Thời khóa biểu số 4

Thứ năm - 12/05/2016 07:24
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU      
SỐ 04      
Thực hiện từ ngày 16 tháng 05 năm 2016      
                             
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Dung ChCờ - HươngL ChCờ - Huyền ChCờ - Dua ChCờ - Thuỷ Sử ChCờ - HươngS ChCờ - ThanhK ChCờ - HằngCD ChCờ - ThuýV ChCờ - NhànV ChCờ - L.Anh ChCờ - Duyên ChCờ - HiềnT
2 Toán - Dung Văn - Lan T.Anh - Chi T.Anh - TrungA Toán - Phượng Sinh - HươngS Lý - Thưởng T.Anh - NgaA Địa - Tùng Văn - NhànV Sử - Huyền T.Anh - HạnhA Văn - HằngV
3 T.Anh - Giang T.Anh - TrungA T.Anh - Chi Văn - Lan Toán - Phượng T.Anh - ThanhA Lý - Thưởng Văn - NhànV Địa - Tùng Toán - Dua Địa - L.Anh T.Anh - HạnhA Văn - HằngV
4 T.Anh - Giang T.Anh - TrungA Toán - Dung Văn - Lan Văn - Mai T.Anh - ThanhA Lý - Thưởng Văn - NhànV T.Anh - Chi Toán - Dua T.Anh - NgaA T.Anh - HạnhA Toán - HiềnT
5                          
3 1 Văn - NhànV Toán - Sính Văn - HằngV Hoá - ThuỷH Văn - Mai Văn - NgaV Hoá - Hoan Toán - Hừng Văn - ThuýV Toán - Dua Toán - HằngT Văn - ThuỷV Lý - L.Sơn
2 Văn - NhànV Toán - Sính Văn - HằngV Toán - Dua T.Anh - ThanhA Văn - NgaV Toán - Dũng Toán - Hừng Văn - ThuýV Địa - V.Anh Toán - HằngT Toán - Hường Lý - L.Sơn
3 Hoá - Hoan Lý - HươngL Văn - HằngV Toán - Dua T.Anh - ThanhA Hoá - ThuỷH Toán - Dũng Toán - Hừng Văn - ThuýV Địa - V.Anh Văn - ThuỷV Lý - Thưởng Lý - L.Sơn
4                          
5                          
4 1 Văn - NhànV Hoá - Chiến Toán - Dung Lý - Ng.Sơn Văn - Mai T.Anh - ThanhA Toán - Dũng T.Anh - NgaA Toán - Dua T.Anh - Giang Sử - Huyền Văn - ThuỷV Địa - L.Anh
2 Lý - Nhật Hoá - Chiến Toán - Dung Lý - Ng.Sơn Văn - Mai Toán - HằngT Toán - Dũng T.Anh - NgaA Văn - ThuýV T.Anh - Giang Sử - Huyền Văn - ThuỷV Địa - L.Anh
3 Lý - Nhật Toán - Sính Toán - Dung Toán - Dua T.Anh - ThanhA Toán - HằngT T.Anh - LinhA Văn - NhànV Văn - ThuýV Sử - Khoa Địa - L.Anh T.Anh - HạnhA Toán - HiềnT
4                          
5                          
5 1 Văn - NhànV Toán - Sính Lý - Du Hoá - ThuỷH Toán - Phượng T.Anh - ThanhA Hoá - Hoan Địa - L.Anh T.Anh - Chi Toán - Dua Toán - HằngT Địa - Duyên T.Anh - Đạo
2 Hoá - Hoan T.Anh - TrungA Lý - Du Hoá - ThuỷH Toán - Phượng Toán - HằngT Văn - Lĩnh Địa - L.Anh Toán - Dua Sử - Khoa Văn - ThuỷV Địa - Duyên T.Anh - Đạo
3 Hoá - Hoan Hoá - Chiến T.Anh - Chi T.Anh - TrungA T.Anh - ThanhA Hoá - ThuỷH Văn - Lĩnh Văn - NhànV Toán - Dua Sử - Khoa Văn - ThuỷV Lý - Thưởng T.Anh - Đạo
4                          
5                          
6 1 Toán - Dung Lý - HươngL Lý - Du Toán - Dua Lý - Tuyền Văn - NgaV T.Anh - LinhA Văn - NhànV Địa - Tùng T.Anh - Giang Văn - ThuỷV Địa - Duyên Địa - L.Anh
2 Toán - Dung Lý - HươngL Hoá - Hoan Văn - Lan Lý - Tuyền Văn - NgaV Văn - Lĩnh Địa - L.Anh Địa - Tùng Văn - NhànV T.Anh - NgaA Toán - Hường Toán - HiềnT
3 T.Anh - Giang Văn - Lan Hoá - Hoan Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyền Sinh - HươngS Văn - Lĩnh Địa - L.Anh Toán - Dua Văn - NhànV T.Anh - NgaA Toán - Hường Toán - HiềnT
4                          
5                          
7 1 Toán - Dung T.Anh - TrungA T.Anh - Chi Văn - Lan Hoá - Hướng Toán - HằngT T.Anh - LinhA Toán - Hừng Toán - Dua Địa - V.Anh Địa - L.Anh Toán - Hường Văn - HằngV
2 T.Anh - Giang Văn - Lan Hoá - Hoan T.Anh - TrungA Hoá - Hướng Sinh - HươngS T.Anh - LinhA Toán - Hừng T.Anh - Chi Văn - NhànV T.Anh - NgaA Lý - Thưởng Văn - HằngV
3 Lý - Nhật Văn - Lan Văn - HằngV T.Anh - TrungA Hoá - Hướng Hoá - ThuỷH Hoá - Hoan T.Anh - NgaA T.Anh - Chi T.Anh - Giang Toán - HằngT Văn - ThuỷV T.Anh - Đạo
4 SHL - Dung SHL - HươngL SHL - Huyền SHL - Dua SHL - Thuỷ Sử SHL - HươngS SHL - ThanhK SHL - HằngCD SHL - ThuýV SHL - NhànV SHL - L.Anh SHL - Duyên SHL - HiềnT
5                          

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây