Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020, số 5, các tổ

Chủ nhật - 08/03/2020 00:59
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5    
TỔ TOÁN    
Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ Phượng Út H.Thắng
2 1 ChCờ - 12TOÁN2     ChCờ - 12TOÁN1     ChCờ - 12A2    
2   Toán - 12TIN   Giao ban     Toán - 12A2 Toán - 12VĂN  
3 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12TIN   Giao ban       Toán - 12ANH2  
4 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12HOÁ Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN1       Toán - 12ANH2  
5   Toán - 12HOÁ Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN1       Toán - 12ANH2  
3 1     Toán - 12A1            
2     Toán - 12A1            
3     Toán - 12A1            
4                  
5                  
4 1             Toán - 12SINH   Toán - 12SỬ
2             Toán - 12A2   Toán - 12SỬ
3                 Toán - 12SỬ
4                  
5                  
5 1   Toán - 12HOÁ         Toán - 12A2 Toán - 12VĂN  
2   Toán - 12ĐỊA       Toán - 12LÝ Toán - 12A2 Toán - 12VĂN  
3   Toán - 12ĐỊA         Toán - 12SINH Toán - 12VĂN  
4   Toán - 12TIN         Toán - 12SINH    
5               Toán - 12ANH2  
6 1         Toán - 12ANH1       Toán - 12SỬ
2         Toán - 12ANH1        
3 Toán - 12TOÁN2       Toán - 12ANH1 Toán - 12LÝ      
4 Toán - 12TOÁN2         Toán - 12LÝ      
5           Toán - 12LÝ      
7 1   Toán - 12TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 12ANH1   Toán - 12A2    
2   Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12SINH    
3 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA   Toán - 12TOÁN1          
4 Họp CN Toán - 12ĐỊA   Họp CN     Họp CN    
5 SHL - 12TOÁN2     SHL - 12TOÁN1     SHL - 12A2    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5    
TỔ VĂN    
Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT HằngV HàV Lan NgaV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1       ChCờ - 12VĂN          
2 Văn - 12HOÁ   Văn - 12SINH     Văn - 12TOÁN1     Văn - 12ANH2
3 Văn - 12HOÁ   Văn - 12LÝ Văn - 12VĂN         Văn - 12SỬ
4       Văn - 12VĂN   Văn - 12ĐỊA      
5       Văn - 12VĂN   Văn - 12ĐỊA      
3 1                  
2         Văn - 12ANH1        
3         Văn - 12ANH1        
4         Văn - 12A2        
5         Văn - 12A2        
4 1             Văn - 12TOÁN2    
2             Văn - 12TOÁN2    
3                  
4                  
5                  
5 1           Văn - 12TOÁN1     Văn - 12ANH2
2           Văn - 12TOÁN1     Văn - 12ANH2
3                 Văn - 12SỬ
4   Văn - 12A1       Văn - 12ĐỊA     Văn - 12SỬ
5   Văn - 12A1              
6 1 Văn - 12HOÁ Văn - 12A1 Văn - 12LÝ       Văn - 12TOÁN2    
2     Văn - 12LÝ            
3     Văn - 12SINH            
4     Văn - 12SINH         Văn - 12TIN  
5                  
7 1       Văn - 12VĂN          
2       Văn - 12VĂN Văn - 12ANH1        
3         Văn - 12A2     Văn - 12TIN  
4 Họp CN   Họp CN Họp CN Văn - 12A2     Văn - 12TIN  
5       SHL - 12VĂN          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5  
TỔ LÝ  
Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2020  
                   
THỨ TIẾT Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1           ChCờ - 12A1    
2     Giao ban Giao ban   Lý - 12A1    
3     Giao ban Giao ban        
4                
5                
3 1                
2                
3                
4                
5                
4 1           Lý - 12A1    
2           Lý - 12A1    
3     Lý - 12LÝ       Lý - 12HOÁ  
4     Lý - 12LÝ     Lý - 12TOÁN2 Lý - 12HOÁ  
5                
5 1               Lý - 12SỬ
2               Lý - 12SỬ
3               Lý - 12ANH1
4               Lý - 12ANH1
5                
6 1 Lý - 12ĐỊA Lý - 12SINH   Lý - 12A2        
2 Lý - 12ĐỊA Lý - 12SINH   Lý - 12A2 Lý - 12TIN      
3 Lý - 12ANH2 Lý - 12TOÁN1     Lý - 12TIN      
4 Lý - 12ANH2 Lý - 12TOÁN1     Lý - 12VĂN      
5         Lý - 12VĂN      
7 1           Lý - 12TOÁN2    
2           Lý - 12A1    
3     Lý - 12LÝ          
4     Lý - 12LÝ     Họp CN    
5           SHL - 12A1    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5
TỔ HÓA
Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2020
                 
THỨ TIẾT HươngH Chiến Hoan Hướng DũngH ThuỷH NhungH
2 1              
2   Giao ban          
3   Giao ban          
4              
5              
3 1     Hoá - 12A2        
2     Hoá - 12A2        
3              
4              
5              
4 1           Hoá - 12LÝ  
2       Hoá - 12TIN   Hoá - 12LÝ  
3 Hoá - 12VĂN     Hoá - 12TIN      
4 Hoá - 12A1     Hoá - 12ANH1      
5 Hoá - 12A1     Hoá - 12ANH1      
5 1   Hoá - 12SINH          
2   Hoá - 12SINH         Hoá - 12HOÁ
3   Hoá - 12TOÁN2         Hoá - 12HOÁ
4   Hoá - 12TOÁN2         Hoá - 12HOÁ
5              
6 1              
2 Hoá - 12TOÁN1            
3 Hoá - 12VĂN            
4 Hoá - 12A1       Hoá - 12ĐỊA    
5              
7 1              
2         Hoá - 12ĐỊA    
3       Hoá - 12ANH2 Hoá - 12SỬ    
4 Hoá - 12TOÁN1     Hoá - 12ANH2 Hoá - 12SỬ   Hoá - 12HOÁ
5              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT NhànSử Thoa YếnSử L.Anh Minh V.Anh ThúyĐịa H.Anh Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ       ChCờ - 12ĐỊA         ChCờ - 12LÝ
2         Địa - 12ĐỊA       GDCD - 12TOÁN2 Giao ban
3   Sử - 12ĐỊA     Địa - 12A1         Giao ban
4   Sử - 12LÝ             GDCD - 12SỬ  
5   Sử - 12A2     Địa - 12SỬ          
3 1         Địa - 12ĐỊA Địa - 12VĂN       GDCD - 12HOÁ
2   Sử - 12ANH2     Địa - 12ĐỊA Địa - 12VĂN       GDCD - 12TIN
3   Sử - 12HOÁ                
4   Sử - 12TIN     Địa - 12SỬ          
5                    
4 1                 GDCD - 12ANH2 GDCD - 12VĂN
2                 GDCD - 12SINH GDCD - 12ANH1
3       Địa - 12ANH1         GDCD - 12A2  
4       Địa - 12SINH         GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 12ĐỊA
5       Địa - 12A2            
5 1       Địa - 12TOÁN2     Địa - 12TIN      
2       Địa - 12TOÁN2     Địa - 12TIN      
3       Địa - 12TOÁN1     Địa - 12LÝ      
4       Địa - 12TOÁN1     Địa - 12LÝ      
5                    
6 1     Sử - 12TOÁN1         Địa - 12ANH2    
2 Sử - 12VĂN   Sử - 12TOÁN2         Địa - 12ANH2    
3 Sử - 12SỬ   Sử - 12A1              
4 Sử - 12SỬ   Sử - 12ANH1         Địa - 12HOÁ    
5 Sử - 12SINH             Địa - 12HOÁ    
7 1       Địa - 12SINH           GDCD - 12A1
2 Sử - 12SỬ     Địa - 12A2           GDCD - 12LÝ
3 Sử - 12VĂN       Địa - 12A1          
4 Họp CN     Địa - 12ANH1 Họp CN         Họp CN
5 SHL - 12SỬ       SHL - 12ĐỊA         SHL - 12LÝ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5
TỔ NGOẠI NGỮ
Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2020
               
THỨ TIẾT Giang HạnhA Hậu Hưng NgaA TrungA
2 1   ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 12ANH1      
2   Giao ban T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 12SỬ
3   Giao ban T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12A2  
4     T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12A2 T.Anh - 12SINH
5     T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SINH
3 1       T.Anh - 12TIN    
2     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1    
3   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12LÝ  
4   T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12LÝ  
5     T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12A1  
4 1       T.Anh - 12ĐỊA    
2   T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 12ĐỊA    
3   T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12SINH
4 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12SỬ
5 T.Anh - 12VĂN         T.Anh - 12SỬ
5 1       T.Anh - 12ĐỊA    
2            
3       T.Anh - 12TIN    
4            
5            
6 1 T.Anh - 12VĂN          
2   T.Anh - 12HOÁ     T.Anh - 12A1  
3   T.Anh - 12HOÁ     T.Anh - 12A2  
4         T.Anh - 12A2  
5         T.Anh - 12A2  
7 1            
2   T.Anh - 12ANH2        
3            
4   Họp CN Họp CN   T.Anh - 12A1  
5   SHL - 12ANH2 SHL - 12ANH1      
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2020
               
THỨ TIẾT Hải HạnhS HươngS Hồi YếnCN ThanhK
2 1       ChCờ - 12SINH ChCờ - 12HOÁ  
2   Giao ban     CNghệ - 12LÝ Giao ban
3   Giao ban   Sinh - 12SINH CNghệ - 12TOÁN1 Giao ban
4            
5            
3 1       Sinh - 12SINH    
2       Sinh - 12SINH    
3       Sinh - 12SỬ    
4       Sinh - 12VĂN    
5            
4 1 Sinh - 12A2 Sinh - 12HOÁ Sinh - 12TIN      
2     Sinh - 12TOÁN1      
3   Sinh - 12A1 Sinh - 12TOÁN2     CNghệ - 12ĐỊA
4           CNghệ - 12A2
5           CNghệ - 12SINH
5 1     Sinh - 12LÝ     CNghệ - 12ANH1
2     Sinh - 12ANH1     CNghệ - 12A1
3           CNghệ - 12ANH2
4     Sinh - 12ANH2      
5            
6 1            
2            
3            
4            
5            
7 1       Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 12HOÁ CNghệ - 12SỬ
2         CNghệ - 12TOÁN2 CNghệ - 12TIN
3       Sinh - 12SINH    
4       Họp CN Họp CN CNghệ - 12VĂN
5       SHL - 12SINH SHL - 12HOÁ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5
TỔ TIN - THỂ - QPAN
Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2020
                 
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT HiềnTin Ngân Thành
2 1         ChCờ - 12TIN    
2 Giao ban Giao ban     Giao ban    
3 Giao ban Giao ban     Giao ban    
4         Tin - 12TIN    
5         Tin - 12TIN    
3 1 Thể - 12SỬ   Thể - 12TOÁN2 Thể - 12ANH2 Tin - 12TOÁN1 Tin - 12LÝ Tin - 12ANH1
2     Thể - 12LÝ   Tin - 12HOÁ   Tin - 12SỬ
3 Thể - 12TIN Thể - 12A2   Thể - 12VĂN   Tin - 12SINH Tin - 12ĐỊA
4 Thể - 12ĐỊA Thể - 12A1 Thể - 12TOÁN1 Thể - 12SINH Tin - 12TOÁN2   Tin - 12ANH2
5              
4 1     Thể - 12TOÁN1 Thể - 12ANH1      
2     Thể - 12HOÁ Thể - 12VĂN      
3              
4              
5              
5 1           Tin - 12A1  
2              
3   Thể - 12A1       Tin - 12A2  
4   Thể - 12A2       Tin - 12VĂN  
5              
6 1 Thể - 12TIN            
2 Thể - 12SỬ            
3 Thể - 12ĐỊA            
4              
5              
7 1     Thể - 12LÝ Thể - 12ANH2      
2              
3     Thể - 12HOÁ Thể - 12ANH1      
4   Họp CN Thể - 12TOÁN2 Thể - 12SINH Họp CN    
5         SHL - 12TIN    

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây