Thời khóa biểu kì II số 03 các tổ

Thứ bảy - 20/01/2018 15:44
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 01 năm 2018      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1       ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10TOÁN1     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10A2   ChCờ - 12A2  
2 Toán - 11A1         Toán - 12TOÁN1     Toán - 10TOÁN1     Toán - 12ĐỊA Toán - 12HOÁ   Toán - 11LÝ      
3 Toán - 11A1     Toán - 10TOÁN2     Toán - 10HOÁ       Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2     Toán - 10A2 Toán - 10ANH2    
4                     Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12TOÁN2     Toán - 10ANH2 Toán - 12SỬ  
5                                    
3 1 Toán - 11A1   Toán - 11SINH   Toán - 11ANH1     Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH1       Toán - 12ANH2       Toán - 10SỬ
2   Toán - 11TOÁN1     Toán - 11ANH1     Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1             Toán - 11SỬ   Toán - 10SỬ
3   Toán - 12LÝ Toán - 10A1           Toán - 11TIN Toán - 12VĂN       Toán - 12SINH Toán - 10A2 Toán - 11SỬ    
4   Toán - 12LÝ Toán - 10A1   Toán - 11ĐỊA       Toán - 11TIN           Toán - 10A2 Toán - 11HOÁ    
5                                    
4 1         Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ Toán - 10TIN   Toán - 10ĐỊA       Toán - 12ANH2        
2         Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ Toán - 10LÝ   Toán - 10ĐỊA       Toán - 12ANH2     Toán - 12SỬ  
3     Toán - 10A1       Toán - 12TIN           Toán - 12TOÁN2       Toán - 12A2  
4     Toán - 11SINH       Toán - 12TIN         Toán - 11ANH2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH     Toán - 12A2  
5     Toán - 11SINH                 Toán - 12ĐỊA   Toán - 12SINH        
5 1       Toán - 10SINH Toán - 11A2     Toán - 10TIN   Toán - 10ĐỊA               Toán - 10VĂN
2       Toán - 10SINH Toán - 11ANH1     Toán - 10TIN   Toán - 10ANH1                
3   Toán - 11TOÁN1               Toán - 10ANH1         Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
4   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TOÁN2                     Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
5                                    
6 1       Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12TOÁN1     Toán - 11TIN                  
2       Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12TOÁN1     Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ANH1 Toán - 12ĐỊA       Toán - 11HOÁ    
3                     Toán - 12ANH1 Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ     Toán - 11HOÁ Toán - 12A2  
4                     Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ       Toán - 12SỬ Toán - 10VĂN
5                                   Toán - 10VĂN
7 1   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10SINH     Toán - 12TIN                     Toán - 11VĂN
2   Giao ban               Toán - 12VĂN Toán - 12ANH1 Toán - 12A1       Toán - 10ANH2    
3   Toán - 12LÝ   Họp CN   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 12VĂN Toán - 11TOÁN2 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 11SỬ Họp CN Toán - 10SỬ
4       SHL - 10TOÁN2   SHL - 12TOÁN1 SHL - 12TIN   SHL - 10TOÁN1     SHL - 11ANH2 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10A2   SHL - 12A2  
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 01 năm 2018      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 11VĂN          
2       Văn - 10ANH1   Văn - 12LÝ              
3   Văn - 12ANH1   Văn - 10LÝ Văn - 12SỬ     Văn - 11VĂN       Văn - 12A1  
4   Văn - 12ANH1   Văn - 10LÝ   Văn - 10VĂN           Văn - 12A1  
5                          
3 1   Văn - 11A2 Văn - 10A2   Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN     Văn - 10ĐỊA     Văn - 12HOÁ  
2 Văn - 11ANH2 Văn - 12TOÁN2     Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN     Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1   Văn - 12A1  
3   Văn - 12TOÁN2 Văn - 12ĐỊA         Văn - 11VĂN Văn - 10SỬ Văn - 10HOÁ   Văn - 10TOÁN2  
4 Văn - 11A1       Văn - 12VĂN     Văn - 11VĂN Văn - 11LÝ Văn - 10HOÁ   Văn - 10TOÁN2  
5                          
4 1   Văn - 11A2       Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 11LÝ     Văn - 10ANH2 Văn - 10SINH
2           Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 10SỬ       Văn - 10SINH
3 Văn - 11ANH2 Văn - 12ANH1       Văn - 12LÝ     Văn - 10SỬ   Văn - 10TIN Văn - 12HOÁ  
4 Văn - 12TOÁN1         Văn - 12LÝ Văn - 11ĐỊA       Văn - 11TOÁN2 Văn - 12HOÁ Văn - 11TOÁN1
5                     Văn - 11SỬ    
5 1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN   Văn - 12VĂN   Văn - 11ANH1     Văn - 10TOÁN1   Văn - 10TOÁN2 Văn - 11HOÁ
2 Văn - 11A1   Văn - 10A2   Văn - 12VĂN   Văn - 11ĐỊA     Văn - 10TOÁN1     Văn - 11HOÁ
3 Văn - 12TOÁN1 Văn - 11A2 Văn - 10A2 Văn - 12A2           Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10ANH2  
4 Văn - 12TOÁN1     Văn - 12A2           Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10ANH2 Văn - 10SINH
5                          
6 1     Văn - 12TIN       Văn - 11ANH1     Văn - 10TOÁN1      
2     Văn - 12TIN Văn - 12A2     Văn - 11ANH1 Văn - 12SINH          
3 Văn - 11A1   Văn - 12ĐỊA       Văn - 11SINH Văn - 12SINH   Văn - 12ANH2      
4 Văn - 11ANH2   Văn - 12ĐỊA Văn - 10LÝ     Văn - 11SINH Văn - 11VĂN     Văn - 11SỬ    
5               Văn - 11VĂN     Văn - 11SỬ    
7 1             Văn - 11TIN   Văn - 11LÝ Văn - 10HOÁ     Văn - 11HOÁ
2     Giao ban Văn - 10ANH1     Văn - 11SINH Văn - 12SINH   Văn - 10A1 Văn - 10TIN   Văn - 11TOÁN1
3     Họp CN Văn - 10ANH1 Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1 Văn - 10TIN   Văn - 11TOÁN1
4         SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 11VĂN          
5                          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 01 năm 2018      
                                                 
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 12A1         ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN1         ChCờ - 10A1   ChCờ - 12HOÁ     ChCờ - 10TIN     ChCờ - 11TIN   ChCờ - 11A1
2 Thể - 12A1 Thể - 11TIN         Lý - 12VĂN Lý - 11TOÁN1         Lý - 12SINH Lý - 10ĐỊA       Tin - 10TOÁN2         CNghệ - 11ANH2
3 Thể - 10ĐỊA   Thể - 12TOÁN2     Lý - 10SINH Lý - 12ĐỊA   Lý - 10TOÁN1           Lý - 11ANH1     Tin - 10TIN   Tin - 10SỬ Tin - 12TIN    
4 Thể - 12A2 Thể - 11SINH Thể - 12HOÁ     Lý - 10SINH Lý - 12ĐỊA Lý - 11A2 Lý - 11ĐỊA       Lý - 10A1 Lý - 11TIN       Tin - 10TIN   Tin - 10ANH1 Tin - 11LÝ    
5                                              
3 1 Thể - 12TOÁN1   Thể - 10SINH     Lý - 12LÝ         Lý - 10TOÁN2     Lý - 10HOÁ   Tin - 11TOÁN2       Tin - 11VĂN   CNghệ - 12ĐỊA CNghệ - 12TOÁN2
2 Thể - 11A2 Thể - 11A1 Thể - 12ĐỊA     Lý - 12LÝ                   Tin - 11HOÁ           CNghệ - 12A2 CNghệ - 12SINH
3     Thể - 10LÝ               Lý - 11LÝ     Lý - 11SINH           Tin - 10ĐỊA   CNghệ - 11HOÁ  
4 Thể - 12SINH Thể - 11ANH2 Thể - 12TIN                         Tin - 11TOÁN1       Tin - 10ANH2     CNghệ - 12HOÁ
5                                              
4 1 Thể - 12SINH             Lý - 10A2         Lý - 12TIN Lý - 12A2 Lý - 11ANH1 Tin - 11A1 Tin - 12A1   Tin - 12SỬ Tin - 11ANH2   CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12TOÁN1
2 Thể - 12TOÁN1               Lý - 10TOÁN1     Lý - 10TIN     Lý - 12HOÁ   Tin - 12ANH1 Tin - 10TOÁN2   Tin - 10ANH1   CNghệ - 11TOÁN1 CNghệ - 11A2
3 Thể - 12A1           Lý - 12TOÁN1 Lý - 10ANH1 Lý - 11ĐỊA     Lý - 10VĂN Lý - 12SINH Lý - 11TIN Lý - 12ANH2 Tin - 11TOÁN1     Tin - 10SINH Tin - 11SỬ   CNghệ - 11SINH CNghệ - 11ANH1
4 Thể - 12SỬ               Lý - 11HOÁ     Lý - 11A1   Lý - 10ĐỊA     Tin - 12ANH2 Tin - 10TOÁN1 Tin - 10VĂN Tin - 10ANH2      
5             Lý - 11TOÁN2   Lý - 11HOÁ     Lý - 10SỬ               Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 12SỬ  
5 1 Thể - 12SỬ   Thể - 10ANH1 Thể - 11TOÁN2           Lý - 10LÝ Lý - 10ANH2       Lý - 12ANH2   Tin - 12HOÁ   Tin - 10A1 Tin - 11VĂN Tin - 11TIN CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12LÝ
2 Thể - 12A2   Thể - 12ANH1 Thể - 10TOÁN2           Lý - 10LÝ Lý - 10ANH2       Lý - 12A1   Tin - 12LÝ   Tin - 12ĐỊA Tin - 11A2 Tin - 11TIN CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12TIN
3 Thể - 10TIN   Thể - 12HOÁ             Lý - 12ANH1   Lý - 10SỬ             Tin - 10LÝ Tin - 11ANH2 Tin - 11ANH1 CNghệ - 11TIN  
4 Thể - 12VĂN   Thể - 10A1 Thể - 10SỬ               Lý - 10TIN     Lý - 12HOÁ       Tin - 10A2 Tin - 11SỬ     CNghệ - 11A1
5                                              
6 1 Thể - 12VĂN   Thể - 12TOÁN2 Thể - 11TOÁN1 Thể - 12ANH2 Lý - 11SỬ Lý - 11TOÁN2 Lý - 10A2   Lý - 12ANH1 Lý - 11LÝ   Lý - 12SỬ Lý - 11SINH   Tin - 11A1 Tin - 12A2   Tin - 10HOÁ Tin - 10SỬ   CNghệ - 12A1  
2 Thể - 10HOÁ Thể - 11VĂN Thể - 12LÝ     Lý - 11SỬ Lý - 12VĂN Lý - 10ANH1     Lý - 11LÝ Lý - 11ANH2 Lý - 10A1     Tin - 11SINH     Tin - 10VĂN        
3 Thể - 10A2   Thể - 12TIN Thể - 10VĂN           Lý - 12TOÁN2 Lý - 10TOÁN2     Lý - 10HOÁ   Tin - 11TOÁN2 Tin - 12TOÁN1   Tin - 10SINH Tin - 11A2 Tin - 11LÝ CNghệ - 12VĂN  
4 Thể - 10ANH2 Thể - 11HOÁ Thể - 10TOÁN1 Thể - 11ĐỊA     Lý - 12TOÁN1 Lý - 11TOÁN1       Lý - 11A1 Lý - 12TIN Lý - 12A2         Tin - 10A1 Tin - 10ĐỊA Tin - 11ANH1 CNghệ - 12ANH1  
5                                       Tin - 11ĐỊA      
7 1     Thể - 12ANH1 Thể - 11SỬ       Lý - 11A2   Lý - 10LÝ         Lý - 12A1 Tin - 11SINH Tin - 12VĂN Tin - 10TIN Tin - 10A2     CNghệ - 12ANH2  
2   Giao ban Thể - 12LÝ Thể - 11LÝ         Lý - 11VĂN Giao ban   Lý - 10VĂN Lý - 12SỬ     Giao ban Tin - 12TOÁN2 Tin - 10TOÁN1 Tin - 10LÝ     CNghệ - 11ĐỊA Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 12ĐỊA Thể - 11ANH1 Thể - 12ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 11VĂN Lý - 12TOÁN2   Lý - 11ANH2 Họp CN   Họp CN Tin - 11HOÁ Tin - 12SINH Họp CN Tin - 10HOÁ   Họp CN CNghệ - 11LÝ Họp CN
4 SHL - 12A1 Họp CN       SHL - 12LÝ SHL - 11TOÁN2 SHL - 11TOÁN1         SHL - 10A1   SHL - 12HOÁ     SHL - 10TIN     SHL - 11TIN   SHL - 11A1
5                                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 01 năm 2018      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS T.Anh Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH     ChCờ - 10HOÁ   ChCờ - 10SINH       ChCờ - 11HOÁ            
2 Sinh - 10A1     Sinh - 11SỬ Sinh - 11VĂN   CNghệ - 10SINH CNghệ - 10TIN     Hoá - 12TOÁN2            
3 Sinh - 11SINH Sinh - 12SINH   Sinh - 11ĐỊA Sinh - 10VĂN     CNghệ - 10A1     Hoá - 11HOÁ     Hoá - 12TOÁN1      
4   Sinh - 12SINH   Sinh - 11A1 Sinh - 11ANH1   Sinh - 10A2 Sinh - 12VĂN     Hoá - 11HOÁ     Hoá - 10ĐỊA      
5                                  
3 1     Sinh - 11HOÁ   Sinh - 11ANH2     CNghệ - 10ANH2   Hoá - 12VĂN   Hoá - 11LÝ Hoá - 10TIN   Hoá - 11TIN Hoá - 12A1  
2     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11ĐỊA Sinh - 10HOÁ     CNghệ - 10A2           Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12HOÁ  
3     Sinh - 12ANH1 Sinh - 12A2     Sinh - 10SINH Sinh - 10TIN Hoá - 11ANH1 Hoá - 11ANH2   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10ANH2   Hoá - 11A1    
4     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 11SỬ Sinh - 10TOÁN1   Sinh - 10SINH   Hoá - 11ANH1 Hoá - 11SINH     Hoá - 12ANH2 Hoá - 11A2 Hoá - 12ĐỊA    
5                                  
4 1 Sinh - 11SINH   Sinh - 11HOÁ   Sinh - 11VĂN     Sinh - 10TOÁN2   Hoá - 12VĂN   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10ANH1   Hoá - 12LÝ    
2 Sinh - 11SINH   Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12A1 Sinh - 11ANH2         Hoá - 10A1         Hoá - 12ĐỊA    
3       Sinh - 11A1       CNghệ - 10TOÁN1       Hoá - 12SỬ Hoá - 10LÝ       Hoá - 10HOÁ
4     Sinh - 11TIN Sinh - 11A2 Sinh - 10SỬ Sinh - 10SINH   CNghệ - 10LÝ   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 10A2          
5     Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 11LÝ     Sinh - 10ANH1 CNghệ - 10VĂN   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 11VĂN         Hoá - 12ANH1
5 1     Sinh - 11TOÁN1                 Hoá - 11LÝ Hoá - 11ĐỊA Hoá - 12A2 Hoá - 12SINH Hoá - 12A1  
2     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11LÝ                 Hoá - 12ANH2 Hoá - 10SỬ   Hoá - 12HOÁ Hoá - 10HOÁ
3     Sinh - 12TIN Sinh - 12ĐỊA         Hoá - 11SỬ Hoá - 10A1   Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 12LÝ   Hoá - 10HOÁ
4     Sinh - 11TIN Sinh - 12LÝ         Hoá - 10VĂN Hoá - 11ANH2     Hoá - 10ANH1       Hoá - 12TIN
5                                  
6 1         Sinh - 10LÝ     CNghệ - 10ANH1       Hoá - 11VĂN Hoá - 10TIN Hoá - 10ĐỊA      
2         Sinh - 10ANH2     Sinh - 12SỬ       Hoá - 10A2   Hoá - 11TOÁN2      
3         Sinh - 11ANH1       Hoá - 11SỬ       Hoá - 10LÝ Hoá - 10SỬ      
4               CNghệ - 10HOÁ Hoá - 10SINH                
5               CNghệ - 10ĐỊA                  
7 1             Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 10SỬ     Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12SỬ Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 12SINH    
2 Giao ban   Giao ban Sinh - 12ANH2       Sinh - 12HOÁ Hoá - 10SINH Giao ban Hoá - 11HOÁ     Hoá - 11A2 Hoá - 11TIN   Hoá - 12TIN
3   Họp CN Họp CN Sinh - 11A2 Họp CN   Họp CN CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 10VĂN Hoá - 11SINH Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10ANH2 Hoá - 12A2 Hoá - 11A1   Hoá - 12ANH1
4 SHL - 11SINH SHL - 12SINH     SHL - 10HOÁ   SHL - 10SINH       SHL - 11HOÁ            
5                                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 01 năm 2018      
                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh Phượng HĐ Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ ChCờ - 11LÝ   ChCờ - 10SỬ ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA   ChCờ - 12ĐỊA   ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10LÝ
2 Sử - 10A2 Sử - 11TOÁN2     Sử - 11ANH1   Địa - 10VĂN Địa - 11ĐỊA Địa - 12SỬ   Địa - 12ANH2   GDCD - 11SINH GDCD - 10HOÁ
3 Sử - 10ANH1 Sử - 11TIN Sử - 12A2 Sử - 12LÝ Sử - 11SỬ   Địa - 12HOÁ         Địa - 11A2   GDCD - 11LÝ
4     Sử - 12TIN Sử - 10SỬ Sử - 11VĂN   Địa - 12TOÁN1         Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12LÝ  
5                            
3 1           Sử - 10A1 Địa - 12SINH     Địa - 11SỬ     GDCD - 12A2 GDCD - 11TOÁN1
2           Sử - 10SINH Địa - 10ANH2     Địa - 11VĂN Địa - 12VĂN   GDCD - 12ANH2 GDCD - 10TIN
3       Sử - 12HOÁ   Sử - 10TOÁN1 Địa - 12TOÁN1   Địa - 12SỬ Địa - 12TIN Địa - 12ANH2   GDCD - 12A1 GDCD - 11ĐỊA
4       Sử - 10SỬ   Sử - 10TIN Địa - 10ANH1   Địa - 12ANH1   Địa - 12A1   GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 12SỬ
5                            
4 1         Sử - 11SỬ Sử - 10A1 Địa - 12TOÁN2     Địa - 10LÝ     GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 10SỬ
2         Sử - 11SỬ Sử - 12VĂN Địa - 12A2     Địa - 11ANH1   Địa - 12LÝ GDCD - 12TIN GDCD - 11TOÁN2
3           Sử - 12ĐỊA     Địa - 10ĐỊA     Địa - 11TOÁN2 GDCD - 11HOÁ GDCD - 11A2
4           Sử - 12ĐỊA     Địa - 12ANH1 Địa - 11LÝ   Địa - 10A1 GDCD - 11VĂN GDCD - 10ANH1
5           Sử - 10LÝ                
5 1 Sử - 10A2       Sử - 11A1 Sử - 10HOÁ       Địa - 11SINH     GDCD - 12ĐỊA GDCD - 12ANH1
2 Sử - 12SỬ     Sử - 12TOÁN1 Sử - 11SINH               GDCD - 12SINH GDCD - 10ĐỊA
3 Sử - 12SỬ     Sử - 12A1 Sử - 11HOÁ Sử - 10TOÁN2     Địa - 10ĐỊA Địa - 10SINH Địa - 12VĂN   GDCD - 11A1 GDCD - 10VĂN
4 Sử - 12TOÁN2     Sử - 12ANH1 Sử - 11A2 Sử - 10TOÁN1     Địa - 10ĐỊA Địa - 10HOÁ Địa - 12A1   GDCD - 11ANH1 GDCD - 10LÝ
5                            
6 1   Sử - 10VĂN       Sử - 10SINH Địa - 12SINH Địa - 11ĐỊA   Địa - 11HOÁ   Địa - 12LÝ GDCD - 10ANH2 GDCD - 11ANH2
2   Sử - 11TOÁN1   Sử - 10SỬ   Sử - 10TIN Địa - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA   Địa - 11A1     GDCD - 12HOÁ GDCD - 10SINH
3   Sử - 10ĐỊA Sử - 11ĐỊA     Sử - 10ANH2           Địa - 11TOÁN1 GDCD - 11TIN GDCD - 10A1
4   Sử - 11LÝ Sử - 12ANH2 Sử - 12SINH   Sử - 10TOÁN2 Địa - 10TIN     Địa - 11TIN     GDCD - 10A2 GDCD - 12VĂN
5                            
7 1 Sử - 10ANH1 Sử - 10VĂN     Sử - 11ANH2 Sử - 10ANH2 Địa - 12A2       Địa - 12ĐỊA Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10TOÁN2
2 Giao ban Sử - 10ĐỊA Giao ban     Sử - 10HOÁ Địa - 10SỬ Giao ban   Địa - 11ANH2 Địa - 12ĐỊA   GDCD - 11SỬ Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10LÝ Địa - 12HOÁ Họp CN Họp CN Địa - 12TIN Họp CN Địa - 10A2 Họp CN Họp CN
4 SHL - 12SỬ SHL - 11LÝ   SHL - 10SỬ SHL - 11SỬ     SHL - 11ĐỊA SHL - 10ĐỊA   SHL - 12ĐỊA   SHL - 12ANH2 SHL - 10LÝ
5                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 22 tháng 01 năm 2018      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 12ANH1      
2 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11A2 T.Anh - 12A2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10LÝ  
3 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11TOÁN1         T.Anh - 12VĂN    
4 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN1         T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11SỬ  
5                    
3 1         T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 11ĐỊA
2     T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11LÝ
3     T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 10VĂN
4     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12A2       T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN
5                    
4 1           T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 12HOÁ
2   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11LÝ
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 10A2   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11LÝ
4   T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12A1   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TIN
5   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10ĐỊA   T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 10TIN
5 1 T.Anh - 10SỬ         T.Anh - 11ANH2       T.Anh - 12TOÁN1
2 T.Anh - 10A1   T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10VĂN
3     T.Anh - 11SINH         T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11ĐỊA
4 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SINH     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11ĐỊA
5                    
6 1 T.Anh - 10A1         T.Anh - 12ĐỊA       T.Anh - 12HOÁ
2 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 12A1   T.Anh - 11TIN T.Anh - 10LÝ  
3 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10TIN
4 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12LÝ  
5                 T.Anh - 10SINH  
7 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A1   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12HOÁ
2       T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1
3 T.Anh - 12SỬ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12A1 Họp CN T.Anh - 11TIN T.Anh - 10SINH T.Anh - 12TOÁN1
4   SHL - 10ANH2 SHL - 11A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1   SHL - 12ANH1      
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây