Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020, số 1, các tổ

Thứ hai - 06/01/2020 11:00
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020      
                                 
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT HuệT HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     Chào cờ Chào cờ   Chào cờ Chào cờ   Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ   Chào cờ  
2 Giao ban Giao ban Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 10TOÁN1 Giao ban Toán - 11ĐỊA Toán - 11TIN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2     Toán - 10LÝ  
3 Giao ban Giao ban   Toán - 12TOÁN2   Toán - 10TOÁN1 Giao ban Toán - 10SINH Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2     Toán - 11A2  
4       Toán - 10A2   Toán - 12A1     Toán - 11LÝ Toán - 10ANH1 Toán - 10A1     Toán - 11A2  
5       Toán - 10A2           Toán - 10ANH1 Toán - 10A1        
3 1 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1     Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1 Toán - 11SỬ         Toán - 12VĂN   Toán - 10ĐỊA
2 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1           Toán - 12ANH2 Toán - 10LÝ Toán - 10ĐỊA
3       Toán - 10SỬ   Toán - 12A1 Toán - 11HOÁ Toán - 11ĐỊA Toán - 11TIN   Toán - 11TOÁN2     Toán - 10LÝ  
4       Toán - 12TOÁN2       Toán - 12ANH1 Toán - 12LÝ   Toán - 11ANH2   Toán - 11SINH Toán - 11ANH1  
5       Toán - 10A2         Toán - 12LÝ   Toán - 11ANH2   Toán - 11SINH Toán - 11A2  
4 1 Toán - 10HOÁ       Toán - 12TIN     Toán - 11SỬ   Toán - 10ANH1   Toán - 12SINH Toán - 12ANH2   Toán - 11A1
2 Toán - 10HOÁ     Toán - 10SỬ       Toán - 12ANH1   Toán - 10TOÁN2 Toán - 10A1   Toán - 12ANH2 Toán - 11ANH1 Toán - 10ANH2
3   Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN2 Toán - 12HOÁ Toán - 10TOÁN1   Toán - 10SINH     Toán - 10A1 Toán - 12A2   Toán - 11ANH1  
4   Toán - 10TIN     Toán - 12ĐỊA         Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2 Toán - 12VĂN Toán - 11A2 Toán - 12SỬ
5       Toán - 10A2 Toán - 12ĐỊA Toán - 12A1   Toán - 11ĐỊA   Toán - 11VĂN Toán - 11ANH2   Toán - 12VĂN Toán - 10LÝ Toán - 10ĐỊA
5 1         Toán - 12TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SINH   Toán - 10ANH1   Toán - 10VĂN     Toán - 10ĐỊA
2   Toán - 10TIN     Toán - 12ĐỊA   Toán - 11HOÁ Toán - 10SINH Toán - 12LÝ     Toán - 10VĂN     Toán - 11A1
3   Toán - 10TIN     Toán - 12HOÁ       Toán - 11LÝ Toán - 11VĂN   Toán - 12A2   Toán - 11ANH1 Toán - 12SỬ
4         Toán - 12HOÁ     Toán - 12ANH1 Toán - 11LÝ Toán - 10TOÁN2   Toán - 12SINH   Toán - 11ANH1 Toán - 12SỬ
5                   Toán - 10TOÁN2       Toán - 11A2  
6 1         Toán - 12TIN   Toán - 11HOÁ Toán - 11SỬ       Toán - 10VĂN     Toán - 10ANH2
2       Toán - 10A2 Toán - 12TIN   Toán - 11HOÁ Toán - 11SỬ     Toán - 10A1 Toán - 12A2     Toán - 10ANH2
3       Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA     Toán - 11ĐỊA Toán - 11LÝ   Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2     Toán - 12SỬ
4       Toán - 10SỬ     Toán - 12TOÁN1 Toán - 12ANH1 Toán - 11TIN   Toán - 11ANH2 Toán - 12SINH     Toán - 11A1
5       Toán - 10SỬ Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TIN   Toán - 11ANH2        
7 1     Toán - 11TOÁN1     Toán - 10TOÁN1       Toán - 10TOÁN2   Toán - 10VĂN Toán - 12VĂN   Toán - 10ANH2
2     Toán - 11TOÁN1     Toán - 12A1       Toán - 11VĂN   Toán - 12SINH Toán - 11SINH    
3           Toán - 12A1       Toán - 10ANH1     Toán - 11SINH   Toán - 11A1
4   Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12ANH2 Họp CN Toán - 11A1
5     SHL - 11TOÁN1 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10TOÁN1 SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TIN SHL - 10TOÁN2 SHL - 11TOÁN2 SHL - 12A2   SHL - 10LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020      
                           
THỨ TIẾT HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1 Chào cờ     Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ     Chào cờ    
2 Văn - 11SỬ Văn - 12A1 Giao ban   Văn - 11VĂN   Giao ban          
3 Văn - 11SỬ Văn - 12A1 Giao ban   Văn - 11VĂN   Giao ban       Văn - 11ANH1  
4 Văn - 12HOÁ Văn - 11A1 Văn - 10ĐỊA       Văn - 10VĂN       Văn - 11ANH1  
5 Văn - 11A2 Văn - 11ANH2                    
3 1 Văn - 11A2   Văn - 10ANH1 Văn - 11ĐỊA Văn - 11TIN       Văn - 11HOÁ     Văn - 11LÝ
2 Văn - 11A2   Văn - 10ANH1 Văn - 12SINH         Văn - 11HOÁ     Văn - 12SỬ
3 Văn - 11TOÁN1     Văn - 12SINH Văn - 11VĂN     Văn - 10HOÁ     Văn - 12TIN  
4       Văn - 10A1 Văn - 11VĂN     Văn - 12A2 Văn - 12ĐỊA   Văn - 10ANH2  
5               Văn - 12A2 Văn - 12ĐỊA   Văn - 10ANH2  
4 1   Văn - 11ANH2   Văn - 11ĐỊA   Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN     Văn - 12TOÁN2   Văn - 11LÝ
2   Văn - 11ANH2   Văn - 11ĐỊA   Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN Văn - 12A2   Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN Văn - 11LÝ
3       Văn - 12SINH   Văn - 12VĂN       Văn - 10A2 Văn - 12TIN Văn - 11SINH
4   Văn - 10TOÁN2         Văn - 10SINH Văn - 12ANH1       Văn - 11SINH
5   Văn - 10TOÁN2         Văn - 10SINH Văn - 12ANH1   Văn - 10SỬ Văn - 11ANH1  
5 1 Văn - 12HOÁ     Văn - 12LÝ   Văn - 12VĂN     Văn - 12ĐỊA Văn - 10A2   Văn - 12ANH2
2 Văn - 11TOÁN1         Văn - 11TOÁN2   Văn - 12ANH1 Văn - 12TOÁN1 Văn - 10SỬ   Văn - 12ANH2
3 Văn - 11TOÁN1     Văn - 10A1       Văn - 10HOÁ   Văn - 10SỬ    
4       Văn - 10A1       Văn - 10TOÁN1        
5               Văn - 10TOÁN1        
6 1   Văn - 11A1 Văn - 10ANH1 Văn - 12LÝ Văn - 11TIN         Văn - 10LÝ   Văn - 11SINH
2   Văn - 11A1 Văn - 10ĐỊA Văn - 12LÝ Văn - 11TIN         Văn - 10LÝ   Văn - 12ANH2
3     Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1                
4   Văn - 10TOÁN2     Văn - 11VĂN   Văn - 10VĂN     Văn - 10A2 Văn - 10TIN  
5   Văn - 12A1     Văn - 11VĂN   Văn - 10VĂN     Văn - 10A2 Văn - 10TIN  
7 1 Văn - 12HOÁ         Văn - 11TOÁN2 Văn - 10SINH   Văn - 12TOÁN1 Văn - 10LÝ    
2 Văn - 11A2         Văn - 11TOÁN2 Văn - 10VĂN Văn - 12A2 Văn - 12TOÁN1      
3 Văn - 11SỬ         Văn - 12VĂN   Văn - 10TOÁN1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10ANH2 Văn - 12SỬ
4 Họp CN   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ Họp CN Văn - 10TIN Văn - 12SỬ
5 SHL - 11A2     SHL - 10A1 SHL - 11VĂN SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN     SHL - 10A2    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1   Chào cờ           Chào cờ Chào cờ  
2 Lý - 11A2 Lý - 10TIN     Giao ban Giao ban Lý - 12TIN Lý - 11SINH Lý - 11LÝ Lý - 12SỬ
3 Lý - 11TIN Lý - 10TIN     Giao ban Giao ban Lý - 10A2 Lý - 11SINH Lý - 11LÝ Lý - 11A1
4 Lý - 10SỬ                 Lý - 12ANH1
5                    
3 1   Lý - 10SINH   Lý - 12SINH       Lý - 12A1    
2   Lý - 10SINH           Lý - 11ANH2    
3   Lý - 11SỬ   Lý - 12TOÁN1       Lý - 11ANH2    
4                    
5   Lý - 10A1                
4 1 Lý - 10TOÁN2       Lý - 12LÝ         Lý - 11ANH1
2 Lý - 11TIN       Lý - 12LÝ          
3 Lý - 10ANH1                 Lý - 11A1
4       Lý - 10ĐỊA     Lý - 10TOÁN1      
5       Lý - 10HOÁ     Lý - 10ANH2      
5 1 Lý - 10TOÁN2         Lý - 12A2       Lý - 12ANH1
2 Lý - 11A2                  
3           Lý - 10LÝ       Lý - 11TOÁN2
4 Lý - 11VĂN   Lý - 11HOÁ     Lý - 10LÝ       Lý - 11TOÁN2
5     Lý - 12ANH2              
6 1     Lý - 11ĐỊA Lý - 10HOÁ       Lý - 12A1 Lý - 11LÝ  
2     Lý - 12ĐỊA         Lý - 12A1    
3     Lý - 12ANH2 Lý - 10VĂN     Lý - 10A2   Lý - 12HOÁ  
4     Lý - 11HOÁ Lý - 10ĐỊA     Lý - 12VĂN Lý - 12TOÁN2    
5       Lý - 12SINH     Lý - 12VĂN      
7 1 Lý - 11VĂN Lý - 11SỬ     Lý - 12LÝ Lý - 12A2   Lý - 12A1 Lý - 11LÝ Lý - 12SỬ
2 Lý - 10SỬ Lý - 10A1 Lý - 12ĐỊA   Lý - 12LÝ   Lý - 10TOÁN1 Lý - 12TOÁN2 Lý - 12HOÁ Lý - 11A1
3       Lý - 12TOÁN1 Lý - 11TOÁN1 Lý - 10LÝ Lý - 12TIN      
4 Lý - 10ANH1 Họp CN Lý - 11ĐỊA Lý - 10VĂN Lý - 11TOÁN1 Lý - 10LÝ Lý - 10ANH2 Họp CN Họp CN Lý - 11ANH1
5   SHL - 10TIN           SHL - 12A1 SHL - 11LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1    
TỔ HÓA    
Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1     Chào cờ            
2 Hoá - 10VĂN Giao ban Hoá - 10HOÁ     Hoá - 12ĐỊA Hoá - 12LÝ   Hoá - 12HOÁ
3 Hoá - 12VĂN Giao ban Hoá - 10HOÁ     Hoá - 12ĐỊA Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11HOÁ Hoá - 12HOÁ
4 Hoá - 12TOÁN1         Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11SINH  
5 Hoá - 12A1                
3 1     Hoá - 10TIN            
2 Hoá - 10VĂN   Hoá - 10TIN   Hoá - 12TIN        
3 Hoá - 12VĂN       Hoá - 12ANH1   Hoá - 12LÝ    
4 Hoá - 12A1 Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 10ANH1    
5 Hoá - 10SỬ Hoá - 11VĂN         Hoá - 11A1    
4 1       Hoá - 12A2          
2       Hoá - 10TOÁN1          
3                  
4       Hoá - 11SỬ Hoá - 12ANH2 Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 11HOÁ Hoá - 12HOÁ
5       Hoá - 11SỬ Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 12SỬ   Hoá - 11HOÁ Hoá - 12HOÁ
5 1   Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 11ANH1       Hoá - 11HOÁ  
2   Hoá - 11VĂN           Hoá - 11SINH  
3 Hoá - 12TOÁN1     Hoá - 11TIN Hoá - 12ANH2        
4 Hoá - 10A2     Hoá - 12A2 Hoá - 12TIN        
5 Hoá - 12A1     Hoá - 10LÝ          
6 1   Hoá - 12TOÁN2       Hoá - 10A1 Hoá - 10SINH    
2   Hoá - 12SINH         Hoá - 10SINH    
3   Hoá - 12SINH     Hoá - 11A2 Hoá - 10ANH2      
4         Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 10ANH2 Hoá - 10ANH1    
5   Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 12ANH1 Hoá - 11LÝ Hoá - 11A1    
7 1     Hoá - 10HOÁ Hoá - 11TIN   Hoá - 10A1 Hoá - 11A1    
2     Hoá - 10HOÁ Hoá - 10LÝ Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12SỬ      
3 Hoá - 10A2     Hoá - 11ANH1     Hoá - 11ANH2    
4 Hoá - 10SỬ   Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11A2 Hoá - 11LÝ Hoá - 11ANH2    
5     SHL - 10HOÁ            
  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Duyên L.Anh Minh V.Anh ThúyĐịa H.Anh Loan Vui
2 1 Chào cờ Chào cờ   Chào cờ       Chào cờ   Chào cờ Chào cờ       Chào cờ
2 Giao ban Sử - 10SỬ Giao ban         Giao ban     Địa - 10ĐỊA     GDCD - 12ANH2 Giao ban
3 Giao ban Sử - 10LÝ Giao ban   Sử - 10VĂN Sử - 10A1   Giao ban     Địa - 10ĐỊA     GDCD - 12TOÁN1 Giao ban
4 Sử - 11SỬ Sử - 10TOÁN1     Sử - 10HOÁ Sử - 12ĐỊA         Địa - 12VĂN     GDCD - 10SINH  
5           Sử - 12ANH2                  
3 1       Sử - 12SỬ     Sử - 11A1   Địa - 10ANH2 Địa - 12ĐỊA   Địa - 11ANH1 Địa - 12ANH2 GDCD - 10VĂN GDCD - 10LÝ
2       Sử - 12VĂN     Sử - 11TIN   Địa - 12A2 Địa - 12ĐỊA   Địa - 11TOÁN2 Địa - 12HOÁ GDCD - 11ANH1 GDCD - 10TOÁN2
3                 Địa - 12TOÁN2     Địa - 11LÝ Địa - 10A1 GDCD - 10ANH1 GDCD - 12HOÁ
4 Sử - 11SỬ           Sử - 11A2 Địa - 10SỬ Địa - 12TOÁN1 Địa - 12SỬ   Địa - 12TIN Địa - 10TOÁN1 GDCD - 10HOÁ GDCD - 11TOÁN2
5 Sử - 11SỬ           Sử - 12ANH1 Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH1 Địa - 12A1          
4 1     Sử - 10ĐỊA       Sử - 11TOÁN2   Địa - 12ANH1 Địa - 12SỬ   Địa - 11TIN Địa - 12HOÁ GDCD - 10A1 GDCD - 10ANH2
2     Sử - 10ĐỊA       Sử - 11TOÁN1   Địa - 12SINH Địa - 12A1   Địa - 11HOÁ   GDCD - 12SỬ GDCD - 12ĐỊA
3           Sử - 10ANH2 Sử - 11HOÁ   Địa - 12TOÁN1 Địa - 12ĐỊA   Địa - 11ANH2 Địa - 12ANH2 GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 12A1
4           Sử - 10ANH1             Địa - 10HOÁ GDCD - 11LÝ  
5           Sử - 10TIN Sử - 11LÝ   Địa - 12A2     Địa - 12LÝ Địa - 10VĂN    
5 1       Sử - 12SỬ Sử - 10HOÁ   Sử - 11VĂN   Địa - 11SỬ     Địa - 11A1   GDCD - 11TIN GDCD - 11SINH
2       Sử - 12SỬ   Sử - 10TOÁN2 Sử - 11ANH1   Địa - 12SINH     Địa - 12TIN   GDCD - 12A2 GDCD - 10A2
3         Sử - 10SINH Sử - 10ANH2     Địa - 12ANH1         GDCD - 12TOÁN2  
4       Sử - 12VĂN   Sử - 10ANH1 Sử - 12A1   Địa - 12TOÁN2       Địa - 10TIN GDCD - 11A1 GDCD - 10ĐỊA
5       Sử - 10A2   Sử - 10A1             Địa - 10SINH    
6 1   Sử - 10SỬ         Sử - 11ANH2           Địa - 10A2 GDCD - 10TIN GDCD - 12ANH1
2   Sử - 10SỬ         Sử - 12TOÁN1         Địa - 11VĂN   GDCD - 11ĐỊA GDCD - 12VĂN
3   Sử - 10LÝ       Sử - 10TIN Sử - 11SINH         Địa - 12LÝ Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11VĂN GDCD - 11ANH2
4           Sử - 12A2   Địa - 11ĐỊA       Địa - 11SINH Địa - 11TOÁN1 GDCD - 11A2 GDCD - 10TOÁN1
5   Sử - 10TOÁN1       Sử - 12LÝ Sử - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA       Địa - 11A2 Địa - 10LÝ    
7 1       Sử - 10A2 Sử - 11ĐỊA           Địa - 10ĐỊA     GDCD - 11HOÁ GDCD - 12TIN
2           Sử - 12TIN         Địa - 12VĂN       GDCD - 11SỬ
3       Sử - 12SINH Sử - 10VĂN Sử - 10TOÁN2               GDCD - 10SỬ GDCD - 12LÝ
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10SINH Sử - 12HOÁ   Họp CN   Họp CN Họp CN     GDCD - 12SINH Họp CN
5 SHL - 11SỬ SHL - 10SỬ   SHL - 12SỬ       SHL - 11ĐỊA   SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA       SHL - 12LÝ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020      
                           
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA P.Anh QuếAnh
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ     Chào cờ Chào cờ        
2 T.Anh - 11A1 Giao ban T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12A2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12SINH   T.Anh - 10A1  
3 T.Anh - 11ANH2 Giao ban T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12SINH   T.Anh - 10SỬ  
4 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 10TOÁN2  
5 T.Anh - 11VĂN         T.Anh - 10HOÁ            
3 1                   T.Anh - 11SINH T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10A2
2           T.Anh - 12A1           T.Anh - 10A2
3   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12A2     T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10SINH  
4   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 11TIN T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11LÝ    
5     T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 12TIN T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 12VĂN    
4 1             T.Anh - 11A2       T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10A2
2 T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 10TIN   T.Anh - 11A2   T.Anh - 11SỬ     T.Anh - 10A2
3 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12ANH1         T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 10TOÁN2  
4 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1       T.Anh - 11ĐỊA   T.Anh - 10A1  
5 T.Anh - 11A1     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1       T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 10A1  
5 1         T.Anh - 10TIN         T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10A1  
2     T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12A1       T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10ĐỊA  
3 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 12TIN T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10ĐỊA  
4 T.Anh - 11ANH2         T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 10SINH  
5 T.Anh - 11A1                      
6 1   T.Anh - 12HOÁ         T.Anh - 11A2     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10ĐỊA  
2   T.Anh - 12HOÁ       T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11A2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10TOÁN2  
3     T.Anh - 10TOÁN1     T.Anh - 12A1 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 11TOÁN1      
4           T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10A1  
5     T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 11SINH T.Anh - 10SINH  
7 1   T.Anh - 12ANH2         T.Anh - 10ANH1          
2   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1        
3   T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12A2 T.Anh - 11A2   T.Anh - 11TOÁN2      
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   T.Anh - 12A2 Họp CN Họp CN T.Anh - 11TOÁN2     T.Anh - 10A2
5 SHL - 11ANH2 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020
                 
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS HươngS Hồi YếnCN ThanhK
2 1   Chào cờ Chào cờ   Chào cờ Chào cờ ChCờ - 11HOÁ
2 Giao ban Sinh - 10SINH Giao ban Sinh - 10ANH2 Sinh - 11ANH2   Giao ban
3     Giao ban Sinh - 12ANH2 Sinh - 12SỬ   Giao ban
4   Sinh - 10TIN   Sinh - 11VĂN Sinh - 12SINH   CNghệ - 12TIN
5   Sinh - 12A2   Sinh - 12TIN     CNghệ - 11HOÁ
3 1 Sinh - 10A1   Sinh - 11TOÁN2     CNghệ - 12LÝ  
2 CNghệ - 10A1   Sinh - 11SINH     CNghệ - 11ĐỊA  
3 CNghệ - 10A2 Sinh - 10TOÁN2 Sinh - 11SINH        
4 Sinh - 10A2 Sinh - 10SINH Sinh - 11A1        
5   Sinh - 10SINH          
4 1 Sinh - 10LÝ Sinh - 10SINH Sinh - 11HOÁ Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 11VĂN  
2 CNghệ - 10LÝ CNghệ - 10SINH       CNghệ - 12HOÁ  
3 CNghệ - 10SỬ CNghệ - 10ĐỊA Sinh - 11LÝ Sinh - 11ĐỊA Sinh - 11A2 CNghệ - 11TIN  
4 Sinh - 10SỬ   Sinh - 11ANH1 CNghệ - 10ANH2 Sinh - 12SINH CNghệ - 11A1  
5       CNghệ - 10ANH1 Sinh - 12SINH    
5 1 Sinh - 10TOÁN1   Sinh - 12A1 Sinh - 11ĐỊA Sinh - 11A2   CNghệ - 12SINH
2 CNghệ - 10TOÁN1   Sinh - 12HOÁ Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 11ANH2    
3 Sinh - 10VĂN     Sinh - 11SỬ Sinh - 12VĂN CNghệ - 11SINH CNghệ - 12A1
4 CNghệ - 10VĂN     Sinh - 12LÝ Sinh - 11TIN CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12ANH2
5             CNghệ - 12A2
6 1 Sinh - 11TOÁN1   Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11VĂN   CNghệ - 11ANH1 CNghệ - 12SỬ
2 Sinh - 11TOÁN1   Sinh - 11ANH1 Sinh - 12ANH1   CNghệ - 12TOÁN2 CNghệ - 11TOÁN2
3 Sinh - 10HOÁ   Sinh - 11A1 Sinh - 11SỬ   CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 12VĂN
4 CNghệ - 10HOÁ   Sinh - 11LÝ        
5       Sinh - 10ANH1     CNghệ - 11TOÁN1
7 1   CNghệ - 10TIN Sinh - 11SINH   Sinh - 12SINH CNghệ - 11A2 CNghệ - 12ANH1
2   CNghệ - 10TOÁN2 Sinh - 11HOÁ     CNghệ - 11ANH2 CNghệ - 11LÝ
3   Sinh - 10ĐỊA     Sinh - 11TIN   CNghệ - 12ĐỊA
4   Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Họp CN
5   SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH SHL - 12HOÁ SHL - 11HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1    
TỔ TIN - THỂ - QPAN    
Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT HiềnTin QuếTin Ngân Thành
2 1 Chào cờ         Chào cờ      
2 Giao ban Giao ban     Giao ban Giao ban Tin - 10A2 Tin - 12VĂN  
3 Giao ban Giao ban     Giao ban Giao ban Tin - 11TOÁN1    
4           Tin - 11HOÁ Tin - 11TOÁN2 Tin - 12A2  
5           Tin - 10ĐỊA Tin - 10VĂN Tin - 11SINH  
3 1 Thể - 12TIN Thể - 12A2 Thể - 12TOÁN2 Thể - 12ANH1 Thể - 11VĂN Tin - 12HOÁ   Tin - 11ANH2 Tin - 10TOÁN2
2 Thể - 11A1 Thể - 11SỬ Thể - 12LÝ Thể - 10ANH2 Thể - 11LÝ Tin - 12TOÁN2   Tin - 11VĂN Tin - 12ANH1
3 Thể - 11ANH1 Thể - 11A2 Thể - 10ĐỊA Thể - 10VĂN   Tin - 10ANH2   Tin - 11A1  
4     Thể - 12HOÁ Thể - 12VĂN     Tin - 11TOÁN1 Tin - 12SINH Tin - 10TIN
5           Tin - 11LÝ Tin - 11TOÁN2   Tin - 12ANH2
4 1 Thể - 11TOÁN1 Thể - 12A1 Thể - 10TOÁN1 Thể - 10TIN       Tin - 11SINH  
2 Thể - 11SINH Thể - 11TOÁN2 Thể - 12TOÁN1 Thể - 10ANH1       Tin - 11A1  
3 Thể - 12SỬ Thể - 11SỬ Thể - 10LÝ Thể - 10VĂN       Tin - 12LÝ Tin - 10HOÁ
4 Thể - 12TIN Thể - 11TIN Thể - 12LÝ Thể - 10A2     Tin - 10VĂN Tin - 12A1 Tin - 10LÝ
5             Tin - 11TIN Tin - 11A2 Tin - 10TOÁN1
5 1 Thể - 11TOÁN1 Thể - 11TOÁN2 Thể - 10LÝ Thể - 10SỬ   Tin - 10ANH2   Tin - 11ANH2  
2 Thể - 10A1 Thể - 11ĐỊA Thể - 10HOÁ Thể - 10ANH1   Tin - 11LÝ Tin - 11TIN Tin - 11SỬ  
3 Thể - 11A1 Thể - 11HOÁ Thể - 10TOÁN2 Thể - 12SINH   Tin - 10ANH1 Tin - 10A2 Tin - 11A2  
4 Thể - 12ĐỊA Thể - 11A2 Thể - 12TOÁN1 Thể - 10ANH2     Tin - 10SỬ Tin - 11ĐỊA  
5           Tin - 10ĐỊA   Tin - 11ANH1  
6 1 Thể - 12ĐỊA Thể - 12A2 Thể - 10TOÁN2 Thể - 12SINH   Tin - 12TOÁN1     Tin - 10TOÁN1
2 Thể - 11SINH Thể - 11ANH2 Thể - 10TOÁN1 Thể - 10TIN   Tin - 10ANH1     Tin - 10HOÁ
3 Thể - 11ANH1 Thể - 11HOÁ Thể - 10SINH Thể - 12ANH1   Tin - 12TIN Tin - 10SỬ    
4 Thể - 12SỬ Thể - 12A1 Thể - 12HOÁ Thể - 12ANH2   Tin - 12TIN Tin - 10SINH   Tin - 10LÝ
5             Tin - 10A1   Tin - 12SỬ
7 1   Thể - 11ANH2 Thể - 12TOÁN2 Thể - 10SỬ       Tin - 11ANH1 Tin - 12ĐỊA
2   Thể - 11TIN Thể - 10SINH Thể - 10A2       Tin - 11ĐỊA Tin - 10TIN
3 Thể - 10A1 Thể - 11ĐỊA Thể - 10HOÁ Thể - 12ANH2 Thể - 11LÝ Tin - 11HOÁ Tin - 10SINH Tin - 11VĂN Tin - 10TIN
4 Họp CN Họp CN Thể - 10ĐỊA Thể - 12VĂN Thể - 11VĂN Họp CN Tin - 10A1 Tin - 11SỬ Tin - 10TOÁN2
5 SHL - 11A1         SHL - 12TIN      

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây