Thời khóa biểu học kì II, năm học 2020-2021, số 4, các tổ

Chủ nhật - 21/02/2021 13:15
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021      
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng HươngT
2 1     ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 10TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1               ChCờ - 11LÝ    
2 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SỬ   Toán - 10HOÁ Giao ban           Toán - 12ĐỊA Toán - 12A2 Toán - 12A1  
3 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1     Toán - 10HOÁ Giao ban       Toán - 11HOÁ   Toán - 10TOÁN2 Toán - 12A2    
4             Toán - 12HOÁ       Toán - 12TOÁN2          
3 1 Toán - 10TIN       Toán - 11ĐỊA Toán - 10HOÁ   Toán - 12SỬ Toán - 12LÝ Toán - 12VĂN Toán - 11HOÁ   Toán - 12SINH      
2 Toán - 10TIN       Toán - 10SINH Toán - 11TOÁN1 Toán - 12HOÁ   Toán - 11A2 Toán - 12VĂN     Toán - 12SINH Toán - 12ANH1    
3           Toán - 11TOÁN1 Toán - 12HOÁ Toán - 10A2 Toán - 11A2 Toán - 11ANH1 Toán - 12ANH2     Toán - 12A2    
4                     Toán - 12ANH2          
4 1 Toán - 10TIN Toán - 11TIN     Toán - 10SINH   Toán - 10A1 Toán - 10A2 Toán - 12TIN   Toán - 12TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 10TOÁN2   Toán - 10ĐỊA Toán - 10VĂN
2   Toán - 11TIN   Toán - 10TOÁN1 Toán - 10LÝ Toán - 11TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 12SỬ Toán - 12TIN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 10TOÁN2   Toán - 10ĐỊA Toán - 10ANH2
3       Toán - 10TOÁN1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10ANH1     Toán - 11TOÁN2   Toán - 11SỬ Toán - 12SINH Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH2 Toán - 10ANH2
4                           Toán - 12ANH1    
5 1         Toán - 10LÝ     Toán - 12SỬ Toán - 12LÝ Toán - 11ANH1   Toán - 11SỬ Toán - 10TOÁN2     Toán - 10ANH2
2   Toán - 11TIN   Toán - 10TOÁN1       Toán - 12SỬ Toán - 12TIN Toán - 11ANH1   Toán - 11SỬ Toán - 12ĐỊA Toán - 11LÝ   Toán - 10VĂN
3       Toán - 10TOÁN1 Toán - 11ĐỊA     Toán - 11SINH Toán - 11A2 Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2     Toán - 11LÝ   Toán - 10VĂN
4                     Toán - 12ANH2          
6 1         Toán - 10LÝ   Toán - 10ANH1 Toán - 10A2 Toán - 12TIN Toán - 12VĂN Toán - 11HOÁ Toán - 11A1 Toán - 12ĐỊA   Toán - 10ĐỊA  
2       Toán - 10SỬ Toán - 11ĐỊA   Toán - 10A1 Toán - 11SINH Toán - 12LÝ Toán - 11TOÁN2     Toán - 12ĐỊA   Toán - 12A1  
3       Toán - 10SỬ Toán - 10SINH   Toán - 10A1 Toán - 11SINH Toán - 12LÝ Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 11VĂN Toán - 12SINH Toán - 11LÝ Toán - 12A1  
4             Toán - 12HOÁ             Toán - 12ANH1    
7 1     Toán - 12TOÁN1                 Toán - 11VĂN     Toán - 11ANH2  
2     Toán - 12TOÁN1 Họp CN   Họp CN           Toán - 11VĂN   Họp CN Toán - 11ANH2  
3   Họp CN Họp CN SHL - 10TOÁN1   SHL - 11TOÁN1               SHL - 11LÝ    
4     SHL - 12TOÁN1                          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4  
TỔ VĂN  
Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021  
                         
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân Luyến DungV
2 1   Văn - 12A2 Văn - 12A1   ChCờ - 11A1 ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 10SỬ ChCờ - 10A1 ChCờ - 10VĂN
2 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12SỬ Văn - 10TIN Giao ban Văn - 11A1 Văn - 12VĂN   Giao ban Văn - 10ANH2 Văn - 11TIN Văn - 12SINH
3 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12SỬ Văn - 10TIN Giao ban Văn - 12ĐỊA   Văn - 12TOÁN2 Giao ban Văn - 10ANH2   Văn - 12SINH
4                      
3 1   Văn - 12TOÁN1   Văn - 11ANH1   Văn - 11SỬ Văn - 12TOÁN2     Văn - 10A1  
2 Văn - 11LÝ Văn - 12TOÁN1   Văn - 11ANH1     Văn - 12TOÁN2     Văn - 10A1  
3 Văn - 11LÝ         Văn - 12VĂN       Văn - 10LÝ  
4 Văn - 12LÝ         Văn - 12VĂN          
4 1         Văn - 12HOÁ Văn - 11A2 Văn - 10ANH1   Văn - 10SỬ Văn - 10LÝ  
2         Văn - 12HOÁ Văn - 11SỬ   Văn - 11VĂN Văn - 11HOÁ Văn - 10A2  
3 Văn - 12TIN       Văn - 12ĐỊA   Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN Văn - 11HOÁ Văn - 10A2  
4 Văn - 12LÝ       Văn - 12ĐỊA            
5 1   Văn - 12ANH2 Văn - 12A1   Văn - 11A1   Văn - 11ĐỊA   Văn - 10SỬ    
2   Văn - 12ANH2 Văn - 12A1   Văn - 10TOÁN2   Văn - 10HOÁ   Văn - 11TOÁN1    
3 Văn - 12TIN Văn - 12TOÁN1 Văn - 11TOÁN2   Văn - 10TOÁN2   Văn - 10HOÁ   Văn - 11TOÁN1    
4 Văn - 12TIN                    
6 1   Văn - 12SỬ Văn - 11TOÁN2       Văn - 11ANH2 Văn - 11SINH     Văn - 10VĂN
2   Văn - 12A2 Văn - 10ĐỊA       Văn - 11ANH2 Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN
3 Văn - 12ANH1 Văn - 12A2 Văn - 10ĐỊA       Văn - 10ANH1       Văn - 10VĂN
4 Văn - 12LÝ Văn - 12ANH2                  
7 1     Văn - 10SINH   Văn - 12HOÁ Văn - 11A2   Văn - 11SINH   Văn - 11TIN Văn - 12SINH
2 Văn - 12ANH1   Văn - 10SINH Họp CN Họp CN Văn - 12VĂN   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN
3 Văn - 12ANH1 Họp CN   Họp CN SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 11VĂN SHL - 10SỬ SHL - 10A1 SHL - 10VĂN
4           SHL - 12VĂN          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4    
TỔ LÝ    
Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021    
                     
THỨ TIẾT Du HươngL Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1 ChCờ - 10LÝ ChCờ - 11TIN       ChCờ - 10A2 ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 12LÝ  
2       Giao ban Giao ban Lý - 10A2 Lý - 12HOÁ Lý - 12LÝ  
3 Lý - 12TIN     Giao ban Giao ban Lý - 11TOÁN1 Lý - 12HOÁ Lý - 12LÝ  
4             Lý - 12SINH    
3 1     Lý - 11VĂN       Lý - 10TOÁN2 Lý - 12ĐỊA  
2               Lý - 12ĐỊA  
3     Lý - 11HOÁ       Lý - 10SINH    
4                  
4 1   Lý - 12SỬ Lý - 11SINH     Lý - 11ANH2      
2     Lý - 11ĐỊA     Lý - 10HOÁ      
3   Lý - 11TIN Lý - 10A1            
4                  
5 1 Lý - 12TIN     Lý - 12TOÁN1 Lý - 11LÝ       Lý - 10VĂN
2 Lý - 10LÝ               Lý - 12ANH1
3 Lý - 10LÝ     Lý - 11SỬ         Lý - 12ANH1
4       Lý - 12VĂN          
6 1   Lý - 10SỬ   Lý - 12A2 Lý - 11LÝ   Lý - 12SINH   Lý - 12A1
2   Lý - 11A2   Lý - 12TOÁN1 Lý - 10TOÁN1   Lý - 12ANH2   Lý - 10ANH2
3   Lý - 11A1   Lý - 11ANH1         Lý - 12TOÁN2
4   Lý - 12SỬ              
7 1       Lý - 12VĂN     Lý - 12ANH2    
2 Họp CN Họp CN Lý - 10TIN Lý - 11TOÁN2   Họp CN Họp CN Lý - 10ĐỊA Lý - 10ANH1
3 SHL - 10LÝ SHL - 11TIN       SHL - 10A2 SHL - 10TOÁN2 Họp CN Lý - 12TOÁN2
4               SHL - 12LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4    
TỔ HÓA    
Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021    
                     
THỨ TIẾT Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH HươngH
2 1   ChCờ - 11HOÁ              
2 Giao ban Hoá - 11HOÁ              
3 Giao ban Hoá - 11TIN              
4                  
3 1         Hoá - 10SỬ     Hoá - 10VĂN  
2         Hoá - 10A2 Hoá - 12A1   Hoá - 10HOÁ Hoá - 11SỬ
3 Hoá - 10HOÁ       Hoá - 10TIN Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 11ANH2
4 Hoá - 12SINH         Hoá - 12TOÁN1      
4 1                  
2             Hoá - 10SINH    
3             Hoá - 12HOÁ    
4                  
5 1     Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11A2   Hoá - 10A1 Hoá - 12HOÁ    
2     Hoá - 10ĐỊA     Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12HOÁ   Hoá - 11SINH
3           Hoá - 12LÝ     Hoá - 11ANH1
4           Hoá - 12ĐỊA     Hoá - 12SỬ
6 1 Hoá - 11VĂN             Hoá - 12TOÁN2  
2 Hoá - 10ANH1   Hoá - 12ANH1         Hoá - 12TIN  
3 Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 10ANH2         Hoá - 12TIN  
4                  
7 1 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11HOÁ   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10LÝ Hoá - 12LÝ   Hoá - 12TIN  
2 Hoá - 12SINH Họp CN Hoá - 11LÝ Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11A1 Hoá - 12LÝ   Hoá - 12TOÁN2  
3   SHL - 11HOÁ Hoá - 12A2   Hoá - 12VĂN Hoá - 12ANH2      
4                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 2 năm 2021      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh PhượngĐ H.Anh Vui HằngCD
2 1   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 11A2     ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 10HOÁ  
2 Giao ban Sử - 11SỬ Giao ban Sử - 11TOÁN1 Giao ban Sử - 12ANH1 Sử - 12TIN Sử - 10LÝ Giao ban Địa - 10ĐỊA Địa - 10ANH1 Địa - 11ĐỊA Địa - 11TOÁN2   Giao ban GDCD - 10TOÁN2
3 Giao ban Sử - 11SỬ Giao ban Sử - 11TOÁN2 Giao ban Sử - 10A2   Sử - 10VĂN Giao ban Địa - 10ĐỊA Địa - 12VĂN Địa - 11ĐỊA Địa - 10LÝ   Giao ban GDCD - 11VĂN
4                             GDCD - 12SỬ GDCD - 12LÝ
3 1       Sử - 11A1       Sử - 12A1     Địa - 10ANH2   Địa - 12HOÁ Địa - 12A2 GDCD - 11LÝ GDCD - 10ANH1
2 Sử - 11ĐỊA         Sử - 10ANH1   Sử - 12A2         Địa - 11A1 Địa - 11ANH2 GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 10TOÁN1
3 Sử - 10TOÁN1     Sử - 11VĂN   Sử - 12SINH Sử - 12SỬ Sử - 10TOÁN2     Địa - 12A1   Địa - 11TIN   GDCD - 10ĐỊA GDCD - 11SINH
4             Sử - 12SỬ           Địa - 12ANH1   GDCD - 12ĐỊA  
4 1                 Địa - 12ĐỊA   Địa - 12ANH2   Địa - 11VĂN   GDCD - 10ANH2 GDCD - 12A2
2     Sử - 10SỬ           Địa - 12ĐỊA       Địa - 11ANH1   GDCD - 11A2 GDCD - 12A1
3     Sử - 10SỬ             Địa - 10SINH Địa - 12TOÁN2 Địa - 12LÝ Địa - 10TIN   GDCD - 12ANH2 GDCD - 11ANH1
4                   Địa - 12SỬ   Địa - 12TOÁN1     GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 12TIN
5 1       Sử - 11SINH             Địa - 12VĂN     Địa - 10TOÁN1 GDCD - 10TIN GDCD - 11TIN
2       Sử - 11ANH2             Địa - 10SỬ       GDCD - 10A1 GDCD - 11HOÁ
3       Sử - 11TIN   Sử - 10A1         Địa - 12ANH2       GDCD - 11ANH2 GDCD - 10SINH
4                             GDCD - 12HOÁ GDCD - 12ANH1
6 1       Sử - 11ANH1   Sử - 10ANH2   Sử - 12LÝ         Địa - 12ANH1 Địa - 11TOÁN1 GDCD - 10HOÁ GDCD - 11SỬ
2       Sử - 11HOÁ       Sử - 10SINH   Địa - 10HOÁ     Địa - 11LÝ Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 11A1
3       Sử - 11A2   Sử - 12VĂN   Sử - 12TOÁN1   Địa - 12SỬ     Địa - 11HOÁ   GDCD - 11ĐỊA GDCD - 10LÝ
4                             GDCD - 12SINH GDCD - 12VĂN
7 1       Sử - 11LÝ   Sử - 10ĐỊA Sử - 10TIN Sử - 12TOÁN2 Địa - 12ĐỊA   Địa - 10A2   Địa - 10A1   GDCD - 10VĂN GDCD - 10SỬ
2   Họp CN   Họp CN Sử - 12ĐỊA   Sử - 12ANH2 Sử - 10HOÁ Địa - 11SỬ Họp CN Địa - 10VĂN Họp CN Địa - 11SINH Địa - 11A2 Họp CN GDCD - 10A2
3 Họp CN SHL - 11SỬ   SHL - 11A2 Họp CN Sử - 12HOÁ Họp CN   Họp CN SHL - 10ĐỊA Họp CN SHL - 11ĐỊA Địa - 12TIN Địa - 12SINH SHL - 10HOÁ GDCD - 12TOÁN1
4             SHL - 12SỬ   SHL - 12ĐỊA   SHL - 12TOÁN2          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021      
                           
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi Trung LinhA P.Anh QuếA
2 1 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 10ANH1     ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1        
2 T.Anh - 12ANH2 Giao ban T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 10A1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 11SINH  
3 T.Anh - 12ANH2 Giao ban T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10A1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11A1  
4 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 12TIN       T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12ĐỊA      
3 1           T.Anh - 11TOÁN1         T.Anh - 11A2 T.Anh - 10TOÁN1
2   T.Anh - 10ANH2       T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12SỬ     T.Anh - 10ĐỊA
3   T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12TIN         T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11A1  
4       T.Anh - 12TIN                
4 1 T.Anh - 12VĂN         T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12SINH T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12A1
2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TOÁN1       T.Anh - 10A1 T.Anh - 12A2   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11SINH  
3   T.Anh - 12TOÁN1         T.Anh - 12A2 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 10ĐỊA
4                   T.Anh - 12HOÁ    
5 1     T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10SINH
2     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10A2       T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11A2 T.Anh - 10SINH
3   T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11A1  
4   T.Anh - 12TOÁN1               T.Anh - 12SINH    
6 1 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 11ĐỊA         T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11A2 T.Anh - 10TOÁN1
2 T.Anh - 12VĂN               T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TIN
3     T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 11TIN       T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TIN
4     T.Anh - 12TOÁN2           T.Anh - 12ĐỊA      
7 1         T.Anh - 11ĐỊA   T.Anh - 12A2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 12A1
2   Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 11TIN T.Anh - 11HOÁ Họp CN   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 12A1
3 Họp CN SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 10ANH1     SHL - 11ANH1 Họp CN T.Anh - 12SỬ      
4 SHL - 12ANH2             SHL - 12ANH1        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4    
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ    
Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021    
                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10SINH   ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12HOÁ
2 Giao ban Sinh - 11A2 Giao ban Sinh - 11VĂN   Sinh - 10SINH   CNghệ - 12TOÁN2 Giao ban
3 Giao ban Sinh - 11SINH Giao ban Sinh - 11LÝ Sinh - 12A1 Sinh - 10SINH   CNghệ - 11A2 Giao ban
4         Sinh - 12ANH2     CNghệ - 12TOÁN1  
3 1 CNghệ - 10LÝ Sinh - 11SINH   Sinh - 11TOÁN2   CNghệ - 10SINH CNghệ - 10ĐỊA CNghệ - 12ANH1 CNghệ - 11TIN
2 CNghệ - 10TOÁN2 Sinh - 11HOÁ   Sinh - 11TIN   CNghệ - 10VĂN Sinh - 10SỬ CNghệ - 12TIN CNghệ - 11SINH
3 CNghệ - 10A1 Sinh - 11SỬ   Sinh - 11ĐỊA   Sinh - 10VĂN Sinh - 10ANH1 CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12ĐỊA
4 Sinh - 12TOÁN2               CNghệ - 12HOÁ
4 1         Sinh - 12LÝ   CNghệ - 10HOÁ CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11LÝ
2         Sinh - 11ANH2   CNghệ - 10TIN   CNghệ - 12VĂN
3         Sinh - 12VĂN   Sinh - 10HOÁ CNghệ - 11A1 CNghệ - 12SỬ
4               CNghệ - 12ANH2 CNghệ - 12SINH
5 1     Sinh - 12ANH1 Sinh - 12A2     CNghệ - 10ANH1 CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 11ANH2
2     Sinh - 12SINH Sinh - 11A1     CNghệ - 10ANH2 CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12A2
3     Sinh - 12SINH Sinh - 12SỬ     Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12A1
4               CNghệ - 12LÝ  
6 1 Sinh - 10A1           Sinh - 10TIN    
2 Sinh - 10LÝ           CNghệ - 10A2    
3 Sinh - 10TOÁN2           Sinh - 10A2    
4 Sinh - 12TOÁN1                
7 1 Sinh - 10TOÁN1     Sinh - 11TOÁN1     Sinh - 10ANH2   CNghệ - 11ANH1
2 CNghệ - 10TOÁN1 Họp CN Sinh - 12HOÁ Sinh - 12TIN Sinh - 11ANH1 Họp CN CNghệ - 10SỬ Họp CN CNghệ - 11TOÁN1
3   SHL - 11SINH Họp CN Họp CN Sinh - 12ĐỊA SHL - 10SINH   SHL - 11TOÁN2 Họp CN
4     SHL - 12SINH SHL - 12TIN         SHL - 12HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4  
TỔ TIN - THỂ - QPAN  
Thực hiện từ ngày 22 tháng 02 năm 2021  
                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc HiềnTin QuếTin Ngân Thành Trang
2 1       ChCờ - 10TIN        
2 Giao ban Giao ban   Giao ban       Tin - 10VĂN
3 Giao ban Giao ban   Giao ban        
4                
3 1   Thể - 12TIN       Tin - 12ANH2 Tin - 10A2 Tin - 11ANH2
2   Thể - 12ANH2       Tin - 12LÝ   Tin - 10LÝ
3           Tin - 12ANH1   Tin - 10SỬ
4                
4 1 Thể - 12TOÁN1     Tin - 10TOÁN1   Tin - 11HOÁ   Tin - 11ĐỊA
2 Thể - 12ANH1     Tin - 11LÝ   Tin - 12SINH    
3 Thể - 12A1     Tin - 10TOÁN2   Tin - 11SINH   Tin - 11A2
4         Tin - 12VĂN      
5 1     Thể - 12SINH     Tin - 12ĐỊA Tin - 10ĐỊA  
2     Thể - 12VĂN Tin - 10TIN   Tin - 11VĂN Tin - 11TOÁN2  
3     Thể - 12ĐỊA Tin - 10TIN   Tin - 12A2    
4         Tin - 12TOÁN2      
6 1   Thể - 12HOÁ       Tin - 12TOÁN1 Tin - 11TIN Tin - 10SINH
2   Thể - 12TOÁN2       Tin - 12HOÁ Tin - 11TIN Tin - 11ANH1
3             Tin - 11TOÁN1 Tin - 10HOÁ
4         Tin - 12TIN      
7 1   Thể - 12SỬ       Tin - 11SỬ Tin - 10ANH1 Tin - 11A1
2   Họp CN Thể - 12A2 Họp CN   Tin - 12SỬ Tin - 10ANH2 Tin - 10A1
3 Họp CN Họp CN Thể - 12LÝ SHL - 10TIN Tin - 12A1      
4                
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây