Thời khóa biểu số 01 các tổ

Thứ sáu - 16/08/2019 21:43
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10TOÁN1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TIN ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12A2   ChCờ - 10LÝ  
2 Giao ban Giao ban Toán - 11TOÁN1     Toán - 10TOÁN1   Toán - 11HOÁ     Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12SINH Toán - 12ANH2 Toán - 10LÝ  
3 Giao ban Giao ban   Toán - 10A2       Toán - 10ANH2   Toán - 11SỬ   Toán - 11ĐỊA Toán - 10A1 Toán - 10VĂN Toán - 12ANH2 Toán - 10LÝ  
4               Toán - 10ANH2 Toán - 12TOÁN1 Toán - 11SỬ     Toán - 10A1     Toán - 11ANH1  
5                                  
3 1 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1   Toán - 12ĐỊA   Toán - 10ANH1   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SINH             Toán - 11A1
2 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1   Toán - 12ĐỊA     Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN1 Toán - 12ANH1   Toán - 10TOÁN2   Toán - 12SINH      
3             Toán - 11LÝ Toán - 11HOÁ   Toán - 12ANH1     Toán - 10A1 Toán - 12SINH     Toán - 10ĐỊA
4   Toán - 10TIN       Toán - 10TOÁN1 Toán - 11LÝ Toán - 10ANH2   Toán - 11SỬ   Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN2        
5   Toán - 10TIN                   Toán - 11VĂN          
4 1 Toán - 10HOÁ     Toán - 10SỬ Toán - 12VĂN   Toán - 11LÝ Toán - 10ANH2   Toán - 10SINH   Toán - 11Văn         Toán - 12SỬ
2 Toán - 10HOÁ     Toán - 10SỬ           Toán - 10SINH   Toán - 11ĐỊA   Toán - 12A2 Toán - 11SINH   Toán - 12SỬ
3         Toán - 12HOÁ Toán - 12A1 Toán - 10ANH1 Toán - 11HOÁ   Toán - 12ANH1 Toán - 11TIN Toán - 10TOÁN2   Toán - 12A2 Toán - 12TIN Toán - 11A2  
4         Toán - 12ĐỊA Toán - 12A1 Toán - 10ANH1       Toán - 11TIN Toán - 10TOÁN2   Toán - 10VĂN Toán - 12TIN Toán - 11A2 Toán - 10ĐỊA
5           Toán - 10TOÁN1         Toán - 12LÝ Toán - 11VĂN   Toán - 10VĂN     Toán - 10ĐỊA
5 1       Toán - 10A2 Toán - 12VĂN   Toán - 11LÝ                   Toán - 11A1
2       Toán - 12TOÁN2     Toán - 10ANH1           Toán - 11ANH2     Toán - 11ANH1 Toán - 11A1
3       Toán - 12TOÁN2 Toán - 12HOÁ               Toán - 11ANH2   Toán - 12TIN Toán - 11A2  
4         Toán - 12ĐỊA               Toán - 11TOÁN2   Toán - 12ANH2 Toán - 11A2  
5                                  
6 1       Toán - 10SỬ Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN1       Toán - 12ANH1              
2       Toán - 12TOÁN2 Toán - 12VĂN Toán - 10TOÁN1         Toán - 11TIN   Toán - 11TOÁN2 Toán - 12SINH Toán - 12ANH2    
3       Toán - 12TOÁN2 Toán - 12HOÁ             Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2   Toán - 10LÝ Toán - 10ĐỊA
4   Toán - 10TIN   Toán - 10A2 Toán - 12HOÁ           Toán - 12LÝ   Toán - 11ANH2   Toán - 11SINH Toán - 10LÝ  
5   Toán - 10TIN   Toán - 10A2         Toán - 12TOÁN1   Toán - 12LÝ Toán - 11ĐỊA Toán - 11ANH2 Toán - 10VĂN Toán - 11SINH Toán - 11ANH1 Toán - 12SỬ
7 1     Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ                         Toán - 12SỬ
2     Toán - 11TOÁN1     Toán - 12A1       Toán - 11SỬ Toán - 11TIN Toán - 11ĐỊA Toán - 10A1 Toán - 12A2 Toán - 11SINH    
3     Họp CN Họp CN   Toán - 12A1     Họp CN Toán - 10SINH Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12TIN Toán - 11ANH1 Toán - 11A1
4     SHL - 11TOÁN1 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10TOÁN1     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TIN SHL - 10TOÁN2 SHL - 11TOÁN2 SHL - 12A2   SHL - 10LÝ  
5                                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019      
                           
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân Lĩnh Luyến DungV
2 1   ChCờ - 11A2     ChCờ - 10A1 ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 10A2    
2   Văn - 11TIN   Giao ban Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN Văn - 12VĂN     Văn - 10SỬ Văn - 12ĐỊA  
3   Văn - 11TIN   Giao ban Văn - 12LÝ Văn - 12HOÁ Văn - 11TOÁN2   Văn - 12A1 Văn - 12TOÁN2    
4       Văn - 10ANH1 Văn - 12LÝ     Văn - 10VĂN Văn - 12A1 Văn - 10A2 Văn - 10TIN  
5                        
3 1 Văn - 11ANH1 Văn - 11A2 Văn - 11ANH2         Văn - 10VĂN       Văn - 11SINH
2 Văn - 10TOÁN1 Văn - 11A2   Văn - 10ANH1       Văn - 10VĂN   Văn - 10SỬ    
3 Văn - 10TOÁN1 Văn - 11TOÁN1 Văn - 10TOÁN2 Văn - 10ANH1 Văn - 11ĐỊA       Văn - 12A2      
4   Văn - 11TOÁN1 Văn - 10TOÁN2   Văn - 11ĐỊA       Văn - 12A2 Văn - 10LÝ   Văn - 12ANH2
5                        
4 1 Văn - 11ANH1   Văn - 11ANH2         Văn - 10VĂN       Văn - 11SINH
2 Văn - 11ANH1   Văn - 11ANH2   Văn - 10A1     Văn - 10VĂN     Văn - 12TIN Văn - 12ANH2
3         Văn - 12LÝ           Văn - 10TIN  
4 Văn - 11LÝ                   Văn - 10TIN  
5 Văn - 11LÝ                      
5 1   Văn - 11TIN       Văn - 12HOÁ Văn - 11TOÁN2 Văn - 10VĂN   Văn - 10LÝ   Văn - 12SỬ
2 Văn - 11LÝ             Văn - 10SINH Văn - 12ANH1 Văn - 10LÝ Văn - 12TIN  
3 Văn - 10ĐỊA Văn - 11SỬ       Văn - 11VĂN Văn - 12VĂN Văn - 10SINH Văn - 12ANH1   Văn - 10ANH2 Văn - 12TOÁN1
4 Văn - 10ĐỊA Văn - 11SỬ       Văn - 11VĂN Văn - 12VĂN   Văn - 12A1   Văn - 10ANH2 Văn - 12TOÁN1
5                        
6 1   Văn - 11TOÁN1 Văn - 11A1     Văn - 11VĂN       Văn - 10A2   Văn - 12SỬ
2   Văn - 11A2 Văn - 11A1   Văn - 10A1 Văn - 12HOÁ     Văn - 12A2 Văn - 10A2 Văn - 10ANH2 Văn - 12SỬ
3         Văn - 10A1       Văn - 10HOÁ Văn - 10SỬ    
4   Văn - 11SỬ Văn - 11HOÁ   Văn - 12SINH       Văn - 10HOÁ Văn - 12TOÁN2 Văn - 12ĐỊA  
5     Văn - 11HOÁ           Văn - 12ANH1 Văn - 12TOÁN2    
7 1 Văn - 10TOÁN1   Văn - 11A1     Văn - 11VĂN Văn - 11TOÁN2 Văn - 10SINH       Văn - 11SINH
2     Văn - 10TOÁN2   Văn - 12SINH Văn - 11VĂN     Văn - 10HOÁ   Văn - 12TIN Văn - 12ANH2
3 Văn - 10ĐỊA Họp CN Văn - 11HOÁ Họp CN Văn - 12SINH   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 12ĐỊA Văn - 12TOÁN1
4   SHL - 11A2     SHL - 10A1 SHL - 11VĂN SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 10A2    
5                        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1   ChCờ - 10TIN           ChCờ - 12A1 ChCờ - 11LÝ  
2         Giao ban Giao ban   Lý - 12TOÁN2 Lý - 11LÝ Lý - 12ANH1
3 Lý - 10SỬ       Giao ban Giao ban   Lý - 11SINH   Lý - 11A1
4 Lý - 10TOÁN2     Lý - 12SINH       Lý - 11SINH    
5                    
3 1 Lý - 10TOÁN2         Lý - 12A2   Lý - 12A1   Lý - 12SỬ
2           Lý - 10LÝ   Lý - 12TOÁN2    
3 Lý - 11VĂN                 Lý - 11TOÁN2
4                   Lý - 12ANH1
5                    
4 1   Lý - 10A1 Lý - 11ĐỊA   Lý - 12LÝ          
2   Lý - 10TIN Lý - 12ĐỊA Lý - 10ĐỊA Lý - 12LÝ          
3   Lý - 11SỬ   Lý - 10HOÁ     Lý - 10A2      
4         Lý - 11TOÁN1 Lý - 12A2 Lý - 10TOÁN1      
5   Lý - 10SINH       Lý - 10LÝ Lý - 10ANH2      
5 1 Lý - 10ANH1   Lý - 11ĐỊA              
2   Lý - 11SỬ   Lý - 10HOÁ     Lý - 10ANH2      
3 Lý - 10SỬ   Lý - 12ĐỊA Lý - 10VĂN     Lý - 10TOÁN1      
4   Lý - 10A1         Lý - 12TIN      
5                    
6 1 Lý - 11A2 Lý - 10SINH Lý - 11HOÁ Lý - 12SINH   Lý - 10LÝ   Lý - 11ANH2 Lý - 12HOÁ Lý - 11ANH1
2 Lý - 11VĂN     Lý - 12TOÁN1   Lý - 10LÝ   Lý - 11ANH2 Lý - 11LÝ  
3     Lý - 12ANH2 Lý - 10VĂN Lý - 12LÝ       Lý - 11LÝ Lý - 12SỬ
4 Lý - 11TIN   Lý - 12ANH2       Lý - 12VĂN     Lý - 11A1
5 Lý - 11TIN     Lý - 10ĐỊA Lý - 11TOÁN1   Lý - 12TIN      
7 1 Lý - 10ANH1 Lý - 10TIN Lý - 11HOÁ         Lý - 12A1 Lý - 12HOÁ Lý - 11ANH1
2       Lý - 12TOÁN1     Lý - 12VĂN   Lý - 11LÝ  
3 Lý - 11A2 Họp CN Họp CN       Lý - 10A2 Họp CN Họp CN Lý - 11TOÁN2
4   SHL - 10TIN           SHL - 12A1 SHL - 11LÝ  
5                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1    
TỔ HÓA    
Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019    
                     
THỨ TIẾT HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1     ChCờ - 10HOÁ            
2   Giao ban Hoá - 10TIN     Hoá - 10A1      
3   Giao ban Hoá - 10HOÁ     Hoá - 12SỬ   Hoá - 11HOÁ  
4   Hoá - 11VĂN Hoá - 10HOÁ     Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 11HOÁ  
5                  
3 1     Hoá - 10TIN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12TIN     Hoá - 11HOÁ  
2       Hoá - 11ANH1 Hoá - 12TIN   Hoá - 11A1   Hoá - 12HOÁ
3 Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10HOÁ       Hoá - 11A1 Hoá - 11SINH  
4 Hoá - 12A1           Hoá - 10ANH1    
5 Hoá - 10SỬ     Hoá - 10LÝ          
4 1   Hoá - 12SINH   Hoá - 11TIN Hoá - 12ANH2 Hoá - 12ĐỊA      
2   Hoá - 11VĂN   Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11A2        
3   Hoá - 12TOÁN2       Hoá - 11LÝ      
4 Hoá - 10A2         Hoá - 10A1      
5 Hoá - 10SỬ                
5 1       Hoá - 11ANH1 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10ANH2 Hoá - 10SINH Hoá - 11HOÁ  
2 Hoá - 10A2     Hoá - 12A2 Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11SINH  
3   Hoá - 10TOÁN2       Hoá - 12SỬ Hoá - 11ĐỊA    
4 Hoá - 10VĂN Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 10LÝ          
5                  
6 1       Hoá - 11SỬ Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 12LÝ    
2                  
3 Hoá - 12A1     Hoá - 11TIN Hoá - 11A2 Hoá - 12ĐỊA Hoá - 11ANH2    
4 Hoá - 12TOÁN1       Hoá - 12ANH1   Hoá - 10ANH1    
5 Hoá - 12VĂN       Hoá - 12ANH2 Hoá - 11LÝ Hoá - 10SINH    
7 1   Hoá - 12SINH Hoá - 10HOÁ Hoá - 11SỬ   Hoá - 10ANH2 Hoá - 11ANH2    
2 Hoá - 10VĂN       Hoá - 11TOÁN2       Hoá - 12HOÁ
3 Hoá - 12VĂN Hoá - 12TOÁN2 Họp CN Hoá - 12A2 Hoá - 12ANH1 Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 12LÝ   Hoá - 12HOÁ
4     SHL - 10HOÁ            
5                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ SỬ-ĐỊA-CD      
Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019      
                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Duyên Minh V.Anh Thúy Địa H.Anh Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 12SỬ       ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA       ChCờ - 12LÝ
2 Giao ban Sử - 10A2 Giao ban     Sử - 12A2 Sử - 11A2 Giao ban Địa - 10ANH1 Địa - 10ĐỊA Địa - 12HOÁ   GDCD - 12SỬ Giao ban
3 Giao ban   Giao ban Sử - 12VĂN Sử - 10ANH1 Sử - 12SINH Sử - 11LÝ Giao ban   Địa - 10ĐỊA     GDCD - 10SINH Giao ban
4         Sử - 10LÝ Sử - 12ANH2 Sử - 11TOÁN2     Địa - 12VĂN Địa - 11LÝ   GDCD - 10SỬ GDCD - 12TIN
5                            
3 1             Sử - 11VĂN Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH2   Địa - 12TOÁN2 Địa - 10A2 GDCD - 12SINH GDCD - 11SỬ
2 Sử - 11SỬ         Sử - 12ANH2 Sử - 11SINH Địa - 11ĐỊA Địa - 12SỬ       GDCD - 11TIN  
3 Sử - 11SỬ     Sử - 12A1 Sử - 10TIN Sử - 12TIN Sử - 12TOÁN2 Địa - 10SỬ     Địa - 11A2 Địa - 10SINH GDCD - 10VĂN GDCD - 12HOÁ
4       Sử - 12SỬ   Sử - 12LÝ Sử - 11A1 Địa - 10SỬ     Địa - 12TOÁN1 Địa - 10HOÁ GDCD - 10A1 GDCD - 10ĐỊA
5         Sử - 10SINH                  
4 1             Sử - 12TOÁN1       Địa - 11HOÁ Địa - 10TIN GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 11TOÁN2
2         Sử - 10ANH2 Sử - 12HOÁ Sử - 11TIN         Địa - 10A2 GDCD - 10ANH1 GDCD - 12VĂN
3         Sử - 11ĐỊA Sử - 12ĐỊA         Địa - 11A1 Địa - 10A1 GDCD - 11VĂN  
4           Sử - 12SINH Sử - 12TOÁN2     Địa - 12ANH1 Địa - 11ANH1 Địa - 10SINH GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10LÝ
5           Sử - 12ANH1         Địa - 12TIN Địa - 10TOÁN2    
5 1   Sử - 10SỬ         Sử - 11ANH2         Địa - 10TIN GDCD - 12A2 GDCD - 10TOÁN1
2   Sử - 10SỬ   Sử - 12VĂN   Sử - 12LÝ Sử - 11TOÁN1         Địa - 10A1 GDCD - 11A2 GDCD - 12ĐỊA
3       Sử - 12A1   Sử - 12A2             GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 12LÝ
4       Sử - 12SỬ   Sử - 12ANH1 Sử - 11ANH1         Địa - 11TOÁN1 GDCD - 10TIN GDCD - 11SINH
5                       Địa - 10VĂN    
6 1             Sử - 12TOÁN1   Địa - 12A1   Địa - 11TIN Địa - 10VĂN GDCD - 10HOÁ GDCD - 10ANH2
2         Sử - 10HOÁ Sử - 12ĐỊA     Địa - 10ANH1 Địa - 10ĐỊA Địa - 11SINH Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11HOÁ GDCD - 12A1
3             Sử - 11HOÁ     Địa - 11SỬ Địa - 11VĂN Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11ĐỊA GDCD - 10A2
4   Sử - 10SỬ     Sử - 10VĂN Sử - 12TIN       Địa - 12A2   Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11ANH1 GDCD - 10TOÁN2
5   Sử - 10TOÁN1     Sử - 10TOÁN2 Sử - 12HOÁ       Địa - 12SINH Địa - 11TOÁN2 Địa - 10HOÁ    
7 1     Sử - 10A1         Địa - 11ĐỊA Địa - 12ĐỊA   Địa - 12LÝ   GDCD - 12ANH2 GDCD - 12ANH1
2     Sử - 10ĐỊA           Địa - 12ĐỊA     Địa - 10LÝ GDCD - 11A1 GDCD - 11ANH2
3 Sử - 11SỬ Họp CN Họp CN Họp CN       Họp CN Địa - 10ANH2 Địa - 12ANH2 Địa - 11ANH2 Địa - 10LÝ GDCD - 11LÝ Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10SỬ   SHL - 12SỬ       SHL - 11ĐỊA SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA       SHL - 12LÝ
5                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019      
                         
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA P.Anh
2 1 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1      
2 T.Anh - 11A1 Giao ban T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12TOÁN1     T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 11SINH  
3 T.Anh - 11ANH2 Giao ban T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A2 T.Anh - 11A2   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 12ĐỊA  
4 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TOÁN1     T.Anh - 12A2 T.Anh - 11A2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10SINH
5                      
3 1                   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10ĐỊA
2 T.Anh - 11VĂN         T.Anh - 12A2     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10SINH
3   T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12SỬ    
4 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12HOÁ       T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12SINH    
5           T.Anh - 10HOÁ          
4 1         T.Anh - 12TIN   T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 10A2 T.Anh - 10TOÁN2
2           T.Anh - 12A1     T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 10TOÁN2
3   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12VĂN  
4   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12VĂN  
5   T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 10TIN T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 11TIN T.Anh - 11ĐỊA    
5 1         T.Anh - 12TIN         T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10A1
2   T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11HOÁ               T.Anh - 10TOÁN2
3 T.Anh - 11A1 T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 10LÝ     T.Anh - 11TIN T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11LÝ  
4 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TOÁN1         T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SINH T.Anh - 10A2 T.Anh - 10SỬ
5                      
6 1         T.Anh - 10TIN   T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10A1
2       T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10TIN T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 10SINH
3 T.Anh - 11A1     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TOÁN1       T.Anh - 12SINH T.Anh - 11SINH  
4 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 12A1     T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10ĐỊA
5 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12A1     T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10SỬ
7 1         T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 11A2     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ĐỊA
2       T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10A2 T.Anh - 10SỬ
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10ANH1 Họp CN T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11SINH T.Anh - 10A1
4 SHL - 11ANH2 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1      
5                      
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1  
TỔ SINH-CN  
Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019  
                   
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH   ChCờ - 12HOÁ ChCờ - 11HOÁ
2 Giao ban Sinh - 10SINH Giao ban Sinh - 12TIN     CNghệ - 11ANH2 Giao ban
3 Giao ban CNghệ - 10TIN Giao ban Sinh - 12TOÁN1     CNghệ - 11VĂN Giao ban
4     Sinh - 12HOÁ CNghệ - 10ĐỊA     CNghệ - 12TOÁN2  
5                
3 1 Sinh - 10A1   Sinh - 12HOÁ     Sinh - 12ANH1   CNghệ - 12ANH2
2 CNghệ - 10A1   Sinh - 12A1     Sinh - 12VĂN    
3 CNghệ - 10A2         Sinh - 11ANH2   CNghệ - 12ĐỊA
4 Sinh - 10A2   Sinh - 11SINH         CNghệ - 12TIN
5     Sinh - 11SINH          
4 1 Sinh - 10LÝ   Sinh - 11A1 Sinh - 10ĐỊA   Sinh - 11SỬ CNghệ - 12HOÁ CNghệ - 12A1
2 CNghệ - 10LÝ   Sinh - 11HOÁ Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12SINH Sinh - 12ANH1 CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11LÝ
3 CNghệ - 10SỬ     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12SINH     CNghệ - 11TOÁN1
4 Sinh - 10SỬ   Sinh - 11TOÁN2 CNghệ - 10ANH2   Sinh - 11VĂN CNghệ - 11A1 CNghệ - 12SỬ
5     Sinh - 11SINH Sinh - 12ANH2   Sinh - 12ĐỊA    
5 1 Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 10TOÁN2 Sinh - 12A1 Sinh - 12LÝ   Sinh - 11A2 CNghệ - 11SINH CNghệ - 12ANH1
2 CNghệ - 10VĂN Sinh - 10TIN Sinh - 11TIN Sinh - 12ANH2     CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 11TOÁN2
3 CNghệ - 10HOÁ   Sinh - 11SINH Sinh - 10ANH1   Sinh - 11ANH1   CNghệ - 12SINH
4 Sinh - 10HOÁ Sinh - 10SINH Sinh - 11LÝ Sinh - 12TOÁN2     CNghệ - 12LÝ CNghệ - 12A2
5   Sinh - 10SINH            
6 1   CNghệ - 10TOÁN2   Sinh - 12TIN   Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 11ĐỊA  
2       Sinh - 12LÝ   Sinh - 11ĐỊA    
3   CNghệ - 10SINH   Sinh - 10ANH2   Sinh - 12VĂN CNghệ - 11ANH1  
4   Sinh - 10SINH       Sinh - 12SỬ CNghệ - 11A2  
5       CNghệ - 10ANH1   Sinh - 12A2    
7 1 Sinh - 10VĂN         Sinh - 12A2   CNghệ - 12VĂN
2 Sinh - 10TOÁN1             CNghệ - 11HOÁ
3 CNghệ - 10TOÁN1 Họp CN Họp CN   Họp CN Sinh - 12SỬ CNghệ - 11TIN Họp CN
4   SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH   SHL - 12HOÁ SHL - 11HOÁ
5                
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1    
TỔ TIN-THỂ    
Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019    
                     
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT HiềnTin Quế Ngân Thành
2 1 ChCờ - 11A1         ChCờ - 12TIN      
2 Giao ban Giao ban Thể - 10HOÁ Thể - 10VĂN Giao ban Giao ban   Tin - 12A1  
3 Giao ban Giao ban Thể - 10TOÁN2   Giao ban Giao ban   Tin - 11ANH1  
4 Thể - 11A1 Thể - 11TIN   Thể - 12ANH1       Tin - 11ĐỊA  
5                  
3 1   Thể - 11TIN Thể - 12LÝ Thể - 10SỬ     Tin - 11TOÁN2 Tin - 11LÝ Tin - 10LÝ
2   Thể - 11ANH2 Thể - 10TIN Thể - 10ĐỊA   Tin - 10ANH2 Tin - 10A2 Tin - 12LÝ  
3     Thể - 10LÝ Thể - 10ANH2     Tin - 11TIN Tin - 12VĂN  
4   Thể - 11HOÁ Thể - 10SINH Thể - 12VĂN   Tin - 12TOÁN2 Tin - 11TIN Tin - 11A2 Tin - 12ĐỊA
5             Tin - 10VĂN    
4 1 Thể - 11TOÁN1 Thể - 11A2 Thể - 10TOÁN1         Tin - 12A2 Tin - 12ANH1
2   Thể - 11TOÁN2       Tin - 12TOÁN1   Tin - 11A1  
3 Thể - 12SỬ Thể - 11ANH2 Thể - 10SINH     Tin - 10ĐỊA   Tin - 11SINH Tin - 10TOÁN1
4 Thể - 11SINH Thể - 11ĐỊA Thể - 10HOÁ     Tin - 12HOÁ   Tin - 11ANH2  
5           Tin - 10ANH1   Tin - 11SỬ  
5 1 Thể - 12ĐỊA Thể - 11SỬ Thể - 12TOÁN1 Thể - 12ANH2 Thể - 11VĂN     Tin - 12SINH Tin - 10HOÁ
2   Thể - 12A1 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12SINH       Tin - 11VĂN Tin - 12SỬ
3 Thể - 10A1 Thể - 11HOÁ Thể - 10TIN Thể - 10A2          
4 Thể - 11A1 Thể - 11ĐỊA Thể - 12HOÁ Thể - 10ANH1       Tin - 11HOÁ  
5                  
6 1 Thể - 11SINH Thể - 12A2   Thể - 10ĐỊA Thể - 11LÝ       Tin - 12ANH2
2 Thể - 11ANH1 Thể - 11SỬ   Thể - 10SỬ   Tin - 12TIN      
3 Thể - 11TOÁN1     Thể - 10ANH1   Tin - 12TIN     Tin - 10TIN
4 Thể - 10A1 Thể - 11TOÁN2         Tin - 11TOÁN1    
5             Tin - 10A1    
7 1 Thể - 12TIN   Thể - 10LÝ Thể - 10A2 Thể - 11LÝ   Tin - 11TIN   Tin - 10TOÁN2
2 Thể - 11ANH1 Thể - 11A2 Thể - 12TOÁN2 Thể - 10ANH2     Tin - 10SINH   Tin - 10TIN
3 Họp CN Họp CN Thể - 10TOÁN2 Thể - 10VĂN Thể - 11VĂN Họp CN Tin - 10SỬ   Tin - 10TIN
4 SHL - 11A1 Họp CN       SHL - 12TIN      
5                  

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây