Thời khóa biểu số 04 các tổ

Thứ sáu - 28/10/2016 22:45
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 31 tháng 10 năm 2016      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 11TIN         ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2   ChCờ - 11A2  
2 Toán - 10A1   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TIN         Toán - 11ĐỊA Toán - 10LÝ       Toán - 12SINH  
3 Toán - 10A1     Toán - 10ANH1     Toán - 12A1         Toán - 11TOÁN2   Toán - 12A2   Toán - 11SỬ  
4       Toán - 10ĐỊA     Toán - 12HOÁ         Toán - 11TOÁN2   Toán - 12A2   Toán - 11A2  
5                                  
3 1                 Toán - 12ANH1       Toán - 12ANH2       Toán - 10VĂN
2   Toán - 11LÝ             Toán - 12ANH1     Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2     Toán - 11SỬ Toán - 10VĂN
3   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1                   Toán - 11SINH Toán - 10SINH   Toán - 12SINH Toán - 12ĐỊA
4   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1                   Toán - 11ANH2 Toán - 11HOÁ   Toán - 12SINH Toán - 12ĐỊA
5                                  
4 1       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN     Toán - 11VĂN       Toán - 11ANH2        
2       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN     Toán - 11VĂN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1   Toán - 11ANH2        
3                 Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1   Toán - 11SINH     Toán - 11A2  
4       Toán - 10A2   Toán - 12TIN       Toán - 11ANH1   Toán - 10LÝ       Toán - 11A2  
5                   Toán - 11ANH1 Toán - 11ĐỊA Toán - 10LÝ Toán - 12ANH2     Toán - 11SỬ  
5 1       Toán - 10ANH1   Toán - 11TIN   Toán - 10TIN Toán - 11VĂN       Toán - 12ANH2       Toán - 10VĂN
2   Toán - 10TOÁN1   Toán - 10ANH1   Toán - 11TIN Toán - 12A1   Toán - 12ANH1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ĐỊA   Toán - 11SINH Toán - 12A2      
3   Toán - 11LÝ       Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 12VĂN   Toán - 11ĐỊA   Toán - 11SINH Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2   Toán - 12SỬ
4   Toán - 11LÝ       Toán - 12TIN Toán - 12LÝ   Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1 Toán - 11A1   Toán - 11ANH2 Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2    
5                                  
6 1       Toán - 10A2     Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ                 Toán - 12SỬ
2       Toán - 10A2     Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ     Toán - 10ANH2     Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12SỬ
3                     Toán - 10ANH2     Toán - 12A2   Toán - 12SINH  
4             Toán - 12HOÁ       Toán - 11A1     Toán - 10SINH Toán - 10SỬ   Toán - 12ĐỊA
5             Toán - 12HOÁ             Toán - 10SINH Toán - 10SỬ Toán - 11SỬ  
7 1 Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1       Toán - 12A1   Toán - 12VĂN               Toán - 12SỬ
2   Giao ban     Toán - 11TOÁN1   Toán - 12A1 Toán - 10TIN Toán - 11VĂN Toán - 11ANH1 Toán - 10ANH2 Toán - 11TOÁN2     Toán - 12TOÁN2    
3   Toán - 11LÝ Họp CN   Họp CN Họp CN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 12ANH1 Toán - 10TOÁN2 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN Toán - 12ĐỊA
4     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TOÁN1 SHL - 11TIN         SHL - 10ANH2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2   SHL - 11A2  
5                                  
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 31 tháng 10 năm 2016      
                               
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10TIN ChCờ - 10VĂN ChCờ - 12ĐỊA      
2       Văn - 11SỬ       Văn - 12ANH2 Văn - 10TIN          
3 Văn - 12SINH     Văn - 11HOÁ Văn - 11TIN Văn - 11SINH     Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 10LÝ     Văn - 10HOÁ
4 Văn - 12SINH     Văn - 11HOÁ   Văn - 11SINH   Văn - 11LÝ Văn - 10ANH1 Văn - 12TOÁN1 Văn - 10LÝ     Văn - 10HOÁ
5                            
3 1     Văn - 12TOÁN2   Văn - 12VĂN       Văn - 10ĐỊA       Văn - 10SỬ Văn - 10HOÁ
2   Văn - 11ANH1     Văn - 11TIN               Văn - 10SỬ Văn - 10TOÁN1
3   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 11A2     Văn - 10TIN          
4   Văn - 11TOÁN1       Văn - 11A2             Văn - 10TOÁN2  
5                            
4 1   Văn - 11ANH1 Văn - 10A2 Văn - 11TOÁN2       Văn - 12ANH2     Văn - 12A2   Văn - 10TOÁN2  
2   Văn - 12SỬ Văn - 12ANH1 Văn - 11TOÁN2       Văn - 12ANH2     Văn - 12A2      
3 Văn - 10ANH2   Văn - 12TOÁN2             Văn - 12TOÁN1   Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
4   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12TOÁN2       Văn - 11VĂN     Văn - 12TOÁN1   Văn - 12HOÁ    
5 Văn - 12SINH           Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN   Văn - 12HOÁ    
5 1       Văn - 11SỬ Văn - 12VĂN           Văn - 12ĐỊA   Văn - 12LÝ Văn - 10SINH
2 Văn - 10ANH2     Văn - 11TOÁN2 Văn - 12VĂN           Văn - 12ĐỊA      
3 Văn - 10ANH2     Văn - 11A1                 Văn - 10TOÁN2 Văn - 10TOÁN1
4 Văn - 10A1                   Văn - 10LÝ     Văn - 10TOÁN1
5                            
6 1   Văn - 11ANH1 Văn - 12ANH1 Văn - 11SỬ     Văn - 11VĂN Văn - 11ĐỊA Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2 Văn - 10SỬ  
2           Văn - 12TIN Văn - 11VĂN Văn - 11ĐỊA Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2    
3   Văn - 12SỬ Văn - 10A2 Văn - 11A1   Văn - 12TIN   Văn - 11LÝ       Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
4   Văn - 12SỬ Văn - 10A2     Văn - 11A2   Văn - 11LÝ       Văn - 12A1    
5                            
7 1               Văn - 11ĐỊA Văn - 10ĐỊA   Văn - 12A2 Văn - 11ANH2    
2 Văn - 10A1 Giao ban   Văn - 11HOÁ Giao ban Văn - 11SINH     Văn - 10ĐỊA   Văn - 12ĐỊA     Văn - 10SINH
3 Văn - 10A1     Văn - 11A1 Họp CN Văn - 12TIN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 12HOÁ   Văn - 10SINH
4         SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 11LÝ SHL - 10TIN SHL - 10VĂN SHL - 12ĐỊA      
5                            
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 31 tháng 10 năm 2016      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 11A1     ChCờ - 12ANH2       ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 10TOÁN1       ChCờ - 12TIN ChCờ - 12A1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11HOÁ               ChCờ - 10A1
2 Thể - 11VĂN QP - 10HOÁ QP - 11LÝ Thể - 11ANH1                 Lý - 10ANH2 Lý - 11TIN   Lý - 10SỬ     Tin - 10VĂN   Tin - 11A2     CNghệ - 12A2
3 Thể - 11A1 Thể - 10ANH2 Thể - 11LÝ   Thể - 10TOÁN1     Lý - 11VĂN Lý - 12SỬ Lý - 12TOÁN2     Lý - 12VĂN   Lý - 12LÝ       Tin - 10ĐỊA   Tin - 11TOÁN1     CNghệ - 12ANH1
4 Thể - 11SỬ     Thể - 10A1 Thể - 10SỬ       Lý - 12SỬ Lý - 12ANH2     Lý - 12TIN           Tin - 10SINH   Tin - 10TOÁN1 Tin - 10A2   CNghệ - 12A1
5                                                
3 1 Thể - 12SINH   Thể - 11HOÁ Thể - 11A2 QP - 10ANH1   Lý - 11LÝ         Lý - 12HOÁ   Lý - 11SỬ Lý - 12LÝ             Tin - 11TIN CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12SỬ
2 Thể - 11SINH   Thể - 11ĐỊA   Thể - 10LÝ   Lý - 10A2         Lý - 12HOÁ   Lý - 12A1 Lý - 12LÝ       Tin - 12TIN   Tin - 11VĂN   CNghệ - 11A1 CNghệ - 12ĐỊA
3 Thể - 12A2 QP - 10ANH2 QP - 11HOÁ Thể - 12ANH2 QP - 10LÝ                                     CNghệ - 12LÝ
4 QP - 11SINH Thể - 10TIN Thể - 12ANH1 QP - 10SINH QP - 10ĐỊA                           Tin - 10SỬ   Tin - 11A1   CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12VĂN
5                                                
4 1 QP - 11A1             Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN1   Lý - 10TIN Lý - 10LÝ   Lý - 12ANH1   Lý - 11HOÁ   Tin - 12TOÁN2   Tin - 12VĂN   Tin - 10HOÁ CNghệ - 11SINH CNghệ - 12HOÁ
2 Thể - 12HOÁ             Lý - 11ĐỊA   Lý - 12TOÁN2       Lý - 11SỬ           Tin - 12A1     CNghệ - 11A2 CNghệ - 12TIN
3 QP - 11TOÁN1 QP - 10TIN             Lý - 12ĐỊA Lý - 12ANH2 Lý - 11ANH1   Lý - 12TIN     Lý - 11ANH2   Tin - 12SỬ       Tin - 11TIN   Tin - 10A1
4 QP - 11SỬ Thể - 10VĂN           Lý - 10TOÁN2 Lý - 12A2   Lý - 11TOÁN2   Lý - 10A1 Lý - 12A1 Lý - 10ANH1 Lý - 11SINH   Tin - 12ANH2   Tin - 11ANH2 Tin - 11HOÁ Tin - 11LÝ   CNghệ - 12SINH
5                 Lý - 10TOÁN1 Lý - 10ĐỊA Lý - 10SINH   Lý - 12VĂN Lý - 11TIN Lý - 10ANH1     Tin - 12LÝ   Tin - 12A2 Tin - 11SINH      
5 1 Thể - 12TIN   Thể - 12A1 QP - 11ANH1 Thể - 10ĐỊA   Lý - 11LÝ Lý - 11TOÁN1     Lý - 11TOÁN2         Lý - 11A1   Tin - 12HOÁ         CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12TOÁN1
2     Thể - 12LÝ Thể - 10A2 QP - 10SỬ   Lý - 11LÝ Lý - 11TOÁN1     Lý - 11A2         Lý - 11ANH2         Tin - 11ANH1     CNghệ - 12TOÁN2
3 Thể - 11TOÁN1 QP - 10VĂN Thể - 12ĐỊA QP - 10A2             Lý - 11A2   Lý - 10A1         Tin - 10ANH1     Tin - 11TOÁN2   CNghệ - 11ANH2 CNghệ - 12ANH2
4 QP - 11VĂN Thể - 10HOÁ Thể - 12TOÁN1   Thể - 10ANH1   Lý - 10A2 Lý - 10TOÁN2         Lý - 10ANH2     Lý - 10SỬ   Tin - 12SINH     Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 11TIN  
5                                                
6 1       QP - 11A2 Thể - 12TOÁN2       Lý - 10TOÁN1   Lý - 10TIN         Lý - 11A1   Tin - 12TOÁN1         CNghệ - 11TOÁN1  
2       Thể - 11TOÁN2 QP - 10TOÁN2       Lý - 12A2 Lý - 12SINH   Lý - 10LÝ         Tin - 10TIN           CNghệ - 11SỬ  
3       Thể - 10SINH QP - 10TOÁN1       Lý - 12ĐỊA Lý - 10ĐỊA   Lý - 10LÝ       Lý - 11HOÁ Tin - 10TIN Tin - 12ANH1            
4       QP - 10A1 Thể - 10TOÁN2         Lý - 10HOÁ                         CNghệ - 11HOÁ  
5                                                
7 1     QP - 11TIN QP - 11TOÁN2       Lý - 11VĂN     Lý - 10SINH     Lý - 12ANH1   Lý - 11SINH Tin - 10TIN Tin - 12ĐỊA       Tin - 10LÝ CNghệ - 11ANH1  
2   Giao ban Thể - 11TIN Giao ban Thể - 12VĂN QP - 11ANH2     Lý - 12TOÁN1 Lý - 10HOÁ Giao ban           Giao ban       Tin - 10TOÁN2     Giao ban
3 Họp CN Họp CN QP - 11ĐỊA Họp CN Thể - 12SỬ Thể - 11ANH2   Họp CN Họp CN Lý - 12SINH Lý - 11ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Tin - 10ANH2     Tin - 11SỬ Tin - 11TIN CNghệ - 11TOÁN2 Họp CN
4 SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 12ANH2       SHL - 10TOÁN2 SHL - 10TOÁN1       SHL - 12TIN SHL - 12A1 SHL - 12LÝ SHL - 11HOÁ               SHL - 10A1
5                                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 31 tháng 10 năm 2016      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH             ChCờ - 12HOÁ            
2 CNghệ - 10SINH           Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 10ĐỊA     Hoá - 12HOÁ Hoá - 10TOÁN1         Hoá - 11ANH2
3 Sinh - 10SINH Sinh - 12HOÁ       Sinh - 10A2 Sinh - 11A2                   Hoá - 11ANH2
4 Sinh - 10TOÁN2     Sinh - 12LÝ   Sinh - 11ĐỊA           Hoá - 12ANH1         Hoá - 11TIN
5                                  
3 1       Sinh - 12TIN   Sinh - 10A1   Sinh - 10TIN Hoá - 10A2 Hoá - 10SINH   Hoá - 11SINH   Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11A1  
2     Sinh - 12SINH     Sinh - 11ANH2 Sinh - 12TOÁN2 CNghệ - 10ANH2 Hoá - 10TIN     Hoá - 12A2   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 12SỬ    
3             Sinh - 11TOÁN2 CNghệ - 10HOÁ Hoá - 10SỬ Hoá - 12VĂN       Hoá - 11ANH1 Hoá - 12TIN   Hoá - 11VĂN
4       Sinh - 12LÝ   Sinh - 10VĂN Sinh - 11VĂN CNghệ - 10ANH1 Hoá - 12ANH2 Hoá - 10ANH2       Hoá - 10A1     Hoá - 11SỬ
5                                  
4 1 Sinh - 10SINH             Sinh - 10SỬ             Hoá - 11LÝ    
2 Sinh - 10SINH       Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 12ĐỊA   Hoá - 10TIN Hoá - 12VĂN         Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ  
3         Sinh - 12ANH1   Sinh - 11SỬ CNghệ - 10SỬ Hoá - 10A2           Hoá - 10ANH1 Hoá - 11HOÁ  
4         Sinh - 12VĂN   Sinh - 12SỬ Sinh - 10TOÁN1   Hoá - 10ANH2           Hoá - 11A1  
5         Sinh - 12A1   Sinh - 11LÝ CNghệ - 10TOÁN2   Hoá - 12TOÁN1         Hoá - 12SỬ    
5 1   Sinh - 11SINH   Sinh - 12SINH         Hoá - 10SỬ Hoá - 12TOÁN2     Hoá - 10HOÁ Hoá - 11A2   Hoá - 11HOÁ  
2   Sinh - 12HOÁ   Sinh - 12TIN Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 11A1   Hoá - 12ANH2 Hoá - 10SINH   Hoá - 10LÝ Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1      
3         Sinh - 12A2   Sinh - 11TIN   Hoá - 12A1 Hoá - 12TOÁN1     Hoá - 12LÝ        
4         Sinh - 12A2   Sinh - 12SỬ   Hoá - 12A1     Hoá - 12ĐỊA          
5                                  
6 1           Sinh - 11HOÁ   CNghệ - 10LÝ Hoá - 10ĐỊA     Hoá - 11SINH   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 11LÝ    
2         Sinh - 12A1 Sinh - 11ANH1   CNghệ - 10TOÁN1 Hoá - 10ĐỊA     Hoá - 12ANH1   Hoá - 11TOÁN1      
3   Sinh - 11SINH     Sinh - 12VĂN     CNghệ - 10A1           Hoá - 11ANH1 Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 11SỬ
4   Sinh - 11SINH     Sinh - 12ANH2 Sinh - 10ANH2   CNghệ - 10TIN       Hoá - 12A2   Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 11VĂN
5                       Hoá - 12ĐỊA         Hoá - 11TIN
7 1           Sinh - 10HOÁ Sinh - 12TOÁN2 CNghệ - 10VĂN     Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12LÝ Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12SINH    
2 Giao ban     Giao ban Sinh - 12ANH1 Sinh - 10ANH1   Sinh - 10LÝ   Giao ban Hoá - 12HOÁ Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 12TIN   Hoá - 10VĂN
3   Họp CN   Họp CN Sinh - 12ANH2 Sinh - 10ĐỊA Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10A2   Hoá - 12TOÁN2 Họp CN Hoá - 10LÝ Hoá - 10HOÁ Hoá - 11A2 Hoá - 10ANH1   Hoá - 10VĂN
4 SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH             SHL - 12HOÁ            
5                                  
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 31 tháng 10 năm 2016      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10LÝ   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12SỬ     ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 11ANH2  
2 Sử - 12A1 Sử - 11HOÁ   Sử - 12TOÁN2   Sử - 10TOÁN2       Địa - 10ANH1 Địa - 11A1   GDCD - 12SỬ GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 12VĂN
3       Sử - 11ĐỊA Sử - 12TIN     Địa - 12ĐỊA         GDCD - 12TOÁN1   GDCD - 12ANH2
4       Sử - 12VĂN   Sử - 10TIN   Địa - 12ĐỊA   Địa - 10ANH2 Địa - 11TOÁN1   GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 11ANH2  
5                              
3 1 Sử - 12A1               Địa - 11ANH2     Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11ĐỊA GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 10TOÁN1
2       Sử - 12TOÁN1       Địa - 12VĂN       Địa - 10A1 GDCD - 11HOÁ GDCD - 10SINH  
3 Sử - 11SỬ     Sử - 11ANH2         Địa - 12SỬ     Địa - 10A2 GDCD - 12HOÁ GDCD - 11A1 GDCD - 10TOÁN2
4       Sử - 12A2       Địa - 12HOÁ       Địa - 10LÝ GDCD - 11ANH1   GDCD - 10HOÁ
5                              
4 1         Sử - 12ĐỊA Sử - 10ANH1       Địa - 10VĂN Địa - 11A2 Địa - 10A1 GDCD - 12TIN   GDCD - 12SINH
2         Sử - 10TOÁN1         Địa - 10ANH1 Địa - 11LÝ Địa - 10HOÁ GDCD - 11SINH   GDCD - 10A2
3         Sử - 10HOÁ Sử - 10VĂN Sử - 12SINH     Địa - 10ĐỊA Địa - 11ĐỊA Địa - 10TOÁN1     GDCD - 10LÝ
4           Sử - 10SỬ       Địa - 10ĐỊA Địa - 11ĐỊA Địa - 10TIN GDCD - 12LÝ   GDCD - 12ĐỊA
5           Sử - 10SỬ         Địa - 12TIN Địa - 12TOÁN2      
5 1           Sử - 10A2 Sử - 12SỬ     Địa - 10ANH2   Địa - 10TOÁN2   GDCD - 10A1 GDCD - 12A2
2       Sử - 11VĂN     Sử - 12SỬ     Địa - 10VĂN       GDCD - 10ĐỊA  
3 Sử - 11SỬ   Sử - 12ANH1 Sử - 11ANH1   Sử - 10SỬ           Địa - 10LÝ     GDCD - 10TIN
4 Sử - 11SỬ   Sử - 12ANH2 Sử - 11A2   Sử - 10SINH Sử - 12HOÁ     Địa - 10ĐỊA   Địa - 10TIN     GDCD - 12ANH1
5                              
6 1   Sử - 11TIN     Sử - 10A1   Sử - 12SINH Địa - 12A2     Địa - 11TOÁN2 Địa - 10SINH GDCD - 12A1 GDCD - 10ANH2  
2   Sử - 11LÝ   Sử - 12TOÁN1 Sử - 12ĐỊA     Địa - 12ANH2 Địa - 11SINH     Địa - 10SINH   GDCD - 10SỬ  
3   Sử - 11TOÁN2 Sử - 12ANH2 Sử - 12TOÁN2     Sử - 12HOÁ   Địa - 11TIN   Địa - 11VĂN Địa - 10HOÁ GDCD - 11A2 GDCD - 10VĂN  
4   Sử - 10LÝ Sử - 10ĐỊA Sử - 12VĂN Sử - 12TIN   Sử - 12LÝ Địa - 12ANH1     Địa - 11ANH1 Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11SỬ GDCD - 11TIN  
5   Sử - 11SINH Sử - 12ANH1         Địa - 12LÝ     Địa - 11ĐỊA        
7 1   Sử - 11TOÁN1       Sử - 10ANH2     Địa - 11HOÁ Địa - 10SỬ Địa - 11SỬ Địa - 10A2   GDCD - 10ANH1  
2 Giao ban Sử - 11A1 Giao ban Sử - 12A2     Sử - 12LÝ Địa - 12SINH Giao ban Địa - 10SỬ     GDCD - 11LÝ   Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 12A1   Họp CN Họp CN Địa - 12TOÁN1 GDCD - 11VĂN Họp CN Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10LÝ   SHL - 12TOÁN2 SHL - 10HOÁ SHL - 10SỬ SHL - 12SỬ     SHL - 10ĐỊA SHL - 11ĐỊA     SHL - 11ANH2  
5                              
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4    
TỔ NGOẠI NGữ    
Thực hiện từ ngày 31 tháng 10 năm 2016    
                     
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hưng ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 10A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1      
2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 11SINH  
3       T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 10TOÁN2  
4     T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A1  
5                  
3 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12A2     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
2         T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11A2
3 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10A1   T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12A1
4 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 10A2 T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12A1
5                  
4 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11SỬ     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 12A1
2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10A1   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 10LÝ
3   T.Anh - 12A2 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10SINH   T.Anh - 11LÝ T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 12HOÁ
4     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 11TIN T.Anh - 10HOÁ      
5     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10TIN T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11HOÁ
5 1   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12ANH1       T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
2   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10TIN       T.Anh - 12SINH T.Anh - 11HOÁ
3     T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10SINH     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12SINH  
4       T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SINH T.Anh - 11TOÁN1
5                  
6 1 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 12HOÁ
2 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10A1     T.Anh - 11TIN     T.Anh - 11A1 T.Anh - 12HOÁ
3   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11TOÁN1
4 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11TOÁN1
5       T.Anh - 10TIN          
7 1   T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11A2
2 Giao ban T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10A2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11A2
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12A2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 11HOÁ
4     SHL - 12ANH1 SHL - 10A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1      
5                  

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây