TKB kì II số 01

Thứ tư - 06/01/2016 22:17
THỨ TIẾT 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 ChCờ - Hừng ChCờ - Hường ChCờ - Dâu ChCờ - NgaV ChCờ - Tuyết ChCờ - Hải ChCờ - Diệp ChCờ - HàT ChCờ - Mai ChCờ - Hiếu ChCờ - V.Anh ChCờ - ThanhA ChCờ - Loan
2 Lý - HươngL Hoá - Hiệu Toán - Dâu Sử - NhànS CNghệ - Kiên Văn - ThuýV CNghệ - Hải Toán - HàT Hoá - DũngH Thể - Diệp Toán - HiềnT Thể - Đ.ThuỷT T.Anh - Giang
3 Toán - Hừng Toán - Hường Toán - Dâu Văn - NgaV Lý - Tuyết Văn - ThuýV Hoá - Tuân Sinh - Kiên Sử - NhànS Lý - TuấnL Hoá - DũngH Toán - HằngT T.Anh - Giang
4 Toán - Hừng Toán - Hường Sử - Thoa Văn - NgaV T.Anh - LinhA Sử - NhànS Toán - HiềnT Lý - L.Sơn Văn - Mai Hoá - DũngH CNghệ - Hải Toán - HằngT Thể - Diệp
5                          
3 1 Văn - ThuỷV Sinh - Kiên GDCD - Loan Hoá - ThuỷH GDCD - HằngCD Sử - NhànS Hoá - Tuân Lý - L.Sơn CNghệ - Hồi Địa - Minh Văn - NgaV Sinh - HạnhS Lý - Tuyết
2 Văn - ThuỷV CNghệ - Kiên Sử - Thoa Sử - NhànS Tin - Âu Địa - Duyên T.Anh - TrungA Toán - HàT T.Anh - HạnhA Văn - Lan Văn - NgaV Địa - L.Anh Toán - Hiện
3 Toán - Hừng Sử - Thoa Toán - Dâu Toán - Sính Văn - LinhV Văn - ThuýV Toán - HiềnT Toán - HàT Toán - H.Thắng Văn - Lan Địa - V.Anh Văn - ThuỷV Sinh - Kiên
4 Toán - Hừng Văn - Lan Hoá - Tuân Toán - Sính Văn - LinhV Toán - Hiện Toán - HiềnT Tin - Âu Sinh - Hồi Toán - HàT Địa - V.Anh Văn - ThuỷV Sử - Thoa
5                          
4 1 Sinh - Hải Địa - Minh T.Anh - Ngọc Thể - Phúc T.Anh - LinhA Toán - Hiện Địa - Duyên Sử - Thoa Hoá - DũngH Sinh - Hồi Lý - Nết GDCD - Hoa T.Anh - Giang
2 T.Anh - Ngọc Thể - Đ.ThuỷT Văn - HiềnV Hoá - ThuỷH Hoá - HươngH Toán - Hiện T.Anh - TrungA T.Anh - LinhA T.Anh - HạnhA Lý - TuấnL Sinh - Hải Hoá - DũngH Địa - Duyên
3 Địa - Minh T.Anh - LinhA Văn - HiềnV Tin - Âu Hoá - Tuân Lý - Nết Văn - LinhV CNghệ - Kiên GDCD - Hoa CNghệ - Hồi T.Anh - TrungA Sử - Thoa Toán - Hiện
4 Hoá - DũngH Toán - Hường Lý - TuấnL T.Anh - Ngọc Hoá - Tuân CNghệ - Hải Văn - LinhV Toán - HàT Văn - Mai T.Anh - Giang T.Anh - TrungA Sử - Thoa Toán - Hiện
5 Lý - HươngL   Sinh - Hồi CNghệ - Hải Địa - Minh       Văn - Mai Toán - HàT Hoá - DũngH    
5 1 Toán - Hừng Tin - Âu CNghệ - Hồi T.Anh - Ngọc Sinh - Kiên Thể - Diệp Sử - NhànS GDCD - Hoa Toán - H.Thắng T.Anh - Giang Văn - NgaV T.Anh - ThanhA GDCD - Loan
2 Thể - Diệp GDCD - Loan Hoá - Tuân Địa - Minh Toán - Sính Tin - Âu T.Anh - TrungA Văn - Lan T.Anh - HạnhA GDCD - HằngCD Sử - NhànS CNghệ - HạnhS CNghệ - Kiên
3 T.Anh - Ngọc Hoá - Hiệu Địa - Duyên Lý - Du Toán - Sính T.Anh - TrungA Thể - Diệp T.Anh - LinhA Lý - Nết Tin - Âu Thể - Phúc Văn - ThuỷV Văn - Lĩnh
4 Văn - ThuỷV Lý - L.Sơn T.Anh - Ngọc Lý - Du Hoá - Tuân Lý - Nết Tin - Âu Địa - Minh Sử - NhànS Văn - Lan T.Anh - TrungA Toán - HằngT Văn - Lĩnh
5                          
6 1 CNghệ - Hải Lý - L.Sơn Tin - Thành GDCD - HằngCD Toán - Sính GDCD - Hoa GDCD - Loan Thể - Đ.ThuỷT Văn - Mai Hoá - DũngH Sử - NhànS Lý - Ng.Sơn Hoá - HươngH
2 GDCD - Loan Sử - Thoa Tin - Thành Toán - Sính Lý - Tuyết Sinh - Hải Sử - NhànS T.Anh - LinhA Văn - Mai Sử - Hiếu T.Anh - TrungA Tin - Âu Hoá - HươngH
3 Hoá - DũngH T.Anh - LinhA Lý - TuấnL Lý - Du Sử - NhànS Sinh - Hải Lý - Tuyết Văn - Lan Tin - Âu Sử - Hiếu Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Sử - Thoa
4 T.Anh - Ngọc T.Anh - LinhA Văn - HiềnV Lý - Du Sử - NhànS T.Anh - TrungA Lý - Tuyết Văn - Lan Toán - H.Thắng Toán - HàT Toán - HiềnT Hoá - DũngH Tin - Âu
5       Sinh - Hải T.Anh - LinhA           Toán - HiềnT    
7 1 Tin - Âu Toán - Hường Tin - Thành T.Anh - Ngọc Thể - Phúc T.Anh - TrungA Toán - HiềnT Sử - Thoa Thể - Diệp Sử - Hiếu GDCD - HằngCD T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang
2 Sử - Thoa Văn - Lan Thể - Phúc Văn - NgaV Văn - LinhV Hoá - Hướng Sinh - Hải Hoá - DũngH Lý - Nết T.Anh - Giang Tin - Âu T.Anh - ThanhA Lý - Tuyết
3 Sử - Thoa Văn - Lan T.Anh - Ngọc Lý - Du Hoá - HươngH Hoá - Hướng Văn - LinhV Hoá - DũngH Địa - Minh T.Anh - Giang Lý - Nết Lý - Ng.Sơn Văn - Lĩnh
4 SHL - Hừng SHL - Hường SHL - Dâu SHL - NgaV SHL - Tuyết SHL - Hải SHL - Diệp SHL - HàT SHL - Mai SHL - Hiếu SHL - V.Anh SHL - ThanhA SHL - Loan
5                          
THỨ TIẾT 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 ChCờ - Q.Thắng ChCờ - NhànS ChCờ - Thưởng ChCờ - Tuyền ChCờ - Hiệu ChCờ - HạnhS ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - HiềnV ChCờ - Yến ChCờ - Vui ChCờ - HạnhA ChCờ - Đ.ThuỷT
2 Toán - Q.Thắng Toán - Phượng Địa - Duyên Lý - Tuyền Văn - Vân Lý - Nhật T.Anh - LinhA Sử - Thuỷ Sử Văn - HiềnV Văn - Lĩnh GDCD - Vui Toán - Dua Địa - Tùng
3 Lý - Nết Lý - Nhật Thể - Diệp Sử - Thoa Văn - Vân Toán - HàT GDCD - Vui Toán - Phượng Sử - Thuỷ Sử Văn - Lĩnh Sinh - HạnhS Toán - Dua Toán - Hiện
4 Lý - Nết Lý - Nhật Lý - Thưởng Thể - Nam Hoá - Hiệu Toán - HàT Sinh - HạnhS Hoá - Tuân GDCD - Vui Sử - Yến Sử - Thuỷ Sử Lý - TuấnL Toán - Hiện
5                          
3 1 Hoá - Chiến Văn - ThuýV Toán - Dâu Hoá - DũngH Văn - Vân Thể - Diệp Sử - Thoa T.Anh - Đạo CNghệ - TuấnK Toán - H.Thắng Địa - Tùng Địa - L.Anh Toán - Hiện
2 Toán - Q.Thắng Văn - ThuýV Toán - Dâu Hoá - DũngH Thể - Nam Sinh - HạnhS Văn - Lĩnh Thể - Diệp Tin - Quế Hoá - Hoan Địa - Tùng Sinh - Hồi CNghệ - TuấnK
3 Toán - Q.Thắng CNghệ - TuấnK Văn - HằngV T.Anh - HạnhA Hoá - Hiệu Văn - Vân Văn - Lĩnh Hoá - Tuân T.Anh - Đạo Sinh - Hồi Hoá - Hoan Tin - Quế Văn - NgaV
4 Văn - NhànV Sử - NhànS Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Hoá - Hiệu Văn - Vân Sinh - HạnhS CNghệ - TuấnK T.Anh - Đạo Địa - Duyên Toán - H.Thắng Văn - HằngV GDCD - Vui
5                          
4 1 T.Anh - Chi Văn - ThuýV Sinh - HạnhS Tin - Đông CNghệ - TuấnK Hoá - HươngH Toán - Liên Địa - L.Anh Toán - HằngT T.Anh - NgaA Lý - HươngL Lý - TuấnL Hoá - Tuân
2 Địa - Minh Sinh - Hồi CNghệ - TuấnK GDCD - Hoa Sinh - HươngS T.Anh - NgaA Toán - Liên Toán - Phượng Lý - Thưởng Thể - P.ThuỷT Hoá - Hoan Toán - Dua Lý - Nhật
3 Tin - Đông Hoá - Chiến T.Anh - Ngọc Toán - Liên Sinh - HươngS Sinh - HạnhS CNghệ - TuấnK Lý - HươngL Hoá - HươngH Tin - Quế Thể - Phúc T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
4 Văn - NhànV Toán - Phượng Văn - HằngV Địa - Minh T.Anh - LinhA Sinh - HạnhS Thể - Phúc Sinh - Hồi Văn - HiềnV Lý - Nết CNghệ - TuấnK T.Anh - HạnhA Sinh - HươngS
5 Văn - NhànV Toán - Phượng Văn - HằngV CNghệ - TuấnK Sử - Thoa       Văn - HiềnV Lý - Nết T.Anh - NgaA    
5 1 T.Anh - Chi Toán - Phượng Sinh - HạnhS Văn - ThuýV T.Anh - LinhA Địa - Minh Toán - Liên Tin - Quế Toán - HằngT Sử - Yến T.Anh - NgaA Hoá - HươngH Hoá - Tuân
2 Sinh - Hồi T.Anh - Đạo T.Anh - Ngọc Văn - ThuýV GDCD - Hoa Hoá - HươngH T.Anh - LinhA Toán - Phượng Toán - HằngT Sử - Yến T.Anh - NgaA GDCD - Vui Văn - NgaV
3 Sử - Thuỷ Sử Địa - Minh GDCD - Hoa T.Anh - HạnhA Toán - Liên GDCD - Vui Hoá - HươngH Toán - Phượng Lý - Thưởng T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng Sinh - Hồi Văn - NgaV
4 Thể - Phúc GDCD - Hoa Lý - Thưởng Sinh - Hồi Hoá - Hiệu Lý - Nhật Hoá - HươngH T.Anh - Đạo Sinh - HươngS GDCD - Vui Sinh - HạnhS T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
5                          
6 1 CNghệ - TuấnK Tin - Đông Sử - Thoa Lý - Tuyền Địa - Minh T.Anh - NgaA Lý - TuấnL Văn - Vân Văn - HiềnV Sinh - Hồi Lý - HươngL Văn - HằngV Sử - Thuỷ Sử
2 Sinh - Hồi Thể - P.ThuỷT T.Anh - Ngọc Lý - Tuyền Tin - Đông Văn - Vân Văn - Lĩnh T.Anh - Đạo Văn - HiềnV Toán - H.Thắng Tin - Quế Văn - HằngV T.Anh - Chi
3 GDCD - Hoa T.Anh - Đạo Tin - Thành Toán - Liên Lý - L.Sơn Toán - HàT Tin - Quế Lý - HươngL Địa - Minh CNghệ - TuấnK Văn - Vân Sử - Thuỷ Sử T.Anh - Chi
4 T.Anh - Chi Toán - Phượng Tin - Thành Toán - Liên Lý - L.Sơn Sử - Thoa Địa - Tùng Sinh - Hồi T.Anh - Đạo T.Anh - NgaA Văn - Vân Hoá - HươngH Thể - Đ.ThuỷT
5                          
7 1 Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến Hoá - ThuỷH T.Anh - HạnhA Toán - Liên Tin - Đông Lý - TuấnL Văn - Vân Sinh - HươngS Văn - Lĩnh Toán - H.Thắng CNghệ - TuấnK Tin - Quế
2 Toán - Q.Thắng Sinh - Hồi Toán - Dâu Văn - ThuýV Toán - Liên T.Anh - NgaA T.Anh - LinhA Văn - Vân Hoá - HươngH Hoá - Hoan Địa - Tùng T.Anh - HạnhA Sinh - HươngS
3 Hoá - Chiến T.Anh - Đạo Tin - Thành Sinh - Hồi T.Anh - LinhA CNghệ - TuấnK Toán - Liên GDCD - Hoa Thể - P.ThuỷT Toán - H.Thắng Văn - Vân Thể - Phúc Lý - Nhật
4 SHL - Q.Thắng SHL - NhànS SHL - Thưởng SHL - Tuyền SHL - Hiệu SHL - HạnhS SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - HiềnV SHL - Yến SHL - Vui SHL - HạnhA SHL - Đ.ThuỷT
5                          
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Dung ChCờ - HươngL ChCờ - Huyền ChCờ - Dua ChCờ - Thuỷ Sử ChCờ - HươngS ChCờ - ThanhK ChCờ - HằngCD ChCờ - ThuýV ChCờ - NhànV ChCờ - L.Anh ChCờ - Duyên ChCờ - HiềnT
2 Sử - Yến T.Anh - TrungA Thể - Nam Địa - V.Anh Văn - Mai Văn - NgaV Sinh - HạnhS Văn - NhànV Lý - L.Sơn GDCD - Loan Sử - Huyền Lý - Thưởng Địa - L.Anh
3 Sử - Yến T.Anh - TrungA Toán - Dung Sử - Huyền Văn - Mai T.Anh - ThanhA T.Anh - LinhA CNghệ - ThanhK Địa - Tùng Văn - NhànV Sinh - HươngS T.Anh - HạnhA Toán - HiềnT
4 Văn - NhànV Địa - Duyên Sử - Huyền T.Anh - TrungA Toán - Phượng T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh Sinh - Kiên Sinh - HươngS CNghệ - ThanhK Lý - Tuyết T.Anh - HạnhA GDCD - Loan
5                          
3 1 Văn - NhànV Toán - Sính Văn - HằngV Sử - Huyền Lý - Tuyền Tin - Âu Toán - Dũng Tin - Quế Hoá - Hoan Toán - Dua Toán - HằngT Địa - Duyên CNghệ - ThanhK
2 Văn - NhànV Hoá - Chiến Văn - HằngV Toán - Dua Lý - Tuyền Lý - Tuyết Toán - Dũng Lý - L.Sơn Sử - Huyền Địa - V.Anh Toán - HằngT Hoá - ThuỷH T.Anh - Đạo
3 Tin - Âu GDCD - HằngCD Địa - Tùng Toán - Dua GDCD - Vui CNghệ - ThanhK Địa - Minh Địa - L.Anh Sử - Huyền Văn - NhànV GDCD - Loan Thể - Nam Lý - L.Sơn
4 Địa - Minh CNghệ - ThanhK Sử - Huyền T.Anh - TrungA Địa - Tùng Văn - NgaV Hoá - Hoan Địa - L.Anh GDCD - Loan Sinh - Kiên Lý - Tuyết T.Anh - HạnhA Lý - L.Sơn
5                          
4 1 Sinh - Kiên Văn - HằngV Toán - Dung Tin - Âu Tin - Quế Hoá - ThuỷH Toán - Dũng Văn - NhànV Toán - Dua Thể - Đ.ThuỷT Sử - Huyền CNghệ - ThanhK Hoá - Chiến
2 CNghệ - ThanhK Văn - HằngV Toán - Dung Sinh - Kiên Sinh - HạnhS Toán - HằngT Sử - Huyền Văn - NhànV T.Anh - Chi T.Anh - Giang Địa - L.Anh Toán - Hường Tin - Quế
3 T.Anh - Giang Sử - Huyền CNghệ - ThanhK Văn - Lan Văn - Mai Thể - Đ.ThuỷT Lý - Thưởng T.Anh - NgaA Văn - ThuýV Lý - Nhật Toán - HằngT Toán - Hường Văn - HằngV
4 Lý - Nhật Lý - HươngL T.Anh - Chi Văn - Lan CNghệ - ThanhK Địa - Duyên Lý - Thưởng Sử - Huyền Hoá - Hoan Hoá - Chiến T.Anh - NgaA Sinh - Kiên Thể - P.ThuỷT
5           Địa - Duyên              
5 1 Toán - Dung Toán - Sính GDCD - Vui Hoá - ThuỷH Hoá - Hướng Sử - Thuỷ Sử Hoá - Hoan GDCD - HằngCD CNghệ - ThanhK Hoá - Chiến Văn - ThuỷV Địa - Duyên T.Anh - Đạo
2 Toán - Dung Địa - Duyên T.Anh - Chi Hoá - ThuỷH Hoá - Hướng Sinh - HươngS CNghệ - ThanhK Toán - Hừng Tin - Quế T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Lý - Thưởng Hoá - Chiến
3 Lý - Nhật Sinh - Kiên Hoá - Hoan CNghệ - ThanhK T.Anh - ThanhA Sinh - HươngS GDCD - HằngCD Toán - Hừng Lý - L.Sơn Sử - Khoa Tin - Quế Hoá - ThuỷH Sử - Yến
4 T.Anh - Giang Hoá - Chiến Hoá - Hoan GDCD - HằngCD Toán - Phượng Hoá - ThuỷH T.Anh - LinhA T.Anh - NgaA Văn - ThuýV Sử - Khoa CNghệ - ThanhK GDCD - Loan Sinh - Kiên
5                          
6 1 Hoá - Hoan Tin - Âu Lý - Du Toán - Dua T.Anh - ThanhA Lý - Tuyết T.Anh - LinhA Sử - Huyền T.Anh - Chi T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Tin - Quế T.Anh - Đạo
2 T.Anh - Giang Thể - Đ.ThuỷT Địa - Tùng Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Sử - Thuỷ Sử Sử - Huyền Lý - L.Sơn Thể - Nam Toán - Dua T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Toán - HiềnT
3 Thể - P.ThuỷT Sử - Huyền Văn - HằngV Lý - Ng.Sơn Toán - Phượng GDCD - HằngCD Văn - Lĩnh Hoá - Hoan Địa - Tùng Toán - Dua T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Toán - HiềnT
4 Địa - Minh Lý - HươngL Sinh - Hải Lý - Ng.Sơn Thể - Nam T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh Hoá - Hoan Toán - Dua Địa - V.Anh Thể - P.ThuỷT Sử - Huyền Văn - HằngV
5                          
7 1 Toán - Dung Văn - HằngV Lý - Du Văn - Lan Sử - Thuỷ Sử Văn - NgaV Thể - Đ.ThuỷT Thể - P.ThuỷT Văn - ThuýV Văn - NhànV Địa - L.Anh Sử - Huyền Sử - Yến
2 GDCD - Vui T.Anh - TrungA T.Anh - Chi Thể - P.ThuỷT Sử - Thuỷ Sử Toán - HằngT Địa - Minh Toán - Hừng Toán - Dua Lý - Nhật Hoá - ThuỷH Toán - Hường Địa - L.Anh
3 Hoá - Hoan Toán - Sính Tin - Đông T.Anh - TrungA Địa - Tùng Toán - HằngT Tin - Quế T.Anh - NgaA T.Anh - Chi Tin - Âu Hoá - ThuỷH Văn - ThuỷV Văn - HằngV
4 SHL - Dung SHL - HươngL SHL - Huyền SHL - Dua SHL - Thuỷ Sử SHL - HươngS SHL - ThanhK SHL - HằngCD SHL - ThuýV SHL - NhànV SHL - L.Anh SHL - Duyên SHL - HiềnT
5                          

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây