Thời khóa biểu học kì I, năm học 2020-2021, số 7, các tổ

Thứ bảy - 07/11/2020 00:40
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020      
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng HươngT
2 1     ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 10TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1               ChCờ - 11LÝ    
2 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1   Toán - 10HOÁ Giao ban   Toán - 12TIN Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2 Toán - 11SỬ   Toán - 12A2    
3 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1   Toán - 10HOÁ Giao ban   Toán - 12TIN Toán - 11TOÁN2 Toán - 11HOÁ Toán - 11A1 Toán - 12SINH Toán - 12A2    
4     Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10A1   Toán - 11A2   Toán - 12ANH2 Toán - 11A1   Toán - 12ANH1    
5       Toán - 10SỬ   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10A1   Toán - 12LÝ Toán - 11ANH1 Toán - 12ANH2   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11LÝ    
3 1 Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1   HSGQG Toán - 10ANH1   Toán - 11A2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12TOÁN2   Toán - 10TOÁN2      
2 Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1   HSGQG Toán - 10ANH1   Toán - 12TIN Toán - 12VĂN Toán - 12ANH2   Toán - 10TOÁN2      
3       Toán - 10SỬ Toán - 10SINH HSGQG     Toán - 12LÝ Toán - 12VĂN     Toán - 12ĐỊA Toán - 12ANH1    
4       Toán - 10SỬ Toán - 11ĐỊA HSGQG Toán - 10A1             Toán - 11LÝ    
5         Toán - 11ĐỊA HSGQG Toán - 12HOÁ           Toán - 12SINH Toán - 12A2    
4 1 Toán - 10TIN Toán - 11TIN   HSGQG Toán - 10LÝ Toán - 11TOÁN1 Toán - 12HOÁ Toán - 12SỬ   Toán - 11ANH1   Toán - 11A1 Toán - 10TOÁN2   Toán - 12A1 Toán - 10VĂN
2 Toán - 10TIN Toán - 11TIN   HSGQG Toán - 11ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 12HOÁ Toán - 11SINH   Toán - 11ANH1     Toán - 10TOÁN2     Toán - 10VĂN
3       HSGQG Toán - 10SINH Toán - 11TOÁN1 Toán - 10A1 Toán - 10A2   Toán - 11TOÁN2   Toán - 11SỬ Toán - 12SINH   Toán - 11ANH2  
4       HSGQG   Toán - 10HOÁ   Toán - 10A2       Toán - 11VĂN Toán - 12SINH Toán - 12ANH1 Toán - 10ĐỊA Toán - 10ANH2
5       HSGQG                   Toán - 12ANH1 Toán - 10ĐỊA Toán - 10ANH2
5 1         Toán - 10LÝ   HSGQG Toán - 10A2 Toán - 11A2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 11VĂN Toán - 12ĐỊA      
2   Toán - 11TIN     Toán - 10LÝ   HSGQG Toán - 11SINH   Toán - 11ANH1 Toán - 12ANH2 Toán - 11VĂN Toán - 12ĐỊA Toán - 11LÝ    
3   Toán - 11TIN     Toán - 10SINH   HSGQG Toán - 11SINH Toán - 12LÝ   Toán - 11HOÁ Toán - 11SỬ   Toán - 11LÝ    
4         Toán - 10SINH   HSGQG   Toán - 12LÝ   Toán - 11HOÁ Toán - 11SỬ   Toán - 12A2    
5             HSGQG                  
6 1       HSGQG Toán - 10LÝ   Toán - 10ANH1 Toán - 12SỬ Toán - 11A2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11HOÁ   Toán - 10TOÁN2   Toán - 12A1  
2       HSGQG     Toán - 10ANH1 Toán - 12SỬ Toán - 11A2 Toán - 11TOÁN2     Toán - 12ĐỊA   Toán - 10ĐỊA  
3       HSGQG Toán - 11ĐỊA   Toán - 12HOÁ Toán - 10A2     Toán - 12TOÁN2       Toán - 11ANH2  
4       HSGQG         Toán - 12TIN Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2       Toán - 11ANH2  
5       HSGQG                        
7 1     HSGQG Toán - 10SỬ   Toán - 11TOÁN1           Toán - 11VĂN     Toán - 11ANH2 Toán - 10VĂN
2     HSGQG Toán - 10TOÁN1   Toán - 10HOÁ   Toán - 12SỬ             Toán - 12A1 Toán - 10VĂN
3     HSGQG                 Toán - 11A1     Toán - 12A1 Toán - 10ANH2
4   Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN   Toán - 11SINH       Toán - 11A1   Họp CN Toán - 10ĐỊA Toán - 10ANH2
5     SHL - 12TOÁN1 SHL - 10TOÁN1   SHL - 11TOÁN1               SHL - 11LÝ    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1   ChCờ - 12A2     ChCờ - 11A1 ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 10SỬ     ChCờ - 10A1 ChCờ - 10VĂN
2 Văn - 11LÝ Văn - 12SỬ Văn - 10SINH Giao ban Văn - 11A1 HSGQG   Giao ban Văn - 10ANH2     Văn - 10A2 Văn - 10VĂN
3 Văn - 12ANH1 Văn - 12SỬ Văn - 10SINH Giao ban Văn - 12ĐỊA HSGQG Văn - 12TOÁN2 Giao ban Văn - 10ANH2     Văn - 10A2 Văn - 10VĂN
4     Văn - 11TOÁN2   Văn - 12ĐỊA HSGQG             Văn - 10VĂN
5   Văn - 12TOÁN1 Văn - 11TOÁN2     HSGQG Văn - 10HOÁ   Văn - 11HOÁ       Văn - 12SINH
3 1     Văn - 12A1   Văn - 12ĐỊA HSGQG       Văn - 11SỬ Văn - 11ANH2 Văn - 10A1  
2   Văn - 12A2 Văn - 10ĐỊA Văn - 11ANH1 Văn - 11A1 HSGQG       Văn - 11SỬ   Văn - 10A2  
3 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12A2 Văn - 10ĐỊA Văn - 11ANH1 Văn - 11A1 HSGQG Văn - 11ĐỊA   Văn - 11HOÁ Văn - 12HOÁ Văn - 11A2    
4 Văn - 12ANH1         HSGQG Văn - 10ANH1   Văn - 11HOÁ Văn - 12HOÁ Văn - 11A2    
5 Văn - 12ANH1 Văn - 12SỬ       HSGQG Văn - 10ANH1   Văn - 11TOÁN1   Văn - 12LÝ    
4 1           Văn - 12VĂN Văn - 10ANH1 Văn - 11VĂN Văn - 10ANH2   Văn - 11ANH2 Văn - 10A1  
2           Văn - 12VĂN   Văn - 11VĂN Văn - 10SỬ   Văn - 11ANH2 Văn - 10A1  
3 Văn - 10TOÁN1       Văn - 11A1 Văn - 12VĂN Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN Văn - 10SỬ     Văn - 11TIN  
4 Văn - 10TOÁN1       Văn - 10TOÁN2 Văn - 12TIN         Văn - 11A2 Văn - 11TIN  
5 Văn - 11LÝ             Văn - 11SINH Văn - 11TOÁN1   Văn - 11A2    
5 1         Văn - 11A1 Văn - 12VĂN     Văn - 11TOÁN1 Văn - 12HOÁ     HSGQG
2     Văn - 12A1   Văn - 10TOÁN2 Văn - 12VĂN     Văn - 11TOÁN1 Văn - 11SỬ     HSGQG
3     Văn - 12A1   Văn - 10TOÁN2 Văn - 12TIN Văn - 11ĐỊA   Văn - 10SỬ Văn - 12ANH2     HSGQG
4     Văn - 10ĐỊA     Văn - 12TIN Văn - 11ĐỊA           HSGQG
5                         HSGQG
6 1   Văn - 12A2 Văn - 10SINH Văn - 11ANH1   HSGQG Văn - 12TOÁN2 Văn - 11VĂN       Văn - 11TIN Văn - 10VĂN
2   Văn - 12A2   Văn - 11ANH1   HSGQG Văn - 12TOÁN2 Văn - 11VĂN       Văn - 11TIN Văn - 10VĂN
3   Văn - 12TOÁN1 Văn - 10TIN     HSGQG   Văn - 11VĂN       Văn - 10LÝ Văn - 10VĂN
4   Văn - 12TOÁN1 Văn - 10TIN     HSGQG Văn - 10HOÁ Văn - 11SINH       Văn - 10A2  
5           HSGQG Văn - 10HOÁ            
7 1     Văn - 10TIN     HSGQG       Văn - 11SỬ Văn - 11A2 Văn - 10LÝ Văn - 12SINH
2           HSGQG   Văn - 11SINH     Văn - 11ANH2 Văn - 10LÝ Văn - 12SINH
3 Văn - 11LÝ   Văn - 11TOÁN2     HSGQG   Văn - 11SINH Văn - 11HOÁ Văn - 12ANH2 Văn - 12LÝ Văn - 10A1  
4 Văn - 11LÝ Họp CN Văn - 11TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Văn - 12ANH2 Văn - 12LÝ Họp CN Họp CN
5   SHL - 12A2     SHL - 11A1 SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 10SỬ     SHL - 10A1 SHL - 10VĂN
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Thu
2 1 ChCờ - 10LÝ ChCờ - 11TIN       ChCờ - 10A2 ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 12LÝ    
2       Giao ban Giao ban Lý - 11TOÁN1 Lý - 10TOÁN2 HSGQG Lý - 12ANH1  
3 Lý - 10LÝ     Giao ban Giao ban Lý - 11TOÁN1 Lý - 12HOÁ HSGQG Lý - 12A1  
4 Lý - 10LÝ         Lý - 10HOÁ   HSGQG Lý - 10ANH2  
5 Lý - 10LÝ         Lý - 11ANH2   HSGQG Lý - 10VĂN  
3 1     Lý - 11HOÁ     Lý - 10HOÁ Lý - 12SINH Lý - 12LÝ    
2       HSGQG     Lý - 12HOÁ Lý - 12LÝ    
3     Lý - 11SINH HSGQG   Lý - 11ANH2 Lý - 10TOÁN2      
4     Lý - 10TIN HSGQG   Lý - 11TOÁN1        
5     Lý - 11VĂN HSGQG   Lý - 10A2        
4 1     Lý - 11ĐỊA         Lý - 12LÝ    
2     Lý - 11HOÁ Lý - 11TOÁN2       Lý - 12LÝ    
3     Lý - 11HOÁ Lý - 12A2            
4     Lý - 10TIN Lý - 11SỬ            
5       Lý - 12TOÁN1            
5 1 Lý - 12TIN Lý - 12SỬ   Lý - 12A2       HSGQG Lý - 10ANH1 Lý - 10SINH
2 Lý - 12TIN Lý - 11A1   Lý - 11TOÁN2       HSGQG Lý - 12TOÁN2  
3   Lý - 11A2   Lý - 11ANH1       HSGQG Lý - 12TOÁN2 Lý - 10ĐỊA
4   Lý - 10SỬ   Lý - 12VĂN       HSGQG Lý - 10VĂN Lý - 12ĐỊA
5               HSGQG    
6 1 HSGQG Lý - 11A1   Lý - 12TOÁN1 Lý - 10TOÁN1   Lý - 12SINH   Lý - 10ANH2  
2 HSGQG Lý - 10SỬ Lý - 10A1   Lý - 11LÝ   Lý - 12ANH2      
3 HSGQG Lý - 11TIN Lý - 11SINH Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 12ANH2   Lý - 12A1  
4 HSGQG Lý - 11A2 Lý - 11VĂN Lý - 11SỬ Lý - 11LÝ   Lý - 12HOÁ   Lý - 12A1  
5 HSGQG                  
7 1 Lý - 12TIN Lý - 11TIN   Lý - 11ANH1 Lý - 11LÝ     HSGQG Lý - 10ANH1 Lý - 10ĐỊA
2   Lý - 11TIN Lý - 10A1 Lý - 11TOÁN2 Lý - 11LÝ     HSGQG    
3 Lý - 10LÝ Lý - 12SỬ       Lý - 10A2   HSGQG Lý - 12TOÁN2 Lý - 10SINH
4 Họp CN Họp CN Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN1 Lý - 10TOÁN1 Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 12ANH1 Lý - 12ĐỊA
5 SHL - 10LÝ SHL - 11TIN       SHL - 10A2 SHL - 10TOÁN2 SHL - 12LÝ    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7    
TỔ HÓA    
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH HươngH
2 1   ChCờ - 11HOÁ              
2 Giao ban Hoá - 11HOÁ     Hoá - 10LÝ        
3 Giao ban   Hoá - 11LÝ   Hoá - 10SỬ        
4   Hoá - 11TIN Hoá - 12A2   Hoá - 10A2       Hoá - 11ANH2
5     Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 10A2       Hoá - 11SINH
3 1 Hoá - 11VĂN HSGQG Hoá - 10ANH2         Hoá - 12TIN  
2   HSGQG Hoá - 10ANH2         Hoá - 10HOÁ  
3 Hoá - 10ANH1 HSGQG Hoá - 11TOÁN1            
4 Hoá - 10TOÁN1 HSGQG   Hoá - 10HOÁ   Hoá - 12LÝ   Hoá - 10VĂN  
5 Hoá - 11TOÁN2 HSGQG Hoá - 11LÝ Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 12A1   Hoá - 10VĂN  
4 1       HSGQG          
2       HSGQG         Hoá - 12SỬ
3       HSGQG Hoá - 10TIN       Hoá - 12SỬ
4       HSGQG Hoá - 10SỬ   Hoá - 12HOÁ   Hoá - 11SINH
5       HSGQG Hoá - 11A1   Hoá - 10SINH   Hoá - 11ANH2
5 1 Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11TIN   Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10TIN Hoá - 12A1   HSGQG  
2   Hoá - 11HOÁ       Hoá - 10A1   HSGQG  
3 Hoá - 11VĂN     Hoá - 10HOÁ Hoá - 10LÝ Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12HOÁ HSGQG  
4 Hoá - 10ANH1     Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 12ANH2 Hoá - 12HOÁ HSGQG  
5             Hoá - 10SINH HSGQG  
6 1     Hoá - 10ĐỊA   HSGQG Hoá - 12LÝ      
2     Hoá - 12ANH1   HSGQG Hoá - 12A1      
3     Hoá - 12A2   HSGQG Hoá - 12ĐỊA     Hoá - 11ANH1
4         HSGQG Hoá - 12ĐỊA     Hoá - 11ANH1
5         HSGQG        
7 1 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11HOÁ   Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11A1 Hoá - 12TOÁN1 HSGQG Hoá - 12TOÁN2  
2   Hoá - 11HOÁ       Hoá - 12ANH2 HSGQG Hoá - 12TOÁN2  
3 Hoá - 12SINH   Hoá - 12ANH1 Hoá - 11A2 Hoá - 12VĂN   HSGQG Hoá - 12TIN Hoá - 11SỬ
4 Hoá - 12SINH Họp CN Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11A2 Hoá - 12VĂN Hoá - 10A1 HSGQG Hoá - 10HOÁ Hoá - 11SỬ
5   SHL - 11HOÁ         HSGQG    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7    
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN    
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020    
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Duyên L.Anh Minh V.Anh PhượngĐ H.Anh Vui HằngCD
2 1   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 11A2     ChCờ - 12SỬ ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 10HOÁ  
2 Giao ban     Sử - 10TIN Giao ban Sử - 12LÝ HSGQG Giao ban Địa - 10ĐỊA Địa - 12HOÁ HSGQG     Giao ban GDCD - 10ANH1
3 Giao ban Sử - 11SỬ     Giao ban Sử - 12VĂN HSGQG Giao ban Địa - 10ĐỊA   HSGQG     Giao ban  
4   Sử - 11SỬ   Sử - 10SINH   Sử - 12HOÁ HSGQG   Địa - 12SỬ Địa - 10SỬ HSGQG   Địa - 10TOÁN2   GDCD - 11ANH1
5   Sử - 11SỬ   Sử - 11TIN   Sử - 10ANH2 HSGQG   Địa - 10TIN Địa - 12A1 HSGQG   Địa - 10SINH   GDCD - 12VĂN
3 1   HSGQG         Sử - 12SỬ HSGQG   Địa - 10A2     Địa - 11TOÁN1 GDCD - 12ANH2  
2   HSGQG         Sử - 12SỬ HSGQG   Địa - 10VĂN     Địa - 10SINH GDCD - 12ĐỊA  
3   HSGQG   Sử - 11TOÁN2       HSGQG Địa - 10LÝ         GDCD - 10HOÁ  
4   HSGQG   Sử - 11VĂN Sử - 12ĐỊA Sử - 12SINH Sử - 12ANH2 HSGQG Địa - 10ĐỊA Địa - 10ANH2     Địa - 12A2 GDCD - 11ANH2 GDCD - 11SỬ
5   HSGQG   Sử - 11SINH Sử - 12TOÁN2 Sử - 10A1 Sử - 12ANH2 HSGQG Địa - 10TIN       Địa - 11A2   GDCD - 12TOÁN1
4 1 HSGQG   Sử - 10SỬ   Sử - 12TOÁN1   Sử - 12TIN Địa - 12ĐỊA   Địa - 12TOÁN2     Địa - 10TOÁN1 GDCD - 10ĐỊA GDCD - 11HOÁ
2 HSGQG   Sử - 12A1   Sử - 12TOÁN1 Sử - 12ANH1 Sử - 12TIN Địa - 12ĐỊA HSGQG   Địa - 11LÝ   Địa - 11A1 GDCD - 12SINH GDCD - 10TOÁN1
3 HSGQG   Sử - 10VĂN Sử - 11LÝ   Sử - 10ĐỊA   Địa - 12ĐỊA HSGQG Địa - 10ANH2 Địa - 12TOÁN1     GDCD - 12TOÁN2  
4 HSGQG   Sử - 12A2 Sử - 11ANH2 Sử - 12TOÁN2 Sử - 12LÝ Sử - 12SỬ   HSGQG Địa - 12VĂN Địa - 11ĐỊA     GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 12A1
5 HSGQG     Sử - 11ANH1 Sử - 12ĐỊA Sử - 12VĂN Sử - 12SỬ Địa - 11SỬ HSGQG Địa - 12ANH2 Địa - 11TIN       GDCD - 11VĂN
5 1               HSGQG   Địa - 10VĂN     Địa - 10TOÁN2 GDCD - 10A1 GDCD - 10SỬ
2               HSGQG   Địa - 10SỬ Địa - 11ĐỊA   Địa - 10HOÁ   GDCD - 10SINH
3               HSGQG   Địa - 10ANH1       GDCD - 10ANH2  
4               HSGQG   Địa - 10A2 Địa - 11ANH1   Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11LÝ GDCD - 11TIN
5               HSGQG             GDCD - 10LÝ
6 1 Sử - 11ĐỊA           HSGQG     HSGQG     Địa - 11ANH2 GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 12ANH1
2 Sử - 10TOÁN2     Sử - 11HOÁ     HSGQG     HSGQG Địa - 12TIN Địa - 11SINH Địa - 10HOÁ GDCD - 12HOÁ GDCD - 10A2
3 Sử - 10TOÁN1     Sử - 11A1     HSGQG   Địa - 12ANH1 HSGQG Địa - 11TOÁN2 Địa - 11HOÁ   GDCD - 11A2 GDCD - 12TIN
4       Sử - 11TOÁN1   Sử - 10ANH1 HSGQG   Địa - 10LÝ HSGQG Địa - 11ĐỊA Địa - 10A1 Địa - 12SINH GDCD - 10VĂN GDCD - 12LÝ
5       Sử - 10LÝ   Sử - 12SINH HSGQG   Địa - 10ĐỊA HSGQG Địa - 11ĐỊA Địa - 10A1 Địa - 12LÝ    
7 1     Sử - 12A1       HSGQG HSGQG           GDCD - 12SỬ GDCD - 11SINH
2   Sử - 11SỬ Sử - 12A2 Sử - 11A2   Sử - 12ANH1 HSGQG HSGQG   Địa - 10ANH1       GDCD - 11ĐỊA GDCD - 11A1
3     Sử - 10SỬ Sử - 10HOÁ   Sử - 12HOÁ HSGQG HSGQG     Địa - 11VĂN     GDCD - 10TIN GDCD - 10TOÁN2
4 Họp CN Họp CN Sử - 10SỬ Họp CN Họp CN Sử - 10A2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN     Họp CN GDCD - 12A2
5   SHL - 11SỬ   SHL - 11A2     SHL - 12SỬ SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA SHL - 12TOÁN2 SHL - 11ĐỊA     SHL - 10HOÁ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020      
                           
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi Trung LinhA P.Anh QuếA
2 1 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 10ANH1     ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1        
2 T.Anh - 12ANH2 Giao ban T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 11TIN T.Anh - 10A1 T.Anh - 11ANH1 HSGQG T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12A1
3   Giao ban T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 10A1 T.Anh - 11ANH1 HSGQG T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 10TIN
4 T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11VĂN   HSGQG T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ĐỊA
5     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12A2 HSGQG T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11A1 T.Anh - 10TOÁN1
3 1         T.Anh - 11ĐỊA     HSGQG     T.Anh - 11A1 T.Anh - 10SINH
2   T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 11LÝ T.Anh - 11HOÁ   HSGQG T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11A2  
3   T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 10A2 T.Anh - 10A1   HSGQG T.Anh - 12SỬ     T.Anh - 10TIN
4   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TIN       HSGQG T.Anh - 10LÝ   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12A1
5     T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TIN       HSGQG T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TOÁN1
4 1 T.Anh - 12ANH2           T.Anh - 12A2 HSGQG     T.Anh - 11A2  
2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2         T.Anh - 12A2 HSGQG T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11A2  
3 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12ANH1         T.Anh - 11ANH1 HSGQG T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10HOÁ    
4   T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11ANH1 HSGQG T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11A1  
5       T.Anh - 12TIN       HSGQG   T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11TOÁN2  
5 1         T.Anh - 11LÝ   HSGQG       T.Anh - 11SINH  
2   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10A2   HSGQG     T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11A2  
3   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 10A1 HSGQG     T.Anh - 10VĂN    
4   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 11VĂN HSGQG     T.Anh - 10HOÁ    
5             HSGQG          
6 1 T.Anh - 12VĂN       T.Anh - 11LÝ           T.Anh - 11SINH T.Anh - 10TIN
2 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10ANH2   HSGQG T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11TOÁN1       T.Anh - 12SINH T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10SINH
3   T.Anh - 10ANH2   HSGQG   T.Anh - 11TOÁN1       T.Anh - 12SINH T.Anh - 11SỬ  
4 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12ANH1   HSGQG   T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11A1 T.Anh - 10ĐỊA
5       HSGQG   T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 10TOÁN1
7 1         T.Anh - 10A2   T.Anh - 12A2 HSGQG       T.Anh - 10SINH
2   T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 10A2   T.Anh - 11ANH1 HSGQG T.Anh - 12LÝ      
3       T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 11ANH1 HSGQG   T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 10ĐỊA
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 11TIN T.Anh - 11VĂN Họp CN Họp CN T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 12A1
5 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 10ANH1     SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7    
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ    
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10SINH   ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12HOÁ
2 Giao ban Sinh - 11SINH Giao ban Sinh - 11ĐỊA Sinh - 12ĐỊA HSGQG   CNghệ - 11VĂN Giao ban
3 Giao ban Sinh - 11SINH Giao ban Sinh - 11VĂN Sinh - 12ANH2 HSGQG   CNghệ - 11A2 Giao ban
4   Sinh - 11HOÁ   Sinh - 12TIN Sinh - 12A1 HSGQG   CNghệ - 11ĐỊA  
5   Sinh - 11A2   Sinh - 12SỬ Sinh - 12ANH1 HSGQG      
3 1 Sinh - 10LÝ Sinh - 11SINH HSGQG   Sinh - 12ANH1       CNghệ - 11ANH1
2 CNghệ - 10LÝ Sinh - 11SINH HSGQG Sinh - 11TOÁN1         CNghệ - 12SINH
3 Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 11SỬ HSGQG Sinh - 11LÝ Sinh - 12ANH2       CNghệ - 12A1
4 CNghệ - 10TOÁN2   HSGQG Sinh - 11TIN Sinh - 12VĂN        
5     HSGQG Sinh - 11A1 Sinh - 11ANH1       CNghệ - 11TIN
4 1     HSGQG     Sinh - 10SINH Sinh - 10HOÁ CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 11LÝ
2     HSGQG     Sinh - 10SINH Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 12TOÁN2  
3     HSGQG     Sinh - 12HOÁ CNghệ - 10ANH1 CNghệ - 12TIN CNghệ - 11SINH
4     HSGQG         CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 11TOÁN1
5     HSGQG     CNghệ - 10VĂN Sinh - 10ANH1   CNghệ - 12A2
5 1     Sinh - 12SINH   Sinh - 12LÝ HSGQG CNghệ - 10ANH2 CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11ANH2
2     Sinh - 12SINH Sinh - 12SỬ Sinh - 12LÝ HSGQG Sinh - 10TIN CNghệ - 12ANH1  
3     Sinh - 12SINH Sinh - 12A2   HSGQG   CNghệ - 11A1 CNghệ - 12ĐỊA
4     Sinh - 12SINH Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 12A1 HSGQG Sinh - 10ANH2 CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 12SỬ
5           HSGQG      
6 1 Sinh - 10A1   HSGQG     Sinh - 12HOÁ Sinh - 10A2 CNghệ - 12ANH2  
2 Sinh - 12TOÁN1   HSGQG         CNghệ - 12LÝ  
3 CNghệ - 10A1   HSGQG     CNghệ - 10SINH CNghệ - 10SỬ    
4 CNghệ - 10TOÁN1   HSGQG     Sinh - 10SINH Sinh - 10SỬ    
5     HSGQG     Sinh - 10VĂN CNghệ - 10A2    
7 1 Sinh - 10TOÁN1   HSGQG   Sinh - 12VĂN   CNghệ - 10HOÁ   CNghệ - 12HOÁ
2 Sinh - 10TOÁN2     Sinh - 12TIN Sinh - 12ĐỊA   CNghệ - 10ĐỊA   CNghệ - 12VĂN
3 Sinh - 12TOÁN1   HSGQG Sinh - 12A2          
4 Sinh - 12TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 11ANH2 Họp CN CNghệ - 10TIN Họp CN Họp CN
5   SHL - 11SINH SHL - 12SINH SHL - 12TIN   SHL - 10SINH   SHL - 11TOÁN2 SHL - 12HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 7      
TỔ TIN - THỂ - QPAN      
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT Trưởng HiềnTin QuếTin Ngân Thành Trang
2 1 ChCờ - 12A1         ChCờ - 10TIN     HSGQG  
2 Giao ban Giao ban Thể - 12SINH     Giao ban   Tin - 11A2 HSGQG  
3 Giao ban Giao ban Thể - 11ĐỊA     Giao ban     HSGQG  
4   Thể - 10TIN           Tin - 11LÝ HSGQG  
5             Tin - 12TIN Tin - 11ĐỊA HSGQG  
3 1 Thể - 10SỬ Thể - 12HOÁ Thể - 12VĂN Thể - 11TIN Thể - 11LÝ HSGQG   Tin - 12A2 Tin - 10ĐỊA Tin - 10VĂN
2 Thể - 12A1 Thể - 12TOÁN2 Thể - 11ĐỊA Thể - 11ANH2 Thể - 11TOÁN2 HSGQG   Tin - 11VĂN Tin - 11TIN Tin - 10A1
3 Thể - 12TOÁN1 Thể - 12TIN Thể - 12SINH Thể - 11VĂN Thể - 10VĂN HSGQG     Tin - 11TIN  
4 Thể - 10A2 Thể - 12SỬ   Thể - 10SINH Thể - 11SINH HSGQG   Tin - 11A1   Tin - 11ANH1
5           HSGQG Tin - 12VĂN Tin - 11HOÁ Tin - 10ANH2 Tin - 10SỬ
4 1 Thể - 12ANH1     Thể - 11SỬ Thể - 11SINH HSGQG   Tin - 12SINH   Tin - 10A2
2         Thể - 10ANH1 HSGQG   Tin - 11SỬ   Tin - 10A2
3 Thể - 12A1     Thể - 11A2 Thể - 10TOÁN2 HSGQG   Tin - 12LÝ    
4 Thể - 10A1     Thể - 10SINH Thể - 11LÝ HSGQG   Tin - 12ANH2   Tin - 10LÝ
5           HSGQG Tin - 12TOÁN2     Tin - 10HOÁ
5 1 Thể - 12TOÁN1 Thể - 12ANH2 Thể - 11HOÁ Thể - 11ANH1 Thể - 10HOÁ   HSGQG Tin - 12ANH1 Tin - 10ĐỊA  
2   Thể - 10ANH2 Thể - 12A2 Thể - 10ĐỊA Thể - 10VĂN Tin - 10TOÁN1 HSGQG   Tin - 10ANH1  
3 Thể - 10A2 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12VĂN   Thể - 11TOÁN1 Tin - 10TIN HSGQG Tin - 12SỬ Tin - 11TOÁN2  
4 Thể - 10A1 Thể - 12TOÁN2 Thể - 11A1 Thể - 11A2 Thể - 10LÝ Tin - 10TIN HSGQG Tin - 11SINH Tin - 11TOÁN1  
5             Tin - 12A1      
6 1   Thể - 12TIN Thể - 12ĐỊA Thể - 11SỬ Thể - 10HOÁ       HSGQG Tin - 10SỬ
2   Thể - 10TIN Thể - 11A1 Thể - 11ANH2   Tin - 10TOÁN1     HSGQG Tin - 10LÝ
3   Thể - 12SỬ Thể - 12LÝ Thể - 10ĐỊA Thể - 10ANH1 Tin - 10TOÁN2     HSGQG Tin - 10HOÁ
4   Thể - 10ANH2 Thể - 12A2 Thể - 11TIN Thể - 11TOÁN2 Tin - 10TOÁN2     HSGQG  
5           Tin - 10TIN     HSGQG Tin - 10SINH
7 1 Thể - 12ANH1 Thể - 12ANH2 Thể - 12LÝ   Thể - 10TOÁN2   HSGQG Tin - 12ĐỊA Tin - 10ANH2 Tin - 10A1
2 Thể - 10SỬ Thể - 12HOÁ   Thể - 11VĂN Thể - 11TOÁN1 Tin - 10TIN HSGQG Tin - 12TOÁN1   Tin - 10SINH
3   Thể - 10TOÁN1 Thể - 12ĐỊA       HSGQG   Tin - 11TIN Tin - 11ANH2
4 Họp CN Họp CN Thể - 11HOÁ Thể - 11ANH1 Thể - 10LÝ Họp CN Tin - 12TIN Tin - 12HOÁ Tin - 10ANH1 Tin - 10VĂN
5 SHL - 12A1         SHL - 10TIN        

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây