Thời khóa biểu số 03 kì II

Thứ năm - 31/03/2016 07:57
THỨ TIẾT 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 ChCờ - Hừng ChCờ - Hường ChCờ - Dâu ChCờ - NgaV ChCờ - Tuyết ChCờ - Hải ChCờ - Diệp ChCờ - HàT ChCờ - Mai ChCờ - Hiếu ChCờ - V.Anh ChCờ - ThanhA ChCờ - Loan
2 Lý - HươngL Sử - Thoa Văn - HiềnV Sử - NhànS Hoá - Tuân Lý - Nết Sinh - Hải T.Anh - LinhA T.Anh - HạnhA Toán - HàT Địa - V.Anh Thể - Đ.ThuỷT Thể - TrungT
3 Toán - Hừng Toán - Hường Toán - Dâu Văn - NgaV Lý - Tuyết Văn - ThuýV Toán - HiềnT T.Anh - LinhA Hoá - DũngH Lý - TuấnL CNghệ - Hải Toán - HằngT T.Anh - Giang
4 Toán - Hừng Toán - Hường Lý - TuấnL GDCD - HằngCD T.Anh - LinhA T.Anh - TrungA CNghệ - Hải Lý - L.Sơn Văn - Mai Hoá - DũngH Thể - Phúc Toán - HằngT T.Anh - Giang
5                          
3 1 Văn - ThuỷV Hoá - Hiệu GDCD - Loan Hoá - ThuỷH GDCD - HằngCD Văn - ThuýV Hoá - Tuân Sinh - Kiên Sử - NhànS Địa - Minh Tin - Âu Sinh - HạnhS Lý - Tuyết
2 Văn - ThuỷV Địa - Minh Hoá - Tuân Sử - NhànS Tin - Âu Địa - Duyên T.Anh - TrungA Hoá - DũngH T.Anh - HạnhA GDCD - HằngCD Toán - HiềnT Sử - Thoa Sinh - Kiên
3 Toán - Hừng CNghệ - Kiên Sử - Thoa Toán - Sính Văn - LinhV Sử - NhànS T.Anh - TrungA Toán - HàT CNghệ - Hồi Thể - Diệp Địa - V.Anh Văn - ThuỷV Toán - Hiện
4 Hoá - DũngH Văn - HàV Lý - TuấnL Toán - Sính Văn - LinhV Thể - Diệp Toán - HiềnT Toán - HàT Sinh - Hồi Tin - Âu Địa - V.Anh Văn - ThuỷV Toán - Hiện
5                          
4 1 Sinh - Hải T.Anh - LinhA Toán - Dâu Hoá - ThuỷH CNghệ - Kiên Toán - Hiện Hoá - Tuân Hoá - DũngH Địa - Minh Sinh - Hồi Văn - NgaV Địa - L.Anh Sử - Thoa
2 T.Anh - Ngọc Hoá - Hiệu Toán - Dâu Địa - Minh Hoá - HươngH Tin - Âu Văn - LinhV Sử - Thoa T.Anh - HạnhA Lý - TuấnL Văn - NgaV Hoá - DũngH Toán - Hiện
3 Hoá - DũngH Toán - Hường T.Anh - Ngọc Tin - Âu Hoá - Tuân CNghệ - Hải Văn - LinhV CNghệ - Kiên GDCD - Hoa CNghệ - Hồi Lý - Nết Sử - Thoa T.Anh - Giang
4 Địa - Minh Toán - Hường Sử - Thoa Sinh - Hải Hoá - Tuân Văn - ThuýV Tin - Âu Toán - HàT Văn - Mai T.Anh - Giang T.Anh - TrungA GDCD - Hoa Hoá - HươngH
5 CNghệ - Hải   Sinh - Hồi T.Anh - Ngọc Địa - Minh       Văn - Mai Toán - HàT T.Anh - TrungA    
5 1 Văn - ThuỷV Tin - Âu Thể - Phúc Văn - NgaV Sinh - Kiên Lý - Nết Thể - Diệp GDCD - Hoa Toán - H.Thắng T.Anh - Giang Sử - NhànS T.Anh - ThanhA GDCD - Loan
2 Thể - Diệp T.Anh - LinhA Hoá - Tuân T.Anh - Ngọc Thể - Phúc Toán - Hiện Sử - NhànS Tin - Âu Lý - Nết T.Anh - Giang T.Anh - TrungA Toán - HằngT CNghệ - Kiên
3 T.Anh - Ngọc Sinh - Kiên Địa - Duyên Lý - Du Toán - Sính Toán - Hiện T.Anh - TrungA Lý - L.Sơn Sử - NhànS Văn - HàV GDCD - HằngCD CNghệ - HạnhS Văn - Lĩnh
4 Toán - Hừng Lý - L.Sơn T.Anh - Ngọc Lý - Du Toán - Sính Sử - NhànS Địa - Duyên Địa - Minh Thể - Diệp Văn - HàV Văn - NgaV Tin - Âu Văn - Lĩnh
5                          
6 1 Lý - HươngL Lý - L.Sơn Tin - Thành CNghệ - Hải Toán - Sính GDCD - Hoa GDCD - Loan Thể - Đ.ThuỷT Văn - Mai Hoá - DũngH Sử - NhànS Lý - Ng.Sơn Hoá - HươngH
2 GDCD - Loan Sử - Thoa Tin - Thành Toán - Sính Lý - Tuyết Sinh - Hải Sử - NhànS Toán - HàT Văn - Mai Văn - HàV Hoá - DũngH T.Anh - ThanhA Địa - Duyên
3 Tin - Âu T.Anh - LinhA CNghệ - Hồi Lý - Du Sử - NhànS Sinh - Hải Lý - Tuyết Văn - Lan Toán - H.Thắng Sử - Hiếu T.Anh - TrungA Hoá - DũngH Sử - Thoa
4 T.Anh - Ngọc GDCD - Loan Văn - HiềnV Lý - Du Sử - NhànS T.Anh - TrungA Lý - Tuyết Văn - Lan Toán - H.Thắng Sử - Hiếu Toán - HiềnT Văn - ThuỷV Tin - Âu
5       T.Anh - Ngọc T.Anh - LinhA           Toán - HiềnT    
7 1 Toán - Hừng Thể - Đ.ThuỷT Văn - HiềnV Văn - NgaV T.Anh - LinhA T.Anh - TrungA Toán - HiềnT Sử - Thoa Tin - Âu Sử - Hiếu Sinh - Hải T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang
2 Sử - Thoa Văn - HàV T.Anh - Ngọc Thể - Phúc Văn - LinhV Hoá - Hướng Toán - HiềnT T.Anh - LinhA Hoá - DũngH Toán - HàT Lý - Nết T.Anh - ThanhA Lý - Tuyết
3 Sử - Thoa Văn - HàV Tin - Thành Lý - Du Hoá - HươngH Hoá - Hướng Văn - LinhV Văn - Lan Lý - Nết T.Anh - Giang Hoá - DũngH Lý - Ng.Sơn Văn - Lĩnh
4 SHL - Hừng SHL - Hường SHL - Dâu SHL - NgaV SHL - Tuyết SHL - Hải SHL - Diệp SHL - HàT SHL - Mai SHL - Hiếu SHL - V.Anh SHL - ThanhA SHL - Loan
5                          
THỨ TIẾT 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 ChCờ - Q.Thắng ChCờ - NhànS ChCờ - Thưởng ChCờ - Tuyền ChCờ - Hiệu ChCờ - HạnhS ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - HiềnV ChCờ - Yến ChCờ - Vui ChCờ - HạnhA ChCờ - Đ.ThuỷT
2 Toán - Q.Thắng Toán - Phượng Tin - HiềnTin Hoá - DũngH Hoá - Hiệu Lý - Nhật Lý - TuấnL Sử - Thuỷ Sử Sinh - HươngS Văn - Lĩnh Văn - Vân Địa - L.Anh Địa - Tùng
3 Lý - Nết Lý - Nhật Sử - Thoa Lý - Tuyền Văn - Vân Toán - HàT Thể - Phúc Tin - HiềnTin GDCD - Vui Văn - Lĩnh Sinh - HạnhS Toán - Dua T.Anh - Chi
4 Lý - Nết Lý - Nhật Lý - Thưởng Thể - Nam Văn - Vân Toán - HàT Sinh - HạnhS Hoá - Tuân Văn - HiềnV Tin - HiềnTin Lý - HươngL Toán - Dua Sinh - HươngS
5                          
3 1 Toán - Q.Thắng CNghệ - TuấnK Toán - Dâu Hoá - DũngH Văn - Vân Thể - Diệp Sử - Thoa T.Anh - Đạo Văn - HiềnV Sinh - Hồi Lý - HươngL GDCD - Vui Toán - Hiện
2 Toán - Q.Thắng Văn - ThuýV Toán - Dâu CNghệ - TuấnK Thể - Nam Sinh - T.Anh GDCD - Vui Địa - L.Anh Văn - HiềnV Hoá - Hoan Địa - Tùng Lý - TuấnL Toán - Hiện
3 Hoá - Chiến Văn - ThuýV Văn - HàV Địa - Minh Hoá - Hiệu Văn - Vân Tin - Quế Lý - HươngL Toán - HằngT Toán - H.Thắng Địa - Tùng T.Anh - HạnhA Hoá - Tuân
4 Văn - NhànV Sử - NhànS Hoá - ThuỷH Sử - Thoa Hoá - Hiệu Văn - Vân Sinh - HạnhS Hoá - Tuân T.Anh - Đạo Sử - Yến Toán - H.Thắng Văn - HằngV GDCD - Vui
5                          
4 1 Toán - Q.Thắng Văn - ThuýV Sinh - HạnhS GDCD - Hoa Hoá - Hiệu Hoá - HươngH Toán - Liên Văn - Vân CNghệ - TuấnK T.Anh - NgaA Hoá - Hoan Lý - TuấnL T.Anh - Chi
2 Toán - Q.Thắng Sinh - Hồi CNghệ - TuấnK Lý - Tuyền Sinh - HươngS T.Anh - NgaA T.Anh - LinhA Toán - Phượng Tin - HiềnTin Thể - P.ThuỷT Văn - Vân Toán - Dua T.Anh - Chi
3 Tin - Đông Hoá - Chiến Tin - HiềnTin Toán - Liên Sinh - HươngS Sinh - HạnhS CNghệ - TuấnK Toán - Phượng Hoá - HươngH Hoá - Hoan Văn - Vân T.Anh - HạnhA Văn - NgaV
4 Văn - NhànV Toán - Phượng T.Anh - Ngọc Tin - Đông T.Anh - LinhA Sinh - HạnhS Lý - TuấnL Sinh - Hồi Lý - Thưởng Lý - Nết CNghệ - TuấnK T.Anh - HạnhA Sinh - HươngS
5 Văn - NhànV Toán - Phượng GDCD - Hoa T.Anh - HạnhA Sử - Thoa       Lý - Thưởng Lý - Nết T.Anh - NgaA    
5 1 T.Anh - Chi Toán - Phượng Sinh - HạnhS Văn - ThuýV T.Anh - LinhA Địa - Minh Toán - Liên Văn - Vân Hoá - HươngH Sử - Yến T.Anh - NgaA Sinh - Hồi Hoá - Tuân
2 Sinh - Hồi T.Anh - Đạo Văn - HàV T.Anh - HạnhA GDCD - Hoa Hoá - HươngH Toán - Liên Văn - Vân Sử - Thuỷ Sử Văn - Lĩnh T.Anh - NgaA Tin - HiềnTin Văn - NgaV
3 Địa - Minh T.Anh - Đạo Tin - HiềnTin T.Anh - HạnhA Toán - Liên GDCD - Vui T.Anh - LinhA Toán - Phượng Toán - HằngT T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng Thể - Phúc Văn - NgaV
4 Sử - Thuỷ Sử GDCD - Hoa Lý - Thưởng Sinh - Hồi Toán - Liên Văn - Vân Hoá - HươngH T.Anh - Đạo Toán - HằngT GDCD - Vui Sinh - HạnhS T.Anh - HạnhA Toán - Hiện
5                          
6 1 CNghệ - TuấnK Tin - Đông Địa - Duyên Lý - Tuyền Địa - Minh T.Anh - NgaA Địa - Tùng Thể - Diệp Văn - HiềnV Sinh - Hồi Hoá - Hoan Văn - HằngV Sử - Thuỷ Sử
2 Sinh - Hồi Địa - Minh Thể - Diệp Lý - Tuyền Tin - Đông CNghệ - TuấnK Văn - Lĩnh T.Anh - Đạo Văn - HiềnV Toán - H.Thắng GDCD - Vui Văn - HằngV T.Anh - Chi
3 GDCD - Hoa Thể - P.ThuỷT T.Anh - Ngọc Toán - Liên Lý - L.Sơn Toán - HàT Hoá - HươngH Lý - HươngL T.Anh - Đạo CNghệ - TuấnK Tin - Quế Sử - Thuỷ Sử Thể - Đ.ThuỷT
4 T.Anh - Chi Toán - Phượng Văn - HàV Toán - Liên Lý - L.Sơn Sử - Thoa T.Anh - LinhA CNghệ - TuấnK T.Anh - Đạo T.Anh - NgaA Sử - Thuỷ Sử Sinh - Hồi Lý - Nhật
5                          
7 1 Thể - Phúc Hoá - Chiến Hoá - ThuỷH Văn - ThuýV CNghệ - TuấnK Tin - Đông Văn - Lĩnh Sinh - Hồi Sinh - HươngS Địa - Duyên Địa - Tùng Hoá - HươngH Lý - Nhật
2 T.Anh - Chi Sinh - Hồi Toán - Dâu Văn - ThuýV Toán - Liên T.Anh - NgaA Văn - Lĩnh Toán - Phượng Địa - Minh Sử - Yến Toán - H.Thắng Hoá - HươngH CNghệ - TuấnK
3 Hoá - Chiến T.Anh - Đạo T.Anh - Ngọc Sinh - Hồi T.Anh - LinhA Lý - Nhật Toán - Liên GDCD - Hoa Thể - P.ThuỷT Toán - H.Thắng Thể - Phúc CNghệ - TuấnK Tin - Quế
4 SHL - Q.Thắng SHL - NhànS SHL - Thưởng SHL - Tuyền SHL - Hiệu SHL - HạnhS SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - HiềnV SHL - Yến SHL - Vui SHL - HạnhA SHL - Đ.ThuỷT
5                          
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Dung ChCờ - HươngL ChCờ - Huyền ChCờ - Dua ChCờ - Thuỷ Sử ChCờ - HươngS ChCờ - ThanhK ChCờ - HằngCD ChCờ - ThuýV ChCờ - NhànV ChCờ - L.Anh ChCờ - Duyên ChCờ - HiềnT
2 Sinh - Kiên Địa - Duyên Thể - Nam T.Anh - TrungA T.Anh - ThanhA Văn - NgaV Sinh - HạnhS GDCD - HằngCD Lý - L.Sơn T.Anh - Giang Sử - Huyền Lý - Thưởng CNghệ - ThanhK
3 Sử - Yến Sinh - Kiên Toán - Dung Sử - Huyền Văn - Mai T.Anh - ThanhA GDCD - HằngCD CNghệ - ThanhK Địa - Tùng Văn - NhànV Sinh - HươngS T.Anh - HạnhA GDCD - Loan
4 Văn - NhànV Thể - Đ.ThuỷT Sử - Huyền Địa - V.Anh Toán - Phượng T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh Sinh - Kiên T.Anh - Chi CNghệ - ThanhK Lý - Tuyết T.Anh - HạnhA Toán - HiềnT
5                          
3 1 Văn - NhànV Toán - Sính Địa - Tùng Sử - Huyền Tin - Quế CNghệ - ThanhK Toán - Dũng Toán - Hừng Hoá - Hoan Toán - Dua Toán - HằngT Địa - Duyên Địa - L.Anh
2 Văn - NhànV Sử - Huyền Văn - HằngV Toán - Dua CNghệ - ThanhK Lý - Tuyết Toán - Dũng Lý - Ng.Sơn Tin - Quế Địa - V.Anh Toán - HằngT Hoá - ThuỷH T.Anh - Đạo
3 Tin - Âu GDCD - HằngCD Văn - HằngV Toán - Dua GDCD - Vui Hoá - ThuỷH CNghệ - ThanhK Địa - L.Anh Sử - Huyền Văn - NhànV GDCD - Loan Thể - Nam Lý - L.Sơn
4 Địa - Minh Hoá - Chiến Sử - Huyền T.Anh - TrungA Địa - Tùng Toán - HằngT Hoá - Hoan Địa - L.Anh GDCD - Loan Sinh - Kiên Lý - Tuyết T.Anh - HạnhA Lý - L.Sơn
5                          
4 1 T.Anh - Giang Văn - HằngV Toán - Dung CNghệ - ThanhK Văn - Mai Tin - Âu Toán - Dũng Văn - NhànV Toán - Dua Thể - Đ.ThuỷT Tin - Quế Sử - Huyền Hoá - Chiến
2 CNghệ - ThanhK Văn - HằngV Toán - Dung Sinh - Kiên Văn - Mai Hoá - ThuỷH Lý - Thưởng Văn - NhànV Văn - ThuýV T.Anh - Giang Sử - Huyền Toán - Hường Tin - Quế
3 Thể - P.ThuỷT T.Anh - TrungA CNghệ - ThanhK Văn - Lan Hoá - Hướng Thể - Đ.ThuỷT T.Anh - LinhA T.Anh - NgaA Sử - Huyền Lý - Nhật Địa - L.Anh Hoá - ThuỷH Văn - HằngV
4 Lý - Nhật CNghệ - ThanhK T.Anh - Chi Văn - Lan Lý - Tuyền Văn - NgaV Thể - Đ.ThuỷT Sử - Huyền Hoá - Hoan Hoá - Chiến T.Anh - NgaA Sinh - Kiên Thể - P.ThuỷT
5           Văn - NgaV              
5 1 Toán - Dung Toán - Sính GDCD - Vui Hoá - ThuỷH Sử - Thuỷ Sử GDCD - HằngCD Hoá - Hoan Toán - Hừng CNghệ - ThanhK Hoá - Chiến Toán - HằngT Địa - Duyên T.Anh - Đạo
2 Toán - Dung Địa - Duyên T.Anh - Chi Hoá - ThuỷH Sinh - HạnhS T.Anh - ThanhA Địa - Minh Toán - Hừng Lý - L.Sơn GDCD - Loan CNghệ - ThanhK Lý - Thưởng Hoá - Chiến
3 Hoá - Hoan Hoá - Chiến T.Anh - Chi Tin - Âu T.Anh - ThanhA Sinh - HươngS Lý - Thưởng Tin - Quế Văn - ThuýV Sử - Khoa Văn - ThuỷV CNghệ - ThanhK Sử - Yến
4 Sử - Yến T.Anh - TrungA Hoá - Hoan GDCD - HằngCD Toán - Phượng Sinh - HươngS T.Anh - LinhA T.Anh - NgaA Văn - ThuýV Sử - Khoa Văn - ThuỷV GDCD - Loan Sinh - Kiên
5                          
6 1 GDCD - Vui Tin - Âu Lý - Du Toán - Dua T.Anh - ThanhA Lý - Tuyết T.Anh - LinhA Sử - Huyền T.Anh - Chi T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Tin - Quế T.Anh - Đạo
2 T.Anh - Giang T.Anh - TrungA Địa - Tùng Địa - V.Anh Toán - Phượng Sử - Thuỷ Sử Sử - Huyền Lý - Ng.Sơn Thể - Nam Toán - Dua T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Toán - HiềnT
3 Lý - Nhật Sử - Huyền Văn - HằngV Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyền Địa - Duyên Văn - Lĩnh Hoá - Hoan Địa - Tùng Toán - Dua T.Anh - NgaA Văn - ThuỷV Toán - HiềnT
4 Địa - Minh Lý - HươngL Sinh - Hải Lý - Ng.Sơn Thể - Nam Địa - Duyên Văn - Lĩnh Hoá - Hoan Toán - Dua Địa - V.Anh Thể - P.ThuỷT Sử - Huyền Văn - HằngV
5                          
7 1 Toán - Dung Lý - HươngL Lý - Du Văn - Lan Hoá - Hướng Sử - Thuỷ Sử Sử - Huyền Thể - P.ThuỷT Toán - Dua Văn - NhànV Địa - L.Anh Toán - Hường Sử - Yến
2 T.Anh - Giang Văn - HằngV Hoá - Hoan Thể - P.ThuỷT Sử - Thuỷ Sử Toán - HằngT Tin - Quế Văn - NhànV Sinh - HươngS Lý - Nhật Hoá - ThuỷH Toán - Hường Địa - L.Anh
3 Hoá - Hoan Toán - Sính Tin - Đông T.Anh - TrungA Địa - Tùng Toán - HằngT Địa - Minh T.Anh - NgaA T.Anh - Chi Tin - Âu Hoá - ThuỷH Văn - ThuỷV Văn - HằngV
4 SHL - Dung SHL - HươngL SHL - Huyền SHL - Dua SHL - Thuỷ Sử SHL - HươngS SHL - ThanhK SHL - HằngCD SHL - ThuýV SHL - NhànV SHL - L.Anh SHL - Duyên SHL - HiềnT
5                          

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây