Thời khóa biều kì 1 số 02 các tổ

Thứ năm - 30/08/2018 09:28
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường DũngT Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 11TOÁN2         ChCờ - 11TOÁN1   ChCờ - 10TIN ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 11A2      
2 Giao ban Giao ban Toán - 10TOÁN1         Toán - 10HOÁ Toán - 11TOÁN1   Toán - 12TOÁN2 Toán - 10VĂN Toán - 10TOÁN2   Toán - 12LÝ   Toán - 10A2 Toán - 11SỬ
3 Giao ban Giao ban Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TOÁN2         Toán - 11TOÁN1     Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2   Toán - 12LÝ Toán - 11ANH2 Toán - 10A2 Toán - 11SỬ
4       Toán - 11TIN   Toán - 12SINH   Toán - 11LÝ     Toán - 10TIN Toán - 12ANH2       Toán - 11ANH2    
5                                    
3 1 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12A2 Toán - 11A1   Toán - 10HOÁ           Toán - 11ĐỊA        
2 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12ĐỊA     Toán - 10HOÁ           Toán - 11ĐỊA       Toán - 10ANH2
3   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN2   Toán - 12SINH           Toán - 10ĐỊA   Toán - 11VĂN     Toán - 10A2  
4   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH1 Toán - 12SINH           Toán - 10VĂN   Toán - 11VĂN     Toán - 10ANH1 Toán - 10A1
5                       Toán - 10VĂN            
4 1 Toán - 10SINH     Toán - 11SINH Toán - 12A2   Toán - 11HOÁ Toán - 10HOÁ   Toán - 10SỬ       Toán - 11ĐỊA       Toán - 10A1
2 Toán - 10SINH     Toán - 11TIN Toán - 12A2   Toán - 11HOÁ Toán - 11LÝ   Toán - 12A1   Toán - 12ANH2 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ĐỊA       Toán - 10A1
3   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12ANH1             Toán - 10ĐỊA Toán - 12VĂN   Toán - 11A2      
4   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12ANH1   Toán - 10LÝ     Toán - 11ANH1   Toán - 10ĐỊA Toán - 12VĂN Toán - 11VĂN Toán - 11A2 Toán - 12SỬ Toán - 10ANH1  
5             Toán - 10LÝ         Toán - 10VĂN   Toán - 11VĂN Toán - 12LÝ Toán - 12HOÁ Toán - 10ANH1  
5 1         Toán - 12ĐỊA   Toán - 10LÝ   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11ANH1                
2         Toán - 12ĐỊA   Toán - 10LÝ   Toán - 11TOÁN1 Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN2         Toán - 12SỬ    
3             Toán - 11HOÁ Toán - 11LÝ Toán - 12TIN Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2       Toán - 11A2 Toán - 12HOÁ    
4             Toán - 11HOÁ Toán - 11LÝ Toán - 12TIN Toán - 12A1 Toán - 10TIN       Toán - 11A2 Toán - 11ANH2    
5                                    
6 1     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2       Toán - 12TIN Toán - 11ANH1               Toán - 10ANH2
2     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ĐỊA               Toán - 10TOÁN2         Toán - 10ANH2
3                 Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ Toán - 10TIN   Toán - 10TOÁN2     Toán - 12HOÁ    
4       Toán - 11SINH Toán - 12ANH1 Toán - 11A1       Toán - 10SỬ Toán - 10TIN Toán - 10ĐỊA       Toán - 12HOÁ   Toán - 11SỬ
5       Toán - 11SINH             Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 12VĂN     Toán - 12SỬ   Toán - 10A1
7 1     Toán - 10TOÁN1 Toán - 11SINH   Toán - 12SINH     Toán - 12TIN                 Toán - 10ANH2
2           Toán - 11A1       Toán - 12A1     Toán - 12VĂN   Toán - 12LÝ Toán - 11ANH2 Toán - 10A2  
3     Họp CN Họp CN   Toán - 11A1     Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 12SỬ Toán - 10ANH1 Toán - 11SỬ
4     SHL - 10TOÁN1 SHL - 11TOÁN2         SHL - 11TOÁN1   SHL - 10TIN SHL - 12ANH2 SHL - 10TOÁN2   SHL - 11A2      
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1       ChCờ - 10VĂN     ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12TIN ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 10A2    
2       Giao ban         Văn - 12VĂN        
3   Văn - 10TIN   Giao ban     Văn - 11VĂN Văn - 12TIN     Văn - 10LÝ Văn - 12TOÁN2  
4   Văn - 10SỬ                 Văn - 11TOÁN1 Văn - 12TOÁN2  
5                          
3 1 Văn - 11SINH Văn - 10TOÁN1   Văn - 10VĂN   Văn - 11A2       Văn - 12TOÁN1     Văn - 11ANH2
2 Văn - 11SINH Văn - 10SỬ   Văn - 10VĂN           Văn - 12TOÁN1     Văn - 11ANH2
3   Văn - 12A2     Văn - 11LÝ Văn - 10TOÁN2              
4   Văn - 12A2     Văn - 11LÝ Văn - 10TOÁN2       Văn - 11ĐỊA Văn - 10LÝ    
5                     Văn - 10LÝ    
4 1 Văn - 12A1 Văn - 10TIN Văn - 10ANH2     Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN         Văn - 12TOÁN2 Văn - 11SỬ
2   Văn - 10TIN Văn - 10ANH2     Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN         Văn - 12SỬ Văn - 11SỬ
3 Văn - 12ANH2       Văn - 11LÝ               Văn - 11A1
4 Văn - 12ANH2   Văn - 12LÝ   Văn - 12SINH             Văn - 11TIN Văn - 11ANH2
5                          
5 1 Văn - 12HOÁ Văn - 10TOÁN1 Văn - 12LÝ     Văn - 11A2   Văn - 12TIN   Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ Văn - 11TOÁN2 Văn - 11A1
2   Văn - 10TOÁN1 Văn - 12LÝ   Văn - 10ANH1 Văn - 11A2   Văn - 12ANH1   Văn - 11ĐỊA Văn - 11HOÁ   Văn - 11A1
3         Văn - 10ANH1     Văn - 12ĐỊA Văn - 12VĂN Văn - 10SINH Văn - 10A2    
4         Văn - 10ĐỊA     Văn - 12ĐỊA Văn - 12VĂN   Văn - 10A2   Văn - 11SỬ
5                          
6 1 Văn - 11SINH Văn - 10SỬ   Văn - 10VĂN   Văn - 10TOÁN2 Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1   Văn - 10SINH Văn - 11TOÁN1 Văn - 12SỬ  
2 Văn - 12A1 Văn - 12A2   Văn - 10VĂN Văn - 10ANH1 Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN Văn - 12ANH1     Văn - 11TOÁN1 Văn - 12SỬ  
3 Văn - 12A1       Văn - 12SINH         Văn - 12TOÁN1 Văn - 10A2 Văn - 11TIN  
4     Văn - 10A1   Văn - 12SINH     Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ   Văn - 11TIN  
5 Văn - 12HOÁ   Văn - 10ANH2         Văn - 12TIN   Văn - 10HOÁ Văn - 11HOÁ    
7 1 Văn - 12ANH2     Văn - 10VĂN     Văn - 11VĂN     Văn - 10SINH      
2     Văn - 10A1 Văn - 10VĂN Văn - 10ĐỊA             Văn - 11TOÁN2  
3 Văn - 12HOÁ   Văn - 10A1 Họp CN Văn - 10ĐỊA   Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 11TOÁN2  
4       SHL - 10VĂN     SHL - 11VĂN SHL - 12TIN SHL - 12VĂN   SHL - 10A2    
5                          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018      
                                                 
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 10A1           ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 12TOÁN1         ChCờ - 11A1 ChCờ - 10LÝ       ChCờ - 11TIN         ChCờ - 12A1
2 Giao ban Giao ban Thể - 11ANH1 Thể - 11ANH2 Giao ban   Lý - 10ĐỊA     Giao ban     Lý - 10ANH2 Lý - 10LÝ   Giao ban   Tin - 11TIN   Tin - 12TOÁN1     Giao ban
3   Giao ban   Thể - 12ĐỊA Giao ban Lý - 12SINH   Lý - 12TOÁN1 Lý - 11SINH Giao ban   Lý - 12A1 Lý - 10SINH   Lý - 11ANH1 Giao ban       Tin - 12HOÁ   CNghệ - 11LÝ Giao ban
4   Thể - 10HOÁ Thể - 11SINH Thể - 11A1 Thể - 10VĂN Lý - 12TIN     Lý - 12HOÁ     Lý - 12A1     Lý - 10A1         Tin - 12ĐỊA   CNghệ - 11HOÁ  
5                                              
3 1 Thể - 10SỬ   Thể - 11ANH1 Thể - 11VĂN   Lý - 10TIN Lý - 10A2       Lý - 12LÝ     Lý - 11HOÁ     Tin - 10LÝ     Tin - 12SINH Tin - 10ANH1 CNghệ - 12TOÁN2 CNghệ - 11TOÁN2
2 Thể - 10ANH1 Thể - 10ĐỊA Thể - 11TOÁN2 Thể - 12ANH2     Lý - 12TOÁN2       Lý - 12LÝ                 Tin - 12A2 Tin - 12TIN   CNghệ - 11TOÁN1
3 Thể - 10A1 Thể - 10TIN Thể - 11TOÁN1 Thể - 12ANH1   Lý - 10ANH1     Lý - 12HOÁ         Lý - 10LÝ     Tin - 10TOÁN1 Tin - 11TIN   Tin - 12LÝ   CNghệ - 11A1  
4 Thể - 10TOÁN1 Thể - 10A2 Thể - 11HOÁ Thể - 11SỬ         Lý - 11TOÁN1                 Tin - 11TIN Tin - 10TIN     CNghệ - 11A2 CNghệ - 12TIN
5                                     Tin - 10TIN        
4 1 Thể - 10TOÁN2     Thể - 11A2     Lý - 10A2           Lý - 11A1   Lý - 12SỬ         Tin - 12ANH2     CNghệ - 12HOÁ
2 Thể - 10ANH1 Thể - 10A2   Thể - 11ANH2     Lý - 10ĐỊA           Lý - 11TOÁN2   Lý - 12ANH1         Tin - 12TOÁN2      
3 Thể - 10SỬ Thể - 12TIN   Thể - 11TIN                               Tin - 12A1     CNghệ - 12LÝ
4 Thể - 11ĐỊA Thể - 10ANH2             Lý - 11TOÁN1                     Tin - 11SỬ      
5                 Lý - 12ĐỊA                     Tin - 12ANH1      
5 1 Thể - 10A1   Thể - 12TOÁN1   Thể - 12A2 Lý - 10TIN   Lý - 11ĐỊA   Lý - 11LÝ         Lý - 12SỬ         Tin - 12VĂN Tin - 10SỬ CNghệ - 11SINH CNghệ - 11ANH2
2 Thể - 10SINH Thể - 10TIN Thể - 11TOÁN2     Lý - 12SINH   Lý - 10HOÁ Lý - 12VĂN     Lý - 12ANH2                 Tin - 10ANH2 CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12A1
3 Thể - 10TOÁN2 Thể - 12SINH     Thể - 10VĂN Lý - 12A2       Lý - 10TOÁN1   Lý - 11TIN     Lý - 10A1     Tin - 11TOÁN1   Tin - 11VĂN   CNghệ - 12ANH2  
4 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12HOÁ Thể - 11TOÁN1     Lý - 10ANH1     Lý - 11SINH     Lý - 11VĂN     Lý - 10TOÁN2     Tin - 11TOÁN2   Tin - 12SỬ   CNghệ - 11TIN CNghệ - 12A2
5           Lý - 10VĂN                                  
6 1 Thể - 11ĐỊA   Thể - 11LÝ Thể - 11TIN       Lý - 10HOÁ         Lý - 11A1 Lý - 11HOÁ   Tin - 11A2 Tin - 10A2       Tin - 10ĐỊA CNghệ - 12VĂN  
2 Thể - 10SINH Thể - 10HOÁ Thể - 12LÝ Thể - 11A1       Lý - 12TOÁN1     Lý - 11ANH2 Lý - 11SỬ                   CNghệ - 11ĐỊA  
3   Thể - 10ĐỊA Thể - 11SINH Thể - 11SỬ     Lý - 12TOÁN2     Lý - 10TOÁN1 Lý - 11ANH2   Lý - 10ANH2 Lý - 10LÝ   Tin - 11LÝ Tin - 10SINH       Tin - 12TIN CNghệ - 11VĂN  
4 Thể - 10LÝ Thể - 12VĂN Thể - 11HOÁ         Lý - 11A2       Lý - 12ANH2 Lý - 11TOÁN2           Tin - 11ANH2     CNghệ - 12SỬ  
5             Lý - 10SỬ Lý - 11ĐỊA   Lý - 11LÝ Lý - 12LÝ Lý - 11VĂN         Tin - 10VĂN   Tin - 11ANH1     CNghệ - 12ĐỊA  
7 1     Thể - 11LÝ Thể - 12SỬ   Lý - 12A2 Lý - 10SỬ Lý - 11A2           Lý - 10LÝ Lý - 10TOÁN2 Tin - 11A1 Tin - 10A1   Tin - 11ĐỊA     CNghệ - 12ANH1 CNghệ - 11ANH1
2 Thể - 10LÝ Thể - 10ANH2 Thể - 12TOÁN2 Thể - 11VĂN   Lý - 12TIN     Lý - 12ĐỊA Lý - 11LÝ   Lý - 11SỬ Lý - 10SINH   Lý - 12ANH1   Tin - 10TOÁN2 Tin - 11HOÁ         CNghệ - 12SINH
3 Họp CN Họp CN Thể - 12A1 Thể - 11A2   Lý - 10VĂN Họp CN Họp CN Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ   Lý - 11TIN Họp CN Họp CN Lý - 11ANH1 Tin - 11SINH Tin - 10HOÁ Họp CN Tin - 10TIN     CNghệ - 12TOÁN1 Họp CN
4 SHL - 10A1 Họp CN         SHL - 12TOÁN2 SHL - 12TOÁN1         SHL - 11A1 SHL - 10LÝ       SHL - 11TIN         SHL - 12A1
5                                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018      
                                   
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1 ChCờ - 12SINH ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SINH   ChCờ - 11HOÁ ChCờ - 11SINH       ChCờ - 12HOÁ            
2 Giao ban Sinh - 10ANH1 Giao ban Sinh - 12A1 Sinh - 12ĐỊA Sinh - 11SINH CNghệ - 10SINH Hoá - 12SỬ Giao ban Hoá - 12HOÁ           Hoá - 11HOÁ
3 Giao ban Sinh - 10HOÁ Giao ban     Sinh - 11A1 Sinh - 10VĂN Hoá - 12SỬ Giao ban             Hoá - 11HOÁ
4 Sinh - 12TOÁN1     Sinh - 12LÝ   Sinh - 11SỬ CNghệ - 10A2 Hoá - 11VĂN                
5                                
3 1       Sinh - 12TIN Sinh - 12ANH1   Sinh - 10A1     Hoá - 12HOÁ Hoá - 12VĂN Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10ĐỊA    
2     Sinh - 10TOÁN2 Sinh - 11A2 Sinh - 11VĂN   CNghệ - 10A1     Hoá - 12HOÁ   Hoá - 10A2 Hoá - 10LÝ      
3     Sinh - 10SINH Sinh - 12ANH2 Sinh - 11ANH2   CNghệ - 10ANH2       Hoá - 11A2   Hoá - 11ĐỊA Hoá - 12A1 Hoá - 10HOÁ  
4     Sinh - 10SINH Sinh - 12VĂN Sinh - 12SỬ           Hoá - 12LÝ     Hoá - 10ANH2 Hoá - 10HOÁ  
5                             Hoá - 10SINH  
4 1 Sinh - 12TOÁN1       Sinh - 11TOÁN2   CNghệ - 10LÝ   Hoá - 10VĂN   Hoá - 12VĂN Hoá - 11ANH2 Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11LÝ    
2 Sinh - 12SINH     Sinh - 12HOÁ Sinh - 12ĐỊA   CNghệ - 10VĂN Hoá - 11A1     Hoá - 10SỬ          
3 Sinh - 12SINH   Sinh - 10SINH Sinh - 12A2 Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 11SINH CNghệ - 10TOÁN1 Hoá - 11VĂN Hoá - 11TOÁN2     Hoá - 12ĐỊA Hoá - 10LÝ Hoá - 10A1   Hoá - 10TIN
4   Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12TIN   Sinh - 11SINH               Hoá - 10A1   Hoá - 11HOÁ
5   Sinh - 10ANH2   Sinh - 11LÝ   Sinh - 11ĐỊA CNghệ - 10ĐỊA Hoá - 12ANH2           Hoá - 12TIN    
5 1         Sinh - 12ANH1       Hoá - 12SINH   Hoá - 10ANH1 Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10SINH  
2         Sinh - 11TIN           Hoá - 10SỬ Hoá - 10A2   Hoá - 11LÝ    
3     Sinh - 10TIN   Sinh - 12SỬ       Hoá - 11SINH     Hoá - 11ANH1 Hoá - 11SỬ Hoá - 10ANH2 Hoá - 10HOÁ  
4     Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 11ANH1       Hoá - 10VĂN           Hoá - 10HOÁ  
5     Sinh - 10SINH                          
6 1             CNghệ - 10ANH1       Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 11SỬ      
2       Sinh - 12VĂN     CNghệ - 10SỬ Hoá - 12ANH2                
3       Sinh - 12ANH2       Hoá - 11A1     Hoá - 10ANH1   Hoá - 11ĐỊA      
4       Sinh - 12LÝ     CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 11TOÁN1       Hoá - 11ANH1 Hoá - 12A2      
5       Sinh - 12A1     Sinh - 10A2 Hoá - 12ANH1       Hoá - 11TIN Hoá - 12A2      
7 1   Sinh - 10ĐỊA     Sinh - 11HOÁ   CNghệ - 10TIN   Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 11ANH2   Hoá - 12A1    
2   Sinh - 10SỬ   Sinh - 12HOÁ     CNghệ - 10HOÁ Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11SINH   Hoá - 11A2 Hoá - 11TIN Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 10TIN
3 Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 12A2 Họp CN Họp CN Sinh - 10LÝ Hoá - 12ANH1 Hoá - 12SINH Họp CN Hoá - 12LÝ Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12TIN   Hoá - 11HOÁ
4 SHL - 12SINH SHL - 10HOÁ SHL - 10SINH   SHL - 11HOÁ SHL - 11SINH       SHL - 12HOÁ            
5                                
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh V.Anh Thúy Địa Phượng HĐ Loan Vui
2 1   ChCờ - 12LÝ   ChCờ - 11SỬ   ChCờ - 12SỬ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA         ChCờ - 11LÝ
2 Giao ban Sử - 11ĐỊA Giao ban Sử - 12A2 Sử - 11A2   Sử - 10SỬ   Giao ban Địa - 12ANH2       GDCD - 12TIN Giao ban
3 Giao ban   Giao ban   Sử - 11TIN Sử - 12VĂN   Địa - 10ĐỊA Giao ban     Địa - 10ANH1   GDCD - 10A1 Giao ban
4   Sử - 12ANH1     Sử - 11TOÁN2     Địa - 10ĐỊA   Địa - 12VĂN   Địa - 10LÝ   GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 10TOÁN2
5                              
3 1   Sử - 12ANH2       Sử - 12SỬ   Địa - 11SỬ Địa - 12A1     Địa - 10ANH2   GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 11LÝ
2   Sử - 12SINH   Sử - 11SỬ   Sử - 12SỬ   Địa - 12ANH1 Địa - 10TIN     Địa - 10TOÁN1   GDCD - 12VĂN GDCD - 11ANH1
3     Sử - 12ĐỊA Sử - 11SỬ Sử - 12TOÁN2             Địa - 10VĂN   GDCD - 11SINH GDCD - 10SỬ
4     Sử - 12ĐỊA Sử - 12A1 Sử - 11A1             Địa - 11SINH   GDCD - 12HOÁ GDCD - 12TOÁN2
5         Sử - 11VĂN                    
4 1 Sử - 10ĐỊA               Địa - 12ĐỊA     Địa - 10ANH1   GDCD - 12SINH GDCD - 11TIN
2 Sử - 10HOÁ       Sử - 12TOÁN1         Địa - 12TIN   Địa - 10TOÁN1   GDCD - 10LÝ  
3 Sử - 10TOÁN2       Sử - 11ANH1       Địa - 12SỬ   Địa - 10HOÁ Địa - 11HOÁ   GDCD - 10A2 GDCD - 10ANH2
4       Sử - 12A1 Sử - 11LÝ         Địa - 10SỬ Địa - 10TOÁN2 Địa - 11A1   GDCD - 10VĂN GDCD - 12A2
5 Sử - 10SINH     Sử - 11SỬ Sử - 11SINH         Địa - 10SỬ          
5 1   Sử - 12ANH2         Sử - 10A2         Địa - 10VĂN   GDCD - 11SỬ GDCD - 11VĂN
2   Sử - 12TIN                   Địa - 10A1   GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12TOÁN1
3   Sử - 12ANH1         Sử - 10SỬ     Địa - 11ĐỊA       GDCD - 11TOÁN2 GDCD - 12LÝ
4   Sử - 12LÝ         Sử - 10SỬ     Địa - 11ĐỊA   Địa - 10ANH2   GDCD - 12ANH1 GDCD - 11A1
5                              
6 1   Sử - 12SINH           Địa - 12HOÁ Địa - 12ĐỊA     Địa - 10LÝ Địa - 11ANH2 GDCD - 10TIN GDCD - 12ANH2
2 Sử - 10LÝ Sử - 12HOÁ         Sử - 10A1 Địa - 10ĐỊA Địa - 10TIN Địa - 12TOÁN2   Địa - 10A2 Địa - 11TIN GDCD - 11A2 GDCD - 11HOÁ
3   Sử - 12LÝ     Sử - 11HOÁ     Địa - 12A2     Địa - 10HOÁ Địa - 10A1 Địa - 11A2 GDCD - 12SỬ  
4 Sử - 10TOÁN1 Sử - 12TIN     Sử - 12TOÁN2   Sử - 10VĂN     Địa - 11ĐỊA     Địa - 11LÝ GDCD - 12A1 GDCD - 10SINH
5 Sử - 10TIN       Sử - 11ANH2     Địa - 12SINH   Địa - 12TOÁN1 Địa - 10TOÁN2 Địa - 10SINH Địa - 11TOÁN2    
7 1 Sử - 10ANH1 Sử - 12HOÁ       Sử - 12VĂN   Địa - 12LÝ       Địa - 10A2 Địa - 11TOÁN1 GDCD - 10HOÁ GDCD - 12ĐỊA
2       Sử - 12A2 Sử - 12TOÁN1               Địa - 11ANH1 GDCD - 10ANH1 GDCD - 11ĐỊA
3 Sử - 10ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 11TOÁN1 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Địa - 10SINH Địa - 11VĂN GDCD - 11ANH2 Họp CN
4   SHL - 12LÝ   SHL - 11SỬ   SHL - 12SỬ SHL - 10SỬ SHL - 10ĐỊA SHL - 12ĐỊA SHL - 11ĐỊA         SHL - 11LÝ
5                              
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12A2 ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1    
2 T.Anh - 10A1 Giao ban T.Anh - 12SINH T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11A1   T.Anh - 10TIN T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11VĂN
3 T.Anh - 10ANH2 Giao ban T.Anh - 12A2   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11A2     T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11ĐỊA
4 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10SINH T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A2   T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11ĐỊA
5                    
3 1             T.Anh - 10TOÁN2      
2   T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 11A1 T.Anh - 12A1      
3   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12SỬ  
4   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 10SỬ  
5     T.Anh - 10HOÁ           T.Anh - 10SỬ  
4 1 T.Anh - 11TOÁN1       T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12LÝ
2 T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 11A2     T.Anh - 11SINH T.Anh - 12LÝ
3 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11ĐỊA
4   T.Anh - 10SINH T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 10A2 T.Anh - 10TIN T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12ĐỊA
5   T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10HOÁ       T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 10TIN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11TIN
5 1 T.Anh - 10ANH2           T.Anh - 12A1     T.Anh - 11TIN
2 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12A2     T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 11SINH T.Anh - 11VĂN
3   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 11A1     T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 10LÝ
4 T.Anh - 10A1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 12SINH     T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 10LÝ
5                    
6 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12A1     T.Anh - 12LÝ
2     T.Anh - 12SINH T.Anh - 11LÝ     T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11SINH  
3 T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1       T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12ĐỊA
4 T.Anh - 10ANH2           T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11VĂN
5 T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 10ĐỊA       T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10LÝ
7 1         T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 11SỬ     T.Anh - 11TIN
2           T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 12SỬ  
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10A2 Họp CN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12ĐỊA
4 SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 12A2 SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1    
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây