Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020, số 7, các tổ

Chủ nhật - 19/04/2020 11:33
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7 TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2020      
                                                               
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
2 1         ChCờ - 11TOÁN1   ChCờ - 12TOÁN2         ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 12TOÁN1       ChCờ - 11TIN     ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2         ChCờ - 10LÝ    
2 Giao ban   Giao ban   Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TOÁN2           Giao ban   Toán - 11ĐỊA   Toán - 12LÝ       Toán - 11TOÁN2   Toán - 12A2   Toán - 12ANH2     Toán - 10LÝ   Toán - 10ĐỊA
3 Giao ban   Giao ban                 Toán - 10TOÁN1 Giao ban   Toán - 12ANH1   Toán - 12LÝ     Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2   Toán - 12A2   Toán - 12ANH2   Toán - 11A2 Toán - 10LÝ Toán - 12SỬ  
4                       Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1   Toán - 12ANH1   Toán - 11TIN     Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2   Toán - 12SINH   Toán - 11SINH   Toán - 11A2   Toán - 11A1 Toán - 10ANH2
5                                                            
3 1   Toán - 10HOÁ     Toán - 11TOÁN1           Toán - 12A1   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11ĐỊA Toán - 10SINH     Toán - 11VĂN Toán - 10TOÁN2   Toán - 10A1 Toán - 12SINH       Toán - 11A2      
2   Toán - 10HOÁ     Toán - 11TOÁN1           Toán - 12A1   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11ĐỊA Toán - 10SINH Toán - 12LÝ   Toán - 11VĂN Toán - 10ANH1     Toán - 12A2       Toán - 11ANH1      
3                         Toán - 12TOÁN1       Toán - 11LÝ   Toán - 11VĂN   Toán - 11ANH2     Toán - 10VĂN            
4                         Toán - 11HOÁ       Toán - 11LÝ       Toán - 11ANH2     Toán - 10VĂN            
5                                                            
4 1   Toán - 10HOÁ   Toán - 10TIN         Toán - 12HOÁ   Toán - 12A1   Toán - 11HOÁ                                  
2   Toán - 10HOÁ   Toán - 10TIN         Toán - 12HOÁ   Toán - 12A1 Toán - 10TOÁN1 Toán - 11HOÁ       Toán - 11TIN                          
3                 Toán - 12HOÁ     Toán - 10TOÁN1         Toán - 11LÝ             Toán - 10VĂN     Toán - 11ANH1      
4                 Toán - 12ĐỊA     Toán - 10TOÁN1         Toán - 11LÝ             Toán - 10VĂN     Toán - 11ANH1      
5                                                            
5 1       Toán - 10TIN       Toán - 10A2 Toán - 12HOÁ           Toán - 12ANH1 Toán - 10SINH       Toán - 10ANH1     Toán - 12SINH   Toán - 12VĂN       Toán - 12SỬ Toán - 10ANH2
2       Toán - 10TIN     Toán - 12TOÁN2 Toán - 10A2 Toán - 12TIN           Toán - 11SỬ Toán - 10SINH Toán - 12LÝ     Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 10A1 Toán - 12SINH   Toán - 12VĂN       Toán - 12SỬ  
3             Toán - 12TOÁN2 Toán - 10A2 Toán - 12TIN           Toán - 11SỬ   Toán - 11TIN     Toán - 10ANH1 Toán - 11ANH2 Toán - 10A1             Toán - 11A1 Toán - 10ĐỊA
4             Toán - 12TOÁN2 Toán - 10SỬ             Toán - 11SỬ   Toán - 11TIN     Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 10A1 Toán - 12A2   Toán - 12ANH2       Toán - 11A1 Toán - 10ĐỊA
5                                                            
6 1               Toán - 10SỬ Toán - 12TIN           Toán - 12ANH1                   Toán - 12VĂN          
2               Toán - 10SỬ Toán - 12ĐỊA                               Toán - 12VĂN          
3               Toán - 10SỬ Toán - 12ĐỊA           Toán - 11ĐỊA                   Toán - 11SINH          
4               Toán - 10A2             Toán - 11SỬ                   Toán - 11SINH          
5                                                            
7 1         Toán - 11TOÁN1       Toán - 12TIN       Toán - 11HOÁ                       Toán - 12ANH2   Toán - 11ANH1 Toán - 10LÝ Toán - 12SỬ Toán - 10ANH2
2                                     Toán - 11VĂN               Toán - 11A2 Toán - 10LÝ   Toán - 10ANH2
3         Họp CN   Họp CN   Toán - 12ĐỊA   Họp CN   Họp CN       Họp CN   Họp CN Toán - 10TOÁN2 Họp CN   Họp CN   Toán - 11SINH   Họp CN   Toán - 11A1 Toán - 10ĐỊA
4     Họp CN   SHL - 11TOÁN1   SHL - 12TOÁN2         SHL - 10TOÁN1 SHL - 12TOÁN1       SHL - 11TIN     SHL - 10TOÁN2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2         SHL - 10LÝ    
5                                                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7 TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2020      
                                                       
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
2 1     ChCờ - 11A2             ChCờ - 10A1 ChCờ - 11VĂN   ChCờ - 12VĂN     ChCờ - 10VĂN           ChCờ - 10A2        
2 Văn - 12SINH   Văn - 11A2       Giao ban     Văn - 10A1 Văn - 11TIN   Văn - 12VĂN   Giao ban Văn - 10VĂN           Văn - 10SỬ Văn - 12TIN      
3 Văn - 12SINH           Giao ban   Văn - 11ĐỊA   Văn - 11TIN   Văn - 12VĂN   Giao ban           Văn - 12TOÁN2 Văn - 10A2 Văn - 12TIN      
4 Văn - 11TOÁN1 Văn - 10LÝ Văn - 11SỬ           Văn - 11ĐỊA   Văn - 11VĂN                   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10A2        
5                                                    
3 1     Văn - 12HOÁ         Văn - 10ĐỊA                               Văn - 10ANH2    
2     Văn - 12HOÁ         Văn - 10ĐỊA               Văn - 10VĂN               Văn - 10ANH2    
3     Văn - 11A2         Văn - 10ANH1               Văn - 10SINH             Văn - 11ANH1 Văn - 10TIN    
4     Văn - 11A2         Văn - 10ANH1               Văn - 10SINH             Văn - 12TIN Văn - 10TIN    
5                                                    
4 1                         Văn - 12VĂN           Văn - 12ĐỊA           Văn - 11LÝ  
2                                     Văn - 12ĐỊA           Văn - 11LÝ  
3                         Văn - 11TOÁN2       Văn - 12A2               Văn - 12ANH2  
4                         Văn - 11TOÁN2       Văn - 12A2   Văn - 12TOÁN1           Văn - 12ANH2  
5                                                    
5 1         Văn - 11A1 Văn - 10TOÁN2         Văn - 11TIN               Văn - 12TOÁN1           Văn - 12ANH2  
2 Văn - 11TOÁN1       Văn - 11A1 Văn - 10TOÁN2         Văn - 11VĂN               Văn - 12TOÁN1       Văn - 11ANH1      
3 Văn - 11TOÁN1 Văn - 10LÝ                 Văn - 11VĂN                       Văn - 11ANH1 Văn - 10ANH2 Văn - 11SINH  
4 Văn - 12SINH Văn - 10LÝ                 Văn - 11VĂN               Văn - 11HOÁ         Văn - 10TIN    
5                                                    
6 1     Văn - 12HOÁ   Văn - 11ANH2     Văn - 10ĐỊA Văn - 12LÝ                 Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ           Văn - 11SINH  
2     Văn - 11SỬ   Văn - 11A1     Văn - 10ANH1 Văn - 12LÝ               Văn - 12ANH1 Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ           Văn - 11SINH  
3     Văn - 11SỬ   Văn - 12A1                       Văn - 12ANH1 Văn - 10TOÁN1             Văn - 12SỬ  
4         Văn - 12A1 Văn - 10TOÁN2     Văn - 11ĐỊA                 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12ĐỊA           Văn - 12SỬ  
5                                                    
7 1         Văn - 11ANH2       Văn - 12LÝ       Văn - 11TOÁN2     Văn - 10SINH   Văn - 10HOÁ     Văn - 12TOÁN2 Văn - 10SỬ     Văn - 11LÝ  
2         Văn - 11ANH2         Văn - 10A1           Văn - 10VĂN Văn - 12A2         Văn - 10SỬ        
3     Họp CN   Văn - 12A1       Họp CN Văn - 10A1 Họp CN   Họp CN     Văn - 10VĂN Văn - 12ANH1 Văn - 10TOÁN1     Họp CN Văn - 10A2     Văn - 12SỬ  
4     SHL - 11A2       Họp CN     SHL - 10A1 SHL - 11VĂN   SHL - 12VĂN   Họp CN SHL - 10VĂN           SHL - 10A2        
5                                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7 TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2020      
                                           
THỨ TIẾT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
2 1       ChCờ - 10TIN                     ChCờ - 12A1   ChCờ - 11LÝ      
2       Lý - 10TIN         Giao ban   Giao ban       Lý - 11ANH2   Lý - 12HOÁ      
3       Lý - 10SINH         Giao ban   Giao ban       Lý - 11SINH   Lý - 11LÝ      
4                             Lý - 12A1   Lý - 11LÝ      
5                                        
3 1 Lý - 11TIN Lý - 10ANH1                   Lý - 10LÝ     Lý - 12TOÁN2          
2 Lý - 11A2 Lý - 10SỬ                   Lý - 10LÝ     Lý - 12TOÁN2          
3   Lý - 10TOÁN2                 Lý - 12A2 Lý - 10LÝ     Lý - 11SINH          
4 Lý - 11VĂN Lý - 10TOÁN2                 Lý - 12A2       Lý - 12A1          
5                                        
4 1       Lý - 10A1                             Lý - 11TOÁN2  
2       Lý - 10A1                             Lý - 11A1  
3       Lý - 10TIN         Lý - 12LÝ                   Lý - 12SỬ  
4     Lý - 11SỬ Lý - 10SINH         Lý - 12LÝ                   Lý - 12ANH1  
5                                        
5 1         Lý - 12ĐỊA     Lý - 10ĐỊA                     Lý - 11ANH1  
2         Lý - 12ANH2                              
3               Lý - 10VĂN                     Lý - 12SỬ  
4               Lý - 10HOÁ                        
5                                        
6 1         Lý - 12ĐỊA   Lý - 12SINH Lý - 10VĂN           Lý - 10A2            
2             Lý - 12SINH Lý - 10ĐỊA           Lý - 10A2            
3         Lý - 11HOÁ   Lý - 12TOÁN1           Lý - 12TIN Lý - 10ANH2            
4         Lý - 12ANH2   Lý - 12TOÁN1 Lý - 10HOÁ         Lý - 12TIN              
5                                        
7 1 Lý - 11A2 Lý - 10ANH1     Lý - 11ĐỊA                 Lý - 10TOÁN1     Lý - 12HOÁ   Lý - 11A1  
2                 Lý - 11TOÁN1       Lý - 12VĂN Lý - 10TOÁN1         Lý - 12ANH1  
3 Lý - 11TIN Lý - 10SỬ Họp CN   Lý - 11HOÁ       Lý - 11TOÁN1       Lý - 12VĂN Lý - 10ANH2 Họp CN   Họp CN   Lý - 11TOÁN2  
4       SHL - 10TIN                     SHL - 12A1   SHL - 11LÝ      
5                                        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7 TỔ HÓA      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2020      
                                   
THỨ TIẾT Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
2 1       ChCờ - 10HOÁ                        
2 Giao ban     Hoá - 10HOÁ         Hoá - 12ĐỊA       Hoá - 11SINH      
3 Giao ban     Hoá - 10HOÁ         Hoá - 11TOÁN1              
4       Hoá - 10TIN                        
5                                
3 1         Hoá - 12A2           Hoá - 12LÝ   Hoá - 11SINH      
2         Hoá - 11TIN   Hoá - 12TIN   Hoá - 11LÝ Hoá - 10A1 Hoá - 11A1 Hoá - 10A2 Hoá - 11HOÁ      
3         Hoá - 11SỬ   Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 12SỬ   Hoá - 11A1 Hoá - 10A2 Hoá - 11HOÁ      
4         Hoá - 11ANH1   Hoá - 12ANH2   Hoá - 12ĐỊA Hoá - 10ANH2 Hoá - 11ĐỊA          
5                                
4 1               Hoá - 10SỬ   Hoá - 10VĂN Hoá - 12LÝ Hoá - 10SINH        
2             Hoá - 12ANH2 Hoá - 10SỬ Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10VĂN Hoá - 11ANH2 Hoá - 10SINH        
3             Hoá - 11A2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12A1 Hoá - 10A1 Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 10ANH1        
4               Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12SỬ Hoá - 10ANH2 Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10ANH1        
5                                
5 1                                
2             Hoá - 12ANH1                  
3                                
4             Hoá - 11A2                  
5                                
6 1 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 11SỬ Hoá - 10TOÁN1                    
2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 12A2 Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12TIN                  
3 Hoá - 12SINH       Hoá - 11TIN Hoá - 10LÝ Hoá - 11TOÁN2               Hoá - 12VĂN  
4 Hoá - 11VĂN       Hoá - 11ANH1 Hoá - 10LÝ Hoá - 12ANH1               Hoá - 12VĂN  
5                                
7 1 Hoá - 12SINH     Hoá - 10TIN                        
2                 Hoá - 12A1   Hoá - 12TOÁN1       Hoá - 12HOÁ  
3 Hoá - 11VĂN     Hoá - 10HOÁ         Hoá - 11LÝ   Hoá - 11ANH2       Hoá - 12HOÁ  
4     Họp CN SHL - 10HOÁ                        
5                                
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7 TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2020      
                                                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Duyên L.Anh Minh V.Anh ThúyĐịa H.Anh Loan Vui
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
2 1 ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 10SỬ     ChCờ - 12SỬ               ChCờ - 11ĐỊA       ChCờ - 12ĐỊA     ChCờ - 10ĐỊA             ChCờ - 12LÝ  
2 Giao ban     Sử - 10TOÁN1 Giao ban   Sử - 12SỬ         Sử - 10ANH2     Giao ban   Địa - 12TOÁN1   Địa - 12A1                   Giao ban  
3 Giao ban     Sử - 10SỬ Giao ban           Sử - 12HOÁ Sử - 10TIN     Giao ban   Địa - 12TOÁN1                       Giao ban  
4       Sử - 10SỬ             Sử - 12ANH2 Sử - 10ANH1         Địa - 12A2                       GDCD - 12VĂN  
5                                                            
3 1 Sử - 11SỬ                                       Địa - 12VĂN               GDCD - 12ĐỊA GDCD - 10A2
2 Sử - 11SỬ                               Địa - 12SINH       Địa - 12VĂN               GDCD - 11ANH2  
3                                 Địa - 12ANH1                       GDCD - 12LÝ GDCD - 10ANH2
4                                 Địa - 12ANH1                       GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 10TOÁN1
5                                                            
4 1           Sử - 10ĐỊA   Sử - 10A2         Sử - 11SINH   Địa - 11ĐỊA     Địa - 10ANH2 Địa - 12SỬ       Địa - 11ANH2       GDCD - 11A1 GDCD - 10ANH1 GDCD - 12ANH1 GDCD - 10LÝ
2                         Sử - 12TOÁN1   Địa - 11ĐỊA   Địa - 12A2 Địa - 10ANH1 Địa - 12SỬ       Địa - 12LÝ       GDCD - 11VĂN   GDCD - 12TIN GDCD - 10ĐỊA
3             Sử - 12VĂN           Sử - 11VĂN     Địa - 10SỬ Địa - 12TOÁN2           Địa - 12TIN       GDCD - 11TIN GDCD - 10HOÁ GDCD - 11SỬ  
4             Sử - 12SINH           Sử - 11A2       Địa - 12TOÁN2   Địa - 12A1       Địa - 11A1       GDCD - 11HOÁ GDCD - 10TIN GDCD - 12HOÁ GDCD - 10TOÁN2
5                                                            
5 1                 Sử - 11ĐỊA Sử - 10HOÁ     Sử - 11ANH2                   Địa - 11A2     Địa - 10LÝ GDCD - 11TOÁN1      
2                         Sử - 11HOÁ                   Địa - 11TIN       GDCD - 11A2      
3                   Sử - 10SINH Sử - 12LÝ   Sử - 12A1                   Địa - 11TOÁN2     Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12SINH      
4                   Sử - 10VĂN Sử - 12ĐỊA   Sử - 11TOÁN1                         Địa - 10A2 GDCD - 11ANH1      
5                                                            
6 1                         Sử - 11A1                   Địa - 11ANH1   Địa - 12ANH2 Địa - 10TIN GDCD - 12SỬ GDCD - 10A1    
2                         Sử - 11TIN                   Địa - 11LÝ   Địa - 12HOÁ Địa - 10A1 GDCD - 11ĐỊA GDCD - 10VĂN    
3                         Sử - 12TOÁN2                   Địa - 11VĂN   Địa - 12HOÁ Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11LÝ GDCD - 10SINH    
4                         Sử - 11LÝ                   Địa - 12LÝ   Địa - 11TOÁN1 Địa - 10SINH GDCD - 12A2 GDCD - 10SỬ    
5                                                            
7 1                       Sử - 10A1 Sử - 12ANH1           Địa - 12ĐỊA     Địa - 10ĐỊA Địa - 11SINH     Địa - 10VĂN GDCD - 12TOÁN1   GDCD - 12A1  
2                     Sử - 12TIN Sử - 10TOÁN2 Sử - 11TOÁN2       Địa - 12SINH   Địa - 12ĐỊA     Địa - 10ĐỊA Địa - 11HOÁ     Địa - 10HOÁ GDCD - 12ANH2   GDCD - 11SINH  
3 Họp CN     Sử - 10LÝ     Họp CN       Sử - 12A2   Sử - 11ANH1   Họp CN   Địa - 11SỬ   Họp CN   Họp CN   Địa - 12TIN   Địa - 12ANH2   GDCD - 12TOÁN2   Họp CN  
4 SHL - 11SỬ   Họp CN SHL - 10SỬ Họp CN   SHL - 12SỬ               SHL - 11ĐỊA       SHL - 12ĐỊA     SHL - 10ĐỊA             SHL - 12LÝ  
5                                                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7 TỔ NGOẠI NGỮ  
Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2020  
                                           
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi Trung P.Anh
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
2 1 ChCờ - 11ANH2   ChCờ - 12ANH2     ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 12ANH1             ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1          
2 T.Anh - 11A1   Giao ban   T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 12ANH1             T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11SỬ     T.Anh - 10SINH
3 T.Anh - 11ANH2   Giao ban   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10ANH2         T.Anh - 12A1 T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11SỬ     T.Anh - 10ĐỊA
4     T.Anh - 12HOÁ               T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10HOÁ         T.Anh - 12SỬ     T.Anh - 10ĐỊA
5                                        
3 1                 T.Anh - 12TIN               T.Anh - 11TOÁN2     T.Anh - 10SỬ
2                                 T.Anh - 11TOÁN2     T.Anh - 10TOÁN2
3     T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12ĐỊA           T.Anh - 11TIN   T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 10A1
4     T.Anh - 12HOÁ       T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12TOÁN1           T.Anh - 11TIN   T.Anh - 12SỬ     T.Anh - 10A1
5                                        
4 1 T.Anh - 11VĂN         T.Anh - 10TOÁN1             T.Anh - 11A2       T.Anh - 12SINH     T.Anh - 10TOÁN2
2 T.Anh - 12VĂN         T.Anh - 10ANH2       T.Anh - 10LÝ     T.Anh - 11SINH       T.Anh - 11TOÁN2     T.Anh - 10A2
3 T.Anh - 11ANH2         T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10LÝ     T.Anh - 11SINH       T.Anh - 11ĐỊA     T.Anh - 10A2
4 T.Anh - 11ANH2               T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11SINH       T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 10SỬ
5                                        
5 1 T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10TOÁN1     T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12A1 T.Anh - 10VĂN               T.Anh - 10A1
2         T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10TOÁN1       T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12A2 T.Anh - 10HOÁ               T.Anh - 10SỬ
3 T.Anh - 12VĂN       T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10TIN                   T.Anh - 10TOÁN2
4 T.Anh - 12VĂN       T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12TOÁN1                      
5                                        
6 1 T.Anh - 11VĂN               T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12A2   T.Anh - 11A2       T.Anh - 11ĐỊA     T.Anh - 10SINH
2     T.Anh - 12ANH2             T.Anh - 10TIN T.Anh - 12A1   T.Anh - 11A2   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12SỬ     T.Anh - 10SINH
3 T.Anh - 11A1   T.Anh - 12ANH2             T.Anh - 10TIN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 10A1
4 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 12HOÁ                 T.Anh - 10VĂN     T.Anh - 11TIN   T.Anh - 12SINH     T.Anh - 10ĐỊA
5                                        
7 1                     T.Anh - 12A2           T.Anh - 11SỬ     T.Anh - 10A2
2 T.Anh - 11A1           T.Anh - 12TOÁN2             T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11ĐỊA     T.Anh - 10A2
3     Họp CN   Họp CN   Họp CN       T.Anh - 12LÝ   Họp CN T.Anh - 10ANH1 Họp CN   T.Anh - 12SINH      
4 SHL - 11ANH2   SHL - 12ANH2     SHL - 10ANH2 SHL - 12ANH1             SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1          
5                                        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7 TỔ SINH - CÔNG NGHỆ      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2020      
                                       
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
2 1       ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH           ChCờ - 12SINH       ChCờ - 12HOÁ   ChCờ - 11HOÁ  
2 Giao ban Sinh - 10A2   CNghệ - 10TOÁN2 Giao ban   Sinh - 11LÝ       Sinh - 11VĂN       CNghệ - 11ANH1   Giao ban  
3   CNghệ - 10A1     Giao ban   Sinh - 11A1       Sinh - 12ĐỊA       CNghệ - 11VĂN   Giao ban  
4   Sinh - 10A1   CNghệ - 10SINH Sinh - 11ANH1                   CNghệ - 11ANH2   CNghệ - 11HOÁ  
5                                    
3 1   CNghệ - 10TOÁN1                     Sinh - 12ANH2 Sinh - 10VĂN CNghệ - 11A1   CNghệ - 11LÝ  
2   Sinh - 10TOÁN1                     Sinh - 12ANH1          
3   CNghệ - 10HOÁ                     Sinh - 12VĂN Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 12HOÁ   CNghệ - 12A1  
4   Sinh - 10HOÁ                       CNghệ - 10ĐỊA CNghệ - 12LÝ   CNghệ - 12SINH  
5                                    
4 1         Sinh - 11ANH1       Sinh - 12TIN   Sinh - 11TIN       CNghệ - 12TOÁN2   CNghệ - 12A2  
2                 Sinh - 11SỬ   Sinh - 12SINH       CNghệ - 11A2   CNghệ - 12ANH1  
3         Sinh - 11HOÁ                       CNghệ - 11TOÁN1  
4                                 CNghệ - 12VĂN  
5                                    
5 1         Sinh - 11SINH       Sinh - 12LÝ         Sinh - 10SỬ CNghệ - 11SỬ   CNghệ - 11TOÁN2  
2         Sinh - 11SINH       Sinh - 11ANH2       Sinh - 12A1 CNghệ - 10VĂN CNghệ - 11ĐỊA   CNghệ - 12ĐỊA  
3         Sinh - 11HOÁ       Sinh - 11ĐỊA       Sinh - 12A2 CNghệ - 10SỬ CNghệ - 12TOÁN1   CNghệ - 12ANH2  
4         Sinh - 12HOÁ       Sinh - 11ĐỊA       Sinh - 12SỬ   CNghệ - 11SINH   CNghệ - 12TIN  
5                                    
6 1 Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10LÝ           CNghệ - 10ANH2 Sinh - 11TOÁN2                  
2 Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 10LÝ           Sinh - 10ANH2 Sinh - 11TOÁN2                  
3   CNghệ - 10A2         Sinh - 11A2 CNghệ - 10ANH1 Sinh - 11ANH2                  
4             Sinh - 11A1 Sinh - 10ANH1 Sinh - 12TOÁN2                  
5                                    
7 1       Sinh - 10TOÁN2             Sinh - 11VĂN       CNghệ - 11TIN      
2       Sinh - 10SINH     Sinh - 11LÝ Sinh - 10TIN Sinh - 11SỬ   Sinh - 11TIN           CNghệ - 12SỬ  
3       Sinh - 10SINH Họp CN   Sinh - 11A2 CNghệ - 10TIN Sinh - 12TOÁN1   Họp CN       Họp CN   Họp CN  
4     Họp CN SHL - 10SINH SHL - 11SINH           SHL - 12SINH       SHL - 12HOÁ   SHL - 11HOÁ  
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 7 TỔ TIN - THỂ      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2020      
                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT HiềnTin QuếTin Ngân Thành
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
2 1 ChCờ - 11A1               ChCờ - 12TIN              
2 Giao ban   Giao ban           Giao ban              
3 Giao ban   Giao ban           Giao ban              
4 Thể - 12ĐỊA               Tin - 12TIN     Tin - 10VĂN        
5                                
3 1 Thể - 11ANH1   Thể - 11HOÁ       Thể - 12ANH1           Tin - 11ANH2   Tin - 12SỬ Tin - 10TIN
2 Thể - 12SỬ           Thể - 12ANH2           Tin - 11SINH   Tin - 12ĐỊA Tin - 10TIN
3 Thể - 12TIN   Thể - 11ĐỊA       Thể - 12SINH Thể - 10SỬ               Tin - 10TOÁN1
4 Thể - 11SINH   Thể - 11SỬ       Thể - 12VĂN Thể - 10A2     Tin - 11TOÁN1 Tin - 10SỬ Tin - 11A1     Tin - 10LÝ
5                                
4 1 Thể - 11TOÁN1       Thể - 12TOÁN1               Tin - 11SỬ   Tin - 12ANH2  
2         Thể - 12TOÁN2 Thể - 10TOÁN2             Tin - 11ANH1      
3 Thể - 11A1         Thể - 10SINH             Tin - 12SINH   Tin - 12ANH1 Tin - 10TOÁN2
4 Thể - 11VĂN Thể - 10A1       Thể - 10LÝ         Tin - 11TIN Tin - 10A2       Tin - 10HOÁ
5                                
5 1     Thể - 12A2   Thể - 11LÝ       Tin - 12TOÁN2              
2           Thể - 10ĐỊA   Thể - 10ANH2 Tin - 12HOÁ              
3     Thể - 11A2   Thể - 12HOÁ Thể - 10HOÁ                    
4     Thể - 12A1   Thể - 12LÝ Thể - 10TOÁN1   Thể - 10ANH1     Tin - 11TOÁN2 Tin - 10SINH        
5                                
6 1     Thể - 11TIN           Tin - 11LÝ Tin - 10ANH1     Tin - 12A1      
2     Thể - 11ANH2           Tin - 12TOÁN1       Tin - 11VĂN      
3               Thể - 10VĂN   Tin - 10ĐỊA     Tin - 12A2      
4     Thể - 11TOÁN2         Thể - 10TIN Tin - 11HOÁ Tin - 10ANH2   Tin - 10A1 Tin - 11A2      
5                                
7 1                         Tin - 12VĂN      
2                         Tin - 12LÝ      
3 Họp CN   Họp CN           Họp CN       Tin - 11ĐỊA      
4 SHL - 11A1               SHL - 12TIN              
5                                

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây