Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013 của Bộ

Thứ năm - 28/03/2013 11:13
Ngày 22-3-2013, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ra công văn Số: 1880/BGDĐT- KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1880/BGDĐT- KTKĐCLGD

V/v: hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

             

Hà Nội, ngày 22  tháng 3 năm 2013

                             Kính gửi:     -  Các sở giáo dục và đào tạo;

             -  Các đại học, học viện;

             -  Các trường đại học, cao đẳng.

 

         Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung một số điều kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là các trường) về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng tuyển thẳng

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e  khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

3. Đối tượng xét tuyển thẳng

Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

II. VỀ BẢO LƯU KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, sẽ được bảo lưu kết quả thi học sinh giỏi đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

III. DANH MỤC NGÀNH ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

1. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải (Phụ lục số 4).

2. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải (Phụ lục số 5).

IV.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN  VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

1.  Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e  khoản 2 Điều 7 làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/6/2013. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 01);

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.

        c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2013;

d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

e) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

2.  Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 không sử dụng quyền tuyển thẳng mà đăng ký dự thi, cần nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo trong thời hạn từ ngày 11/3/2013 đến hết ngày 11/4/2013 hoặc nộp trực tiếp tại các trường có tổ chức thi từ ngày 12/4/2013 đến hết ngày 19/4/2013. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

 a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục số 02);  

 b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2013; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

3.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/6/2013. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 03);

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

        c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2013;

d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

đ) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC TRƯỜNG

1. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo:

a) Hướng dẫn các trường trung học phổ thông có thí sinh thuộc diện quy định tại mục I của công văn này khai phiếu đăng ký tuyển thẳng, phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển thẳng.

b) Trước ngày 30/6/2013, gửi hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, kèm theo danh sách thí sinh (phụ lục số 7) cho các trường nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng.

c) Thu phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển, phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và lập danh sách thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục số 8); danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 9) và gửi cho các trường thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển, đăng ký xét tuyển thẳng trong ngày bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi giữa sở giáo dục và đào tạo với các trường (phía Bắc ngày 05/5/2013, phía Nam ngày 07/5/2013). 

2. Trách nhiệm của các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng:

a) Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, các trường xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 05/4/2013;

b) Thông báo kết quả tuyển thẳng cho các sở giáo dục và đào tạo trước ngày 30/6/2013, để các sở giáo dục và đào tạo thông báo cho thí sinh;

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký dự thi và đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi (phụ lục số 6) cho những thí sinh có nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường khác; thông báo cho các sở giáo dục và đào tạo kết quả ưu tiên xét tuyển trước ngày 15/8/2013;

d) Tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường và thông báo cho các sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/8/2013, để các sở giáo dục và đào tạo thông báo cho thí sinh;

e) Báo cáo kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) trước ngày 15/8/2013.

Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời xử lý.    

                                                                         

Nơi nhận:                                                                          KT. BỘ TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                   THỨ TRƯỞNG

- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp);                                                        

- Các Cục, Vụ, Thanh tra (để thực hiện)                                               (đã ký)

- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD                                                                                

 

 

                                                                                               

                                                                                                     Bùi Văn Ga        

 

 

 

 

Phụ lục số 1:

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

(Kèm theo công văn số:1880/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 22  tháng 3  năm 2013

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 


Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013               

 

 

 

1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    

    ...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:

    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ngày           tháng           năm

3. Nơi sinh (Ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố): ....................................................................

    ...............................................................................................................................................................

4. Năm tốt nghiệp THPT: ..............................Xếp loại tốt nghiệp: .........................................

5. Năm đoạt giải:..................................

6. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Môn đạt giải

 

Loại giải, loại huy chương

 

7. Trong đội tuyển Olympic khu vực và Quốc tế năm 2013 môn: .........................................

8. Đăng ký tuyển thẳng vào trường: ....................................... .................................................

9. Đăng ký tuyển thẳng vào học ngành: ....................................... ...........................................

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

10. Địa chỉ báo tin: ............................................................................

...............................................................................Điện thoại (nếu có): ...................................

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2013

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ........ năm 2013

Chữ ký của thí sinh

 

  Phụ lục số 2:

 

 
 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  ƯU TIÊN  XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

(Kèm theo công văn số:1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2013

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)     

                                                                                                                           

                                                                                          

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 _________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

                                  

 

 

 

1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    

    ......................................................................................   (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ngày             tháng            năm            

3. Nơi sinh (Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố)...............................................................................  ....................................................................................................................................................................................

4. Môn đoạt giải: .......................................... Loại giải, huy chương: ..........................................

 

5. Trường đăng ký dự thi đại học:......................................................................  Ký hiệu

 

 

 

    (Ghi tên trường vào đường kẻ chấm, ghi ký hiệu trường vào ô)

6. Trường đăng ký ưu tiên xét tuyển:  ..............................................................................................................

7. Ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển: .................................................................................................................

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................

...................................................................................................... Điện thoại (nếu có): .......................................

 

 

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2013

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

     Ngày ....... tháng ........ năm 2013

Chữ ký của thí sinh

Phụ lục số 3:


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

(Kèm theo công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 22  tháng 3  năm 2013

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)     

                                                                                                                           

                                                                                          

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 _________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

                                  

 

 

 

1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    

    ......................................................................................   (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ngày             tháng            năm            

3. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện, tỉnh )...................................................................................................  ....................................................................................................................................................................................

4. Dân tộc: ......................................................................

5. Nơi học và tốt nghiệp THPT:

- Năm lớp 10: ............................. ................................................................................................................

          - Năm lớp 11: .............................................................................................................................................

          - Năm lớp 12: .............................................................................................................................................

6. Trường đăng ký xét tuyển:  .........................................................................................................................

7. Ngành đăng ký xét tuyển: ..............................................................................................................................

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................

...................................................................................................... Điện thoại (nếu có): .......................................

 

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2013

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

     Ngày ....... tháng ........ năm 2013

Chữ ký của thí sinh

Phụ lục số 4:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

 ( Kèm theo công văn số: 1880 /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22  tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Số TT

Tên môn thi

học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

 

 

 

1

 

 

 

Toán

Sư phạm Toán học

52140209

Toán học

52460101

Toán ứng dụng

52460112

Toán cơ

52460115

Thống kê

52460201

 

 

2

 

 

Vật lí

Sư phạm Vật lí

52140211

Vật lí học

52440102

Thiên văn học

52440101

Vật lí kĩ thuật

52520401

Kĩ thuật hạt nhân

52520402

 

 

3

 

 

Hóa học

Sư phạm Hóa học

52140212

Hóa học

52440112

Công nghệ kĩ thuật Hóa học

52510401

Công nghệ thực phẩm

52540101

Kĩ thuật Hóa học

52520301

Dược học

52720401

Khoa học môi trường

52440301

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học

Sư phạm Sinh học

52140213

Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp

52140215

Sinh học

52420101

Công nghệ sinh học

52420201

Kĩ thuật sinh học

52420202

Sinh học ứng dụng

52420203

Y đa khoa

52720101

Y học cổ truyền

52720201

Răng hàm mặt

52720601

Y học dự phòng

52720302

Điều dưỡng

52720501

Kỹ thuật y học

52720330

Y tế công cộng

52720301

Xét nghiệm y học

52720332

Vật lí trị liệu

52720333

Kĩ thuật phục hình răng

52720602

Khoa học môi trường

52440301

Khoa học cây trồng

52620110

Chăn nuôi

52620105

Lâm nghiệp

52620201

Nuôi trồng thủy sản

52620301

 

 

 

5

 

 

 

Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn

52140217

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

52220101

Sáng tác văn học

52220110

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

52220112

Việt Nam học

52220113

Văn học

52220330

Văn hóa học

52220340

Báo chí

52320101

Khoa học thư viện

52320202

 

6

 

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

52140218

Lịch sử

52220310

Bảo tàng học

52320305

Lưu trữ học

52320303

 

 

7

 

 

Địa lí

Sư phạm Địa lí

52140219

Địa lí học

52310501

Bản đồ học

52310502

Địa chất học

52440201

Địa lí tự nhiên

52440217

Thủy văn

52440224

Hải dương học

52440228

 

 

 

8

 

 

 

Tin học

Sư phạm Tin học

52140210

Khoa học máy tính

52480101

Truyền thông và mạng máy tính

52480102

Kĩ thuật phần mềm

52480103

Hệ thống thông tin

52480104

Công nghệ thông tin

52480201

Công nghệ kĩ thuật máy tính

52510304

 

9

 

Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

52140231

Ngôn ngữ Anh

52220201

Quốc tế học

52220212

10

Tiếng Nga

Sư phạm Tiếng Nga

52140232

Ngôn ngữ Nga

52220202

Quốc tế học

52220212

 

 

11

 

 

Tiếng Trung

Sư phạm tiếng Trung Quốc

52140234

Trung Quốc học

52220215

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

Hán nôm

52220104

Quốc tế học

52220212

 

12

 

Tiếng Pháp

Sư phạm Tiếng Pháp

52140233

Ngôn ngữ Pháp

52220203

Quốc tế học

52220212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 5:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

 ( Kèm theo công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Số TT

Tên môn thi

học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

 

1

 

      Toán

Sư phạm Toán học

51140209

Thống kê

51460201

 

2

 

       Vật lí

Sư phạm Vật lí

51140211

Vật lí kĩ thuật

51520401

 

3

 

Hóa học

Sư phạm Hóa học

51140212

Công nghệ kĩ thuật Hóa học

51510401

Công nghệ thực phẩm

51540102

Dược học

51900107

Công nghệ dược

51900108

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Sinh học

Sư phạm Sinh học

51140213

Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp

51140215

Công nghệ sinh học

51420201

Kĩ thuật sinh học

51420202

Sinh học ứng dụng

51420203

Điều dưỡng

51720501

Kĩ thuật y học

51720330

Hộ sinh

51720502

Xét nghiệm y học

51720332

Vật lí trị liệu

51720333

Khoa học cây trồng

51620110

Chăn nuôi

51620105

 

5

 

   Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn

51140217

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

51220101

Báo chí

51320101

6

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

51140218

Bảo tàng học

51320305

7

      Địa lí

Sư phạm Địa lí

51140219

 

 

8

 

 

Tin học

Sư phạm Tin học

51140210

Khoa học máy tính

51480101

Truyền thông và mạng máy tính

51480102

Hệ thống thông tin

51480104

Công nghệ thông tin

51480201

Tin học ứng dụng

51480202

Công nghệ kĩ thuật máy tính

51510304

9

Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Tiếng Anh

51220201

11

Tiếng Trung

Tiếng Trung

51220204

12

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

51220203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 6:

            

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH NĂM 2013

 (Kèm theo công văn số:1880/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 22  tháng 3  năm 2013

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)     

 

 


HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường: ..........................                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

                                                                           .... .... ngày .... tháng..... năm 2013

 

                                    GIẤY CHỨNG NHẬN                                      BTS:............

                KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2013             Mã đơn vị ĐKDT: ...

          (Cấp cho thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ)           Số phiếu: ....

 

                                  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                       Trường:............................................................

 

                                          CHỨNG NHẬN

 

Thí sinh:....................................................................................  sinh ngày......................................

Đối tượng:.............................    Khu vực ................................   Giới...............

Số báo danh:.........................   Khối thi..............................................

 

Điểm các môn thi  (chưa nhân hệ số)

Môn 1:.............: .......... điểm;      Môn 2:..............: .........điểm;      Môn 3:...............: ..........điểm.

Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn :  ............. điểm

Tổng điểm 3 môn đã làm tròn     : .............. điểm

 

 

                                                                                 TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 


  Phụ lục số 7:

 

 
 

 

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

(Kèm theo công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 22  tháng 3  năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)     

 

 

 

      UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH..................................                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ......, ngày       tháng      năm 2013                                                                                                                                               

                                                                   

Kính gửi: Trường.............................

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG ĐỘI TUYỂN OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2013

VÀ THÍ SINH ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG ĐH, CĐ NĂM 2013

 

 

Số

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

Nữ

 

Ngày sinh

 

Năm tốt nghiệp THPT

 

Xếp loại tốt nghiệp

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

 

 

Năm đoạt giải

 

 

Môn

 đoạt giải

 

 

Loại giải,

huy chương

 

Trong đội tuyển Olympic

 

 

GHI CHÚ

Ký hiệu trường

Tên ngành

 

 

 

Quốc tế môn

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

01

Nguyễn Thị Hồng Ngát

X

15/12/1992

2012

Giỏi

BKA

…..

 

Toán học

HC vàng

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             NGƯỜI LẬP BIỂU                                                              GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 Phụ lục số 8:

 

 
 

 

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

 

(Kèm theo công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 22  tháng 3  năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)     

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

      UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH:..................................                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ......, ngày       tháng      năm 2013

                                                                                                                                                

                                                                   Kính gửi: Trường.............................

 

                         DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐH, CĐ NĂM 2013

 

 

Số

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

Nữ

 

Ngày sinh

Trường đăng ký dự thi ĐH

TRƯỜNG ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

                    

 

Năm đạt giải

 

Môn đạt giải

 

 

Loại  giải,

huy chương

 

GHI CHÚ

Ký hiệu trường

Tên ngành

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01

Trần Thị Thanh Thảo

X

15/12/1992

BKA

XDA

 

 

 

Giải nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             NGƯỜI LẬP BIỂU                                                        GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

   Ghi chú: Danh sách này gửi về trường thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển

                   và trường thí sinh đăng ký dự thi đại học.

Phụ lục số 9:

 

 
 

 

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

 

(Kèm theo công văn số:1880/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 22  tháng 3  năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)      

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

      UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH:..................................                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ......, ngày       tháng      năm 2013

                                                                                                                                                

                                                                                          Kính gửi: Trường.............................

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

 

 

Số

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

Nữ

 

Ngày sinh

 

Hộ khẩu thường trú

TRƯỜNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

                    

 

Học lực

 

Xếp loại

tốt nghiệp

năm 2012

Ký hiệu trường

Tên ngành

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01

Trần Thị Thanh Thảo

X

15/12/1992

 

XDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             NGƯỜI LẬP BIỂU                                                        GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ghi chú:

-         Danh sách này gửi về trường thí sinh đăng ký xét tuyển.

-         Danh sách này lập đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam bộ.

 

                  

 

 

Tác giả bài viết: ĐTN

 Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây