Thời khóa biểu kì 2 số 01 các tổ

Thứ năm - 04/01/2018 15:13
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 01 năm 2018      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1       ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10TOÁN1     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10A2   ChCờ - 12A2  
2 Toán - 11A1     Toán - 10SINH             Toán - 11TOÁN2         Toán - 10ANH2 Toán - 12A2  
3 Toán - 11A1         Toán - 12TOÁN1     Toán - 10TOÁN1   Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ   Toán - 10A2 Toán - 10ANH2    
4                 Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ANH1   Toán - 12HOÁ   Toán - 11LÝ Toán - 11HOÁ Toán - 12SỬ  
5                                    
3 1 Toán - 11A1   Toán - 10A1   Toán - 11ANH1   Toán - 10HOÁ             Toán - 12ANH2       Toán - 10SỬ
2   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10A1   Toán - 11ANH1   Toán - 12TIN             Toán - 12SINH   Toán - 11SỬ   Toán - 10SỬ
3   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11SINH     Toán - 12TOÁN1   Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1 Toán - 12VĂN Toán - 11TOÁN2       Toán - 10A2 Toán - 11SỬ    
4   Toán - 12LÝ Toán - 11SINH     Toán - 12TOÁN1   Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2       Toán - 10A2      
5                                    
4 1     Toán - 11SINH   Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ Toán - 10TIN   Toán - 10ĐỊA       Toán - 12ANH2        
2     Toán - 10A1   Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ Toán - 10LÝ   Toán - 10ĐỊA       Toán - 12ANH2        
3         Toán - 11ANH1       Toán - 11TIN     Toán - 11ANH2 Toán - 12TOÁN2          
4       Toán - 10TOÁN2         Toán - 11TIN     Toán - 11ANH2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH     Toán - 12A2  
5       Toán - 10TOÁN2               Toán - 12ĐỊA   Toán - 12SINH     Toán - 12SỬ  
5 1       Toán - 10SINH Toán - 11A2     Toán - 10TIN                   Toán - 10VĂN
2   Toán - 12LÝ     Toán - 11ĐỊA     Toán - 10TIN                    
3   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TOÁN2           Toán - 10ANH1   Toán - 12ĐỊA     Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
4   Toán - 11TOÁN1               Toán - 10ANH1   Toán - 12A1     Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
5                                    
6 1       Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A2         Toán - 10ĐỊA                
2         Toán - 11A2                     Toán - 11HOÁ Toán - 12SỬ  
3       Toán - 10SINH           Toán - 12VĂN   Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ     Toán - 11HOÁ   Toán - 10VĂN
4                   Toán - 12VĂN   Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2       Toán - 12A2 Toán - 10VĂN
5                                    
7 1             Toán - 12TIN   Toán - 11TIN                 Toán - 11VĂN
2   Giao ban         Toán - 12TIN       Toán - 12ANH1 Toán - 12ĐỊA       Toán - 10ANH2    
3   Toán - 12LÝ   Họp CN   Họp CN Họp CN   Họp CN   Toán - 12ANH1 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 11SỬ Họp CN Toán - 10SỬ
4       SHL - 10TOÁN2   SHL - 12TOÁN1 SHL - 12TIN   SHL - 10TOÁN1     SHL - 11ANH2 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10A2   SHL - 12A2  
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 01 năm 2018      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 11VĂN          
2           Văn - 10VĂN              
3         Văn - 12SỬ Văn - 10LÝ           Văn - 12A1  
4           Văn - 10LÝ   Văn - 11VĂN       Văn - 12A1  
5                          
3 1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10A2   Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN     Văn - 10ĐỊA     Văn - 10SINH Văn - 11HOÁ
2   Văn - 12TOÁN2     Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN     Văn - 10ĐỊA       Văn - 11HOÁ
3 Văn - 11ANH2   Văn - 12ĐỊA             Văn - 10HOÁ   Văn - 12HOÁ  
4 Văn - 11A1 Văn - 11A2               Văn - 10HOÁ   Văn - 10TOÁN2  
5                          
4 1   Văn - 11A2     Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 11LÝ     Văn - 10SINH  
2       Văn - 12LÝ Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 10SỬ   Văn - 10TIN Văn - 12A1  
3 Văn - 12TOÁN1 Văn - 12ANH1             Văn - 10SỬ     Văn - 12HOÁ Văn - 11TOÁN1
4 Văn - 12TOÁN1 Văn - 12ANH1   Văn - 10ANH1   Văn - 10LÝ Văn - 11SINH       Văn - 11SỬ Văn - 12HOÁ Văn - 11TOÁN1
5             Văn - 11ĐỊA       Văn - 11SỬ    
5 1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN       Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN   Văn - 10TOÁN1   Văn - 10TOÁN2 Văn - 10ANH2
2 Văn - 11ANH2             Văn - 11VĂN     Văn - 11TOÁN2 Văn - 10TOÁN2 Văn - 10ANH2
3 Văn - 11A1 Văn - 11A2 Văn - 10A2 Văn - 12A2     Văn - 11ĐỊA Văn - 12SINH   Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2    
4 Văn - 11A1 Văn - 12ANH1 Văn - 10A2 Văn - 12A2     Văn - 11ĐỊA Văn - 12SINH   Văn - 12ANH2   Văn - 10SINH  
5                          
6 1     Văn - 12TIN       Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN   Văn - 10TOÁN1      
2 Văn - 11ANH2   Văn - 12TIN Văn - 12A2     Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN   Văn - 10TOÁN1 Văn - 11SỬ    
3     Văn - 12ĐỊA Văn - 12LÝ         Văn - 11LÝ Văn - 12ANH2      
4 Văn - 12TOÁN1   Văn - 12ĐỊA Văn - 12LÝ         Văn - 11LÝ Văn - 10A1 Văn - 11TOÁN2    
5                          
7 1         Văn - 12VĂN   Văn - 11SINH Văn - 12SINH Văn - 10SỬ Văn - 10HOÁ     Văn - 10ANH2
2     Giao ban Văn - 10ANH1     Văn - 11SINH     Văn - 10A1 Văn - 10TIN   Văn - 11HOÁ
3     Họp CN Văn - 10ANH1 Họp CN Họp CN Văn - 11TIN Họp CN Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1 Văn - 10TIN   Văn - 11TOÁN1
4         SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 11VĂN          
5                          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỘ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 01 năm 2018      
                                                 
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 12A1         ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN1         ChCờ - 10A1   ChCờ - 12HOÁ     ChCờ - 10TIN     ChCờ - 11TIN   ChCờ - 11A1
2 Thể - 12A1 Thể - 11VĂN Thể - 12HOÁ       Lý - 12TOÁN1 Lý - 11TOÁN1       Lý - 11ANH2 Lý - 10A1 Lý - 11TIN       Tin - 10TIN   Tin - 10ĐỊA Tin - 11ANH1    
3     Thể - 10SINH         Lý - 11A2 Lý - 11ĐỊA     Lý - 10TIN   Lý - 10ĐỊA Lý - 11SỬ         Tin - 10SỬ     CNghệ - 12SINH
4 Thể - 12TOÁN1 Thể - 11SINH Thể - 12ĐỊA         Lý - 10A2 Lý - 11ĐỊA       Lý - 12SINH   Lý - 12ANH2         Tin - 10SỬ Tin - 12TIN   CNghệ - 12LÝ
5                                              
3 1 Thể - 11A2   Thể - 10TOÁN1     Lý - 12LÝ         Lý - 10TOÁN2     Lý - 12A2             Tin - 11LÝ   CNghệ - 11ANH2
2 Thể - 12A1 Thể - 11A1 Thể - 12ANH1     Lý - 12LÝ               Lý - 10HOÁ       Tin - 10TOÁN2   Tin - 11A2   CNghệ - 11VĂN  
3 Thể - 12SỬ                   Lý - 11LÝ                 Tin - 11ĐỊA Tin - 11TIN   CNghệ - 12TOÁN2
4 Thể - 12SINH Thể - 11ANH2 Thể - 12TOÁN2               Lý - 11LÝ             Tin - 10TIN   Tin - 10ANH2   CNghệ - 12A1  
5                                              
4 1 Thể - 12SINH   Thể - 12LÝ         Lý - 10A2         Lý - 12TIN   Lý - 12A1 Tin - 11TOÁN2 Tin - 12ANH1   Tin - 10LÝ     CNghệ - 12A2 CNghệ - 11ANH1
2 Thể - 12TOÁN1   Thể - 10ANH1                   Lý - 12SỬ   Lý - 12HOÁ     Tin - 10TOÁN2 Tin - 12ĐỊA Tin - 11VĂN Tin - 11ANH1 CNghệ - 11HOÁ  
3 Thể - 12A2   Thể - 10LÝ       Lý - 12ĐỊA Lý - 10ANH1         Lý - 12SINH     Tin - 11A1 Tin - 12LÝ Tin - 10TOÁN1 Tin - 10A2 Tin - 11SỬ Tin - 11LÝ CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 11A2
4 Thể - 12SỬ   Thể - 12ĐỊA           Lý - 10TOÁN1     Lý - 11A1             Tin - 10VĂN Tin - 11ĐỊA     CNghệ - 12TIN
5             Lý - 11TOÁN2   Lý - 11HOÁ     Lý - 10VĂN               Tin - 10ANH1   CNghệ - 11SINH  
5 1 Thể - 10ĐỊA   Thể - 12ANH1       Lý - 12VĂN     Lý - 10LÝ Lý - 11LÝ       Lý - 12ANH2 Tin - 11SINH Tin - 12HOÁ   Tin - 10A1     CNghệ - 11TOÁN1 CNghệ - 11A1
2 Thể - 12A2   Thể - 12TIN       Lý - 12VĂN   Lý - 10SINH Lý - 12TOÁN2           Tin - 11TOÁN1 Tin - 12A1   Tin - 10HOÁ     CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12HOÁ
3 Thể - 12VĂN   Thể - 12TOÁN2 Thể - 10SỬ             Lý - 10ANH2 Lý - 10TIN     Lý - 11ANH1 Tin - 11HOÁ     Tin - 10SINH Tin - 11ANH2   CNghệ - 12SỬ  
4 Thể - 10TIN   Thể - 10A1 Thể - 10TOÁN2     Lý - 12TOÁN1   Lý - 11HOÁ     Lý - 10SỬ     Lý - 11ANH1 Tin - 11TOÁN2 Tin - 12TOÁN2   Tin - 10VĂN Tin - 10ANH2   CNghệ - 12VĂN  
5                                              
6 1 Thể - 12VĂN     Thể - 11TOÁN1 Thể - 12ANH2   Lý - 11TOÁN2 Lý - 10ANH1   Lý - 12ANH1 Lý - 10ANH2   Lý - 12SỬ Lý - 11SINH Lý - 11SỬ Tin - 11A1 Tin - 12A2   Tin - 10HOÁ     CNghệ - 11LÝ  
2 Thể - 10HOÁ Thể - 11TIN   Thể - 10VĂN     Lý - 12ĐỊA Lý - 11TOÁN1     Lý - 10TOÁN2   Lý - 10A1 Lý - 11SINH Lý - 12HOÁ   Tin - 12TOÁN1   Tin - 10A2 Tin - 10ANH1      
3 Thể - 10A2     Thể - 11TOÁN2           Lý - 10LÝ   Lý - 10SỬ Lý - 12TIN Lý - 10HOÁ   Tin - 11SINH     Tin - 10A1 Tin - 11SỬ   CNghệ - 11TIN  
4 Thể - 10ANH2 Thể - 11HOÁ   Thể - 11ĐỊA         Lý - 11VĂN Lý - 10LÝ   Lý - 11A1   Lý - 11TIN     Tin - 12ANH2   Tin - 12SỬ Tin - 11A2   CNghệ - 12ANH1  
5                 Lý - 11VĂN                     Tin - 10ĐỊA      
7 1     Thể - 12HOÁ Thể - 11SỬ       Lý - 11A2   Lý - 12ANH1       Lý - 12A2 Lý - 12A1 Tin - 11TOÁN1   Tin - 10TIN       CNghệ - 12ANH2 CNghệ - 12TOÁN1
2   Giao ban Thể - 12LÝ Thể - 11LÝ         Lý - 10SINH Giao ban   Lý - 10VĂN   Lý - 10ĐỊA   Giao ban Tin - 12VĂN Tin - 10TOÁN1 Tin - 10LÝ Tin - 11ANH2 Tin - 11TIN CNghệ - 11ĐỊA Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 12TIN Thể - 11ANH1 Thể - 12ANH2   Họp CN Họp CN Lý - 10TOÁN1 Lý - 12TOÁN2   Lý - 11ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 11HOÁ Tin - 12SINH Họp CN Tin - 10SINH Tin - 11VĂN Họp CN CNghệ - 12ĐỊA Họp CN
4 SHL - 12A1 Họp CN       SHL - 12LÝ SHL - 11TOÁN2 SHL - 11TOÁN1         SHL - 10A1   SHL - 12HOÁ     SHL - 10TIN     SHL - 11TIN   SHL - 11A1
5                                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 01 năm 2018      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS T.Anh Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH     ChCờ - 10HOÁ   ChCờ - 10SINH       ChCờ - 11HOÁ            
2 Sinh - 11SINH     Sinh - 11SỬ Sinh - 10HOÁ   Sinh - 10A2 CNghệ - 10ANH1   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 11HOÁ            
3 Sinh - 11SINH     Sinh - 11LÝ Sinh - 11VĂN   Sinh - 10ANH1     Hoá - 10A1 Hoá - 11HOÁ            
4       Sinh - 11A1 Sinh - 11ANH1   CNghệ - 10SINH CNghệ - 10TIN   Hoá - 11ANH2 Hoá - 12TOÁN2            
5                                  
3 1     Sinh - 11TOÁN1         CNghệ - 10LÝ   Hoá - 12VĂN   Hoá - 11VĂN Hoá - 10TIN Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11TIN Hoá - 12HOÁ  
2     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11ĐỊA   Sinh - 10SINH       Hoá - 12VĂN   Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10TIN Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12ĐỊA    
3       Sinh - 12A2       Sinh - 10TIN Hoá - 10SINH Hoá - 10TOÁN2       Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 12A1  
4     Sinh - 11TIN Sinh - 12ĐỊA     Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 10A1 Hoá - 11ANH1       Hoá - 12ANH2 Hoá - 10SỬ      
5                                  
4 1 Sinh - 10A1   Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 11ANH2     Sinh - 12SỬ       Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10ANH1        
2 Sinh - 11SINH   Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 11A1 Sinh - 11ANH2   Sinh - 10SINH CNghệ - 10TOÁN1                 Hoá - 12TIN
3     Sinh - 11HOÁ Sinh - 12A1     Sinh - 10SINH         Hoá - 12SỬ Hoá - 11ĐỊA       Hoá - 12TIN
4     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11A2 Sinh - 11VĂN     CNghệ - 10SỬ       Hoá - 10A2 Hoá - 10ANH2        
5     Sinh - 12ANH1 Sinh - 11LÝ       CNghệ - 10ĐỊA                 Hoá - 10HOÁ
5 1   Sinh - 12SINH Sinh - 11HOÁ Sinh - 11ĐỊA Sinh - 10SỬ             Hoá - 12SỬ Hoá - 10ANH1 Hoá - 12A2 Hoá - 12ĐỊA Hoá - 12A1  
2   Sinh - 12SINH Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 11A2 Sinh - 10TOÁN1         Hoá - 11SINH   Hoá - 11LÝ Hoá - 12ANH2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11TIN    
3     Sinh - 12TIN Sinh - 11SỬ         Hoá - 10VĂN Hoá - 10A1       Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12LÝ Hoá - 12HOÁ Hoá - 10HOÁ
4     Sinh - 11TIN Sinh - 12LÝ Sinh - 10LÝ       Hoá - 11SỬ Hoá - 11ANH2             Hoá - 10HOÁ
5                                  
6 1               CNghệ - 10VĂN       Hoá - 10A2 Hoá - 10LÝ Hoá - 10SỬ Hoá - 12SINH    
2               CNghệ - 10ANH2         Hoá - 10LÝ       Hoá - 12ANH1
3         Sinh - 10ANH2     Sinh - 10TOÁN2       Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 11A2 Hoá - 11A1   Hoá - 12ANH1
4         Sinh - 11ANH1     CNghệ - 10HOÁ Hoá - 11SỬ     Hoá - 11TOÁN1          
5         Sinh - 10VĂN       Hoá - 10SINH                
7 1               CNghệ - 10TOÁN2     Hoá - 11HOÁ   Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 12LÝ    
2 Giao ban   Giao ban Sinh - 12ANH2       Sinh - 12HOÁ Hoá - 11ANH1 Giao ban Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 11VĂN   Hoá - 11A2 Hoá - 12SINH    
3   Họp CN Họp CN Sinh - 12VĂN Họp CN   Họp CN CNghệ - 10A2 Hoá - 10VĂN Hoá - 11SINH Họp CN Hoá - 11LÝ Hoá - 10ANH2 Hoá - 12A2 Hoá - 11A1    
4 SHL - 11SINH SHL - 12SINH     SHL - 10HOÁ   SHL - 10SINH       SHL - 11HOÁ            
5                                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 01 năm 2018      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ ChCờ - 11LÝ   ChCờ - 10SỬ ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA   ChCờ - 12ĐỊA     ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10LÝ
2 Sử - 12TOÁN2 Sử - 11LÝ   Sử - 12LÝ     Địa - 12SINH Địa - 11ĐỊA Địa - 12SỬ   Địa - 12ĐỊA   GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 12ANH2 GDCD - 10LÝ
3   Sử - 10VĂN     Sử - 11ANH1 Sử - 12VĂN Địa - 12TOÁN2           GDCD - 10TOÁN2 GDCD - 12ĐỊA  
4         Sử - 11SỬ Sử - 10ANH2 Địa - 10VĂN   Địa - 10ĐỊA   Địa - 12VĂN   GDCD - 10ANH1 GDCD - 11TIN GDCD - 11A2
5                              
3 1 Sử - 10ANH1       Sử - 11SINH Sử - 12ĐỊA Địa - 10ANH2     Địa - 11SỬ Địa - 12A1   GDCD - 12SINH   GDCD - 11ĐỊA
2 Sử - 10A2           Địa - 12A2     Địa - 11ANH2 Địa - 12ANH2       GDCD - 11LÝ
3     Sử - 12ANH2 Sử - 10SỬ Sử - 11A2 Sử - 10A1     Địa - 12ANH1 Địa - 12TIN     GDCD - 12LÝ    
4     Sử - 12TIN Sử - 12ANH1     Địa - 12HOÁ   Địa - 12SỬ Địa - 10SINH Địa - 12VĂN   GDCD - 10VĂN   GDCD - 11TOÁN1
5                              
4 1         Sử - 11SỬ Sử - 10TOÁN2 Địa - 12TOÁN1     Địa - 11VĂN   Địa - 10TOÁN1 GDCD - 10ANH2 GDCD - 11HOÁ  
2         Sử - 11SỬ Sử - 10ANH2 Địa - 12A2         Địa - 11TOÁN2      
3           Sử - 10TIN       Địa - 11SINH   Địa - 10A1 GDCD - 10HOÁ GDCD - 11VĂN  
4         Sử - 11HOÁ Sử - 10SINH       Địa - 11LÝ     GDCD - 10A1    
5         Sử - 11VĂN Sử - 10LÝ             GDCD - 10SỬ    
5 1 Sử - 10A2         Sử - 10HOÁ       Địa - 11TIN   Địa - 12LÝ   GDCD - 11SỬ GDCD - 11TOÁN2
2 Sử - 10ANH1     Sử - 10SỬ   Sử - 10A1     Địa - 12ANH1 Địa - 11ANH1   Địa - 10A2   GDCD - 11A1 GDCD - 12SỬ
3           Sử - 10TOÁN1     Địa - 10ĐỊA         GDCD - 12A1 GDCD - 12ANH1
4 Sử - 12SỬ     Sử - 12HOÁ   Sử - 12ĐỊA     Địa - 10ĐỊA Địa - 12TIN       GDCD - 11SINH  
5                              
6 1   Sử - 11TIN       Sử - 10TIN Địa - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA   Địa - 11HOÁ Địa - 12A1 Địa - 12LÝ GDCD - 10SINH GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 11ANH2
2   Sử - 11TOÁN2   Sử - 10SỬ   Sử - 10SINH Địa - 12SINH Địa - 11ĐỊA   Địa - 11A1 Địa - 12ANH2   GDCD - 10TIN   GDCD - 12VĂN
3   Sử - 10ĐỊA Sử - 12A2 Sử - 12TOÁN1     Địa - 10TIN         Địa - 11TOÁN1   GDCD - 11ANH1  
4   Sử - 10ĐỊA   Sử - 12SINH   Sử - 10TOÁN2 Địa - 12HOÁ           GDCD - 10A2 GDCD - 12TIN  
5     Sử - 11ĐỊA                        
7 1 Sử - 12SỬ Sử - 10VĂN     Sử - 11ANH2 Sử - 10TOÁN1 Địa - 10ANH1     Địa - 10LÝ Địa - 12ĐỊA   GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12TOÁN2  
2 Giao ban Sử - 11TOÁN1 Giao ban Sử - 12A1 Sử - 11A1 Sử - 10HOÁ Địa - 10SỬ Giao ban       Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12A2   Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 10LÝ Địa - 12TOÁN1 Họp CN Họp CN Địa - 10HOÁ Họp CN Địa - 11A2 GDCD - 12HOÁ Họp CN Họp CN
4 SHL - 12SỬ SHL - 11LÝ   SHL - 10SỬ SHL - 11SỬ     SHL - 11ĐỊA SHL - 10ĐỊA   SHL - 12ĐỊA     SHL - 12ANH2 SHL - 10LÝ
5                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 08 tháng 01 năm 2018      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 12ANH1      
2 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11A2   T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12VĂN    
3 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 12A2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 12LÝ  
4 T.Anh - 10A1 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 12A2       T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2  
5                    
3 1         T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 12TOÁN1
2   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 11TIN T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12HOÁ
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A1 T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12SINH T.Anh - 10VĂN
4     T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12A2       T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 11SỬ T.Anh - 11ĐỊA
5                    
4 1 T.Anh - 10SỬ         T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 11A1     T.Anh - 12HOÁ
2     T.Anh - 11A2     T.Anh - 10A2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11LÝ
3 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10ĐỊA         T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 10VĂN
4 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10ĐỊA   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12A1   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10TIN
5     T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 10TIN
5 1           T.Anh - 11ANH2       T.Anh - 12TOÁN1
2           T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN
3     T.Anh - 11SINH         T.Anh - 11TIN T.Anh - 10LÝ  
4     T.Anh - 11A2         T.Anh - 10TOÁN1    
5                    
6 1 T.Anh - 10A1         T.Anh - 12ĐỊA       T.Anh - 12HOÁ
2     T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 12A1   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11LÝ
3 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11ĐỊA
4 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11SINH T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 10TIN
5                 T.Anh - 11SỬ  
7 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A1   T.Anh - 10SINH T.Anh - 11LÝ
2 T.Anh - 12SỬ         T.Anh - 10A2   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12TOÁN1
3 T.Anh - 12SỬ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12A1 Họp CN T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA
4   SHL - 10ANH2 SHL - 11A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1   SHL - 12ANH1      
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây