Thời khóa biểu kỳ II số 02 các tổ

Thứ ba - 16/01/2018 08:57
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 17 tháng 01 năm 2018      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1       ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10TOÁN1     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10A2   ChCờ - 12A2  
2 Toán - 11A1           Toán - 10HOÁ   Toán - 10TOÁN1   Toán - 11TOÁN2       Toán - 11LÝ   Toán - 12SỬ  
3 Toán - 11A1     Toán - 10TOÁN2   Toán - 12TOÁN1         Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ     Toán - 10ANH2    
4       Toán - 10TOÁN2             Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ   Toán - 10A2 Toán - 10ANH2    
5                                    
3 1 Toán - 11A1   Toán - 11SINH   Toán - 11ANH1     Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH1       Toán - 12ANH2       Toán - 10SỬ
2   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11SINH   Toán - 11ANH1     Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1         Toán - 12SINH   Toán - 11SỬ   Toán - 10SỬ
3   Toán - 12LÝ Toán - 10A1     Toán - 12TOÁN1       Toán - 12VĂN Toán - 11TOÁN2       Toán - 10A2 Toán - 11SỬ    
4   Toán - 12LÝ     Toán - 11ĐỊA Toán - 12TOÁN1       Toán - 12VĂN Toán - 11TOÁN2       Toán - 10A2 Toán - 11HOÁ    
5                                    
4 1     Toán - 11SINH   Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ Toán - 10TIN Toán - 11TIN Toán - 10ĐỊA       Toán - 12ANH2        
2     Toán - 10A1   Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ   Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ĐỊA       Toán - 12ANH2     Toán - 12A2  
3     Toán - 10A1         Toán - 10LÝ       Toán - 12ĐỊA Toán - 12TOÁN2       Toán - 12A2  
4             Toán - 12TIN         Toán - 11ANH2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH        
5                           Toán - 12SINH     Toán - 12SỬ  
5 1       Toán - 10SINH Toán - 11A2     Toán - 10TIN                   Toán - 10VĂN
2       Toán - 10SINH Toán - 11ANH1     Toán - 10TIN       Toán - 12A1            
3   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TOÁN2           Toán - 10ANH1         Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
4   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TOÁN2           Toán - 10ANH1   Toán - 12ĐỊA     Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
5                                    
6 1         Toán - 11A2         Toán - 10ĐỊA                
2         Toán - 11A2         Toán - 12VĂN     Toán - 12HOÁ     Toán - 11HOÁ    
3                       Toán - 12A1       Toán - 11HOÁ Toán - 12A2  
4                       Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2       Toán - 12SỬ Toán - 10VĂN
5                                   Toán - 10VĂN
7 1   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10SINH     Toán - 12TIN   Toán - 11TIN                 Toán - 11VĂN
2   Giao ban         Toán - 12TIN   Toán - 11TIN   Toán - 12ANH1 Toán - 12ĐỊA       Toán - 10ANH2    
3   Toán - 12LÝ   Họp CN   Họp CN Họp CN   Họp CN   Toán - 12ANH1 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 11SỬ Họp CN Toán - 10SỬ
4       SHL - 10TOÁN2   SHL - 12TOÁN1 SHL - 12TIN   SHL - 10TOÁN1     SHL - 11ANH2 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10A2   SHL - 12A2  
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 17 tháng 01 năm 2018      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 11VĂN          
2               Văn - 11VĂN          
3       Văn - 10LÝ Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN   Văn - 11VĂN       Văn - 12A1  
4       Văn - 10LÝ   Văn - 12LÝ           Văn - 12A1  
5                          
3 1   Văn - 11A2 Văn - 10A2   Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN     Văn - 10ĐỊA     Văn - 12HOÁ  
2 Văn - 11ANH2 Văn - 12TOÁN2 Văn - 10A2   Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN     Văn - 10ĐỊA     Văn - 12A1  
3   Văn - 12TOÁN2           Văn - 11VĂN   Văn - 10HOÁ   Văn - 10TOÁN2  
4 Văn - 11A1   Văn - 12ĐỊA         Văn - 11VĂN   Văn - 10HOÁ   Văn - 10TOÁN2  
5                          
4 1   Văn - 11A2       Văn - 10VĂN     Văn - 11LÝ     Văn - 10ANH2  
2           Văn - 10VĂN     Văn - 10SỬ       Văn - 10SINH
3 Văn - 12TOÁN1 Văn - 12ANH1       Văn - 12LÝ Văn - 11TIN   Văn - 10SỬ   Văn - 11TOÁN2 Văn - 12HOÁ Văn - 10SINH
4 Văn - 12TOÁN1 Văn - 12ANH1       Văn - 12LÝ Văn - 11TIN       Văn - 11SỬ Văn - 12HOÁ Văn - 11TOÁN1
5             Văn - 11ĐỊA       Văn - 11SỬ   Văn - 11TOÁN1
5 1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN   Văn - 12VĂN   Văn - 11ANH1     Văn - 10TOÁN1   Văn - 10TOÁN2 Văn - 11HOÁ
2 Văn - 11A1     Văn - 10ANH1 Văn - 12VĂN   Văn - 11ĐỊA           Văn - 11HOÁ
3 Văn - 12TOÁN1 Văn - 11A2 Văn - 10A2 Văn - 12A2     Văn - 11ĐỊA     Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10ANH2  
4 Văn - 11ANH2 Văn - 12ANH1   Văn - 12A2           Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10ANH2 Văn - 10SINH
5                          
6 1     Văn - 12TIN       Văn - 11ANH1     Văn - 10TOÁN1      
2 Văn - 11ANH2   Văn - 12TIN Văn - 12A2     Văn - 11ANH1     Văn - 10TOÁN1 Văn - 10TIN    
3 Văn - 11A1   Văn - 12ĐỊA       Văn - 11SINH   Văn - 11LÝ Văn - 10A1      
4     Văn - 12ĐỊA Văn - 10LÝ       Văn - 12SINH Văn - 11LÝ Văn - 12ANH2 Văn - 11SỬ    
5               Văn - 11VĂN          
7 1         Văn - 12VĂN   Văn - 11SINH Văn - 12SINH Văn - 10SỬ Văn - 10HOÁ      
2     Giao ban Văn - 10ANH1     Văn - 11SINH Văn - 12SINH   Văn - 10A1 Văn - 10TIN   Văn - 11HOÁ
3     Họp CN Văn - 10ANH1 Họp CN Họp CN Văn - 11TIN Họp CN Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1 Văn - 10TIN   Văn - 11TOÁN1
4         SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 11VĂN          
5                          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 17 tháng 01 năm 2018      
                                                 
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 12A1         ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN1         ChCờ - 10A1   ChCờ - 12HOÁ     ChCờ - 10TIN     ChCờ - 11TIN   ChCờ - 11A1
2 Thể - 12A1 Thể - 11TIN Thể - 10ANH1     Lý - 10SINH Lý - 12VĂN Lý - 11TOÁN1         Lý - 12SINH   Lý - 11ANH1     Tin - 10TOÁN2   Tin - 10SỬ     CNghệ - 12HOÁ
3     Thể - 10TOÁN1       Lý - 12ĐỊA   Lý - 11ĐỊA         Lý - 10ĐỊA       Tin - 10TIN   Tin - 10SỬ Tin - 12TIN    
4 Thể - 12A2 Thể - 11SINH Thể - 12TIN       Lý - 12ĐỊA Lý - 11A2 Lý - 11ĐỊA       Lý - 10A1 Lý - 11TIN Lý - 12ANH2     Tin - 10TIN   Tin - 10ĐỊA      
5                                              
3 1 Thể - 12TOÁN1   Thể - 10SINH     Lý - 12LÝ         Lý - 10TOÁN2     Lý - 10HOÁ           Tin - 11VĂN   CNghệ - 12ĐỊA CNghệ - 12TOÁN2
2 Thể - 11A2 Thể - 11A1 Thể - 12HOÁ     Lý - 12LÝ               Lý - 12A2   Tin - 11HOÁ              
3 Thể - 12SỬ                   Lý - 11LÝ     Lý - 12A2   Tin - 11SINH       Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 11ANH2
4 Thể - 12SINH Thể - 11ANH2 Thể - 10LÝ               Lý - 11LÝ         Tin - 11TOÁN1       Tin - 10ANH2   CNghệ - 12A1  
5                                              
4 1 Thể - 12SINH           Lý - 11TOÁN2 Lý - 10A2         Lý - 12TIN   Lý - 12A1 Tin - 11A1 Tin - 12TOÁN1   Tin - 10SINH Tin - 11ANH2   CNghệ - 11TOÁN1 CNghệ - 11ANH1
2 Thể - 12TOÁN1           Lý - 12VĂN   Lý - 11VĂN     Lý - 10TIN     Lý - 12HOÁ   Tin - 12ANH1 Tin - 10TOÁN2 Tin - 12ĐỊA Tin - 10ANH1 Tin - 11ANH1 CNghệ - 12SỬ CNghệ - 12LÝ
3 Thể - 12A1             Lý - 10ANH1 Lý - 10TOÁN1     Lý - 11ANH2 Lý - 12SINH     Tin - 11TOÁN1     Tin - 10A2 Tin - 11SỬ Tin - 11LÝ CNghệ - 11SINH CNghệ - 11A2
4 Thể - 12SỬ               Lý - 11HOÁ     Lý - 11A1           Tin - 10TOÁN1 Tin - 10VĂN Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 12A2  
5                 Lý - 11HOÁ     Lý - 10VĂN               Tin - 11VĂN   CNghệ - 11TOÁN2  
5 1 Thể - 10ĐỊA   Thể - 12ANH1 Thể - 11TOÁN2           Lý - 10LÝ Lý - 10ANH2       Lý - 12ANH2 Tin - 11SINH Tin - 12HOÁ   Tin - 10A1   Tin - 11TIN CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12SINH
2 Thể - 12A2   Thể - 12ĐỊA Thể - 10TOÁN2           Lý - 12ANH1 Lý - 10ANH2         Tin - 11TOÁN2 Tin - 12LÝ   Tin - 12SỬ Tin - 11A2 Tin - 11TIN CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12TIN
3 Thể - 12VĂN   Thể - 12TOÁN2 Thể - 10SỬ               Lý - 10TIN     Lý - 11ANH1       Tin - 10LÝ Tin - 11ANH2     CNghệ - 11A1
4 Thể - 10TIN   Thể - 10A1             Lý - 12TOÁN2   Lý - 10SỬ     Lý - 12HOÁ   Tin - 12A1   Tin - 10A2 Tin - 11SỬ Tin - 11ANH1 CNghệ - 12VĂN CNghệ - 12TOÁN1
5                                              
6 1 Thể - 12VĂN   Thể - 12TOÁN2 Thể - 11TOÁN1 Thể - 12ANH2 Lý - 11SỬ Lý - 11TOÁN2 Lý - 10ANH1   Lý - 10LÝ Lý - 11LÝ   Lý - 12SỬ Lý - 11SINH   Tin - 11A1 Tin - 12A2   Tin - 10HOÁ     CNghệ - 12ANH1  
2 Thể - 10HOÁ Thể - 11VĂN Thể - 12LÝ     Lý - 11SỬ   Lý - 10A2   Lý - 10LÝ Lý - 10TOÁN2   Lý - 10A1 Lý - 11SINH     Tin - 12ANH2   Tin - 10VĂN Tin - 10ANH1      
3 Thể - 10A2   Thể - 12HOÁ Thể - 10VĂN     Lý - 12TOÁN1         Lý - 10SỬ Lý - 12TIN Lý - 10HOÁ   Tin - 11TOÁN2 Tin - 12TOÁN2   Tin - 10SINH Tin - 10ANH2   CNghệ - 11TIN  
4 Thể - 10ANH2 Thể - 11HOÁ Thể - 12TIN Thể - 11ĐỊA     Lý - 12TOÁN1 Lý - 11TOÁN1   Lý - 12ANH1   Lý - 11A1   Lý - 11TIN         Tin - 10A1 Tin - 11A2      
5                                       Tin - 10ĐỊA      
7 1     Thể - 12ANH1 Thể - 11SỬ       Lý - 11A2             Lý - 12A1     Tin - 10TIN     Tin - 11LÝ CNghệ - 12ANH2  
2   Giao ban Thể - 12LÝ Thể - 11LÝ         Lý - 11VĂN Giao ban   Lý - 10VĂN Lý - 12SỬ Lý - 10ĐỊA   Giao ban Tin - 12VĂN Tin - 10TOÁN1 Tin - 10LÝ     CNghệ - 11ĐỊA Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 12ĐỊA Thể - 11ANH1 Thể - 12ANH2 Lý - 10SINH Họp CN Họp CN Lý - 10TOÁN1 Lý - 12TOÁN2   Lý - 11ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 11HOÁ Tin - 12SINH Họp CN Tin - 10HOÁ   Họp CN CNghệ - 11LÝ Họp CN
4 SHL - 12A1 Họp CN       SHL - 12LÝ SHL - 11TOÁN2 SHL - 11TOÁN1         SHL - 10A1   SHL - 12HOÁ     SHL - 10TIN     SHL - 11TIN   SHL - 11A1
5                                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 17 tháng 01 năm 2018      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS T.Anh Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH     ChCờ - 10HOÁ   ChCờ - 10SINH       ChCờ - 11HOÁ            
2 Sinh - 11SINH     Sinh - 11SỬ Sinh - 11ANH2     CNghệ - 10LÝ     Hoá - 12TOÁN2            
3 Sinh - 11SINH Sinh - 12SINH   Sinh - 11A2 Sinh - 11ANH1   Sinh - 10A2       Hoá - 11HOÁ            
4   Sinh - 12SINH   Sinh - 11A1 Sinh - 11VĂN   CNghệ - 10SINH CNghệ - 10ANH1     Hoá - 11HOÁ            
5                                  
3 1     Sinh - 11HOÁ   Sinh - 11ANH2     CNghệ - 10ANH2   Hoá - 12VĂN   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10TIN Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11TIN    
2     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11ĐỊA Sinh - 10HOÁ     CNghệ - 10TIN   Hoá - 10A1   Hoá - 11LÝ Hoá - 12ANH2   Hoá - 12ĐỊA    
3       Sinh - 12ĐỊA Sinh - 10ANH2   Sinh - 10SINH Sinh - 10TIN Hoá - 11ANH1         Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11A1 Hoá - 12A1  
4     Sinh - 11TIN Sinh - 12A2 Sinh - 10TOÁN1   Sinh - 10SINH CNghệ - 10A1 Hoá - 11ANH1 Hoá - 11SINH       Hoá - 10SỬ   Hoá - 12HOÁ  
5                                  
4 1 Sinh - 10A1   Sinh - 12TOÁN2         Sinh - 12SỬ   Hoá - 12VĂN   Hoá - 11VĂN Hoá - 10ANH1        
2 Sinh - 11SINH   Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 12A1           Hoá - 11ANH2              
3     Sinh - 11HOÁ Sinh - 11A1       CNghệ - 10VĂN       Hoá - 12SỬ Hoá - 11ĐỊA       Hoá - 12TIN
4     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11A2   Sinh - 10SINH   CNghệ - 10SỬ   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 10A2 Hoá - 10ANH2        
5     Sinh - 12ANH1 Sinh - 11LÝ     Sinh - 10ANH1 CNghệ - 10ĐỊA   Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 10LÝ       Hoá - 10HOÁ
5 1     Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 11ĐỊA Sinh - 10SỬ             Hoá - 11LÝ Hoá - 10ANH1 Hoá - 12A2   Hoá - 12A1  
2     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 11LÝ Sinh - 10LÝ       Hoá - 11SỬ Hoá - 11ANH2   Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12ANH2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12SINH Hoá - 12HOÁ Hoá - 10HOÁ
3     Sinh - 12TIN Sinh - 11SỬ         Hoá - 10VĂN Hoá - 10A1   Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 12SINH   Hoá - 10HOÁ
4     Sinh - 11TIN Sinh - 12LÝ Sinh - 10VĂN                 Hoá - 11A2     Hoá - 12TIN
5                                  
6 1         Sinh - 11VĂN     CNghệ - 10TOÁN2       Hoá - 10A2 Hoá - 10TIN Hoá - 10SỬ Hoá - 11TIN    
2                           Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 12ANH1
3         Sinh - 11ANH1     Sinh - 10TOÁN2 Hoá - 11SỬ     Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10LÝ   Hoá - 12LÝ   Hoá - 12ANH1
4               CNghệ - 10HOÁ Hoá - 10SINH         Hoá - 11TOÁN2      
5                                  
7 1             Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 10TOÁN1     Hoá - 11HOÁ Hoá - 12SỬ Hoá - 11ĐỊA Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12LÝ    
2 Giao ban   Giao ban Sinh - 12ANH2       Sinh - 12HOÁ Hoá - 10SINH Giao ban Hoá - 12TOÁN2     Hoá - 11A2      
3   Họp CN Họp CN Sinh - 12VĂN Họp CN   Họp CN CNghệ - 10A2 Hoá - 10VĂN Hoá - 11SINH Họp CN Hoá - 11VĂN Hoá - 10ANH2 Hoá - 12A2 Hoá - 11A1    
4 SHL - 11SINH SHL - 12SINH     SHL - 10HOÁ   SHL - 10SINH       SHL - 11HOÁ            
5                                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 17 tháng 01 năm 2018      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ ChCờ - 11LÝ   ChCờ - 10SỬ ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA   ChCờ - 12ĐỊA     ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10LÝ
2 Sử - 10A2 Sử - 10VĂN     Sử - 11A2   Địa - 12TOÁN1 Địa - 11ĐỊA Địa - 10ĐỊA   Địa - 12ĐỊA   GDCD - 10TIN GDCD - 12ANH2  
3 Sử - 10ANH1 Sử - 11TIN   Sử - 12LÝ Sử - 11SỬ   Địa - 12TOÁN2   Địa - 12ANH1       GDCD - 10A1   GDCD - 11LÝ
4 Sử - 12TOÁN2 Sử - 11LÝ   Sử - 12TOÁN1 Sử - 11ANH1   Địa - 10VĂN   Địa - 12SỬ   Địa - 12VĂN   GDCD - 10TOÁN1    
5                              
3 1           Sử - 10A1 Địa - 12SINH     Địa - 11SỬ Địa - 12A1   GDCD - 12A2   GDCD - 11ĐỊA
2           Sử - 10SINH Địa - 10ANH2       Địa - 12VĂN        
3     Sử - 12ANH2 Sử - 10SỬ   Sử - 10TOÁN1 Địa - 12HOÁ   Địa - 12ANH1 Địa - 12TIN     GDCD - 12SINH   GDCD - 11TOÁN1
4     Sử - 12TIN Sử - 12ANH1   Sử - 10TIN Địa - 10ANH1   Địa - 12SỬ   Địa - 12ANH2   GDCD - 10ĐỊA    
5                              
4 1         Sử - 11SỬ Sử - 10TOÁN2 Địa - 12A2     Địa - 10LÝ   Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12LÝ GDCD - 11HOÁ  
2         Sử - 11SỬ Sử - 10LÝ Địa - 12TOÁN2     Địa - 11TIN   Địa - 11TOÁN2   GDCD - 12TIN  
3         Sử - 11VĂN Sử - 10TIN       Địa - 11ANH1     GDCD - 10HOÁ    
4         Sử - 11SINH Sử - 12ĐỊA       Địa - 11LÝ   Địa - 10A1 GDCD - 10ANH1 GDCD - 11VĂN  
5           Sử - 12ĐỊA             GDCD - 10SỬ    
5 1 Sử - 10A2       Sử - 11A1 Sử - 10HOÁ       Địa - 11VĂN   Địa - 12LÝ   GDCD - 12ĐỊA GDCD - 12SỬ
2       Sử - 10SỬ   Sử - 10A1           Địa - 10A2   GDCD - 11SINH  
3 Sử - 12SỬ     Sử - 12HOÁ Sử - 11HOÁ       Địa - 10ĐỊA Địa - 10SINH       GDCD - 12A1 GDCD - 12ANH1
4 Sử - 12SỬ         Sử - 10TOÁN1     Địa - 10ĐỊA Địa - 10HOÁ       GDCD - 11A1 GDCD - 10LÝ
5                              
6 1   Sử - 10VĂN       Sử - 10SINH Địa - 12SINH Địa - 11ĐỊA   Địa - 11HOÁ Địa - 12A1 Địa - 12LÝ GDCD - 10ANH2 GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 11ANH2
2   Sử - 11TOÁN2   Sử - 10SỬ   Sử - 10ANH2   Địa - 11ĐỊA   Địa - 11A1   Địa - 11TOÁN1 GDCD - 10SINH GDCD - 11TIN  
3   Sử - 10ĐỊA   Sử - 12SINH   Sử - 12VĂN Địa - 10TIN       Địa - 12ANH2       GDCD - 11A2
4   Sử - 10ĐỊA Sử - 12A2     Sử - 10TOÁN2 Địa - 12HOÁ     Địa - 11SINH     GDCD - 10A2 GDCD - 11ANH1 GDCD - 12VĂN
5     Sử - 11ĐỊA                     GDCD - 11SỬ  
7 1 Sử - 10ANH1       Sử - 11ANH2 Sử - 10ANH2 Địa - 12A2       Địa - 12ĐỊA Địa - 10TOÁN2 GDCD - 10VĂN GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 11TOÁN2
2 Giao ban Sử - 11TOÁN1 Giao ban Sử - 12A1   Sử - 10HOÁ Địa - 10SỬ Giao ban   Địa - 11ANH2     GDCD - 10TOÁN2   Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10LÝ Địa - 12TOÁN1 Họp CN Họp CN Địa - 12TIN Họp CN Địa - 11A2 GDCD - 12HOÁ Họp CN Họp CN
4 SHL - 12SỬ SHL - 11LÝ   SHL - 10SỬ SHL - 11SỬ     SHL - 11ĐỊA SHL - 10ĐỊA   SHL - 12ĐỊA     SHL - 12ANH2 SHL - 10LÝ
5                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 17 tháng 01 năm 2018      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 12ANH1      
2 T.Anh - 10A1 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12A2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12LÝ  
3 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 12A2       T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10SINH  
4 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN1         T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SỬ  
5                    
3 1         T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 11LÝ
2     T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1
3     T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 11TIN T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN
4     T.Anh - 11A2         T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10VĂN
5                    
4 1 T.Anh - 10SỬ         T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 12HOÁ
2   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11A2     T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11LÝ
3 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10ĐỊA         T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN2  
4 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10ĐỊA   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12A1   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10TIN
5     T.Anh - 11SINH   T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 10TIN
5 1           T.Anh - 11ANH2       T.Anh - 12TOÁN1
2     T.Anh - 11TOÁN1         T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 10VĂN
3     T.Anh - 11SINH     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11TIN T.Anh - 12LÝ  
4     T.Anh - 11SINH         T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11ĐỊA
5                    
6 1 T.Anh - 10A1         T.Anh - 12ĐỊA       T.Anh - 12HOÁ
2 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 12A1   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11LÝ
3 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 11ĐỊA
4 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10TIN
5                 T.Anh - 10SINH  
7 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A1   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12HOÁ
2       T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12TOÁN1
3 T.Anh - 12SỬ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12A1 Họp CN T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA
4   SHL - 10ANH2 SHL - 11A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1   SHL - 12ANH1      
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây