Thời khóa biểu kỳ 2 số 03 các nhóm

Thứ sáu - 11/10/2019 15:01
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 14 tháng 10 năm 2019      
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10TOÁN1   ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TIN ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12A2   ChCờ - 10LÝ  
2 Giao ban Giao ban Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12A1 Toán - 10ANH2   Toán - 11ĐỊA Toán - 11TIN Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12SINH   Toán - 11A2  
3 Giao ban Giao ban Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ   Toán - 10TOÁN1       Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN2 Toán - 10A1 Toán - 12A2 Toán - 12ANH2 Toán - 10LÝ  
4       Toán - 10A2     Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SINH Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN2     Toán - 12ANH2 Toán - 10LÝ  
5                                
3 1 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1   Toán - 12HOÁ Toán - 10TOÁN1 Toán - 11HOÁ   Toán - 12ANH1             Toán - 11A1
2 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10A2 Toán - 12HOÁ Toán - 10TOÁN1 Toán - 11HOÁ   Toán - 10SINH   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12SINH      
3       Toán - 10SỬ         Toán - 10SINH Toán - 11LÝ Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12SINH     Toán - 10ĐỊA
4         Toán - 12ĐỊA Toán - 12A1 Toán - 10ANH2   Toán - 11SỬ Toán - 11LÝ Toán - 11VĂN Toán - 10A1     Toán - 11A2  
5           Toán - 12A1       Toán - 12LÝ   Toán - 10A1 Toán - 12A2   Toán - 11A2  
4 1 Toán - 10HOÁ         Toán - 10TOÁN1 Toán - 11HOÁ   Toán - 11SỬ             Toán - 12SỬ
2 Toán - 10HOÁ           Toán - 10ANH2   Toán - 10SINH       Toán - 12SINH     Toán - 12SỬ
3       Toán - 10A2   Toán - 12A1 Toán - 10ANH2   Toán - 11ĐỊA     Toán - 11ANH2     Toán - 11ANH1  
4       Toán - 10A2       Toán - 12TOÁN1 Toán - 12ANH1 Toán - 11TIN   Toán - 11ANH2 Toán - 10VĂN Toán - 12VĂN   Toán - 10ĐỊA
5       Toán - 12TOÁN2       Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TIN   Toán - 10A1 Toán - 10VĂN Toán - 12VĂN Toán - 11A2 Toán - 10ĐỊA
5 1         Toán - 12TIN Toán - 12A1     Toán - 11SỬ             Toán - 11A1
2   Toán - 10TIN     Toán - 12HOÁ Toán - 10TOÁN1     Toán - 11SỬ   Toán - 10TOÁN2   Toán - 12A2 Toán - 12ANH2   Toán - 11A1
3   Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA           Toán - 10ANH1   Toán - 12A2 Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1  
4       Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA       Toán - 11ĐỊA   Toán - 10ANH1 Toán - 11ANH2 Toán - 10VĂN Toán - 11SINH Toán - 11ANH1 Toán - 12SỬ
5       Toán - 10A2               Toán - 10A1     Toán - 11A2  
6 1         Toán - 12ĐỊA       Toán - 12ANH1              
2       Toán - 12TOÁN2         Toán - 12ANH1   Toán - 10ANH1   Toán - 12A2      
3       Toán - 10SỬ Toán - 12TIN           Toán - 10TOÁN2   Toán - 12A2 Toán - 12ANH2 Toán - 11ANH1  
4   Toán - 10TIN   Toán - 10SỬ         Toán - 11ĐỊA Toán - 12LÝ Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN2   Toán - 11SINH   Toán - 10ĐỊA
5   Toán - 10TIN   Toán - 10A2           Toán - 11LÝ Toán - 11VĂN Toán - 11ANH2 Toán - 10VĂN Toán - 11SINH Toán - 11A2 Toán - 11A1
7 1         Toán - 12HOÁ Toán - 10TOÁN1   Toán - 12TOÁN1               Toán - 12SỬ
2               Toán - 12TOÁN1   Toán - 11LÝ Toán - 10TOÁN2 Toán - 10A1     Toán - 10LÝ  
3     Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TIN Toán - 12A1       Toán - 11TIN   Toán - 11TOÁN2   Toán - 11SINH Toán - 10LÝ Toán - 11A1
4   Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12TIN Họp CN   Họp CN   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12VĂN Họp CN Toán - 11A1
5     SHL - 11TOÁN1 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10TOÁN1   SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TIN SHL - 10TOÁN2 SHL - 11TOÁN2 SHL - 12A2   SHL - 10LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 14 tháng 10 năm 2019      
                         
THỨ TIẾT HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân Lĩnh Luyến DungV
2 1 ChCờ - 11A2     ChCờ - 10A1 ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 10A2    
2 Văn - 11SỬ   Giao ban   Văn - 12HOÁ   Văn - 10SINH Văn - 10HOÁ Văn - 10A2 Văn - 12TIN Văn - 11LÝ
3 Văn - 11SỬ   Giao ban Văn - 11ĐỊA   Văn - 12VĂN Văn - 10SINH Văn - 10HOÁ Văn - 12TOÁN2 Văn - 10TIN Văn - 11SINH
4 Văn - 11TOÁN1     Văn - 10A1     Văn - 10VĂN Văn - 12A1 Văn - 12TOÁN2   Văn - 11SINH
5               Văn - 12A1      
3 1 Văn - 11A2 Văn - 11ANH2       Văn - 11TOÁN2          
2 Văn - 11A2             Văn - 12A2      
3 Văn - 11TOÁN1 Văn - 10TOÁN2 Văn - 10ANH1 Văn - 11ĐỊA   Văn - 12VĂN   Văn - 12A2   Văn - 11ANH1  
4 Văn - 11TOÁN1 Văn - 11TIN Văn - 10ANH1 Văn - 11ĐỊA           Văn - 11ANH1  
5   Văn - 11A1           Văn - 12ANH1      
4 1   Văn - 11ANH2       Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN       Văn - 12TOÁN1
2   Văn - 11ANH2   Văn - 10A1   Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN Văn - 12A2   Văn - 12ĐỊA  
3   Văn - 11TIN   Văn - 12LÝ           Văn - 12TIN Văn - 12ANH2
4       Văn - 12LÝ       Văn - 10TOÁN1   Văn - 12TIN Văn - 11LÝ
5   Văn - 11A1           Văn - 10TOÁN1      
5 1 Văn - 11A2 Văn - 11TIN     Văn - 12HOÁ Văn - 11TOÁN2     Văn - 10A2   Văn - 12SỬ
2 Văn - 11A2 Văn - 11TIN   Văn - 10A1   Văn - 11TOÁN2     Văn - 10A2 Văn - 11ANH1 Văn - 12SỬ
3 Văn - 11SỬ Văn - 10TOÁN2   Văn - 10A1 Văn - 11VĂN       Văn - 10LÝ Văn - 10ANH2 Văn - 12TOÁN1
4 Văn - 11SỬ Văn - 10TOÁN2     Văn - 11VĂN       Văn - 10LÝ Văn - 10ANH2 Văn - 12TOÁN1
5                      
6 1 Văn - 11A2 Văn - 11A1 Văn - 10ĐỊA   Văn - 11VĂN   Văn - 10SINH   Văn - 10A2   Văn - 12SỬ
2   Văn - 11A1 Văn - 10ĐỊA Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN     Văn - 12A1 Văn - 10SỬ Văn - 10ANH2 Văn - 11LÝ
3 Văn - 11TOÁN1     Văn - 12SINH     Văn - 10VĂN Văn - 10TOÁN1   Văn - 12ĐỊA Văn - 11LÝ
4   Văn - 11HOÁ   Văn - 12SINH Văn - 12HOÁ   Văn - 10VĂN Văn - 12ANH1 Văn - 10LÝ Văn - 12ĐỊA  
5   Văn - 11HOÁ           Văn - 12ANH1 Văn - 12TOÁN2    
7 1   Văn - 11ANH2 Văn - 10ĐỊA   Văn - 11VĂN Văn - 12VĂN     Văn - 10SỬ   Văn - 11SINH
2       Văn - 12LÝ Văn - 11VĂN Văn - 11TOÁN2   Văn - 12A2 Văn - 10SỬ Văn - 10TIN Văn - 11SINH
3   Văn - 11HOÁ Văn - 10ANH1 Văn - 12SINH     Văn - 10VĂN Họp CN   Văn - 10TIN Văn - 12ANH2
4 Họp CN Văn - 11HOÁ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 10HOÁ Họp CN Văn - 11ANH1 Văn - 12ANH2
5 SHL - 11A2     SHL - 10A1 SHL - 11VĂN SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 10A2    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 14 tháng 10 năm 2019      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1   ChCờ - 10TIN           ChCờ - 12A1 ChCờ - 11LÝ  
2 Lý - 10SỬ Lý - 10A1     Giao ban Giao ban   Lý - 11SINH    
3 Lý - 11A2       Giao ban Giao ban Lý - 10ANH2 Lý - 11ANH2 Lý - 11LÝ Lý - 12SỬ
4             Lý - 10TOÁN1   Lý - 11LÝ Lý - 11A1
5                    
3 1 Lý - 10TOÁN2 Lý - 10TIN       Lý - 12A2       Lý - 12SỬ
2 Lý - 11VĂN           Lý - 12VĂN     Lý - 11A1
3   Lý - 10A1       Lý - 10LÝ Lý - 10ANH2     Lý - 11A1
4                   Lý - 12ANH1
5             Lý - 10A2      
4 1         Lý - 12LÝ       Lý - 12HOÁ  
2                 Lý - 11LÝ  
3         Lý - 11TOÁN1 Lý - 12A2        
4       Lý - 12SINH       Lý - 12TOÁN2    
5       Lý - 10HOÁ   Lý - 10LÝ   Lý - 11SINH    
5 1 Lý - 10ANH1 Lý - 10TIN Lý - 12ANH2   Lý - 11TOÁN1          
2 Lý - 11VĂN       Lý - 12LÝ          
3   Lý - 10SINH Lý - 11ĐỊA Lý - 12SINH            
4       Lý - 10ĐỊA            
5                    
6 1 Lý - 10TOÁN2 Lý - 11SỬ Lý - 11HOÁ Lý - 10VĂN   Lý - 10LÝ   Lý - 12TOÁN2   Lý - 11ANH1
2   Lý - 10SINH Lý - 11HOÁ     Lý - 10LÝ   Lý - 11ANH2    
3 Lý - 10ANH1     Lý - 10ĐỊA     Lý - 12VĂN     Lý - 11TOÁN2
4 Lý - 11TIN   Lý - 12ANH2 Lý - 12TOÁN1     Lý - 12TIN Lý - 12A1 Lý - 11LÝ  
5 Lý - 11TIN   Lý - 11ĐỊA Lý - 10HOÁ     Lý - 12TIN   Lý - 12HOÁ  
7 1   Lý - 11SỬ           Lý - 12A1   Lý - 11TOÁN2
2             Lý - 10A2 Lý - 12A1   Lý - 11ANH1
3 Lý - 10SỬ   Lý - 12ĐỊA Lý - 12TOÁN1 Lý - 12LÝ          
4 Lý - 11A2 Họp CN Lý - 12ĐỊA Lý - 10VĂN Lý - 12LÝ   Lý - 10TOÁN1 Họp CN Họp CN Lý - 12ANH1
5   SHL - 10TIN           SHL - 12A1 SHL - 11LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3    
TỔ HÓA    
Thực hiện từ ngày 14 tháng 10 năm 2019    
                     
THỨ TIẾT HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1     ChCờ - 10HOÁ            
2 Hoá - 10VĂN Giao ban Hoá - 10TIN         Hoá - 11HOÁ  
3   Giao ban           Hoá - 11HOÁ  
4 Hoá - 10SỬ Hoá - 11VĂN Hoá - 10HOÁ            
5                  
3 1       Hoá - 11ANH1 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12ĐỊA Hoá - 12LÝ    
2 Hoá - 10SỬ         Hoá - 11LÝ      
3 Hoá - 12A1   Hoá - 10TIN Hoá - 11SỬ Hoá - 11A2        
4 Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10HOÁ       Hoá - 11ANH2   Hoá - 12HOÁ
5                 Hoá - 12HOÁ
4 1   Hoá - 12SINH     Hoá - 12TIN Hoá - 10ANH2 Hoá - 11A1 Hoá - 11SINH  
2         Hoá - 11A2        
3   Hoá - 11VĂN   Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 10A1 Hoá - 10ANH1    
4   Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11ĐỊA    
5   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 12A2 Hoá - 12ANH1     Hoá - 11HOÁ  
5 1       Hoá - 11ANH1 Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 10SINH Hoá - 11SINH  
2 Hoá - 12A1         Hoá - 12ĐỊA      
3 Hoá - 10VĂN     Hoá - 11TIN Hoá - 12ANH1   Hoá - 11ANH2 Hoá - 11HOÁ  
4 Hoá - 12VĂN       Hoá - 12TIN Hoá - 10A1      
5                  
6 1       Hoá - 12A2   Hoá - 11LÝ Hoá - 12LÝ    
2 Hoá - 12TOÁN1                
3 Hoá - 12A1     Hoá - 10LÝ   Hoá - 12SỬ Hoá - 11ĐỊA    
4       Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 12SỬ      
5 Hoá - 12VĂN         Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10SINH    
7 1   Hoá - 12SINH Hoá - 10HOÁ Hoá - 10LÝ Hoá - 12ANH2   Hoá - 11A1    
2     Hoá - 10HOÁ Hoá - 11TIN Hoá - 12ANH2 Hoá - 10ANH2 Hoá - 11A1    
3 Hoá - 10A2 Hoá - 12TOÁN2             Hoá - 12HOÁ
4 Hoá - 10A2 Hoá - 12TOÁN2 Họp CN Hoá - 11SỬ Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10ANH1   Hoá - 12HOÁ
5     SHL - 10HOÁ            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ SỬ - ĐỊA CD      
Thực hiện từ ngày 14 tháng 10 năm 2019      
                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Duyên Minh V.Anh Thúy Địa H.Anh Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 12SỬ       ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA       ChCờ - 12LÝ
2 Giao ban   Giao ban Sử - 12VĂN   Sử - 12A2 Sử - 11VĂN Giao ban Địa - 12ĐỊA Địa - 10ĐỊA Địa - 12LÝ   GDCD - 12ANH2 Giao ban
3 Giao ban Sử - 10A2 Giao ban     Sử - 12HOÁ Sử - 12A1 Giao ban Địa - 12ĐỊA Địa - 10ĐỊA     GDCD - 11A1 Giao ban
4 Sử - 11SỬ     Sử - 12SỬ   Sử - 12ĐỊA Sử - 11TIN     Địa - 12A2 Địa - 11A2   GDCD - 10ANH1 GDCD - 11TOÁN2
5                         GDCD - 12A2  
3 1 Sử - 11SỬ Sử - 10LÝ         Sử - 12A1   Địa - 10ANH2   Địa - 12TOÁN1 Địa - 10VĂN GDCD - 12SINH GDCD - 12VĂN
2 Sử - 11SỬ         Sử - 12ANH2 Sử - 11ANH1   Địa - 12ĐỊA   Địa - 11SINH Địa - 10VĂN GDCD - 10TIN GDCD - 12TIN
3   Sử - 10TOÁN1   Sử - 12SỬ   Sử - 12TIN Sử - 11ANH2           GDCD - 10VĂN  
4   Sử - 10SỬ   Sử - 12SỬ Sử - 10TIN Sử - 12LÝ           Địa - 10TOÁN2 GDCD - 10SINH GDCD - 10LÝ
5       Sử - 12VĂN Sử - 10SINH Sử - 12ĐỊA                
4 1               Địa - 10SỬ     Địa - 12TOÁN2 Địa - 10A1 GDCD - 11ĐỊA GDCD - 12ANH1
2           Sử - 12HOÁ   Địa - 10SỬ   Địa - 12ANH2 Địa - 11A1 Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11ANH1 GDCD - 12A1
3           Sử - 12SINH       Địa - 12ANH1   Địa - 10LÝ   GDCD - 10ĐỊA
4           Sử - 12A2     Địa - 10ANH1   Địa - 11HOÁ Địa - 10LÝ GDCD - 11VĂN GDCD - 12ĐỊA
5           Sử - 12TIN   Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH1 Địa - 11SỬ Địa - 11LÝ Địa - 10A2    
5 1   Sử - 10SỬ         Sử - 11HOÁ         Địa - 10HOÁ GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 10ANH2
2   Sử - 10SỬ     Sử - 10VĂN   Sử - 11SINH           GDCD - 11TOÁN1  
3             Sử - 11TOÁN2         Địa - 10A2 GDCD - 10SỬ GDCD - 12LÝ
4         Sử - 10HOÁ   Sử - 11LÝ         Địa - 10SINH GDCD - 11A2 GDCD - 10TOÁN1
5                            
6 1             Sử - 12TOÁN1   Địa - 10ANH2   Địa - 12TIN Địa - 10TIN GDCD - 11TIN GDCD - 12HOÁ
2           Sử - 12LÝ Sử - 11TOÁN1   Địa - 12SỬ   Địa - 11TIN Địa - 10HOÁ GDCD - 10A1 GDCD - 11SINH
3           Sử - 12ANH1         Địa - 11VĂN Địa - 10A1 GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10A2
4         Sử - 10ANH1   Sử - 11A1     Địa - 12VĂN   Địa - 11TOÁN1    
5         Sử - 10TOÁN2 Sử - 12ANH2     Địa - 12A1 Địa - 12SINH Địa - 11TOÁN2 Địa - 10TOÁN1    
7 1     Sử - 10A1       Sử - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA     Địa - 11ANH1 Địa - 10TIN GDCD - 11HOÁ GDCD - 10TOÁN2
2     Sử - 10ĐỊA       Sử - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA     Địa - 12HOÁ   GDCD - 12SỬ GDCD - 11SỬ
3     Họp CN   Sử - 11ĐỊA Sử - 12ANH1 Sử - 11A2     Địa - 10ĐỊA   Địa - 10SINH GDCD - 10HOÁ GDCD - 11ANH2
4 Họp CN Họp CN   Họp CN Sử - 10ANH2 Sử - 12SINH Sử - 12TOÁN1 Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 11ANH2 Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11LÝ Họp CN
5 SHL - 11SỬ SHL - 10SỬ   SHL - 12SỬ       SHL - 11ĐỊA SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA       SHL - 12LÝ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 14 tháng 10 năm 2019      
                         
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA P.Anh
2 1 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1      
2 T.Anh - 11A1 Giao ban T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TOÁN1     T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12SỬ    
3   Giao ban   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 11TOÁN2    
4 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12HOÁ     T.Anh - 10TIN       T.Anh - 11ĐỊA    
5                      
3 1 T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 12TIN         T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10SINH
2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 11ĐỊA   T.Anh - 10ĐỊA
3       T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TOÁN1         T.Anh - 11SINH  
4   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN1     T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 11TOÁN2    
5   T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 12SỬ    
4 1 T.Anh - 11VĂN           T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ĐỊA
2 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12TOÁN2       T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 10TOÁN2
3   T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10TOÁN2
4 T.Anh - 11A1 T.Anh - 12ANH2         T.Anh - 11A2 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10SINH
5 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12A1   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10SỬ
5 1 T.Anh - 11ANH2       T.Anh - 10LÝ         T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10A1
2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10ĐỊA
3 T.Anh - 11A1 T.Anh - 12HOÁ     T.Anh - 12TIN T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11TOÁN1    
4   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12A2     T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 10SỬ
5           T.Anh - 12A1          
6 1             T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10A1
2     T.Anh - 10TOÁN1       T.Anh - 11A2   T.Anh - 12SINH T.Anh - 10A2 T.Anh - 10TOÁN2
3     T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11A2 T.Anh - 11TIN   T.Anh - 11SINH T.Anh - 10SINH
4     T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 12A2   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SỬ    
5     T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 12A2   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10SỬ
7 1             T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11LÝ  
2       T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11A2   T.Anh - 12SINH T.Anh - 12ĐỊA  
3           T.Anh - 12A2         T.Anh - 10A1
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12A1 Họp CN Họp CN T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11SINH T.Anh - 10A1
5 SHL - 11ANH2 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1      
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3  
TỔ SINH -CN  
Thực hiện từ ngày 14 tháng 10 năm 2019  
                   
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH   ChCờ - 12HOÁ ChCờ - 11HOÁ
2 Giao ban CNghệ - 10TOÁN2 Giao ban         Giao ban
3 Giao ban   Giao ban   Sinh - 12SINH Sinh - 11VĂN CNghệ - 11ANH1 Giao ban
4         Sinh - 12SINH Sinh - 12ANH1    
5                
3 1 Sinh - 10A1   Sinh - 11TIN Sinh - 10ANH1     CNghệ - 11SINH CNghệ - 12ANH2
2 CNghệ - 10A1   Sinh - 12A1 Sinh - 12TOÁN1       CNghệ - 12SỬ
3 CNghệ - 10A2   Sinh - 12HOÁ       CNghệ - 12LÝ CNghệ - 12ĐỊA
4 Sinh - 10A2   Sinh - 11SINH Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12SINH   CNghệ - 11A1 CNghệ - 11HOÁ
5     Sinh - 11SINH   Sinh - 12SINH      
4 1 Sinh - 10LÝ Sinh - 10SINH Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 12ANH2   Sinh - 11ANH1 CNghệ - 11A2 CNghệ - 12A1
2 CNghệ - 10LÝ CNghệ - 10TIN Sinh - 11HOÁ Sinh - 10ĐỊA   Sinh - 11ĐỊA CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 12TIN
3 CNghệ - 10SỬ   Sinh - 11SINH Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 11SỬ  
4 Sinh - 10SỬ Sinh - 10TIN       Sinh - 12SỬ CNghệ - 12HOÁ CNghệ - 11TOÁN1
5   CNghệ - 10SINH Sinh - 12HOÁ Sinh - 12LÝ        
5 1   Sinh - 10TOÁN2 Sinh - 11LÝ Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 12A2   CNghệ - 12ANH1
2   Sinh - 10SINH   CNghệ - 10ANH1       CNghệ - 12SINH
3     Sinh - 11SINH     Sinh - 11A2   CNghệ - 11LÝ
4     Sinh - 12A1     Sinh - 12ANH1   CNghệ - 11TOÁN2
5     Sinh - 11A1          
6 1 Sinh - 11TOÁN1     Sinh - 12ANH2   Sinh - 11ANH2 CNghệ - 11ĐỊA  
2 CNghệ - 10VĂN     Sinh - 12TIN   Sinh - 12VĂN    
3 CNghệ - 10HOÁ     Sinh - 10ANH2   Sinh - 11SỬ CNghệ - 12TOÁN2  
4 Sinh - 10HOÁ           CNghệ - 11ANH2  
5       Sinh - 12LÝ   Sinh - 12SỬ    
7 1 Sinh - 10VĂN Sinh - 10SINH   Sinh - 12TIN   Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 11TIN CNghệ - 12A2
2 Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 10SINH           CNghệ - 12VĂN
3 CNghệ - 10TOÁN1     CNghệ - 10ANH2   Sinh - 12VĂN CNghệ - 11VĂN  
4   Họp CN Họp CN CNghệ - 10ĐỊA Họp CN Sinh - 12A2 Họp CN Họp CN
5   SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH   SHL - 12HOÁ SHL - 11HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 3    
TỔ TIN - THỂ    
Thực hiện từ ngày 14 tháng 10 năm 2019    
                     
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT HiềnTin Quế Ngân Thành
2 1 ChCờ - 11A1         ChCờ - 12TIN      
2 Giao ban Giao ban Thể - 10LÝ   Giao ban Giao ban   Tin - 11ANH2  
3 Giao ban Giao ban Thể - 12TOÁN1 Thể - 10VĂN Giao ban Giao ban      
4 Thể - 11ANH1   Thể - 10ĐỊA Thể - 10ANH2   Tin - 12TIN   Tin - 12VĂN  
5                  
3 1   Thể - 11ĐỊA Thể - 12TOÁN2 Thể - 10SỬ     Tin - 10A2    
2   Thể - 11TIN Thể - 10LÝ Thể - 10ANH1          
3   Thể - 11HOÁ Thể - 10HOÁ Thể - 12ANH2   Tin - 12TOÁN2 Tin - 11TIN    
4   Thể - 12A2 Thể - 10ĐỊA Thể - 12VĂN   Tin - 12TIN      
5           Tin - 12TIN      
4 1 Thể - 11TOÁN1 Thể - 12A2 Thể - 10TOÁN2 Thể - 10TIN     Tin - 11TIN Tin - 11LÝ Tin - 12ĐỊA
2 Thể - 11SINH Thể - 11TOÁN2   Thể - 12ANH1       Tin - 11SỬ  
3 Thể - 12SỬ Thể - 11A2 Thể - 10SINH Thể - 12VĂN     Tin - 10VĂN Tin - 11A1 Tin - 10TIN
4 Thể - 10A1 Thể - 12A1 Thể - 10HOÁ Thể - 10ANH2       Tin - 11SINH  
5               Tin - 11VĂN  
5 1 Thể - 12ĐỊA Thể - 11ĐỊA Thể - 12LÝ Thể - 10VĂN Thể - 11VĂN     Tin - 12SINH Tin - 10TOÁN1
2 Thể - 12TIN Thể - 11HOÁ Thể - 12TOÁN1 Thể - 12ANH1 Thể - 11LÝ        
3 Thể - 12SỬ Thể - 12A1 Thể - 10TOÁN1         Tin - 10ĐỊA Tin - 12ANH2
4 Thể - 11A1 Thể - 11TIN Thể - 12HOÁ Thể - 12SINH       Tin - 12LÝ  
5               Tin - 12A2  
6 1 Thể - 11SINH Thể - 11TOÁN2 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12SINH     Tin - 10SỬ Tin - 12A1 Tin - 10HOÁ
2 Thể - 12ĐỊA Thể - 11SỬ Thể - 12HOÁ Thể - 12ANH2     Tin - 11TOÁN2 Tin - 11ANH1 Tin - 10TIN
3 Thể - 11A1 Thể - 11ANH2   Thể - 10TIN   Tin - 12HOÁ      
4 Thể - 10A1   Thể - 12TOÁN2 Thể - 10A2     Tin - 10SINH Tin - 11A2 Tin - 10TOÁN2
5           Tin - 12TOÁN1 Tin - 10A1 Tin - 10ANH1 Tin - 10LÝ
7 1 Thể - 11TOÁN1 Thể - 11A2 Thể - 12LÝ Thể - 10A2       Tin - 10ANH2 Tin - 12ANH1
2 Thể - 12TIN Thể - 11ANH2   Thể - 10ANH1     Tin - 11TOÁN1 Tin - 11HOÁ  
3 Thể - 11ANH1 Thể - 11SỬ Thể - 10TOÁN2   Thể - 11LÝ       Tin - 12SỬ
4 Họp CN Họp CN Thể - 10SINH Thể - 10SỬ Thể - 11VĂN Họp CN Tin - 11TIN Tin - 11ĐỊA Tin - 10TIN
5 SHL - 11A1         SHL - 12TIN      

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây