THỜI KHÓA BIỂU SỐ 05 thực hiện từ 16/11/2015

Thứ tư - 11/11/2015 15:53
THỨ TIẾT 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 ChCờ - Hừng ChCờ - Hường ChCờ - Dâu ChCờ - NgaV ChCờ - Tuyết ChCờ - Hải ChCờ - Diệp ChCờ - HàT ChCờ - Mai ChCờ - Hiếu ChCờ - V.Anh ChCờ - ThanhA ChCờ - Loan
2 Toán - Hừng T.Anh - LinhA Toán - Dâu Sử - NhànS GDCD - HằngCD Toán - Hiện CNghệ - Hải Toán - HàT Địa - Minh T.Anh - Giang Toán - HiềnT Toán - HằngT GDCD - Loan
3 T.Anh - TrungA Thể - Đ.ThuỷT Văn - HiềnV Văn - NgaV Lý - Tuyết Văn - ThuýV Hoá - Tuân Địa - Minh Hoá - DũngH Toán - HàT Toán - HiềnT Toán - HằngT T.Anh - Giang
4 Thể - Diệp Hoá - Hiệu Sử - NhànS Văn - NgaV Hoá - Tuân Văn - ThuýV Toán - HiềnT T.Anh - LinhA Văn - Mai GDCD - HằngCD Địa - V.Anh CNghệ - HạnhS T.Anh - Giang
5                          
3 1 Văn - ThuỷV Địa - Minh Toán - Dâu Sinh - Hồi Sinh - Sâm Toán - Hiện Hoá - Tuân Lý - L.Sơn T.Anh - HạnhA Thể - Diệp Văn - NgaV Sinh - HạnhS Địa - Duyên
2 Toán - Hừng Lý - L.Sơn T.Anh - Giang Địa - Minh Văn - LinhV Địa - Duyên T.Anh - TrungA T.Anh - LinhA T.Anh - HạnhA Toán - HàT Văn - NgaV Địa - V.Anh Toán - Hiện
3 Địa - Minh Toán - Hường CNghệ - Hồi Văn - NgaV Văn - LinhV Địa - Duyên Toán - HiềnT Toán - HàT Sử - NhànS Văn - Lan Lý - Nết Văn - ThuỷV Toán - Hiện
4 T.Anh - TrungA Toán - Hường Hoá - Tuân Toán - Sính T.Anh - LinhA Hoá - Hướng Toán - HiềnT Toán - HàT Địa - Minh T.Anh - Giang Sử - NhànS Sử - Thoa CNghệ - Hồi
5                          
4 1 Toán - Hừng GDCD - Loan Văn - HiềnV GDCD - HằngCD T.Anh - LinhA Thể - Diệp Lý - Tuyết Sinh - Sâm Văn - Mai Sinh - Hồi Lý - Nết Hoá - DũngH Toán - Hiện
2 Toán - Hừng T.Anh - LinhA Văn - HiềnV Địa - Minh Văn - LinhV Lý - Nết Toán - HiềnT Văn - Lan Văn - Mai Sử - Hiếu Hoá - DũngH Tin - Âu Sinh - Hồi
3 Địa - Minh CNghệ - Hồi Toán - Dâu Hoá - ThuỷH Lý - Tuyết Toán - Hiện Văn - LinhV GDCD - Hoa Toán - H.Thắng Sử - Hiếu T.Anh - TrungA Văn - ThuỷV T.Anh - Giang
4 Hoá - DũngH Toán - Hường Hoá - Tuân T.Anh - Chi Hoá - HươngH T.Anh - TrungA Thể - Diệp Lý - L.Sơn Toán - H.Thắng T.Anh - Giang CNghệ - Sâm Địa - V.Anh Lý - Tuyết
5 T.Anh - TrungA   Sinh - Hồi Tin - Âu Hoá - Tuân       GDCD - Hoa Địa - Minh GDCD - HằngCD    
5 1 Sinh - Hồi Hoá - Hiệu Lý - TuấnL Thể - Phúc Toán - Sính CNghệ - Hải Địa - Duyên Thể - Đ.ThuỷT T.Anh - HạnhA Tin - Âu Văn - NgaV Hoá - DũngH Sử - Thoa
2 Toán - Hừng Tin - Âu T.Anh - Giang Toán - Sính Hoá - Tuân Sử - NhànS T.Anh - TrungA Văn - Lan Hoá - DũngH CNghệ - Hồi Thể - Phúc T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
3 Văn - ThuỷV Địa - Minh Địa - Duyên Lý - Du Sử - NhànS Tin - Âu Sinh - Hải Văn - Lan Sinh - Hồi Toán - HàT T.Anh - TrungA T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang
4 Văn - ThuỷV Sinh - Hồi Thể - Phúc Lý - Du Địa - Minh T.Anh - TrungA Tin - Âu Toán - HàT Toán - H.Thắng Lý - TuấnL Hoá - DũngH Toán - HằngT Địa - Duyên
5                          
6 1 Lý - HươngL Lý - L.Sơn Tin - Thành Lý - Du Tin - Âu Sinh - Hải GDCD - Loan T.Anh - LinhA Văn - Mai Sử - Hiếu Sinh - Sâm Văn - ThuỷV Hoá - HươngH
2 GDCD - Loan Sử - Thoa Tin - Thành Toán - Sính T.Anh - LinhA Sinh - Hải Sử - NhànS Tin - Âu Văn - Mai Văn - Lan T.Anh - TrungA Lý - Ng.Sơn Hoá - HươngH
3 Hoá - DũngH Toán - Hường Lý - TuấnL CNghệ - Hồi Toán - Sính GDCD - Hoa Địa - Duyên Sử - Thoa Tin - Âu Văn - Lan T.Anh - TrungA T.Anh - ThanhA Lý - Tuyết
4 CNghệ - Hải Văn - Lan Địa - Duyên Hoá - ThuỷH Toán - Sính T.Anh - TrungA Lý - Tuyết Hoá - DũngH Lý - Nết Lý - TuấnL Toán - HiềnT GDCD - Hoa Tin - Âu
5       T.Anh - Chi CNghệ - Sâm         Hoá - DũngH      
7 1 Tin - Âu T.Anh - LinhA Tin - Thành T.Anh - Chi Địa - Minh Văn - ThuýV T.Anh - TrungA CNghệ - Sâm CNghệ - Hồi Hoá - DũngH Địa - V.Anh Thể - Đ.ThuỷT Thể - TrungT
2 Lý - HươngL Văn - Lan GDCD - Loan Lý - Du Hoá - HươngH Lý - Nết Văn - LinhV Địa - Minh Thể - Diệp T.Anh - Giang Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
3 Sử - Thoa Văn - Lan T.Anh - Giang Lý - Du Thể - Phúc Hoá - Hướng Văn - LinhV Hoá - DũngH Lý - Nết Địa - Minh Tin - Âu Lý - Ng.Sơn Văn - Lĩnh
4 SHL - Hừng SHL - Hường SHL - Dâu SHL - NgaV SHL - Tuyết SHL - Hải SHL - Diệp SHL - HàT SHL - Mai SHL - Hiếu SHL - V.Anh SHL - ThanhA SHL - Loan
5                          
THỨ TIẾT 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 ChCờ - Q.Thắng ChCờ - NhànS ChCờ - Thưởng ChCờ - Tuyền ChCờ - Hiệu ChCờ - HạnhS ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - HiềnV ChCờ - Yến ChCờ - Vui ChCờ - HạnhA ChCờ - Đ.ThuỷT
2 Hoá - Chiến Lý - Nhật Thể - Diệp Hoá - DũngH Hoá - Hiệu Văn - Vân GDCD - Vui Hoá - Tuân T.Anh - Đạo Sử - Yến Lý - HươngL T.Anh - HạnhA Địa - Tùng
3 Toán - Q.Thắng Tin - Quế T.Anh - NgaA Lý - Tuyền Hoá - Hiệu Lý - Nhật T.Anh - LinhA Toán - Phượng Lý - Thưởng Văn - Lĩnh Lý - HươngL T.Anh - HạnhA Toán - Hiện
4 Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến Toán - Dâu Lý - Tuyền Văn - Vân Toán - HàT Địa - Tùng Toán - Phượng Sử - Thuỷ Sử Văn - Lĩnh T.Anh - NgaA Toán - Dua Toán - Hiện
5                          
3 1 Lý - Nết CNghệ - TuấnK Hoá - ThuỷH Văn - P.Lan Văn - Vân Sử - Thoa T.Anh - LinhA T.Anh - Đạo Toán - HằngT Toán - H.Thắng Địa - Tùng GDCD - Vui Tin - Quế
2 CNghệ - TuấnK Văn - P.Lan Toán - Dâu Thể - Nam Văn - Vân Thể - Diệp Sử - Thoa T.Anh - Đạo Sinh - Sâm Hoá - Hoan Địa - Tùng Tin - Quế Lý - Nhật
3 Văn - NhànV T.Anh - Đạo Văn - P.Lan Sử - Thoa Lý - L.Sơn Văn - Vân Tin - Quế CNghệ - TuấnK GDCD - Vui Văn - Lĩnh Toán - H.Thắng T.Anh - HạnhA Sinh - Sâm
4 Văn - NhànV Hoá - Chiến Văn - P.Lan CNghệ - TuấnK Thể - Nam Lý - Nhật Văn - Lĩnh Thể - Diệp Địa - Tùng Địa - Duyên GDCD - Vui T.Anh - HạnhA Toán - Hiện
5                          
4 1 T.Anh - Chi Địa - Minh Toán - Dâu Văn - P.Lan CNghệ - TuấnK Hoá - HươngH Toán - Liên Địa - V.Anh Thể - P.ThuỷT T.Anh - NgaA Hoá - Hoan Thể - Phúc Hoá - Tuân
2 Văn - NhànV GDCD - Hoa Toán - Dâu Toán - Liên Lý - L.Sơn Sinh - T.Anh Thể - Phúc Toán - Phượng Toán - HằngT T.Anh - NgaA Sinh - Sâm Lý - TuấnL CNghệ - TuấnK
3 Tin - Quế Toán - Phượng T.Anh - NgaA Lý - Tuyền T.Anh - LinhA Sinh - HạnhS Sinh - Sâm Lý - HươngL Hoá - HươngH Hoá - Hoan Thể - Phúc Sử - Thuỷ Sử T.Anh - Chi
4 Địa - Minh Toán - Phượng Hoá - ThuỷH GDCD - Hoa Toán - Liên T.Anh - NgaA T.Anh - LinhA Sử - Thuỷ Sử Văn - HiềnV Sinh - Hồi CNghệ - TuấnK Văn - HằngV Toán - Hiện
5     Lý - Thưởng Hoá - DũngH Toán - Liên       Văn - HiềnV Lý - Nết T.Anh - NgaA    
5 1 T.Anh - Chi Toán - Phượng T.Anh - NgaA Tin - Quế Địa - Minh GDCD - Vui Toán - Liên Hoá - Tuân Toán - HằngT Sử - Yến Hoá - Hoan Hoá - HươngH Sử - Thuỷ Sử
2 T.Anh - Chi Toán - Phượng Địa - Duyên T.Anh - HạnhA Tin - Quế Toán - HàT Toán - Liên GDCD - Hoa Toán - HằngT Sử - Yến T.Anh - NgaA Lý - TuấnL Văn - NgaV
3 Sử - Thuỷ Sử T.Anh - Đạo GDCD - Hoa T.Anh - HạnhA Toán - Liên Hoá - HươngH Lý - TuấnL Tin - Quế Lý - Thưởng T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng Toán - Dua Văn - NgaV
4 Hoá - Chiến Lý - Nhật Lý - Thưởng Toán - Liên Sử - Thoa T.Anh - NgaA Hoá - HươngH Toán - Phượng Tin - Quế GDCD - Vui Sử - Thuỷ Sử Toán - Dua Hoá - Tuân
5                          
6 1 Toán - Q.Thắng Sử - NhànS Sử - Thoa Sinh - Hồi Toán - Liên T.Anh - NgaA Lý - TuấnL Văn - Vân Văn - HiềnV CNghệ - TuấnK Toán - H.Thắng Văn - HằngV GDCD - Vui
2 Toán - Q.Thắng Thể - P.ThuỷT Sinh - Sâm Địa - Tùng GDCD - Hoa Văn - Vân CNghệ - TuấnK T.Anh - Đạo Văn - HiềnV Toán - H.Thắng Tin - Quế Văn - HằngV T.Anh - Chi
3 Lý - Nết Văn - P.Lan Tin - Thành Toán - Liên T.Anh - LinhA Toán - HàT Văn - Lĩnh Lý - HươngL T.Anh - Đạo Tin - Quế Văn - Vân Địa - V.Anh T.Anh - Chi
4 Sinh - Sâm Văn - P.Lan CNghệ - TuấnK Toán - Liên Sinh - Hồi Toán - HàT Văn - Lĩnh Toán - Phượng T.Anh - Đạo Thể - P.ThuỷT Văn - Vân Hoá - HươngH Thể - Đ.ThuỷT
5                          
7 1 Toán - Q.Thắng Toán - Phượng Văn - P.Lan Lý - Tuyền Hoá - Hiệu Địa - Tùng Hoá - HươngH Văn - Vân Văn - HiềnV Lý - Nết Toán - H.Thắng CNghệ - TuấnK Văn - NgaV
2 Thể - Phúc Sinh - Sâm Tin - Thành T.Anh - HạnhA Hoá - Hiệu Tin - Quế Toán - Liên Văn - Vân CNghệ - TuấnK Toán - H.Thắng Địa - Tùng Toán - Dua T.Anh - Chi
3 GDCD - Hoa T.Anh - Đạo Tin - Thành Văn - P.Lan T.Anh - LinhA CNghệ - TuấnK Toán - Liên Sinh - Hồi Hoá - HươngH Toán - H.Thắng Văn - Vân Sinh - Sâm Lý - Nhật
4 SHL - Q.Thắng SHL - NhànS SHL - Thưởng SHL - Tuyền SHL - Hiệu SHL - HạnhS SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - HiềnV SHL - Yến SHL - Vui SHL - HạnhA SHL - Đ.ThuỷT
5                          
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Dung ChCờ - HươngL ChCờ - Huyền ChCờ - Dua ChCờ - Thuỷ Sử ChCờ - HươngS ChCờ - ThanhK ChCờ - HằngCD ChCờ - ThuýV ChCờ - NhànV ChCờ - L.Anh ChCờ - Hậu ChCờ - HiềnT
2 CNghệ - ThanhK Sinh - Kiên Toán - Dũng T.Anh - TrungA Văn - Mai Văn - NgaV Sinh - HạnhS T.Anh - NgaA Toán - Dua Văn - NhànV Địa - L.Anh Toán - Hường Tin - Quế
3 Toán - Dung Hoá - Chiến Sử - Huyền Địa - V.Anh Văn - Mai T.Anh - ThanhA Toán - Dũng Toán - Hừng T.Anh - Chi Toán - Dua Sinh - HạnhS T.Anh - Hậu Sinh - Kiên
4 Toán - Dung T.Anh - TrungA T.Anh - Chi CNghệ - ThanhK T.Anh - ThanhA Toán - HằngT Toán - Dũng Sử - Huyền Sinh - Hải Lý - Nhật Lý - Tuyết T.Anh - Hậu T.Anh - Đạo
5                          
3 1 Văn - NhànV GDCD - HằngCD Văn - HằngV Tin - Âu Lý - Tuyền CNghệ - ThanhK Toán - Dũng Toán - Hừng Hoá - Hoan Toán - Dua Sử - Huyền Sinh - Kiên Địa - V.Anh
2 Văn - NhànV CNghệ - ThanhK Văn - HằngV Văn - Lan Hoá - Hướng Toán - HằngT Toán - Dũng GDCD - HằngCD Sử - Huyền Sinh - Kiên Hoá - ThuỷH Lý - Thưởng Hoá - Chiến
3 Tin - Âu Sinh - Kiên Hoá - Hoan T.Anh - TrungA Hoá - Hướng Toán - HằngT T.Anh - LinhA Địa - V.Anh Toán - Dua Hoá - Chiến GDCD - Loan Lý - Thưởng CNghệ - ThanhK
4 Sinh - Kiên Văn - HằngV Toán - Dũng Hoá - ThuỷH Sinh - HạnhS Văn - NgaV Hoá - Hoan Tin - Quế Toán - Dua GDCD - Loan Toán - HằngT CNghệ - ThanhK Lý - L.Sơn
5                          
4 1 Văn - NhànV Tin - Âu CNghệ - ThanhK Sinh - Kiên Lý - Tuyền Toán - HằngT Sinh - HạnhS Lý - L.Sơn Tin - Quế T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Hoá - ThuỷH Văn - HằngV
2 Toán - Dung T.Anh - TrungA T.Anh - Chi Thể - P.ThuỷT Tin - Quế Lý - Tuyết Địa - V.Anh Sinh - Kiên CNghệ - ThanhK T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Toán - Hường Văn - HằngV
3 Toán - Dung Văn - HằngV Toán - Dũng Văn - Lan Văn - Mai Tin - Âu Lý - Thưởng Văn - NhànV GDCD - Loan Sinh - Kiên Toán - HằngT Toán - Hường Thể - P.ThuỷT
4 Sinh - Kiên Lý - HươngL Toán - Dũng Văn - Lan CNghệ - ThanhK GDCD - HằngCD Lý - Thưởng Văn - NhànV Hoá - Hoan Tin - Âu Toán - HằngT GDCD - Loan Toán - HiềnT
5 T.Anh - Giang     Hoá - ThuỷH Sử - Thuỷ Sử         Văn - NhànV Sinh - HạnhS Tin - Quế  
5 1 Sử - Huyền Hoá - Chiến Lý - Du Toán - Dua Hoá - Hướng T.Anh - ThanhA CNghệ - ThanhK Lý - L.Sơn Văn - ThuýV T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Hoá - ThuỷH Sinh - Kiên
2 Lý - Nhật Sử - Huyền Sinh - Hải Toán - Dua GDCD - Vui Thể - Đ.ThuỷT Hoá - Hoan Sinh - Kiên Văn - ThuýV CNghệ - ThanhK Hoá - ThuỷH Văn - ThuỷV Lý - L.Sơn
3 Lý - Nhật Toán - Sính Thể - Nam Sử - Huyền Toán - Phượng Sinh - HươngS Văn - Lĩnh Toán - Hừng Lý - L.Sơn Sử - Khoa Toán - HằngT Sinh - Kiên Hoá - Chiến
4 T.Anh - Giang Toán - Sính Hoá - Hoan Sinh - Kiên T.Anh - ThanhA Sinh - HươngS Văn - Lĩnh Toán - Hừng T.Anh - Chi Sử - Khoa CNghệ - ThanhK Thể - Nam T.Anh - Đạo
5                          
6 1 Hoá - Hoan Toán - Sính T.Anh - Chi Toán - Dua T.Anh - ThanhA Địa - Duyên Thể - Đ.ThuỷT Thể - P.ThuỷT Địa - Tùng Địa - V.Anh Lý - Tuyết Sử - Huyền T.Anh - Đạo
2 GDCD - Vui Địa - Duyên Lý - Du Toán - Dua Toán - Phượng Lý - Tuyết Văn - Lĩnh Hoá - Hoan Thể - Nam Thể - Đ.ThuỷT T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Toán - HiềnT
3 Thể - P.ThuỷT Thể - Đ.ThuỷT Văn - HằngV Lý - Ng.Sơn Toán - Phượng Hoá - ThuỷH Sử - Huyền Hoá - Hoan Sinh - Hải Toán - Dua T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Toán - HiềnT
4 Địa - V.Anh Lý - HươngL Địa - Tùng Lý - Ng.Sơn Thể - Nam T.Anh - ThanhA T.Anh - LinhA T.Anh - NgaA Lý - L.Sơn Toán - Dua Tin - Quế Toán - Hường Sử - Huyền
5                          
7 1 T.Anh - Giang Văn - HằngV Sinh - Hải Lý - Ng.Sơn Sinh - HạnhS Sử - Thuỷ Sử GDCD - HằngCD CNghệ - ThanhK Toán - Dua Văn - NhànV Địa - L.Anh T.Anh - Hậu GDCD - Loan
2 Toán - Dung T.Anh - TrungA GDCD - Vui GDCD - HằngCD Toán - Phượng Văn - NgaV T.Anh - LinhA Văn - NhànV Văn - ThuýV Lý - Nhật T.Anh - NgaA T.Anh - Hậu Toán - HiềnT
3 Hoá - Hoan Toán - Sính Tin - Đông T.Anh - TrungA Địa - Tùng Hoá - ThuỷH Tin - Quế T.Anh - NgaA T.Anh - Chi Hoá - Chiến Thể - P.ThuỷT Địa - Duyên Văn - HằngV
4 SHL - Dung SHL - HươngL SHL - Huyền SHL - Dua SHL - Thuỷ Sử SHL - HươngS SHL - ThanhK SHL - HằngCD SHL - ThuýV SHL - NhànV SHL - L.Anh SHL - Hậu SHL - HiềnT
5                          

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây