Thời khóa biểu số 05 các tổ

Thứ sáu - 11/11/2016 10:10
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 14 tháng 11 năm 2016      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 11TIN         ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2   ChCờ - 11A2  
2 Toán - 10A1   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TIN               Toán - 11HOÁ      
3 Toán - 10A1 Toán - 11LÝ         Toán - 12A1       Toán - 11ĐỊA Toán - 11TOÁN2       Toán - 11A2  
4   Toán - 10TOÁN1       Toán - 11TIN Toán - 12A1         Toán - 11TOÁN2   Toán - 12A2   Toán - 11A2  
5                                  
3 1                 Toán - 12ANH1       Toán - 11ANH2        
2                       Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 11HOÁ     Toán - 10VĂN
3   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1           Toán - 12VĂN     Toán - 10LÝ Toán - 11SINH Toán - 11HOÁ   Toán - 11SỬ Toán - 12ĐỊA
4   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1           Toán - 12VĂN     Toán - 10LÝ   Toán - 12A2   Toán - 11SỬ Toán - 12ĐỊA
5                                  
4 1       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN     Toán - 11VĂN       Toán - 11SINH        
2       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1       Toán - 11VĂN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1   Toán - 11SINH     Toán - 12SINH  
3           Toán - 12TIN       Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2     Toán - 11A2  
4                   Toán - 11ANH1 Toán - 11ĐỊA Toán - 10LÝ Toán - 12ANH2        
5                   Toán - 11ANH1 Toán - 11ĐỊA   Toán - 12ANH2     Toán - 11SỬ  
5 1       Toán - 10ANH1   Toán - 11TIN Toán - 12A1 Toán - 10TIN Toán - 11VĂN       Toán - 12ANH2       Toán - 10VĂN
2   Toán - 10TOÁN1   Toán - 10ANH1     Toán - 12HOÁ   Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH1     Toán - 11SINH       Toán - 10VĂN
3   Toán - 11LÝ       Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 12VĂN   Toán - 11A1   Toán - 11ANH2 Toán - 10SINH Toán - 12TOÁN2   Toán - 12SỬ
4   Toán - 11LÝ       Toán - 12TIN Toán - 12LÝ   Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ĐỊA   Toán - 11ANH2 Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2    
5                                  
6 1       Toán - 10A2     Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ                 Toán - 12SỬ
2       Toán - 10A2     Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ     Toán - 10ANH2       Toán - 12TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12SỬ
3                     Toán - 10ANH2     Toán - 12A2   Toán - 12SINH  
4             Toán - 12HOÁ       Toán - 11A1     Toán - 10SINH Toán - 10SỬ Toán - 12SINH Toán - 12ĐỊA
5             Toán - 12HOÁ             Toán - 10SINH Toán - 10SỬ Toán - 11SỬ  
7 1 Toán - 10A1   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10A2   Toán - 11TIN Toán - 12A1   Toán - 11VĂN               Toán - 12SỬ
2   Giao ban   Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN1     Toán - 10TIN Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH1 Toán - 10ANH2     Toán - 12A2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH  
3   Toán - 11LÝ Họp CN Toán - 10ĐỊA Họp CN Họp CN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 12ANH1 Toán - 10TOÁN2 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN Toán - 12ĐỊA
4     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TOÁN1 SHL - 11TIN         SHL - 10ANH2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2   SHL - 11A2  
5                                  

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 14 tháng 11 năm 2016      
                               
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10TIN ChCờ - 10VĂN        
2 Văn - 12SINH     Văn - 11SỬ       Văn - 12ANH2 Văn - 10TIN Văn - 10VĂN        
3       Văn - 11SỬ Văn - 11TIN Văn - 11SINH     Văn - 10TIN   Văn - 10LÝ     Văn - 10HOÁ
4 Văn - 10A1     Văn - 11HOÁ   Văn - 11SINH   Văn - 11ĐỊA   Văn - 12TOÁN1 Văn - 10LÝ     Văn - 10HOÁ
5                            
3 1     Văn - 12TOÁN2   Văn - 12VĂN       Văn - 10ĐỊA       Văn - 10SỬ Văn - 10HOÁ
2   Văn - 11ANH1 Văn - 12TOÁN2                   Văn - 10SỬ Văn - 10TOÁN1
3   Văn - 11TOÁN1     Văn - 11TIN Văn - 11A2     Văn - 10TIN          
4   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 11A2     Văn - 10ANH1          
5                            
4 1   Văn - 11ANH1 Văn - 12ANH1 Văn - 11SỬ       Văn - 12ANH2     Văn - 12A2   Văn - 10TOÁN2  
2     Văn - 12TOÁN2 Văn - 11TOÁN2       Văn - 11LÝ   Văn - 10VĂN   Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
3 Văn - 10ANH2 Văn - 12SỬ                 Văn - 12ĐỊA      
4 Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1 Văn - 10A2 Văn - 11A1     Văn - 11VĂN     Văn - 12TOÁN1 Văn - 12ĐỊA Văn - 12HOÁ    
5 Văn - 12SINH           Văn - 11VĂN         Văn - 12HOÁ    
5 1       Văn - 11TOÁN2 Văn - 12VĂN           Văn - 12A2   Văn - 12LÝ Văn - 10SINH
2       Văn - 11TOÁN2 Văn - 12VĂN           Văn - 12A2   Văn - 10TOÁN2  
3 Văn - 10ANH2                   Văn - 12ĐỊA     Văn - 10TOÁN1
4 Văn - 10ANH2     Văn - 11A1             Văn - 10LÝ     Văn - 10TOÁN1
5                            
6 1   Văn - 11ANH1 Văn - 12ANH1       Văn - 11VĂN Văn - 11ĐỊA Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2 Văn - 10SỬ  
2           Văn - 12TIN Văn - 11VĂN Văn - 12ANH2 Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2 Văn - 10TOÁN2  
3   Văn - 12SỬ Văn - 10A2     Văn - 12TIN   Văn - 11LÝ   Văn - 12TOÁN1   Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
4   Văn - 12SỬ Văn - 10A2     Văn - 11A2   Văn - 11LÝ       Văn - 12A1    
5                            
7 1       Văn - 11HOÁ       Văn - 11ĐỊA Văn - 10ĐỊA     Văn - 11ANH2    
2 Văn - 10A1 Giao ban   Văn - 11HOÁ Giao ban Văn - 11SINH     Văn - 10ĐỊA         Văn - 10SINH
3 Văn - 10A1     Văn - 11A1 Họp CN Văn - 12TIN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Văn - 12HOÁ   Văn - 10SINH
4         SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 11LÝ SHL - 10TIN SHL - 10VĂN        
5                            

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 14 tháng 11 năm 2016      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 11A1     ChCờ - 12ANH2       ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 10TOÁN1       ChCờ - 12TIN ChCờ - 12A1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11HOÁ               ChCờ - 10A1
2 Thể - 11VĂN QP - 10HOÁ QP - 11LÝ Thể - 11ANH1 QP - 10ANH1               Lý - 10ANH2 Lý - 12ANH1   Lý - 10SỬ               CNghệ - 12A2
3 Thể - 11A1 Thể - 10ANH2           Lý - 11VĂN Lý - 12SỬ Lý - 12TOÁN2     Lý - 12VĂN   Lý - 12LÝ       Tin - 10ĐỊA   Tin - 10TOÁN1      
4 Thể - 11SỬ   Thể - 11LÝ QP - 10A2 Thể - 10SỬ       Lý - 12ĐỊA Lý - 12ANH2     Lý - 12TIN           Tin - 10VĂN   Tin - 11TOÁN1     CNghệ - 12TOÁN2
5                                                
3 1 Thể - 12TIN   Thể - 11ĐỊA Thể - 11A2 Thể - 10TOÁN1   Lý - 10A2         Lý - 12HOÁ     Lý - 12LÝ     Tin - 12ANH2   Tin - 12A1   Tin - 11TIN CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12TOÁN1
2 Thể - 11SINH Thể - 10TIN Thể - 11TIN Thể - 10A1 QP - 10TOÁN2   Lý - 11LÝ     Lý - 10ĐỊA   Lý - 10LÝ     Lý - 12LÝ     Tin - 12HOÁ Tin - 12TIN Tin - 11ANH2 Tin - 11VĂN Tin - 10A2   CNghệ - 12ĐỊA
3 Thể - 12A2   Thể - 12LÝ Thể - 12ANH2           Lý - 10HOÁ                 Tin - 10SINH   Tin - 11TOÁN2   CNghệ - 11ANH2 CNghệ - 12SỬ
4 QP - 11SINH QP - 10ANH2 QP - 11ĐỊA QP - 10SINH QP - 10ĐỊA         Lý - 12SINH               Tin - 12SỬ Tin - 10SỬ   Tin - 10TOÁN2   CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12HOÁ
5                                                
4 1 QP - 11A1             Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN1   Lý - 11TOÁN2         Lý - 11ANH2           Tin - 10HOÁ CNghệ - 11A2 CNghệ - 12A1
2 Thể - 12HOÁ             Lý - 11ĐỊA Lý - 12SỬ   Lý - 10TIN   Lý - 12TIN Lý - 12ANH1   Lý - 11ANH2         Tin - 11A2 Tin - 11TIN CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12VĂN
3 QP - 11TOÁN1 QP - 10VĂN             Lý - 12A2 Lý - 12ANH2 Lý - 11ANH1     Lý - 12A1   Lý - 11HOÁ             CNghệ - 11SINH Tin - 10A1
4 QP - 11SỬ QP - 10TIN           Lý - 10TOÁN2   Lý - 10VĂN     Lý - 10A1 Lý - 12A1 Lý - 10ANH1 Lý - 11SINH         Tin - 11HOÁ Tin - 11LÝ    
5               Lý - 10TOÁN2 Lý - 10TOÁN1 Lý - 12TOÁN2 Lý - 10SINH   Lý - 12VĂN Lý - 11TIN Lý - 10ANH1           Tin - 11SINH      
5 1 Thể - 12SINH   Thể - 12ĐỊA QP - 11ANH1 Thể - 10LÝ   Lý - 11LÝ Lý - 11TOÁN1     Lý - 11A2         Lý - 11A1               CNghệ - 12TIN
2     Thể - 12A1 Thể - 10A2 Thể - 10ĐỊA   Lý - 11LÝ Lý - 11TOÁN1     Lý - 11A2   Lý - 10ANH2     Lý - 10SỬ   Tin - 12TOÁN2     Tin - 11ĐỊA     CNghệ - 12LÝ
3 Thể - 11TOÁN1 Thể - 10VĂN Thể - 11HOÁ   Thể - 10TOÁN2                         Tin - 10ANH1         CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12ANH2
4 QP - 11VĂN Thể - 10HOÁ Thể - 12TOÁN1   QP - 10SỬ   Lý - 10A2           Lý - 10A1         Tin - 12SINH     Tin - 11ANH1   CNghệ - 11TIN CNghệ - 12ANH1
5                                                
6 1       QP - 11A2 Thể - 12TOÁN2       Lý - 10TOÁN1   Lý - 10TIN     Lý - 11SỬ   Lý - 11A1   Tin - 12TOÁN1         CNghệ - 11TOÁN1  
2       Thể - 11TOÁN2 QP - 10LÝ       Lý - 12A2     Lý - 12HOÁ   Lý - 11SỬ     Tin - 10TIN              
3       Thể - 10SINH QP - 10TOÁN1       Lý - 12ĐỊA Lý - 10ĐỊA Lý - 11TOÁN2 Lý - 10LÝ       Lý - 11HOÁ Tin - 10TIN Tin - 12ANH1         CNghệ - 11A1  
4       QP - 10A1         Lý - 12TOÁN1 Lý - 10VĂN   Lý - 10LÝ   Lý - 11TIN       Tin - 12LÝ         CNghệ - 11HOÁ  
5                                                
7 1     Thể - 12ANH1 QP - 11TOÁN2 Thể - 10ANH1           Lý - 10SINH         Lý - 11SINH Tin - 10TIN Tin - 12ĐỊA   Tin - 12A2   Tin - 10LÝ CNghệ - 11ANH1 CNghệ - 12SINH
2   Giao ban QP - 11TIN Giao ban Thể - 12VĂN QP - 11ANH2   Lý - 11VĂN   Lý - 10HOÁ Giao ban           Giao ban       Tin - 11A1     Giao ban
3 Họp CN Họp CN QP - 11HOÁ Họp CN Thể - 12SỬ Thể - 11ANH2   Họp CN Họp CN Lý - 12SINH Lý - 11ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Tin - 10ANH2   Tin - 12VĂN Tin - 11SỬ Tin - 11TIN CNghệ - 11TOÁN2 Họp CN
4 SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 12ANH2       SHL - 10TOÁN2 SHL - 10TOÁN1       SHL - 12TIN SHL - 12A1 SHL - 12LÝ SHL - 11HOÁ               SHL - 10A1
5                                                

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ HÓA-SINH      
Thực hiện từ ngày 14 tháng 11 năm 2016      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH             ChCờ - 12HOÁ            
2 CNghệ - 10SINH         Sinh - 11ĐỊA Sinh - 11A2 CNghệ - 10ĐỊA                 Hoá - 11ANH2
3 Sinh - 10SINH Sinh - 12HOÁ Sinh - 12SINH     Sinh - 10ANH1                     Hoá - 11ANH2
4 Sinh - 10TOÁN2     Sinh - 12SINH   Sinh - 10ĐỊA Sinh - 12SỬ CNghệ - 10ANH1     Hoá - 12HOÁ           Hoá - 11VĂN
5                                  
3 1           Sinh - 10A1   CNghệ - 10VĂN Hoá - 10TIN Hoá - 10SINH   Hoá - 11SINH   Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 12SINH Hoá - 11A1  
2             Sinh - 11SỬ         Hoá - 12A2   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 12SỬ Hoá - 11A1  
3           Sinh - 10VĂN Sinh - 12TOÁN2 CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 10SỬ Hoá - 10ANH2   Hoá - 12ANH1   Hoá - 11ANH1      
4           Sinh - 11ANH2 Sinh - 11VĂN Sinh - 10TIN           Hoá - 10A1   Hoá - 11HOÁ  
5                                  
4 1 Sinh - 10SINH         Sinh - 10A2   Sinh - 10SỬ Hoá - 10TIN Hoá - 12VĂN         Hoá - 11LÝ Hoá - 11HOÁ  
2 Sinh - 10SINH       Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 12ĐỊA Sinh - 10TOÁN1 Hoá - 10A2             Hoá - 11HOÁ  
3 Sinh - 12LÝ       Sinh - 12ANH1 Sinh - 10HOÁ Sinh - 12TOÁN2 CNghệ - 10SỬ Hoá - 10A2 Hoá - 12TOÁN1         Hoá - 10ANH1    
4 Sinh - 12LÝ       Sinh - 12VĂN   Sinh - 12SỬ     Hoá - 10ANH2         Hoá - 12TIN    
5         Sinh - 12A1   Sinh - 11LÝ CNghệ - 10TIN             Hoá - 12SỬ    
5 1   Sinh - 11SINH             Hoá - 10SỬ Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 11SỬ Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1      
2   Sinh - 12TIN     Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 11A1   Hoá - 12ANH2     Hoá - 10LÝ Hoá - 10HOÁ       Hoá - 11TIN
3         Sinh - 12A2   Sinh - 11TIN     Hoá - 12TOÁN1     Hoá - 12LÝ Hoá - 11A2     Hoá - 12A1
4         Sinh - 12A2   Sinh - 11TOÁN2     Hoá - 10SINH   Hoá - 12ĐỊA         Hoá - 12A1
5                                  
6 1   Sinh - 12TIN       Sinh - 11HOÁ   CNghệ - 10LÝ Hoá - 10ĐỊA     Hoá - 11SINH   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12SINH    
2         Sinh - 12A1 Sinh - 11ANH1   CNghệ - 10TOÁN1 Hoá - 10ĐỊA     Hoá - 12ANH1   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11LÝ    
3   Sinh - 12HOÁ     Sinh - 12VĂN     CNghệ - 10A1       Hoá - 11SỬ   Hoá - 11ANH1 Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 11TIN
4   Sinh - 11SINH     Sinh - 12ANH1 Sinh - 10ANH2   CNghệ - 10HOÁ Hoá - 12ANH2     Hoá - 12A2   Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 11VĂN
5   Sinh - 11SINH                   Hoá - 12ĐỊA          
7 1               CNghệ - 10ANH2   Hoá - 12VĂN Hoá - 12HOÁ Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12LÝ        
2 Giao ban     Giao ban Sinh - 12ANH2   Sinh - 12ĐỊA Sinh - 10LÝ   Giao ban Hoá - 12HOÁ Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12TIN   Hoá - 10VĂN
3   Họp CN   Họp CN Sinh - 12ANH2   Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10A2   Hoá - 12TOÁN2 Họp CN Hoá - 10LÝ Hoá - 10HOÁ Hoá - 11A2 Hoá - 10ANH1   Hoá - 10VĂN
4 SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH             SHL - 12HOÁ            
5                                  

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 14 tháng 11 năm 2016      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10LÝ   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12SỬ     ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ĐỊA
2 Sử - 12A1 Sử - 10LÝ   Sử - 12TOÁN2   Sử - 10TOÁN2 Sử - 12HOÁ Địa - 12ĐỊA   Địa - 12VĂN Địa - 11A1     GDCD - 11TIN GDCD - 10TOÁN1
3   Sử - 11HOÁ   Sử - 12A2 Sử - 12TIN Sử - 10VĂN   Địa - 12ĐỊA   Địa - 12ANH2 Địa - 11TOÁN1       GDCD - 10A2
4       Sử - 12VĂN   Sử - 10TIN Sử - 12LÝ     Địa - 10ANH2       GDCD - 11ANH2  
5                              
3 1 Sử - 11SỬ               Địa - 12SỬ Địa - 10ANH1 Địa - 11LÝ Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11HOÁ GDCD - 11TOÁN1  
2 Sử - 12A1                 Địa - 12ANH1 Địa - 11ĐỊA Địa - 10HOÁ GDCD - 12VĂN GDCD - 10SINH  
3                 Địa - 12SINH   Địa - 12TIN Địa - 10A2 GDCD - 12HOÁ GDCD - 11A1  
4                   Địa - 10VĂN Địa - 12A1 Địa - 10A2 GDCD - 11ANH1 GDCD - 11TOÁN2  
5                              
4 1         Sử - 12ĐỊA Sử - 10ANH1 Sử - 12HOÁ     Địa - 10VĂN   Địa - 12TOÁN2 GDCD - 12TIN   GDCD - 12SINH
2         Sử - 10HOÁ Sử - 10ANH2       Địa - 10ANH1   Địa - 10A1 GDCD - 12A2    
3       Sử - 11ĐỊA Sử - 10TOÁN1   Sử - 12SINH         Địa - 10TIN GDCD - 11VĂN   GDCD - 10LÝ
4       Sử - 11ANH2   Sử - 10SỬ       Địa - 10ĐỊA   Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12TOÁN2    
5       Sử - 12A2   Sử - 10SỬ       Địa - 10ĐỊA   Địa - 10LÝ GDCD - 12LÝ    
5 1           Sử - 10A2 Sử - 12SỬ   Địa - 11HOÁ Địa - 10ANH2 Địa - 11ĐỊA Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12ANH1
2       Sử - 11VĂN   Sử - 10SINH Sử - 12SỬ   Địa - 11ANH2     Địa - 10A1     GDCD - 12ĐỊA
3 Sử - 11SỬ   Sử - 12ANH1 Sử - 11ANH1   Sử - 10SỬ Sử - 12SINH     Địa - 10ĐỊA Địa - 11VĂN Địa - 10LÝ GDCD - 11SINH GDCD - 10A1 GDCD - 10TIN
4 Sử - 11SỬ   Sử - 12ANH2 Sử - 11A2             Địa - 12HOÁ Địa - 10TIN GDCD - 12SỬ GDCD - 10ANH1  
5                              
6 1   Sử - 11LÝ     Sử - 10A1       Địa - 11TIN   Địa - 11TOÁN2 Địa - 10SINH GDCD - 12A1 GDCD - 10ANH2 GDCD - 12ANH2
2   Sử - 11A1   Sử - 12TOÁN1 Sử - 12ĐỊA       Địa - 11SINH   Địa - 11ĐỊA Địa - 10SINH      
3   Sử - 11SINH Sử - 12ANH2 Sử - 12TOÁN2                 GDCD - 11A2 GDCD - 10SỬ GDCD - 10HOÁ
4     Sử - 10ĐỊA Sử - 12VĂN Sử - 12TIN           Địa - 11ANH1 Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11SỬ    
5   Sử - 11TIN Sử - 12ANH1               Địa - 12LÝ        
7 1   Sử - 11TOÁN1               Địa - 10SỬ Địa - 11SỬ Địa - 10HOÁ   GDCD - 10VĂN GDCD - 10TOÁN2
2 Giao ban Sử - 11TOÁN2 Giao ban Sử - 12TOÁN1     Sử - 12LÝ   Giao ban Địa - 10SỬ Địa - 11A2   GDCD - 11LÝ   Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Địa - 12A2 Họp CN Họp CN Địa - 12TOÁN1 GDCD - 11ĐỊA Họp CN Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10LÝ   SHL - 12TOÁN2 SHL - 10HOÁ SHL - 10SỬ SHL - 12SỬ     SHL - 10ĐỊA SHL - 11ĐỊA     SHL - 11ANH2 SHL - 12ĐỊA
5                              

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5    
TỔ NGOẠI NGữ    
Thực hiện từ ngày 14 tháng 11 năm 2016    
                     
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hưng ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 10A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1      
2       T.Anh - 10A2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SINH  
3     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN2  
4     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SINH   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A1  
5                  
3 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12A2     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 10LÝ
2 T.Anh - 10ANH2       T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11A2
3 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10A1     T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12A1
4 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11A1  
5                  
4 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10A1     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
2       T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 10LÝ
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10SINH T.Anh - 11TIN T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10ĐỊA   T.Anh - 12HOÁ
4   T.Anh - 12A2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 11TIN T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 11A2
5   T.Anh - 12TIN T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 11HOÁ
5 1   T.Anh - 11ANH2         T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 12HOÁ
2   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10TIN       T.Anh - 12SINH T.Anh - 11HOÁ
3       T.Anh - 10A2     T.Anh - 11TOÁN2    
4       T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11SINH T.Anh - 11TOÁN1
5                  
6 1 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12A2     T.Anh - 12ĐỊA       T.Anh - 12HOÁ
2 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10A1   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11TIN     T.Anh - 12SINH T.Anh - 11HOÁ
3 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11TOÁN1
4 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TIN T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11TOÁN1
5       T.Anh - 10TIN       T.Anh - 11ĐỊA  
7 1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11A2
2 Giao ban T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10A2   T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12A1
3 T.Anh - 11VĂN   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 12A1
4     SHL - 12ANH1 SHL - 10A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1      
5                  

Tác giả bài viết: PTK

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây