Thời khóa biểu số 06 các tổ

Thứ sáu - 17/11/2017 14:12
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 11 năm 2017      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1       ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10TOÁN1     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10A2   ChCờ - 12A2  
2 Toán - 11A1 Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TOÁN2   Toán - 12TOÁN1     Toán - 11TIN     Toán - 12ĐỊA     Toán - 11LÝ   Toán - 12A2  
3 Toán - 11A1     Toán - 10TOÁN2     Toán - 12TIN         Toán - 12ĐỊA Toán - 12HOÁ          
4   Toán - 12LÝ   Toán - 10SINH     Toán - 12TIN         Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ       Toán - 12SỬ  
5                                    
3 1 Toán - 11A1       Toán - 11ANH1   Toán - 12TIN Toán - 10TIN Toán - 11TIN         Toán - 12SINH       Toán - 11VĂN
2 Toán - 11A1 Toán - 11TOÁN1 Toán - 10A1   Toán - 11ANH1   Toán - 12TIN Toán - 10TIN Toán - 11TIN     Toán - 12A1   Toán - 12SINH   Toán - 11HOÁ    
3   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11SINH       Toán - 10HOÁ Toán - 10LÝ     Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2   Toán - 12ANH2   Toán - 11HOÁ   Toán - 10VĂN
4     Toán - 11SINH   Toán - 11ĐỊA     Toán - 10LÝ     Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2   Toán - 12ANH2   Toán - 11SỬ   Toán - 10VĂN
5                                    
4 1     Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ     Toán - 10ĐỊA       Toán - 12SINH Toán - 10A2      
2     Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN2     Toán - 10HOÁ     Toán - 10ĐỊA       Toán - 12SINH Toán - 10A2      
3     Toán - 11SINH Toán - 10SINH Toán - 11ANH1                     Toán - 11HOÁ    
4     Toán - 11SINH Toán - 10SINH Toán - 11A2         Toán - 12VĂN     Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2   Toán - 11SỬ Toán - 12SỬ  
5                         Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2   Toán - 11SỬ Toán - 12SỬ  
5 1         Toán - 11ĐỊA         Toán - 10ĐỊA         Toán - 10A2     Toán - 10SỬ
2   Toán - 12LÝ               Toán - 10ANH1 Toán - 12ANH1   Toán - 12HOÁ         Toán - 10SỬ
3   Toán - 12LÝ     Toán - 11A2             Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 11LÝ      
4   Toán - 11TOÁN1     Toán - 11A2         Toán - 12VĂN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2         Toán - 10VĂN
5                                    
6 1         Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN1     Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH1               Toán - 11VĂN
2           Toán - 12TOÁN1   Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2           Toán - 12SỬ Toán - 11VĂN
3         Toán - 11A2       Toán - 11TIN Toán - 12VĂN   Toán - 11ANH2       Toán - 10ANH2 Toán - 12A2  
4         Toán - 11ĐỊA     Toán - 10TIN   Toán - 12VĂN Toán - 12ANH1 Toán - 12ĐỊA       Toán - 10ANH2 Toán - 12A2  
5                       Toán - 12ĐỊA       Toán - 11SỬ    
7 1           Toán - 12TOÁN1     Toán - 10TOÁN1           Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
2   Giao ban             Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ   Toán - 11LÝ Toán - 10ANH2 Toán - 12A2  
3   Toán - 12LÝ   Họp CN   Họp CN Họp CN   Họp CN   Toán - 12ANH1 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 11HOÁ Họp CN Toán - 10SỬ
4       SHL - 10TOÁN2   SHL - 12TOÁN1 SHL - 12TIN   SHL - 10TOÁN1     SHL - 11ANH2 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10A2   SHL - 12A2  
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 11 năm 2017      
                               
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV P.Lan
2 1           ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 11VĂN          
2         Văn - 10LÝ Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN   Văn - 12SINH   Văn - 12ANH2      
3     Văn - 10HOÁ   Văn - 10LÝ       Văn - 11VĂN   Văn - 12ANH2      
4     Văn - 10HOÁ   Văn - 12A2       Văn - 11VĂN   Văn - 10TOÁN1      
5                            
3 1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 11SINH Văn - 10A2   Văn - 12VĂN       Văn - 11LÝ   Văn - 11SỬ Văn - 10TOÁN2  
2 Văn - 11ANH2 Văn - 12TOÁN2 Văn - 11SINH Văn - 10A2   Văn - 12VĂN                
3       Văn - 12ĐỊA Văn - 10ANH1         Văn - 10SỬ   Văn - 10TIN Văn - 12HOÁ  
4 Văn - 11A1 Văn - 11A2 Văn - 12SỬ Văn - 12ĐỊA Văn - 10ANH1         Văn - 10ĐỊA   Văn - 10TIN Văn - 12HOÁ  
5                            
4 1       Văn - 12ĐỊA               Văn - 11TOÁN2 Văn - 12HOÁ Văn - 11TOÁN1
2 Văn - 11ANH2     Văn - 12TIN         Văn - 11VĂN       Văn - 12A1 Văn - 11TOÁN1
3 Văn - 11ANH2       Văn - 12A2       Văn - 11VĂN     Văn - 10TIN Văn - 12A1 Văn - 10ANH2
4       Văn - 10A2 Văn - 12A2       Văn - 12SINH         Văn - 10ANH2
5 Văn - 12TOÁN1               Văn - 12SINH          
5 1   Văn - 11A2           Văn - 11TIN     Văn - 10TOÁN1 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10SINH Văn - 11HOÁ
2   Văn - 11A2           Văn - 11TIN       Văn - 11TOÁN2    
3 Văn - 11A1 Văn - 12ANH1                 Văn - 10A1   Văn - 10TOÁN2 Văn - 10ANH2
4 Văn - 11A1 Văn - 12ANH1           Văn - 11ĐỊA            
5                            
6 1     Văn - 12SỬ Văn - 12TIN     Văn - 10VĂN Văn - 11ĐỊA   Văn - 11LÝ Văn - 12ANH2   Văn - 12A1  
2     Văn - 10HOÁ Văn - 12TIN     Văn - 10VĂN Văn - 11ANH1   Văn - 11LÝ     Văn - 10TOÁN2  
3 Văn - 12TOÁN1           Văn - 12LÝ Văn - 11ANH1   Văn - 10SỬ Văn - 10TOÁN1   Văn - 10SINH  
4 Văn - 12TOÁN1           Văn - 12LÝ     Văn - 10SỬ     Văn - 10SINH  
5                            
7 1   Văn - 12ANH1 Văn - 12SỬ       Văn - 12LÝ Văn - 11ANH1           Văn - 11HOÁ
2   Văn - 12TOÁN2   Giao ban Văn - 10LÝ   Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1 Văn - 11SỬ   Văn - 11HOÁ
3     Văn - 11SINH   Văn - 10ANH1 Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1 Văn - 11SỬ   Văn - 11TOÁN1
4           SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 11VĂN          
5                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 11 năm 2017      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 12A1           ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN1         ChCờ - 10A1   ChCờ - 12HOÁ     ChCờ - 10TIN     ChCờ - 11TIN   ChCờ - 11A1
2 Thể - 10A2   Thể - 10ANH1       Lý - 12LÝ     Lý - 11HOÁ     Lý - 10SỬ Lý - 12TIN   Lý - 12A1                
3 Thể - 12TOÁN1   Thể - 10TOÁN1 Thể - 12TOÁN2       Lý - 11TOÁN2 Lý - 11TOÁN1 Lý - 11ĐỊA   Lý - 11LÝ   Lý - 12SỬ   Lý - 12A1     Tin - 10TIN     Tin - 11TIN   CNghệ - 12SINH
4 Thể - 12VĂN   Thể - 12ĐỊA QP - 11A1           Lý - 11ĐỊA   Lý - 11LÝ Lý - 11ANH2 Lý - 10A1   Lý - 12ANH2     Tin - 10TIN         CNghệ - 11A2
5                                                
3 1 Thể - 10HOÁ   Thể - 10LÝ QP - 11A2 Thể - 10VĂN                                   CNghệ - 12A1  
2 Thể - 10ĐỊA QP - 11VĂN QP - 10LÝ Thể - 12ANH1 QP - 11TOÁN2                         Tin - 12LÝ     Tin - 10SỬ   CNghệ - 12ANH2  
3 QP - 10ĐỊA   Thể - 10SINH       Lý - 12LÝ     Lý - 10TOÁN1                     Tin - 11A2      
4 QP - 10A2 QP - 11HOÁ QP - 10A1   QP - 10SỬ   Lý - 12LÝ     Lý - 10TOÁN1               Tin - 12TOÁN1     Tin - 10ANH2   CNghệ - 12A2  
5                                                
4 1 QP - 10TIN       Thể - 10SỬ     Lý - 12TOÁN1 Lý - 11A2   Lý - 12ANH1         Lý - 11ANH1       Tin - 12SỬ   Tin - 11TIN CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12LÝ
2 Thể - 10ANH2 Thể - 11HOÁ     QP - 11LÝ     Lý - 12ĐỊA Lý - 10ANH1 Lý - 10SINH Lý - 12ANH1   Lý - 10VĂN     Lý - 11SỬ       Tin - 10LÝ   Tin - 11TIN CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12TOÁN1
3   QP - 11TIN     Thể - 10TOÁN2       Lý - 10ANH1               Tin - 11LÝ     Tin - 10HOÁ Tin - 11SỬ     CNghệ - 12HOÁ
4 Thể - 12A1 Thể - 11TIN     QP - 11ĐỊA     Lý - 11TOÁN2   Lý - 11HOÁ     Lý - 10SỬ     Lý - 12HOÁ         Tin - 11ANH2      
5               Lý - 12VĂN   Lý - 11VĂN     Lý - 10TIN       Tin - 11ANH1     Tin - 10VĂN Tin - 10ANH1      
5 1 Thể - 12SINH   Thể - 12LÝ Thể - 12A2 Thể - 11ANH1       Lý - 11TOÁN1     Lý - 10ANH2   Lý - 12SỬ Lý - 11SINH Lý - 11SỬ Tin - 11A1 Tin - 12HOÁ   Tin - 10A1     CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12TOÁN2
2 QP - 10ANH2 QP - 11ANH2 Thể - 10A1 Thể - 12SỬ Thể - 11SỬ     Lý - 12VĂN Lý - 10A2     Lý - 11LÝ   Lý - 12SINH Lý - 10ĐỊA   Tin - 11TOÁN1   Tin - 10TIN   Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 11A1
3 Thể - 10TIN Thể - 11VĂN QP - 10TOÁN1 Thể - 11SINH Thể - 11TOÁN1     Lý - 12ĐỊA           Lý - 12SINH   Lý - 11ANH1   Tin - 12VĂN   Tin - 12ANH2     CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12TIN
4 QP - 10HOÁ Thể - 11ANH2 QP - 10ANH1   Thể - 11LÝ     Lý - 12TOÁN1       Lý - 10TOÁN2   Lý - 12TIN Lý - 12A2 Lý - 12HOÁ     Tin - 10TOÁN1   Tin - 10ĐỊA   CNghệ - 12ĐỊA CNghệ - 11ANH1
5                                                
6 1       QP - 11SINH Thể - 11TOÁN2       Lý - 11A2   Lý - 12TOÁN2 Lý - 10TOÁN2     Lý - 11TIN   Tin - 11HOÁ Tin - 12SINH   Tin - 12ANH1     CNghệ - 12VĂN  
2       Thể - 11A1 Thể - 11ĐỊA       Lý - 10A2     Lý - 10ANH2 Lý - 10TIN   Lý - 12A2     Tin - 12TOÁN2   Tin - 10SINH     CNghệ - 11SINH  
3         QP - 11SỬ           Lý - 10LÝ   Lý - 10VĂN   Lý - 10HOÁ   Tin - 11SINH Tin - 12TIN     Tin - 10TOÁN2   CNghệ - 12ANH1  
4       Thể - 11A2 QP - 11ANH1           Lý - 10LÝ   Lý - 11A1   Lý - 10ĐỊA           Tin - 11VĂN   CNghệ - 12SỬ  
5                                                
7 1     Thể - 12HOÁ   QP - 11TOÁN1 Thể - 12ANH2         Lý - 10LÝ     Lý - 10A1 Lý - 10HOÁ     Tin - 12A2   Tin - 10A2     CNghệ - 11TIN CNghệ - 11ANH2
2   Giao ban QP - 10SINH Giao ban QP - 10TOÁN2         Lý - 11VĂN Giao ban   Lý - 11A1   Lý - 11SINH Lý - 12ANH2 Giao ban           CNghệ - 11TOÁN1 Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 12TIN   QP - 10VĂN   Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 10SINH Lý - 12TOÁN2   Lý - 11ANH2 Họp CN Lý - 11TIN Họp CN Tin - 11TOÁN2 Tin - 12A1 Họp CN Tin - 12ĐỊA   Họp CN CNghệ - 11VĂN Họp CN
4 SHL - 12A1 Họp CN         SHL - 12LÝ SHL - 11TOÁN2 SHL - 11TOÁN1         SHL - 10A1   SHL - 12HOÁ     SHL - 10TIN     SHL - 11TIN   SHL - 11A1
5                                                
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 11 năm 2017      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS T.Anh Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH     ChCờ - 10HOÁ   ChCờ - 10SINH       ChCờ - 11HOÁ            
2 Sinh - 10A1       Sinh - 11ANH1   Sinh - 10SINH Sinh - 12SỬ   Hoá - 11ANH2              
3 Sinh - 11SINH       Sinh - 11ANH2   Sinh - 10SINH CNghệ - 10A2 Hoá - 10VĂN Hoá - 10A1 Hoá - 11HOÁ            
4         Sinh - 11SỬ     CNghệ - 10ĐỊA Hoá - 10VĂN Hoá - 11SINH Hoá - 11HOÁ            
5                                  
3 1     Sinh - 11TOÁN1         CNghệ - 10A1     Hoá - 11HOÁ Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12ANH2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12LÝ Hoá - 12HOÁ Hoá - 12ANH1
2     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12ĐỊA       Sinh - 10TOÁN2 Hoá - 10SINH     Hoá - 11LÝ Hoá - 10ANH2     Hoá - 12HOÁ  
3     Sinh - 12ANH1 Sinh - 12A1       Sinh - 12SỬ Hoá - 11SỬ   Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 11ĐỊA Hoá - 12A2 Hoá - 11TIN   Hoá - 12TIN
4     Sinh - 12TIN Sinh - 12VĂN       CNghệ - 10TOÁN2       Hoá - 11VĂN       Hoá - 12A1  
5                                  
4 1 Sinh - 11SINH   Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 10ANH2     CNghệ - 10ANH1   Hoá - 12VĂN   Hoá - 11VĂN Hoá - 10LÝ   Hoá - 11A1   Hoá - 12TIN
2 Sinh - 11SINH   Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 10TOÁN1     Sinh - 12HOÁ   Hoá - 12VĂN   Hoá - 12SỬ Hoá - 12ANH2        
3     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 12ĐỊA Sinh - 11ĐỊA   Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 10VĂN             Hoá - 12SINH   Hoá - 12ANH1
4     Sinh - 12TIN             Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10ANH1       Hoá - 10HOÁ
5     Sinh - 11HOÁ Sinh - 12A2     CNghệ - 10SINH CNghệ - 10TOÁN1   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 11LÝ Hoá - 11ĐỊA        
5 1     Sinh - 12ANH1   Sinh - 10LÝ         Hoá - 11ANH2     Hoá - 10ANH1 Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12A1  
2       Sinh - 12A1 Sinh - 10HOÁ Sinh - 10SINH       Hoá - 11SINH       Hoá - 12TOÁN1      
3     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12A2 Sinh - 10VĂN   Sinh - 10ANH1   Hoá - 11SỬ       Hoá - 10LÝ Hoá - 10SỬ   Hoá - 12HOÁ  
4     Sinh - 11TIN Sinh - 12LÝ Sinh - 11VĂN   Sinh - 10A2   Hoá - 10SINH Hoá - 10A1     Hoá - 10TIN        
5                                  
6 1               CNghệ - 10LÝ       Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 10SỬ Hoá - 12LÝ    
2       Sinh - 12ANH2       CNghệ - 10SỬ           Hoá - 11A2      
3       Sinh - 11A1       Sinh - 10TIN       Hoá - 12SỬ   Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 12ĐỊA    
4       Sinh - 11LÝ       CNghệ - 10HOÁ       Hoá - 10A2   Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11TIN    
5       Sinh - 12LÝ       Sinh - 12HOÁ                  
7 1   Sinh - 12SINH     Sinh - 11A2     CNghệ - 10ANH2     Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 10TIN Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11A1    
2 Giao ban Sinh - 12SINH Giao ban Sinh - 12VĂN Sinh - 10SỬ       Hoá - 11ANH1 Giao ban   Hoá - 10A2   Hoá - 11A2 Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10HOÁ
3   Họp CN Họp CN Sinh - 12ANH2 Họp CN   Họp CN CNghệ - 10TIN Hoá - 11ANH1   Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10ANH2 Hoá - 12A2 Hoá - 12SINH   Hoá - 10HOÁ
4 SHL - 11SINH SHL - 12SINH     SHL - 10HOÁ   SHL - 10SINH       SHL - 11HOÁ            
5                                  
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 11 năm 2017      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ ChCờ - 11LÝ   ChCờ - 10SỬ ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA   ChCờ - 12ĐỊA     ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10LÝ
2 Sử - 12TOÁN2 Sử - 10ĐỊA   Sử - 12HOÁ Sử - 11SINH   Địa - 10ANH2 Địa - 11ĐỊA Địa - 12ANH1     Địa - 10TOÁN1   GDCD - 11VĂN  
3       Sử - 12LÝ Sử - 11A2   Địa - 10SỬ               GDCD - 10ANH1
4   Sử - 11TOÁN2   Sử - 12SINH     Địa - 10SỬ         Địa - 10A2   GDCD - 11TIN GDCD - 10LÝ
5                              
3 1 Sử - 12SỬ         Sử - 12ĐỊA Địa - 12A2 Địa - 11ĐỊA   Địa - 11ANH2   Địa - 11TOÁN2 GDCD - 10SINH    
2 Sử - 12SỬ           Địa - 10ANH1 Địa - 11ĐỊA   Địa - 10HOÁ   Địa - 10TOÁN1      
3           Sử - 12TOÁN1 Địa - 10ANH2         Địa - 10A2 GDCD - 12SINH    
4 Sử - 12TOÁN2         Sử - 12ANH1 Địa - 12SINH         Địa - 11TOÁN1      
5                              
4 1         Sử - 11ANH2 Sử - 10TOÁN1       Địa - 10SINH     GDCD - 12A2 GDCD - 11HOÁ GDCD - 11LÝ
2       Sử - 10SỬ Sử - 11A1 Sử - 12A2             GDCD - 12LÝ GDCD - 11ANH1  
3     Sử - 12ANH2 Sử - 10SỬ   Sử - 12VĂN     Địa - 12SỬ Địa - 10LÝ     GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 12TIN GDCD - 11A2
4       Sử - 12LÝ Sử - 11ANH1 Sử - 10TIN     Địa - 10ĐỊA Địa - 11LÝ       GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10VĂN
5     Sử - 12TIN Sử - 12A1         Địa - 12LÝ Địa - 11SINH     GDCD - 10ĐỊA    
5 1           Sử - 12VĂN Địa - 10VĂN     Địa - 11VĂN   Địa - 10TOÁN2 GDCD - 10HOÁ GDCD - 12ĐỊA GDCD - 10TIN
2           Sử - 12A2 Địa - 10VĂN Địa - 12TIN   Địa - 11ANH1   Địa - 10TOÁN2   GDCD - 12TOÁN2  
3           Sử - 10HOÁ       Địa - 11TIN     GDCD - 10A2   GDCD - 11ĐỊA
4           Sử - 10ANH2   Địa - 12ANH2   Địa - 10LÝ     GDCD - 10SỬ GDCD - 11SỬ  
5                              
6 1   Sử - 10A2     Sử - 11SỬ Sử - 10SINH Địa - 10TIN   Địa - 10ĐỊA Địa - 10HOÁ Địa - 12ĐỊA Địa - 10A1 GDCD - 10ANH2 GDCD - 11A1  
2   Sử - 11TIN   Sử - 12SINH Sử - 11SỬ Sử - 12ANH1     Địa - 10ĐỊA   Địa - 12ĐỊA Địa - 10A1 GDCD - 12VĂN GDCD - 12A1  
3   Sử - 11LÝ Sử - 12ANH2   Sử - 11VĂN Sử - 10A1 Địa - 12HOÁ     Địa - 11HOÁ   Địa - 12A1     GDCD - 11TOÁN1
4   Sử - 11TOÁN1 Sử - 12TIN Sử - 12HOÁ Sử - 11HOÁ Sử - 10TOÁN2 Địa - 12TOÁN2     Địa - 11SỬ     GDCD - 10A1 GDCD - 12ANH2 GDCD - 11ANH2
5     Sử - 11ĐỊA Sử - 10SỬ                 GDCD - 12ANH1    
7 1   Sử - 10VĂN     Sử - 11SỬ Sử - 12ĐỊA Địa - 10ANH1     Địa - 10SINH   Địa - 12VĂN GDCD - 10TOÁN2 GDCD - 11SINH GDCD - 11TOÁN2
2 Giao ban Sử - 10ANH1 Giao ban Sử - 12A1   Sử - 12TOÁN1 Địa - 10TIN Giao ban         GDCD - 12SỬ   Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10LÝ Địa - 12TOÁN1 Họp CN Họp CN Địa - 11A1 Họp CN Địa - 11A2 GDCD - 12HOÁ Họp CN Họp CN
4 SHL - 12SỬ SHL - 11LÝ   SHL - 10SỬ SHL - 11SỬ     SHL - 11ĐỊA SHL - 10ĐỊA   SHL - 12ĐỊA     SHL - 12ANH2 SHL - 10LÝ
5                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 21 tháng 11 năm 2017      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 12ANH1      
2   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11A2         T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TIN
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11SỬ  
4   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1
5                    
3 1 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10ANH1           T.Anh - 12TOÁN1
2     T.Anh - 11A2 T.Anh - 12A2         T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10VĂN
3 T.Anh - 10A1 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11LÝ
4   T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 11TIN T.Anh - 10SINH T.Anh - 11LÝ
5                    
4 1 T.Anh - 12ANH2         T.Anh - 12A1       T.Anh - 10VĂN
2     T.Anh - 11A2         T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 10TIN
3 T.Anh - 10A1 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 10A2   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12TOÁN1
4 T.Anh - 10A1 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10LÝ  
5 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10HOÁ       T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12HOÁ
5 1 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 12TIN          
2 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10LÝ  
3 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10SINH  
4 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SINH         T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12SINH  
5                    
6 1       T.Anh - 12A2   T.Anh - 11ANH2       T.Anh - 12HOÁ
2     T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12HOÁ
3     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10A2   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11ĐỊA
4     T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12A1   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 10VĂN
5     T.Anh - 11SINH         T.Anh - 11TIN T.Anh - 10SINH T.Anh - 10TIN
7 1 T.Anh - 10SỬ       T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A1       T.Anh - 11ĐỊA
2         T.Anh - 12TIN     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11ĐỊA
3 T.Anh - 12SỬ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 10A2 Họp CN T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11LÝ
4   SHL - 10ANH2 SHL - 11A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1   SHL - 12ANH1      
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây