Thời khóa biểu dạy học trực tuyến học kì II, năm học 2019-2020, số 6, các tổ

Thứ sáu - 03/04/2020 22:28
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020      
                                 
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TIN ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12A2   ChCờ - 10LÝ  
2 Giao ban Giao ban Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12A1 Giao ban Toán - 11ĐỊA   Toán - 10TOÁN2 Toán - 10A1 Toán - 12A2 Toán - 11SINH Toán - 10LÝ  
3 Giao ban Giao ban   Toán - 12TOÁN2   Toán - 12A1 Giao ban Toán - 11ĐỊA Toán - 11TIN Toán - 10TOÁN2 Toán - 10A1 Toán - 10VĂN Toán - 12ANH2 Toán - 10LÝ  
4       Toán - 10SỬ   Toán - 10TOÁN1 Toán - 11HOÁ   Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2   Toán - 12ANH2 Toán - 11ANH1  
5       Toán - 10A2   Toán - 10TOÁN1 Toán - 11HOÁ   Toán - 11LÝ Toán - 10ANH1 Toán - 11ANH2   Toán - 12ANH2 Toán - 11A2  
3 1 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1     Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN1         Toán - 10VĂN     Toán - 11A1
2 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ     Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TIN     Toán - 10VĂN     Toán - 11A1
3       Toán - 10SỬ   Toán - 10TOÁN1     Toán - 11TIN     Toán - 12A2     Toán - 12SỬ
4       Toán - 12TOÁN2   Toán - 10TOÁN1 Toán - 11HOÁ   Toán - 12LÝ   Toán - 11ANH2 Toán - 12SINH      
5       Toán - 10A2             Toán - 11ANH2        
4 1 Toán - 10HOÁ         Toán - 12A1   Toán - 11ĐỊA   Toán - 10ANH1   Toán - 10VĂN     Toán - 12SỬ
2 Toán - 10HOÁ         Toán - 10TOÁN1   Toán - 11ĐỊA   Toán - 10ANH1 Toán - 10A1 Toán - 12SINH     Toán - 12SỬ
3   Toán - 10TIN           Toán - 11SỬ   Toán - 11VĂN   Toán - 12SINH   Toán - 11ANH1 Toán - 11A1
4   Toán - 10TIN           Toán - 11SỬ     Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2   Toán - 11A2 Toán - 10ĐỊA
5                     Toán - 11ANH2     Toán - 11A2  
5 1         Toán - 12HOÁ   Toán - 11HOÁ Toán - 12ANH1   Toán - 11VĂN   Toán - 12SINH Toán - 12VĂN   Toán - 10ANH2
2   Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN2 Toán - 12HOÁ     Toán - 12ANH1 Toán - 11LÝ Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2 Toán - 12VĂN    
3   Toán - 10TIN   Toán - 10A2 Toán - 12ĐỊA   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SINH Toán - 11LÝ   Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2 Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1 Toán - 11A1
4       Toán - 10A2 Toán - 12ĐỊA   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SINH     Toán - 11TOÁN2   Toán - 11SINH Toán - 11A2 Toán - 12SỬ
5       Toán - 10A2             Toán - 10A1     Toán - 10LÝ  
6 1         Toán - 12ĐỊA     Toán - 12ANH1   Toán - 10ANH1         Toán - 10ANH2
2         Toán - 12ĐỊA     Toán - 11SỬ Toán - 12LÝ         Toán - 11ANH1  
3       Toán - 12TOÁN2 Toán - 12TIN       Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN2       Toán - 11ANH1 Toán - 10ĐỊA
4       Toán - 10SỬ       Toán - 10SINH Toán - 11TIN Toán - 10TOÁN2       Toán - 11A2 Toán - 10ĐỊA
5       Toán - 10SỬ Toán - 12HOÁ       Toán - 11LÝ Toán - 11VĂN       Toán - 10LÝ Toán - 11A1
7 1         Toán - 12HOÁ Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ANH1   Toán - 10ANH1     Toán - 12VĂN   Toán - 10ANH2
2     Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TIN Toán - 12A1   Toán - 10SINH   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ANH2   Toán - 12ANH2   Toán - 10ANH2
3     Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TIN   Toán - 12TOÁN1       Toán - 10A1   Toán - 11SINH    
4   Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 12TIN Họp CN Họp CN Toán - 11SỬ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 11SINH Họp CN Toán - 10ĐỊA
5     SHL - 11TOÁN1 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10TOÁN1 SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TIN SHL - 10TOÁN2 SHL - 11TOÁN2 SHL - 12A2   SHL - 10LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020      
                           
THỨ TIẾT HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1 ChCờ - 11A2     ChCờ - 10A1 ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN     ChCờ - 10A2    
2 Văn - 11A2 Văn - 11A1 Giao ban Văn - 12LÝ Văn - 11TIN Văn - 12VĂN Giao ban Văn - 10TOÁN1   Văn - 10A2    
3 Văn - 11A2 Văn - 11A1 Giao ban Văn - 12LÝ Văn - 11VĂN Văn - 12VĂN Giao ban Văn - 10TOÁN1   Văn - 10A2 Văn - 12TIN  
4 Văn - 11TOÁN1 Văn - 12A1 Văn - 10ANH1   Văn - 11VĂN     Văn - 10HOÁ   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10TIN  
5   Văn - 12A1     Văn - 11VĂN Văn - 11TOÁN2 Văn - 10VĂN Văn - 10HOÁ   Văn - 10SỬ Văn - 10TIN  
3 1 Văn - 12HOÁ Văn - 10TOÁN2 Văn - 10ĐỊA Văn - 12SINH Văn - 11VĂN         Văn - 10SỬ    
2 Văn - 12HOÁ Văn - 10TOÁN2 Văn - 10ĐỊA Văn - 12SINH Văn - 11VĂN     Văn - 12ANH1   Văn - 12TOÁN2    
3       Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN     Văn - 12ANH1   Văn - 10LÝ    
4       Văn - 11ĐỊA       Văn - 12A2   Văn - 10LÝ    
5               Văn - 12A2        
4 1           Văn - 11TOÁN2 Văn - 10SINH   Văn - 12ĐỊA     Văn - 12ANH2
2           Văn - 11TOÁN2 Văn - 10SINH   Văn - 12ĐỊA   Văn - 12TIN Văn - 12ANH2
3                     Văn - 12TIN  
4           Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN   Văn - 12TOÁN1   Văn - 10ANH2  
5           Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN       Văn - 10ANH2  
5 1 Văn - 11TOÁN1     Văn - 12LÝ         Văn - 12TOÁN1 Văn - 12TOÁN2   Văn - 12ANH2
2 Văn - 11TOÁN1     Văn - 10A1         Văn - 12TOÁN1 Văn - 10A2   Văn - 11SINH
3       Văn - 10A1           Văn - 10SỬ   Văn - 11SINH
4                 Văn - 11HOÁ     Văn - 11LÝ
5                        
6 1 Văn - 12HOÁ Văn - 10TOÁN2 Văn - 10ĐỊA Văn - 11ĐỊA     Văn - 10VĂN         Văn - 12SỬ
2 Văn - 11A2 Văn - 11ANH2   Văn - 10A1     Văn - 10VĂN Văn - 10HOÁ     Văn - 10ANH2 Văn - 11SINH
3 Văn - 11SỬ Văn - 11ANH2 Văn - 10ANH1       Văn - 10VĂN          
4 Văn - 11SỬ   Văn - 10ANH1         Văn - 12A2     Văn - 11ANH1  
5             Văn - 10SINH Văn - 12A2     Văn - 11ANH1  
7 1 Văn - 11SỬ Văn - 11A1   Văn - 10A1 Văn - 11TIN       Văn - 11HOÁ Văn - 10A2   Văn - 12SỬ
2       Văn - 12SINH Văn - 11TIN     Văn - 10TOÁN1 Văn - 11HOÁ Văn - 10LÝ   Văn - 12SỬ
3 Văn - 11A2 Văn - 12A1       Văn - 12VĂN         Văn - 11ANH1 Văn - 11LÝ
4 Họp CN Văn - 11ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 12ANH1 Văn - 12ĐỊA Họp CN Văn - 10TIN Văn - 11LÝ
5 SHL - 11A2     SHL - 10A1 SHL - 11VĂN SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN     SHL - 10A2    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1   ChCờ - 10TIN           ChCờ - 12A1 ChCờ - 11LÝ  
2   Lý - 10SINH     Giao ban Giao ban   Lý - 11ANH2 Lý - 11LÝ  
3         Giao ban Giao ban   Lý - 11SINH Lý - 11LÝ  
4                 Lý - 11LÝ  
5                 Lý - 12HOÁ  
3 1 Lý - 11TIN Lý - 10TIN           Lý - 12TOÁN2 Lý - 11LÝ  
2 Lý - 10ANH1 Lý - 10TIN         Lý - 10A2      
3       Lý - 12TOÁN1     Lý - 12VĂN Lý - 11ANH2 Lý - 12HOÁ  
4   Lý - 10SINH   Lý - 10ĐỊA     Lý - 12TIN Lý - 12A1    
5   Lý - 10A1   Lý - 10VĂN            
4 1   Lý - 10A1     Lý - 11TOÁN1         Lý - 12ANH1
2   Lý - 11SỬ     Lý - 12LÝ         Lý - 11A1
3         Lý - 12LÝ   Lý - 10ANH2      
4 Lý - 11VĂN           Lý - 10TOÁN1      
5 Lý - 10ANH1           Lý - 10A2      
5 1 Lý - 11A2   Lý - 11ĐỊA             Lý - 11A1
2 Lý - 10SỬ                 Lý - 12SỬ
3     Lý - 12ANH2       Lý - 10ANH2      
4 Lý - 11VĂN   Lý - 12ANH2       Lý - 12TIN      
5 Lý - 10TOÁN2                  
6 1     Lý - 11HOÁ Lý - 12SINH   Lý - 12A2   Lý - 12A1   Lý - 11TOÁN2
2       Lý - 10ĐỊA   Lý - 10LÝ   Lý - 12A1   Lý - 12ANH1
3     Lý - 12ĐỊA     Lý - 10LÝ       Lý - 12SỬ
4       Lý - 12TOÁN1   Lý - 10LÝ   Lý - 11SINH   Lý - 11A1
5       Lý - 10HOÁ            
7 1 Lý - 10TOÁN2   Lý - 11ĐỊA   Lý - 11TOÁN1     Lý - 12A1   Lý - 11ANH1
2 Lý - 11A2   Lý - 12ĐỊA Lý - 10VĂN   Lý - 12A2       Lý - 11ANH1
3 Lý - 11TIN Lý - 11SỬ   Lý - 10HOÁ Lý - 12LÝ   Lý - 10TOÁN1 Lý - 12TOÁN2    
4 Lý - 10SỬ Họp CN Lý - 11HOÁ Lý - 12SINH Lý - 12LÝ Lý - 10LÝ Lý - 12VĂN Họp CN Họp CN Lý - 11TOÁN2
5   SHL - 10TIN           SHL - 12A1 SHL - 11LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6    
TỔ HÓA    
Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1     ChCờ - 10HOÁ            
2   Giao ban Hoá - 10HOÁ     Hoá - 10ANH2      
3   Giao ban   Hoá - 12A2   Hoá - 12SỬ      
4       Hoá - 11SỬ   Hoá - 10A1      
5       Hoá - 11ANH1   Hoá - 11TOÁN1      
3 1             Hoá - 12LÝ Hoá - 11HOÁ  
2         Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11LÝ Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11SINH  
3         Hoá - 12TIN Hoá - 10A1      
4 Hoá - 12VĂN       Hoá - 12ANH2 Hoá - 12ĐỊA Hoá - 11A1    
5 Hoá - 12A1                
4 1   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10TIN Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 12LÝ Hoá - 11HOÁ  
2 Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 11VĂN       Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 11HOÁ  
3 Hoá - 12VĂN   Hoá - 10HOÁ Hoá - 11TIN Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11LÝ Hoá - 10SINH   Hoá - 12HOÁ
4 Hoá - 10A2 Hoá - 12SINH Hoá - 10HOÁ Hoá - 10LÝ Hoá - 12TIN Hoá - 12ĐỊA Hoá - 11A1   Hoá - 12HOÁ
5 Hoá - 12A1     Hoá - 12A2     Hoá - 11ĐỊA    
5 1       Hoá - 11ANH1       Hoá - 11SINH  
2         Hoá - 11A2        
3       Hoá - 11SỬ       Hoá - 11HOÁ Hoá - 12HOÁ
4       Hoá - 11TIN Hoá - 12ANH1       Hoá - 12HOÁ
5                  
6 1   Hoá - 12TOÁN2         Hoá - 10SINH    
2 Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12SINH         Hoá - 11A1    
3 Hoá - 10SỬ                
4 Hoá - 12A1       Hoá - 12ANH1   Hoá - 11ANH2    
5 Hoá - 10VĂN       Hoá - 11A2   Hoá - 10ANH1    
7 1   Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10HOÁ            
2 Hoá - 10A2 Hoá - 11VĂN Hoá - 10TIN   Hoá - 11TOÁN2        
3 Hoá - 10SỬ     Hoá - 10LÝ Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10ANH2 Hoá - 11ANH2    
4 Hoá - 10VĂN Hoá - 10TOÁN2 Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12ANH2 Hoá - 12SỬ Hoá - 10ANH1    
5     SHL - 10HOÁ            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Duyên L.Anh Minh V.Anh ThúyĐịa H.Anh Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 12SỬ       ChCờ - 11ĐỊA   ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA       ChCờ - 12LÝ
2 Giao ban Sử - 10SỬ Giao ban Sử - 12SỬ   Sử - 12TIN   Giao ban   Địa - 12ĐỊA Địa - 10ĐỊA     GDCD - 12ANH2 Giao ban
3 Giao ban Sử - 10SỬ Giao ban   Sử - 10HOÁ Sử - 10ANH2   Giao ban   Địa - 12ĐỊA Địa - 10ĐỊA     GDCD - 12TOÁN1 Giao ban
4       Sử - 10A2   Sử - 12ĐỊA               GDCD - 11A1  
5   Sử - 10LÝ   Sử - 12SINH Sử - 10SINH Sử - 12A2   Địa - 11ĐỊA   Địa - 12SỬ Địa - 12VĂN        
3 1 Sử - 11SỬ       Sử - 11ĐỊA         Địa - 12ĐỊA     Địa - 10SINH GDCD - 12A2 GDCD - 10LÝ
2 Sử - 11SỬ                 Địa - 12A1     Địa - 12ANH2   GDCD - 11ANH2
3 Sử - 11SỬ       Sử - 10SINH         Địa - 12A1     Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 10ANH2
4         Sử - 10VĂN         Địa - 12SỬ     Địa - 12HOÁ GDCD - 10HOÁ  
5                              
4 1     Sử - 10ĐỊA       Sử - 11SINH   Địa - 11SỬ     Địa - 11ANH1   GDCD - 11TIN GDCD - 10A2
2     Sử - 10ĐỊA     Sử - 10ANH2     Địa - 12TOÁN2     Địa - 11LÝ   GDCD - 10VĂN GDCD - 12A1
3           Sử - 10ANH1 Sử - 12ANH1   Địa - 12TOÁN1     Địa - 11HOÁ   GDCD - 12SỬ GDCD - 11TOÁN2
4       Sử - 12SỬ   Sử - 10TOÁN2 Sử - 11ANH1   Địa - 12ANH1         GDCD - 10ANH1 GDCD - 11SINH
5       Sử - 12SỬ   Sử - 10A1 Sử - 11LÝ         Địa - 11TOÁN2      
5 1   Sử - 10SỬ     Sử - 10HOÁ   Sử - 12A1   Địa - 12A2     Địa - 12TIN Địa - 10VĂN GDCD - 10TIN GDCD - 10TOÁN2
2   Sử - 10LÝ     Sử - 10VĂN   Sử - 11ANH2   Địa - 10ANH1     Địa - 12LÝ   GDCD - 12SINH GDCD - 10ĐỊA
3   Sử - 10TOÁN1       Sử - 10ANH1 Sử - 11A2   Địa - 12SINH     Địa - 11ANH2 Địa - 10LÝ GDCD - 11ĐỊA GDCD - 12LÝ
4   Sử - 10TOÁN1       Sử - 10TIN Sử - 12TOÁN2   Địa - 10ANH2       Địa - 11TOÁN1 GDCD - 10SỬ GDCD - 11SỬ
5           Sử - 12ANH2                  
6 1             Sử - 11A1 Địa - 10SỬ Địa - 12TOÁN1     Địa - 11TIN Địa - 10HOÁ GDCD - 10A1 GDCD - 12VĂN
2       Sử - 10A2     Sử - 11TOÁN2             GDCD - 10SINH GDCD - 10TOÁN1
3           Sử - 10A1 Sử - 11TIN Địa - 11ĐỊA Địa - 12SINH     Địa - 11A1 Địa - 10TIN GDCD - 11A2 GDCD - 12HOÁ
4       Sử - 12VĂN   Sử - 12LÝ   Địa - 11ĐỊA       Địa - 12TIN Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11VĂN GDCD - 12ĐỊA
5       Sử - 12VĂN   Sử - 10TIN Sử - 11HOÁ         Địa - 11SINH Địa - 10A2    
7 1             Sử - 12TOÁN1   Địa - 12A2   Địa - 10ĐỊA Địa - 11VĂN Địa - 12ANH2 GDCD - 11LÝ GDCD - 12TIN
2                 Địa - 12ANH1   Địa - 12VĂN Địa - 12LÝ   GDCD - 12TOÁN2  
3           Sử - 10TOÁN2 Sử - 11VĂN           Địa - 12HOÁ GDCD - 11HOÁ GDCD - 12ANH1
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Sử - 12HOÁ Sử - 11TOÁN1 Họp CN Địa - 12TOÁN2 Họp CN Họp CN Địa - 11A2 Địa - 10A1 GDCD - 11ANH1 Họp CN
5 SHL - 11SỬ SHL - 10SỬ   SHL - 12SỬ       SHL - 11ĐỊA   SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA       SHL - 12LÝ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA P.Anh
2 1 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1    
2 T.Anh - 11VĂN Giao ban T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11TOÁN2  
3 T.Anh - 11ANH2 Giao ban T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10TIN   T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11TOÁN1  
4 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12A2 T.Anh - 11A2 T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SỬ  
5 T.Anh - 11A1   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11TIN T.Anh - 11SỬ  
3 1         T.Anh - 12TIN   T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 10A2
2     T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 12ĐỊA         T.Anh - 10SINH
3     T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11A2 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 10ĐỊA
4     T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 11SINH T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10A1
5       T.Anh - 12ANH1       T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SỬ  
4 1 T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11A2     T.Anh - 10SỬ
2   T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10TIN T.Anh - 12A2 T.Anh - 11SINH     T.Anh - 10A2
3 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12A1     T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10A1
4 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11TIN T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10A1
5 T.Anh - 11A1   T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12SINH T.Anh - 10ĐỊA
5 1         T.Anh - 12ĐỊA         T.Anh - 10ĐỊA
2         T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10SINH
3           T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10TOÁN2
4         T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12A2     T.Anh - 12SINH T.Anh - 10TOÁN2
5           T.Anh - 12A1        
6 1 T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 10LÝ   T.Anh - 11A2     T.Anh - 10A2
2 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 12A2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12A2 T.Anh - 11SINH   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10SINH
4   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10TIN T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 12SINH T.Anh - 10A1
5 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TOÁN1     T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10A1
7 1 T.Anh - 11ANH2           T.Anh - 11A2     T.Anh - 10SỬ
2 T.Anh - 11A1         T.Anh - 10HOÁ       T.Anh - 10SỬ
3   T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10A2
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   T.Anh - 12A1 Họp CN Họp CN T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10A2
5 SHL - 11ANH2 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6  
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ  
Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020  
                   
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH     ChCờ - 12SINH ChCờ - 12HOÁ ChCờ - 11HOÁ
2 Giao ban   Giao ban   Sinh - 11SỬ Sinh - 12SINH CNghệ - 12HOÁ Giao ban
3   Sinh - 10SINH Giao ban     Sinh - 12SINH CNghệ - 11SỬ Giao ban
4   Sinh - 10SINH     Sinh - 11ANH2   CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12TIN
5   CNghệ - 10TOÁN2     Sinh - 12TIN Sinh - 12ĐỊA   CNghệ - 12ANH1
3 1 Sinh - 10A1   Sinh - 11ANH1   Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 12VĂN CNghệ - 11SINH  
2 CNghệ - 10A1   Sinh - 11HOÁ CNghệ - 10ANH2 Sinh - 12LÝ Sinh - 12SỬ CNghệ - 11ANH1  
3 CNghệ - 10A2     Sinh - 11A1 Sinh - 12ANH2 Sinh - 12SINH    
4 Sinh - 10A2     CNghệ - 10ANH1 Sinh - 12ANH1 Sinh - 11TIN CNghệ - 11VĂN  
5       Sinh - 11A2        
4 1 Sinh - 10LÝ Sinh - 12A2 Sinh - 12HOÁ     Sinh - 12SINH CNghệ - 12TOÁN2 CNghệ - 11LÝ
2 CNghệ - 10LÝ         Sinh - 11TIN CNghệ - 11A2 CNghệ - 12VĂN
3 CNghệ - 10SỬ Sinh - 10TOÁN2 Sinh - 11SINH         CNghệ - 12A2
4 Sinh - 10SỬ Sinh - 10SINH Sinh - 12A1          
5                
5 1 Sinh - 10TOÁN1       Sinh - 11TOÁN2   CNghệ - 11TIN CNghệ - 12SỬ
2 CNghệ - 10TOÁN1     Sinh - 10ANH2 Sinh - 11SỬ   CNghệ - 11A1 CNghệ - 12ĐỊA
3 Sinh - 10VĂN       Sinh - 11VĂN     CNghệ - 11TOÁN1
4 CNghệ - 10VĂN     Sinh - 10ANH1     CNghệ - 11ANH2 CNghệ - 12A1
5       Sinh - 11A2        
6 1 Sinh - 11TOÁN1   Sinh - 11ANH1   Sinh - 11ANH2     CNghệ - 12ANH2
2 Sinh - 11TOÁN1   Sinh - 11HOÁ Sinh - 10TIN        
3 Sinh - 10HOÁ     Sinh - 11LÝ Sinh - 11VĂN     CNghệ - 11HOÁ
4 CNghệ - 10HOÁ     Sinh - 11LÝ Sinh - 12TOÁN2     CNghệ - 11TOÁN2
5       Sinh - 10ĐỊA Sinh - 11ĐỊA     CNghệ - 12SINH
7 1   Sinh - 10SINH Sinh - 11SINH       CNghệ - 12LÝ  
2     Sinh - 11SINH CNghệ - 10ĐỊA     CNghệ - 12TOÁN1  
3   CNghệ - 10SINH   CNghệ - 10TIN Sinh - 11ĐỊA      
4   Họp CN Họp CN Sinh - 11A1 Sinh - 12TOÁN1 Họp CN Họp CN Họp CN
5   SHL - 10SINH SHL - 11SINH     SHL - 12SINH SHL - 12HOÁ SHL - 11HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6    
TỔ TIN - THỂ    
Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT HiềnTin QuếTin Ngân Thành
2 1 ChCờ - 11A1         ChCờ - 12TIN      
2 Giao ban Giao ban Thể - 12TOÁN1 Thể - 10TIN Giao ban Giao ban      
3 Giao ban Giao ban Thể - 12HOÁ   Giao ban Giao ban Tin - 11TOÁN2 Tin - 11ANH1  
4     Thể - 10ĐỊA Thể - 12SINH   Tin - 12TOÁN1 Tin - 10VĂN Tin - 11SINH  
5           Tin - 10ĐỊA Tin - 10A1 Tin - 11SINH  
3 1 Thể - 12SỬ Thể - 11ANH2 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12ANH2   Tin - 10ANH2   Tin - 11A2 Tin - 12ANH1
2 Thể - 12TIN Thể - 12A2   Thể - 12VĂN       Tin - 11A2 Tin - 10LÝ
3 Thể - 11SINH Thể - 11TOÁN2 Thể - 10HOÁ Thể - 10ANH1   Tin - 11HOÁ Tin - 10VĂN Tin - 12LÝ Tin - 10TIN
4 Thể - 11TOÁN1 Thể - 11A2 Thể - 10TOÁN2     Tin - 11LÝ Tin - 10SỬ Tin - 11SỬ Tin - 10TIN
5           Tin - 10ANH1 Tin - 10SỬ Tin - 11VĂN  
4 1 Thể - 11A1 Thể - 11ANH2 Thể - 12TOÁN1 Thể - 10ANH2       Tin - 12VĂN  
2 Thể - 11ANH1   Thể - 10TOÁN2 Thể - 10SỬ       Tin - 11ANH2  
3 Thể - 12ĐỊA Thể - 11A2 Thể - 10LÝ Thể - 10VĂN     Tin - 10A2 Tin - 11ĐỊA  
4   Thể - 11HOÁ Thể - 12TOÁN2         Tin - 11ĐỊA  
5             Tin - 10SINH Tin - 11VĂN  
5 1 Thể - 10A1 Thể - 11SỬ Thể - 10SINH Thể - 10A2 Thể - 11LÝ Tin - 10ANH1   Tin - 11ANH2 Tin - 10LÝ
2 Thể - 11ANH1 Thể - 11TIN Thể - 10HOÁ Thể - 12ANH2   Tin - 11HOÁ   Tin - 12A1 Tin - 10TOÁN2
3 Thể - 12TIN Thể - 12A1 Thể - 10ĐỊA Thể - 12ANH1   Tin - 12TOÁN2 Tin - 11TIN    
4 Thể - 11A1 Thể - 11ĐỊA Thể - 12LÝ Thể - 12VĂN   Tin - 10ĐỊA Tin - 10A1 Tin - 11ANH1 Tin - 10HOÁ
5             Tin - 10SINH Tin - 11A1 Tin - 10TOÁN1
6 1 Thể - 11SINH Thể - 11SỬ Thể - 12LÝ Thể - 10TIN Thể - 11LÝ Tin - 12TIN     Tin - 10TOÁN1
2 Thể - 12SỬ Thể - 11TIN Thể - 12TOÁN2 Thể - 10SỬ Thể - 11VĂN Tin - 12TIN     Tin - 12ANH2
3 Thể - 11TOÁN1 Thể - 12A1 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12ANH1     Tin - 10A2    
4   Thể - 11HOÁ   Thể - 10A2   Tin - 12HOÁ Tin - 11TOÁN1   Tin - 12SỬ
5           Tin - 10ANH2 Tin - 11TOÁN1   Tin - 10TOÁN2
7 1 Thể - 12ĐỊA Thể - 11TOÁN2 Thể - 10LÝ Thể - 10VĂN       Tin - 12SINH Tin - 10TIN
2 Thể - 10A1 Thể - 11ĐỊA Thể - 12HOÁ Thể - 10ANH1   Tin - 11LÝ   Tin - 11SỬ  
3   Thể - 12A2   Thể - 12SINH     Tin - 11TOÁN2 Tin - 11A1 Tin - 12ĐỊA
4 Họp CN Họp CN Thể - 10SINH Thể - 10ANH2 Thể - 11VĂN Họp CN Tin - 11TIN Tin - 12A2 Tin - 10HOÁ
5 SHL - 11A1         SHL - 12TIN      

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây