Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2019-2020 số 5, các tổ

Thứ bảy - 26/10/2019 05:44
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 28 tháng 10 năm 2019      
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10TOÁN1   ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TIN ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12A2   ChCờ - 10LÝ  
2 Giao ban Giao ban Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12TIN Toán - 12A1   Giao ban   Toán - 11TIN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2 Toán - 12ANH2 Toán - 11A2  
3 Giao ban Giao ban   Toán - 10SỬ Toán - 12ĐỊA     Giao ban Toán - 10SINH Toán - 11TIN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2 Toán - 12ANH2 Toán - 10LÝ  
4       Toán - 10SỬ   Toán - 10TOÁN1     Toán - 11ĐỊA Toán - 12LÝ Toán - 10ANH1       Toán - 10LÝ  
5                                
3 1 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TIN     Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SINH   Toán - 11VĂN   Toán - 10VĂN     Toán - 10ĐỊA
2 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ Toán - 12TIN     Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SINH   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 10VĂN   Toán - 10LÝ Toán - 11A1
3       Toán - 12TOÁN2       Toán - 12TOÁN1   Toán - 11LÝ   Toán - 10A1 Toán - 12SINH Toán - 12ANH2 Toán - 11A2 Toán - 12SỬ
4       Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA         Toán - 12LÝ   Toán - 10A1 Toán - 12SINH   Toán - 11ANH1 Toán - 12SỬ
5       Toán - 10A2 Toán - 12HOÁ         Toán - 12LÝ       Toán - 11SINH    
4 1 Toán - 10HOÁ       Toán - 12ĐỊA Toán - 10TOÁN1     Toán - 12ANH1       Toán - 12SINH     Toán - 11A1
2 Toán - 10HOÁ     Toán - 10A2 Toán - 12ĐỊA Toán - 10TOÁN1     Toán - 12ANH1       Toán - 12A2     Toán - 11A1
3   Toán - 10TIN   Toán - 10A2     Toán - 10ANH2         Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2      
4   Toán - 10TIN       Toán - 12A1 Toán - 10ANH2     Toán - 11LÝ   Toán - 10A1   Toán - 12VĂN Toán - 11A2 Toán - 10ĐỊA
5       Toán - 10SỬ   Toán - 12A1       Toán - 11TIN   Toán - 10A1   Toán - 12VĂN Toán - 11A2 Toán - 10ĐỊA
5 1         Toán - 12HOÁ Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH2   Toán - 11SỬ       Toán - 12A2     Toán - 11A1
2   Toán - 10TIN     Toán - 12HOÁ Toán - 10TOÁN1 Toán - 11HOÁ   Toán - 11SỬ   Toán - 10TOÁN2       Toán - 10LÝ Toán - 11A1
3   Toán - 10TIN             Toán - 11ĐỊA   Toán - 10ANH1 Toán - 11ANH2 Toán - 10VĂN Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1  
4           Toán - 12A1     Toán - 11ĐỊA   Toán - 10ANH1 Toán - 11ANH2   Toán - 11SINH Toán - 11ANH1  
5                       Toán - 10A1        
6 1             Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN1 Toán - 12ANH1   Toán - 10TOÁN2   Toán - 10VĂN      
2       Toán - 12TOÁN2     Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN1 Toán - 11ĐỊA Toán - 11TIN Toán - 10ANH1 Toán - 11ANH2 Toán - 12SINH      
3                   Toán - 11LÝ   Toán - 11ANH2 Toán - 12A2   Toán - 11ANH1  
4       Toán - 10A2           Toán - 11LÝ Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN2   Toán - 11SINH Toán - 11A2 Toán - 10ĐỊA
5       Toán - 10A2           Toán - 12LÝ Toán - 11VĂN Toán - 10A1   Toán - 11SINH Toán - 11A2 Toán - 12SỬ
7 1           Toán - 10TOÁN1     Toán - 11SỬ   Toán - 11VĂN          
2     Toán - 11TOÁN1 Toán - 10A2 Toán - 12HOÁ Toán - 12A1     Toán - 11SỬ             Toán - 11A1
3     Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12A1 Toán - 10ANH2   Toán - 10SINH   Toán - 10TOÁN2     Toán - 12ANH2    
4   Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12TIN Họp CN Toán - 11HOÁ Họp CN Toán - 12ANH1 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12VĂN Họp CN Toán - 12SỬ
5     SHL - 11TOÁN1 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10TOÁN1   SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TIN SHL - 10TOÁN2 SHL - 11TOÁN2 SHL - 12A2   SHL - 10LÝ  

 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 28 tháng 10 năm 2019      
                         
THỨ TIẾT HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân Lĩnh Luyến DungV
2 1 ChCờ - 11A2     ChCờ - 10A1 ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 10A2    
2 Văn - 11SỬ Văn - 11A1 Giao ban Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN Văn - 12VĂN Giao ban   Văn - 10LÝ Văn - 10TIN Văn - 11LÝ
3 Văn - 11SỬ Văn - 11A1 Giao ban Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN Văn - 12VĂN Giao ban   Văn - 10A2 Văn - 10TIN Văn - 12SỬ
4 Văn - 11A2   Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1 Văn - 11TIN Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN   Văn - 12TOÁN2   Văn - 12SỬ
5                      
3 1 Văn - 11A2 Văn - 11TOÁN2                  
2 Văn - 11A2 Văn - 11HOÁ               Văn - 11ANH1  
3 Văn - 11TOÁN1 Văn - 11A1 Văn - 10ANH1         Văn - 12A1   Văn - 11ANH1  
4     Văn - 10ANH1         Văn - 12A2   Văn - 12TIN  
5               Văn - 12ANH1      
4 1       Văn - 11ĐỊA         Văn - 12TOÁN2   Văn - 11LÝ
2   Văn - 11ANH2   Văn - 12SINH     Văn - 10VĂN   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10TIN  
3   Văn - 11ANH2   Văn - 12LÝ     Văn - 10VĂN Văn - 10HOÁ   Văn - 11ANH1 Văn - 11SINH
4       Văn - 12LÝ       Văn - 10TOÁN1 Văn - 10A2 Văn - 12TIN Văn - 11SINH
5   Văn - 10TOÁN2         Văn - 10SINH Văn - 10TOÁN1 Văn - 10A2 Văn - 12TIN Văn - 12ANH2
5 1 Văn - 11TOÁN1 Văn - 11HOÁ   Văn - 12LÝ         Văn - 10LÝ   Văn - 12TOÁN1
2 Văn - 11TOÁN1     Văn - 10A1         Văn - 10A2 Văn - 10ANH2 Văn - 12TOÁN1
3 Văn - 12HOÁ Văn - 11TOÁN2           Văn - 10HOÁ Văn - 10SỬ Văn - 10ANH2 Văn - 12SỬ
4 Văn - 11SỬ Văn - 11TOÁN2           Văn - 12ANH1 Văn - 10SỬ Văn - 12ĐỊA  
5 Văn - 11A2             Văn - 12A2      
6 1 Văn - 12HOÁ Văn - 11A1 Văn - 10ĐỊA Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN       Văn - 10SỬ   Văn - 11LÝ
2 Văn - 12HOÁ   Văn - 10ĐỊA   Văn - 11VĂN     Văn - 10HOÁ Văn - 10LÝ   Văn - 11LÝ
3 Văn - 11A2 Văn - 10TOÁN2 Văn - 10ANH1 Văn - 12SINH     Văn - 10VĂN Văn - 12A1     Văn - 11SINH
4 Văn - 11SỬ Văn - 10TOÁN2   Văn - 12SINH Văn - 11TIN   Văn - 10SINH Văn - 10TOÁN1   Văn - 12ĐỊA  
5 Văn - 11TOÁN1 Văn - 11ANH2     Văn - 11TIN   Văn - 10SINH Văn - 12ANH1   Văn - 12ĐỊA Văn - 12TOÁN1
7 1   Văn - 11TOÁN2   Văn - 10A1 Văn - 11TIN Văn - 12VĂN         Văn - 12ANH2
2   Văn - 11HOÁ   Văn - 10A1 Văn - 11VĂN Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN Văn - 12A2     Văn - 12ANH2
3   Văn - 11HOÁ     Văn - 11VĂN   Văn - 10VĂN Văn - 12A2   Văn - 11ANH1  
4 Họp CN Văn - 11ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 12A1 Họp CN Văn - 10ANH2 Văn - 11SINH
5 SHL - 11A2     SHL - 10A1 SHL - 11VĂN SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 10A2    

 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 28 tháng 10 năm 2019      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1   ChCờ - 10TIN           ChCờ - 12A1 ChCờ - 11LÝ  
2   Lý - 10SINH     Giao ban Giao ban   Lý - 11SINH Lý - 12HOÁ Lý - 12ANH1
3   Lý - 10A1     Giao ban Giao ban Lý - 12TIN Lý - 12A1 Lý - 11LÝ  
4           Lý - 12A2 Lý - 10ANH2     Lý - 11A1
5                    
3 1   Lý - 11SỬ   Lý - 12SINH       Lý - 12TOÁN2    
2   Lý - 10TIN   Lý - 10ĐỊA       Lý - 12A1    
3               Lý - 11ANH2    
4             Lý - 10TOÁN1 Lý - 11ANH2    
5             Lý - 12VĂN      
4 1 Lý - 10TOÁN2 Lý - 10SINH     Lý - 12LÝ         Lý - 11TOÁN2
2 Lý - 11TIN Lý - 11SỬ     Lý - 12LÝ         Lý - 11ANH1
3 Lý - 11VĂN Lý - 10A1     Lý - 11TOÁN1          
4       Lý - 10HOÁ   Lý - 10LÝ        
5 Lý - 10ANH1 Lý - 10TIN   Lý - 12TOÁN1   Lý - 10LÝ        
5 1 Lý - 10SỬ                 Lý - 12ANH1
2 Lý - 10SỬ                  
3       Lý - 10ĐỊA           Lý - 11A1
4       Lý - 12TOÁN1     Lý - 10TOÁN1      
5             Lý - 10A2      
6 1 Lý - 11TIN   Lý - 12ANH2         Lý - 11SINH   Lý - 11TOÁN2
2 Lý - 10TOÁN2   Lý - 12ANH2         Lý - 12A1    
3 Lý - 11VĂN   Lý - 12ĐỊA     Lý - 10LÝ   Lý - 12TOÁN2   Lý - 12SỬ
4     Lý - 11ĐỊA Lý - 10VĂN   Lý - 10LÝ Lý - 10ANH2   Lý - 12HOÁ  
5     Lý - 11HOÁ Lý - 12SINH   Lý - 12A2 Lý - 12TIN   Lý - 11LÝ  
7 1 Lý - 11A2   Lý - 11HOÁ   Lý - 11TOÁN1       Lý - 11LÝ Lý - 11A1
2 Lý - 11A2   Lý - 11ĐỊA Lý - 10HOÁ         Lý - 11LÝ  
3         Lý - 12LÝ   Lý - 12VĂN     Lý - 12SỬ
4 Lý - 10ANH1 Họp CN Lý - 12ĐỊA Lý - 10VĂN Lý - 12LÝ   Lý - 10A2 Họp CN Họp CN Lý - 11ANH1
5   SHL - 10TIN           SHL - 12A1 SHL - 11LÝ  

 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5    
TỔ HÓA    
Thực hiện từ ngày 28 tháng 10 năm 2019    
                     
THỨ TIẾT HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1     ChCờ - 10HOÁ            
2   Giao ban Hoá - 10HOÁ     Hoá - 10A1   Hoá - 11HOÁ  
3 Hoá - 12TOÁN1 Giao ban       Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 11HOÁ  
4 Hoá - 10A2         Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 11SINH  
5 Hoá - 12A1                
3 1       Hoá - 10LÝ   Hoá - 11LÝ Hoá - 11ĐỊA    
2       Hoá - 12A2   Hoá - 11LÝ      
3 Hoá - 10SỬ   Hoá - 10HOÁ   Hoá - 12TIN Hoá - 10ANH2 Hoá - 12LÝ    
4 Hoá - 10VĂN   Hoá - 10HOÁ   Hoá - 12ANH1   Hoá - 11A1    
5 Hoá - 12A1       Hoá - 11A2 Hoá - 12SỬ      
4 1         Hoá - 11A2   Hoá - 11ANH2 Hoá - 11SINH  
2         Hoá - 12ANH2     Hoá - 11HOÁ  
3   Hoá - 12TOÁN2       Hoá - 12ĐỊA Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11HOÁ  
4   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 11TIN   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10ANH1   Hoá - 12HOÁ
5   Hoá - 11VĂN   Hoá - 11SỬ   Hoá - 10ANH2 Hoá - 11A1   Hoá - 12HOÁ
5 1       Hoá - 11ANH1 Hoá - 12ANH2   Hoá - 10SINH    
2       Hoá - 11TIN Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 12LÝ    
3 Hoá - 12A1 Hoá - 12SINH   Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 10A1      
4 Hoá - 10VĂN Hoá - 11VĂN   Hoá - 12A2   Hoá - 12SỬ      
5                  
6 1       Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 10ANH1    
2 Hoá - 12VĂN     Hoá - 11ANH1     Hoá - 11A1    
3 Hoá - 12VĂN                
4         Hoá - 12ANH1        
5 Hoá - 10SỬ       Hoá - 11TOÁN2        
7 1   Hoá - 12SINH Hoá - 10HOÁ   Hoá - 12TIN        
2   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10TIN   Hoá - 10ĐỊA        
3 Hoá - 10A2   Hoá - 10TIN Hoá - 10LÝ     Hoá - 11ANH2   Hoá - 12HOÁ
4 Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12TOÁN2 Họp CN Hoá - 11SỬ Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 10SINH   Hoá - 12HOÁ
5     SHL - 10HOÁ            

 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 28 tháng 10 năm 2019      
                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Duyên Minh V.Anh Thúy Địa H.Anh Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 12SỬ       ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA       ChCờ - 12LÝ
2 Giao ban Sử - 10A2 Giao ban         Giao ban   Địa - 10ĐỊA Địa - 12TOÁN1   GDCD - 10SỬ Giao ban
3 Giao ban Sử - 10TOÁN1 Giao ban       Sử - 11SINH Giao ban   Địa - 10ĐỊA   Địa - 10HOÁ GDCD - 10VĂN Giao ban
4 Sử - 11SỬ           Sử - 11VĂN       Địa - 12TIN Địa - 10SINH GDCD - 11LÝ  
5                            
3 1       Sử - 12SỬ Sử - 10TIN Sử - 12LÝ Sử - 11TIN Địa - 10SỬ Địa - 12ĐỊA   Địa - 10ANH2 Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12ANH2 GDCD - 12VĂN
2       Sử - 12SỬ Sử - 10ANH2 Sử - 12SINH Sử - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA Địa - 12ĐỊA   Địa - 11VĂN Địa - 10A2   GDCD - 11SINH
3 Sử - 11SỬ     Sử - 12VĂN   Sử - 12A2         Địa - 11TOÁN2 Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11TIN GDCD - 12ANH1
4 Sử - 11SỬ       Sử - 11ĐỊA           Địa - 11HOÁ Địa - 10LÝ GDCD - 11A2 GDCD - 12HOÁ
5         Sử - 10SINH             Địa - 10VĂN    
4 1     Sử - 10A1     Sử - 12TIN         Địa - 11ANH1 Địa - 11TOÁN1 GDCD - 11HOÁ GDCD - 10ĐỊA
2     Sử - 10ĐỊA                 Địa - 10A1 GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 10ANH2
3           Sử - 12HOÁ         Địa - 11LÝ   GDCD - 12SINH GDCD - 10LÝ
4           Sử - 12ANH1         Địa - 11A1   GDCD - 11ANH1 GDCD - 11SỬ
5           Sử - 12ĐỊA         Địa - 12LÝ      
5 1         Sử - 10VĂN Sử - 12ĐỊA Sử - 12A1 Địa - 11ĐỊA   Địa - 10ĐỊA Địa - 11SINH Địa - 10A2 GDCD - 10TIN GDCD - 10TOÁN2
2         Sử - 10ANH1 Sử - 12A2 Sử - 11LÝ Địa - 11ĐỊA   Địa - 12VĂN Địa - 11ANH2   GDCD - 10HOÁ GDCD - 11TOÁN2
3             Sử - 12TOÁN1     Địa - 12ANH1 Địa - 12TOÁN2 Địa - 10SINH GDCD - 11VĂN  
4             Sử - 11A2     Địa - 12SINH Địa - 11TIN   GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 12TIN
5                            
6 1   Sử - 10LÝ       Sử - 12TIN Sử - 12TOÁN2   Địa - 12ĐỊA     Địa - 10HOÁ GDCD - 12SỬ GDCD - 12A1
2   Sử - 10SỬ       Sử - 12LÝ Sử - 11TOÁN2   Địa - 12SỬ     Địa - 10TIN GDCD - 10SINH GDCD - 10TOÁN1
3           Sử - 12HOÁ Sử - 12TOÁN1     Địa - 12ANH2   Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11ĐỊA GDCD - 10A2
4       Sử - 12SỬ   Sử - 12ANH2 Sử - 11HOÁ     Địa - 12A2 Địa - 10ANH1 Địa - 10A1 GDCD - 11A1 GDCD - 11ANH2
5       Sử - 12VĂN   Sử - 12ANH2 Sử - 12A1     Địa - 11SỬ Địa - 12HOÁ Địa - 10VĂN    
7 1   Sử - 10SỬ         Sử - 11ANH2 Địa - 12A1     Địa - 10ANH2 Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12A2 GDCD - 12LÝ
2   Sử - 10SỬ         Sử - 11ANH1         Địa - 10LÝ GDCD - 10ANH1 GDCD - 12ĐỊA
3         Sử - 10HOÁ Sử - 12ANH1 Sử - 11A1 Địa - 10SỬ     Địa - 10ANH1   GDCD - 12TOÁN1  
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10TOÁN2 Sử - 12SINH Sử - 11TOÁN1 Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 11A2 Địa - 10TIN GDCD - 10A1 Họp CN
5 SHL - 11SỬ SHL - 10SỬ   SHL - 12SỬ       SHL - 11ĐỊA SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA       SHL - 12LÝ
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 28 tháng 10 năm 2019      
                         
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA P.Anh
2 1 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1      
2 T.Anh - 11ANH2 Giao ban T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12SỬ    
3   Giao ban     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12SINH    
4   T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 12SINH    
5                      
3 1 T.Anh - 11ANH2                    
2 T.Anh - 11ANH2                    
3   T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 10TIN           T.Anh - 10ĐỊA
4 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12A1     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN2
5 T.Anh - 11A1 T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A2     T.Anh - 12SINH T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10A1
4 1         T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 10A2 T.Anh - 10SỬ
2   T.Anh - 12HOÁ     T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10SINH
3   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN1       T.Anh - 11A2 T.Anh - 11TIN T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10SINH
4 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12ĐỊA  
5 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 12A2   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11SINH  
5 1 T.Anh - 11ANH2       T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11A2     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10A1
2 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12TOÁN2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11A2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11SINH  
3   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 12A2     T.Anh - 11SỬ T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10TOÁN2
4 T.Anh - 11A1 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ĐỊA
5 T.Anh - 11A1         T.Anh - 12A1          
6 1         T.Anh - 10TIN         T.Anh - 10A2 T.Anh - 10A1
2     T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12ĐỊA  
3     T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11TIN T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 10SỬ
4           T.Anh - 12A1   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 10SỬ
5     T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11ĐỊA   T.Anh - 10TOÁN2
7 1         T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 10A2 T.Anh - 10SINH
2         T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12LÝ          
3             T.Anh - 11A2 T.Anh - 11TIN T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SINH T.Anh - 10A1
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12A2 Họp CN Họp CN T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10ĐỊA
5 SHL - 11ANH2 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1      
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
Thực hiện từ ngày 28 tháng 10 năm 2019
                 
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS HươngS Hồi YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH ChCờ - 12HOÁ ChCờ - 11HOÁ
2 Giao ban Sinh - 12ĐỊA Giao ban   Sinh - 12SINH CNghệ - 12LÝ Giao ban
3 Sinh - 11A2   Giao ban     CNghệ - 12HOÁ Giao ban
4 Sinh - 11ANH2 CNghệ - 10TOÁN2 Sinh - 11HOÁ     CNghệ - 11ANH1  
5   Sinh - 12A2          
3 1 Sinh - 10A1 Sinh - 12A2 Sinh - 12A1 Sinh - 10ANH1   CNghệ - 11A1  
2 CNghệ - 10A1 Sinh - 12VĂN Sinh - 12HOÁ Sinh - 12LÝ   CNghệ - 11SỬ  
3 CNghệ - 10A2 Sinh - 10SINH Sinh - 11SINH     CNghệ - 11VĂN CNghệ - 11HOÁ
4 Sinh - 10A2 Sinh - 10SINH Sinh - 11SINH     CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 11LÝ
5              
4 1 Sinh - 10LÝ Sinh - 12VĂN Sinh - 12A1 CNghệ - 10ANH2   CNghệ - 11TIN CNghệ - 12ANH2
2 CNghệ - 10LÝ Sinh - 12SỬ Sinh - 11SINH     CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12A1
3 CNghệ - 10SỬ Sinh - 10TOÁN2   Sinh - 12TIN     CNghệ - 12ANH1
4 Sinh - 10SỬ Sinh - 10SINH Sinh - 11ĐỊA Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12SINH   CNghệ - 11TOÁN2
5       Sinh - 12ANH1 Sinh - 12SINH    
5 1     Sinh - 11VĂN Sinh - 12TOÁN2     CNghệ - 12SINH
2     Sinh - 11ANH1 Sinh - 12ANH2     CNghệ - 12TIN
3   Sinh - 12ĐỊA Sinh - 11TIN Sinh - 12TIN      
4   CNghệ - 10SINH Sinh - 11LÝ Sinh - 12LÝ     CNghệ - 12VĂN
5              
6 1 Sinh - 11TOÁN1   Sinh - 11SỬ Sinh - 10ANH2   CNghệ - 11A2 CNghệ - 12A2
2 CNghệ - 10VĂN     Sinh - 12ANH1   CNghệ - 11SINH CNghệ - 11TOÁN1
3 CNghệ - 10HOÁ   Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 10ĐỊA      
4 Sinh - 10HOÁ CNghệ - 10TIN   Sinh - 12TOÁN1      
5   Sinh - 10TIN Sinh - 11A1 CNghệ - 10ANH1      
7 1 Sinh - 10VĂN Sinh - 12SỬ Sinh - 12HOÁ CNghệ - 10ĐỊA   CNghệ - 12TOÁN2 CNghệ - 12ĐỊA
2 Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 10SINH Sinh - 11SINH Sinh - 12TOÁN2   CNghệ - 11ANH2 CNghệ - 12SỬ
3 CNghệ - 10TOÁN1       Sinh - 12SINH    
4   Họp CN Họp CN Sinh - 12ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN
5   SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH SHL - 12HOÁ SHL - 11HOÁ
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 5    
TỔ TIN - THỂ - QPAN    
Thực hiện từ ngày 28 tháng 10 năm 2019    
                     
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT HiềnTin Quế Ngân Thành
2 1 ChCờ - 11A1         ChCờ - 12TIN      
2 Giao ban Giao ban Thể - 10TOÁN1   Giao ban Giao ban      
3 Giao ban Giao ban Thể - 12TOÁN2 Thể - 10ANH2 Giao ban Giao ban   Tin - 11ANH2  
4 Thể - 11TOÁN1 Thể - 11TOÁN2 Thể - 12TOÁN1 Thể - 10TIN   Tin - 12HOÁ   Tin - 12A1  
5                  
3 1 Thể - 11SINH Thể - 11HOÁ Thể - 12HOÁ Thể - 12ANH1     Tin - 10A2 Tin - 11ANH1 Tin - 10TOÁN2
2     Thể - 10TOÁN1 Thể - 12ANH2     Tin - 11TIN Tin - 10ANH1 Tin - 12ANH1
3 Thể - 12ĐỊA Thể - 11ĐỊA Thể - 10LÝ Thể - 10VĂN          
4 Thể - 11TOÁN1 Thể - 11TIN Thể - 10ĐỊA Thể - 10SỬ          
5                  
4 1 Thể - 12SỬ Thể - 12A2 Thể - 12HOÁ Thể - 10VĂN Thể - 11VĂN     Tin - 11SỬ Tin - 10TIN
2 Thể - 12TIN Thể - 11A2 Thể - 10TOÁN2 Thể - 12VĂN     Tin - 10SỬ Tin - 11VĂN  
3 Thể - 11A1 Thể - 12A1 Thể - 12TOÁN1 Thể - 10ANH1       Tin - 10ĐỊA Tin - 12SỬ
4   Thể - 11ANH2           Tin - 12A2 Tin - 12ANH2
5             Tin - 10VĂN Tin - 11LÝ Tin - 10HOÁ
5 1 Thể - 12SỬ Thể - 11TOÁN2 Thể - 10HOÁ Thể - 10ANH1 Thể - 11LÝ   Tin - 11TIN    
2 Thể - 12ĐỊA Thể - 12A1 Thể - 10SINH Thể - 12SINH          
3 Thể - 11SINH Thể - 11A2 Thể - 12LÝ Thể - 10A2     Tin - 11TOÁN1   Tin - 10LÝ
4 Thể - 10A1 Thể - 11HOÁ Thể - 10TOÁN2 Thể - 12ANH2         Tin - 10TIN
5                  
6 1 Thể - 11ANH1 Thể - 11ANH2 Thể - 12LÝ Thể - 12SINH     Tin - 10SINH Tin - 12VĂN  
2 Thể - 10A1 Thể - 12A2   Thể - 10A2       Tin - 11A2  
3 Thể - 11A1 Thể - 11SỬ Thể - 10SINH Thể - 10TIN   Tin - 12TIN Tin - 10A1 Tin - 11HOÁ  
4     Thể - 12TOÁN2 Thể - 12VĂN   Tin - 12TIN   Tin - 12LÝ  
5           Tin - 12TOÁN2   Tin - 10ANH2  
7 1 Thể - 11ANH1 Thể - 11ĐỊA Thể - 10LÝ Thể - 12ANH1       Tin - 11SINH Tin - 10TIN
2 Thể - 12TIN Thể - 11TIN   Thể - 10ANH2   Tin - 12TOÁN1 Tin - 11TOÁN2 Tin - 12SINH  
3   Thể - 11SỬ Thể - 10ĐỊA   Thể - 11LÝ Tin - 12TIN   Tin - 11ĐỊA Tin - 12ĐỊA
4 Họp CN Họp CN Thể - 10HOÁ Thể - 10SỬ Thể - 11VĂN Họp CN Tin - 11TIN Tin - 11A1 Tin - 10TOÁN1
5 SHL - 11A1         SHL - 12TIN      
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây