Thời khóa biểu số 04 (30/10/2017) các tổ

Thứ sáu - 27/10/2017 09:36
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 10 năm 2017      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1       ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10TOÁN1     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10A2   ChCờ - 12A2  
2 Toán - 11A1     Toán - 10TOÁN2   Toán - 12TOÁN1           Toán - 12ĐỊA Toán - 12HOÁ       Toán - 12A2  
3 Toán - 11A1 Toán - 12LÝ   Toán - 10TOÁN2     Toán - 12TIN   Toán - 11TIN     Toán - 12ĐỊA Toán - 12HOÁ   Toán - 11LÝ      
4   Toán - 12LÝ   Toán - 10SINH     Toán - 12TIN   Toán - 11TIN     Toán - 12A1     Toán - 10A2   Toán - 12SỬ  
5                                    
3 1 Toán - 11A1       Toán - 11ANH1   Toán - 12TIN Toán - 10TIN Toán - 10TOÁN1         Toán - 12SINH       Toán - 11VĂN
2 Toán - 11A1   Toán - 10A1   Toán - 11ANH1   Toán - 10HOÁ Toán - 10TIN Toán - 10TOÁN1     Toán - 12A1   Toán - 12SINH   Toán - 11HOÁ   Toán - 10VĂN
3   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11SINH   Toán - 11ĐỊA           Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2   Toán - 12ANH2   Toán - 11HOÁ   Toán - 10VĂN
4   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11SINH         Toán - 10LÝ Toán - 11TIN   Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2   Toán - 12ANH2   Toán - 11SỬ    
5                                    
4 1     Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2     Toán - 12TIN     Toán - 10ĐỊA       Toán - 12SINH Toán - 10A2      
2     Toán - 10A1 Toán - 10SINH Toán - 11ANH1   Toán - 10HOÁ     Toán - 10ĐỊA       Toán - 12SINH Toán - 10A2   Toán - 12SỬ  
3     Toán - 11SINH Toán - 10SINH           Toán - 12VĂN           Toán - 11HOÁ Toán - 12SỬ  
4     Toán - 11SINH   Toán - 11A2               Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2   Toán - 11SỬ    
5                         Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2   Toán - 11SỬ    
5 1         Toán - 11ĐỊA         Toán - 10ĐỊA               Toán - 10SỬ
2         Toán - 11ĐỊA         Toán - 12VĂN Toán - 12ANH1   Toán - 12TOÁN2         Toán - 10SỬ
3   Toán - 12LÝ     Toán - 11A2             Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 11LÝ      
4   Toán - 11TOÁN1     Toán - 11A2         Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ   Toán - 11LÝ      
5                                    
6 1         Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN1   Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH1               Toán - 11VĂN
2           Toán - 12TOÁN1   Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH1             Toán - 12SỬ Toán - 11VĂN
3         Toán - 11A2         Toán - 12VĂN   Toán - 11ANH2       Toán - 10ANH2 Toán - 12A2  
4         Toán - 11ĐỊA     Toán - 10TIN   Toán - 12VĂN Toán - 12ANH1 Toán - 12ĐỊA       Toán - 10ANH2 Toán - 12A2 Toán - 10VĂN
5                     Toán - 12ANH1 Toán - 12ĐỊA       Toán - 11SỬ    
7 1   Toán - 11TOÁN1       Toán - 12TOÁN1     Toán - 11TIN           Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
2   Giao ban   Toán - 10TOÁN2     Toán - 10HOÁ       Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ     Toán - 10ANH2 Toán - 12A2  
3   Toán - 12LÝ   Họp CN   Họp CN Họp CN   Họp CN   Toán - 12ANH1 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 11HOÁ Họp CN Toán - 10SỬ
4       SHL - 10TOÁN2   SHL - 12TOÁN1 SHL - 12TIN   SHL - 10TOÁN1     SHL - 11ANH2 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10A2   SHL - 12A2  
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 10 năm 2017      
                               
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV P.Lan
2 1           ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 11VĂN          
2         Văn - 10LÝ Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN   Văn - 12SINH          
3   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10HOÁ   Văn - 10LÝ   Văn - 10VĂN       Văn - 12ANH2      
4   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10HOÁ           Văn - 11VĂN   Văn - 12ANH2      
5                            
3 1   Văn - 12TOÁN2   Văn - 10A2   Văn - 12VĂN           Văn - 11SỬ Văn - 10TOÁN2  
2 Văn - 11ANH2       Văn - 12A2 Văn - 12VĂN       Văn - 10SỬ        
3 Văn - 11A1 Văn - 11A2   Văn - 12ĐỊA Văn - 10ANH1       Văn - 11VĂN Văn - 10ĐỊA   Văn - 10TIN Văn - 12HOÁ  
4   Văn - 12ANH1   Văn - 12ĐỊA Văn - 10ANH1       Văn - 11VĂN Văn - 11LÝ   Văn - 10TIN Văn - 12HOÁ  
5                            
4 1     Văn - 12SỬ Văn - 12ĐỊA               Văn - 11TOÁN2   Văn - 11TOÁN1
2         Văn - 12A2               Văn - 12A1 Văn - 11TOÁN1
3 Văn - 11ANH2   Văn - 10HOÁ Văn - 10A2 Văn - 12A2       Văn - 12SINH     Văn - 10TIN Văn - 12A1 Văn - 10ANH2
4       Văn - 10A2         Văn - 12SINH         Văn - 10ANH2
5 Văn - 12TOÁN1     Văn - 12TIN         Văn - 11VĂN       Văn - 12HOÁ  
5 1   Văn - 11A2           Văn - 11TIN     Văn - 10TOÁN1 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10SINH Văn - 11HOÁ
2 Văn - 12TOÁN1 Văn - 11A2                 Văn - 10A1 Văn - 11TOÁN2    
3 Văn - 11A1 Văn - 12ANH1           Văn - 11ĐỊA         Văn - 10TOÁN2 Văn - 10ANH2
4 Văn - 11A1 Văn - 12ANH1                        
5                            
6 1     Văn - 11SINH Văn - 12TIN     Văn - 10VĂN Văn - 11ĐỊA   Văn - 11LÝ Văn - 12ANH2   Văn - 12A1  
2     Văn - 11SINH Văn - 12TIN       Văn - 11ANH1   Văn - 11LÝ     Văn - 10SINH  
3 Văn - 12TOÁN1           Văn - 12LÝ Văn - 11ANH1   Văn - 10SỬ Văn - 10TOÁN1   Văn - 10SINH  
4 Văn - 11ANH2           Văn - 12LÝ Văn - 11TIN   Văn - 10SỬ     Văn - 10TOÁN2  
5                            
7 1     Văn - 12SỬ       Văn - 12LÝ Văn - 11ANH1     Văn - 10TOÁN1     Văn - 11HOÁ
2     Văn - 12SỬ Giao ban Văn - 10LÝ   Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1 Văn - 11SỬ   Văn - 11HOÁ
3     Văn - 11SINH   Văn - 10ANH1 Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1 Văn - 11SỬ   Văn - 11TOÁN1
4           SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 11VĂN          
5                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 10 năm 2017      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 12A1           ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN1         ChCờ - 10A1   ChCờ - 12HOÁ     ChCờ - 10TIN     ChCờ - 11TIN   ChCờ - 11A1
2 QP - 10ĐỊA   Thể - 10ANH1       Lý - 12LÝ     Lý - 11HOÁ     Lý - 10SỬ Lý - 10A1   Lý - 12A1     Tin - 10TIN     Tin - 11TIN   CNghệ - 11A2
3 Thể - 12A1   QP - 10ANH1         Lý - 11TOÁN2 Lý - 11TOÁN1     Lý - 10ANH2   Lý - 12SỬ         Tin - 10TIN          
4 Thể - 12TOÁN1   Thể - 12ĐỊA           Lý - 10ANH1 Lý - 11ĐỊA   Lý - 11LÝ Lý - 11ANH2     Lý - 11SỬ               CNghệ - 12SINH
5                                                
3 1 Thể - 10HOÁ   Thể - 10LÝ   Thể - 10VĂN                         Tin - 12LÝ   Tin - 10SINH     CNghệ - 11TOÁN2  
2 Thể - 10A2 QP - 11TIN QP - 10LÝ   QP - 11TOÁN2                               Tin - 10ĐỊA   CNghệ - 11SINH  
3 Thể - 10ANH2   QP - 10A1   Thể - 11LÝ   Lý - 12LÝ     Lý - 10TOÁN1               Tin - 12TOÁN2   Tin - 10LÝ        
4 QP - 10A2 QP - 11HOÁ Thể - 10SINH   QP - 10SỬ   Lý - 12LÝ     Lý - 10TOÁN1                     Tin - 11A2   CNghệ - 12A2  
5                                                
4 1 QP - 10HOÁ       Thể - 10SỬ       Lý - 11A2   Lý - 12ANH1         Lý - 12A1 Tin - 11ANH1         Tin - 11TIN CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12TOÁN1
2 Thể - 10TIN Thể - 11HOÁ     QP - 10TOÁN2         Lý - 11ĐỊA     Lý - 10VĂN     Lý - 12HOÁ Tin - 11LÝ       Tin - 10ANH2 Tin - 11TIN CNghệ - 12ANH1 CNghệ - 12LÝ
3   Thể - 11TIN     Thể - 10TOÁN2       Lý - 10ANH1 Lý - 11VĂN Lý - 12TOÁN2   Lý - 10VĂN     Lý - 11ANH1         Tin - 11SỬ      
4 QP - 10TIN       QP - 11ĐỊA     Lý - 12VĂN   Lý - 11HOÁ     Lý - 10SỬ               Tin - 11ANH2   CNghệ - 12A1 CNghệ - 12HOÁ
5               Lý - 12VĂN   Lý - 10SINH     Lý - 10TIN               Tin - 10ANH1   CNghệ - 11LÝ  
5 1 Thể - 12SINH   Thể - 12LÝ Thể - 12A2 QP - 11SỬ     Lý - 12ĐỊA Lý - 11TOÁN1     Lý - 11LÝ   Lý - 12SỬ Lý - 11SINH Lý - 12HOÁ Tin - 11A1 Tin - 12TOÁN1   Tin - 10A1     CNghệ - 12ANH2 CNghệ - 11ANH1
2 QP - 10ANH2   Thể - 10TOÁN1 Thể - 11SINH Thể - 11SỬ       Lý - 10A2     Lý - 11LÝ   Lý - 12SINH Lý - 10ĐỊA Lý - 12ANH2     Tin - 10TIN Tin - 12SỬ     CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 11A1
3 Thể - 12VĂN Thể - 11VĂN QP - 10TOÁN1 QP - 11SINH Thể - 11TOÁN1     Lý - 11TOÁN2 Lý - 10A2         Lý - 12SINH Lý - 11TIN Lý - 11ANH1 Tin - 11HOÁ Tin - 12HOÁ         CNghệ - 12ĐỊA CNghệ - 12TIN
4 Thể - 10ĐỊA Thể - 11ANH2 Thể - 10A1 Thể - 12SỬ Thể - 11ANH1     Lý - 12TOÁN1       Lý - 10TOÁN2   Lý - 12TIN Lý - 12A2 Lý - 11SỬ     Tin - 10TOÁN1       CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12TOÁN2
5                                                
6 1       QP - 11A1 Thể - 11TOÁN2           Lý - 12TOÁN2 Lý - 10TOÁN2     Lý - 12A2     Tin - 12SINH   Tin - 12ANH1     CNghệ - 12VĂN  
2   QP - 11ANH2   Thể - 11A1 QP - 11TOÁN1           Lý - 12ANH1 Lý - 10ANH2 Lý - 10TIN   Lý - 10HOÁ     Tin - 12VĂN   Tin - 10VĂN Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 11TIN  
3   QP - 11VĂN   Thể - 12TOÁN2             Lý - 10LÝ       Lý - 10ĐỊA   Tin - 11TOÁN1 Tin - 12TIN   Tin - 10HOÁ Tin - 10TOÁN2      
4       Thể - 11A2 QP - 11ANH1           Lý - 10LÝ   Lý - 11A1       Tin - 11SINH     Tin - 12ANH2 Tin - 11VĂN   CNghệ - 12SỬ  
5                                         Tin - 10SỬ      
7 1     Thể - 12HOÁ Thể - 12ANH1 Thể - 11ĐỊA Thể - 12ANH2   Lý - 12ĐỊA Lý - 11A2   Lý - 10LÝ     Lý - 10A1 Lý - 10HOÁ     Tin - 12A2   Tin - 10A2       CNghệ - 11ANH2
2   Giao ban QP - 10SINH Giao ban QP - 11LÝ     Lý - 12TOÁN1   Lý - 11VĂN Giao ban   Lý - 11A1 Lý - 12TIN Lý - 11SINH Lý - 12ANH2 Giao ban           CNghệ - 11TOÁN1 Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 12TIN QP - 11A2 QP - 10VĂN   Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 10SINH     Lý - 11ANH2 Họp CN Lý - 11TIN Họp CN Tin - 11TOÁN2 Tin - 12A1 Họp CN Tin - 12ĐỊA   Họp CN CNghệ - 11VĂN Họp CN
4 SHL - 12A1 Họp CN         SHL - 12LÝ SHL - 11TOÁN2 SHL - 11TOÁN1         SHL - 10A1   SHL - 12HOÁ     SHL - 10TIN     SHL - 11TIN   SHL - 11A1
5                                                
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 10 năm 2017      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS T.Anh Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH     ChCờ - 10HOÁ   ChCờ - 10SINH       ChCờ - 11HOÁ            
2 Sinh - 11SINH       Sinh - 11ANH1   Sinh - 10SINH Sinh - 12SỬ   Hoá - 11ANH2              
3 Sinh - 10A1       Sinh - 11ANH2   Sinh - 10SINH CNghệ - 10ĐỊA   Hoá - 11SINH Hoá - 11HOÁ Hoá - 10TOÁN1          
4         Sinh - 10ANH2     CNghệ - 10TOÁN1   Hoá - 12VĂN Hoá - 11HOÁ Hoá - 11TOÁN1          
5                                  
3 1     Sinh - 11TOÁN1         CNghệ - 10A1     Hoá - 11HOÁ Hoá - 11LÝ Hoá - 12ANH2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11TIN Hoá - 12HOÁ Hoá - 12ANH1
2     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12ĐỊA       Sinh - 10TOÁN2 Hoá - 10SINH   Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 12ANH2 Hoá - 11A2 Hoá - 12LÝ Hoá - 12HOÁ Hoá - 12ANH1
3     Sinh - 12ANH1 Sinh - 12A1       CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 11SỬ               Hoá - 12TIN
4     Sinh - 12TIN Sinh - 12VĂN       Sinh - 12SỬ Hoá - 10VĂN       Hoá - 11ĐỊA Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12A1  
5                                  
4 1 Sinh - 11SINH   Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 11ĐỊA     Sinh - 12HOÁ   Hoá - 12VĂN   Hoá - 11VĂN Hoá - 10ANH2   Hoá - 11A1    
2 Sinh - 11SINH   Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12ĐỊA Sinh - 11A2     CNghệ - 10ANH1       Hoá - 11VĂN          
3     Sinh - 11TOÁN2   Sinh - 10TOÁN1   Sinh - 10ĐỊA     Hoá - 10A1     Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 12ĐỊA    
4     Sinh - 12TIN Sinh - 12A2     CNghệ - 10SINH CNghệ - 10LÝ   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 12SỬ Hoá - 10ANH1 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11TIN   Hoá - 10HOÁ
5     Sinh - 11HOÁ Sinh - 12A2       CNghệ - 10VĂN   Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 10LÝ Hoá - 10SỬ Hoá - 12SINH   Hoá - 10HOÁ
5 1     Sinh - 12ANH1   Sinh - 10LÝ         Hoá - 11ANH2     Hoá - 10ANH1     Hoá - 12A1  
2       Sinh - 12A1 Sinh - 11VĂN       Hoá - 10SINH             Hoá - 12HOÁ  
3     Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 10VĂN   Sinh - 10ANH1   Hoá - 11SỬ Hoá - 10A1     Hoá - 10LÝ        
4     Sinh - 11TIN Sinh - 12LÝ Sinh - 10HOÁ Sinh - 10SINH     Hoá - 10VĂN Hoá - 11SINH     Hoá - 10TIN        
5                                  
6 1               CNghệ - 10A2       Hoá - 12SỬ   Hoá - 10SỬ Hoá - 12LÝ    
2       Sinh - 12ANH2       CNghệ - 10SỬ       Hoá - 10A2   Hoá - 12A2      
3       Sinh - 11A1       Sinh - 10TIN       Hoá - 11LÝ   Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 12ĐỊA    
4       Sinh - 11LÝ       CNghệ - 10HOÁ           Hoá - 12TOÁN1      
5       Sinh - 12LÝ       CNghệ - 10TIN                  
7 1   Sinh - 12SINH     Sinh - 11SỬ     CNghệ - 10ANH2     Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 10TIN Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11A1   Hoá - 12TIN
2 Giao ban Sinh - 12SINH Giao ban Sinh - 12VĂN Sinh - 10SỬ   Sinh - 10A2   Hoá - 11ANH1 Giao ban   Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 11A2      
3   Họp CN Họp CN Sinh - 12ANH2 Họp CN   Họp CN Sinh - 12HOÁ Hoá - 11ANH1   Họp CN Hoá - 10A2 Hoá - 10ANH2 Hoá - 12A2 Hoá - 12SINH   Hoá - 10HOÁ
4 SHL - 11SINH SHL - 12SINH     SHL - 10HOÁ   SHL - 10SINH       SHL - 11HOÁ            
5                                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 10 năm 2017      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ ChCờ - 11LÝ   ChCờ - 10SỬ ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA   ChCờ - 12ĐỊA     ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10LÝ
2 Sử - 12TOÁN2 Sử - 11LÝ     Sử - 11SỬ   Địa - 10ANH2   Địa - 12ANH1   Địa - 11TOÁN1     GDCD - 11VĂN GDCD - 11TOÁN2
3       Sử - 12SINH Sử - 11VĂN   Địa - 10SỬ Địa - 11ĐỊA              
4   Sử - 10ĐỊA   Sử - 12HOÁ Sử - 11A2   Địa - 10SỬ             GDCD - 11A1 GDCD - 10LÝ
5                              
3 1 Sử - 12SỬ         Sử - 12ĐỊA Địa - 12A2 Địa - 11ĐỊA   Địa - 11ANH2 Địa - 12A1 Địa - 11A2      
2 Sử - 12SỬ           Địa - 10ANH1 Địa - 11ĐỊA              
3           Sử - 12TOÁN1 Địa - 12SINH     Địa - 11ANH1 Địa - 12VĂN Địa - 10A2 GDCD - 10SỬ    
4 Sử - 12TOÁN2         Sử - 10HOÁ Địa - 10ANH2           GDCD - 12SINH    
5                              
4 1         Sử - 11ANH2 Sử - 12A2       Địa - 10SINH     GDCD - 12LÝ GDCD - 11HOÁ GDCD - 10VĂN
2     Sử - 12TIN Sử - 10SỬ Sử - 11A1 Sử - 12TOÁN1       Địa - 10LÝ         GDCD - 11ANH2
3     Sử - 12ANH2     Sử - 10LÝ     Địa - 12LÝ       GDCD - 12ANH1 GDCD - 12TIN GDCD - 11LÝ
4       Sử - 12LÝ Sử - 11ANH1 Sử - 10TOÁN1       Địa - 11LÝ     GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12TOÁN1  
5       Sử - 12A1         Địa - 10ĐỊA Địa - 11TIN     GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 11ANH1  
5 1           Sử - 10ANH2 Địa - 10VĂN     Địa - 11VĂN   Địa - 10TOÁN2 GDCD - 10HOÁ GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 10TIN
2       Sử - 12LÝ   Sử - 12ĐỊA Địa - 10VĂN Địa - 12TIN   Địa - 10LÝ   Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12A2   GDCD - 10ANH1
3       Sử - 10SỬ   Sử - 12A2       Địa - 10HOÁ     GDCD - 12SỬ GDCD - 12ANH2  
4       Sử - 10SỬ   Sử - 12VĂN   Địa - 12ANH2         GDCD - 10A2 GDCD - 12ĐỊA  
5                              
6 1   Sử - 11TOÁN1     Sử - 11SỬ Sử - 10SINH Địa - 10TIN   Địa - 10ĐỊA Địa - 10HOÁ Địa - 12ĐỊA Địa - 10A1 GDCD - 10ANH2 GDCD - 11TIN GDCD - 11A2
2   Sử - 11TOÁN2   Sử - 12SINH Sử - 11SỬ Sử - 10TOÁN2     Địa - 10ĐỊA   Địa - 12ĐỊA Địa - 10A1      
3   Sử - 10VĂN Sử - 12ANH2   Sử - 11SINH Sử - 12ANH1 Địa - 12HOÁ   Địa - 12SỬ Địa - 11HOÁ   Địa - 10A2 GDCD - 10A1 GDCD - 11SỬ GDCD - 11ĐỊA
4   Sử - 10A2 Sử - 12TIN Sử - 12HOÁ Sử - 11HOÁ Sử - 10A1 Địa - 12TOÁN2     Địa - 11SỬ   Địa - 10TOÁN1 GDCD - 10SINH GDCD - 12A1 GDCD - 11TOÁN1
5   Sử - 11TIN Sử - 11ĐỊA             Địa - 11SINH     GDCD - 12HOÁ    
7 1           Sử - 12VĂN Địa - 10ANH1     Địa - 10SINH   Địa - 11TOÁN2 GDCD - 10TOÁN2 GDCD - 11SINH  
2 Giao ban Sử - 10ANH1 Giao ban Sử - 12A1   Sử - 12ANH1 Địa - 10TIN Giao ban             Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10TIN Địa - 12TOÁN1 Họp CN Họp CN Địa - 11A1 Họp CN Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12VĂN Họp CN Họp CN
4 SHL - 12SỬ SHL - 11LÝ   SHL - 10SỬ SHL - 11SỬ     SHL - 11ĐỊA SHL - 10ĐỊA   SHL - 12ĐỊA     SHL - 12ANH2 SHL - 10LÝ
5                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 30 tháng 10 năm 2017      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 12ANH1      
2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 12TIN T.Anh - 10A2       T.Anh - 11ĐỊA
3   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11A2 T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12TOÁN1
4 T.Anh - 10A1 T.Anh - 10TIN T.Anh - 11SINH T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 10VĂN
5                    
3 1 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ANH1           T.Anh - 12TOÁN1
2   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11SỬ T.Anh - 11LÝ
3 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TIN T.Anh - 12A2         T.Anh - 10SINH  
4 T.Anh - 10A1 T.Anh - 11A1 T.Anh - 10ĐỊA   T.Anh - 11ANH1       T.Anh - 10TOÁN2  
5                    
4 1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TIN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10LÝ       T.Anh - 11LÝ
2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN1     T.Anh - 11TOÁN2     T.Anh - 11SỬ  
3 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11A1 T.Anh - 11A2 T.Anh - 12HOÁ         T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 12TOÁN1
4 T.Anh - 10A1 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10VĂN
5 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SINH     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11ĐỊA
5 1   T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 12TIN T.Anh - 10A2        
2   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TIN   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 11TOÁN1  
3   T.Anh - 10TIN T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 10SINH  
4   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10LÝ     T.Anh - 12SINH  
5                    
6 1       T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 11ANH2        
2     T.Anh - 11A2 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12A1   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12LÝ  
3     T.Anh - 11TIN T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12A1     T.Anh - 12SINH  
4     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11TOÁN2     T.Anh - 12SINH  
5                 T.Anh - 10SINH  
7 1 T.Anh - 10SỬ         T.Anh - 12A1       T.Anh - 10VĂN
2           T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11ĐỊA
3 T.Anh - 12SỬ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 10LÝ Họp CN T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11LÝ
4   SHL - 10ANH2 SHL - 11A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1   SHL - 12ANH1      
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây