TKB số 07 (thực hiện từ 30/11/2015)

Thứ sáu - 27/11/2015 16:36
THỨ TIẾT 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 ChCờ - Hừng ChCờ - Hường ChCờ - Dâu ChCờ - NgaV ChCờ - Tuyết ChCờ - Hải ChCờ - Diệp ChCờ - HàT ChCờ - Mai ChCờ - Hiếu ChCờ - V.Anh ChCờ - ThanhA ChCờ - Loan
2 Sinh - Hồi Thể - Đ.ThuỷT Toán - Dâu Sử - NhànS GDCD - HằngCD Toán - Hiện Toán - HiềnT Địa - Minh T.Anh - HạnhA Thể - Diệp Địa - V.Anh Toán - HằngT T.Anh - Giang
3 Hoá - DũngH Hoá - Hiệu Văn - HiềnV Văn - NgaV Lý - Tuyết Văn - ThuýV Hoá - Tuân T.Anh - LinhA Địa - Minh Sử - Hiếu Toán - HiềnT CNghệ - HạnhS T.Anh - Giang
4 Lý - HươngL T.Anh - LinhA Lý - TuấnL Văn - NgaV Hoá - Tuân Văn - ThuýV T.Anh - TrungA Toán - HàT Sử - NhànS Địa - Minh Toán - HiềnT Lý - Ng.Sơn CNghệ - Hồi
5                          
3 1 Văn - ThuỷV Địa - Minh Toán - Dâu Văn - NgaV T.Anh - LinhA Hoá - Hướng Tin - Âu Lý - L.Sơn CNghệ - Hồi T.Anh - Giang Sử - NhànS Sinh - HạnhS Địa - Duyên
2 Toán - Hừng Địa - Minh Sử - NhànS CNghệ - Hồi CNghệ - Kiên Địa - Duyên T.Anh - TrungA T.Anh - LinhA Thể - Diệp Toán - HàT Lý - Nết Địa - V.Anh Toán - Hiện
3 Toán - Hừng Toán - Hường CNghệ - Hồi Toán - Sính Văn - LinhV Địa - Duyên Toán - HiềnT Tin - Âu Địa - Minh Văn - Lan Văn - NgaV Sử - Thoa Toán - Hiện
4 Địa - Minh Toán - Hường Địa - Duyên Toán - Sính Văn - LinhV Sử - NhànS Toán - HiềnT Toán - HàT Lý - Nết Văn - Lan Văn - NgaV Văn - ThuỷV Sinh - Hồi
5                          
4 1 Toán - Hừng T.Anh - LinhA Hoá - Tuân Lý - Du Hoá - HươngH Toán - Hiện Thể - Diệp Lý - L.Sơn Văn - Mai Sinh - Hồi Sinh - Hải Văn - ThuỷV T.Anh - Giang
2 Toán - Hừng Toán - Hường T.Anh - Ngọc Hoá - ThuỷH Văn - LinhV Toán - Hiện Toán - HiềnT Toán - HàT Văn - Mai Sử - Hiếu Hoá - DũngH Tin - Âu Lý - Tuyết
3 Tin - Âu CNghệ - Hồi Toán - Dâu Hoá - ThuỷH Hoá - Tuân Lý - Nết Lý - Tuyết Toán - HàT Toán - H.Thắng Sử - Hiếu T.Anh - TrungA Hoá - DũngH Toán - Hiện
4 Hoá - DũngH Lý - L.Sơn Thể - Phúc Sinh - Hồi Địa - Minh T.Anh - TrungA Văn - LinhV GDCD - Hoa Toán - H.Thắng T.Anh - Giang CNghệ - Hải Địa - V.Anh Thể - TrungT
5 T.Anh - Ngọc   Sinh - Hồi Địa - Minh T.Anh - LinhA       GDCD - Hoa Toán - HàT Địa - V.Anh    
5 1 Thể - Diệp Hoá - Hiệu Lý - TuấnL Thể - Phúc Toán - Sính Tin - Âu CNghệ - Hải Thể - Đ.ThuỷT T.Anh - HạnhA T.Anh - Giang Văn - NgaV T.Anh - ThanhA Sử - Thoa
2 Toán - Hừng Tin - Âu T.Anh - Ngọc Địa - Minh Toán - Sính Thể - Diệp Hoá - Tuân Văn - Lan T.Anh - HạnhA T.Anh - Giang Hoá - DũngH T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
3 Văn - ThuỷV Lý - L.Sơn T.Anh - Ngọc Lý - Du Hoá - Tuân CNghệ - Hải GDCD - Loan Văn - Lan Sinh - Hồi GDCD - HằngCD T.Anh - TrungA Toán - HằngT Văn - Lĩnh
4 Văn - ThuỷV Sinh - Hồi Hoá - Tuân Tin - Âu Địa - Minh T.Anh - TrungA Sinh - Hải Hoá - DũngH Toán - H.Thắng Văn - Lan Thể - Phúc Toán - HằngT Địa - Duyên
5                          
6 1 Lý - HươngL GDCD - Loan Tin - Thành Toán - Sính Tin - Âu Sinh - Hải Sử - NhànS T.Anh - LinhA Văn - Mai Hoá - DũngH Lý - Nết Văn - ThuỷV Hoá - HươngH
2 GDCD - Loan Sử - Thoa Tin - Thành Lý - Du Sinh - Kiên Sinh - Hải Địa - Duyên Văn - Lan Văn - Mai Toán - HàT T.Anh - TrungA Hoá - DũngH Hoá - HươngH
3 T.Anh - Ngọc Toán - Hường Văn - HiềnV Lý - Du Toán - Sính GDCD - Hoa Địa - Duyên Sinh - Kiên Tin - Âu Lý - TuấnL T.Anh - TrungA T.Anh - ThanhA GDCD - Loan
4 CNghệ - Hải Văn - Lan Văn - HiềnV T.Anh - Ngọc T.Anh - LinhA T.Anh - TrungA Lý - Tuyết CNghệ - Kiên Hoá - DũngH Lý - TuấnL Toán - HiềnT GDCD - Hoa Tin - Âu
5       T.Anh - Ngọc Sử - NhànS         CNghệ - Hồi      
7 1 Địa - Minh T.Anh - LinhA Tin - Thành Lý - Du Lý - Tuyết Văn - ThuýV T.Anh - TrungA Sử - Thoa Văn - Mai Hoá - DũngH GDCD - HằngCD Thể - Đ.ThuỷT Văn - Lĩnh
2 T.Anh - Ngọc Văn - Lan GDCD - Loan GDCD - HằngCD Thể - Phúc Lý - Nết Văn - LinhV Địa - Minh Hoá - DũngH Tin - Âu Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Lý - Tuyết
3 Sử - Thoa Văn - Lan Địa - Duyên T.Anh - Ngọc Hoá - HươngH Hoá - Hướng Văn - LinhV Hoá - DũngH Lý - Nết Địa - Minh Tin - Âu Lý - Ng.Sơn T.Anh - Giang
4 SHL - Hừng SHL - Hường SHL - Dâu SHL - NgaV SHL - Tuyết SHL - Hải SHL - Diệp SHL - HàT SHL - Mai SHL - Hiếu SHL - V.Anh SHL - ThanhA SHL - Loan
5                          
THỨ TIẾT 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 ChCờ - Q.Thắng ChCờ - NhànS ChCờ - Thưởng ChCờ - Tuyền ChCờ - Hiệu ChCờ - HạnhS ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - HiềnV ChCờ - Yến ChCờ - Vui ChCờ - HạnhA ChCờ - Đ.ThuỷT
2 Hoá - Chiến Toán - Phượng Lý - Thưởng Lý - Tuyền Tin - Quế Toán - HàT T.Anh - LinhA Hoá - DũngH Sử - Thuỷ Sử Sử - Yến Lý - HươngL Lý - TuấnL Địa - Tùng
3 Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến Hoá - ThuỷH Sinh - Hồi Văn - Vân Lý - Nhật GDCD - Vui Toán - Phượng Tin - Quế Văn - Lĩnh Lý - HươngL Toán - Dua Toán - Hiện
4 Toán - Q.Thắng Lý - Nhật Toán - Dâu T.Anh - HạnhA Hoá - Hiệu Văn - Vân Địa - Tùng Toán - Phượng GDCD - Vui Văn - Lĩnh Sử - Thuỷ Sử Toán - Dua Toán - Hiện
5                          
3 1 Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến Hoá - ThuỷH Hoá - DũngH Văn - Vân Thể - Diệp Sử - Thoa T.Anh - Đạo CNghệ - TuấnK Toán - H.Thắng Địa - Tùng GDCD - Vui Sử - Thuỷ Sử
2 Toán - Q.Thắng Văn - ThuỷV Toán - Dâu Thể - Nam Văn - Vân Sử - Thoa Văn - Lĩnh CNghệ - TuấnK T.Anh - Đạo Hoá - Hoan Địa - Tùng Tin - Quế Sinh - HạnhS
3 Văn - NhànV Văn - ThuỷV Văn - HằngV Lý - Tuyền Lý - L.Sơn Văn - Vân Văn - Lĩnh Hoá - DũngH T.Anh - Đạo Tin - Quế Toán - H.Thắng Sử - Thuỷ Sử CNghệ - TuấnK
4 Văn - NhànV CNghệ - TuấnK Văn - HằngV Lý - Tuyền Thể - Nam Văn - Vân T.Anh - LinhA Thể - Diệp Toán - HằngT Văn - Lĩnh GDCD - Vui Toán - Dua Toán - Hiện
5                          
4 1 T.Anh - Chi Địa - Minh Toán - Dâu T.Anh - HạnhA CNghệ - TuấnK T.Anh - NgaA Toán - Liên Địa - V.Anh Toán - HằngT Hoá - Hoan Thể - Phúc Văn - HằngV Hoá - DũngH
2 Lý - Nết GDCD - Hoa Toán - Dâu Toán - Liên Lý - L.Sơn Hoá - HươngH Thể - Phúc Sử - Thuỷ Sử Sinh - Hải Thể - P.ThuỷT Sinh - HạnhS T.Anh - HạnhA Lý - Nhật
3 Địa - Minh Toán - Phượng Thể - Diệp GDCD - Hoa T.Anh - LinhA Sinh - T.Anh CNghệ - TuấnK Lý - HươngL Hoá - HươngH T.Anh - NgaA Hoá - Hoan T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
4 Văn - NhànV Văn - ThuỷV T.Anh - Ngọc Lý - Tuyền Toán - Liên Sinh - HạnhS T.Anh - LinhA Toán - Phượng Văn - HiềnV Lý - Nết CNghệ - TuấnK Toán - Dua Toán - Hiện
5     Lý - Thưởng Hoá - DũngH Toán - Liên       Văn - HiềnV Lý - Nết T.Anh - NgaA    
5 1 T.Anh - Chi Toán - Phượng Địa - Duyên Văn - Lĩnh Địa - Minh Hoá - HươngH Sinh - HạnhS T.Anh - Đạo Toán - HằngT Sử - Yến T.Anh - NgaA Sinh - Hồi Hoá - DũngH
2 Thể - Phúc Toán - Phượng Sinh - HạnhS Tin - Quế Hoá - Hiệu Lý - Nhật Toán - Liên GDCD - Hoa Toán - HằngT Sử - Yến T.Anh - NgaA Lý - TuấnL Văn - NgaV
3 Toán - Q.Thắng T.Anh - Đạo GDCD - Hoa Sử - Thoa Toán - Liên GDCD - Vui Lý - TuấnL Tin - Quế Lý - Thưởng T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng Hoá - HươngH Văn - NgaV
4 Hoá - Chiến Lý - Nhật T.Anh - Ngọc Toán - Liên Sử - Thoa T.Anh - NgaA Hoá - HươngH Toán - Phượng Lý - Thưởng GDCD - Vui Tin - Quế T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
5                          
6 1 CNghệ - TuấnK Tin - Quế Sử - Thoa Văn - Lĩnh Toán - Liên T.Anh - NgaA Lý - TuấnL Văn - Vân Văn - HiềnV Sinh - Hồi Toán - H.Thắng Văn - HằngV GDCD - Vui
2 Sinh - Hồi Toán - Phượng T.Anh - Ngọc Toán - Liên GDCD - Hoa Tin - Quế Văn - Lĩnh T.Anh - Đạo Văn - HiềnV Toán - H.Thắng Hoá - Hoan Văn - HằngV T.Anh - Chi
3 Lý - Nết T.Anh - Đạo Tin - Thành Toán - Liên T.Anh - LinhA Toán - HàT Hoá - HươngH Lý - HươngL Địa - Tùng CNghệ - TuấnK Văn - Vân Địa - V.Anh T.Anh - Chi
4 Tin - Quế Sử - NhànS CNghệ - TuấnK Địa - Tùng Sinh - Hồi Toán - HàT Toán - Liên Toán - Phượng T.Anh - Đạo Địa - Duyên Văn - Vân Hoá - HươngH Thể - Đ.ThuỷT
5                          
7 1 Sử - Thuỷ Sử Sinh - Hồi Văn - HằngV T.Anh - HạnhA Hoá - Hiệu Địa - Tùng Tin - Quế Văn - Vân Văn - HiềnV T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng CNghệ - TuấnK Văn - NgaV
2 T.Anh - Chi Thể - P.ThuỷT Tin - Thành CNghệ - TuấnK Hoá - Hiệu Toán - HàT Toán - Liên Văn - Vân Hoá - HươngH Toán - H.Thắng Địa - Tùng T.Anh - HạnhA Tin - Quế
3 GDCD - Hoa T.Anh - Đạo Tin - Thành Văn - Lĩnh T.Anh - LinhA CNghệ - TuấnK Toán - Liên Sinh - Hồi Thể - P.ThuỷT Toán - H.Thắng Văn - Vân Thể - Phúc Lý - Nhật
4 SHL - Q.Thắng SHL - NhànS SHL - Thưởng SHL - Tuyền SHL - Hiệu SHL - HạnhS SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - HiềnV SHL - Yến SHL - Vui SHL - HạnhA SHL - Đ.ThuỷT
5                          
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Dung ChCờ - HươngL ChCờ - Huyền ChCờ - Dua ChCờ - Thuỷ Sử ChCờ - HươngS ChCờ - ThanhK ChCờ - HằngCD ChCờ - ThuýV ChCờ - NhànV ChCờ - L.Anh ChCờ - Hậu ChCờ - HiềnT
2 Toán - Dung T.Anh - TrungA T.Anh - Chi Lý - Ng.Sơn Văn - Mai T.Anh - ThanhA Toán - Dũng Văn - NhànV CNghệ - ThanhK Toán - Dua GDCD - Loan Toán - Hường Sinh - Kiên
3 Toán - Dung GDCD - HằngCD Sử - Huyền Lý - Ng.Sơn Văn - Mai Toán - HằngT Toán - Dũng Toán - Hừng Sinh - Hải Văn - NhànV Địa - L.Anh Sinh - Kiên GDCD - Loan
4 Văn - NhànV Văn - HằngV Toán - Dũng Hoá - ThuỷH T.Anh - ThanhA Toán - HằngT Sinh - HạnhS Sử - Huyền T.Anh - Chi T.Anh - Giang Lý - Tuyết GDCD - Loan Địa - V.Anh
5                          
3 1 Văn - NhànV Sinh - Kiên Văn - HằngV CNghệ - ThanhK Lý - Tuyền Toán - HằngT Toán - Dũng Toán - Hừng Hoá - Hoan Toán - Dua Sử - Huyền T.Anh - Hậu Tin - Quế
2 Văn - NhànV Toán - Sính Văn - HằngV Toán - Dua GDCD - Vui Văn - NgaV Toán - Dũng GDCD - HằngCD Sử - Huyền Hoá - Chiến Toán - HằngT T.Anh - Hậu Toán - HiềnT
3 Sinh - Kiên Sử - Huyền Toán - Dũng Hoá - ThuỷH Hoá - Hướng Sinh - HươngS T.Anh - LinhA Địa - V.Anh Toán - Dua T.Anh - Giang Toán - HằngT Lý - Thưởng CNghệ - ThanhK
4 Tin - Âu CNghệ - ThanhK Hoá - Hoan T.Anh - TrungA Sinh - HạnhS Sinh - HươngS GDCD - HằngCD Tin - Quế Lý - L.Sơn Sinh - Kiên Hoá - ThuỷH Lý - Thưởng Hoá - Chiến
5                          
4 1 CNghệ - ThanhK Lý - HươngL Toán - Dũng Sinh - Kiên Sử - Thuỷ Sử Hoá - ThuỷH Sinh - HạnhS Văn - NhànV Toán - Dua Tin - Âu Tin - Quế T.Anh - Hậu Thể - P.ThuỷT
2 Sinh - Kiên T.Anh - TrungA Toán - Dũng Văn - Lan Tin - Quế Toán - HằngT Địa - V.Anh Văn - NhànV Toán - Dua T.Anh - Giang Văn - ThuỷV CNghệ - ThanhK Văn - HằngV
3 Địa - V.Anh Văn - HằngV CNghệ - ThanhK Văn - Lan Văn - Mai Sử - Thuỷ Sử Lý - Thưởng Sinh - Kiên Tin - Quế Lý - Nhật Toán - HằngT Toán - Hường Toán - HiềnT
4 Lý - Nhật Văn - HằngV T.Anh - Chi Thể - P.ThuỷT CNghệ - ThanhK Tin - Âu Lý - Thưởng T.Anh - NgaA Hoá - Hoan Sinh - Kiên Hoá - ThuỷH Toán - Hường Toán - HiềnT
5 T.Anh - Giang     Tin - Âu Lý - Tuyền         Văn - NhànV Sinh - HạnhS Hoá - ThuỷH  
5 1 Toán - Dung Hoá - Chiến Lý - Du Sử - Huyền Hoá - Hướng GDCD - HằngCD CNghệ - ThanhK Lý - L.Sơn Văn - ThuýV GDCD - Loan Văn - ThuỷV Tin - Quế Sinh - Kiên
2 Toán - Dung Hoá - Chiến Sinh - Hải T.Anh - TrungA Hoá - Hướng Thể - Đ.ThuỷT Hoá - Hoan Sinh - Kiên Văn - ThuýV CNghệ - ThanhK Văn - ThuỷV Thể - Nam Lý - L.Sơn
3 Lý - Nhật Toán - Sính Hoá - Hoan Sinh - Kiên Toán - Phượng CNghệ - ThanhK Sử - Huyền Toán - Hừng T.Anh - Chi Sử - Khoa Sinh - HạnhS Địa - Duyên Hoá - Chiến
4 T.Anh - Giang Toán - Sính Thể - Nam GDCD - HằngCD Sinh - HạnhS Văn - NgaV Văn - Lĩnh Toán - Hừng Lý - L.Sơn Sử - Khoa CNghệ - ThanhK Sinh - Kiên T.Anh - Đạo
5                          
6 1 Hoá - Hoan Sinh - Kiên T.Anh - Chi Toán - Dua T.Anh - ThanhA Địa - Duyên Thể - Đ.ThuỷT Thể - P.ThuỷT Địa - Tùng Địa - V.Anh Lý - Tuyết Sử - Huyền T.Anh - Đạo
2 GDCD - Vui Tin - Âu Địa - Tùng Toán - Dua T.Anh - ThanhA Lý - Tuyết T.Anh - LinhA Lý - L.Sơn Thể - Nam Thể - Đ.ThuỷT T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Toán - HiềnT
3 Thể - P.ThuỷT Thể - Đ.ThuỷT Văn - HằngV Văn - Lan Toán - Phượng Lý - Tuyết Văn - Lĩnh Hoá - Hoan Sinh - Hải Toán - Dua T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Sử - Huyền
4 Sử - Huyền Lý - HươngL Lý - Du Địa - V.Anh Thể - Nam T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh T.Anh - NgaA GDCD - Loan Toán - Dua Thể - P.ThuỷT Toán - Hường Lý - L.Sơn
5                          
7 1 Toán - Dung Địa - Duyên Sinh - Hải Lý - Ng.Sơn Toán - Phượng T.Anh - ThanhA Hoá - Hoan CNghệ - ThanhK Toán - Dua Văn - NhànV Địa - L.Anh Hoá - ThuỷH T.Anh - Đạo
2 T.Anh - Giang T.Anh - TrungA GDCD - Vui Toán - Dua Toán - Phượng Văn - NgaV T.Anh - LinhA Hoá - Hoan Văn - ThuýV Lý - Nhật T.Anh - NgaA T.Anh - Hậu Văn - HằngV
3 Hoá - Hoan Toán - Sính Tin - Đông T.Anh - TrungA Địa - Tùng Hoá - ThuỷH Tin - Quế T.Anh - NgaA T.Anh - Chi Hoá - Chiến Toán - HằngT Văn - ThuỷV Văn - HằngV
4 SHL - Dung SHL - HươngL SHL - Huyền SHL - Dua SHL - Thuỷ Sử SHL - HươngS SHL - ThanhK SHL - HằngCD SHL - ThuýV SHL - NhànV SHL - L.Anh SHL - Hậu SHL - HiềnT
5                          

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây