Thời khóa biểu kỳ 2 số 02 các nhóm

Thứ năm - 14/02/2019 15:40
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2019      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 11TOÁN2         ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 10SỬ ChCờ - 10TIN ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 11A2      
2 Giao ban Giao ban   Toán - 11TIN   Toán - 12SINH   Toán - 11LÝ   Toán - 11ANH1   Toán - 10VĂN   Toán - 11A2 Toán - 11ANH2 Toán - 10A2 Toán - 11SỬ
3 Giao ban Giao ban Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TOÁN2   Toán - 12SINH     Toán - 11TOÁN1 Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2   Toán - 11ANH2    
4       Toán - 11TOÁN2   Toán - 11A1   Toán - 10HOÁ Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TIN Toán - 12ANH2 Toán - 12VĂN   Toán - 12SỬ Toán - 11ĐỊA Toán - 10A1
5                                  
3 1 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12ANH1   Toán - 10LÝ Toán - 10HOÁ Toán - 12TIN Toán - 12A1             Toán - 10ANH2
2 Toán - 10SINH Toán - 12TOÁN1     Toán - 12ANH1   Toán - 11HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 12TIN Toán - 10SỬ Toán - 12TOÁN2   Toán - 10TOÁN2        
3   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ĐỊA   Toán - 11HOÁ   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11ANH1 Toán - 10TIN   Toán - 12VĂN     Toán - 10A2 Toán - 11SỬ
4   Toán - 11VĂN   Toán - 11SINH         Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TIN         Toán - 11ĐỊA Toán - 11SỬ
5                               Toán - 11ĐỊA  
4 1 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12A2 Toán - 11A1 Toán - 11HOÁ Toán - 10HOÁ   Toán - 10SỬ             Toán - 10A1
2 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12A2 Toán - 11A1       Toán - 10SỬ   Toán - 10VĂN Toán - 12VĂN Toán - 11A2     Toán - 10A1
3   Toán - 12TOÁN1         Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 12A1   Toán - 10VĂN Toán - 12VĂN Toán - 11A2      
4   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12ANH1         Toán - 12A1   Toán - 10ĐỊA   Toán - 12LÝ   Toán - 10ANH1  
5                         Toán - 10TOÁN2     Toán - 10ANH1  
5 1       Toán - 11SINH Toán - 12ĐỊA   Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 11ANH1              
2   Toán - 11VĂN         Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ             Toán - 12SỬ    
3   Toán - 11VĂN   Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2         Toán - 12A1   Toán - 12ANH2   Toán - 12LÝ Toán - 12HOÁ    
4   Toán - 11VĂN   Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2   Toán - 11HOÁ     Toán - 10SỬ   Toán - 10ĐỊA   Toán - 11A2 Toán - 12HOÁ    
5                       Toán - 10VĂN          
6 1     Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ĐỊA       Toán - 12TIN               Toán - 10ANH2
2     Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ĐỊA       Toán - 12TIN           Toán - 11ANH2   Toán - 10ANH2
3                     Toán - 12TOÁN2 Toán - 10ĐỊA     Toán - 12HOÁ Toán - 11ĐỊA  
4         Toán - 12ANH1           Toán - 12TOÁN2 Toán - 10ĐỊA Toán - 10TOÁN2 Toán - 12LÝ Toán - 12SỬ Toán - 10A2  
5                 Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TIN Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2 Toán - 12LÝ Toán - 12SỬ Toán - 10A2 Toán - 10A1
7 1     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11SINH   Toán - 12SINH                     Toán - 10ANH2
2     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11SINH   Toán - 12SINH                 Toán - 11ANH2 Toán - 10ANH1  
3     Họp CN Họp CN   Toán - 11A1     Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12HOÁ Toán - 10ANH1 Toán - 11SỬ
4     SHL - 10TOÁN1 SHL - 11TOÁN2         SHL - 11TOÁN1 SHL - 10SỬ SHL - 10TIN SHL - 12ANH2 SHL - 10TOÁN2 SHL - 11A2      
5                                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2019      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1       ChCờ - 10VĂN     ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12TIN ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 10A2    
2       Giao ban Văn - 10ANH1       Văn - 12VĂN   Văn - 11TOÁN1    
3       Giao ban Văn - 10ANH1     Văn - 12TIN     Văn - 10A2 Văn - 11TIN  
4       Văn - 10VĂN Văn - 11LÝ             Văn - 11TIN  
5                          
3 1 Văn - 11SINH Văn - 10SỬ                     Văn - 11A1
2   Văn - 10TOÁN1     Văn - 10ANH1               Văn - 11ANH2
3 Văn - 12ANH2 Văn - 10TOÁN1   Văn - 10VĂN Văn - 11LÝ             Văn - 12SỬ Văn - 11ANH2
4 Văn - 12HOÁ     Văn - 10VĂN Văn - 11LÝ         Văn - 10SINH   Văn - 12SỬ  
5                   Văn - 10HOÁ      
4 1 Văn - 12A1 Văn - 10TIN Văn - 10ANH2     Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN           Văn - 11SỬ
2 Văn - 12A1 Văn - 10TIN Văn - 10ANH2     Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN           Văn - 11SỬ
3                          
4 Văn - 12ANH2                       Văn - 11ANH2
5 Văn - 12ANH2                        
5 1 Văn - 12HOÁ Văn - 12A2 Văn - 12LÝ     Văn - 11A2   Văn - 12TIN   Văn - 11ĐỊA Văn - 11HOÁ   Văn - 11A1
2 Văn - 11SINH Văn - 12A2 Văn - 12LÝ   Văn - 10ĐỊA Văn - 11A2   Văn - 12TIN   Văn - 11ĐỊA Văn - 11HOÁ   Văn - 11A1
3 Văn - 11SINH Văn - 10TIN     Văn - 12SINH     Văn - 12ANH1 Văn - 12VĂN   Văn - 10A2 Văn - 12TOÁN2  
4   Văn - 10TOÁN1       Văn - 10TOÁN2     Văn - 12VĂN Văn - 12TOÁN1 Văn - 10A2 Văn - 12TOÁN2 Văn - 11SỬ
5                          
6 1   Văn - 12A2   Văn - 10VĂN   Văn - 10TOÁN2 Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1   Văn - 12TOÁN1 Văn - 11TOÁN1    
2       Văn - 10VĂN   Văn - 10TOÁN2 Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1   Văn - 12TOÁN1 Văn - 11TOÁN1 Văn - 11TOÁN2  
3   Văn - 10SỬ Văn - 10A1   Văn - 12SINH         Văn - 10SINH   Văn - 12SỬ  
4   Văn - 10SỬ Văn - 10A1   Văn - 12SINH     Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ Văn - 11TIN  
5     Văn - 10ANH2         Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ Văn - 10LÝ Văn - 12TOÁN2  
7 1 Văn - 12HOÁ     Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN Văn - 12ĐỊA   Văn - 10SINH Văn - 10LÝ    
2     Văn - 12LÝ   Văn - 10ĐỊA   Văn - 11VĂN       Văn - 10LÝ Văn - 11TOÁN2  
3 Văn - 12A1   Văn - 10A1 Họp CN Văn - 10ĐỊA Văn - 11A2 Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 11TOÁN2  
4       SHL - 10VĂN     SHL - 11VĂN SHL - 12TIN SHL - 12VĂN   SHL - 10A2    
5                          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2019      
                                               
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 10A1           ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 12TOÁN1         ChCờ - 11A1 ChCờ - 10LÝ     ChCờ - 11TIN       ChCờ - 11HOÁ ChCờ - 12A1
2 Giao ban Giao ban Thể - 11TOÁN2   Giao ban   Lý - 10SỬ Lý - 11ĐỊA Lý - 12HOÁ Giao ban       Lý - 10LÝ Lý - 10TOÁN2       Tin - 12LÝ   CNghệ - 12ĐỊA Giao ban
3 Giao ban Giao ban     Giao ban       Lý - 12ĐỊA Giao ban     Lý - 10SINH Lý - 10LÝ Lý - 12ANH1       Tin - 12HOÁ Tin - 10ANH2 CNghệ - 11ĐỊA Giao ban
4   Thể - 12SINH Thể - 12LÝ   Thể - 12A2   Lý - 10A2   Lý - 12ĐỊA       Lý - 10ANH2           Tin - 12A1 Tin - 10ANH1   CNghệ - 12ANH1
5                                            
3 1 Thể - 11ĐỊA   Thể - 11TOÁN1 Thể - 11SỬ   Lý - 10TIN   Lý - 12TOÁN1     Lý - 11A2     Lý - 11HOÁ Lý - 11ANH1 Tin - 10A2   Tin - 11ANH2   Tin - 11LÝ CNghệ - 12TOÁN2 CNghệ - 11TOÁN2
2 Thể - 10LÝ Thể - 12SINH Thể - 12A1 Thể - 11A1   Lý - 10VĂN Lý - 10A2 Lý - 11ĐỊA     Lý - 11A2         Tin - 10A1 Tin - 11TOÁN2       CNghệ - 12VĂN CNghệ - 12A2
3   Thể - 10ANH2         Lý - 12TOÁN2       Lý - 12LÝ Lý - 12A1   Lý - 10LÝ Lý - 12ANH1 Tin - 10SINH Tin - 11TIN Tin - 11ĐỊA       CNghệ - 12TIN
4 Thể - 10TOÁN2 Thể - 12VĂN Thể - 12TOÁN1 Thể - 12ĐỊA     Lý - 10ĐỊA       Lý - 11ANH2 Lý - 11TIN       Tin - 10TOÁN1 Tin - 11HOÁ     Tin - 11A1 CNghệ - 11A2 CNghệ - 12ANH2
5                                       Tin - 10ĐỊA CNghệ - 11VĂN  
4 1       Thể - 11A2     Lý - 12TOÁN2       Lý - 12LÝ       Lý - 12SỬ Tin - 10TOÁN2   Tin - 11ĐỊA Tin - 12ANH2   CNghệ - 11SINH CNghệ - 11TOÁN1
2   Thể - 12TIN   Thể - 12ĐỊA     Lý - 10ĐỊA   Lý - 12HOÁ     Lý - 12ANH2     Lý - 10TOÁN2   Tin - 11HOÁ   Tin - 12TOÁN1      
3   Thể - 10ĐỊA   Thể - 12SỬ   Lý - 10ANH1     Lý - 11TOÁN1   Lý - 11ANH2       Lý - 10A1 Tin - 10TOÁN1 Tin - 11TOÁN2   Tin - 12TOÁN2   CNghệ - 11A1 CNghệ - 11ANH1
4   Thể - 12VĂN   Thể - 11VĂN     Lý - 10SỬ         Lý - 11SỬ     Lý - 10A1 Tin - 10HOÁ   Tin - 11ANH1 Tin - 12SINH   CNghệ - 12SỬ CNghệ - 12HOÁ
5           Lý - 10TIN     Lý - 11SINH     Lý - 11VĂN         Tin - 11TOÁN1   Tin - 12SỬ      
5 1 Thể - 10A1   Thể - 12A1 Thể - 12ANH2   Lý - 12SINH       Lý - 10TOÁN1     Lý - 11TOÁN2     Tin - 10VĂN   Tin - 10TIN Tin - 12ANH1 Tin - 10SỬ CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 11ANH2
2   Thể - 12HOÁ Thể - 12TOÁN2 Thể - 11ANH2   Lý - 10VĂN     Lý - 11TOÁN1       Lý - 10ANH2     Tin - 10TOÁN2   Tin - 10TIN Tin - 11SỬ     CNghệ - 12SINH
3 Thể - 10TOÁN1 Thể - 10HOÁ   Thể - 11TIN           Lý - 11LÝ           Tin - 10LÝ       Tin - 12TIN CNghệ - 11HOÁ  
4   Thể - 10TIN Thể - 11ANH1 Thể - 12ANH1         Lý - 11SINH                   Tin - 12ĐỊA Tin - 10ANH1 CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12LÝ
5                                     Tin - 11VĂN      
6 1 Thể - 10ANH1   Thể - 11SINH     Lý - 12SINH   Lý - 10HOÁ         Lý - 11TOÁN2 Lý - 11HOÁ   Tin - 10LÝ   Tin - 11ANH2 Tin - 12VĂN Tin - 10ĐỊA    
2 Thể - 10SINH Thể - 12HOÁ Thể - 12LÝ         Lý - 10HOÁ       Lý - 12A1       Tin - 10A1   Tin - 11ANH1 Tin - 11SỬ Tin - 10SỬ    
3   Thể - 12TIN Thể - 11HOÁ     Lý - 10ANH1       Lý - 11LÝ     Lý - 11A1 Lý - 10LÝ   Tin - 10VĂN Tin - 11TOÁN1     Tin - 11A2    
4     Thể - 11LÝ     Lý - 12TIN           Lý - 12ANH2           Tin - 11SINH Tin - 11VĂN Tin - 11A1    
5           Lý - 12TIN   Lý - 12TOÁN1   Lý - 10TOÁN1   Lý - 11VĂN       Tin - 10SINH Tin - 11TIN   Tin - 12A2 Tin - 11LÝ    
7 1 Thể - 10SỬ     Thể - 12ANH2 Thể - 12A2               Lý - 11A1     Tin - 10A2   Tin - 10TIN   Tin - 11A2 CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11TIN
2   Thể - 10A2 Thể - 12TOÁN1 Thể - 12ANH1   Lý - 12A2     Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 11SỬ Lý - 10SINH   Lý - 12SỬ             CNghệ - 12A1
3 Họp CN Họp CN Thể - 12TOÁN2 Thể - 12SỬ Thể - 10VĂN Lý - 12A2 Họp CN Họp CN Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 11TIN Họp CN Họp CN Lý - 11ANH1 Tin - 10HOÁ Họp CN Tin - 11SINH   Tin - 10ANH2 Họp CN Họp CN
4 SHL - 10A1 Họp CN         SHL - 12TOÁN2 SHL - 12TOÁN1         SHL - 11A1 SHL - 10LÝ     SHL - 11TIN       SHL - 11HOÁ SHL - 12A1
5                                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2019      
                                   
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1 ChCờ - 12SINH ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SINH     ChCờ - 11SINH       ChCờ - 12HOÁ            
2 Giao ban Sinh - 10ANH2 Giao ban Sinh - 12A1   Sinh - 11SINH CNghệ - 10SINH Hoá - 12SỬ Giao ban       Hoá - 12A2     Hoá - 11HOÁ
3 Sinh - 12TOÁN1   Giao ban Sinh - 11A1   Sinh - 11SINH Sinh - 10VĂN Hoá - 11VĂN Giao ban       Hoá - 11SỬ     Hoá - 11HOÁ
4 Sinh - 12TIN   Sinh - 10SINH     Sinh - 11SỬ Sinh - 10LÝ Hoá - 11VĂN                
5                                
3 1   Sinh - 10ANH1   Sinh - 12A2     CNghệ - 10TOÁN1     Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10ĐỊA    
2       Sinh - 11VĂN     CNghệ - 10TIN     Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10ANH2    
3   Sinh - 10ĐỊA   Sinh - 11A2     CNghệ - 10A1               Hoá - 10HOÁ  
4             Sinh - 10A2             Hoá - 12A1 Hoá - 10HOÁ  
5       Sinh - 11HOÁ                   Hoá - 11LÝ Hoá - 10SINH  
4 1 Sinh - 12SINH       Sinh - 11TOÁN2   CNghệ - 10ĐỊA   Hoá - 10VĂN   Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 11ANH2 Hoá - 10TOÁN1      
2 Sinh - 12SINH Sinh - 10HOÁ     Sinh - 12ANH1 Sinh - 11SINH     Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 10ANH1 Hoá - 10A2 Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11LÝ    
3 Sinh - 12ANH2   Sinh - 10TIN Sinh - 12LÝ Sinh - 12ĐỊA Sinh - 11ĐỊA CNghệ - 10ANH2   Hoá - 11SINH         Hoá - 12TIN    
4   Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 11A1     CNghệ - 10VĂN Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11SINH     Hoá - 10TOÁN2       Hoá - 10TIN
5   Sinh - 10SỬ Sinh - 10SINH Sinh - 11ANH2 Sinh - 11LÝ Sinh - 11SỬ CNghệ - 10LÝ Hoá - 12ANH1 Hoá - 12SINH     Hoá - 11ANH1   Hoá - 10ANH2   Hoá - 11HOÁ
5 1         Sinh - 12VĂN   CNghệ - 10A2       Hoá - 10ANH1 Hoá - 11TIN Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10HOÁ  
2         Sinh - 11ANH1   CNghệ - 10ANH1 Hoá - 12ANH2     Hoá - 10SỬ Hoá - 10A2 Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 10HOÁ  
3     Sinh - 10TOÁN2   Sinh - 11TOÁN1   Sinh - 10A1 Hoá - 12SỬ     Hoá - 11A2       Hoá - 10SINH  
4     Sinh - 10SINH   Sinh - 11TIN   CNghệ - 10HOÁ Hoá - 11A1           Hoá - 10A1    
5     Sinh - 10SINH                          
6 1         Sinh - 12SỬ           Hoá - 12LÝ Hoá - 11ANH1 Hoá - 11SỬ      
2         Sinh - 11TIN     Hoá - 12ANH2     Hoá - 12VĂN          
3       Sinh - 11VĂN Sinh - 11TOÁN2           Hoá - 12VĂN   Hoá - 12A2      
4       Sinh - 11A2       Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10LÝ     Hoá - 10TIN
5       Sinh - 11ANH2 Sinh - 11ANH1     Hoá - 11A1     Hoá - 10SỬ   Hoá - 11ĐỊA     Hoá - 11HOÁ
7 1         Sinh - 11LÝ   CNghệ - 10TOÁN2   Hoá - 11TOÁN2     Hoá - 11ANH2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12A1    
2       Sinh - 12HOÁ   Sinh - 11ĐỊA     Hoá - 10VĂN   Hoá - 11A2 Hoá - 11TIN   Hoá - 10A1    
3 Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 11HOÁ Sinh - 11TOÁN1 Họp CN CNghệ - 10SỬ Hoá - 12ANH1 Hoá - 12SINH Họp CN Hoá - 12LÝ Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10LÝ Hoá - 12TIN    
4 SHL - 12SINH SHL - 10HOÁ SHL - 10SINH     SHL - 11SINH       SHL - 12HOÁ            
5                                
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2019      
                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Tùng Duyên L.Anh Minh Thúy Địa Phượng HĐ Loan Vui
2 1   ChCờ - 12LÝ   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 12SỬ ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12ĐỊA   ChCờ - 11ĐỊA       ChCờ - 11LÝ
2 Giao ban Sử - 12TOÁN2 Giao ban   Sử - 11VĂN Sử - 10TIN Địa - 10ĐỊA Giao ban Địa - 12ANH2   Địa - 12TIN   GDCD - 10TOÁN1 Giao ban
3 Giao ban Sử - 12A2 Giao ban Sử - 10HOÁ Sử - 10A1   Địa - 10ĐỊA Giao ban Địa - 10SỬ   Địa - 12LÝ   GDCD - 12A1 Giao ban
4   Sử - 10SỬ       Sử - 10TOÁN2 Địa - 12HOÁ   Địa - 12TOÁN1   Địa - 11SINH   GDCD - 11ANH2  
5                            
3 1   Sử - 12LÝ       Sử - 12SỬ Địa - 12SINH       Địa - 10A1   GDCD - 12VĂN GDCD - 12ANH2
2   Sử - 12ANH2       Sử - 12SỬ         Địa - 12LÝ   GDCD - 10ĐỊA GDCD - 11ANH1
3   Sử - 10SỬ     Sử - 11A1 Sử - 10TOÁN2 Địa - 12A2           GDCD - 12HOÁ GDCD - 11VĂN
4   Sử - 12SINH   Sử - 10LÝ Sử - 11TOÁN2   Địa - 12ANH1       Địa - 12TIN   GDCD - 10A1 GDCD - 12TOÁN2
5       Sử - 11SỬ Sử - 10VĂN                  
4 1 Sử - 10ANH1 Sử - 12HOÁ       Sử - 12VĂN         Địa - 10LÝ   GDCD - 10A2 GDCD - 11LÝ
2         Sử - 11TOÁN1               GDCD - 12SỬ GDCD - 12LÝ
3 Sử - 10SINH Sử - 12ANH1     Sử - 11TIN Sử - 10A2         Địa - 10HOÁ   GDCD - 12SINH GDCD - 10TOÁN2
4 Sử - 10ANH2 Sử - 12TIN Sử - 12ĐỊA   Sử - 11LÝ           Địa - 11HOÁ   GDCD - 10LÝ GDCD - 11TIN
5 Sử - 10ĐỊA   Sử - 12ĐỊA   Sử - 10TOÁN1           Địa - 10VĂN      
5 1 Sử - 10SINH             Địa - 12SỬ         GDCD - 11SỬ GDCD - 10ANH2
2         Sử - 10A1     Địa - 12ĐỊA         GDCD - 12ANH1 GDCD - 12TOÁN1
3 Sử - 10ANH1       Sử - 11ANH1     Địa - 12ĐỊA         GDCD - 10VĂN GDCD - 10SỬ
4         Sử - 10VĂN     Địa - 12A1         GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 11ĐỊA
5                            
6 1   Sử - 10SỬ       Sử - 10TIN Địa - 12HOÁ Địa - 12A1 Địa - 12ANH2 Địa - 11ĐỊA Địa - 11LÝ Địa - 11A1 GDCD - 11A2 GDCD - 10SINH
2       Sử - 10LÝ Sử - 11SINH   Địa - 12SINH   Địa - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA Địa - 10A2 Địa - 11A2 GDCD - 10ANH1 GDCD - 12A2
3           Sử - 10A2 Địa - 11SỬ Địa - 10TIN Địa - 12TOÁN1   Địa - 10TOÁN2 Địa - 11TIN GDCD - 11SINH GDCD - 12ĐỊA
4 Sử - 10ANH2 Sử - 11ĐỊA   Sử - 11SỬ Sử - 10TOÁN1   Địa - 12A2         Địa - 11ANH2 GDCD - 11TOÁN2  
5 Sử - 10ĐỊA Sử - 12A1   Sử - 11SỬ Sử - 11A2   Địa - 12ANH1   Địa - 12VĂN     Địa - 11TOÁN2    
7 1   Sử - 12TOÁN1         Địa - 10ĐỊA Địa - 12SỬ Địa - 12VĂN Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH1 Địa - 11TOÁN1 GDCD - 10HOÁ GDCD - 11HOÁ
2       Sử - 10HOÁ Sử - 11HOÁ       Địa - 12TOÁN2   Địa - 10ANH2 Địa - 11ANH1 GDCD - 12TIN GDCD - 11A1
3   Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 11ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 10TOÁN1 Địa - 10SINH Địa - 11VĂN GDCD - 10TIN Họp CN
4   SHL - 12LÝ   SHL - 11SỬ   SHL - 12SỬ SHL - 10ĐỊA SHL - 12ĐỊA   SHL - 11ĐỊA       SHL - 11LÝ
5                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2019      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12A2 ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1    
2 T.Anh - 10A1 Giao ban T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11A1     T.Anh - 12TOÁN1  
3   Giao ban T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 11A2   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12SỬ  
4   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11A2     T.Anh - 10TOÁN1  
5                    
3 1 T.Anh - 10VĂN           T.Anh - 10TOÁN2     T.Anh - 11VĂN
2 T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 11SINH T.Anh - 11TIN
3     T.Anh - 12SINH         T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11SINH  
4 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1       T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12LÝ
5                   T.Anh - 10LÝ
4 1         T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12ĐỊA
2   T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 12TOÁN2       T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10LÝ
3   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12A2     T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11VĂN
4   T.Anh - 10SINH T.Anh - 12A2     T.Anh - 11A2 T.Anh - 10A2   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA
5     T.Anh - 10HOÁ           T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA
5 1 T.Anh - 11TOÁN1           T.Anh - 10TOÁN2     T.Anh - 11VĂN
2   T.Anh - 10SINH T.Anh - 12VĂN       T.Anh - 12A1   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11TIN
3 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 11A1 T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA
4 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12SINH     T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10LÝ
5                    
6 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 10A2     T.Anh - 11TIN
2   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 11A1   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12SỬ  
3 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12A1   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12LÝ
4 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10SINH T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12A1 T.Anh - 10ANH1    
5 T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 12SINH     T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11SINH  
7 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12LÝ
2 T.Anh - 11TOÁN1         T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 10TIN T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12ĐỊA
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10A2 Họp CN T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12ĐỊA
4 SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 12A2 SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1    
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây