TKB số 02 thực hiện từ 14/9/2015

Thứ sáu - 11/09/2015 14:04
TKB số 02 thực hiện từ 14/9/2015
THỨ TIẾT 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 ChCờ - Hừng ChCờ - Hường ChCờ - Dâu ChCờ - NgaV ChCờ - Tuyết ChCờ - Hải ChCờ - Diệp ChCờ - HàT ChCờ - Mai ChCờ - Hiếu ChCờ - V.Anh ChCờ - ThanhA ChCờ - Loan
2 Toán - Hừng Toán - Hường Văn - Vân Toán - Sính Văn - HàV Hoá - Hướng CNghệ - Hải Toán - HàT Thể - Diệp CNghệ - Hồi T.Anh - TrungA Địa - L.Anh GDCD - Loan
3 Sinh - Hồi Lý - L.Sơn Văn - Vân Văn - NgaV Sử - NhànS Văn - HàV T.Anh - TrungA Thể - Đ.ThuỷT Văn - Mai Toán - HàT GDCD - HằngCD Toán - HuệT Lý - Tuyết
4 Lý - HươngL Lý - L.Sơn GDCD - Loan Sử - NhànS Lý - Tuyết Văn - HàV T.Anh - TrungA Sinh - Sâm Văn - Mai Toán - HàT Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Toán - Hiện
5                          
3 1 Hoá - DũngH Thể - Đ.ThuỷT Sử - NhànS Hoá - ThuỷH Toán - Sính Địa - Duyên Hoá - Tuân Tin - Âu Địa - Minh Sử - Hiếu Văn - NgaV Địa - L.Anh T.Anh - Giang
2 Văn - ThuỷV Địa - Minh Địa - Duyên Toán - Sính Thể - Phúc Thể - Diệp Hoá - Tuân T.Anh - LinhA Sử - NhànS Sử - Hiếu Văn - NgaV Thể - Đ.ThuỷT Toán - Hiện
3 Toán - Hừng Toán - Hường Toán - Dâu Toán - Sính Hoá - Tuân Tin - Âu Địa - Duyên Toán - HàT Văn - Mai Hoá - DũngH Sử - NhànS Văn - ThuỷV Toán - Hiện
4 Toán - Hừng Toán - Hường Hoá - Tuân Địa - Minh CNghệ - Sâm T.Anh - TrungA Tin - Âu Toán - HàT T.Anh - HạnhA T.Anh - Giang Hoá - DũngH Văn - ThuỷV Địa - Duyên
5                          
4 1 CNghệ - Hải Tin - Âu Toán - Dâu Sinh - Hồi Hoá - Tuân Lý - Nết Lý - Tuyết Văn - Lan T.Anh - HạnhA Thể - Diệp Hoá - DũngH T.Anh - ThanhA Sử - Thoa
2 Hoá - DũngH T.Anh - LinhA Toán - Dâu GDCD - HằngCD Hoá - Tuân Toán - Hiện Toán - HiềnT Văn - Lan Toán - H.Thắng Địa - Minh Lý - Nết Sinh - HạnhS T.Anh - Giang
3 Lý - HươngL Hoá - Hiệu Địa - Duyên Hoá - ThuỷH Hoá - HươngH Toán - Hiện Thể - Diệp GDCD - Hoa Toán - H.Thắng Sinh - Hồi Toán - HiềnT Hoá - DũngH T.Anh - Giang
4 Địa - Minh Hoá - Hiệu T.Anh - Giang T.Anh - Chi Hoá - HươngH T.Anh - TrungA Sinh - Hải Hoá - DũngH Văn - Mai GDCD - HằngCD CNghệ - Sâm GDCD - Hoa CNghệ - Hồi
5 Địa - Minh   Hoá - Tuân T.Anh - Chi GDCD - HằngCD       CNghệ - Hồi Hoá - DũngH T.Anh - TrungA    
5 1 Toán - Hừng Địa - Minh Sinh - Hồi Thể - Phúc Toán - Sính CNghệ - Hải Địa - Duyên T.Anh - LinhA Lý - Nết Văn - Lan Văn - NgaV Sử - Thoa Tin - Âu
2 Toán - Hừng T.Anh - LinhA CNghệ - Hồi Lý - Du Sinh - Sâm Sinh - Hải GDCD - Loan Địa - Minh T.Anh - HạnhA T.Anh - Giang T.Anh - TrungA Toán - HuệT Địa - Duyên
3 Văn - ThuỷV Văn - Lan T.Anh - Giang Lý - Du T.Anh - LinhA T.Anh - TrungA Toán - HiềnT CNghệ - Sâm Hoá - DũngH Toán - HàT Thể - Phúc Toán - HuệT Hoá - HươngH
4 Văn - ThuỷV Văn - Lan Tin - Thành T.Anh - Chi T.Anh - LinhA Toán - Hiện Toán - HiềnT Sử - Thoa GDCD - Hoa Sử - Hiếu Tin - Âu CNghệ - HạnhS Sinh - Hồi
5                          
6 1 Tin - Âu Văn - Lan Tin - Thành Văn - NgaV Lý - Tuyết Sử - NhànS Văn - HàV Hoá - DũngH Sinh - Hồi Địa - Minh Lý - Nết Văn - ThuỷV Hoá - HươngH
2 GDCD - Loan Toán - Hường Tin - Thành Văn - NgaV Văn - HàV Lý - Nết Toán - HiềnT Toán - HàT Tin - Âu T.Anh - Giang T.Anh - TrungA Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyết
3 T.Anh - TrungA Sinh - Hồi Lý - TuấnL Địa - Minh Văn - HàV GDCD - Hoa Lý - Tuyết Lý - L.Sơn Hoá - DũngH Văn - Lan Toán - HiềnT Tin - Âu Văn - Lĩnh
4 T.Anh - TrungA Sử - Thoa Lý - TuấnL CNghệ - Hồi Tin - Âu Địa - Duyên Sử - NhànS Địa - Minh Toán - H.Thắng Văn - Lan Toán - HiềnT Hoá - DũngH T.Anh - Giang
5       Lý - Du Địa - Minh         Lý - TuấnL      
7 1 Thể - Diệp T.Anh - LinhA T.Anh - Giang Tin - Âu Toán - Sính Hoá - Hướng Văn - HàV Văn - Lan Văn - Mai Lý - TuấnL Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Thể - TrungT
2 T.Anh - TrungA GDCD - Loan Thể - Phúc Lý - Du T.Anh - LinhA Sinh - Hải Văn - HàV Lý - L.Sơn Địa - Minh T.Anh - Giang Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
3 Sử - Thoa CNghệ - Hồi Văn - Vân Lý - Du Địa - Minh Văn - HàV T.Anh - TrungA T.Anh - LinhA Lý - Nết Tin - Âu Sinh - Sâm Lý - Ng.Sơn Văn - Lĩnh
4 SHL - Hừng SHL - Hường SHL - Dâu SHL - NgaV SHL - Tuyết SHL - Hải SHL - Diệp SHL - HàT SHL - Mai SHL - Hiếu SHL - V.Anh SHL - ThanhA SHL - Loan
5                          


THỨ TIẾT 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 ChCờ - Q.Thắng ChCờ - NhànS ChCờ - Thưởng ChCờ - Tuyền ChCờ - Hiệu ChCờ - HạnhS ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - HiềnV ChCờ - Yến ChCờ - Vui ChCờ - HạnhA ChCờ - Đ.ThuỷT
2 Toán - Q.Thắng Sinh - Sâm Lý - Thưởng T.Anh - HạnhA Tin - Đông T.Anh - NgaA GDCD - Vui Toán - Phượng Toán - HằngT Văn - Lĩnh Sử - Thuỷ Sử Lý - TuấnL Toán - Hiện
3 Hoá - Chiến Toán - Phượng Toán - Dâu Lý - Tuyền Hoá - Hiệu T.Anh - NgaA Văn - Lĩnh Lý - HươngL Văn - HiềnV Sử - Yến Sinh - Sâm T.Anh - HạnhA Toán - Hiện
4 Sử - Thuỷ Sử Toán - Phượng T.Anh - NgaA Lý - Tuyền Hoá - Hiệu Lý - Nhật Văn - Lĩnh Sinh - Hồi Văn - HiềnV GDCD - Vui Văn - Vân T.Anh - HạnhA Hoá - Tuân
5                          
3 1 CNghệ - TuấnK Hoá - Chiến Toán - Dâu Văn - P.Lan Văn - Luyến Thể - Diệp T.Anh - LinhA Văn - Vân T.Anh - Đạo T.Anh - NgaA Địa - Tùng T.Anh - HạnhA Sinh - Sâm
2 T.Anh - Chi Toán - Phượng Hoá - ThuỷH Văn - P.Lan Lý - L.Sơn Toán - HàT Văn - Lĩnh T.Anh - Đạo Toán - HằngT T.Anh - NgaA Địa - Tùng CNghệ - TuấnK Lý - Nhật
3 Văn - NhungV Toán - Phượng Văn - P.Lan T.Anh - HạnhA Địa - Minh T.Anh - NgaA CNghệ - TuấnK Thể - Diệp GDCD - Vui Văn - Lĩnh Văn - Vân Toán - Dua Thể - Đ.ThuỷT
4 Văn - NhungV Lý - Nhật Thể - Diệp Thể - Nam CNghệ - TuấnK Văn - Luyến Thể - Phúc Toán - Phượng Địa - Tùng Văn - Lĩnh Văn - Vân GDCD - Vui Toán - Hiện
5                          
4 1 Địa - Minh Văn - P.Lan T.Anh - NgaA Tin - Đông Hoá - Hiệu Hoá - HươngH Toán - Liên Địa - L.Anh Toán - HằngT Toán - H.Thắng Lý - HươngL Sinh - Sâm CNghệ - TuấnK
2 Sinh - Sâm Văn - P.Lan Lý - Thưởng Toán - Liên Hoá - Hiệu CNghệ - TuấnK Tin - Quế GDCD - Hoa Toán - HằngT Sinh - Hồi GDCD - Vui Địa - L.Anh T.Anh - Chi
3 Lý - Nết Hoá - Chiến Sinh - Sâm Toán - Liên T.Anh - LinhA Sinh - T.Anh Sử - Thoa CNghệ - TuấnK Thể - P.ThuỷT Tin - Quế T.Anh - NgaA Văn - HằngV T.Anh - Chi
4 Hoá - Chiến T.Anh - Đạo Toán - Dâu T.Anh - HạnhA Toán - Liên Sinh - HạnhS T.Anh - LinhA Lý - HươngL Tin - Quế Hoá - Hoan T.Anh - NgaA Văn - HằngV Toán - Hiện
5     Toán - Dâu Văn - P.Lan Toán - Liên       Hoá - HươngH Hoá - Hoan CNghệ - TuấnK    
5 1 Văn - NhungV Toán - Phượng Tin - Thành Hoá - DũngH Toán - Liên Văn - Luyến Hoá - HươngH T.Anh - Đạo Sinh - Sâm Sử - Yến Hoá - Hoan T.Anh - HạnhA Hoá - Tuân
2 T.Anh - Chi Văn - P.Lan Tin - Thành GDCD - Hoa Thể - Nam Văn - Luyến Toán - Liên Toán - Phượng T.Anh - Đạo Sử - Yến Thể - Phúc Hoá - HươngH Văn - NgaV
3 GDCD - Hoa T.Anh - Đạo Văn - P.Lan Sinh - Hồi Văn - Luyến Sử - Thoa Toán - Liên Hoá - Tuân Lý - Thưởng Lý - Nết Lý - HươngL Toán - Dua Văn - NgaV
4 Thể - Phúc T.Anh - Đạo Văn - P.Lan Toán - Liên Văn - Luyến Toán - HàT Sinh - Sâm Hoá - Tuân Lý - Thưởng Lý - Nết Toán - H.Thắng Toán - Dua Tin - Quế
5                          
6 1 Toán - Q.Thắng Tin - Đông CNghệ - TuấnK Sử - Thoa T.Anh - LinhA Địa - Tùng Lý - TuấnL Sử - Thuỷ Sử Văn - HiềnV Thể - P.ThuỷT Toán - H.Thắng Văn - HằngV GDCD - Vui
2 Toán - Q.Thắng GDCD - Hoa Địa - Minh CNghệ - TuấnK T.Anh - LinhA GDCD - Vui Lý - TuấnL Tin - Quế Văn - HiềnV Địa - Duyên Toán - H.Thắng Sử - Thuỷ Sử Lý - Nhật
3 Lý - Nết Sử - NhànS T.Anh - NgaA Toán - Liên Sử - Thoa Toán - HàT T.Anh - LinhA Toán - Phượng T.Anh - Đạo Toán - H.Thắng Địa - Tùng Hoá - HươngH Văn - NgaV
4 T.Anh - Chi Thể - P.ThuỷT GDCD - Hoa Địa - Tùng Lý - L.Sơn Toán - HàT Toán - Liên Toán - Phượng Hoá - HươngH CNghệ - TuấnK Tin - Quế Toán - Dua Sử - Thuỷ Sử
5                          
7 1 Toán - Q.Thắng Địa - Minh Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Sinh - Hồi Tin - Đông Địa - Tùng Văn - Vân Văn - HiềnV T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng Tin - Quế T.Anh - Chi
2 Toán - Q.Thắng CNghệ - TuấnK Sử - Thoa Lý - Tuyền Toán - Liên Lý - Nhật Hoá - HươngH Văn - Vân Sử - Thuỷ Sử Toán - H.Thắng Hoá - Hoan Lý - TuấnL T.Anh - Chi
3 Tin - Đông Lý - Nhật Tin - Thành Hoá - DũngH GDCD - Hoa Hoá - HươngH Toán - Liên T.Anh - Đạo CNghệ - TuấnK Toán - H.Thắng T.Anh - NgaA Thể - Phúc Địa - Tùng
4 SHL - Q.Thắng SHL - NhànS SHL - Thưởng SHL - Tuyền SHL - Hiệu SHL - HạnhS SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - HiềnV SHL - Yến SHL - Vui SHL - HạnhA SHL - Đ.ThuỷT
5                          

 
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Dung ChCờ - HươngL ChCờ - HuệT ChCờ - Dua ChCờ - Thuỷ Sử ChCờ - HươngS ChCờ - ThanhK ChCờ - HằngCD ChCờ - ThuýV ChCờ - NhànV ChCờ - L.Anh ChCờ - Hậu ChCờ - HiềnT
2 Toán - Dung Sinh - Kiên Văn - Luyến Toán - Dua T.Anh - ThanhA Lý - Tuyết Toán - Dũng Văn - NhànV Văn - ThuýV Thể - Đ.ThuỷT Sinh - HạnhS CNghệ - ThanhK Hoá - Tuân
3 Sinh - Kiên Văn - HằngV Văn - Luyến Địa - V.Anh Hoá - Hướng CNghệ - ThanhK Toán - Dũng Văn - NhànV Toán - Dua Lý - Nhật Sinh - HạnhS T.Anh - Hậu Toán - HiềnT
4 Văn - NhànV Văn - HằngV Sinh - Hải Thể - P.ThuỷT Hoá - Hướng GDCD - HằngCD Sinh - HạnhS Toán - Hừng Toán - Dua Hoá - Chiến Toán - HằngT T.Anh - Hậu Toán - HiềnT
5                          
3 1 GDCD - Vui Sinh - Kiên Hoá - Hoan Sử - Huyền Lý - Tuyền Văn - NhungV Toán - Dũng Tin - Quế CNghệ - ThanhK Toán - Dua Toán - HằngT Văn - ThuỷV Lý - L.Sơn
2 T.Anh - Giang Tin - Âu Sử - Huyền T.Anh - TrungA Lý - Tuyền Văn - NhungV Toán - Dũng Hoá - Hoan Thể - Nam Hoá - Chiến CNghệ - ThanhK Toán - Hường Sinh - Kiên
3 Lý - Nhật T.Anh - TrungA Thể - Nam Sinh - Kiên Địa - Tùng Toán - HằngT T.Anh - LinhA Sử - Huyền T.Anh - Chi T.Anh - Giang Địa - L.Anh Tin - Quế CNghệ - ThanhK
4 Sinh - Kiên Toán - Sính T.Anh - Chi Hoá - ThuỷH Tin - Quế Toán - HằngT T.Anh - LinhA T.Anh - NgaA Lý - L.Sơn CNghệ - ThanhK Địa - L.Anh Sử - Huyền T.Anh - Đạo
5                          
4 1 Hoá - Hoan Hoá - Chiến GDCD - Vui CNghệ - ThanhK Văn - Mai Hoá - ThuỷH GDCD - HằngCD Sinh - Kiên Tin - Quế T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Địa - Duyên Văn - HằngV
2 CNghệ - ThanhK Hoá - Chiến Tin - Đông T.Anh - TrungA Văn - Mai T.Anh - ThanhA Hoá - Hoan T.Anh - NgaA Sinh - Hải Tin - Âu Văn - ThuỷV Sinh - Kiên Văn - HằngV
3 Tin - Âu T.Anh - TrungA Toán - HuệT GDCD - HằngCD GDCD - Vui Toán - HằngT Lý - Thưởng Toán - Hừng Toán - Dua Sinh - Kiên Lý - Tuyết Toán - Hường T.Anh - Đạo
4 Thể - P.ThuỷT CNghệ - ThanhK Toán - HuệT Lý - Ng.Sơn T.Anh - ThanhA Toán - HằngT Lý - Thưởng Toán - Hừng Toán - Dua Sinh - Kiên Hoá - ThuỷH Toán - Hường Toán - HiềnT
5 T.Anh - Giang     Hoá - ThuỷH Sinh - HạnhS         Toán - Dua T.Anh - NgaA Lý - Thưởng  
5 1 T.Anh - Giang Lý - HươngL Lý - Du Toán - Dua CNghệ - ThanhK Hoá - ThuỷH Sinh - HạnhS Văn - NhànV Văn - ThuýV Sử - Khoa Văn - ThuỷV Sinh - Kiên Tin - Quế
2 Văn - NhànV Toán - Sính CNghệ - ThanhK Toán - Dua Sinh - HạnhS Tin - Âu Hoá - Hoan Sinh - Kiên Văn - ThuýV Sử - Khoa Tin - Quế Lý - Thưởng Hoá - Tuân
3 Văn - NhànV Toán - Sính T.Anh - Chi Tin - Âu Toán - Phượng Sinh - HươngS Văn - NhungV Thể - P.ThuỷT Sử - Huyền GDCD - Loan Toán - HằngT Hoá - ThuỷH Sinh - Kiên
4 Sử - Huyền T.Anh - TrungA Toán - HuệT Sinh - Kiên Toán - Phượng Sinh - HươngS Văn - NhungV Toán - Hừng Sinh - Hải Văn - NhànV Toán - HằngT Thể - Nam GDCD - Loan
5                          
6 1 Toán - Dung Sử - Huyền Hoá - Hoan Toán - Dua T.Anh - ThanhA Địa - Duyên Thể - Đ.ThuỷT Địa - L.Anh Lý - L.Sơn Địa - V.Anh T.Anh - NgaA GDCD - Loan T.Anh - Đạo
2 Toán - Dung Văn - HằngV Địa - Tùng Văn - Lan Toán - Phượng Thể - Đ.ThuỷT Sử - Huyền Lý - L.Sơn T.Anh - Chi Toán - Dua T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Thể - P.ThuỷT
3 Lý - Nhật Địa - Duyên T.Anh - Chi Lý - Ng.Sơn Sử - Thuỷ Sử T.Anh - ThanhA Địa - V.Anh Hoá - Hoan GDCD - Loan Toán - Dua Thể - P.ThuỷT Văn - ThuỷV Địa - L.Anh
4 Địa - V.Anh Thể - Đ.ThuỷT Lý - Du Lý - Ng.Sơn Thể - Nam T.Anh - ThanhA T.Anh - LinhA T.Anh - NgaA Hoá - Hoan Lý - Nhật GDCD - Loan Toán - Hường Sử - Huyền
5                          
7 1 Toán - Dung Lý - HươngL Sinh - Hải T.Anh - TrungA Toán - Phượng Sử - Thuỷ Sử CNghệ - ThanhK GDCD - HằngCD Hoá - Hoan Văn - NhànV Lý - Tuyết T.Anh - Hậu Lý - L.Sơn
2 Toán - Dung GDCD - HằngCD Toán - HuệT Văn - Lan Văn - Mai Lý - Tuyết Văn - NhungV CNghệ - ThanhK Địa - Tùng Văn - NhànV Hoá - ThuỷH T.Anh - Hậu Toán - HiềnT
3 Hoá - Hoan Toán - Sính Văn - Luyến Văn - Lan Hoá - Hướng Văn - NhungV Tin - Quế Lý - L.Sơn T.Anh - Chi T.Anh - Giang Sử - Huyền Hoá - ThuỷH Văn - HằngV
4 SHL - Dung SHL - HươngL SHL - HuệT SHL - Dua SHL - Thuỷ Sử SHL - HươngS SHL - ThanhK SHL - HằngCD SHL - ThuýV SHL - NhànV SHL - L.Anh SHL - Hậu SHL - HiềnT
5                          

Tác giả bài viết: PTK

 Từ khóa: n/a
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây