THỜI KHÓA BIỂU SỐ 06 thực hiện từ 30/11/2015

Thứ tư - 25/11/2015 15:01
THỨ TIẾT 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 ChCờ - Hừng ChCờ - Hường ChCờ - Dâu ChCờ - NgaV ChCờ - Tuyết ChCờ - Hải ChCờ - Diệp ChCờ - HàT ChCờ - Mai ChCờ - Hiếu ChCờ - V.Anh ChCờ - ThanhA ChCờ - Loan
2 Sinh - Hồi Thể - Đ.ThuỷT Toán - Dâu Sử - NhànS GDCD - HằngCD Toán - Hiện CNghệ - Hải Toán - HàT Địa - Minh Thể - Diệp Toán - HiềnT Toán - HằngT T.Anh - Giang
3 T.Anh - TrungA Hoá - Hiệu Thể - Phúc Văn - NgaV Lý - Tuyết Văn - ThuýV Hoá - Tuân T.Anh - LinhA Địa - Minh Sử - Hiếu Toán - HiềnT Thể - Đ.ThuỷT T.Anh - Giang
4 Toán - Hừng T.Anh - LinhA Sử - NhànS Văn - NgaV Hoá - Tuân Văn - ThuýV Toán - HiềnT Địa - Minh T.Anh - HạnhA T.Anh - Giang Địa - V.Anh CNghệ - HạnhS CNghệ - Hồi
5                          
3 1 Văn - ThuỷV Địa - Minh Toán - Dâu Tin - Âu T.Anh - LinhA Sử - NhànS Hoá - Tuân Lý - L.Sơn CNghệ - Hồi T.Anh - Giang Văn - NgaV Sinh - HạnhS Địa - Duyên
2 Toán - Hừng Lý - L.Sơn T.Anh - Giang CNghệ - Hồi CNghệ - Kiên Địa - Duyên T.Anh - TrungA T.Anh - LinhA Thể - Diệp Địa - Minh Văn - NgaV Địa - V.Anh Toán - Hiện
3 T.Anh - TrungA Toán - Hường CNghệ - Hồi Văn - NgaV Văn - LinhV Địa - Duyên Toán - HiềnT Hoá - DũngH Sử - NhànS Văn - Lan Lý - Nết Sử - Thoa Toán - Hiện
4 Địa - Minh Toán - Hường Địa - Duyên Toán - Sính Văn - LinhV Hoá - Hướng Toán - HiềnT Tin - Âu Lý - Nết Văn - Lan Sử - NhànS Văn - ThuỷV Sinh - Hồi
5                          
4 1 Toán - Hừng GDCD - Loan Văn - HiềnV Thể - Phúc T.Anh - LinhA Toán - Hiện Thể - Diệp Lý - L.Sơn Văn - Mai Sinh - Hồi Sinh - Hải Hoá - DũngH T.Anh - Giang
2 Toán - Hừng T.Anh - LinhA Văn - HiềnV GDCD - HằngCD Hoá - HươngH Toán - Hiện Lý - Tuyết Toán - HàT Văn - Mai Sử - Hiếu Hoá - DũngH Tin - Âu GDCD - Loan
3 Địa - Minh CNghệ - Hồi Toán - Dâu Hoá - ThuỷH Hoá - Tuân Lý - Nết Văn - LinhV Toán - HàT Toán - H.Thắng Sử - Hiếu T.Anh - TrungA Văn - ThuỷV Toán - Hiện
4 Hoá - DũngH Toán - Hường Hoá - Tuân Sinh - Hồi Lý - Tuyết T.Anh - TrungA Toán - HiềnT GDCD - Hoa Toán - H.Thắng T.Anh - Giang CNghệ - Hải Địa - V.Anh Thể - TrungT
5 T.Anh - TrungA   Sinh - Hồi Địa - Minh Văn - LinhV       GDCD - Hoa Toán - HàT GDCD - HằngCD    
5 1 Thể - Diệp Hoá - Hiệu Lý - TuấnL T.Anh - Chi Toán - Sính Tin - Âu Địa - Duyên Thể - Đ.ThuỷT T.Anh - HạnhA Hoá - DũngH Văn - NgaV T.Anh - ThanhA Sử - Thoa
2 Toán - Hừng Tin - Âu T.Anh - Giang Địa - Minh Toán - Sính Thể - Diệp T.Anh - TrungA Văn - Lan T.Anh - HạnhA GDCD - HằngCD Hoá - DũngH T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
3 Văn - ThuỷV Địa - Minh T.Anh - Giang Lý - Du Hoá - Tuân CNghệ - Hải Tin - Âu Văn - Lan Sinh - Hồi Toán - HàT T.Anh - TrungA Toán - HằngT Văn - Lĩnh
4 Văn - ThuỷV Sinh - Hồi Hoá - Tuân Lý - Du Địa - Minh T.Anh - TrungA Sinh - Hải Toán - HàT Toán - H.Thắng Văn - Lan Thể - Phúc Toán - HằngT Địa - Duyên
5                          
6 1 Lý - HươngL Lý - L.Sơn Tin - Thành Toán - Sính Tin - Âu Sinh - Hải GDCD - Loan T.Anh - LinhA Văn - Mai Hoá - DũngH Lý - Nết Văn - ThuỷV Hoá - HươngH
2 GDCD - Loan Sử - Thoa Tin - Thành Toán - Sính Sinh - Kiên Sinh - Hải Sử - NhànS Văn - Lan Văn - Mai Toán - HàT T.Anh - TrungA Lý - Ng.Sơn Hoá - HươngH
3 Hoá - DũngH Toán - Hường Lý - TuấnL Lý - Du Toán - Sính GDCD - Hoa Địa - Duyên Sinh - Kiên Tin - Âu CNghệ - Hồi T.Anh - TrungA T.Anh - ThanhA Lý - Tuyết
4 CNghệ - Hải Văn - Lan Văn - HiềnV Hoá - ThuỷH T.Anh - LinhA T.Anh - TrungA Lý - Tuyết CNghệ - Kiên Hoá - DũngH Lý - TuấnL Toán - HiềnT GDCD - Hoa Tin - Âu
5       T.Anh - Chi Sử - NhànS         Lý - TuấnL      
7 1 Tin - Âu T.Anh - LinhA Tin - Thành T.Anh - Chi Địa - Minh Văn - ThuýV T.Anh - TrungA Sử - Thoa Văn - Mai T.Anh - Giang Địa - V.Anh Hoá - DũngH Văn - Lĩnh
2 Lý - HươngL Văn - Lan GDCD - Loan Lý - Du Thể - Phúc Lý - Nết Văn - LinhV Địa - Minh Hoá - DũngH Tin - Âu Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Lý - Tuyết
3 Sử - Thoa Văn - Lan Địa - Duyên Lý - Du Hoá - HươngH Hoá - Hướng Văn - LinhV Hoá - DũngH Lý - Nết Địa - Minh Tin - Âu Lý - Ng.Sơn T.Anh - Giang
4 SHL - Hừng SHL - Hường SHL - Dâu SHL - NgaV SHL - Tuyết SHL - Hải SHL - Diệp SHL - HàT SHL - Mai SHL - Hiếu SHL - V.Anh SHL - ThanhA SHL - Loan
5                          
THỨ TIẾT 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 ChCờ - Q.Thắng ChCờ - NhànS ChCờ - Thưởng ChCờ - Tuyền ChCờ - Hiệu ChCờ - HạnhS ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - HiềnV ChCờ - Yến ChCờ - Vui ChCờ - HạnhA ChCờ - Đ.ThuỷT
2 Hoá - Chiến Toán - Phượng T.Anh - NgaA T.Anh - HạnhA Tin - Quế Lý - Nhật T.Anh - LinhA Hoá - Tuân Sử - Thuỷ Sử Sử - Yến Lý - HươngL Lý - TuấnL Địa - Tùng
3 Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến T.Anh - NgaA Sinh - Hồi Văn - Vân Toán - HàT GDCD - Vui Toán - Phượng Lý - Thưởng Văn - Lĩnh Lý - HươngL Toán - Dua Toán - Hiện
4 Toán - Q.Thắng Lý - Nhật Toán - Dâu Lý - Tuyền Hoá - Hiệu Toán - HàT Địa - Tùng Toán - Phượng GDCD - Vui Văn - Lĩnh T.Anh - NgaA Toán - Dua Toán - Hiện
5                          
3 1 Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến Hoá - ThuỷH Hoá - DũngH Văn - Vân Thể - Diệp Sử - Thoa T.Anh - Đạo CNghệ - TuấnK Toán - H.Thắng Địa - Tùng GDCD - Vui Tin - Quế
2 Toán - Q.Thắng Văn - ThuỷV Toán - Dâu Thể - Nam Văn - Vân Sử - Thoa Văn - Lĩnh CNghệ - TuấnK T.Anh - Đạo Hoá - Hoan Địa - Tùng Tin - Quế Sinh - HạnhS
3 Văn - NhànV Văn - ThuỷV Văn - HằngV Lý - Tuyền Lý - L.Sơn Văn - Vân Văn - Lĩnh Hoá - Tuân T.Anh - Đạo Tin - Quế Toán - H.Thắng Sử - Thuỷ Sử CNghệ - TuấnK
4 Văn - NhànV CNghệ - TuấnK Văn - HằngV Lý - Tuyền Thể - Nam Văn - Vân T.Anh - LinhA Thể - Diệp Toán - HằngT Văn - Lĩnh GDCD - Vui Toán - Dua Toán - Hiện
5                          
4 1 T.Anh - Chi Địa - Minh Toán - Dâu T.Anh - HạnhA CNghệ - TuấnK Hoá - HươngH Toán - Liên Địa - V.Anh Toán - HằngT T.Anh - NgaA Hoá - Hoan Toán - Dua Hoá - Tuân
2 Địa - Minh GDCD - Hoa Toán - Dâu Toán - Liên Lý - L.Sơn T.Anh - NgaA Thể - Phúc Toán - Phượng Sinh - Hải Thể - P.ThuỷT Sinh - HạnhS T.Anh - HạnhA Lý - Nhật
3 Tin - Quế Toán - Phượng Thể - Diệp GDCD - Hoa T.Anh - LinhA Sinh - T.Anh CNghệ - TuấnK Lý - HươngL Hoá - HươngH Hoá - Hoan Thể - Phúc T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
4 Văn - NhànV Văn - ThuỷV Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Toán - Liên Sinh - HạnhS T.Anh - LinhA Sử - Thuỷ Sử Văn - HiềnV Lý - Nết CNghệ - TuấnK Văn - HằngV Toán - Hiện
5     Lý - Thưởng Hoá - DũngH Toán - Liên       Văn - HiềnV Lý - Nết T.Anh - NgaA    
5 1 Thể - Phúc Toán - Phượng T.Anh - NgaA Văn - Lĩnh Địa - Minh Hoá - HươngH Sinh - HạnhS T.Anh - Đạo Toán - HằngT Sử - Yến Hoá - Hoan Sinh - Hồi Hoá - Tuân
2 T.Anh - Chi Toán - Phượng Sinh - HạnhS Tin - Quế Hoá - Hiệu Lý - Nhật Toán - Liên GDCD - Hoa Toán - HằngT Sử - Yến T.Anh - NgaA Lý - TuấnL Văn - NgaV
3 Sử - Thuỷ Sử T.Anh - Đạo GDCD - Hoa Sử - Thoa Toán - Liên GDCD - Vui Lý - TuấnL Tin - Quế Lý - Thưởng T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng Hoá - HươngH Văn - NgaV
4 Hoá - Chiến Lý - Nhật Lý - Thưởng Toán - Liên Sử - Thoa T.Anh - NgaA Hoá - HươngH Toán - Phượng Tin - Quế GDCD - Vui Sử - Thuỷ Sử T.Anh - HạnhA T.Anh - Chi
5                          
6 1 CNghệ - TuấnK Tin - Quế Sử - Thoa Văn - Lĩnh Toán - Liên T.Anh - NgaA Lý - TuấnL Văn - Vân Văn - HiềnV Sinh - Hồi Toán - H.Thắng Văn - HằngV GDCD - Vui
2 Sinh - Hồi Thể - P.ThuỷT Địa - Duyên Toán - Liên GDCD - Hoa Văn - Vân Văn - Lĩnh T.Anh - Đạo Văn - HiềnV Toán - H.Thắng Tin - Quế Văn - HằngV T.Anh - Chi
3 Lý - Nết T.Anh - Đạo Tin - Thành Toán - Liên T.Anh - LinhA Toán - HàT Tin - Quế Lý - HươngL Địa - Tùng CNghệ - TuấnK Văn - Vân Địa - V.Anh T.Anh - Chi
4 T.Anh - Chi Sử - NhànS CNghệ - TuấnK Địa - Tùng Sinh - Hồi Toán - HàT Toán - Liên Toán - Phượng T.Anh - Đạo Địa - Duyên Văn - Vân Hoá - HươngH Thể - Đ.ThuỷT
5                          
7 1 Lý - Nết Toán - Phượng Văn - HằngV T.Anh - HạnhA Hoá - Hiệu Địa - Tùng Hoá - HươngH Văn - Vân Văn - HiềnV T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng CNghệ - TuấnK Văn - NgaV
2 Toán - Q.Thắng Sinh - Hồi Tin - Thành CNghệ - TuấnK Hoá - Hiệu Tin - Quế Toán - Liên Văn - Vân Hoá - HươngH Toán - H.Thắng Địa - Tùng T.Anh - HạnhA Sử - Thuỷ Sử
3 GDCD - Hoa T.Anh - Đạo Tin - Thành Văn - Lĩnh T.Anh - LinhA CNghệ - TuấnK Toán - Liên Sinh - Hồi Thể - P.ThuỷT Toán - H.Thắng Văn - Vân Thể - Phúc Lý - Nhật
4 SHL - Q.Thắng SHL - NhànS SHL - Thưởng SHL - Tuyền SHL - Hiệu SHL - HạnhS SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - HiềnV SHL - Yến SHL - Vui SHL - HạnhA SHL - Đ.ThuỷT
5                          
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Dung ChCờ - HươngL ChCờ - Huyền ChCờ - Dua ChCờ - Thuỷ Sử ChCờ - HươngS ChCờ - ThanhK ChCờ - HằngCD ChCờ - ThuýV ChCờ - NhànV ChCờ - L.Anh ChCờ - Hậu ChCờ - HiềnT
2 Toán - Dung Văn - HằngV Toán - Dũng T.Anh - TrungA Văn - Mai T.Anh - ThanhA Sinh - HạnhS Văn - NhànV CNghệ - ThanhK Toán - Dua Địa - L.Anh Sinh - Kiên GDCD - Loan
3 Toán - Dung Văn - HằngV Sử - Huyền Lý - Ng.Sơn Văn - Mai Toán - HằngT Toán - Dũng Toán - Hừng T.Anh - Chi Văn - NhànV GDCD - Loan T.Anh - Hậu Sinh - Kiên
4 Văn - NhànV T.Anh - TrungA T.Anh - Chi Lý - Ng.Sơn T.Anh - ThanhA Toán - HằngT Toán - Dũng Sử - Huyền Sinh - Hải GDCD - Loan Lý - Tuyết T.Anh - Hậu Tin - Quế
5                          
3 1 Văn - NhànV Sinh - Kiên Văn - HằngV CNghệ - ThanhK Lý - Tuyền Toán - HằngT Toán - Dũng Toán - Hừng Hoá - Hoan Toán - Dua Sử - Huyền T.Anh - Hậu Địa - V.Anh
2 Văn - NhànV Toán - Sính Văn - HằngV Toán - Dua GDCD - Vui Sinh - HươngS Toán - Dũng GDCD - HằngCD Sử - Huyền Hoá - Chiến Toán - HằngT T.Anh - Hậu Toán - HiềnT
3 Tin - Âu Sử - Huyền Toán - Dũng Hoá - ThuỷH Hoá - Hướng Sinh - HươngS T.Anh - LinhA Địa - V.Anh Toán - Dua Sinh - Kiên Toán - HằngT Lý - Thưởng CNghệ - ThanhK
4 Sinh - Kiên CNghệ - ThanhK Hoá - Hoan T.Anh - TrungA Sinh - HạnhS Văn - NgaV GDCD - HằngCD Tin - Quế Lý - L.Sơn T.Anh - Giang Hoá - ThuỷH Lý - Thưởng Hoá - Chiến
5                          
4 1 Sinh - Kiên GDCD - HằngCD Toán - Dũng Thể - P.ThuỷT Sử - Thuỷ Sử Lý - Tuyết Sinh - HạnhS Văn - NhànV Tin - Quế Tin - Âu Văn - ThuỷV CNghệ - ThanhK Văn - HằngV
2 CNghệ - ThanhK T.Anh - TrungA Toán - Dũng Sinh - Kiên Tin - Quế Toán - HằngT Địa - V.Anh Văn - NhànV Toán - Dua T.Anh - Giang Hoá - ThuỷH Toán - Hường Toán - HiềnT
3 Địa - V.Anh Văn - HằngV CNghệ - ThanhK Văn - Lan Văn - Mai GDCD - HằngCD Lý - Thưởng Sinh - Kiên Toán - Dua Lý - Nhật Toán - HằngT Toán - Hường Toán - HiềnT
4 Lý - Nhật Lý - HươngL T.Anh - Chi Văn - Lan CNghệ - ThanhK Tin - Âu Lý - Thưởng T.Anh - NgaA Hoá - Hoan Sinh - Kiên Tin - Quế GDCD - Loan Thể - P.ThuỷT
5 T.Anh - Giang     Tin - Âu Lý - Tuyền         Văn - NhànV Sinh - HạnhS Hoá - ThuỷH  
5 1 Toán - Dung Hoá - Chiến Lý - Du Hoá - ThuỷH Hoá - Hướng Sử - Thuỷ Sử CNghệ - ThanhK Lý - L.Sơn Văn - ThuýV T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Tin - Quế Sinh - Kiên
2 Toán - Dung Hoá - Chiến Sinh - Hải Sử - Huyền Hoá - Hướng Thể - Đ.ThuỷT Hoá - Hoan Sinh - Kiên Văn - ThuýV CNghệ - ThanhK Văn - ThuỷV Thể - Nam Lý - L.Sơn
3 Lý - Nhật Toán - Sính Hoá - Hoan Sinh - Kiên Toán - Phượng CNghệ - ThanhK Sử - Huyền Toán - Hừng T.Anh - Chi Sử - Khoa Sinh - HạnhS Địa - Duyên Hoá - Chiến
4 T.Anh - Giang Toán - Sính Thể - Nam GDCD - HằngCD T.Anh - ThanhA Văn - NgaV Văn - Lĩnh Toán - Hừng Lý - L.Sơn Sử - Khoa CNghệ - ThanhK Sinh - Kiên T.Anh - Đạo
5                          
6 1 Hoá - Hoan Sinh - Kiên T.Anh - Chi Toán - Dua T.Anh - ThanhA Địa - Duyên Thể - Đ.ThuỷT Thể - P.ThuỷT Địa - Tùng Địa - V.Anh Lý - Tuyết Sử - Huyền T.Anh - Đạo
2 GDCD - Vui Tin - Âu Địa - Tùng Toán - Dua Toán - Phượng Lý - Tuyết T.Anh - LinhA Lý - L.Sơn Thể - Nam Thể - Đ.ThuỷT T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Toán - HiềnT
3 Thể - P.ThuỷT Thể - Đ.ThuỷT Văn - HằngV Văn - Lan Toán - Phượng Hoá - ThuỷH Văn - Lĩnh Hoá - Hoan Sinh - Hải Toán - Dua T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Sử - Huyền
4 Sử - Huyền Lý - HươngL Lý - Du Địa - V.Anh Thể - Nam T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh T.Anh - NgaA GDCD - Loan Toán - Dua Thể - P.ThuỷT Toán - Hường Lý - L.Sơn
5                          
7 1 Toán - Dung Địa - Duyên Sinh - Hải Lý - Ng.Sơn Sinh - HạnhS T.Anh - ThanhA Hoá - Hoan CNghệ - ThanhK Toán - Dua Văn - NhànV Địa - L.Anh Hoá - ThuỷH T.Anh - Đạo
2 T.Anh - Giang T.Anh - TrungA GDCD - Vui Toán - Dua Toán - Phượng Văn - NgaV T.Anh - LinhA Hoá - Hoan Văn - ThuýV Lý - Nhật T.Anh - NgaA Toán - Hường Văn - HằngV
3 Hoá - Hoan Toán - Sính Tin - Đông T.Anh - TrungA Địa - Tùng Hoá - ThuỷH Tin - Quế T.Anh - NgaA T.Anh - Chi Hoá - Chiến Toán - HằngT Văn - ThuỷV Văn - HằngV
4 SHL - Dung SHL - HươngL SHL - Huyền SHL - Dua SHL - Thuỷ Sử SHL - HươngS SHL - ThanhK SHL - HằngCD SHL - ThuýV SHL - NhànV SHL - L.Anh SHL - Hậu SHL - HiềnT
5                           

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây