Thời khóa biểu số 03 các tổ

Thứ sáu - 16/09/2016 10:32
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 19 tháng 09 năm 2016      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 11TIN         ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2   ChCờ - 11A2  
2 Toán - 10A1   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12TIN       Toán - 11ANH1 Toán - 11ĐỊA Toán - 10LÝ   Toán - 12A2   Toán - 11SỬ  
3 Toán - 10A1       Toán - 11TOÁN1       Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN2       Toán - 12A2   Toán - 11A2  
4                 Toán - 12VĂN   Toán - 10ANH2         Toán - 11A2  
5                                  
3 1         Toán - 11TOÁN1       Toán - 12ANH1       Toán - 12ANH2       Toán - 10VĂN
2   Toán - 11LÝ     Toán - 11TOÁN1       Toán - 12ANH1     Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 10SINH   Toán - 11A2  
3   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1             Toán - 10TOÁN2   Toán - 10LÝ Toán - 11SINH Toán - 10SINH   Toán - 12SINH Toán - 12ĐỊA
4   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1             Toán - 10TOÁN2   Toán - 10LÝ Toán - 11ANH2 Toán - 11HOÁ   Toán - 12SINH Toán - 12ĐỊA
5                                  
4 1       Toán - 10ĐỊA   Toán - 11TIN     Toán - 11VĂN       Toán - 11ANH2       Toán - 12SỬ
2       Toán - 10ĐỊA   Toán - 11TIN     Toán - 12ANH1   Toán - 11A1   Toán - 11SINH     Toán - 11A2 Toán - 10VĂN
3       Toán - 10ANH1   Toán - 12TIN         Toán - 11A1   Toán - 11SINH     Toán - 11SỬ Toán - 10VĂN
4       Toán - 10A2   Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ   Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1           Toán - 11SỬ  
5             Toán - 12HOÁ     Toán - 11ANH1 Toán - 11ĐỊA   Toán - 12ANH2        
5 1       Toán - 10ANH1   Toán - 11TIN Toán - 12A1 Toán - 10TIN Toán - 11VĂN       Toán - 12ANH2        
2   Toán - 10TOÁN1   Toán - 10ANH1   Toán - 11TIN Toán - 12A1   Toán - 11VĂN   Toán - 11A1   Toán - 11SINH Toán - 12A2   Toán - 11SỬ  
3   Toán - 11LÝ   Toán - 10A2     Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ     Toán - 11ĐỊA   Toán - 11ANH2 Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH  
4   Toán - 11LÝ       Toán - 12TIN Toán - 12LÝ           Toán - 11ANH2 Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH  
5                                  
6 1       Toán - 10A2     Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ                 Toán - 12SỬ
2             Toán - 12A1 Toán - 10HOÁ     Toán - 10ANH2     Toán - 11HOÁ     Toán - 12SỬ
3       Toán - 10ĐỊA             Toán - 10ANH2 Toán - 11TOÁN2     Toán - 12TOÁN2    
4             Toán - 12HOÁ       Toán - 11A1 Toán - 11TOÁN2   Toán - 10SINH Toán - 12TOÁN2   Toán - 12ĐỊA
5                     Toán - 11ĐỊA       Toán - 10SỬ    
7 1 Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1       Toán - 12HOÁ   Toán - 12VĂN               Toán - 12SỬ
2   Giao ban     Toán - 11TOÁN1   Toán - 12A1 Toán - 10TIN Toán - 11VĂN Toán - 11ANH1   Toán - 11TOÁN2   Toán - 12A2 Toán - 10SỬ    
3   Toán - 11LÝ Họp CN   Họp CN Họp CN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 12ANH1 Toán - 10TOÁN2 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN Toán - 12ĐỊA
4     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TOÁN1 SHL - 11TIN         SHL - 10ANH2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2   SHL - 11A2  
5                                  
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 19 tháng 09 năm 2016      
                               
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10TIN ChCờ - 10VĂN        
2                 Văn - 10TIN         Văn - 10HOÁ
3 Văn - 12SINH     Văn - 11HOÁ   Văn - 11SINH   Văn - 11LÝ Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 12TOÁN1 Văn - 12HOÁ   Văn - 10HOÁ
4 Văn - 12SINH     Văn - 11HOÁ   Văn - 11SINH     Văn - 10ANH1   Văn - 12TOÁN1 Văn - 12HOÁ    
5                            
3 1     Văn - 12TOÁN2   Văn - 12VĂN       Văn - 10ĐỊA       Văn - 10SỬ Văn - 10HOÁ
2   Văn - 11ANH1   Văn - 11SỬ         Văn - 10TIN       Văn - 10SỬ Văn - 10TOÁN1
3   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 11A2                
4   Văn - 11TOÁN1   Văn - 11A1 Văn - 11TIN Văn - 11A2                
5                            
4 1   Văn - 11ANH1           Văn - 12ANH2     Văn - 12A2   Văn - 10TOÁN2  
2   Văn - 12SỬ   Văn - 11TOÁN2       Văn - 12ANH2     Văn - 12A2 Văn - 11ANH2 Văn - 10TOÁN2  
3 Văn - 10ANH2   Văn - 12TOÁN2 Văn - 11TOÁN2             Văn - 10LÝ Văn - 11ANH2 Văn - 12LÝ  
4 Văn - 10ANH2 Văn - 11TOÁN1 Văn - 12TOÁN2       Văn - 11VĂN       Văn - 12TOÁN1   Văn - 12LÝ  
5 Văn - 12SINH     Văn - 11SỬ     Văn - 11VĂN              
5 1     Văn - 10A2   Văn - 12VĂN           Văn - 12ĐỊA     Văn - 10SINH
2     Văn - 10A2   Văn - 12VĂN           Văn - 12ĐỊA      
3 Văn - 10ANH2       Văn - 11TIN           Văn - 10LÝ     Văn - 10TOÁN1
4 Văn - 10A1   Văn - 12ANH1               Văn - 10LÝ     Văn - 10TOÁN1
5                            
6 1   Văn - 11ANH1 Văn - 12ANH1 Văn - 11SỬ     Văn - 11VĂN Văn - 11ĐỊA Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2 Văn - 10SỬ  
2       Văn - 11TOÁN2   Văn - 11A2 Văn - 11VĂN Văn - 11ĐỊA Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN     Văn - 10TOÁN2  
3   Văn - 12SỬ Văn - 10A2 Văn - 11A1   Văn - 12TIN   Văn - 11LÝ       Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
4   Văn - 12SỬ       Văn - 12TIN   Văn - 11LÝ       Văn - 12A1    
5                            
7 1               Văn - 11ĐỊA Văn - 10ĐỊA Văn - 10VĂN Văn - 12A2 Văn - 12A1    
2 Văn - 10A1 Giao ban   Văn - 11HOÁ Giao ban Văn - 11SINH   Văn - 12ANH2 Văn - 10ĐỊA   Văn - 12ĐỊA     Văn - 10SINH
3 Văn - 10A1     Văn - 11A1 Họp CN Văn - 12TIN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 12HOÁ   Văn - 10SINH
4         SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 11LÝ SHL - 10TIN SHL - 10VĂN        
5                            
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 19 tháng 09 năm 2016      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 11A1     ChCờ - 12ANH2       ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 10TOÁN1       ChCờ - 12TIN ChCờ - 12A1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11HOÁ               ChCờ - 10A1
2 Thể - 11VĂN Thể - 10ANH2 Thể - 11HOÁ QP - 11TOÁN2       Lý - 11TOÁN1 Lý - 10TOÁN1 Lý - 10ĐỊA       Lý - 11TIN Lý - 12LÝ       Tin - 10VĂN         CNghệ - 12A1
3 QP - 11SỬ   Thể - 11ĐỊA   Thể - 10TOÁN1       Lý - 12SỬ Lý - 12TOÁN2     Lý - 10ANH2           Tin - 12TIN Tin - 12A1       CNghệ - 12ANH2
4 Thể - 11SỬ QP - 10HOÁ Thể - 11LÝ Thể - 10A1 Thể - 10LÝ       Lý - 12SỬ Lý - 12ANH2           Lý - 11ANH2     Tin - 10SINH         CNghệ - 12ANH1
5                                                
3 1 Thể - 11A1   QP - 11TIN Thể - 10SINH     Lý - 11LÝ         Lý - 12HOÁ   Lý - 11SỬ Lý - 12LÝ     Tin - 10ANH1     Tin - 11HOÁ   CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12SỬ
2 Thể - 11SINH Thể - 10VĂN Thể - 12A1   Thể - 10TOÁN2             Lý - 12HOÁ     Lý - 12LÝ           Tin - 11VĂN   CNghệ - 11A1 CNghệ - 12ĐỊA
3 Thể - 12A2 QP - 10TIN QP - 11HOÁ QP - 11ANH1 Thể - 10SỬ   Lý - 10A2                     Tin - 12ANH2 Tin - 10ĐỊA   Tin - 11TOÁN2     CNghệ - 12LÝ
4 QP - 11SINH Thể - 10TIN Thể - 12ANH1 QP - 10A2 QP - 10ĐỊA                 Lý - 12A1       Tin - 12TOÁN2 Tin - 10SỬ   Tin - 11ANH1   CNghệ - 11LÝ Tin - 10A1
5                                                
4 1 QP - 11A1             Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN1   Lý - 10TIN Lý - 10LÝ   Lý - 12ANH1       Tin - 12SINH   Tin - 12VĂN Tin - 11A2     CNghệ - 12HOÁ
2 Thể - 12HOÁ                 Lý - 12TOÁN2   Lý - 10LÝ Lý - 12VĂN         Tin - 12TOÁN1     Tin - 11TOÁN1     CNghệ - 12TIN
3 QP - 11TOÁN1           Lý - 10A2 Lý - 10TOÁN2 Lý - 12ĐỊA Lý - 12ANH2 Lý - 11ANH1   Lý - 10A1 Lý - 12A1       Tin - 12SỬ       Tin - 11LÝ    
4           Thể - 11ANH2     Lý - 12A2   Lý - 11TOÁN2 Lý - 10VĂN Lý - 10A1 Lý - 11TIN Lý - 10ANH1           Tin - 11SINH Tin - 10LÝ   CNghệ - 12SINH
5                   Lý - 10ĐỊA Lý - 10SINH   Lý - 12TIN   Lý - 10ANH1     Tin - 12LÝ   Tin - 12A2 Tin - 10TOÁN1 Tin - 11TIN   CNghệ - 12VĂN
5 1 Thể - 12TIN   Thể - 12TOÁN1 Thể - 11ANH1 Thể - 10ĐỊA   Lý - 11LÝ Lý - 11TOÁN1     Lý - 11TOÁN2         Lý - 11HOÁ         Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 11A2 CNghệ - 12A2
2 Thể - 12SINH QP - 10ANH2 Thể - 12LÝ Thể - 12ANH2 QP - 10SỬ   Lý - 11LÝ           Lý - 12TIN     Lý - 11ANH2         Tin - 10TOÁN2     CNghệ - 12TOÁN2
3 Thể - 11TOÁN1 QP - 10VĂN Thể - 12ĐỊA Thể - 11TOÁN2 QP - 10ANH1     Lý - 11VĂN     Lý - 11A2   Lý - 12VĂN     Lý - 11A1             CNghệ - 11SINH  
4 QP - 11VĂN Thể - 10HOÁ Thể - 11TIN Thể - 11A2 Thể - 10ANH1     Lý - 10TOÁN2         Lý - 10ANH2     Lý - 10SỬ           Tin - 10A2 CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12TOÁN1
5                                                
6 1       QP - 11A2 Thể - 12TOÁN2       Lý - 12A2   Lý - 10TIN         Lý - 11A1             CNghệ - 11TOÁN1  
2       Thể - 10A2 QP - 10LÝ       Lý - 12TOÁN1 Lý - 12SINH Lý - 10SINH         Lý - 11SINH             CNghệ - 11SỬ  
3       QP - 10SINH QP - 10TOÁN1         Lý - 10HOÁ   Lý - 10LÝ       Lý - 11HOÁ Tin - 10TIN           CNghệ - 11TIN  
4       QP - 10A1 QP - 10TOÁN2       Lý - 10TOÁN1   Lý - 11A2 Lý - 10VĂN       Lý - 10SỬ Tin - 10TIN Tin - 12ANH1         CNghệ - 11HOÁ  
5                                   Tin - 12ĐỊA            
7 1           QP - 11ANH2   Lý - 11VĂN Lý - 12ĐỊA         Lý - 12ANH1   Lý - 11SINH Tin - 10TIN       Tin - 11A1 Tin - 10HOÁ CNghệ - 11ANH1  
2   Giao ban QP - 11LÝ Giao ban Thể - 12VĂN     Lý - 11ĐỊA   Lý - 10HOÁ Giao ban     Lý - 11SỬ     Giao ban Tin - 12HOÁ       Tin - 11TIN CNghệ - 11ANH2 Giao ban
3 Họp CN Họp CN QP - 11ĐỊA Họp CN Thể - 12SỬ     Họp CN Họp CN Lý - 12SINH Lý - 11ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Tin - 10ANH2   Tin - 11ANH2 Tin - 11SỬ Tin - 11TIN CNghệ - 11TOÁN2 Họp CN
4 SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 12ANH2       SHL - 10TOÁN2 SHL - 10TOÁN1       SHL - 12TIN SHL - 12A1 SHL - 12LÝ SHL - 11HOÁ               SHL - 10A1
5                                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ HÓA SINH      
Thực hiện từ ngày 19 tháng 09 năm 2016      
                                   
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH           ChCờ - 12HOÁ            
2 CNghệ - 10SINH Sinh - 12HOÁ     Sinh - 12VĂN                     Hoá - 11ANH2
3 Sinh - 10SINH     Sinh - 12LÝ Sinh - 12ANH1 Sinh - 10A2       Hoá - 11TOÁN2       Hoá - 10ANH1   Hoá - 11ANH2
4 Sinh - 10TOÁN2     Sinh - 12LÝ Sinh - 12A2 Sinh - 11ĐỊA               Hoá - 12TIN   Hoá - 10SỬ
5                                
3 1       Sinh - 12TIN   Sinh - 10A1 Sinh - 11A2 Sinh - 10TIN   Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11SINH     Hoá - 10A2    
2     Sinh - 12SINH     Sinh - 11ANH2 Sinh - 12TOÁN2 CNghệ - 10HOÁ Hoá - 10ANH2   Hoá - 12A2         Hoá - 11TIN
3           Sinh - 10HOÁ Sinh - 11VĂN   Hoá - 12VĂN Hoá - 12HOÁ       Hoá - 12TIN   Hoá - 11SỬ
4           Sinh - 10VĂN Sinh - 11SỬ CNghệ - 10ANH1 Hoá - 12ANH2         Hoá - 12SỬ   Hoá - 11VĂN
5                                
4 1 Sinh - 10SINH           Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 10SỬ Hoá - 10ANH2   Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10A2 Hoá - 11HOÁ  
2 Sinh - 10SINH           Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 10A1         Hoá - 10TIN Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ  
3             Sinh - 11TIN   Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12ANH1   Hoá - 10TIN      
4         Sinh - 12A1   Sinh - 11LÝ Sinh - 10TOÁN1 Hoá - 12ANH2       Hoá - 11A2 Hoá - 12SỬ Hoá - 11A1  
5         Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 12SỬ Sinh - 10SỬ           Hoá - 11LÝ    
5 1   Sinh - 11SINH   Sinh - 12SINH     Sinh - 11A1 CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12HOÁ   Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1      
2         Sinh - 12TOÁN1     CNghệ - 10TIN Hoá - 10SINH Hoá - 12HOÁ Hoá - 10LÝ Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1   Hoá - 11HOÁ  
3   Sinh - 12HOÁ   Sinh - 12TIN Sinh - 12A2   Sinh - 12SỬ CNghệ - 10ĐỊA Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12A1   Hoá - 11ANH1      
4         Sinh - 12A1   Sinh - 11TOÁN2   Hoá - 12VĂN   Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 11ANH1   Hoá - 11A1  
5                                
6 1           Sinh - 11HOÁ   CNghệ - 10ANH2     Hoá - 12A1 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 11LÝ    
2         Sinh - 12VĂN Sinh - 11ANH1   CNghệ - 10TOÁN1     Hoá - 12ANH1 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 10SỬ
3   Sinh - 11SINH           CNghệ - 10VĂN     Hoá - 12ĐỊA     Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 11SỬ
4   Sinh - 11SINH     Sinh - 12ANH2 Sinh - 10ANH2         Hoá - 12A2 Hoá - 12LÝ   Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 11VĂN
5                     Hoá - 11SINH         Hoá - 11TIN
7 1               CNghệ - 10LÝ Hoá - 10SINH     Hoá - 12LÝ Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12SINH    
2 Giao ban     Giao ban Sinh - 12ANH1 Sinh - 10ANH1 Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 10LÝ Giao ban   Hoá - 10TOÁN1         Hoá - 10VĂN
3   Họp CN   Họp CN Sinh - 12ANH2 Sinh - 10ĐỊA Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10A2 Hoá - 12TOÁN2 Họp CN Hoá - 10LÝ Hoá - 10HOÁ Hoá - 11A2 Hoá - 10ANH1   Hoá - 10VĂN
4 SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH           SHL - 12HOÁ            
5                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 19 tháng 09 năm 2016      
                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10LÝ   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12SỬ   ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ĐỊA
2   Sử - 11A2   Sử - 12TOÁN2   Sử - 10TOÁN2 Sử - 12SINH   Địa - 10ANH1 Địa - 11A1   GDCD - 11LÝ GDCD - 10SỬ GDCD - 12ANH2
3               Địa - 12ĐỊA   Địa - 11TIN Địa - 10LÝ   GDCD - 10ĐỊA  
4       Sử - 12A1   Sử - 10TIN   Địa - 12ĐỊA Địa - 10ĐỊA Địa - 11TOÁN1 Địa - 10A2 GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 10TOÁN1
5                            
3 1   Sử - 10TOÁN1   Sử - 11ĐỊA Sử - 12ĐỊA     Địa - 12SINH   Địa - 11ANH2 Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12A1 GDCD - 10ANH2  
2       Sử - 12TOÁN1 Sử - 12TIN         Địa - 11HOÁ Địa - 10LÝ GDCD - 11ĐỊA GDCD - 10A1  
3   Sử - 11ANH2   Sử - 12TOÁN2       Địa - 12SỬ   Địa - 11ĐỊA     GDCD - 11A1  
4   Sử - 11TOÁN2   Sử - 12A2       Địa - 12VĂN   Địa - 11ĐỊA Địa - 10SINH      
5                            
4 1   Sử - 11SINH     Sử - 12TIN Sử - 10ANH1     Địa - 10VĂN   Địa - 10A1     GDCD - 10HOÁ
2   Sử - 11VĂN             Địa - 10ANH1 Địa - 11LÝ Địa - 10HOÁ     GDCD - 10A2
3   Sử - 11HOÁ   Sử - 12VĂN Sử - 10HOÁ Sử - 10SỬ     Địa - 10ĐỊA Địa - 11A2 Địa - 10TOÁN1     GDCD - 12SINH
4           Sử - 10SỬ       Địa - 11ĐỊA Địa - 10TIN     GDCD - 12ANH1
5   Sử - 10LÝ   Sử - 12A1   Sử - 10VĂN       Địa - 11SINH Địa - 12TOÁN2     GDCD - 12ĐỊA
5 1 Sử - 11SỬ         Sử - 10SỬ Sử - 12SỬ   Địa - 10ANH2     GDCD - 12LÝ GDCD - 10VĂN  
2             Sử - 12SỬ   Địa - 10ĐỊA     GDCD - 11ANH1 GDCD - 11TOÁN1  
3     Sử - 12ANH1           Địa - 10SỬ     GDCD - 11SỬ   GDCD - 10TIN
4     Sử - 12ANH2     Sử - 10SINH Sử - 12HOÁ   Địa - 10VĂN     GDCD - 12SỬ   GDCD - 12A2
5                            
6 1   Sử - 11TIN   Sử - 12TOÁN1 Sử - 10A1   Sử - 12SINH Địa - 12HOÁ   Địa - 11TOÁN2 Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11SINH GDCD - 10SINH GDCD - 12VĂN
2   Sử - 11LÝ   Sử - 12LÝ Sử - 12ĐỊA     Địa - 12A2     Địa - 10TIN GDCD - 12TIN GDCD - 11ANH2  
3   Sử - 11ANH1 Sử - 12ANH2 Sử - 12A2     Sử - 12HOÁ Địa - 12ANH1   Địa - 11VĂN Địa - 10A1 GDCD - 11A2   GDCD - 10TOÁN2
4 Sử - 11SỬ   Sử - 10ĐỊA Sử - 12VĂN           Địa - 11ANH1 Địa - 10HOÁ GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 11TIN GDCD - 10LÝ
5 Sử - 11SỬ   Sử - 12ANH1         Địa - 12LÝ     Địa - 10SINH GDCD - 12HOÁ    
7 1   Sử - 11TOÁN1       Sử - 10ANH2   Địa - 12ANH2 Địa - 10SỬ Địa - 11SỬ Địa - 10A2 GDCD - 11HOÁ GDCD - 10ANH1  
2 Giao ban Sử - 11A1 Giao ban Sử - 12LÝ   Sử - 10A2     Địa - 10ANH2 Địa - 12TIN Địa - 10TOÁN2     Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 12A1 Họp CN Họp CN Địa - 12TOÁN1 GDCD - 11VĂN Họp CN Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10LÝ   SHL - 12TOÁN2 SHL - 10HOÁ SHL - 10SỬ SHL - 12SỬ   SHL - 10ĐỊA SHL - 11ĐỊA     SHL - 11ANH2 SHL - 12ĐỊA
5                            
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3    
TỔ NGOẠI NGữ    
Thực hiện từ ngày 19 tháng 09 năm 2016    
                     
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hưng ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 10A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1      
2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SINH  
3     T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A1  
4     T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11TIN T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A1  
5                  
3 1   T.Anh - 12A2       T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
2 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10ĐỊA    
3 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10A1   T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 12A1
4 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 12HOÁ
5                  
4 1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11SỬ     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11LÝ T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 12A1
2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12A1
3   T.Anh - 12A2 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10SINH       T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12HOÁ
4       T.Anh - 10SINH T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11HOÁ
5     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10TIN   T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11HOÁ
5 1   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12ANH1       T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11A2
3   T.Anh - 10A1   T.Anh - 10SINH     T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN2  
4   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10TIN     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11SINH T.Anh - 11TOÁN1
5                  
6 1   T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 10LÝ
2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10A1     T.Anh - 11TIN   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 12HOÁ
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11TOÁN1
4   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 12SINH T.Anh - 11TOÁN1
5       T.Anh - 10TIN          
7 1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TIN     T.Anh - 11TIN T.Anh - 11LÝ T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 11A2
2 Giao ban         T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11A2
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12A2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 11HOÁ
4     SHL - 12ANH1 SHL - 10A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1      
5                  

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây