Thời khóa biểu số 04 các tổ thực hiện từ 03/12/2018

Thứ sáu - 30/11/2018 10:09
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 năm 2018      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường DũngT Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 11TOÁN2         ChCờ - 11TOÁN1   ChCờ - 10TIN ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 11A2      
2 Giao ban Giao ban   Toán - 11TOÁN2       Toán - 10HOÁ       Toán - 10VĂN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11VĂN   Toán - 11ANH2 Toán - 10A2  
3 Giao ban Giao ban Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TIN         Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ĐỊA Toán - 12LÝ Toán - 11ANH2 Toán - 10A2 Toán - 10A1
4       Toán - 11TIN       Toán - 11LÝ Toán - 11TOÁN1     Toán - 12ANH2 Toán - 12VĂN Toán - 11ĐỊA Toán - 12LÝ   Toán - 10ANH1 Toán - 11SỬ
5                                    
3 1 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12A2 Toán - 11A1   Toán - 10HOÁ Toán - 12TIN Toán - 12A1       Toán - 11ĐỊA       Toán - 11SỬ
2 Toán - 10SINH       Toán - 12ĐỊA Toán - 11A1 Toán - 11HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 12TIN Toán - 12A1   Toán - 11VĂN   Toán - 11ĐỊA       Toán - 10ANH2
3       Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH1 Toán - 12SINH Toán - 11HOÁ       Toán - 10TIN Toán - 10ĐỊA   Toán - 11VĂN       Toán - 10ANH2
4       Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH1 Toán - 12SINH     Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TIN Toán - 10VĂN   Toán - 11VĂN        
5                       Toán - 10VĂN            
4 1 Toán - 10SINH     Toán - 11SINH Toán - 12A2   Toán - 11HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ               Toán - 10A1
2 Toán - 10SINH     Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2       Toán - 12TIN Toán - 10SỬ   Toán - 12ANH2     Toán - 11A2     Toán - 10A1
3   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TIN Toán - 12ANH1   Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 12A1   Toán - 10VĂN     Toán - 11A2 Toán - 12SỬ    
4   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12ANH1   Toán - 10LÝ         Toán - 10ĐỊA Toán - 12VĂN     Toán - 12SỬ Toán - 10ANH1  
5                       Toán - 10ĐỊA Toán - 10TOÁN2   Toán - 12LÝ Toán - 12HOÁ Toán - 10ANH1  
5 1         Toán - 12ĐỊA   Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 11ANH1                
2         Toán - 12A2   Toán - 10LÝ Toán - 11LÝ   Toán - 11ANH1           Toán - 11ANH2    
3   Toán - 12TOÁN1                 Toán - 12TOÁN2         Toán - 12HOÁ    
4   Toán - 12TOÁN1         Toán - 11HOÁ     Toán - 12A1 Toán - 10TIN         Toán - 12SỬ    
5                                    
6 1     Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ĐỊA       Toán - 12TIN Toán - 11ANH1               Toán - 10ANH2
2     Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ĐỊA         Toán - 10SỬ             Toán - 10ANH1 Toán - 10ANH2
3       Toán - 11TOÁN2         Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TOÁN2   Toán - 12VĂN   Toán - 11A2     Toán - 10A1
4           Toán - 11A1         Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 12VĂN   Toán - 11A2 Toán - 12HOÁ Toán - 10A2  
5       Toán - 11SINH   Toán - 12SINH         Toán - 10TIN Toán - 10ĐỊA Toán - 10TOÁN2     Toán - 12HOÁ Toán - 10A2  
7 1     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11SINH   Toán - 12SINH       Toán - 11ANH1                
2     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11SINH                 Toán - 10TOÁN2   Toán - 12LÝ Toán - 11ANH2   Toán - 11SỬ
3     Họp CN Họp CN   Toán - 11A1     Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 12SỬ   Toán - 11SỬ
4     SHL - 10TOÁN1 SHL - 11TOÁN2         SHL - 11TOÁN1   SHL - 10TIN SHL - 12ANH2 SHL - 10TOÁN2   SHL - 11A2      
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 năm 2018      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1       ChCờ - 10VĂN     ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12TIN ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 10A2    
2   Văn - 10SỬ Văn - 12LÝ Giao ban             Văn - 11TOÁN1 Văn - 12TOÁN2  
3   Văn - 10SỬ   Giao ban       Văn - 12TIN Văn - 12VĂN   Văn - 10LÝ Văn - 12SỬ  
4                     Văn - 10A2    
5                          
3 1 Văn - 11SINH Văn - 10TOÁN1   Văn - 10VĂN                 Văn - 11ANH2
2 Văn - 11SINH Văn - 10SỬ   Văn - 10VĂN           Văn - 12TOÁN1   Văn - 11TOÁN2 Văn - 11ANH2
3         Văn - 11LÝ Văn - 10TOÁN2       Văn - 10SINH   Văn - 12SỬ Văn - 11A1
4   Văn - 12A2     Văn - 11LÝ Văn - 10TOÁN2       Văn - 11ĐỊA   Văn - 12SỬ  
5                          
4 1 Văn - 12A1 Văn - 10TIN Văn - 10ANH2     Văn - 11ANH1             Văn - 11SỬ
2 Văn - 12A1   Văn - 10ANH2   Văn - 10ANH1 Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN         Văn - 12TOÁN2 Văn - 11ANH2
3 Văn - 12ANH2           Văn - 11VĂN            
4 Văn - 12ANH2       Văn - 12SINH                
5                       Văn - 11TIN  
5 1 Văn - 12HOÁ Văn - 10TOÁN1 Văn - 12LÝ     Văn - 11A2 Văn - 11VĂN Văn - 12TIN   Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ   Văn - 11A1
2 Văn - 11SINH Văn - 10TOÁN1 Văn - 12LÝ   Văn - 10ĐỊA Văn - 11A2 Văn - 11VĂN       Văn - 11HOÁ   Văn - 11A1
3         Văn - 10ANH1     Văn - 12ANH1 Văn - 12VĂN Văn - 10SINH Văn - 10A2   Văn - 11SỬ
4         Văn - 10ANH1       Văn - 12VĂN Văn - 11ĐỊA Văn - 10A2   Văn - 11SỬ
5                          
6 1 Văn - 12HOÁ Văn - 10TIN   Văn - 10VĂN   Văn - 10TOÁN2 Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1   Văn - 12TOÁN1 Văn - 11TOÁN1    
2   Văn - 10TIN   Văn - 10VĂN Văn - 12SINH Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1   Văn - 12TOÁN1 Văn - 11TOÁN1    
3 Văn - 12A1 Văn - 12A2     Văn - 12SINH     Văn - 12TIN     Văn - 10LÝ Văn - 11TIN  
4   Văn - 12A2 Văn - 10A1   Văn - 11LÝ     Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ Văn - 11TIN  
5     Văn - 10ANH2         Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ   Văn - 12TOÁN2  
7 1 Văn - 12ANH2     Văn - 10VĂN       Văn - 12ĐỊA   Văn - 10SINH Văn - 10LÝ    
2     Văn - 10A1 Văn - 10VĂN Văn - 10ĐỊA             Văn - 11TOÁN2  
3 Văn - 12HOÁ   Văn - 10A1 Họp CN Văn - 10ĐỊA Văn - 11A2 Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 11TOÁN2  
4       SHL - 10VĂN     SHL - 11VĂN SHL - 12TIN SHL - 12VĂN   SHL - 10A2    
5                          
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 năm 2018      
                                                 
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 10A1           ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 12TOÁN1         ChCờ - 11A1 ChCờ - 10LÝ       ChCờ - 11TIN       ChCờ - 11HOÁ ChCờ - 12A1
2 Giao ban Giao ban Thể - 11ANH1 Thể - 11A2 Giao ban   Lý - 10ĐỊA Lý - 11ĐỊA Lý - 12ĐỊA Giao ban   Lý - 11SỬ   Lý - 10LÝ   Giao ban   Tin - 11TIN   Tin - 12VĂN     Giao ban
3 Giao ban Giao ban   Thể - 12ĐỊA Giao ban       Lý - 11SINH Giao ban   Lý - 12A1 Lý - 10SINH   Lý - 12ANH1 Giao ban       Tin - 11SỬ     Giao ban
4   Thể - 10TIN Thể - 11SINH Thể - 11A1 Thể - 10VĂN Lý - 12TIN     Lý - 12HOÁ           Lý - 10A1     Tin - 11HOÁ   Tin - 12TOÁN2     CNghệ - 12ANH1
5                                              
3 1 Thể - 10SỬ   Thể - 11ANH1     Lý - 10TIN Lý - 10A2 Lý - 12TOÁN1     Lý - 12LÝ     Lý - 11HOÁ Lý - 12ANH1 Tin - 11LÝ       Tin - 12SINH   CNghệ - 12VĂN CNghệ - 11TOÁN2
2 Thể - 10TOÁN1 Thể - 10ĐỊA Thể - 11LÝ     Lý - 10TIN   Lý - 11A2     Lý - 12LÝ Lý - 11TIN         Tin - 10LÝ         CNghệ - 12TOÁN2 CNghệ - 12A2
3   Thể - 10A2 Thể - 11TOÁN1                 Lý - 11ANH2   Lý - 10LÝ   Tin - 11A2   Tin - 11TIN   Tin - 12A2     CNghệ - 12ANH2
4 Thể - 10SINH Thể - 10ANH2 Thể - 11HOÁ     Lý - 10ANH1           Lý - 11ANH2   Lý - 10LÝ     Tin - 10TOÁN1 Tin - 11TIN   Tin - 12ĐỊA   CNghệ - 11A2 CNghệ - 12TIN
5                                              
4 1 Thể - 11ĐỊA     Thể - 11A2     Lý - 10A2       Lý - 12LÝ       Lý - 12SỬ Tin - 11A1 Tin - 10TOÁN2     Tin - 12TOÁN1   CNghệ - 12ĐỊA CNghệ - 12HOÁ
2 Thể - 10TOÁN2 Thể - 10HOÁ   Thể - 11TIN     Lý - 10ĐỊA   Lý - 12HOÁ           Lý - 12SỬ         Tin - 12LÝ   CNghệ - 12TOÁN1  
3 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12VĂN   Thể - 11ANH2                     Lý - 10A1   Tin - 10SINH           CNghệ - 11ANH1
4 Thể - 10SỬ Thể - 12TIN         Lý - 12TOÁN2   Lý - 11TOÁN1           Lý - 11ANH1   Tin - 10A1     Tin - 12HOÁ   CNghệ - 11A1  
5                 Lý - 12ĐỊA                     Tin - 12ANH1   CNghệ - 11VĂN  
5 1 Thể - 10A1   Thể - 12TOÁN1 Thể - 12ANH2 Thể - 12A2 Lý - 12SINH   Lý - 11ĐỊA         Lý - 11TOÁN2           Tin - 10TIN   Tin - 10SỬ CNghệ - 11SINH CNghệ - 11ANH2
2 Thể - 10ANH1 Thể - 10TIN Thể - 11TOÁN2 Thể - 11SỬ       Lý - 10HOÁ         Lý - 10ANH2   Lý - 10TOÁN2     Tin - 11TOÁN1 Tin - 11ĐỊA       CNghệ - 12SINH
3 Thể - 10TOÁN2 Thể - 12SINH Thể - 12A1 Thể - 11VĂN Thể - 10VĂN Lý - 12A2     Lý - 11SINH Lý - 11LÝ   Lý - 12ANH2 Lý - 10ANH2               Tin - 12TIN CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 11TOÁN1
4 Thể - 10LÝ Thể - 12HOÁ Thể - 12TOÁN2 Thể - 12ANH1   Lý - 10VĂN     Lý - 11TOÁN1 Lý - 10TOÁN1   Lý - 11TIN           Tin - 11TOÁN2       CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12LÝ
5                                              
6 1 Thể - 10LÝ   Thể - 11SINH Thể - 11A1     Lý - 12TOÁN2 Lý - 10HOÁ         Lý - 11TOÁN2 Lý - 11HOÁ         Tin - 11ANH2 Tin - 12ANH2 Tin - 10ANH1    
2 Thể - 10A1 Thể - 10HOÁ Thể - 11TOÁN2 Thể - 11TIN                 Lý - 11A1 Lý - 10LÝ           Tin - 12SỬ Tin - 12TIN    
3 Thể - 10SINH Thể - 10A2 Thể - 12LÝ Thể - 11VĂN   Lý - 10ANH1 Lý - 10SỬ Lý - 12TOÁN1       Lý - 11SỬ                   CNghệ - 12SỬ  
4   Thể - 10ĐỊA   Thể - 11SỬ   Lý - 12SINH       Lý - 10TOÁN1   Lý - 11VĂN               Tin - 12A1      
5           Lý - 12TIN       Lý - 11LÝ   Lý - 12ANH2         Tin - 10VĂN   Tin - 11ANH1 Tin - 11VĂN   CNghệ - 11ĐỊA  
7 1 Thể - 10ANH1   Thể - 11LÝ Thể - 12SỬ   Lý - 12A2 Lý - 10SỬ Lý - 11A2         Lý - 11A1   Lý - 10TOÁN2   Tin - 10A2       Tin - 10ĐỊA CNghệ - 11SỬ CNghệ - 11TIN
2 Thể - 11ĐỊA Thể - 10ANH2 Thể - 11HOÁ           Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 11VĂN Lý - 10SINH           Tin - 10TIN       CNghệ - 12A1
3 Họp CN Họp CN Thể - 11TOÁN1 Thể - 11ANH2   Lý - 10VĂN Họp CN Họp CN Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 12A1 Họp CN Họp CN Lý - 11ANH1 Tin - 11SINH Tin - 10HOÁ Họp CN Tin - 10TIN   Tin - 10ANH2 Họp CN Họp CN
4 SHL - 10A1 Họp CN         SHL - 12TOÁN2 SHL - 12TOÁN1         SHL - 11A1 SHL - 10LÝ       SHL - 11TIN       SHL - 11HOÁ SHL - 12A1
5                                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ HÓA SINH      
Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 năm 2018      
                                   
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1 ChCờ - 12SINH ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SINH     ChCờ - 11SINH       ChCờ - 12HOÁ            
2 Giao ban   Giao ban Sinh - 12A1 Sinh - 12SỬ Sinh - 11SINH CNghệ - 10SINH   Giao ban             Hoá - 11HOÁ
3 Giao ban Sinh - 10HOÁ Giao ban Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 11A1 Sinh - 10VĂN Hoá - 11VĂN Giao ban Hoá - 12HOÁ           Hoá - 11HOÁ
4   Sinh - 10ANH2 Sinh - 10TOÁN2 Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 11VĂN   Sinh - 10LÝ Hoá - 12SỬ                
5                                
3 1   Sinh - 10ANH1   Sinh - 11A2     Sinh - 10A1     Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12ĐỊA Hoá - 10LÝ Hoá - 10ĐỊA    
2       Sinh - 12ANH2           Hoá - 12HOÁ   Hoá - 10A2   Hoá - 10A1    
3       Sinh - 12TIN     CNghệ - 10TOÁN1           Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10A1 Hoá - 10HOÁ  
4       Sinh - 12HOÁ     Sinh - 10A2             Hoá - 12A1 Hoá - 10HOÁ  
5                             Hoá - 10SINH  
4 1 Sinh - 12SINH       Sinh - 11TOÁN2   CNghệ - 10ĐỊA   Hoá - 10VĂN   Hoá - 12VĂN Hoá - 11ANH2 Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11LÝ    
2 Sinh - 12SINH   Sinh - 10TIN   Sinh - 12ANH1 Sinh - 11SINH CNghệ - 10VĂN         Hoá - 12ĐỊA Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11LÝ    
3   Sinh - 10ĐỊA Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12A2 Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 11SINH     Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 10ANH1     Hoá - 10ANH2    
4   Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 10SINH Sinh - 12LÝ   Sinh - 11ĐỊA CNghệ - 10ANH2 Hoá - 11VĂN Hoá - 11SINH     Hoá - 11TIN Hoá - 11SỬ     Hoá - 11HOÁ
5   Sinh - 10SỬ Sinh - 10SINH Sinh - 12TIN Sinh - 11LÝ Sinh - 11SỬ CNghệ - 10LÝ Hoá - 12ANH2 Hoá - 11SINH             Hoá - 10TIN
5 1         Sinh - 12VĂN           Hoá - 10ANH1 Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10SINH  
2     Sinh - 12TOÁN2               Hoá - 10SỬ Hoá - 10A2   Hoá - 12TIN    
3         Sinh - 11ANH1     Hoá - 12SỬ     Hoá - 11A2   Hoá - 10LÝ   Hoá - 10HOÁ  
4     Sinh - 10SINH   Sinh - 12ĐỊA     Hoá - 11A1 Hoá - 12SINH     Hoá - 11ANH1 Hoá - 12A2 Hoá - 10ANH2 Hoá - 10HOÁ  
5     Sinh - 10SINH           Hoá - 10VĂN              
6 1         Sinh - 12SỬ   CNghệ - 10SỬ       Hoá - 12LÝ   Hoá - 11SỬ      
2       Sinh - 12A2     CNghệ - 10A2 Hoá - 12ANH2     Hoá - 12VĂN          
3       Sinh - 12ANH2 Sinh - 11ANH2     Hoá - 11A1       Hoá - 11ANH1 Hoá - 10TOÁN1      
4       Sinh - 12LÝ Sinh - 12ANH1   CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 12TOÁN1         Hoá - 10TIN
5       Sinh - 12A1     CNghệ - 10A1 Hoá - 12ANH1     Hoá - 10SỬ Hoá - 11TIN       Hoá - 11HOÁ
7 1         Sinh - 12VĂN   CNghệ - 10TIN   Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 11ANH2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12A1    
2       Sinh - 12HOÁ Sinh - 12ĐỊA   CNghệ - 10HOÁ Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 11A2          
3 Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 11HOÁ Sinh - 11TIN Họp CN CNghệ - 10ANH1 Hoá - 12ANH1 Hoá - 12SINH Họp CN Hoá - 12LÝ Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12A2 Hoá - 12TIN    
4 SHL - 12SINH SHL - 10HOÁ SHL - 10SINH     SHL - 11SINH       SHL - 12HOÁ            
5                                
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 năm 2018      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh V.Anh Thúy Địa Phượng HĐ Loan Vui
2 1   ChCờ - 12LÝ   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 12SỬ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA         ChCờ - 11LÝ
2 Giao ban Sử - 12ANH1 Giao ban Sử - 12A2 Sử - 11LÝ   Sử - 10A1 Địa - 12HOÁ Giao ban Địa - 12ANH2 Địa - 10TOÁN1 Địa - 10ANH1   GDCD - 12TIN Giao ban
3 Giao ban   Giao ban   Sử - 11ANH1     Địa - 10ĐỊA Giao ban     Địa - 10TIN   GDCD - 12SINH Giao ban
4   Sử - 12SINH     Sử - 11TOÁN2     Địa - 10ĐỊA   Địa - 10SỬ Địa - 10HOÁ Địa - 12A1   GDCD - 11ANH2 GDCD - 12ĐỊA
5                              
3 1   Sử - 12ANH2       Sử - 12SỬ           Địa - 10ANH2   GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 12TOÁN2
2   Sử - 12ANH1   Sử - 11SỬ Sử - 11TOÁN1 Sử - 12SỬ           Địa - 10ANH1   GDCD - 12VĂN GDCD - 11ANH1
3   Sử - 12LÝ   Sử - 12A1 Sử - 12TOÁN2             Địa - 10VĂN   GDCD - 11SINH GDCD - 10SỬ
4         Sử - 11A1 Sử - 12VĂN           Địa - 11SINH   GDCD - 10A1 GDCD - 12TOÁN1
5         Sử - 11VĂN                    
4 1 Sử - 10ANH1 Sử - 12ANH2                   Địa - 12TOÁN2   GDCD - 10LÝ GDCD - 11TIN
2 Sử - 10TOÁN1     Sử - 11SỬ                   GDCD - 10A2  
3 Sử - 10TOÁN2 Sử - 12TIN Sử - 12ĐỊA Sử - 11SỬ             Địa - 10HOÁ Địa - 11A1   GDCD - 10TIN GDCD - 11ĐỊA
4 Sử - 10TIN   Sử - 12ĐỊA Sử - 12A1             Địa - 10TOÁN2 Địa - 10A2   GDCD - 10VĂN GDCD - 12A2
5 Sử - 10ANH2                     Địa - 11HOÁ      
5 1             Sử - 10A2   Địa - 12SỬ     Địa - 10VĂN   GDCD - 11SỬ GDCD - 10ANH2
2         Sử - 12TOÁN1       Địa - 12ĐỊA     Địa - 10A1   GDCD - 12ANH1 GDCD - 12ANH2
3         Sử - 11TIN   Sử - 10SỬ   Địa - 12ĐỊA     Địa - 10TIN   GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 12LÝ
4         Sử - 11A2   Sử - 10SỬ         Địa - 12TIN   GDCD - 10ĐỊA GDCD - 11VĂN
5                              
6 1 Sử - 10ĐỊA Sử - 12SINH           Địa - 12A2   Địa - 12VĂN   Địa - 10A2 Địa - 11TIN GDCD - 11A2 GDCD - 11LÝ
2   Sử - 12HOÁ     Sử - 11HOÁ     Địa - 10ĐỊA   Địa - 11ĐỊA   Địa - 10SINH Địa - 11A2 GDCD - 12A1 GDCD - 10TOÁN2
3 Sử - 10HOÁ           Sử - 10VĂN Địa - 12ANH1   Địa - 11ĐỊA Địa - 10TOÁN2   Địa - 11LÝ GDCD - 12HOÁ  
4 Sử - 10LÝ Sử - 11ĐỊA     Sử - 11SINH   Sử - 10SỬ         Địa - 10ANH2 Địa - 11ANH2 GDCD - 12SỬ GDCD - 10SINH
5 Sử - 10SINH Sử - 12LÝ     Sử - 11ANH2 Sử - 12VĂN   Địa - 11SỬ     Địa - 10TOÁN1 Địa - 12TOÁN1 Địa - 11TOÁN2    
7 1   Sử - 12HOÁ           Địa - 12LÝ   Địa - 11ĐỊA   Địa - 10A1 Địa - 11TOÁN1 GDCD - 10HOÁ GDCD - 11HOÁ
2   Sử - 12TIN   Sử - 12A2 Sử - 12TOÁN1     Địa - 12SINH   Địa - 10SỬ Địa - 10LÝ   Địa - 11ANH1 GDCD - 10ANH1 GDCD - 11A1
3   Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 12TOÁN2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 10LÝ Địa - 10SINH Địa - 11VĂN GDCD - 10TOÁN1 Họp CN
4   SHL - 12LÝ   SHL - 11SỬ   SHL - 12SỬ SHL - 10SỬ SHL - 10ĐỊA SHL - 12ĐỊA SHL - 11ĐỊA         SHL - 11LÝ
5                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 năm 2018      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12A2 ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1    
2 T.Anh - 10ANH2 Giao ban T.Anh - 12SINH     T.Anh - 11A1   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12TOÁN1  
3 T.Anh - 10ANH2 Giao ban T.Anh - 12A2 T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 11A2   T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TOÁN2  
4   T.Anh - 10SINH T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A2     T.Anh - 10TOÁN1  
5                    
3 1             T.Anh - 10TOÁN2     T.Anh - 11VĂN
2     T.Anh - 12SINH       T.Anh - 10TOÁN2      
3     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12ĐỊA
4     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12LÝ
5     T.Anh - 10HOÁ         T.Anh - 10TIN T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10LÝ
4 1   T.Anh - 12ANH1         T.Anh - 12TIN     T.Anh - 11VĂN
2 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 11A1       T.Anh - 10LÝ
3   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12SINH     T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 10A2   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12LÝ
4   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 11A2     T.Anh - 11TOÁN2  
5 T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 10HOÁ           T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA
5 1 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 12ANH1         T.Anh - 12A1     T.Anh - 11TIN
2 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10SINH T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12A1   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11TIN
3 T.Anh - 10A1 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 11A1     T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA
4 T.Anh - 10A1 T.Anh - 11ANH2       T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 11SINH  
5                    
6 1 T.Anh - 10A1 T.Anh - 10SINH         T.Anh - 12A1     T.Anh - 11ĐỊA
2   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11SINH T.Anh - 12LÝ
3 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10ĐỊA         T.Anh - 10TIN T.Anh - 11SINH T.Anh - 12ĐỊA
4 T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 12TIN T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11TOÁN2  
5 T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 12A2         T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10LÝ
7 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1         T.Anh - 12TIN     T.Anh - 11VĂN
2   T.Anh - 12ANH1       T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10A2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11TIN
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10A2 Họp CN T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12ĐỊA
4 SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 12A2 SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1    
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây