Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020, số 8, các tổ

Thứ tư - 22/04/2020 19:08
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2020      
                                 
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TIN ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12A2   ChCờ - 10LÝ  
2 Giao ban Giao ban Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ   Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ANH1 Toán - 11TIN Toán - 10TOÁN2         Toán - 11A1
3 Giao ban Giao ban Toán - 11TOÁN1 Toán - 10A2   Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ANH1   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2   Toán - 10LÝ Toán - 10ANH2
3 1 Toán - 10HOÁ     Toán - 10A2 Toán - 12HOÁ Toán - 10TOÁN1   Toán - 11ĐỊA     Toán - 11ANH2 Toán - 12SINH Toán - 11SINH Toán - 11A2  
2     Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TIN Toán - 12A1   Toán - 11ĐỊA     Toán - 11ANH2 Toán - 10VĂN   Toán - 11A2  
3     Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12A1   Toán - 11SỬ     Toán - 10A1   Toán - 12ANH2 Toán - 11A2  
4 1 Toán - 10HOÁ Toán - 10TIN     Toán - 12ĐỊA       Toán - 11TIN Toán - 11VĂN Toán - 10A1 Toán - 12A2     Toán - 12SỬ
2 Toán - 10HOÁ GDCD - 10TIN     Toán - 12ĐỊA   Toán - 12TOÁN1     Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN2 Toán - 10VĂN   Toán - 11ANH1  
3   GDCD - 10LÝ         Toán - 12TOÁN1   Toán - 11LÝ     Toán - 12SINH   Toán - 11ANH1 Toán - 10ANH2
5 1   Toán - 10TIN     Toán - 12TIN   Toán - 11HOÁ Toán - 11SỬ Toán - 12LÝ Toán - 10ANH1 Toán - 10A1 Toán - 10VĂN Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1 Toán - 12SỬ
2   Toán - 10TIN   Toán - 10SỬ Toán - 12ĐỊA   Toán - 11HOÁ Toán - 10SINH Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12SINH Toán - 12ANH2 Toán - 10LÝ Toán - 11A1
3   GDCD - 10A2   Toán - 12TOÁN2 Toán - 12HOÁ     Toán - 10SINH Toán - 12LÝ Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2   Toán - 10LÝ Toán - 10ĐỊA
6 1       Toán - 12TOÁN2   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SINH Toán - 11TIN Toán - 10ANH1     Toán - 12ANH2   Toán - 10ĐỊA
2       Toán - 10A2   Toán - 12A1 Toán - 11HOÁ   Toán - 11LÝ Toán - 10ANH1     Toán - 12VĂN   Toán - 10ĐỊA
3       Toán - 10SỬ       Toán - 11SỬ Toán - 11LÝ Toán - 10TOÁN2     Toán - 11SINH   Toán - 10ANH2
7 1         Toán - 12HOÁ     Toán - 11ĐỊA     Toán - 11TOÁN2   Toán - 11SINH   Toán - 11A1
2   Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12TIN Họp CN Họp CN Toán - 12ANH1 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12VĂN Họp CN Toán - 12SỬ
3     SHL - 11TOÁN1 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10TOÁN1 SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TIN SHL - 10TOÁN2 SHL - 11TOÁN2 SHL - 12A2   SHL - 10LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2020      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1   ChCờ - 11A2     ChCờ - 10A1 ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN     ChCờ - 10A2    
2       Văn - 10ĐỊA Văn - 12LÝ Văn - 11VĂN Văn - 11TOÁN2 Văn - 10VĂN     Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN  
3   Văn - 11A2   GDCD - 10HOÁ     Văn - 12VĂN       Văn - 10SỬ Văn - 12TIN  
4                          
5                          
3 1       Văn - 10ĐỊA   Văn - 11TIN         Văn - 12TOÁN2   Văn - 12SỬ
2       Văn - 10ANH1   Văn - 11TIN         Văn - 10A2   Văn - 12SỬ
3       Văn - 10ANH1   Văn - 11VĂN         Văn - 10SỬ Văn - 11ANH1 Văn - 11SINH
4                          
5                          
4 1         Văn - 11ĐỊA   Văn - 11TOÁN2 Văn - 10VĂN Văn - 12ANH1     Văn - 11ANH1 Văn - 11LÝ
2             Văn - 12VĂN Văn - 10SINH Văn - 12ANH1     Văn - 10ANH2 Văn - 11SINH
3         Văn - 10A1   Văn - 12VĂN Văn - 10SINH Văn - 12A2     Văn - 10TIN Văn - 12ANH2
4                          
5                          
5 1 Văn - 12SINH Văn - 12HOÁ Văn - 11A1           Văn - 12A2 Văn - 12TOÁN1      
2   Văn - 12HOÁ Văn - 12A1           Văn - 10TOÁN1 Văn - 12TOÁN1      
3 Văn - 11TOÁN1   Văn - 12A1           Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ      
4                          
5                          
6 1   Văn - 11SỬ Văn - 10TOÁN2   Văn - 12LÝ         Văn - 11HOÁ      
2 Văn - 10LÝ Văn - 11SỬ Văn - 11A1   Văn - 10A1                
3 Văn - 10LÝ Văn - 11A2 Văn - 11ANH2   Văn - 11ĐỊA         Văn - 12ĐỊA      
4                          
5                          
7 1 Văn - 11TOÁN1   Văn - 10TOÁN2     Văn - 11VĂN   Văn - 10VĂN Văn - 10TOÁN1   Văn - 10A2 Văn - 10ANH2 Văn - 12ANH2
2 Văn - 12SINH Họp CN Văn - 11ANH2 GDCD - 10SINH Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 10HOÁ Văn - 12ĐỊA Họp CN Văn - 10TIN Văn - 11LÝ
3   SHL - 11A2     SHL - 10A1 SHL - 11VĂN SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN     SHL - 10A2    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1   ChCờ - 10TIN           ChCờ - 12A1 ChCờ - 11LÝ  
2   Lý - 10A1           Lý - 12A1 Lý - 12HOÁ  
3               Lý - 12A1 Lý - 11LÝ  
3 1         Lý - 12LÝ Lý - 10LÝ Lý - 12TIN      
2       Lý - 12TOÁN1 Lý - 12LÝ Lý - 10LÝ        
3       Lý - 12TOÁN1     Lý - 10ANH2      
4 1     Lý - 12ANH2       Lý - 10TOÁN1 Lý - 12TOÁN2    
2     Lý - 11ĐỊA       Lý - 12TIN Lý - 12TOÁN2    
3     Lý - 12ĐỊA         Lý - 11SINH    
5 1 Lý - 11VĂN Lý - 10SINH                
2 Lý - 11TIN Lý - 11SỬ                
3 Lý - 10SỬ Lý - 10TIN                
6 1       Lý - 10HOÁ           Lý - 11TOÁN2
2 Lý - 10TOÁN2     Lý - 12SINH           Lý - 12SỬ
3 Lý - 10ANH1     Lý - 10VĂN           Lý - 11ANH1
7 1             Lý - 12VĂN Lý - 11ANH2 Lý - 11LÝ Lý - 12ANH1
2 Lý - 11A2 Họp CN Lý - 11HOÁ Lý - 10ĐỊA Lý - 11TOÁN1 Lý - 12A2 Lý - 10A2 Họp CN Họp CN Lý - 11A1
3   SHL - 10TIN           SHL - 12A1 SHL - 11LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8  
TỔ HÓA  
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2020  
                   
THỨ TIẾT Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1   ChCờ - 10HOÁ            
2   Hoá - 10HOÁ            
3   Hoá - 10TIN            
3 1                
2 Hoá - 11VĂN           Hoá - 11HOÁ  
3 Hoá - 10TOÁN2           Hoá - 11HOÁ  
4 1           Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12VĂN
2     Hoá - 12A2 Hoá - 10ĐỊA        
3     Hoá - 11SỬ Hoá - 10SỬ       Hoá - 12HOÁ
5 1     Hoá - 10LÝ   Hoá - 11LÝ      
2     Hoá - 11ANH1 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11ĐỊA    
3     Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12TIN Hoá - 10ANH2 Hoá - 11A1    
6 1       Hoá - 11A2 Hoá - 12ĐỊA Hoá - 10A2 Hoá - 11SINH  
2       Hoá - 12ANH2 Hoá - 10VĂN Hoá - 11ANH2    
3       Hoá - 12ANH1 Hoá - 12A1 Hoá - 10SINH    
7 1 Hoá - 12SINH Hoá - 10HOÁ     Hoá - 12SỬ Hoá - 10ANH1    
2 Hoá - 12TOÁN2 Họp CN Hoá - 11TIN   Hoá - 10A1 Hoá - 12LÝ   Hoá - 12HOÁ
3   SHL - 10HOÁ            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2020      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Duyên L.Anh Minh V.Anh ThúyĐịa H.Anh Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 12SỬ       ChCờ - 11ĐỊA   ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA       ChCờ - 12LÝ
2 Sử - 11SỬ Sử - 10LÝ Giao ban Sử - 12SỬ     Sử - 11LÝ Địa - 11ĐỊA     Địa - 12VĂN Địa - 11HOÁ Địa - 10A2 GDCD - 10ANH1 GDCD - 11ANH1
3 Sử - 11SỬ   Giao ban Sử - 12SINH     Sử - 11ANH2 Địa - 11ĐỊA   Địa - 12ĐỊA Địa - 10ĐỊA Địa - 11VĂN Địa - 12ANH2 GDCD - 10VĂN GDCD - 12LÝ
3 1   Sử - 10SỬ       Sử - 12A2 Sử - 11A1           Địa - 11TOÁN1 GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 12ĐỊA
2   Sử - 10SỬ       Sử - 12HOÁ     Địa - 10ANH2       Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11LÝ GDCD - 12ANH2
3   Sử - 10TOÁN1       Sử - 12ĐỊA Sử - 11TOÁN2   Địa - 12A2         GDCD - 11A1 GDCD - 12VĂN
4 1     GDCD - 10ANH2     Sử - 10TOÁN2 Sử - 11TOÁN1   Địa - 10ANH1       Địa - 12HOÁ GDCD - 11HOÁ GDCD - 11SỬ
2     GDCD - 10TOÁN1     Sử - 12LÝ Sử - 12A1   Địa - 12SINH     Địa - 11LÝ Địa - 10LÝ GDCD - 11TIN GDCD - 12HOÁ
3     Sử - 10ĐỊA     Sử - 12TIN Sử - 11HOÁ   Địa - 12TOÁN2     Địa - 11TIN Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11VĂN GDCD - 11ANH2
5 1     GDCD - 10TOÁN2 Sử - 10A2 Sử - 11ĐỊA Sử - 12ANH2 Sử - 11TIN   Địa - 12ANH1 Địa - 12A1   Địa - 11TOÁN2   GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 11SINH
2       Sử - 12VĂN Sử - 10HOÁ Sử - 10A1 Sử - 11SINH     Địa - 12SỬ   Địa - 11A2   GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 12ANH1
3       Sử - 12SỬ   Sử - 10ANH1 Sử - 12ANH1   Địa - 12TOÁN1 Địa - 12ĐỊA   Địa - 11ANH1   GDCD - 11ĐỊA GDCD - 10A1
6 1         Sử - 10VĂN   Sử - 11VĂN         Địa - 11ANH2 Địa - 10TIN GDCD - 12SINH GDCD - 12TIN
2         Sử - 10SINH   Sử - 12TOÁN2         Địa - 12LÝ Địa - 10HOÁ GDCD - 11A2 GDCD - 11TOÁN2
3             Sử - 12TOÁN1         Địa - 11A1 Địa - 10A1 GDCD - 12SỬ GDCD - 10ĐỊA
7 1           Sử - 10TIN Sử - 11A2 Địa - 10SỬ     Địa - 10ĐỊA Địa - 12TIN Địa - 10SINH GDCD - 12A2 GDCD - 12A1
2 Họp CN Họp CN   Họp CN   Sử - 10ANH2 Sử - 11ANH1 Họp CN Địa - 11SỬ Họp CN Họp CN Địa - 11SINH Địa - 10VĂN GDCD - 10SỬ Họp CN
3 SHL - 11SỬ SHL - 10SỬ   SHL - 12SỬ       SHL - 11ĐỊA   SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA       SHL - 12LÝ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi Trung P.Anh
2 1 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1    
2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10TIN   T.Anh - 11A2      
3   T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12SỬ  
3 1 T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10TIN T.Anh - 12A1     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10SINH
2 T.Anh - 11A1   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10SINH
3 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10A2
4 1 T.Anh - 11ANH2           T.Anh - 11SINH   T.Anh - 12SINH T.Anh - 10SỬ
2 T.Anh - 11A1           T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10A1
3 T.Anh - 11A1           T.Anh - 11A2   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10A2
5 1     T.Anh - 10TOÁN1     T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11A2     T.Anh - 10ĐỊA
2           T.Anh - 12A2 T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 10ĐỊA
3   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11SINH     T.Anh - 10TOÁN2
6 1 T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12A2   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10A1
2 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A2   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10SỬ
3 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 12TIN T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SINH T.Anh - 10A2
7 1       T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11TIN T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10A1
2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12A1 Họp CN Họp CN T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2
3 SHL - 11ANH2 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 8    
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ    
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH     ChCờ - 12SINH   ChCờ - 12HOÁ ChCờ - 11HOÁ
2   Sinh - 10SINH Sinh - 11SINH     Sinh - 12ĐỊA   CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 12A2
3   CNghệ - 10SINH Sinh - 11SINH     Sinh - 11TIN      
3 1 CNghệ - 10A1   Sinh - 11HOÁ CNghệ - 10ANH1   Sinh - 11VĂN Sinh - 10VĂN CNghệ - 11ANH1 CNghệ - 12ANH2
2 Sinh - 10A1   Sinh - 11ANH1     Sinh - 12SINH CNghệ - 10ĐỊA CNghệ - 11SINH CNghệ - 12VĂN
3 CNghệ - 10HOÁ   Sinh - 12HOÁ Sinh - 11LÝ   Sinh - 12SINH Sinh - 12SỬ CNghệ - 11TIN CNghệ - 12TIN
4 1 Sinh - 10A2 Sinh - 10SINH     Sinh - 12LÝ   Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 11A1 CNghệ - 12A1
2 CNghệ - 10A2 Sinh - 10TOÁN2     Sinh - 11SỬ     CNghệ - 11A2 CNghệ - 11TOÁN1
3 Sinh - 10HOÁ CNghệ - 10TOÁN2     Sinh - 11TOÁN2   Sinh - 12A1 CNghệ - 12LÝ CNghệ - 12SỬ
5 1       Sinh - 10ANH2 Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 10SỬ CNghệ - 11ANH2 CNghệ - 12ĐỊA
2       CNghệ - 10ANH2 Sinh - 12TIN   CNghệ - 10VĂN CNghệ - 11VĂN CNghệ - 11LÝ
3       Sinh - 11A2 Sinh - 11ANH2   Sinh - 12VĂN CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12SINH
6 1 Sinh - 11TOÁN1     Sinh - 11A1     CNghệ - 10SỬ CNghệ - 12HOÁ CNghệ - 12ANH1
2 CNghệ - 10TOÁN1     Sinh - 10TIN     Sinh - 12ANH1 CNghệ - 11ĐỊA  
3 Sinh - 10TOÁN1     CNghệ - 10TIN     Sinh - 12A2 CNghệ - 12TOÁN2 CNghệ - 11TOÁN2
7 1 Sinh - 10LÝ       Sinh - 12TOÁN1       CNghệ - 11HOÁ
2 CNghệ - 10LÝ Họp CN Họp CN Sinh - 10ANH1 Sinh - 11ĐỊA Họp CN Sinh - 12ANH2 Họp CN Họp CN
3   SHL - 10SINH SHL - 11SINH     SHL - 12SINH   SHL - 12HOÁ SHL - 11HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
  THỜI KHOÁ BIỂU số 8
  TỔ TIN - THỂ
  Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2020
             
THỨ TIẾT Diệp HiềnTin QuếTin Ngân Thành
2 1 ChCờ - 11A1 ChCờ - 12TIN      
2       Tin - 12SINH  
3     Tin - 10A1 Tin - 11A1  
3 1   Tin - 11LÝ   Tin - 11SỬ Tin - 10TOÁN2
2   Tin - 12TOÁN2 Tin - 11TOÁN2 Tin - 12A2 Tin - 10TIN
3   Tin - 10ĐỊA Tin - 10SINH Tin - 12LÝ Tin - 10TIN
4 1   Tin - 12TIN   Tin - 11A2 Tin - 10LÝ
2   Tin - 11HOÁ Tin - 10SỬ Tin - 11ANH2 Tin - 12ANH2
3   Tin - 10ANH1 Tin - 10VĂN Tin - 11ĐỊA Tin - 12ANH1
5 1          
2     Tin - 10A2    
3     Tin - 11TIN    
6 1   Tin - 10ANH2   Tin - 12A1 Tin - 12SỬ
2   Tin - 12TOÁN1 Tin - 11TIN Tin - 11SINH Tin - 12ĐỊA
3   Tin - 12HOÁ Tin - 11TOÁN1 Tin - 12VĂN Tin - 10HOÁ
7 1       Tin - 11ANH1  
2 Họp CN Họp CN   Tin - 11VĂN Tin - 10TOÁN1
3 SHL - 11A1 SHL - 12TIN      

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây