Thời khóa biểu kỳ 2 số 03 các nhóm

Thứ năm - 07/03/2019 09:25
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 03 năm 2019      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 11TOÁN2         ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 10SỬ ChCờ - 10TIN ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 11A2      
2 Giao ban Giao ban   Toán - 11TIN   Toán - 12SINH       Toán - 11ANH1   Toán - 10VĂN     Toán - 11ANH2 Toán - 10A2  
3 Giao ban Giao ban Toán - 10TOÁN1     Toán - 12SINH   Toán - 11LÝ Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2 Toán - 12LÝ Toán - 11ANH2 Toán - 11ĐỊA  
4       Toán - 11TOÁN2   Toán - 11A1   Toán - 10HOÁ   Toán - 12A1 Toán - 10TIN Toán - 12ANH2 Toán - 12VĂN   Toán - 12SỬ Toán - 11ĐỊA  
5                                  
3 1 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12ANH1   Toán - 10LÝ Toán - 10HOÁ Toán - 12TIN               Toán - 10ANH2
2 Toán - 10SINH Toán - 11VĂN     Toán - 12ANH1   Toán - 11HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 12TIN   Toán - 12TOÁN2            
3   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN2     Toán - 11HOÁ   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TIN   Toán - 12VĂN       Toán - 11SỬ
4   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11SINH Toán - 12ĐỊA       Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TIN   Toán - 10TOÁN2     Toán - 10A2 Toán - 11SỬ
5                               Toán - 11ĐỊA  
4 1 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12A2 Toán - 11A1 Toán - 11HOÁ Toán - 10HOÁ   Toán - 10SỬ             Toán - 10A1
2 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12A2 Toán - 11A1 Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 12A1   Toán - 10VĂN   Toán - 11A2     Toán - 10A1
3   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN2               Toán - 10VĂN Toán - 12VĂN Toán - 11A2   Toán - 11ĐỊA  
4   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12ANH1             Toán - 10ĐỊA Toán - 12VĂN     Toán - 10ANH1  
5                         Toán - 10TOÁN2     Toán - 10ANH1  
5 1       Toán - 11SINH Toán - 12ĐỊA   Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 11ANH1              
2   Toán - 11VĂN         Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 11ANH1   Toán - 10ĐỊA     Toán - 12SỬ    
3   Toán - 11VĂN   Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH1         Toán - 10SỬ   Toán - 12ANH2   Toán - 11A2 Toán - 12HOÁ    
4   Toán - 11VĂN   Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2   Toán - 11HOÁ     Toán - 10SỬ   Toán - 10VĂN   Toán - 12LÝ Toán - 12HOÁ    
5                                  
6 1     Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ĐỊA       Toán - 12TIN Toán - 12A1             Toán - 10ANH2
2     Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ĐỊA       Toán - 12TIN Toán - 12A1         Toán - 11ANH2   Toán - 10ANH2
3                   Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN2 Toán - 10ĐỊA   Toán - 12LÝ Toán - 12HOÁ   Toán - 11SỬ
4         Toán - 12A2       Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TOÁN2 Toán - 10ĐỊA Toán - 10TOÁN2 Toán - 12LÝ Toán - 12SỬ Toán - 10A2  
5                     Toán - 10TIN Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12SỬ Toán - 10A2 Toán - 10A1
7 1     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11SINH   Toán - 12SINH                     Toán - 10ANH2
2     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11SINH   Toán - 12SINH     Toán - 11TOÁN1           Toán - 11ANH2 Toán - 10ANH1 Toán - 10A1
3     Họp CN Họp CN   Toán - 11A1     Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12HOÁ Toán - 10ANH1 Toán - 11SỬ
4     SHL - 10TOÁN1 SHL - 11TOÁN2         SHL - 11TOÁN1 SHL - 10SỬ SHL - 10TIN SHL - 12ANH2 SHL - 10TOÁN2 SHL - 11A2      
5                                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 03 năm 2019      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1       ChCờ - 10VĂN ChCờ - 10ĐỊA   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12TIN ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 10A2    
2       Giao ban Văn - 10ANH1   Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1 Văn - 12VĂN   Văn - 11TOÁN1 Văn - 11TOÁN2  
3       Giao ban Văn - 10ANH1     Văn - 12TIN       Văn - 11TIN  
4       Văn - 10VĂN Văn - 11LÝ           Văn - 10A2 Văn - 11TIN  
5                          
3 1 Văn - 11SINH Văn - 10SỬ                     Văn - 11A1
2         Văn - 10ANH1               Văn - 11ANH2
3 Văn - 12ANH2 Văn - 10TOÁN1   Văn - 10VĂN Văn - 11LÝ             Văn - 12SỬ Văn - 11ANH2
4 Văn - 12ANH2 Văn - 10TOÁN1   Văn - 10VĂN Văn - 11LÝ         Văn - 10SINH   Văn - 12SỬ  
5                   Văn - 10HOÁ      
4 1 Văn - 12HOÁ Văn - 10TIN Văn - 10ANH2     Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN           Văn - 11SỬ
2   Văn - 10TIN Văn - 10ANH2     Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN           Văn - 11SỬ
3 Văn - 12A1                        
4 Văn - 12A1                       Văn - 11ANH2
5                          
5 1 Văn - 12HOÁ Văn - 12A2 Văn - 12LÝ     Văn - 11A2   Văn - 12TIN   Văn - 11ĐỊA Văn - 11HOÁ   Văn - 11A1
2   Văn - 12A2 Văn - 12LÝ     Văn - 11A2   Văn - 12TIN   Văn - 11ĐỊA Văn - 11HOÁ   Văn - 11A1
3 Văn - 11SINH Văn - 10TIN     Văn - 12SINH       Văn - 12VĂN   Văn - 10A2 Văn - 12TOÁN2  
4   Văn - 10TOÁN1     Văn - 10ĐỊA       Văn - 12VĂN Văn - 12TOÁN1 Văn - 10A2 Văn - 12TOÁN2 Văn - 11SỬ
5                   Văn - 10SINH      
6 1 Văn - 11SINH Văn - 12A2   Văn - 10VĂN   Văn - 10TOÁN2 Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1   Văn - 12TOÁN1 Văn - 11TOÁN1    
2       Văn - 10VĂN Văn - 12SINH Văn - 10TOÁN2 Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1   Văn - 12TOÁN1 Văn - 11TOÁN1    
3 Văn - 12ANH2 Văn - 10SỬ Văn - 10A1   Văn - 12SINH             Văn - 12SỬ  
4   Văn - 10SỬ Văn - 10A1         Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ Văn - 11TIN  
5     Văn - 10ANH2         Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ Văn - 10LÝ Văn - 12TOÁN2  
7 1 Văn - 12HOÁ     Văn - 10VĂN Văn - 10ĐỊA Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN Văn - 12ĐỊA   Văn - 10SINH Văn - 10LÝ    
2     Văn - 12LÝ   Văn - 10ĐỊA Văn - 10TOÁN2         Văn - 10LÝ Văn - 11TOÁN2  
3 Văn - 12A1   Văn - 10A1 Họp CN Họp CN Văn - 11A2 Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 11TOÁN2  
4       SHL - 10VĂN SHL - 10ĐỊA   SHL - 11VĂN SHL - 12TIN SHL - 12VĂN   SHL - 10A2    
5                          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 03 năm 2019      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 12TOÁN1         ChCờ - 11A1 ChCờ - 10LÝ  
2   Lý - 10SỬ Lý - 10HOÁ Lý - 12ĐỊA Giao ban Giao ban     Lý - 10LÝ Lý - 10TOÁN2
3   Lý - 10ĐỊA   Lý - 12ĐỊA Giao ban Giao ban   Lý - 10SINH Lý - 10LÝ Lý - 12ANH1
4   Lý - 12TOÁN2   Lý - 12HOÁ       Lý - 10ANH2   Lý - 10A1
5                    
3 1 Lý - 10TIN   Lý - 12TOÁN1     Lý - 11A2   Lý - 11TOÁN2 Lý - 11HOÁ Lý - 11ANH1
2 Lý - 10VĂN   Lý - 11ĐỊA     Lý - 11A2 Lý - 12A1 Lý - 10ANH2    
3                 Lý - 10LÝ Lý - 12ANH1
4             Lý - 11TIN      
5             Lý - 11VĂN      
4 1   Lý - 12TOÁN2       Lý - 12LÝ       Lý - 12SỬ
2 Lý - 10ANH1 Lý - 10ĐỊA       Lý - 11ANH2 Lý - 12ANH2     Lý - 10TOÁN2
3 Lý - 12TIN Lý - 10A2   Lý - 11TOÁN1     Lý - 11SỬ     Lý - 10A1
4   Lý - 10A2   Lý - 12HOÁ            
5       Lý - 11SINH            
5 1 Lý - 12SINH       Lý - 10TOÁN1 Lý - 11ANH2        
2 Lý - 10VĂN     Lý - 11TOÁN1            
3         Lý - 11LÝ Lý - 12LÝ        
4       Lý - 11SINH            
5                    
6 1 Lý - 12SINH   Lý - 10HOÁ           Lý - 11HOÁ  
2 Lý - 10ANH1             Lý - 10SINH    
3     Lý - 11ĐỊA   Lý - 10TOÁN1   Lý - 12A1   Lý - 10LÝ  
4 Lý - 10TIN           Lý - 12ANH2 Lý - 11A1    
5 Lý - 12TIN       Lý - 11LÝ   Lý - 11VĂN Lý - 11TOÁN2    
7 1   Lý - 10SỬ Lý - 12TOÁN1         Lý - 11A1    
2 Lý - 12A2     Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 11SỬ     Lý - 12SỬ
3 Lý - 12A2 Họp CN Họp CN Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 11TIN Họp CN Họp CN Lý - 11ANH1
4   SHL - 12TOÁN2 SHL - 12TOÁN1         SHL - 11A1 SHL - 10LÝ  
5                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3    
TỔ HOÁ    
Thực hiện từ ngày 08 tháng 03 năm 2019    
                     
THỨ TIẾT HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1     ChCờ - 12HOÁ            
2 Hoá - 12SỬ Giao ban       Hoá - 12A2     Hoá - 11HOÁ
3 Hoá - 11VĂN Giao ban       Hoá - 11SỬ     Hoá - 11HOÁ
4                  
5                  
3 1     Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10ĐỊA    
2     Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10A1    
3               Hoá - 10HOÁ  
4               Hoá - 10HOÁ  
5               Hoá - 10SINH  
4 1   Hoá - 10VĂN   Hoá - 12VĂN Hoá - 11ANH2 Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12TIN    
2   Hoá - 11TOÁN2     Hoá - 10A2 Hoá - 11ĐỊA      
3   Hoá - 11SINH   Hoá - 10ANH1     Hoá - 11LÝ    
4 Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11SINH     Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 10A1   Hoá - 10TIN
5 Hoá - 12ANH1 Hoá - 12SINH     Hoá - 11ANH1   Hoá - 10ANH2   Hoá - 11HOÁ
5 1       Hoá - 10SỬ Hoá - 11TIN Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10HOÁ  
2 Hoá - 12ANH2     Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 10A2 Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12A1 Hoá - 10HOÁ  
3 Hoá - 12SỬ     Hoá - 10ANH1       Hoá - 10SINH  
4 Hoá - 11A1     Hoá - 11A2     Hoá - 11LÝ    
5                  
6 1       Hoá - 10SỬ Hoá - 11ANH1 Hoá - 11SỬ      
2 Hoá - 12ANH2     Hoá - 12VĂN Hoá - 11TIN Hoá - 12A2      
3 Hoá - 11A1               Hoá - 10TIN
4       Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10LÝ      
5 Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 12LÝ   Hoá - 11ĐỊA     Hoá - 11HOÁ
7 1   Hoá - 11TOÁN2     Hoá - 11ANH2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12A1    
2 Hoá - 11VĂN Hoá - 10VĂN   Hoá - 11A2     Hoá - 10ANH2    
3 Hoá - 12ANH1 Hoá - 12SINH Họp CN Hoá - 12LÝ Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10LÝ Hoá - 12TIN    
4     SHL - 12HOÁ            
5                  
   
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3    
TỔ SINH-CN    
Thực hiện từ ngày 08 tháng 03 năm 2019    
                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 12SINH ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SINH     ChCờ - 11SINH   ChCờ - 11HOÁ ChCờ - 12A1
2 Giao ban Sinh - 10ANH2 Giao ban Sinh - 12A1   Sinh - 11SỬ CNghệ - 10SINH CNghệ - 11ĐỊA Giao ban
3 Sinh - 12TOÁN1   Giao ban Sinh - 11A1   Sinh - 11SINH Sinh - 10VĂN   Giao ban
4 Sinh - 12TIN   Sinh - 10SINH     Sinh - 11SINH Sinh - 10LÝ CNghệ - 12ĐỊA CNghệ - 12ANH1
5                  
3 1   Sinh - 10ANH1   Sinh - 12A2     Sinh - 10A1 CNghệ - 12TOÁN2  
2   Sinh - 10SỬ         Sinh - 10A2 CNghệ - 12VĂN CNghệ - 12A2
3       Sinh - 11A2     CNghệ - 10A1   CNghệ - 12LÝ
4       Sinh - 11VĂN     CNghệ - 10SỬ CNghệ - 11A2 CNghệ - 11ANH2
5       Sinh - 11HOÁ       CNghệ - 11LÝ  
4 1 Sinh - 12SINH       Sinh - 11TOÁN2   CNghệ - 10ĐỊA CNghệ - 11SINH CNghệ - 11TOÁN1
2 Sinh - 12SINH Sinh - 10HOÁ Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 12ANH1 Sinh - 11SINH CNghệ - 10TOÁN1   CNghệ - 12HOÁ
3 Sinh - 12ANH2   Sinh - 10TIN Sinh - 12LÝ Sinh - 12ĐỊA   CNghệ - 10ANH2 CNghệ - 11A1  
4   Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 10SINH Sinh - 11A1 Sinh - 11ANH1 Sinh - 11ĐỊA CNghệ - 10VĂN CNghệ - 12SỬ CNghệ - 12ANH2
5   Sinh - 10ĐỊA Sinh - 10SINH Sinh - 11ANH2 Sinh - 11LÝ Sinh - 11SỬ CNghệ - 10TIN CNghệ - 11VĂN  
5 1         Sinh - 12VĂN   CNghệ - 10A2 CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 11TOÁN2
2                 CNghệ - 12SINH
3     Sinh - 10TOÁN2   Sinh - 11TOÁN1   CNghệ - 10LÝ CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12TIN
4     Sinh - 10SINH   Sinh - 11TIN   CNghệ - 10ANH1   CNghệ - 11ANH1
5                  
6 1         Sinh - 12SỬ        
2         Sinh - 11LÝ        
3       Sinh - 11VĂN Sinh - 11TOÁN2        
4       Sinh - 11A2          
5       Sinh - 11ANH2 Sinh - 11ANH1        
7 1             CNghệ - 10TOÁN2 CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11TIN
2       Sinh - 12HOÁ Sinh - 11TIN Sinh - 11ĐỊA     CNghệ - 12A1
3 Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 11HOÁ Sinh - 11TOÁN1 Họp CN CNghệ - 10HOÁ Họp CN Họp CN
4 SHL - 12SINH SHL - 10HOÁ SHL - 10SINH     SHL - 11SINH   SHL - 11HOÁ SHL - 12A1
5                  
     
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ TIN-THỂ      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 03 năm 2019      
                       
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT Âu HiềnTin Quế Ngân Thành
2 1 ChCờ - 10A1           ChCờ - 11TIN      
2 Giao ban Giao ban Thể - 12TOÁN1   Giao ban   Giao ban   Tin - 12LÝ Tin - 10ĐỊA
3 Giao ban Giao ban Thể - 11TOÁN2   Giao ban   Giao ban   Tin - 12HOÁ Tin - 10ANH2
4   Thể - 12SINH     Thể - 12A2         Tin - 10ANH1
5                    
3 1 Thể - 11ĐỊA   Thể - 11TOÁN1 Thể - 11SỬ   Tin - 10A2   Tin - 11ANH2   Tin - 11LÝ
2 Thể - 10LÝ Thể - 12SINH Thể - 12LÝ Thể - 11A1   Tin - 10TOÁN2 Tin - 11TOÁN2 Tin - 11ANH1    
3 Thể - 10SỬ Thể - 10ANH2 Thể - 11ANH1 Thể - 12ĐỊA   Tin - 10SINH Tin - 11TIN     Tin - 12TIN
4   Thể - 12VĂN Thể - 12A1 Thể - 12ANH1     Tin - 11HOÁ Tin - 11ĐỊA   Tin - 11A1
5                    
4 1       Thể - 11A2   Tin - 10TOÁN2   Tin - 11ĐỊA Tin - 12ANH2  
2   Thể - 12VĂN   Thể - 12ĐỊA         Tin - 12TOÁN1  
3   Thể - 10ĐỊA   Thể - 12SỬ   Tin - 10TOÁN1 Tin - 11HOÁ Tin - 11ANH1 Tin - 12SINH  
4   Thể - 12TIN   Thể - 11VĂN   Tin - 10HOÁ     Tin - 12TOÁN2  
5           Tin - 10LÝ Tin - 11TOÁN1   Tin - 12SỬ  
5 1 Thể - 10A1   Thể - 12A1 Thể - 12ANH2   Tin - 10VĂN   Tin - 10TIN Tin - 12ANH1 Tin - 10ANH1
2   Thể - 12HOÁ Thể - 12TOÁN2 Thể - 11ANH2   Tin - 10A1   Tin - 10TIN Tin - 11SỬ Tin - 10SỬ
3 Thể - 10TOÁN1 Thể - 10HOÁ   Thể - 11TIN         Tin - 12A1  
4 Thể - 10TOÁN2 Thể - 10TIN   Thể - 12ANH1   Tin - 10HOÁ     Tin - 12ĐỊA  
5                 Tin - 11VĂN  
6 1 Thể - 10ANH1   Thể - 12LÝ     Tin - 10LÝ   Tin - 11ANH2 Tin - 12VĂN Tin - 11A1
2   Thể - 12HOÁ       Tin - 10A1 Tin - 11TOÁN2   Tin - 11SỬ Tin - 10ĐỊA
3 Thể - 10SINH   Thể - 11HOÁ     Tin - 10VĂN Tin - 11TOÁN1 Tin - 11SINH   Tin - 11A2
4   Thể - 12TIN Thể - 11SINH           Tin - 11VĂN Tin - 11LÝ
5           Tin - 10SINH Tin - 11TIN   Tin - 12A2 Tin - 10SỬ
7 1     Thể - 11LÝ Thể - 12ANH2 Thể - 12A2 Tin - 10A2   Tin - 10TIN   Tin - 11A2
2   Thể - 10A2 Thể - 12TOÁN1              
3 Họp CN Họp CN Thể - 12TOÁN2 Thể - 12SỬ Thể - 10VĂN Tin - 10TOÁN1 Họp CN Tin - 11SINH   Tin - 10ANH2
4 SHL - 10A1 Họp CN         SHL - 11TIN      
5                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ SỬ-ĐỊA-CD      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 03 năm 2019      
                             
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Duyên L.Anh Minh Thúy Địa Phượng HĐ Loan Vui
2 1   ChCờ - 12LÝ   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 12SỬ ChCờ - 12ĐỊA   ChCờ - 11ĐỊA       ChCờ - 11LÝ
2 Giao ban   Giao ban   Sử - 11A2 Sử - 10TIN Giao ban Địa - 12ANH2 Địa - 12HOÁ Địa - 12TIN   GDCD - 10TOÁN1 Giao ban
3 Giao ban Sử - 12A2 Giao ban Sử - 10HOÁ Sử - 10A1 Sử - 10A2 Giao ban         GDCD - 12A1 Giao ban
4   Sử - 10SỬ     Sử - 11VĂN Sử - 10TOÁN2   Địa - 12TOÁN1 Địa - 11SỬ Địa - 12LÝ   GDCD - 11ANH2  
5                          
3 1   Sử - 12LÝ       Sử - 12SỬ Địa - 12A1   Địa - 10TOÁN1 Địa - 12SINH   GDCD - 12VĂN GDCD - 12ANH2
2   Sử - 12ANH2     Sử - 10TOÁN1 Sử - 12SỬ           GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12TOÁN1
3   Sử - 12TOÁN2     Sử - 11A1 Sử - 10TOÁN2 Địa - 10ĐỊA   Địa - 12A2 Địa - 10A2   GDCD - 12HOÁ GDCD - 11VĂN
4   Sử - 12SINH   Sử - 10LÝ Sử - 11TOÁN2   Địa - 10ĐỊA   Địa - 12HOÁ Địa - 12TIN   GDCD - 10A1 GDCD - 12TOÁN2
5       Sử - 11SỬ Sử - 10VĂN                
4 1 Sử - 10ANH1 Sử - 12TOÁN1               Địa - 10LÝ   GDCD - 10A2 GDCD - 11LÝ
2         Sử - 11TOÁN1         Địa - 11HOÁ   GDCD - 12SỬ GDCD - 12LÝ
3 Sử - 10SINH Sử - 12ANH1     Sử - 11TIN         Địa - 10HOÁ   GDCD - 10LÝ GDCD - 10TOÁN2
4 Sử - 10ANH2 Sử - 10SỬ Sử - 12ĐỊA   Sử - 11LÝ         Địa - 12LÝ   GDCD - 12SINH GDCD - 11TIN
5   Sử - 10SỬ Sử - 12ĐỊA   Sử - 10TOÁN1         Địa - 10VĂN      
5 1 Sử - 10SINH           Địa - 12SỬ         GDCD - 11SỬ GDCD - 10ANH2
2 Sử - 10ANH1       Sử - 11SINH   Địa - 12ĐỊA     Địa - 10ANH2   GDCD - 12ANH1  
3         Sử - 11ANH1   Địa - 12ĐỊA     Địa - 10A1   GDCD - 10VĂN GDCD - 12A2
4         Sử - 10A1   Địa - 12A1         GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 11ĐỊA
5         Sử - 10VĂN                
6 1   Sử - 12HOÁ       Sử - 10TIN Địa - 10ĐỊA Địa - 12ANH2 Địa - 11ĐỊA Địa - 11LÝ Địa - 11TOÁN2 GDCD - 11A2 GDCD - 10SINH
2       Sử - 10LÝ     Địa - 10TIN Địa - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA   Địa - 11A2 GDCD - 11SINH GDCD - 10SỬ
3   Sử - 12TIN       Sử - 10A2   Địa - 12VĂN Địa - 12A2 Địa - 10TOÁN2 Địa - 11TIN GDCD - 10ANH1 GDCD - 12ĐỊA
4 Sử - 10ANH2 Sử - 11ĐỊA   Sử - 11SỬ           Địa - 12SINH Địa - 11ANH2 GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 11ANH1
5 Sử - 10ĐỊA Sử - 12A1   Sử - 11SỬ   Sử - 12VĂN   Địa - 12TOÁN1 Địa - 12ANH1 Địa - 11SINH Địa - 11A1    
7 1             Địa - 12SỬ Địa - 12VĂN Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH1 Địa - 11TOÁN1 GDCD - 10HOÁ GDCD - 11HOÁ
2       Sử - 10HOÁ Sử - 11HOÁ     Địa - 12TOÁN2 Địa - 12ANH1   Địa - 11ANH1 GDCD - 12TIN GDCD - 11A1
3 Sử - 10ĐỊA Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 11ANH2 Họp CN Họp CN Địa - 10SỬ Họp CN Địa - 10SINH Địa - 11VĂN GDCD - 10TIN Họp CN
4   SHL - 12LÝ   SHL - 11SỬ   SHL - 12SỬ SHL - 12ĐỊA   SHL - 11ĐỊA       SHL - 11LÝ
5                          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 03 năm 2019      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12A2 ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1    
2 T.Anh - 10A1 Giao ban   T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11A1     T.Anh - 11SINH  
3   Giao ban T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A2   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12SỬ  
4 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A2     T.Anh - 10TOÁN1  
5                    
3 1 T.Anh - 10VĂN           T.Anh - 10TOÁN2     T.Anh - 11VĂN
2 T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TIN T.Anh - 11SINH T.Anh - 11TIN
3     T.Anh - 12SINH       T.Anh - 12A1 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 11ĐỊA
4 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1       T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12LÝ
5     T.Anh - 10ĐỊA             T.Anh - 10LÝ
4 1         T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12A1     T.Anh - 12ĐỊA
2             T.Anh - 12TIN   T.Anh - 10SỬ  
3   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12A2   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12HOÁ     T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11VĂN
4   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12A2     T.Anh - 11A2 T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10LÝ
5     T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA
5 1 T.Anh - 11TOÁN1           T.Anh - 10TOÁN2     T.Anh - 11VĂN
2   T.Anh - 10SINH T.Anh - 12VĂN       T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11TIN
3 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 11A1 T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA
4 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12SINH     T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10LÝ
5                    
6 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 10A2     T.Anh - 11TIN
2   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A1 T.Anh - 10A2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12LÝ
3 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH1       T.Anh - 12TOÁN1  
4 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10SINH T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12A1 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10TOÁN1  
5 T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 12SINH     T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10TOÁN1  
7 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12LÝ
2   T.Anh - 10SINH       T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 10TIN T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12ĐỊA
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10A2 Họp CN T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12ĐỊA
4 SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 12A2 SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1    
5                    
                       

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây