ
4                 Hoá - 12SỬ
5                 Hoá - 11ANH2
5 1 Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10HOÁ   Hoá - 10A1 Hoá - 12HOÁ    
2   Hoá - 11HOÁ Hoá - 10ĐỊA     Hoá - 10A1 Hoá - 10SINH    
3 Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 12A2 Hoá - 10TOÁN2          
4 Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11LÝ     Hoá - 12TOÁN1      
5 Hoá - 11TOÁN2                
6 1     Hoá - 12ANH1     Hoá - 12ANH2   Hoá - 10VĂN  
2     Hoá - 11TOÁN1         Hoá - 12TIN Hoá - 11ANH1
3     Hoá - 10ANH2     Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 12TIN  
4     Hoá - 11LÝ     Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 11SỬ
5           Hoá - 12LÝ      
7 1 Hoá - 11VĂN Hoá - 11HOÁ   Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10TIN Hoá - 12LÝ Hoá - 10SINH Hoá - 12TOÁN2  
2 Hoá - 11VĂN Hoá - 11TIN Hoá - 12ANH1   Hoá - 10TIN Hoá - 12A1 Hoá - 12HOÁ Hoá - 12TOÁN2  
3 Hoá - 10ANH1     Hoá - 10HOÁ Hoá - 12VĂN Hoá - 12A1 Hoá - 12HOÁ   Hoá - 11SINH
4 Hoá - 12SINH Họp CN Hoá - 11LÝ Hoá - 11A2 Hoá - 10A2 Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12HOÁ Hoá - 12TIN Hoá - 11ANH2
5   SHL - 11HOÁ              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 18 tháng 1 năm 2021      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh PhượngĐ H.Anh Vui HằngCD
2 1   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 11A2     ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 10HOÁ  
2 Giao ban   Giao ban Sử - 11TOÁN2 Giao ban Sử - 10ANH1 Sử - 12ANH2   Giao ban Địa - 10ĐỊA Địa - 12A1 Địa - 11ĐỊA Địa - 12ANH1   Giao ban GDCD - 10LÝ
3 Giao ban Sử - 11SỬ Giao ban   Giao ban       Giao ban Địa - 12SỬ   Địa - 12LÝ Địa - 10A1   Giao ban GDCD - 11ANH1
4   Sử - 11SỬ   Sử - 11ANH1   Sử - 10ANH2   Sử - 10HOÁ         Địa - 12HOÁ     GDCD - 10SỬ
5   Sử - 11SỬ   Sử - 11SINH   Sử - 10A2   Sử - 10TOÁN2       Địa - 12TOÁN1 Địa - 10TIN     GDCD - 11TIN
3 1             Sử - 12SỬ Sử - 10TOÁN2     Địa - 12A1   Địa - 11TIN Địa - 12SINH GDCD - 11LÝ  
2 Sử - 11ĐỊA           Sử - 12SỬ Sử - 10SINH     Địa - 10ANH2   Địa - 12HOÁ Địa - 12A2 GDCD - 11ANH2  
3 Sử - 10TOÁN1         Sử - 10ĐỊA Sử - 10TIN Sử - 10LÝ     Địa - 12VĂN       GDCD - 10ANH2  
4 Sử - 10TOÁN1     Sử - 11TIN   Sử - 10ĐỊA Sử - 10TIN Sử - 10VĂN     Địa - 10SỬ   Địa - 10LÝ Địa - 11ANH2 GDCD - 10HOÁ  
5       Sử - 11VĂN   Sử - 10A2             Địa - 11SINH Địa - 11A2    
4 1                 Địa - 12ĐỊA   Địa - 10VĂN Địa - 11ĐỊA Địa - 11TOÁN2   GDCD - 12SỬ GDCD - 12TOÁN1
2     Sử - 10SỬ     Sử - 12VĂN     Địa - 12ĐỊA Địa - 10SINH Địa - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA     GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 12A1
3     Sử - 10SỬ     Sử - 12HOÁ     Địa - 12ĐỊA Địa - 10HOÁ Địa - 12ANH2 Địa - 12LÝ Địa - 11LÝ   GDCD - 10VĂN GDCD - 11VĂN
4     Sử - 10SỬ Sử - 11TOÁN1   Sử - 12SINH       Địa - 10ĐỊA Địa - 10A2 Địa - 12TOÁN1     GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 10SINH
5       Sử - 11HOÁ   Sử - 10ANH2     Địa - 11SỬ Địa - 10ĐỊA           GDCD - 11SINH
5 1         Sử - 12ĐỊA     Sử - 12A1     Địa - 12VĂN       GDCD - 10TIN GDCD - 12LÝ
2               Sử - 10VĂN     Địa - 12TOÁN2       GDCD - 11ĐỊA GDCD - 12VĂN
3               Sử - 12TOÁN2     Địa - 12ANH2       GDCD - 10A1 GDCD - 12TIN
4                     Địa - 10ANH1       GDCD - 11A2 GDCD - 10TOÁN1
5                               GDCD - 11SỬ
6 1               Sử - 12LÝ         Địa - 11HOÁ Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12SINH GDCD - 11A1
2       Sử - 11ANH2       Sử - 10LÝ         Địa - 11VĂN Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12ĐỊA  
3       Sử - 11A1   Sử - 10A1             Địa - 12ANH1   GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 10TOÁN2
4       Sử - 11A2   Sử - 10ANH1   Sử - 12TOÁN1         Địa - 11ANH1 Địa - 11TOÁN1 GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12ANH1
5       Sử - 11LÝ       Sử - 10HOÁ               GDCD - 11HOÁ
7 1                         Địa - 12TIN Địa - 12SINH GDCD - 12HOÁ GDCD - 12A2
2           Sử - 10A1   Sử - 12A2         Địa - 12TIN   GDCD - 12ANH2 GDCD - 10A2
3             Sử - 12TIN     Địa - 12SỬ            
4 Họp CN Họp CN Sử - 10SỬ Họp CN Họp CN Sử - 12ANH1 Họp CN Sử - 10SINH Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 11A1 Địa - 12A2 Họp CN GDCD - 10ANH1
5   SHL - 11SỬ   SHL - 11A2     SHL - 12SỬ   SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA SHL - 12TOÁN2 SHL - 11ĐỊA     SHL - 10HOÁ  
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 18 tháng 1 năm 2021      
                           
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi Trung LinhA P.Anh QuếA
2 1 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 10ANH1     ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1        
2   Giao ban T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TIN T.Anh - 11TIN   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11LÝ        
3 T.Anh - 12ANH2 Giao ban T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 11ĐỊA     T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 10TOÁN2    
4 T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10A1 T.Anh - 12A2     T.Anh - 12SINH T.Anh - 11A2  
5 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10A1 T.Anh - 12A2     T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11A1  
3 1                     T.Anh - 11A1 T.Anh - 10SINH
2   T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12TIN         T.Anh - 10LÝ   T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ĐỊA
3   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12TOÁN2           T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12A1
4   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 12A1
5     T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11SỬ  
4 1 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 10A2   T.Anh - 12A2 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11A2  
2 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 10A2   T.Anh - 12A2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11A2  
3   T.Anh - 10ANH2           T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11SINH  
4 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10ANH2         T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11TOÁN2  
5             T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 10VĂN    
5 1         T.Anh - 11ĐỊA           T.Anh - 11SINH T.Anh - 10SINH
2   T.Anh - 12TOÁN1     T.Anh - 10A2 T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11SINH T.Anh - 10TOÁN1
3   T.Anh - 10ANH2       T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 10ĐỊA
4   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TOÁN2     T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11A1 T.Anh - 10ĐỊA
5     T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 11TOÁN1       T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11A1  
6 1         T.Anh - 10A2           T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10TIN
2           T.Anh - 10A1     T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TIN
3 T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11SỬ  
4 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SINH   T.Anh - 10TOÁN1
5                 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 10TOÁN1
7 1             T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1       T.Anh - 12A1
2             T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11LÝ       T.Anh - 10SINH
3         T.Anh - 11TIN T.Anh - 10A1     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2    
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11TOÁN1 Họp CN Họp CN T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 10TIN
5 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 10ANH1     SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2    
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ    
Thực hiện từ ngày 18 tháng 1 năm 2021    
                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10SINH   ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12HOÁ
2 Giao ban Sinh - 11SỬ Giao ban     Sinh - 10SINH   CNghệ - 11A2 Giao ban
3 Giao ban Sinh - 11A2 Giao ban Sinh - 11TOÁN1   Sinh - 10SINH   CNghệ - 11A1 Giao ban
4       Sinh - 11LÝ       CNghệ - 11VĂN  
5       Sinh - 11VĂN          
3 1 Sinh - 10LÝ Sinh - 11SINH       CNghệ - 10VĂN   CNghệ - 12ANH1 CNghệ - 12A2
2 Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 11SINH   Sinh - 11TOÁN2   Sinh - 10VĂN   CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12SINH
3 CNghệ - 10A1 Sinh - 11SINH   Sinh - 11TIN   CNghệ - 10SINH   CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11LÝ
4 CNghệ - 10TOÁN2 Sinh - 11HOÁ   Sinh - 11A1   Sinh - 10SINH   CNghệ - 12TIN  
5       Sinh - 12SỬ         CNghệ - 11TIN
4 1         Sinh - 12A1   CNghệ - 10ANH2 CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12VĂN
2       Sinh - 11LÝ     Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 11TOÁN2  
3       Sinh - 11TIN Sinh - 11ANH1   CNghệ - 10ANH1 CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 11ANH2
4       Sinh - 12TIN Sinh - 12LÝ   Sinh - 10ANH1 CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11SINH
5       Sinh - 11TOÁN2         CNghệ - 11TIN
5 1     Sinh - 12ANH1       CNghệ - 10SỬ CNghệ - 11A2 CNghệ - 11LÝ
2     Sinh - 12HOÁ Sinh - 12A2     Sinh - 10SỬ CNghệ - 11A1 CNghệ - 12ĐỊA
3     Sinh - 12SINH Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 11ANH2     CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 11ANH1
4     Sinh - 12SINH Sinh - 11VĂN Sinh - 11ANH2   Sinh - 10A2   CNghệ - 11SINH
5       Sinh - 11ĐỊA Sinh - 11ANH1        
6 1 Sinh - 10TOÁN2           Sinh - 10HOÁ CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 11TOÁN1
2 CNghệ - 10TOÁN1           CNghệ - 10A2 CNghệ - 12LÝ CNghệ - 12HOÁ
3 Sinh - 12TOÁN1           CNghệ - 10TIN   CNghệ - 11ANH1
4 Sinh - 10A1             CNghệ - 12ANH2 CNghệ - 12A1
5             Sinh - 10TIN    
7 1   Sinh - 11A2     Sinh - 12VĂN   Sinh - 10ANH2 CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 11ANH2
2   Sinh - 11SỬ   Sinh - 11A1 Sinh - 12ĐỊA     CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12SỬ
3 CNghệ - 10LÝ Sinh - 11HOÁ   Sinh - 11ĐỊA     CNghệ - 10ĐỊA CNghệ - 12TOÁN2 CNghệ - 11TOÁN1
4 Sinh - 12TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 12ANH2 Họp CN CNghệ - 10HOÁ Họp CN Họp CN
5   SHL - 11SINH SHL - 12SINH SHL - 12TIN   SHL - 10SINH   SHL - 11TOÁN2 SHL - 12HOÁ
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TIN - THỂ - QPAN      
Thực hiện từ ngày 18 tháng 1 năm 2021      
                       
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT Trưởng HiềnTin QuếTin Ngân Thành Trang
2 1 ChCờ - 12A1         ChCờ - 10TIN        
2 Giao ban Giao ban Thể - 12LÝ   Thể - 10VĂN Giao ban   Tin - 11SINH    
3 Giao ban Giao ban Thể - 11HOÁ   Thể - 10ANH1 Giao ban        
4   Thể - 10TIN Thể - 12ĐỊA   Thể - 11TOÁN1     Tin - 12ANH2    
5             Tin - 12TIN Tin - 12ĐỊA    
3 1 Thể - 10SỬ Thể - 12TIN Thể - 11ĐỊA Thể - 10ĐỊA Thể - 11TOÁN2     Tin - 11VĂN   Tin - 11A2
2 Thể - 10A2 Thể - 12TOÁN2 Thể - 12ĐỊA Thể - 11TIN Thể - 11LÝ     Tin - 11HOÁ   Tin - 10SỬ
3   Thể - 12HOÁ Thể - 12SINH Thể - 11ANH1 Thể - 11TOÁN1     Tin - 11HOÁ   Tin - 11ANH2
4   Thể - 12SỬ   Thể - 11SỬ Thể - 11SINH     Tin - 12ANH1    
5                   Tin - 11ANH1
4 1 Thể - 12ANH1     Thể - 10ĐỊA Thể - 10HOÁ Tin - 10TOÁN1   Tin - 12SINH   Tin - 10SINH
2 Thể - 12TOÁN1     Thể - 11SỬ Thể - 10LÝ     Tin - 12HOÁ   Tin - 10VĂN
3 Thể - 12A1     Thể - 10SINH Thể - 11TOÁN2 Tin - 10TIN   Tin - 12TOÁN1    
4 Thể - 10A1       Thể - 10TOÁN2 Tin - 10TIN   Tin - 12A2   Tin - 11ĐỊA
5           Tin - 11LÝ Tin - 12TOÁN2     Tin - 11A1
5 1 Thể - 10A2 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12A2 Thể - 11ANH1 Thể - 10VĂN     Tin - 11VĂN Tin - 10ANH1  
2 Thể - 12A1 Thể - 10TIN Thể - 12SINH Thể - 11ANH2            
3 Thể - 12ANH1 Thể - 12HOÁ Thể - 11A1 Thể - 11A2 Thể - 11SINH Tin - 10TIN   Tin - 11SỬ Tin - 10A2  
4 Thể - 10A1 Thể - 12ANH2 Thể - 12VĂN   Thể - 10TOÁN2 Tin - 10TIN   Tin - 11SỬ Tin - 11TIN  
5           Tin - 11LÝ Tin - 12A1 Tin - 11SINH Tin - 11TIN  
6 1   Thể - 12TIN Thể - 11ĐỊA Thể - 11VĂN         Tin - 10ĐỊA Tin - 10A1
2   Thể - 12TOÁN2 Thể - 12VĂN           Tin - 10ANH2 Tin - 11A1
3   Thể - 12SỬ Thể - 12LÝ Thể - 11A2         Tin - 11TOÁN1 Tin - 11ANH2
4   Thể - 10ANH2 Thể - 11A1 Thể - 10SINH         Tin - 11TOÁN2 Tin - 10HOÁ
5             Tin - 12TIN      
7 1 Thể - 12TOÁN1 Thể - 10TOÁN1   Thể - 11TIN Thể - 10HOÁ       Tin - 11TOÁN1 Tin - 10LÝ
2   Thể - 10ANH2   Thể - 11ANH2 Thể - 10ANH1 Tin - 10TOÁN2   Tin - 12LÝ   Tin - 11ĐỊA
3 Thể - 10SỬ Thể - 12ANH2 Thể - 12A2   Thể - 11LÝ       Tin - 11TOÁN2 Tin - 11A2
4 Họp CN Họp CN Thể - 11HOÁ Thể - 11VĂN Thể - 10LÝ Họp CN Tin - 12VĂN Tin - 12SỬ Tin - 11TIN Tin - 11ANH1
5 SHL - 12A1         SHL - 10TIN        
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây