Thời khóa biểu ký 2 số 01 các tổ

Thứ năm - 17/01/2019 10:02
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường DũngT Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 11TOÁN2         ChCờ - 11TOÁN1   ChCờ - 10TIN ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 11A2      
2 Giao ban Giao ban           Toán - 11LÝ       Toán - 10VĂN   Toán - 11VĂN Toán - 11A2 Toán - 11ANH2   Toán - 11SỬ
3 Giao ban Giao ban Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TIN         Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ĐỊA   Toán - 11ANH2 Toán - 10A2 Toán - 10A1
4     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TOÁN2       Toán - 10HOÁ         Toán - 12VĂN Toán - 11ĐỊA   Toán - 12SỬ Toán - 10A2  
5                                    
3 1 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12A2 Toán - 11A1 Toán - 10LÝ Toán - 10HOÁ Toán - 12TIN Toán - 12A1       Toán - 11ĐỊA       Toán - 10ANH2
2 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12ANH1 Toán - 11A1 Toán - 11HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 12TIN Toán - 12A1 Toán - 10TIN     Toán - 11ĐỊA        
3         Toán - 12ANH1 Toán - 12SINH Toán - 11HOÁ   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TIN     Toán - 11VĂN       Toán - 11SỬ
4       Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ĐỊA Toán - 12SINH     Toán - 11TOÁN1         Toán - 11VĂN       Toán - 11SỬ
5                           Toán - 11VĂN        
4 1 Toán - 10SINH       Toán - 12A2 Toán - 11A1 Toán - 11HOÁ Toán - 10HOÁ   Toán - 10SỬ               Toán - 10A1
2 Toán - 10SINH       Toán - 12A2         Toán - 10SỬ   Toán - 10VĂN     Toán - 11A2     Toán - 10A1
3   Toán - 12TOÁN1       Toán - 12SINH Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 12A1   Toán - 10VĂN Toán - 12VĂN   Toán - 11A2      
4   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12ANH1       Toán - 12TIN Toán - 12A1   Toán - 10ĐỊA Toán - 12VĂN       Toán - 10ANH1  
5                 Toán - 11TOÁN1     Toán - 10ĐỊA Toán - 10TOÁN2       Toán - 10ANH1  
5 1       Toán - 11SINH Toán - 12ĐỊA   Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 11ANH1                
2         Toán - 12A2   Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 11ANH1   Toán - 12ANH2       Toán - 12HOÁ    
3   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN2             Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2     Toán - 12LÝ Toán - 12HOÁ    
4   Toán - 12TOÁN1         Toán - 11HOÁ       Toán - 10TIN Toán - 10ĐỊA     Toán - 11A2 Toán - 12SỬ    
5                                    
6 1     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TIN Toán - 12ĐỊA       Toán - 12TIN Toán - 11ANH1               Toán - 10ANH2
2     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ĐỊA         Toán - 10SỬ           Toán - 11ANH2 Toán - 10ANH1 Toán - 10ANH2
3       Toán - 11TOÁN2         Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TOÁN2 Toán - 10ĐỊA Toán - 12VĂN     Toán - 12HOÁ   Toán - 10A1
4         Toán - 12ANH1           Toán - 12TOÁN2   Toán - 10TOÁN2   Toán - 12LÝ Toán - 12SỬ Toán - 10A2  
5       Toán - 11SINH             Toán - 10TIN Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2   Toán - 12LÝ Toán - 12SỬ    
7 1     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11SINH   Toán - 12SINH       Toán - 11ANH1               Toán - 10ANH2
2       Toán - 11SINH               Toán - 10VĂN Toán - 10TOÁN2   Toán - 12LÝ Toán - 11ANH2 Toán - 10A2  
3     Họp CN Họp CN   Toán - 11A1     Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 12HOÁ Toán - 10ANH1 Toán - 11SỬ
4     SHL - 10TOÁN1 SHL - 11TOÁN2         SHL - 11TOÁN1   SHL - 10TIN SHL - 12ANH2 SHL - 10TOÁN2   SHL - 11A2      
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1       ChCờ - 10VĂN     ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12TIN ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 10A2    
2   Văn - 10SỬ   Giao ban Văn - 10ANH1     Văn - 12TIN Văn - 12VĂN   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12TOÁN2  
3   Văn - 10SỬ   Giao ban Văn - 10ANH1     Văn - 12TIN          
4       Văn - 10VĂN Văn - 11LÝ             Văn - 11TIN  
5                          
3 1 Văn - 11SINH Văn - 10TOÁN1               Văn - 12TOÁN1     Văn - 11ANH2
2 Văn - 11SINH Văn - 10TOÁN1     Văn - 10ANH1             Văn - 11TOÁN2 Văn - 11ANH2
3 Văn - 12ANH2 Văn - 10SỬ   Văn - 10VĂN Văn - 11LÝ Văn - 10TOÁN2       Văn - 10HOÁ   Văn - 12SỬ Văn - 11A1
4 Văn - 12HOÁ     Văn - 10VĂN Văn - 11LÝ Văn - 10TOÁN2       Văn - 10SINH   Văn - 12SỬ  
5                          
4 1 Văn - 12A1 Văn - 10TIN Văn - 10ANH2     Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN           Văn - 11SỬ
2 Văn - 12A1 Văn - 10TIN Văn - 10ANH2     Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN           Văn - 11SỬ
3     Văn - 12LÝ                    
4 Văn - 12ANH2                       Văn - 11ANH2
5 Văn - 12ANH2                        
5 1 Văn - 12HOÁ Văn - 12A2 Văn - 12LÝ     Văn - 11A2 Văn - 11VĂN Văn - 12TIN   Văn - 11ĐỊA Văn - 11HOÁ   Văn - 11A1
2 Văn - 11SINH   Văn - 12LÝ   Văn - 10ĐỊA Văn - 11A2 Văn - 11VĂN   Văn - 12VĂN Văn - 11ĐỊA Văn - 11HOÁ Văn - 12SỬ Văn - 11A1
3   Văn - 10TIN     Văn - 12SINH     Văn - 12ANH1 Văn - 12VĂN Văn - 10SINH Văn - 10A2    
4   Văn - 10TOÁN1                 Văn - 10A2 Văn - 12TOÁN2 Văn - 11SỬ
5                          
6 1   Văn - 12A2   Văn - 10VĂN   Văn - 10TOÁN2 Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1   Văn - 12TOÁN1 Văn - 11TOÁN1    
2   Văn - 12A2   Văn - 10VĂN Văn - 12SINH   Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1   Văn - 12TOÁN1 Văn - 11TOÁN1 Văn - 12TOÁN2  
3         Văn - 12SINH Văn - 11ANH1         Văn - 10A2    
4     Văn - 10A1         Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ Văn - 11TIN  
5     Văn - 10ANH2         Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ Văn - 10LÝ Văn - 11TIN  
7 1 Văn - 12HOÁ     Văn - 10VĂN       Văn - 12ĐỊA   Văn - 10SINH Văn - 10LÝ    
2     Văn - 10A1   Văn - 10ĐỊA           Văn - 10LÝ Văn - 11TOÁN2  
3 Văn - 12A1   Văn - 10A1 Họp CN Văn - 10ĐỊA Văn - 11A2 Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 11TOÁN2  
4       SHL - 10VĂN     SHL - 11VĂN SHL - 12TIN SHL - 12VĂN   SHL - 10A2    
5                          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019      
                                                 
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Âu HiềnTin Quế Đông Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 10A1           ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 12TOÁN1         ChCờ - 11A1 ChCờ - 10LÝ     ChCờ - 11TIN         ChCờ - 11HOÁ ChCờ - 12A1
2 Giao ban Giao ban Thể - 11TOÁN2 Thể - 12SỬ Giao ban   Lý - 10ĐỊA Lý - 11ĐỊA Lý - 12ĐỊA Giao ban   Lý - 12ANH2   Lý - 10LÝ     Tin - 11TIN     Tin - 12LÝ     Giao ban
3 Giao ban Giao ban Thể - 12A1 Thể - 12ĐỊA Giao ban       Lý - 12HOÁ Giao ban     Lý - 10SINH Lý - 10LÝ Lý - 12ANH1   Tin - 11TOÁN2   Tin - 11LÝ Tin - 11SỬ   CNghệ - 11VĂN Giao ban
4 Thể - 10TOÁN2 Thể - 12SINH Thể - 12LÝ Thể - 11A1 Thể - 12A2       Lý - 12HOÁ     Lý - 12A1 Lý - 10ANH2   Lý - 10A1   Tin - 11HOÁ     Tin - 12TOÁN2 Tin - 10ANH1 CNghệ - 12ĐỊA CNghệ - 12ANH1
5                                              
3 1     Thể - 11ANH1 Thể - 11SỬ   Lý - 10TIN Lý - 10SỬ       Lý - 12LÝ     Lý - 11HOÁ Lý - 12ANH1 Tin - 10VĂN     Tin - 11LÝ     CNghệ - 12VĂN CNghệ - 11TOÁN2
2   Thể - 12SINH Thể - 11TOÁN1 Thể - 12ĐỊA   Lý - 12A2         Lý - 11A2       Lý - 10TOÁN2 Tin - 10LÝ         Tin - 10SỬ CNghệ - 12TOÁN2  
3   Thể - 10A2         Lý - 12TOÁN2 Lý - 12TOÁN1     Lý - 11A2 Lý - 12A1   Lý - 10LÝ     Tin - 11TIN Tin - 11ANH2         CNghệ - 12TIN
4   Thể - 12VĂN Thể - 12TOÁN1     Lý - 10ANH1   Lý - 11ĐỊA     Lý - 11ANH2 Lý - 11TIN     Lý - 11ANH1 Tin - 10TOÁN1 Tin - 11HOÁ       Tin - 10ANH2 CNghệ - 11A2 CNghệ - 12ANH2
5           Lý - 10VĂN                   Tin - 10SINH   Tin - 11ĐỊA     Tin - 10ĐỊA    
4 1 Thể - 11ĐỊA     Thể - 11A2     Lý - 12TOÁN2       Lý - 12LÝ       Lý - 12SỬ Tin - 10TOÁN2       Tin - 12ANH2   CNghệ - 11SINH CNghệ - 11TOÁN1
2 Thể - 10TOÁN1 Thể - 10HOÁ   Thể - 11TIN     Lý - 10A2                             CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 12HOÁ
3   Thể - 10ĐỊA             Lý - 12ĐỊA   Lý - 11ANH2 Lý - 11SỬ     Lý - 10A1 Tin - 10TOÁN1       Tin - 11VĂN   CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 11ANH1
4   Thể - 12HOÁ         Lý - 10SỬ   Lý - 11TOÁN1           Lý - 10TOÁN2 Tin - 10A2     Tin - 11SINH Tin - 12SỬ   CNghệ - 11A1 CNghệ - 12A2
5                 Lý - 11SINH     Lý - 11VĂN           Tin - 11ANH1   Tin - 12SINH   CNghệ - 12SỬ  
5 1 Thể - 10A1   Thể - 12TOÁN1 Thể - 12ANH2   Lý - 12SINH       Lý - 10TOÁN1     Lý - 11TOÁN2     Tin - 10VĂN   Tin - 10TIN   Tin - 12ANH1 Tin - 10SỬ   CNghệ - 11ANH2
2 Thể - 10ANH1   Thể - 12TOÁN2 Thể - 11ANH2   Lý - 10VĂN                   Tin - 10TOÁN2   Tin - 10TIN   Tin - 11SỬ Tin - 12TIN   CNghệ - 12SINH
3   Thể - 12TIN   Thể - 11VĂN         Lý - 11SINH Lý - 11LÝ     Lý - 10ANH2     Tin - 10HOÁ Tin - 11TOÁN1     Tin - 12A1   CNghệ - 11HOÁ  
4   Thể - 12HOÁ   Thể - 12ANH1         Lý - 11TOÁN1             Tin - 10A1 Tin - 11TOÁN2 Tin - 11ĐỊA   Tin - 12ĐỊA Tin - 10ANH1 CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12LÝ
5                                       Tin - 11VĂN      
6 1 Thể - 10LÝ   Thể - 11SINH     Lý - 12SINH   Lý - 10HOÁ         Lý - 11TOÁN2 Lý - 11HOÁ       Tin - 11ANH2   Tin - 12VĂN Tin - 10ĐỊA    
2 Thể - 10SINH Thể - 10TIN Thể - 12A1         Lý - 10HOÁ         Lý - 11A1     Tin - 10A1   Tin - 11ANH1   Tin - 12HOÁ      
3   Thể - 12TIN Thể - 11HOÁ     Lý - 10ANH1       Lý - 10TOÁN1       Lý - 10LÝ   Tin - 10HOÁ     Tin - 11A2 Tin - 12TOÁN1      
4   Thể - 12VĂN Thể - 11LÝ     Lý - 12TIN Lý - 10ĐỊA         Lý - 12ANH2             Tin - 11A1        
5           Lý - 12TIN Lý - 10A2     Lý - 11LÝ   Lý - 11VĂN       Tin - 10SINH     Tin - 11A1 Tin - 12A2      
7 1 Thể - 10SỬ   Thể - 12LÝ Thể - 12ANH2 Thể - 12A2     Lý - 12TOÁN1         Lý - 11A1     Tin - 10A2   Tin - 10TIN Tin - 11A2     CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11TIN
2   Thể - 10ANH2   Thể - 12ANH1   Lý - 12A2     Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 11SỬ Lý - 10SINH   Lý - 12SỬ   Tin - 11TOÁN1           CNghệ - 12A1
3 Họp CN Họp CN Thể - 12TOÁN2 Thể - 12SỬ Thể - 10VĂN Lý - 10TIN Họp CN Họp CN Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 11TIN Họp CN Họp CN Lý - 11ANH1 Tin - 10LÝ Họp CN   Tin - 11SINH   Tin - 10ANH2 Họp CN Họp CN
4 SHL - 10A1 Họp CN         SHL - 12TOÁN2 SHL - 12TOÁN1         SHL - 11A1 SHL - 10LÝ     SHL - 11TIN         SHL - 11HOÁ SHL - 12A1
5                                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ HÓA SINH      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019      
                                   
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1 ChCờ - 12SINH ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SINH     ChCờ - 11SINH       ChCờ - 12HOÁ            
2 Giao ban Sinh - 10HOÁ Giao ban Sinh - 12A1   Sinh - 11SINH CNghệ - 10SINH   Giao ban             Hoá - 11HOÁ
3 Sinh - 12TOÁN1   Giao ban Sinh - 11A1   Sinh - 11SINH Sinh - 10VĂN   Giao ban             Hoá - 11HOÁ
4 Sinh - 12TIN   Sinh - 10TIN Sinh - 11VĂN   Sinh - 11SỬ Sinh - 10LÝ   Hoá - 11SINH              
5                                
3 1   Sinh - 10ANH1   Sinh - 11A2     Sinh - 10A1     Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10ĐỊA    
2   Sinh - 10ANH2   Sinh - 11VĂN           Hoá - 12HOÁ   Hoá - 10A2        
3   Sinh - 10ĐỊA         CNghệ - 10TOÁN1             Hoá - 10A1 Hoá - 10SINH  
4       Sinh - 12A2     Sinh - 10A2             Hoá - 12A1 Hoá - 10HOÁ  
5       Sinh - 11HOÁ                     Hoá - 10HOÁ  
4 1 Sinh - 12SINH       Sinh - 11TOÁN2   CNghệ - 10ĐỊA   Hoá - 10VĂN   Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 11ANH2 Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11LÝ    
2 Sinh - 12SINH       Sinh - 12ANH1 Sinh - 11SINH   Hoá - 12ANH2 Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 10ANH1 Hoá - 12ĐỊA Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11LÝ   Hoá - 11HOÁ
3 Sinh - 12ANH2     Sinh - 11A1 Sinh - 11TOÁN1   CNghệ - 10ANH2 Hoá - 12SỬ Hoá - 11SINH         Hoá - 12TIN    
4   Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 10SINH Sinh - 12LÝ   Sinh - 11ĐỊA CNghệ - 10VĂN Hoá - 11VĂN       Hoá - 11ANH1       Hoá - 10TIN
5   Sinh - 10SỬ Sinh - 10SINH Sinh - 11ANH2 Sinh - 11LÝ Sinh - 11SỬ CNghệ - 10LÝ Hoá - 12ANH1           Hoá - 10ANH2    
5 1         Sinh - 12VĂN           Hoá - 10ANH1 Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10HOÁ  
2               Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 10SỬ Hoá - 10A2 Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10A1 Hoá - 10HOÁ  
3     Sinh - 10TOÁN2   Sinh - 11ANH1     Hoá - 12SỬ     Hoá - 11A2 Hoá - 11TIN Hoá - 10LÝ      
4         Sinh - 11TIN     Hoá - 11A1 Hoá - 12SINH     Hoá - 11ANH1 Hoá - 12A2 Hoá - 10ANH2 Hoá - 10SINH  
5     Sinh - 10SINH           Hoá - 10VĂN              
6 1         Sinh - 12SỬ   CNghệ - 10ANH1       Hoá - 12LÝ   Hoá - 11SỬ      
2         Sinh - 11TIN   CNghệ - 10A2 Hoá - 12ANH2     Hoá - 12VĂN   Hoá - 11SỬ      
3     Sinh - 10SINH       CNghệ - 10SỬ Hoá - 11A1                
4       Sinh - 11A2 Sinh - 11TOÁN2           Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10LÝ     Hoá - 10TIN
5     Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 11ANH2 Sinh - 11ANH1   CNghệ - 10A1 Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 10SỬ   Hoá - 11ĐỊA     Hoá - 11HOÁ
7 1         Sinh - 11LÝ   CNghệ - 10TOÁN2   Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 12VĂN Hoá - 11ANH2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12A1    
2       Sinh - 12HOÁ Sinh - 12ĐỊA Sinh - 11ĐỊA CNghệ - 10TIN Hoá - 11VĂN     Hoá - 11A2 Hoá - 11TIN        
3 Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 11HOÁ Sinh - 11TOÁN1 Họp CN CNghệ - 10HOÁ Hoá - 12ANH1 Hoá - 12SINH Họp CN Hoá - 12LÝ Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12A2 Hoá - 12TIN    
4 SHL - 12SINH SHL - 10HOÁ SHL - 10SINH     SHL - 11SINH       SHL - 12HOÁ            
5                                
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019      
                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Thúy Địa Phượng HĐ Loan Vui
2 1   ChCờ - 12LÝ   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 12SỬ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA       ChCờ - 11LÝ
2 Giao ban Sử - 12A2 Giao ban   Sử - 10A1 Sử - 10TOÁN2 Sử - 10A2 Địa - 12HOÁ Giao ban   Địa - 10TOÁN1   GDCD - 10TIN Giao ban
3 Giao ban   Giao ban Sử - 10HOÁ       Địa - 10ĐỊA Giao ban Địa - 12VĂN Địa - 12LÝ   GDCD - 12SINH Giao ban
4   Sử - 12TOÁN1     Sử - 11ANH1     Địa - 10ĐỊA   Địa - 12ANH2     GDCD - 11ANH2  
5                            
3 1           Sử - 12SỬ Sử - 10A2 Địa - 12SINH     Địa - 12TOÁN2   GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 12ANH2
2   Sử - 12ANH2     Sử - 10A1 Sử - 12SỬ Sử - 10VĂN       Địa - 12LÝ   GDCD - 10ĐỊA GDCD - 11ANH1
3   Sử - 12LÝ     Sử - 11TOÁN2     Địa - 12A2     Địa - 10ANH2   GDCD - 12HOÁ GDCD - 11ĐỊA
4       Sử - 10LÝ Sử - 11A1     Địa - 12ANH1     Địa - 11SINH   GDCD - 10A1 GDCD - 12TOÁN2
5       Sử - 11SỬ Sử - 11LÝ                  
4 1 Sử - 10ANH1 Sử - 12HOÁ       Sử - 12VĂN         Địa - 10LÝ   GDCD - 10A2 GDCD - 11TIN
2 Sử - 10ĐỊA Sử - 12TOÁN2     Sử - 11TOÁN1               GDCD - 12TIN GDCD - 12LÝ
3 Sử - 10SINH Sử - 12ANH1       Sử - 10TIN         Địa - 10HOÁ   GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 10TOÁN2
4 Sử - 10ANH2 Sử - 12SINH Sử - 12ĐỊA   Sử - 11TIN           Địa - 12TOÁN2   GDCD - 10LÝ GDCD - 11LÝ
5     Sử - 12ĐỊA   Sử - 10TOÁN1           Địa - 11HOÁ      
5 1 Sử - 10SINH               Địa - 12SỬ   Địa - 10A2   GDCD - 11SỬ GDCD - 10ANH2
2                 Địa - 12ĐỊA       GDCD - 12ANH1 GDCD - 12TOÁN1
3 Sử - 10ANH1           Sử - 10SỬ   Địa - 12ĐỊA   Địa - 10A1   GDCD - 10VĂN GDCD - 12A2
4             Sử - 10SỬ   Địa - 12A1   Địa - 12TIN   GDCD - 12VĂN GDCD - 11VĂN
5                            
6 1           Sử - 10TIN Sử - 10SỬ Địa - 12HOÁ Địa - 12A1 Địa - 12ANH2 Địa - 11A1 Địa - 11LÝ GDCD - 11A2 GDCD - 10SINH
2       Sử - 10LÝ Sử - 11SINH Sử - 10TOÁN2       Địa - 11ĐỊA Địa - 12TIN Địa - 11A2 GDCD - 12SỬ  
3         Sử - 11VĂN   Sử - 10VĂN Địa - 11SỬ Địa - 10TIN Địa - 11ĐỊA Địa - 10TOÁN2 Địa - 11TIN GDCD - 11SINH GDCD - 12ĐỊA
4 Sử - 10ANH2 Sử - 11ĐỊA   Sử - 11SỬ Sử - 10TOÁN1     Địa - 12A2     Địa - 10VĂN Địa - 11ANH2 GDCD - 12A1 GDCD - 10SỬ
5 Sử - 10ĐỊA Sử - 12A1   Sử - 11SỬ Sử - 11A2     Địa - 12ANH1   Địa - 12VĂN Địa - 12TOÁN1 Địa - 11TOÁN2    
7 1               Địa - 10ĐỊA Địa - 12SỬ Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH1 Địa - 11TOÁN1 GDCD - 10HOÁ GDCD - 11HOÁ
2   Sử - 12TIN   Sử - 10HOÁ Sử - 11HOÁ     Địa - 12SINH   Địa - 10SỬ Địa - 12TOÁN1 Địa - 11ANH1 GDCD - 10ANH1 GDCD - 11A1
3   Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 11ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 10SINH Địa - 11VĂN GDCD - 10TOÁN1 Họp CN
4   SHL - 12LÝ   SHL - 11SỬ   SHL - 12SỬ SHL - 10SỬ SHL - 10ĐỊA SHL - 12ĐỊA SHL - 11ĐỊA       SHL - 11LÝ
5                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 01 năm 2019      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12A2 ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1    
2 T.Anh - 10ANH2 Giao ban T.Anh - 12SINH T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11A1     T.Anh - 12TOÁN1  
3 T.Anh - 10ANH2 Giao ban T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A2   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12SỬ  
4 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10SINH       T.Anh - 11A2     T.Anh - 10SỬ  
5                    
3 1             T.Anh - 10TOÁN2     T.Anh - 11VĂN
2     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 12TOÁN1  
3     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH1       T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 12ĐỊA
4     T.Anh - 10ĐỊA       T.Anh - 12TIN T.Anh - 10TIN T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12LÝ
5                   T.Anh - 10LÝ
4 1         T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12ĐỊA
2   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 11A1 T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10LÝ
3   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12A2   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11TIN
4 T.Anh - 10A1 T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11A2 T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 11TOÁN2  
5 T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 10HOÁ         T.Anh - 10TIN T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA
5 1 T.Anh - 11TOÁN1           T.Anh - 12A1     T.Anh - 11TIN
2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10SINH         T.Anh - 12A1   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11TIN
3   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 11A1 T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA
4 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 11SINH T.Anh - 10LÝ
5                    
6 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 10A2     T.Anh - 11ĐỊA
2   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11LÝ           T.Anh - 12LÝ
3 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12A2 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12A1   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12LÝ
4 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 12SINH T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 11VĂN
5 T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 12SINH     T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10TOÁN1  
7 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12TIN     T.Anh - 11VĂN
2         T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 10TOÁN1  
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10A2 Họp CN T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12ĐỊA
4 SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 12A2 SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1    
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây