Thời khóa biểu số 01 các tổ - Học kỳ I năm học 2016 - 2017

Thứ sáu - 19/08/2016 10:19
TỔ TOÁN
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 11TIN         ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2   ChCờ - 11A2  
2     Toán - 12TOÁN1     Toán - 12TIN       Toán - 10TOÁN2 Toán - 10ANH2         Toán - 12SINH  
3         Toán - 11TOÁN1       Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1       Toán - 12A2   Toán - 11A2  
4       Toán - 10ĐỊA         Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1 Toán - 11ĐỊA Toán - 11TOÁN2   Toán - 12A2   Toán - 11A2  
5                                  
3 1 Toán - 10A1       Toán - 11TOÁN1       Toán - 12ANH1       Toán - 12ANH2       Toán - 12ĐỊA
2   Toán - 10TOÁN1     Toán - 11TOÁN1       Toán - 12ANH1   Toán - 11A1   Toán - 12ANH2 Toán - 11HOÁ     Toán - 12ĐỊA
3   Toán - 10TOÁN1               Toán - 10TOÁN2 Toán - 10ANH2 Toán - 10LÝ Toán - 11SINH Toán - 10SINH      
4   Toán - 11LÝ               Toán - 10TOÁN2 Toán - 10ANH2 Toán - 10LÝ Toán - 11ANH2 Toán - 12A2     Toán - 10VĂN
5                                  
4 1 Toán - 10A1     Toán - 10A2   Toán - 11TIN Toán - 12HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 11VĂN       Toán - 11SINH       Toán - 12SỬ
2 Toán - 10A1     Toán - 10A2   Toán - 11TIN Toán - 12A1     Toán - 10TOÁN2     Toán - 11SINH     Toán - 12SINH Toán - 10VĂN
3           Toán - 12TIN Toán - 12A1 Toán - 10TIN Toán - 12ANH1             Toán - 11SỬ Toán - 10VĂN
4       Toán - 10ANH1   Toán - 12TIN     Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1     Toán - 11ANH2        
5       Toán - 10ĐỊA           Toán - 11ANH1     Toán - 12ANH2        
5 1     Toán - 12TOÁN1 Toán - 10A2   Toán - 11TIN Toán - 12A1 Toán - 10HOÁ Toán - 11VĂN       Toán - 12ANH2        
2   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1 Toán - 10ANH1   Toán - 11TIN   Toán - 10HOÁ Toán - 11VĂN   Toán - 11A1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12A2   Toán - 11A2  
3   Toán - 11LÝ   Toán - 10ANH1     Toán - 12LÝ         Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH  
4   Toán - 11LÝ                 Toán - 11ĐỊA   Toán - 11SINH Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH  
5                                  
6 1             Toán - 12LÝ                    
2             Toán - 12A1                 Toán - 11SỬ Toán - 12SỬ
3             Toán - 12HOÁ       Toán - 11A1 Toán - 11TOÁN2   Toán - 10SINH Toán - 12TOÁN2 Toán - 11SỬ Toán - 12SỬ
4       Toán - 10ĐỊA     Toán - 12HOÁ       Toán - 11A1 Toán - 10LÝ   Toán - 10SINH Toán - 10SỬ Toán - 11A2  
5                     Toán - 11ĐỊA       Toán - 10SỬ    
7 1   Toán - 10TOÁN1       Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ   Toán - 12VĂN               Toán - 12SỬ
2   Giao ban Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN1   Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 11VĂN   Toán - 11ĐỊA     Toán - 11HOÁ Toán - 10SỬ Toán - 11SỬ Toán - 12ĐỊA
3   Toán - 11LÝ Họp CN   Họp CN Họp CN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 12ANH1   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 12TOÁN2 Họp CN Toán - 12ĐỊA
4     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TOÁN1 SHL - 11TIN         SHL - 10ANH2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2   SHL - 11A2  
5                                  

TỔ VĂN
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10TIN ChCờ - 10VĂN        
2       Văn - 11HOÁ   Văn - 11SINH     Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN   Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
3 Văn - 12SINH   Văn - 10A2 Văn - 11HOÁ   Văn - 11SINH   Văn - 11LÝ Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 12TOÁN1 Văn - 12HOÁ    
4 Văn - 12SINH Văn - 12SỬ Văn - 12TOÁN2 Văn - 11SỬ Văn - 11TIN       Văn - 10TIN   Văn - 12TOÁN1 Văn - 12HOÁ Họp CN  
5                            
3 1   Văn - 11ANH1   Văn - 10TOÁN1 Văn - 12VĂN       Văn - 10ĐỊA       Văn - 10SỬ  
2       Văn - 11SỬ Văn - 11TIN Văn - 11A2     Văn - 10ĐỊA       Văn - 10SỬ Văn - 11TOÁN2
3   Văn - 11TOÁN1   Văn - 11A1 Văn - 11TIN Văn - 11A2               Văn - 10HOÁ
4   Văn - 11TOÁN1   Văn - 11A1   Văn - 11SINH               Văn - 10HOÁ
5                            
4 1               Văn - 12ANH2         Văn - 10TOÁN2 Văn - 11TOÁN2
2 Văn - 10ANH2 Văn - 12SỬ Văn - 12ANH1         Văn - 12ANH2     Văn - 12TOÁN1 Văn - 11ANH2 Văn - 10SỬ Văn - 10HOÁ
3 Văn - 10ANH2   Văn - 12TOÁN2         Văn - 11LÝ     Văn - 12ĐỊA Văn - 11ANH2 Văn - 12LÝ  
4   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12TOÁN2       Văn - 11VĂN Văn - 11ĐỊA     Văn - 10LÝ   Văn - 12LÝ  
5 Văn - 12SINH           Văn - 11VĂN       Văn - 10LÝ      
5 1         Văn - 12VĂN           Văn - 12ĐỊA      
2     Văn - 10A2   Văn - 12VĂN           Văn - 12ĐỊA      
3 Văn - 10A1   Văn - 10A2 Văn - 10TOÁN1             Văn - 12A2      
4 Văn - 10ANH2     Văn - 10TOÁN1             Văn - 12A2      
5                            
6 1   Văn - 11ANH1         Văn - 11VĂN Văn - 11LÝ Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2   Văn - 10SINH
2   Văn - 11ANH1 Văn - 12ANH1       Văn - 11VĂN   Văn - 10TIN Văn - 10VĂN       Văn - 11TOÁN2
3     Văn - 12ANH1     Văn - 12TIN     Văn - 10ĐỊA     Văn - 12A1    
4   Văn - 12SỬ       Văn - 12TIN   Văn - 11ĐỊA            
5                            
7 1       Văn - 11SỬ       Văn - 11ĐỊA Văn - 10ANH1   Văn - 12A2 Văn - 12A1    
2 Văn - 10A1 Giao ban   Văn - 11A1 Giao ban Văn - 12TIN   Văn - 12ANH2     Văn - 10LÝ   Văn - 10TOÁN2 Văn - 10SINH
3 Văn - 10A1     Văn - 11HOÁ Họp CN Văn - 11A2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 12HOÁ Văn - 10TOÁN2 Văn - 10SINH
4         SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 11LÝ SHL - 10TIN SHL - 10VĂN        
5                            

TỔ TỰ NHIÊN
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 11A1     ChCờ - 12ANH2       ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 10TOÁN1       ChCờ - 12TIN ChCờ - 12A1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11HOÁ               ChCờ - 10A1
2   Thể - 10TIN   Thể - 11TOÁN2 QP - 10TOÁN1     Lý - 11ĐỊA Lý - 12SỬ Lý - 12ANH2       Lý - 11TIN   Lý - 11ANH2         Tin - 11TOÁN1     CNghệ - 12VĂN
3 QP - 11SỬ Thể - 10HOÁ     QP - 10LÝ       Lý - 12SỬ Lý - 12ANH2     Lý - 10A1 Lý - 11TIN Lý - 10ANH1       Tin - 10SỬ   Tin - 10TOÁN1     CNghệ - 12A1
4 QP - 11TOÁN1     Thể - 10A1 Thể - 10LÝ       Lý - 10TOÁN1 Lý - 10HOÁ     Lý - 12TIN Lý - 12A1 Lý - 12LÝ Lý - 11HOÁ     Tin - 10SINH         CNghệ - 12ANH2
5                                                
3 1 Thể - 11SINH   QP - 11TIN Thể - 10SINH     Lý - 11LÝ         Lý - 12HOÁ         Tin - 10TIN Tin - 12TOÁN1     Tin - 11VĂN   CNghệ - 11SỬ  
2 QP - 11SINH Thể - 12LÝ Thể - 12TOÁN2 QP - 10SINH QP - 10A2   Lý - 11LÝ                       Tin - 10VĂN   Tin - 11ANH1     CNghệ - 12SINH
3     Thể - 11ĐỊA   Thể - 10SỬ   Lý - 10A2         Lý - 10VĂN   Lý - 12ANH1 Lý - 12LÝ     Tin - 12ANH2 Tin - 12TIN       CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12A2
4 Thể - 11VĂN QP - 10TIN Thể - 12VĂN Thể - 12ANH1 Thể - 10TOÁN1   Lý - 10A2             Lý - 11SỬ Lý - 12LÝ       Tin - 10ĐỊA   Tin - 11HOÁ   CNghệ - 11A2 CNghệ - 12TOÁN2
5                                                
4 1 QP - 11A1   Thể - 11LÝ         Lý - 11TOÁN1 Lý - 12ĐỊA   Lý - 11A2 Lý - 10LÝ           Tin - 10ANH1   Tin - 12A2       CNghệ - 12TIN
2 Thể - 11A1   QP - 11LÝ         Lý - 11TOÁN1 Lý - 12A2 Lý - 10ĐỊA   Lý - 12HOÁ                       CNghệ - 12ĐỊA
3 Thể - 12A2 Thể - 12HOÁ QP - 11ĐỊA               Lý - 11ANH1   Lý - 10A1         Tin - 12SỬ            
4 Thể - 11SỬ QP - 10VĂN Thể - 11TIN         Lý - 10TOÁN2 Lý - 12TOÁN1 Lý - 10HOÁ Lý - 11TOÁN2   Lý - 10ANH2 Lý - 12ANH1       Tin - 12SINH           CNghệ - 12HOÁ
5                   Lý - 12TOÁN2 Lý - 10SINH   Lý - 12TIN Lý - 11SỬ       Tin - 12LÝ   Tin - 12VĂN   Tin - 11TIN   CNghệ - 12TOÁN1
5 1 Thể - 11TOÁN1     Thể - 11A2 QP - 10ANH1   Lý - 11LÝ       Lý - 10TIN         Lý - 11ANH2         Tin - 10TOÁN2 Tin - 10A1 CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12LÝ
2 Thể - 12SINH     Thể - 11ANH1 QP - 10ANH2     Lý - 10TOÁN2               Lý - 11HOÁ           Tin - 11LÝ CNghệ - 11SINH CNghệ - 12SỬ
3 QP - 11VĂN     Thể - 12ANH2 Thể - 10ANH2     Lý - 11ĐỊA         Lý - 12VĂN     Lý - 11A1         Tin - 11A2      
4 Thể - 12TIN     QP - 10A1 Thể - 10ANH1     Lý - 11VĂN     Lý - 11TOÁN2   Lý - 12VĂN                 Tin - 10LÝ CNghệ - 11TIN CNghệ - 12ANH1
5                                                
6 1     Thể - 12A1 QP - 11A2 Thể - 10ĐỊA           Lý - 10TIN Lý - 10LÝ       Lý - 11A1   Tin - 12TOÁN2     Tin - 11TOÁN2 Tin - 10A2 CNghệ - 11TOÁN1  
2   QP - 10HOÁ Thể - 11HOÁ Thể - 10TOÁN2 Thể - 10A2       Lý - 12TOÁN1 Lý - 12SINH   Lý - 10LÝ       Lý - 10SỬ         Tin - 11SINH   CNghệ - 11LÝ  
3   Thể - 10VĂN Thể - 12TOÁN1 QP - 11ANH1         Lý - 12A2   Lý - 11A2         Lý - 10SỬ Tin - 10TIN Tin - 12ĐỊA     Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 11HOÁ  
4     Thể - 12ĐỊA QP - 10TOÁN2         Lý - 10TOÁN1 Lý - 12TOÁN2   Lý - 10VĂN         Tin - 10TIN Tin - 12ANH1         CNghệ - 11ANH2  
5                     Lý - 10SINH                          
7 1     QP - 11HOÁ QP - 11TOÁN2 QP - 10ĐỊA QP - 11ANH2   Lý - 11VĂN Lý - 12ĐỊA             Lý - 11SINH         Tin - 11A1 Tin - 10HOÁ CNghệ - 11ANH1  
2   Giao ban   Giao ban   Giao ban       Lý - 10ĐỊA Giao ban   Lý - 10ANH2 Lý - 12A1 Lý - 10ANH1 Lý - 11SINH Giao ban Tin - 12HOÁ   Tin - 11ANH2   Tin - 11TIN CNghệ - 11TOÁN2 Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 12SỬ Họp CN QP - 10SỬ Thể - 11ANH2   Họp CN Họp CN Lý - 12SINH Lý - 11ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Tin - 10ANH2   Tin - 12A1 Tin - 11SỬ Tin - 11TIN CNghệ - 11A1 Họp CN
4 SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 12ANH2       SHL - 10TOÁN2 SHL - 10TOÁN1       SHL - 12TIN SHL - 12A1 SHL - 12LÝ SHL - 11HOÁ               SHL - 10A1
5                                                

TỔ HÓA SINH
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH             ChCờ - 12HOÁ            
2 CNghệ - 10SINH Sinh - 12HOÁ     Sinh - 12A2 Sinh - 11ANH1   CNghệ - 10ĐỊA                  
3 Sinh - 10SINH       Sinh - 12ANH1 Sinh - 11ĐỊA         Hoá - 11TOÁN2           Hoá - 11ANH2
4 Sinh - 10TOÁN2         Sinh - 10A2   CNghệ - 10ANH1                 Hoá - 11ANH2
5                                  
3 1           Sinh - 10ANH1   CNghệ - 10VĂN Hoá - 10A2 Hoá - 10ANH2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 10LÝ     Hoá - 12SỬ Hoá - 11HOÁ  
2       Sinh - 12TIN   Sinh - 11ANH2   CNghệ - 10HOÁ Hoá - 12A1           Hoá - 12SỬ   Hoá - 11VĂN
3             Sinh - 11LÝ     Hoá - 12VĂN Hoá - 12HOÁ Hoá - 12ĐỊA     Hoá - 12SINH   Hoá - 11SỬ
4       Sinh - 12SINH   Sinh - 10A1 Sinh - 12SỬ CNghệ - 10SỬ Hoá - 12ANH2           Hoá - 12TIN   Hoá - 11TIN
5                                  
4 1 Sinh - 10SINH     Sinh - 12LÝ       Sinh - 10SỬ   Hoá - 10ANH2           Hoá - 11HOÁ  
2 Sinh - 10SINH       Sinh - 12VĂN   Sinh - 11TOÁN2               Hoá - 12TIN    
3         Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 11TIN CNghệ - 10A2 Hoá - 12ANH2 Hoá - 12VĂN   Hoá - 10LÝ   Hoá - 11A2 Hoá - 10ANH1 Hoá - 11A1  
4   Sinh - 11SINH         Sinh - 12SỬ CNghệ - 10TIN       Hoá - 12A2   Hoá - 11A2      
5   Sinh - 11SINH           Sinh - 10TIN       Hoá - 12ANH1     Hoá - 11LÝ    
5 1     Sinh - 12SINH       Sinh - 11A1   Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12HOÁ Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 11ANH1   Hoá - 11HOÁ  
2         Sinh - 12ANH2       Hoá - 12A1 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12HOÁ     Hoá - 10A1      
3       Sinh - 12TIN Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 12ĐỊA   Hoá - 10TIN Hoá - 10SINH     Hoá - 10HOÁ Hoá - 10TOÁN2      
4       Sinh - 12LÝ Sinh - 12A1   Sinh - 11A2   Hoá - 10TIN Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12ĐỊA Hoá - 10HOÁ Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 11A1  
5                                  
6 1   Sinh - 11SINH       Sinh - 11HOÁ Sinh - 11SỬ CNghệ - 10TOÁN1 Hoá - 10SỬ         Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 11ĐỊA    
2   Sinh - 12HOÁ     Sinh - 12A2     CNghệ - 10ANH2 Hoá - 10ĐỊA         Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10ANH1    
3         Sinh - 12VĂN     CNghệ - 10TOÁN2         Hoá - 12LÝ Hoá - 10A1     Hoá - 11TIN
4         Sinh - 12A1 Sinh - 10ANH2 Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10A1       Hoá - 11SINH Hoá - 12LÝ Hoá - 11ANH1 Hoá - 11LÝ   Hoá - 11VĂN
5             Sinh - 12ĐỊA         Hoá - 11SINH         Hoá - 11SỬ
7 1           Sinh - 10VĂN Sinh - 12TOÁN2 CNghệ - 10LÝ Hoá - 10SỬ Hoá - 10SINH   Hoá - 12ANH1     Hoá - 12SINH    
2 Giao ban     Giao ban Sinh - 12ANH1 Sinh - 10HOÁ Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 10TOÁN1   Giao ban   Hoá - 12A2         Hoá - 10VĂN
3   Họp CN   Họp CN Sinh - 12ANH2 Sinh - 10ĐỊA Sinh - 11VĂN Sinh - 10LÝ Hoá - 10A2 Hoá - 12TOÁN1 Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10HOÁ   Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 10VĂN
4 SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH             SHL - 12HOÁ            
5                                  

TỔ XÃ HỘI
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Minh V.Anh HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10LÝ   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA   ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ĐỊA
2 Sử - 11SỬ Sử - 10LÝ   Sử - 12TOÁN2 Sử - 12ĐỊA   Sử - 11VĂN Địa - 10A1 Địa - 11A2 Địa - 10A2 GDCD - 11LÝ   GDCD - 10HOÁ
3   Sử - 10TOÁN2   Sử - 12TIN       Địa - 12ĐỊA     GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 10ĐỊA  
4   Sử - 11LÝ   Sử - 12ANH1       Địa - 12ĐỊA   Địa - 11A1 GDCD - 11VĂN GDCD - 10SỬ  
5                          
3 1   Sử - 11A1   Sử - 12TIN     Sử - 11ANH2 Địa - 10TOÁN2 Địa - 12SINH Địa - 11ĐỊA GDCD - 12A1    
2   Sử - 10TIN   Sử - 12A2       Địa - 10TOÁN2 Địa - 12VĂN Địa - 11ĐỊA GDCD - 12HOÁ    
3   Sử - 11TOÁN2   Sử - 12TOÁN2     Sử - 11ANH1 Địa - 10TIN Địa - 10ĐỊA Địa - 11ANH2 GDCD - 11HOÁ    
4       Sử - 12HOÁ       Địa - 10ANH1 Địa - 12TOÁN1 Địa - 10SINH GDCD - 11ĐỊA    
5                          
4 1   Sử - 10TOÁN1   Sử - 12VĂN   Sử - 10VĂN   Địa - 10TIN Địa - 10ĐỊA Địa - 11ĐỊA   GDCD - 11ANH2 GDCD - 12SINH
2       Sử - 11ĐỊA   Sử - 10ANH1   Địa - 10TOÁN1 Địa - 11HOÁ Địa - 10LÝ      
3   Sử - 11SINH   Sử - 12SINH   Sử - 10SỬ   Địa - 10TOÁN1 Địa - 11TOÁN1     GDCD - 11TOÁN2  
4     Sử - 10ĐỊA Sử - 12A1   Sử - 10SỬ       Địa - 10A2   GDCD - 10A1 GDCD - 12ANH2
5   Sử - 11HOÁ   Sử - 12A2       Địa - 12A1 Địa - 10SỬ Địa - 10HOÁ   GDCD - 10ANH1 GDCD - 10TOÁN2
5 1 Sử - 11SỬ Sử - 10SINH   Sử - 12ANH1   Sử - 10ANH2     Địa - 10SỬ Địa - 11SINH GDCD - 12SỬ GDCD - 10VĂN GDCD - 12A2
2 Sử - 11SỬ     Sử - 12LÝ   Sử - 10SỬ     Địa - 10ĐỊA Địa - 10SINH   GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 10TIN
3   Sử - 11TIN   Sử - 12A1     Sử - 12SỬ   Địa - 12HOÁ Địa - 10VĂN GDCD - 11ANH1   GDCD - 10LÝ
4       Sử - 12ANH2     Sử - 12SỬ   Địa - 11ANH1 Địa - 10VĂN GDCD - 11SỬ GDCD - 10SINH GDCD - 10A2
5                          
6 1       Sử - 12SINH Sử - 10A1     Địa - 12ANH1 Địa - 12A2 Địa - 10HOÁ GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10ANH2 GDCD - 12ĐỊA
2       Sử - 12LÝ Sử - 12ĐỊA     Địa - 10A1 Địa - 12TOÁN2 Địa - 12TIN GDCD - 11A2 GDCD - 11A1 GDCD - 10TOÁN1
3       Sử - 12ANH2 Sử - 10HOÁ     Địa - 10ANH2 Địa - 11VĂN Địa - 10LÝ GDCD - 11SINH    
4       Sử - 12TOÁN1       Địa - 12ANH2 Địa - 11TOÁN2 Địa - 11SỬ   GDCD - 11TIN GDCD - 12VĂN
5       Sử - 12HOÁ         Địa - 12LÝ Địa - 11TIN     GDCD - 12ANH1
7 1   Sử - 11TOÁN1   Sử - 12TOÁN1   Sử - 10A2   Địa - 10ANH2     GDCD - 12LÝ    
2 Giao ban Sử - 11A2 Giao ban Sử - 12VĂN       Địa - 12SỬ Địa - 11LÝ        
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 10ANH1 Họp CN Họp CN GDCD - 12TIN Họp CN Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10LÝ   SHL - 12TOÁN2 SHL - 10HOÁ SHL - 10SỬ SHL - 12SỬ   SHL - 10ĐỊA SHL - 11ĐỊA   SHL - 11ANH2 SHL - 12ĐỊA
5                          

TỔ NGOẠI NGỮ
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hưng ThanhA Chi TrungA LinhA  
2 1     ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 10A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1        
2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ       T.Anh - 11A1    
3 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 11A1    
4 T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 10VĂN       T.Anh - 11SINH    
5                    
3 1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12A2     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11A2  
2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10A1     T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10LÝ  
3   T.Anh - 10A1     T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12A1  
4         T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 12A1  
5                    
4 1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12A1  
2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10TIN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 11A2  
3     T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10SINH   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11HOÁ  
4       T.Anh - 10SINH T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11HOÁ  
5       T.Anh - 10VĂN T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12HOÁ  
5 1   T.Anh - 12TIN         T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 10LÝ  
2   T.Anh - 12TIN T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10VĂN       T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10LÝ  
3   T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11SINH T.Anh - 11TOÁN1  
4   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12HOÁ  
5                    
6 1 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12TIN     T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 12HOÁ  
2 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SINH T.Anh - 11TIN   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11ĐỊA    
3   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11TOÁN1  
4   T.Anh - 12A2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 12SINH T.Anh - 11HOÁ  
5       T.Anh - 10TIN            
7 1   T.Anh - 10A1   T.Anh - 10TIN T.Anh - 11TIN T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11A2  
2 Giao ban     T.Anh - 10A2   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12SINH    
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12A2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SINH T.Anh - 11TOÁN1  
4     SHL - 12ANH1 SHL - 10A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1        
5                    

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây